EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31984L0500

Rådets direktiv 84/500/EØF af 15. oktober 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om keramiske genstande, bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler

EFT L 277 af 20.10.1984, p. 12–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/05/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1984/500/oj

31984L0500

Rådets direktiv 84/500/EØF af 15. oktober 1984 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om keramiske genstande, bestemt til at komme i berøring med levnedsmidler

EF-Tidende nr. L 277 af 20/10/1984 s. 0012 - 0016
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 13 s. 0207
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 18 s. 0006
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 13 s. 0207
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 18 s. 0006


*****

RAADETS DIREKTIV

af 15. oktober 1984

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om keramiske genstande, bestemt til at komme i beroering med levnedsmidler

(84/500/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 76/893/EOEF af 23. november 1976 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om materialer og genstande, bestemt til at komme i beroering med levnedsmidler (1), saerlig artikel 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

I artikel 2 i direktiv 76/893/EOEF fastsaettes, at materialer og genstande ikke maa kunne afgive bestanddele til levnedsmidler i et omfang, der kan frembyde en fare for menneskets sundhed;

i artikel 3 i samme direktiv fastsaettes, at Raadet, i overensstemmelse med den i traktatens artikel 100 fastsatte fremgangsmaade, ved direktiv vedtager, hvilke saerlige bestemmelser der skal gaelde for en raekke grupper af materialer og genstande (saerdirektiver);

i de fleste medlemsstater er keramiske genstande, der er bestemt til at komme i beroering med levnedsmidler, omfattet af praeceptive bestemmelser, der sigter mod at beskytte menneskets sundhed ved begraensning af de maengder bly og cadmium, der kan frigoeres;

disse bestemmelser er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat, hvilket medfoerer hindringer for faellesmarkedets oprettelse og funktion;

disse hindringer kan fjernes, hvis markedsfoeringen paa faellesskabsplan af keramiske genstande undergives ensartede regler; det er derfor noedvendigt at harmonisere graensevaerdierne samt proeve- og analysemetoderne for naevnte genstande;

det egnede middel til at naa dette maal er et saerdirektiv i henhold til artikel 3 i direktiv 76/893/EOEF, hvis generelle regler ogsaa finder anvendelse i det foreliggende tilfaelde;

tilpasningen til den tekniske udvikling af visse i direktivet foreskrevne kontrol- og analyseforanstaltninger er en gennemfoerelsesforanstaltning, og med henblik paa at forenkle og fremskynde proceduren boer vedtagelsen heraf overlades til Kommissionen;

i ethvert tilfaelde, hvor Raadet overdrager Kommissionen befoejelser med henblik paa gennemfoerelse af bestemmelserne vedroerende materialer og

genstande, som er bestemt til at komme i beroering med levnedsmidler, boer der fastsaettes en fremgangsmaade, som indebaerer et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i Den staaende Levnedsmiddelkomité, nedsat ved Raadets afgoerelse af 13. november 1969 -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. Dette direktiv er et saerdirektiv i henhold til artikel 3 i direktiv 76/893/EOEF.

2. Dette direktiv vedroerer eventuel afgivelse af bly og cadmium fra keramiske genstande, der som faerdigvarer er bestemt til at bringes i beroering med levnedsmidler, eller som kommer i beroering med levnedsmidler, naar de anvendes i henhold til deres bestemmelse.

3. Ved »keramiske genstande« forstaas genstande fremstillet af en blanding of uorganiske stoffer, i almindelighed med et stort indhold af ler- eller kiselholdige mineraler, der eventuelt kan vaere tilsat smaa maengder organiske stoffer. Disse genstande er foerst formet, og den saaledes opnaaede form er varigt fastholdt ved braending. De kan vaere glaserede, emaljerede og/eller dekorerede.

Artikel 2

1. De maengder bly og cadmium, der afgives af keramiske genstande, maa ikke overskride de i det foelgende fastsatte graenser.

2. De maengder bly og cadmium, der afgives af keramiske genstande, bestemmes ved hjaelp af en proevning, for hvilken de naermere betingelser er fastsat i bilag I, og ved hjaelp af den analysemetode, der er anfoert i bilag II.

3. Naar en keramisk genstand bestaar af en beholder, der er forsynet med et laag af keramik, er den graense for bly og cadmium, som ikke maa overskrides (mg/dm2 eller mg/l), den samme som den, der gaelder for beholderen alene.

Beholderen alene og laagets indre overflade proeves hver for sig og paa samme betingelser.

Summen af de to stoerrelser for frigjort bly og/eller cadmium henfoeres efter omstaendighederne til overflade eller volumen for beholderen alene.

4. En keramisk genstand anses for at vaere i overensstemmelse med forskrifterne i dette direktiv, saafremt maengderne af frigjort bly og/eller cadmium ved en proeve udfoert paa de i bilag I og II anfoerte betingelser ikke overskrider foelgende graenser:

1.2.3 // // Pb // Cd // - Kategori 1: // // // Genstande, som ikke kan fyldes, og genstande til paafyldning, hvis indre dybde maalt mellem det laveste punkt og den oeverste kants vandrette plan, er hoejst 25 mm // 0,8 mg/dm2 // 0,07 mg/dm2 // - Kategori 2: // // // Alle andre genstande til paafyldning // 4,0 mg/l // 0,3 mg/l // - Kategori 3: // // // Koge- og stegeredskaber; emballage og opbevaringsbeholdere med et indhold paa over tre liter // 1,5 mg/l // 0,1 mg/l

5. Overskrides ovennaevnte maengder for en keramisk genstands vedkommende ikke med mere end 50 %, anses denne genstand dog for at vaere i overensstemmelse med forskrifterne i dette direktiv, saafremt mindst tre andre genstande af samme form og dimensioner og med samme dekorationer og glasur proeves paa de i bilag I og II anfoerte betingelser, og maengderne af frigjort bly og/eller cadmium i disse genstande ikke i gennemsnit overskrider de fastsatte graenser, og ingen af disse genstande overskrider disse graenser med mere end 50 %.

Artikel 3

AEndringer i bilagene som foelge af den videnskabelige og tekniske udvikling vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 10 i direktiv 76/893/EOEF, bortset fra aendringer i punkt 1 og 2 i bilag I.

Artikel 4

1. Inden udloebet af en frist paa tre aar fra meddelelsen (1) af dette direktiv fastsaetter Raadet efter fremgangsmaaden i traktatens artikel 100 foelgende:

a) de graensevaerdier, der skal gaelde for de dele af de keramiske genstande, som er bestemt til at komme i beroering med munden,

b) metoder til kontrol med overholdelsen af de i litra a) foreskrevne graensevaerdier.

2. I loebet af samme periode undersoeger Kommissionen paa grundlag af toksikologiske og teknologiske data igen de graenser, der er fastsat i artikel 2, med henblik paa at nedsaette disse, samt belysningsforholdene under den proevning, der er fastlagt i bilag I, og forelaegger om fornoedent Raadet forslag til aendring af direktivet.

Artikel 5

1. Medlemsstaterne aendrer om fornoedent deres lovgivning for at efterkomme dette direktiv paa en saadan maade, at der:

- tre aar efter meddelelsen af dette direktiv gives tilladelse til handel med keramiske genstande, som er i overensstemmelse med dette direktiv;

- fem aar efter meddelelsen af dette direktiv udstedes forbud mod markedsfoering af keramiske genstande, som ikke er i overensstemmelse med dette direktiv.

De underretter straks Kommissionen herom.

2. Med forbehold af stk. 1 kan medlemsstaterne forbyde eller opretholde forbudet mod fremstilling af keramiske genstande, der ikke er i overensstemmelse med dette direktiv.

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 15. oktober 1984.

Paa Raadets vegne

J. BRUTON

Formand

(1) EFT nr. L 340 af 9. 12. 1976, s. 19.

(2) EFT nr. C 95 af 28. 4. 1975, s. 41.

(3) EFT nr. C 263 af 17. 11. 1975, s. 66.

(1) Dette direktiv er meddelt medlemsstaterne den 17. oktober 1984.

BILAG I

GRUNDREGLER FOR BESTEMMELSE AF BLY- OG CADMIUMAFGIVELSE

1. Proevevaeske

4 % (v/v) eddikesyre i frisklavet vandig oploesning.

2. Proevebetingelser

2.1. Proeven foretages ved en temperatur paa 22 ± 2 °C og straekker sig over 24 ± 0,5 timer.

2.2. Naar kun afgivelsen af bly skal bestemmes, tildaekkes proeveemnet med et passende beskyttelsesmiddel og udsaettes for de normale lysforhold i et laboratorium.

Naar afgivelsen af cadmium eller af bly og cadmium skal bestemmes, tildaekkes proeveemnet, saaledes at det sikres, at proeveemnets overflade er i total moerke.

3. Fyldning

3.1. Proeveemne, som kan fyldes

Genstanden fyldes med 4 % (v/v) eddikesyreoploesning indtil maksimalt 1 mm fra overloebspunktet, idet denne afstand maales fra proeveemnets oeverste kant.

Saafremt der er tale om proeveemner med flad eller svagt skraanende rand, fyldes proeveemnet dog saaledes, at afstanden mellem vaeskens overfladel og overloebspunktet maksimalt er 6 mm, maalt langs den skraanende rand.

3.2. Proeveemne, som ikke kan fyldes

Foerst daekkes den overflade af proeveemnet, der ikke er bestemt til at komme i beroering med levnedsmidler, med et egnet beskyttende lag, der er modstandsdygtigt over for 4 % (v/v) eddikesyreoploesningen. Derefter nedsaenkes proeveemnet i en beholder med en kendt maengde eddikesyreoploesning, saaledes at den overflade, der er bestemt til at komme i beroering med levnedsmidler, helt er daekket af proevevaesken.

4. Bestemmelse af overfladen

Overfladen af genstande i kategori 1 svarer til overfladen af den buede flade, som vaeskens fri overflade udgoer under overholdelse af fyldningsbetingelserne under punkt 3.

BILAG II

ANALYSEMETODER TIL BESTEMMELSE AF BLY- OG CADMIUMAFGIVELSE

1. Formaal og anvendelsesomraade

Metoden goer det muligt at bestemme den specifikke afgivelse af bly og/eller cadmium.

2. Princip

Bestemmelsen af den specifikke afgivelse af bly og/eller cadmium sker ved atomabsorptionsspektrofotometri.

3. Reagenser

- Alle reagenserne skal vaere af analytisk kvalitet, medmindre der foreligger andre specifikationer.

- Naar der er tale om vand, drejer det sig altid om destilleret vand eller vand af tilsvarende kvalitet.

3.1. 4 % (v/v) eddikesyre i vandig oploesning

Vandet tilsaettes 40 ml iseddike, og der fyldes op til 1 000 ml.

3.2. Standardoploesninger

Der tilberedes standardoploesninger med henholdsvis 1 000 mg/l bly og mindst 500 mg/l cadmium i 4 % eddikesyre (3.1).

4. Apparatur

4.1. Atomabsorptionsspektrofotometer

Graensevaerdien for instrufmentets paavisning af bly og cadmium maa hoejest vaere:

- 0,1 mg/l for bly

- 0,01 mg/l for cadmium.

Graensevaerdien for paavisning fastlaegges som den koncentration af elementet i 4 % eddikesyre (3.1), som giver et signal, der er lig med to gange apparatets egenstoej.

5. Fremgangsmaade

5.1. Klargoering af proeveemnet

Proeveemnet skal vaere rent og fri for fedt eller andre stoffer, der kan oeve indflydelse paa proevningen.

Proeveemnet vaskes med en oploesning indeholdende et flydende rensemiddel til husholdningsbrug ved en temperatur paa ca. 40 °C. Det skylles derefter foerst med almindeligt vand og derefter med destilleret vand eller vand af tilsvarende kvalitet. Proeveemnet drypper herefter af og toerres, saaledes at enhver form for tilsmundsning undgaas. Proeveoverfladen maa ikke beroeres, efter at den er rengjort.

5.2. Bestemmelse af bly og/eller cadmium

- Det saaledes klargjorte proeveemne underkastes proeven paa de i bilag I anfoerte betingelser.

- Foer der udtages en proeve fra proeveoploesningen til bestemmelse af bly og/eller cadmium, goeres indholdet af proeveemnet homogent ved hjaelp af en passende metode, der sikrer, at intet af oploesningen gaar tabt, og at der ikke sker nogen afskrabning fra proeveoverfladen.

- Der foretages for hver serie bestemmelser en blindproeve paa det anvendte reagens.

- Bly og/eller cadmium bestemmes under passende proevebetingelser ved hjaelp af atomabsorptionsspektrofotometri.

Top