EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R1501

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1501/83 af 9. juni 1983 om afsætning af visse fiskerivarer, der har været genstand for markedsregulerende foranstaltninger

OJ L 152, 10.6.1983, p. 22–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 002 P. 116 - 117
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 002 P. 116 - 117
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 001 P. 97 - 98
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 001 P. 97 - 98

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2001; ophævet ved 32001R2493

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1501/oj

31983R1501

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1501/83 af 9. juni 1983 om afsætning af visse fiskerivarer, der har været genstand for markedsregulerende foranstaltninger

EF-Tidende nr. L 152 af 10/06/1983 s. 0022 - 0023
den finske specialudgave: kapitel 4 bind 1 s. 0097
den spanske specialudgave: Kapitel 04 bind 2 s. 0116
den svenske specialudgave: kapitel 4 bind 1 s. 0097
den portugisiske specialudgave: Kapitel 04 bind 2 s. 0116


*****

KOMMISSIONENS FORORDNING (EOEF) Nr. 1501/83

af 9. juni 1983

om afsaetning af visse fiskerivarer, der har vaeret genstand for markedsregulerende foranstaltninger

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets forordning (EOEF) nr. 3796/81 af 29. december 1981 om den faelles markedsordning for fiskerivarer (1), saerlig artikel 9, stk. 5, og artikel 13, stk. 7, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til artikel 9, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 3796/81 skal varer, der af producentorganisationerne er trukket tilbage fra handelen, anvendes paa en saadan maade, at den normale afsaetning af de paagaeldende varer ikke hindres;

artikel 13 i samme forordning indeholder det samme krav i forbindelse med afsaetningen af visse varer, og der fastsaettes betingelser for ydelse af den finansielle udligning;

de markedsregulerende foranstaltninger kan kun faa fuld virkning, hvis varer, der er opkoebt eller trukket tilbage fra handelen, ikke paa ny bringes ind i det afsaetningssystem, der er det saedvanlige for disse varer; det er derfor noedvendigt at udelukke enhver anvendelse, der ved substitution vil kunne paavirke forbruget af varer, der ikke er gjort til genstand for markedsregulerende foranstaltninger;

denne forordning traeder i stedet for Kommissionens forordning (EOEF) nr. 697/71 (2); sidstnaevnte forordning boer derfor ophaeves;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Fiskerivarer -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Fiskerivarer, som producentorganisationerne i medfoer af artikel 9 i forordning (EOEF) nr. 3796/81 har trukket tilbage fra handelen, og for hvilke der ikke skal ydes den i artikel 14 i forordning (EOEF) nr. 3796/81 omhandlede prolongationspraemie, maa kun afsaettes i overensstemmelse med en af foelgende muligheder:

a) gratis uddeling i uaendret stand til eget forbrug i institutioner eller stiftelser med velgoerenhedsformaal i Faellesskabet samt til personer, der efter gaeldende lov i den paagaeldende medlemsstat har krav paa hjaelp fra det offentlige, saerlig fordi de mangler tilstraekkelige midler til livets ophold;

b) anvendelse i fersk eller konserveret stand som foder;

c) anvendelse som foder efter forarbejdning til mel;

d) anvendelse til andet end levnedsmidler og foder.

I givet fald kan Kommissionen paa anmodning fra en medlemsstat i enkelttilfaelde give tilladelse til at udnytte andre afsaetningsmuligheder.

Artikel 2

1. Gratis uddeling, som omhandlet i artikel 1, litra a), foregaar under medlemsstaternes ansvar.

2. Afsaetning i overensstemmelse med de i artikel 1, litra b), c) og d), naevnte muligheder sker paa betingelse af, at varerne

- straks efter tilbagetagelsen goeres uegnet til konsum,

- udbydes til salg til alle interesserede i overensstemmelse med handelssaedvane i det paagaeldende omraade eller paa det paagaeldende sted.

Koeberne skal ved koebet oplyse, hvorledes de vil anvende varerne, samt forpligte sig til at overholde dette.

3. Umiddelbart efter det i stk. 2 omhandlede salg udstedes der en faktura eller kvittering med oplysning om saelger, koeber, varernes anvendelsesformaal, salgsprisen og de paagaeldende maengder. Producentorganisationen sender et eksemplar af fakturaen eller kvitteringen til medlemsstatens kompetente myndigheder hver sjette maaned, eventuelt sammen med ansoegningen om udbetaling af finansiel udligning eller forskud herpaa.

4. Hvis producentorganisationerne over for den paagaeldende medlemsstat paa tilfredsstillende vis godtgoer, at varerne ikke har fundet aftagere ved salgsudbudet, som omhandlet i stk. 2, goeres de ubrugelige af producentorganisationerne under kontrol af medlemsstaterne. De paagaeldende maengder oplyses af produ

centorganisationerne til de kompetente myndigheder i medlemsstaten med de i stk. 3, andet punktum, fastsatte intervaller.

Artikel 3

Medlemsstaterne traeffer alle egnede foranstaltninger med henblik paa at forebygge og forfoelge overtraedelser af den i denne forordning fastlagte afsaetningsordning. De sikrer sig, at de afsatte varer ikke anvendes til andet formaal end det, de er bestemt til.

Medlemsstaterne underretter senest en maaned efter ikrafttraedelsen af denne forordning Kommissionen om de foranstaltninger, de har truffet med henblik paa anvendelsen af denne forordning.

Artikel 4

Hver sjette maaned tilstiller medlemsstaterne Kommissionen en oversigt med oplysning om de maengder, der for hver vare og for hver af de i artikel 1 naevnte muligheder er afsat i de foregaaende seks maaneder, samt om de opnaaede gennemsnitspriser. Ved samme lejlighed underrettes Kommissionen om, hvilke maengder, der er gjort ubrugelige i medfoer af ordningen i denne forordning.

Artikel 5

Forordning (EOEF) nr. 697/71 ophaeves.

Artikel 6

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 9. juni 1983.

Paa Kommissionens vegne

Giorgios CONTOGEORGIS

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 379 af 31. 12. 1981, s. 1.

(2) EFT nr. L 77 af 1. 4. 1971, s. 69.

Top