EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983D0101

83/101/EØF: Rådets afgørelse af 28. februar 1983 om indgåelse af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod landbaseret forurening

OJ L 67, 12.3.1983, p. 1–2 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 100 - 121
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 004 P. 100 - 121
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 010 P. 160 - 161
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 010 P. 160 - 161
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 99 - 100
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 004 P. 14 - 15
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 004 P. 14 - 15
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 126 P. 31 - 32

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/101/oj

31983D0101

83/101/EØF: Rådets afgørelse af 28. februar 1983 om indgåelse af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod landbaseret forurening

EF-Tidende nr. L 067 af 12/03/1983 s. 0001 - 0002
den finske specialudgave: kapitel 11 bind 10 s. 0160
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 4 s. 0100
den svenske specialudgave: kapitel 11 bind 10 s. 0160
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 4 s. 0100


RAADETS AFGOERELSE af 28 . februar 1983 om indgaelse af protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod landbaseret forurening (83/101/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 235,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

(1) EFT nr .C 4 af 8 .1 .1982 , s .3 .

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet(2) , og

(2) EFT nr .C 334 af 20 .12 .1982 ,s .136 .

ud fra foelgende betragtninger :

Raadet og repraesentanterne for medlemsstaternes regeringer , forsamlet i Raadet , vedtog den 22 . november 1973 en erklaering vedroerende et handlingsprogram for De europaeiske Faellesskaber paa miljoeomraadet (3) ;

(3) EFT nr .C 112 af 20 .12 .1973 ,s .1 .

i dette program understreges det , at Faellesskabet som helhed er beroert af havforurening , bade paa grund af den vigtige rolle , som havet spiller i arternes bevarelse og udvikling , og paa grund af soefartens og soetransportens betydning for en harmonisk udvikling af Faellesskabet ;

i naevnte program og i Raadets direktiv 76/464/EOEF af 4. maj 1976 om forurening forarsaget af udledning af visse farlige stoffer i Faellesskabets vandmiljoe (4) ,er det endvidere bestemt , at Faellesskabet skal gennemfoere visse aktioner med henblik paa at nedbringe de forskellige former for havforurening ;

(4) EFT nr .L 129 af 18 .5 .1976 ,s .23 .

i konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening er det blandt andet fastsat , at der skal traeffes egnede foranstaltninger til forebyggelse og mindskelse af forurening foraarsaget af dumpning fra skibe og luftfartoejer , af forurening som foelge af undersoegelse og udnyttelse af kontinentalsoklen , havbunden og dennes undergrund , samt af landbaseret havforurening ;

Raadet godkendte ved afgoerelse 77/585/EOEF (5) konventionen om beskyttelse af Middelhavet mod forurening samt protokollen om forebyggelse af forurening af Middelhavet foraarsaget af dumpning fra skibe og luftfartoejer ;

(5) EFT nr .L 240 af 19 .9 .1977 ,s .1 .

Faellesskabet har deltaget i forhandlingerne om indgaaelse af den protokol om beskyttelse af Middelhavet mod landbaseret forurening , der er knyttet til naevnte konvention ;

den 17 . maj 1980 undertegnede Faellesskabet den paagaeldende protokol ;

i forbindelse med arbejdet vedroerende det faelles marked vil det med henblik paa virkeliggoerelsen af en af Faellesskabets malsaetninger inden for miljoebeskyttelse og beskyttelse af livskvaliteten , vaere noedvendigt at godkende den naevnte protokol ;

da traktaten ikke indeholder den fornoedne , saerlige hjemmel for vedtagelse af denne afgoerelse , maa artikel 235 bringes i anvendelse -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE :

Artikel 1

Protokollen om beskyttelse af Middelhavet mod landbaseret forurening godkendes herved paa Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs vegne . Teksten til protokollen er knyttet til denne afgoerelse .

Artikel 2

Formanden for Raadet foranstalter den deponering af retsakterne , der er foreskrevet i artikel 16 , stk . 4 , den i artikel 1 omhandlede protokol .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 28 . februar 1983 .

Paa Raadets vegne

F . ZIMMERMANN

Formand

Top