Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0885

Rådets direktiv 82/885/EØF af 10. december 1982 om ændring af direktiv 78/170/EØF om ydelsen i varmeproducerende anlæg, der anvendes til rumopvarmning og produktion af varmt vand i nye eller allerede eksisterende ikke-industrielle bygninger, samt om isolering af fordelingsledninger for varme og varmt brugsvand i ikke-industrielt nybyggeris

OJ L 378, 31.12.1982, p. 19–23 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 12 Volume 004 P. 88 - 92
Portuguese special edition: Chapter 12 Volume 004 P. 88 - 92
Special edition in Finnish: Chapter 12 Volume 002 P. 60 - 64
Special edition in Swedish: Chapter 12 Volume 002 P. 60 - 64
Special edition in Czech: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Estonian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Latvian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Lithuanian: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Hungarian Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Maltese: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Polish: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Slovak: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Slovene: Chapter 12 Volume 001 P. 132 - 136
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 001 P. 69 - 73
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 001 P. 69 - 73

No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2005; stiltiende ophævelse ved 32005L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/885/oj

31982L0885

Rådets direktiv 82/885/EØF af 10. december 1982 om ændring af direktiv 78/170/EØF om ydelsen i varmeproducerende anlæg, der anvendes til rumopvarmning og produktion af varmt vand i nye eller allerede eksisterende ikke-industrielle bygninger, samt om isolering af fordelingsledninger for varme og varmt brugsvand i ikke-industrielt nybyggeris

EF-Tidende nr. L 378 af 31/12/1982 s. 0019 - 0023
den spanske specialudgave: Kapitel 12 bind 4 s. 0088
den portugisiske specialudgave: Kapitel 12 bind 4 s. 0088
den finske specialudgave: kapitel 12 bind 2 s. 0060
den svenske specialudgave: kapitel 12 bind 2 s. 0060


RAADETS DIREKTIV af 10. december 1982 om aendring af direktiv 78/170/EOEF om ydelsen i varmeproducerende anlaeg, der anvendes til rumopvarmning og produktion af varmt vand i nye eller allerede eksisterende ikke-industrielle bygninger, samt om isolering af fordelingsledninger for varme og varmt brugsvand i ikke-industrielt nybyggeri

(82/885/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 103,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (2), og

ud fra foelgende betragtninger:

Raadets direktiv 78/170/EOEF (3) paabyder medlemsstaterne at traeffe alle noedvendige foranstaltninger med henblik paa, at ethvert nyt varmeproducerende anlaeg, der anvendes til rumopvarmning og/eller produktion af varmt vand i nye eller allerede eksisterende ikke-industrielle bygninger, opfylder bestemte krav til mindste ydeevne;

det naevnte direktiv foreskriver, at overholdelsen af disse krav skal sikres ved en kontrol af anlaeggene enten paa fabrikationsstadiet eller ved deres installation;

det er yderligere fastsat, at varmetab i varmeproducerende anlaeg, som kontrolleres ved installationen, ikke maa overstige en stoerrelse, som fastsaettes af medlemsstaterne;

det bestemmes imidlertid, at anlaeg, som ikke kan underkastes kontrol paa fabrikationsstadiet, skal indgaa i et senere forslag udarbejdet efter passende tekniske undersoegelser;

da disse undersoegelser nu er gennemfoert, boer der vedtages passende bestemmelser vedroerende de naevnte anlaeg;

resultatet af de paagaeldende undersoegelser er, at der boer aabnes mulighed for en vis frist mellem installationstidspunktet for et anlaeg, som ikke har kunnet kontrolleres paa fabrikationsstadiet, og tidspunktet for kontrollen paa installationsstedet;

derudover har disse undersoegelser gjort det muligt at udarbejde praktiske forskrifter for fremgangsmaaden ved vurdering paa stedet af ydelsen i varmeproducerende anlaeg, som anvender flydende eller gasformigt braendsel, og som kontrolleres i forbindelse med installationen;

kontrol af de paagaeldende anlaeg boer derfor ske i overensstemmelse med de naevnte forskrifter, som udgoer en mindste faelles basis for hele Faellesskabet; bestemmelserne i forskrifterne gaelder ikke for varmeproducerende anlaeg, som anvender fast braendsel;

det boer vaere let at efterproeve, om bestemmelserne vedroerende kontrol i forbindelse med installationen er overholdt, ved anbringelse af en dataplade svarende til den, som anvendes for varmeproducerende anlaeg, der kontrolleres paa fabrikationsstadiet; denne plade vil kunne erstattes af kontrolrapporten; dersom ydeevnen er for lille eller varmetabene for store, skal rapporten fremsendes til den kompetente administrative myndighed;

gennemfoerelsesforanstaltningerne til dette direktiv boer omfatte foranstaltninger vedtaget i forbindelse med den indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning paa de omraader, som beroeres af direktivet, og de boer lette det harmoniserings- og standardiseringsarbejde, som er eller vil blive gennemfoert paa disse omraader inden for Faellesskabet eller paa internationalt plan;

direktiv 78/170/EOEF boer derfor aendres -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 78/170/EOEF foretages foelgende aendringer:

1. I artikel 1, stk. 1, foerste afsnit, laeses slutningen saaledes: »opfylder oekonomisk forsvarlige mindstekrav til ydeevne.«.

2. Artikel 1, stk. 1, fjerde afsnit, affattes saaledes:

»Elektriske modstandsvarmegeneratorer, varmepumper og tilslutninger til fjernvarmeanlaeg medregnes ikke.«.

3. Artikel 1, stk. 1, sidste afsnit, udgaar.

4. I artikel 1 indsaettes som stk. 3a og 3b:

»3a. Varmeproducerende anlaeg, som underkastes kontrol ved installationen, og som ikke opfylder mindstekravene til ydeevne, goeres til genstand for en afgoerelse fra den kompetente administrative myndighed, der kan gaa saa vidt, at anlaegget saettes ud af drift; er kravene opfyldt, attesteres dette ved hjaelp af en dataplade, der som et minimum baerer de oplysninger, der er naevnt i stk. 3, dog med undtagelse af sidste led vedroerende forbrug ved anlaeggets varmeeffekt.

Den i femte led foreskrevne oplysning om det varmebaerende mediums maksimale temperatur kan undlades, hvis temperaturen er naermere angivet i et andet dokument.

Kontrolorganet skal give brugeren en kontrolrapport, der er udformet i overensstemmelse med en af medlemsstaten fastsat model; denne rapport skal navnlig indeholde de oplysninger, der skal anfoeres paa den i foerste afsnit omhandlede dataplade; rapporten kan erstatte pladen.

Naar det af kontrolrapporten fremgaar, at det varmeproducerende anlaeg ikke opfylder mindstekravene til ydeevne, fremsender kontrolorganet til den kompetente administrative myndighed et eksemplar heraf. For hvert varmeproducerende anlaeg fra en anden medlemsstat i Faellesskabet skal den kompetente administrative myndighed paa kontrolstedet, med ejerens samtykke, til leverandoeren efter dennes anmodning herom udlevere en genpart af kontrolrapporten.

3b. Kontrol af varmeproducerende anlaeg ved installationen sker i overensstemmelse med bestemmelserne i de praktiske forskrifter, der er knyttet som bilag til dette direktiv. Disse bestemmelser udgoer en mindste faelles basis for fremgangsmaaden ved kontrol inden for hele Faellesskabet. De kan suppleres ved bestemmelser vedtaget af medlemsstaterne, men saadanne bestemmelser kan hverken ophaeve forskrifterne eller vaere i modstrid hermed. De gaelder hverken for varmeproducerende anlaeg, som anvender fast braendsel, eller for kondenserende kedler.«.

5. Artikel 1, stk. 4, affattes saaledes:

»4. For varmeproducerende anlaeg, som er undergivet kontrol ved installationen, har medlemsstaterne mulighed for i stedet for mindstekrav til ydeevne at fastsaette maksimumssatser for energitab i overensstemmelse med punkt 3.1 i de praktiske forskrifter.

I saa fald anvendes bestemmelserne i stk. 3a og 3b.«.

Artikel 2

Direktiv 78/170/EOEF suppleres med bilaget til naervaerende direktiv.

Artikel 3

Medlemsstaterne vedtager foranstaltningerne vedroerende kontrol af varmeproducerende anlaeg ved installationen senest 18 maaneder efter meddelelsen af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 10. december 1982.

Paa Raadets vegne

G. FENGER MOELLER

Formand

(1) EFT nr. C 175 af 14. 7. 1980, s.. 12.(2) EFT nr. C 300 af 18. 11. 1980, s.. 6.(3) EFT nr. L 52 af 23. 2. 1978, s.. 32.

BILAG

PRAKTISKE FORSKRIFTER FOR KONTROL PAA INSTALLATIONSTIDSPUNKTET AF YDEEVNEN I VARMEPRODUCERENDE ANLAEG, DER ANVENDER FLYDENDE ELLER GASFORMIGT BRAENDSEL TIL RUMOPVARMNING OG/ELLER PRODUKTION AF VARMT BRUGSVAND I IKKE-INDUSTRIELLE BYGNINGER

FREMGANGSMAADE VED AFPROEVNING OG BESTEMMELSE AF TAB

1. GENERELLE BESTEMMELSER

1.1. For varmeproducerende anlaeg, som kan anvende forskellige (flydende eller gasformige) braendselstyper, skal afproevningen foretages med braendsel af hver enkelt type, som er specificeret af fabrikanten, og som staar til raadighed paa afproevningstidspunktet.

1.2. Aftraeksroeret for roeggassen skal vaere forsynet med et hul, der muliggoer indfoering af maalesonder og udtagning af proever af roeggassen.

1.3. Noejagtigheden af hver maaling skal vaere saadan, at den enkelte medlemsstats krav om total maalenoejagtighed opfyldes.

1.4. Afproevningen skal finde sted inden for en rimelig frist efter installationen og fortrinsvis ved anlaeggets nominelle varmeydelse. Er dette ikke muligt, anvendes den naermeste driftsindstilling. Har anlaegget to eller flere driftsindstillinger, kan der paa medlemsstaternes foranledning ligeledes foretages en afproevning ved formindsket ydelse. Den anvendte driftsindstilling vurderes efter en anerkendt metode.

1.5. Ydeevnen udtrykkes, hvad enten den bestemmes ved den direkte eller den indirekte metode, i procent paa grundlag af den nedre eller oevre braendvaerdi af det braendsel, der indsproejtes i braenderen ved den driftsindstilling, der er vurderet som angivet i punkt 1.4.

2. AFPROEVNINGSBETINGELSER

2.1. Forberedelse af anlaegget

2.1.1. Det paahviler brugeren, eventuelt med bistand fra fabrikanten og/eller installatoeren, inden afproevningen at foretage den rensning, justering og indstilling af anlaegget, som han anser for noedvendig. De kompetente administrative myndigheder kan goere en saadan rensning obligatorisk.

2.1.2. Taetheden af anlaeg og af forbindelse til roegkanal kontrolleres.

2.2. Anlaegsbeskrivelse

2.2.1. Foer afproevningen registreret kontrolorganet, i det foelgende benaevnt »organet«, alle data, der er noedvendige for identifikation af anlaegget, og i hvert fald de kendetegn eller specifikationer, der er anfoert paa datapladen og/eller i de monterings- og brugsvejledninger, der udleveres til brugeren, og som vedroerer fabrikant, fabrikation, fremstillingsaar og varmeeffekt.

2.2.2. Organet skal kontrollere, at de noedvendige betingelser er opfyldt, saaledes at der ikke under afproevningen indtraeder forstyrrelser, som kan oedelaegge dennes vaerdi. Med henblik herpaa anmoder det saerlig brugeren om at fremlaegge certifikater - eller andre former for bevis - hvorved det attesteres, at den sikkerhedskontrol, som fyringsudstyret og lokalet hertil er undergivet, har fundet sted. Denne betingelse kan betragtes som opfyldt i de medlemsstater, hvor et anlaeg ikke kan installeres og saettes i drift uden forudgaaende sikkerhedskontrol. Hvis en saadan kontrol ikke kraeves efter national lovgivning, kan organet kraeve en rimelig sikkerhed for, at kontrollen kan ske under betryggende forhold.

Er betingelserne i ovennaevnte punkter ikke opfyldt paa tilfredsstillende maade, kan organet naegte at udfoere kontrollen; i saa fald udarbejder det en ad hoc-rapport.

2.3. Forberedende drift

2.3.1. Foer afproevningen kan organet indledningsvis saette anlaegget i gang for at kontrollere og indstille det maaleudstyr, der er anbragt med henblik paa kontrollen. Organet skal sikre sig, at alle maalinger foretages med den kraevede noejagtighed. Saafremt organet benytter sig af visse maaleinstrumenter, som udgoer en del af installationens normale udstyr, skal det specielt kontrollere, at disse opfylder noejagtigheds- og paalidelighedskravene.

2.3.2. Det paahviler brugeren, med bistand fra fabrikanten og/eller installatoeren og med bemyndigelse hertil fra anlaeggets ejer, at foretage de eventuelt noedvendige sidste indstillinger af anlaegget og give alle supplerende forklaringer i forbindelse med de forskellige vejledninger, saaledes at afproevningen kan finde sted under de bedst mulige forhold.

2.4. Afproevning

2.4.1. For saa vidt angaar afproevningen har organet enekompetence.

2.4.2. Afproevningen gennemfoeres under stationaer drift, idet braendsels- og lufttilfoersel holdes konstant.

2.4.3. Organet foretager under afproevningen de obligatoriske maalinger, der er omhandlet i punkt 3, og i givet fald de fakultative maalinger, der er omhandlet i punkt 4. Det udarbejder en rapport som foreskrevet i punkt 5.

3. BESTEMMELSE AF ROEGGASTAB

3.1. Maaling af tab gennem fri varme

Naar ydeevnen er bestemt ved den indirekte metode, har organet befoejelse til at maale procentindholdet (i volumen) enten af kuldioxyd eller oxygen i roeggassen.

Det anvender derefter en formel, der ud over forskellen mellem forbraendingsluftens temperatur og roeggastemperaturen ogsaa indeholder passende konstanter. Formelen og konstanterne boer vaere offentliggjort af den medlemsstat, under hvilken organet henhoerer, eller fastsat ved en norm.

Hvis der ikke foreligger officielle regler eller en norm, kan tab gennem fri varme beregnes ud fra braendslets sammensaetning og braendvaerdi samt volumen af luftoverskud, ved anvendelse af tabeller for forbraendingsgassers varmefylde, som udarbejdet af Den 12. verdenskongres for Gas (dok. IGU/E/17/73).

Ovennaevnte fremgangsmaade finder ikke anvendelse paa kondenserende kedler.

3.2. Maaling af roeggassens sodningsgrad

Organet foretager denne maaling, naar anlaegget bruger flydende braendsel eller LPG (liquefied petroleum gas) indsproejtet i flydende form; maalingen sker ved hjaelp af et passende apparatur; resultatet udtrykkes i det konventionelle sodtal (skala fra 0 til 9).

4. ANDRE EFTERPROEVNINGER (FAKULTATIVE)

4.1. Spor af carbonoxid

Organet kan bemyndiges til at undersoege, om roeggassen fra anlaegget indeholder carbonoxid i et saadant omfang, at det kan paavirke resultaterne af den maaling, der foretages i overensstemmelse med punkt 3.1.

4.2. Overfladetab

I de medlemsstater, hvor der ikke findes lovgivning, tekniske regler eller andre bestemmelser paa dette omraade, kan organet bemyndiges til at beregne overfladetabet paa grundlag af de tal, der opgives af fabrikanten og/eller paa grundlag af de overfladetemperaturer, der konstateres ved kontrollen.

5. AFPROEVNINGSRAPPORT

Efter afproevningen udarbejder organet en rapport, der er udformet i overensstemmelse med den af medlemsstaten fastsatte model, og som indeholder oplysninger om anlaeggets vigtigste kendetegn, de udfoerte maalinger, den formel, der er anvendt ved beregning af tab og det varmeproducerende anlaegs ydeevne.

Top