EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0176

Rådets direktiv 82/176/EØF af 22. marts 1982 om grænseværdier og kvalitetsmålsætninger for udledninger af kviksølv fra elektrolyse af alkaliske klorider

OJ L 81, 27.3.1982, p. 29–34 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 142 - 147
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 003 P. 142 - 147
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 003 P. 211 - 216
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 003 P. 211 - 216
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 183 - 189
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 183 - 189
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 183 - 189
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 183 - 189
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 183 - 189
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 183 - 189
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 183 - 189
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 183 - 189
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 183 - 189
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 126 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 126 - 132

No longer in force, Date of end of validity: 22/12/2012; ophævet ved 32008L0105 . Latest consolidated version: 13/01/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/176/oj

31982L0176

Rådets direktiv 82/176/EØF af 22. marts 1982 om grænseværdier og kvalitetsmålsætninger for udledninger af kviksølv fra elektrolyse af alkaliske klorider

EF-Tidende nr. L 081 af 27/03/1982 s. 0029 - 0034
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 3 s. 0142
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 3 s. 0142
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 3 s. 0211
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 3 s. 0211


*****

RAADETS DIREKTIV

af 22. marts 1982

om graensevaerdier og kvalitetsmaalsaetninger for udledninger af kviksoelv fra elektrolyse af alkaliske klorider

(82/176/EOEF)

RAADET FOR DE EUROPAEISKE

FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 100 og 235,

under henvisning til Raadets direktiv 76/464/EOEF af 4. maj 1976 om forurening, der foraarsages af udledning af visse farlige stoffer i Faellesskabets vandmiljoe (1), saerlig artikel 6,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (2),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (3),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (4), og

ud fra foelgende betragtninger:

for at beskytte Faellesskabets vandmiljoe mod forurening foraarsaget af visse farlige stoffer er der ved artikel 3 i direktiv 76/464/EOEF indfoert en ordning med forudgaaende tilladelser, hvori der fastsaettes emissionsnormer for udledninger af stoffer opfoert paa liste I i bilaget; i henhold til artikel 6 i naevnte direktiv skal der fastsaettes graensevaerdier for emissionsnormerne samt kvalitetsmaalsaetninger for det vandmiljoe, som beroeres af disse stoffer;

kviksoelv og kviksoelvforbindelser er medtaget paa liste I;

medlemsstaterne er forpligtet til at anvende graensevaerdierne bortset fra de tilfaelde, hvor de kan anvende kvalitetsmaalsaetningerne;

eftersom den forurening, der skyldes udledninger af kviksoelv i vandmiljoeet, for en vaesentlig dels vedkommende hidroerer fra elektrolyse af alkaliske klorider, boer der i foerste omgang fastsaettes graensevaerdier for denne sektor og kvalitetsmaalsaetninger for det vandmiljoe, hvori der udledes kviksoelv af denne sektor; disse udledninger boer derfor goeres betinget af forudgaaende tilladelse;

formaalet med disse kvalitetsmaalsaetninger boer vaere at nedbringe kviksoelvforureningen i de forskellige dele af vandmiljoeet , som vil kunne blive beroert af kviksoelvholdige udledninger fra elektrolyse af alkaliske klorider;

kvalitetsmaalsaetningerne boer fastsaettes udtrykkeligt med dette formaal og ikke for at indfoere regler vedroerende forbrugerbeskyttelse eller handel med produkter fra vandmiljoeet;

der boer fastsaettes en saerlig overvaagningsprocedure, saa medlemsstaterne kan bevise, at kvalitetsmaalsaetningerne overholdes;

der boer traeffes bestemmelse om, at medlemsstaterne overvaager det vandmiljoe, der er udsat for ovennaevnte kviksoelvudledninger, med henblik paa en effektiv gennemfoerelse af dette direktiv; bemyndigelsen til at indfoere en saadan overvaagning er ikke indeholdt i artikel 6 i direktiv 76/464/EOEF; da traktaten ikke indeholder den fornoedne hjemmel, maa traktatens artikel 235 anvendes ;

Kommissionen skal hvert femte aar tilsende Raadet en sammenlignende vurdering af medlemsstaternes anvendelse af dette direktiv;

da der findes et saerdirektiv for grundvand, falder dette ikke under dette direktivs anvendelsesomraade -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

1. I dette direktiv

- fastsaettes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, i direktiv 76/464/EOEF graensevaerdierne for emissionsnormer for kviksoelv i udledninger fra industrianlaeg som defineret i artikel 2, litra d), i naervaerende direktiv;

- fastsaettes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 2, i direktiv 76/464/EOEF kvalitetsmaalsaetningerne for saa vidt angaar kviksoelv for vandmiljoeet;

- fastsaettes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 4, i direktiv 76/464/EOEF tidsfristerne for opfyldelse af betingelserne i de tilladelser, som medlemsstaternes kompetente myndigheder udsteder, for saa vidt angaar allerede forekommende udledninger;

- fastlaegges i overensstemmelse med artikel 12, stk. 1, i direktiv 76/464/EOEF referencemaalmetoderne til bestemmelse af kviksoelvindholdet i udledninger og i vandmiljoeet;

- fastlaegges i overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i direktiv 76/464/EOEF en overvaagningsmetode;

- paalaegges det medlemsstaterne at samarbejde i tilfaelde af udledninger, der beroerer vandmiljoeet i flere medlemsstater.

2. Dette direktiv gaelder for de i artikel 1 i direktiv 76/464/EOEF omhandlede vandomraader, bortset fra grundvand.

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved

a) »kviksoelv«:

- grundstoffet kviksoelv,

- kviksoelv i en af dets forbindelser;

b) »graensevaerdier«:

de i bilag I til dette direktiv anfoerte vaerdier;

c) »kvalitetsmaalsaetninger«:

de i bilag II til dette direktiv anfoerte krav;

d) »industrianlaeg«:

anlaeg til elektrolyse af alkaliske klorider, som anvender kviksoelvkatodeceller;

e) »bestaaende anlaeg«:

industrianlaeg, der er i drift paa datoen for meddelelsen af dette direktiv;

f) »nyt anlaeg«:

- industrianlaeg, der saettes i drift efter datoen for meddelelsen af dette direktiv,

- et bestaaende anlaeg, hvis elektrolysekapacitet for alkaliske klorider i kviksoelvkatodeceller er blevet betydeligt foroeget efter datoen for meddelelsen af dette direktiv.

Artikel 3

1. Graensevaerdierne, fristerne for disse graensevaerdiers overholdelse samt overvaagningsproceduren i forbindelse med udledningerne er fastlagt i bilag I.

2. De i artikel 3 i direktiv 76/464/EOEF omhandlede tilladelser skal indeholde forskrifter, som er mindst lige saa strenge som forskrifterne i bilag I til naervaerende direktiv, undtagen i de tilfaelde, hvor en medlemsstat opfylder artikel 6, stk. 3, i direktiv 76/464/EOEF paa grundlag af bilag II og IV til naervaerende direktiv.

Tilladelserne tages op til fornyet overvejelse mindst hvert fjerde aar.

3. Medlemsstaterne maa, med forbehold af deres forpligtelser i henhold til stk. 1 og 2 samt bestemmelserne i direktiv 76/464/EOEF, kun give tilladelse til nye anlaeg, saafremt tilladelsen henviser til normer, der svarer til de bedst mulige til staaende tekniske midler til forebyggelse af udledninger af kviksoelv.

Saafremt de paataenkte foranstaltninger af tekniske aarsager ikke svarer til de bedst mulige til raadighed staaende tekniske midler, skal medlemsstaten, uanset valgte metoder, forud for enhver tilladelse over for Kommissionen dokumentere disse aarsager.

Inden tre maaneder sender Kommissionen medlemsstaterne en rapport med en udtalelse om undtagelsen i andet afsnit.

4. Referenceanalysemetoden til bestemmelse af kviksoelv er beskrevet i bilag III, punkt 1. Der kan anvendes andre metoder, forudsat at disse metoders detektionsgraense, noejagtighed og rigtighed mindst svarer til de i bilag III, punkt 1, fastsatte. Den kraevede rigtighed ved maaling af udledningsmaengden er anfoert i bilag III, punkt 2.

Artikel 4

Vedkommende medlemsstater soerger for overvaagning af det vandmiljoe, der er udsat for udledninger fra I tilfaelde af udledninger, der beroerer vandmiljoeet i flere medlemsstater, samarbejder de paagaeldende medlemsstater med henblik paa at harmonisere overvaagningsprocedurerne.

1. Paa grundlag af oplysninger, som medlemsstaterne i henhold til artikel 13 i direktiv 76/464/EOEF meddeler Kommissionen efter dennes anmodning i hvert enkelt tilfaelde, saerlig for saa vidt angaar

- enkelthederne i de tilladelser, hvori der fastsaettes emissionsnormer for udledning af kviksoelv,

- maaleresultaterne fra de overvaagningssystemer, som medlemsstaterne har indfoert til bestemmelse af kviksoelvkoncentrationerne,

foretager Kommissionen en sammenlignende vurdering af de foranstaltninger, medlemsstaterne har truffet i medfoer af dette direktiv.

2. Kommissionen fremsender hvert femte aar den i stk. 1 anfoerte sammenlignende vurdering til Raadet.

I tilfaelde af aendrede videnskabelige resultater om kviksoelv, isaer dets toksicitet, persistens og akkumulation i levende organismer og i sedimenter eller i tilfaelde af forbedring af de bedste til raadighed staaende tekniske midler forelaegger Kommissionen Raadet passende forslag med henblik paa om fornoedent at goere graensevaerdierne og kvalitetsmaalsaetningerne strengere.

Artikel 6

1. Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden den 1. juli 1983. De underretter straks Kommissionen herom.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 7

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. marts 1982.

Paa Raadets vegne

L. TINDEMANS

Formand

(1) EFT nr. L 129 af 18. 5. 1976, s. 23.

(2) EFT nr. C 169 af 6. 7. 1979, s. 2.

(3) EFT nr. C 341 af 31. 12. 1980, s. 24.

(4) EFT nr. C 83 af 2. 4. 1980, s. 16.

BILAG I

Graensevaerdier, tidsfrister for overholdelse af disse vaerdier og overvaagningsprocedurer i forbindelse med kviksoelvudledninger

1. De graensevaerdier for koncentrationen, som i princippet ikke maa overskrides, er anfoert i tabellen nedenfor.

1.2,3.4 // // // // Maaleenhed // Graensevaerdier for det maaned- lige gennemsnit, som ikke maa overskrides fra den 1. juli // Bemaerkninger // 1.2.3.4 // // 1983 // 1986 // // // // // // Genanvendt saltoploesning og saltoploesning, som ikke genanvendes Mikrogram kviksoelv pr. liter // 75 // 50 // Gaeldende for den samlede maengde kviksoelv i samtlige kviksoelvholdige vandudledninger fra industrianlaegget // // // //

I samtlige tilfaelde maa graensevaerdierne for de maksimale koncentrationer ikke overstige graensevaerdierne for de maksimale maengder divideret med vandforbruget pr. ton installeret klorproduktionskapacitet.

2. Da kviksoelvkoncentrationen i spildevandet afhaenger af den anvendte vandmaengde, som er forskellig for de enkelte produktionsmetoder og anlaeg, skal de graensevaerdier - udtrykt i maengden af udledt kviksoelv i forhold til installeret klorproduktionskapacitet - som er anfoert i efterstaaende tabel, imidlertid overholdes i alle tilfaelde.

1.2,3.4 // // // // Maaleenhed // Graensevaerdier for det maaned- lige gennemsnit, som ikke maa overskrides fra den 1. juli // Bemaerkninger // 1.2.3.4 // // 1983 // 1986 // // // // // // Genanvendt saltoploesning Gram kviksoelv pr. ton installeret klorproduktionskapacitet // 0,5 // 0,5 // Gaeldende for kviksoelv i spildevand fra klorproduktionsenheden // // 1,5 // 1,0 // Gaeldende for den samlede maengde kviksoelv i samtlige kviksoelvholdige vandudledninger fra industrianlaegget // // // // // Saltoploesning, som ikke genanvendes Gram kviksoelv pr. ton installeret klorproduktionskapacitet // 8,0 // 5,0 // Gaeldende for den samlede maengde kviksoelv i samtlige kviksoelvholdige vandudledninger fra industrianlaegget // // // //

3. De gennemsnitlige daglige graensevaerdier er det firdobbelte af de tilsvarende gennemsnitlige maanedlige graensevaerdier, som er anfoert under punkt 1 og 2.

4. Med henblik paa at kontrollere, at udledningerne ikke afviger fra de emissionsnormer, som er fastsat i overensstemmelse med de i dette bilag anfoerte graensevaerdier, skal der indfoeres en overvaagningsprocedure. Denne procedure bestaar i:

- daglig udtagning af en repraesentativ proeve inden for en periode paa 24 timer og maaling af kviksoelvkoncentrationen i naevnte proeve, og

- maaling af de samlede udledninger i denne periode.

Maengden af kviksoelv, der udledes i loebet af en maaned, beregnes ved addition af de daglige udledte kviksoelvmaengder i loebet af den paagaeldende maaned. Summen divideres dernaest med den installerede klorkapacitet. BILAG II

Kvalitetsmaalsaetninger

For de medlemsstater, som anvender den i artikel 6, stk. 3, i direktiv 76/464/EOEF omhandlede undtagelse, fastsaettes de emissionsnormer, som medlemsstaterne skal opstille og sikre overholdt i henhold til artikel 5 i naevnte direktiv, saaledes, at den eller de relevante kvalitetsmaalsaetninger blandt de i det foelgende naevnte overholdes i det omraade, som beroeres af kviksoelvudledningerne som foelge af fremstillingen af alkaliske klorider ved elektrolyse. Vedkommende myndighed udpeger det omraade, som er beroert i hvert enkelt tilfaelde, og udvaelger blandt de i stk. 1 naevnte kvalitetsmaalsaetninger den eller de maalsaetninger, som den skoenner relevante under hensyn til det beroerte omraades bestemmelse og til formaalet med dette direktiv, som er at eliminere al forurening.

1. Med det formaal at eliminere forureningen som defineret i direktiv 76/464/EOEF, og i medfoer af artikel 2 i samme direktiv, fastsaettes foelgende kvalitetsmaalsaetninger:

1.1. Koncentrationen af kviksoelv i en repraesentativ proeve af fiskekoed udvalgt som indikator maa ikke overstige 0,3 mg/kg vaadvaegt.

1.2. Den samlede kviksoelvkoncentration i indre overfladevande, der beroeres af udledningerne, maa ikke overstige 1/g/1 som aritmetisk gennemsnit af de resultater, der registreres i loebet af et aar.

1.3. Koncentrationen af oploest kviksoelv i vandet i flodmundinger, som beroeres af udledninger, maa ikke overstige 0,5/g/1 som aritmetisk gennemsnit af de resultater, der registreres i loebet af et aar.

1.4. Koncentrationen af oploest kviksoelv i territorialfarvande og i de indre kystvande, bortset fra flodmundinger, og som er beroert af udledninger, maa ikke overstige 0,3/g/1 som aritmetisk gennemsnit af de resultater, der registreres i loebet af et aar.

1.5. Vandet skal vaere af en kvalitet, som opfylder forskrifterne i alle andre af Raadets direktiver, som finder anvendelse paa det, og som vedroerer tilstedevaerelsen af kviksoelv.

2. Kviksoelvkoncentrationen i sedimenter eller bloeddyr og skaldyr maa ikke stige vaesentligt i tidens loeb.

3. Saafremt flere kvalitetsmaalsaetninger gaelder for vandet i et omraade, skal vandkvaliteten vaere saa god, at hvert enkelt af kvalitetsmaalsaetningerne overholdes.

4. Saafremt det skulle visse sig noedvendigt af tekniske grunde, kan talvaerdierne for de kvalitetsmaalsaetninger, som er naevnt under punkt 1.2, 1.3 og 1.4, undtagelsesvis multipliceres med 1,5 indtil den 30. juni 1986, men Kommissionen skal underrettes herom paa forhaand.

BILAG III

Referencemaalemetoder

1. Referenceanalysemetoden til bestemmelse af kviksoelvindholdet i vand, fiskekoed, sedimenter, bloeddyr og skaldyr er flammeloes atomabsorption spektrofotometri efter passende forbehandling af proeven under hensyn til navnlig den forudgaaende iltning af kviksoelvet og den efterfoelgende reduktion af kviksoelvionerne Hg (II).

Detektionsgraenserne (1) maa vaere saadanne, at kviksoelvkoncentrationen kan maales med en rigtighed (1) paa ± 30 % og en noejagtighed (1) paa ± 30 % ved koncentrationer:

- for saa vidt angaar udledninger, paa en tiendedel af den tilladte maksimale kviksoelvkoncentration, som fastsat i tilladelsen;

- for saa vidt angaar overfladevand paa en tiendedel af den i kvalitetsmaalsaetningen fastsatte kviksoelvkoncentration;

- for saa vidt angaar fiskekoed samt bloeddyr og skaldyr, paa en tiendedel af den i kvalitetsmaalsaetningen fastsatte kviksoelvkoncentration;

- for saa vidt angaar sedimenter, paa en tiendedel af kviksoelvkoncentrationen i proeven eller 0,05 mg/kg toervaegt, idet det hoejeste tal er gaeldende.

2. Maaling af udledningsmaengden skal udfoeres med en rigtighed paa ± 20 %.

BILAG IV

Metode til overvaagning af kvalitetsmaalsaetningerne

1. For saa vidt angaar enhver tilladelse, der udstedes i medfoer af dette direktiv, anfoerer den kompetente myndighed de restriktioner, overvaagningsmetoder og tidsfrister, der skal sikre, at den eller de relevante kvalitetsmaalsaetninger overholdes.

2. I overensstemmelse med artikel 6, stk. 3, i direktiv 76/464/EOEF underretter medlemsstaten Kommissionen om foelgende, for saa vidt angaar hver enkelt kvalitetsmaalsaetning, som den vaelger og anvender:

- udledningsstederne og spredningsmidlerne,

- det omraade, hvori kvalitetsmaalsaetningen anvendes,

- placeringen af proeveudtagningsstederne,

- proeveudtagningshyppigheden,

- proeveudtagnings- og maalemetoderne,

- de opnaaede resultater.

3. Proeverne skal vaere tilstraekkelig repraesentative for kvaliteten af vandmiljoeet i det af udledningen beroerte omraade, og proeveudtagningen skal vaere tilstraekkelig hyppig til, at eventuelle aendringer i vandmiljoeet paavises, saerlig under hensyn til de naturlige variationer i vandforholdene. For saa vidt angaar saltvandsfisk skal analysen omfatte et tilstraekkelig repraesentativt antal proever og arter.

4. For saa vidt angaar kvalitetsmaalsaetningerne i punkt 1.1 i bilag II vaelger vedkommende myndighed de fiskearter, der skal udtages som indikatorer, der skal analyseres. For saltvandsomraader kan de arter, som vaelges blandt dem, der holder til ved kysten og fanges lokalt, omfatte torsk, hvilling, roedspaette, makrel, kuller og skrubbe.

Erklaering vedroerende artikel 3, stk. 3

Raadet og Kommissionen erklaerer, at anvendelse af de bedst mulige til raadighed staaende tekniske midler goer det muligt at begraense kviksoelvudledninger fra et nyt industrianlaeg, hvor saltoploesningen genanvendes, til mindre end 0,5 g/t installeret klorproduktionskapacitet.

(1) Definitionerne af disse udtryk findes i Raadets direktiv 79/869/EOEF af 9. oktober 1979 om maalemetoder og hyppighed for proeveudtagning og analyse af overfladevand, som anvendes til fremstilling af drikkevand i medlemsstaterne, EFT nr. L 271 af 29. 10. 1979, s. 44.

Top