EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R3796

Rådets forordning (EØF) nr. 3796/81 af 29. december 1981 om den fælles markedsordning for fiskerivarer

OJ L 379, 31.12.1981, p. 1–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 185 - 210
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 001 P. 185 - 210

No longer in force, Date of end of validity: 25/12/1991; ophævet ved 391R3687

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/3796/oj

31981R3796

Rådets forordning (EØF) nr. 3796/81 af 29. december 1981 om den fælles markedsordning for fiskerivarer

EF-Tidende nr. L 379 af 31/12/1981 s. 0001 - 0026
den spanske specialudgave: Kapitel 04 bind 1 s. 0185
den portugisiske specialudgave: Kapitel 04 bind 1 s. 0185


RAADETS FORORDNING (EOEF) Nr. 3796/81 af 29. december 1981 om den faelles markedsordning for fiskerivarer

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, saerlig artikel 42 og 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (1),

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg (2), og

ud fra foelgende betragtninger:

de grundlaeggende bestemmelser vedroerende markedsordningen for fiskerivarer boer revideres af hensyn til udviklingen paa markedet, aendringerne i fiskeriet inden for de seneste aar og de nuvaerende markedsreglers utilstraekkelighed; da de aendringer, der skal foretages, er talrige og komplicerede, vil bestemmelserne, saafremt de ikke omarbejdes fuldstaendig, komme til at mangle den klarhed, som retsforskrifter boer udvise; derfor boer en ny forordning afloese forordning (EOEF) nr. 100/76 (3), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3443/80 (4);

i forbindelse med det faelles markeds funktion og udvikling skal der for saa vidt angaar landbrugsvarer udformes en faelles landbrugspolitik, som navnlig skal omfatte en faelles ordning af markederne for landbrugsvarer, der alt efter varernes art kan antage forskellige former;

fiskeriet har en saerlig betydning for landbrugsoekonomien i visse af Faellesskabets kystomraader; for fiskerne i disse omraader udgoer udbyttet af dette erhverv den overvejende del af deres indkomst; markedets stabilitet boer derfor fremmes ved egnede foranstaltninger;

en af foranstaltningerne til gennemfoerelse af den faelles markedsordning er anvendelse af faelles handelsnormer for de paagaeldende varer; anvendelsen af disse normer boer medfoere, at varer af utilstraekkelig kvalitet holdes borte fra markedet, og at handelsforbindelserne fremmes paa grundlag af redelig konkurrence, hvilket medvirker til at forbedre fiskeriets rentabilitet;

anvendelsen af disse normer kraever kontrol med de varer, for hvilke normerne gaelder; der boer derfor traeffes foranstaltninger, der sikrer en saadan kontrol;

der boer i forbindelse med reglerne for markedernes funktion fastsaettes bestemmelser, der goer det muligt at tilpasse udbudet til markedskravene, og som i det omfang, det er muligt, sikrer producenterne en rimelig indkomst; oprettelsen af producentorganisationer, hvis medlemmer er forpligtet til at overholde visse regler, isaer med hensyn til produktion og afsaetning, bidrager i betragtning af de saerlige forhold, der goer sig gaeldende for markedet for fiskerivarer, til virkeliggoerelsen af disse maal;

der boer fastsaettes bestemmelser, som letter disse organisationers oprettelse og virksomhed, og som fremmer de investeringer, som anvendelsen af deres faelles regler medfoerer; medlemsstaterne boer i dette oejemed have mulighed for at yde producentorganisationerne en stoette boer dog begraenses og kun ydes i en overgangsperiode, ligesom den boer vaere gradvis aftagende, saaledes at producenternes finansielle ansvar gradvis oeges;

da organisationernes koncentration og struktur ikke er tilfredsstillende i visse medlemsstater, er det noedvendigt at tillade medlemsstaterne at yde dem hoejere stoette i en overgangsperiode;

for at styrke organisationernes handlekraft og derved fremme en stoerre stabilitet paa markedet boer det tillades medlemsstaterne paa visse betingelser at udvide bl.a. de markedsfoeringsregler, som organisationen i et bestemt omraade har vedtaget for sine medlemmer, til ogsaa at omfatte samtlige ikke-medlemmer, der afsaetter varer i det paagaeldende omraade;

anvendelsen af ovennaevnte ordning medfoerer udgifter for den organisation, hvis regler er blevet udvidet; det er derfor rimeligt at lade ikke-medlemmerne bidrage til at daekke disse udgifter; der boer i oevrigt aabnes mulighed for, at den paagaeldende medlemsstat yder disse producenter en godtgoerelse for de produkter, der ikke har kunnet afsaettes, og som er blevet trukket ud af markedet, til trods for at de er i overensstemmelse med handelsnormerne;

der boer under alle omstaendigheder fastsaettes bestemmelser, der hindrer producentorganisationerne i at indtage en dominerende stilling i Faellesskabet;

for at afvaerge markedssituationer, der medfoerer priser, som kan foraarsage forstyrrelser paa Faellesskabets marked, er det for visse fiskerivarer af saerlig betydning for producenternes indkomst noedvendigt for hver enkelt af disse varer at fastsaette en for Faellesskabets produktionsomraader repraesentativ orienteringspris, der tjener til fastsaettelse af prisniveauet for markedsinterventionerne;

med henblik paa stabilisering af priserne er det oenskeligt, at producentorganisationerne kan intervenere paa markedet, isaer ved inden for en gaffel at anvende tilbagetagelsespriser for at tage hensyn til saesonbestemte prisudsving paa markedet;

i visse tilfaelde og under bestemte forudsaetninger er det hensigtsmaessigt at stoette producentorganisationernes foranstaltninger ved at yde dem finansiel udligning for de varemaengder, der tages tilbage fra markedet;

erfaringen har vist, at den finansielle udligning, der ydes disse organisationer, i visse tilfaelde ikke er tilstraekkelig stor til at fremme fiskernes tilslutning til disse organisationer; den finansielle udligning boer derfor forhoejes;

erfaringen har vist det noedvendigt at goere interventionsordningen mere fleksibel, saaledes at Faellesskabets tilbagetagelsespriser fastsaettes paa en saadan maade, at organisationerne inden for visse graenser kan foretage tilbagetagelser paa grundlag af de konstaterede udsving paa markedet;

for at tilskynde fiskerne til i stoerre udstraekning at tilpasse deres udbud til markedets behov boer den finansielle udligning differentieres paa grundlag af de maengder, der tages tilbage fra markedet;

det boer navnlig som foelge af de knappe ressourcer inden for visse fiskearter saa vidt muligt undgaas at destruere fisk af hoej handelsvaerdi, der er taget tilbage fra markedet; der boer derfor ydes stoette til forarbejdning og oplagring til konsum af visse maengder ferske varer, der er taget tilbage fra markedet; paa grund af dels de saerlige vanskeligheder for saa vidt angaar ansjoser og sardiner fra Middelhavsomraadet, dels det ringe antal producentorganisationer i Middelshavsomraaderne boer der for en begraenset periode fastsaettes en saerlig stoetteordning for disse to varer, der produceres i de paagaeldende omraader;

der boer aabnes mulighed for i tilfaelde af markante prisfald for visse forsne varer at yde producenterne stoette til privat oplagring af saadanne varer med oprindelse i Faellesskabet;

et prisfald for indfoert tun til konservesindustrien kan true indkomstniveauet for Faellesskabets producenter af denne vare; der boer derfor efter behov ydes producenterne udligningsgodtgoerelse;

for at sikre lakse- og hummerproducenternes indkomstniveau, boer der skabes mulighed for paa visse betingelser at yde disse producenter udligningsgodtgoerelse;

det er imidlertid i Faellesskabets interesse, at anvendelse af told efter den faelles toldtarif helt suspenderes for bestemte varer; da Faellesskabets fangst af tunfisk er utilstraekkelig, boer der drages omsorg for, at den levnedsmiddelindustri, der anvender disse fangster, til stadighed har forsyningsvilkaar, der kan sammenlignes med dem, der gaelder for de eksporterende tredjelande, saaledes at denne industris udvikling inden for rammerne af de internationale konkurrencevilkaar ikke modvirkes; de ulemper, en saadan ordning kan medfoere for Faellesskabets tunfiskproducenter, vil kunne udlignes ved ydelse af en med henblik herpaa fastsat godtgoerelse; endvidere goer oekonomiske og sociale hensyn det rimeligt at opretholde de traditionelle tilfoerselskanaler for hovednaeringsmidler som f.eks. saltet og toerret torsk;

erfaringen har vist, at det kan blive noedvendigt meget hurtigt at traeffe toldmaessige foranstaltninger for at sikre forsyningen af faellesskabsmarkedet samt overholdelsen af Faellesskabets internationale forpligtelser; for at Faellesskabet kan handle hurtigt i saadanne situationer, boer der fastsaettes en procedure, der goer det muligt hurtigt at traeffe de noedvendige foranstaltninger;

for visse varers vedkommende boer der traeffes foranstaltninger mod indfoersel fra tredjelande til unormalt lave priser for derved at hindre markedsforstyrrelser i Faellesskabet; for at goere disse foranstaltninger mere effektive boer systemet til konstatering af importpriserne forbedres, og listen over varer, der kan komme ind under referenceprisordningen, udvides;

en saadan ordning goer det muligt at afskaffe alle kvantitative restriktioner ved Faellesskabets ydre graense for de fleste varers vedkommende og kun at anvende den efter den faelles toldtarif faktisk opkraevede told;

for nogle varers vedkommende er det endnu ikke muligt at fastsaette en importordning paa faellesskabsplan; det er derfor for disse varers vedkommende noedvendigt at tillade medlemsstaterne at opretholde de kvantitative restriktioner, der foelger af deres nationale ordning;

den ovenfor beskrevne ordning kan under usaedvanlige forhold vise sig utilstraekkelig; for at Faellesskabet i saadanne tilfaelde ikke skal vaere ubeskyttet mod en eventuel forstyrrelse af markedet, boer det have mulighed for at traeffe alle noedvendige foranstaltninger;

foruden den ovenfor beskrevne ordning boer der, i det omfang det er noedvendigt, for at den kan virke efter hensigten, kunne gives regler for anvendelse af proceduren for aktiv foraedling, og denne anvendelse boer i det omfang markedssituationen kraever det, helt eller delvis kunne forbydes; endvidere boer restitutionerne fastsaettes saaledes, at raavarer fra Faellesskabet, som Faellesskabets forarbejdningsindustri anvender med henblik paa eksport, ikke stilles ringere ved, at der findes en ordning for aktiv foraedling, som kunne foranledige forarbejdningsindustrien til at foretraekke at indfoere raavarerne fra tredjelande;

det maa undgaas, at konkurrencen mellem Faellesskabets virksomheder paa markederne uden for Faellesskabet fordrejes; der boer derfor skabes lige konkurrencevilkaar gennem en faellesskabsordning, der giver mulighed for at yde restitutioner til fiskerivarer ved udfoersel til tredjelande, for saa vidt dette er noedvendigt for at sikre Faellesskabets deltagelse i den internationale handel med de paagaeldende varer, navnlig naar udbudet af disse varer er tilstraekkeligt i Faellesskabet, og saafremt disse udfoersler er oekonomisk betydningsfulde;

opkraevning af told eller afgifter med tilsvarende virkning og anvendelse af kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning i Faellesskabets interne handel er umiddelbart forbudt i henhold til traktatens bestemmelser;

virkeliggoerelsen af et enhedsmarked paa grundlag af et faelles prissystem kan bringes i fare ved ydelse af visse former for stoette; derfor boer de bestemmelser i traktaten, efter hvilke den af medlemsstaterne ydede stoette kan bedoemmes, og den med det faelles marked uforenelige stoette kan forbydes, anvendes inden for fiskerisektoren;

den faelles markedsordning for fiskerivarer skal paa passende maade tage hensyn til baade de i traktatens artikel 39 og de i artikel 110 fastsatte maal;

ved anvendelsen af den faelles markedsordning maa det endvidere tages i betragtning, at det er i Faellesskabets interesse at bevare fiskebestandene i videst muligt omfang; derfor boer foranstaltninger vedroerende maengder ud over dem, der eventuelt er tildelt staterne, ikke finansieres;

for at lette gennemfoerelsen af de paataenkte bestemmelser skal der fastsaettes en fremgangsmaade, hvorved der etableres et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen i en forvaltningskomité;

de udgifter, som medlemsstaterne har afholdt som foelge af de forpligtelser, som anvendelsen af denne forordning medfoerer, paahviler Faellesskabet i overensstemmelse med artikel 2 og 3 i Raadets forordning (EOEF) nr. 729/70 af 21. april 1970 om finansiering af den faelles landbrugspolitik (5), senest aendret ved forordning (EOEF) nr. 3509/80 (6) -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

1. Der oprettes en faelles markedsordning for fiskerivarer omfattende en ordning for priser og samhandel samt faelles konkurrenceregler.

2. Denne markedsordning gaelder for foelgende varer:

"" ID="1">a) 03.01> ID="2">Fisk, fersk (levende eller doed), koelet eller frosset"> ID="1">b) 03.02> ID="2">Fisk, saltet, i saltlage, toerret eller roeget (ogsaa varmroeget)"> ID="1">c) 03.03> ID="2">Krebsdyr og bloeddyr, med eller uden skal, ferske (levende eller doede), koelede, frosne, saltede, i saltlage eller toerrede; krebsdyr med skal, kogt i vand"> ID="1">d) 05.15> ID="2">Animalske produkter, ikke andetsteds tariferet; doede dyr af de arter, der er naevnt i kapitel 1 eller 3, uegnede til menneskefoede:

A. Fisk, krebsdyr og bloeddyr"> ID="1">c) 16.04> ID="2">Fisk, tilberedt eller konserveret (herunder kaviar og kaviarerstatning)"> ID="1">f) 16.05> ID="2">Krebsdyr og bloeddyr (med eller uden skal), tilberedte eller konserverede"> ID="1">g) 23.01> ID="2">Mel og pulver af koed, slagteaffald, fisk, krebsdyr og bloeddyr, uegnet til menneskefoede; fedtegrever:

B. Mel og pulver af fisk, krebsdyr og bloeddyr">

AFSNIT 1

Handelsnormer

Artikel 2

1. For de i artikel 1 naevnte varer eller for grupper af disse varer kan der fastsaettes faelles handelsnormer og anvendelsesomraader for disse normer; disse normer kan isaer omfatte inddeling efter kvalitetskategori, stoerrelses- eller vaegtklasse, emballage, behandlingsgrad samt maerkning.

2. Efter udstedelsen af disse normer maa varer, paa hvilke de finder anvendelse, kun udbydes, tilbydes, saelges eller i oevrigt bringes i omsaetning, naar de opfylder de naevnte normer, idet der dog kan fastsaettes saerlige bestemmelser for samhandelen med tredjelande.

3. Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal normerne og de almindelige regler for deres anvendelse, herunder de i stk. 2 naevnte saerlige bestemmelser.

Artikel 3

Der traeffes afgoerelse om de tilpasninger, der skal foretages i de faelles handelsnormer for at tage hensyn til udviklingen i produktions- og salgsvilkaarene, efter fremgangsmaaden i artikel 33.

Artikel 4

1. Medlemsstaterne kontrollerer, at de varer, for hvilke der er fastlagt faelles handelsnormer, er i overensstemmelse med disse.

Denne kontrol kan gennemfoeres i alle handelsled samt under transport.

2. Medlemsstaterne traeffer egnede foranstaltninger med henblik paa ivaerksaettelse af sanktioner for overtraedelse af bestemmelserne i artikel 2.

3. Medlemsstaterne meddeler senest en maaned efter ikrafttraedelsen af de enkelte handelsnormer de oevrige medlemsstater og Kommissionen navn og adresse paa de organer, der varetager kontrollen med den vare eller gruppe af varer, for hvilken den paagaeldende norm er udstedt.

4. Der fastsaettes i fornoedent omfang gennemfoerelsesbestemmelser til stk. 1 efter fremgangsmaaden i artikel 33, idet der saerlig tages hensyn til sikring af koordinationen af de kontrollerende organers virksomhed og til ensartet fortolkning og anvendelse af de faelles handelsnormer.

AFSNIT II

Producentorganisationer

Artikel 5

1. Ved »producentorganisationer« forstaas i denne forordning alle anerkendte organisationer eller sammenslutninger af saadanne organisationer, som er oprettet paa initiativ af producenterne med det formaal at traeffe foranstaltninger, der er egnede til at sikre en rationel udoevelse af fiskeriet og en forbedring af salgsvilkaarene for deres varer.

Disse foranstaltninger, der saerlig skal fremme gennemfoerelse af fangstplaner, koncentration af udbudet og regulering af priserne, skal for medlemmerne indebaere forpligtelse til:

- at afsaette hele produktionen af den vare eller de varer, som har dannet baggrund for deres indmeldelse, gennem producentorganisationen; denne kan traeffe afgoerelse om, at forpligtelsen hertil ikke gaelder, for saa vidt afsaetningen sker efter forud fastlagte faelles regler;

- ved produktion og afsaetning at anvende de regler, som producentorganisationen har fastsat, saerlig med henblik paa at forbedre varernes kvalitet og at tilpasse den udbudte maengde til markedets behov.

2. Producentorganisationerne maa ikke indtage en dominerende stilling paa det faelles marked, medmindre dette er noedvendigt af hensyn til maalsaetningen i traktatens artikel 39.

3. Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal de almindelige betingelser og regler for denne artikels anvendelse.

Artikel 6

1. Medlemsstaterne kan yde stoette til producentorganisationer, der oprettes efter denne forordnings ikrafttraeden, for at tilskynde til oprettelse af saadanne organisationer og lette deres virksomhed.

2. a) Stoetten ydes i de foerste tre aar efter anerkendelsesdatoen. Den maa i det foerste aar ikke udgoere over 3 %, i det andet aar ikke over 2 % og i det tredje aar ikke over 1 % af vaerdien af den inden for producentorganisationens virksomhed afsatte produktion. Den maa dog i det foerste aar hoejst udgoere 60 %, i det andet aar hoejst 40 % og i det tredje aar hoejst 20 % af producentorganisationens administrationsomkostninger.

Udbetalingen af stoetten sker over en femaarig periode efter anerkendelsen.

b) Uanset stk. 2, litra a), kan denne stoette ydes til producentorganisationer, der oprettes inden for en periode paa fem aar efter ikrafttraedelsen af denne forordning, i fem aar efter deres anerkendelse paa betingelse af, at oprettelsen af disse organisationer foerer til en forbedring af produktions- og handelsstrukturerne i forhold til den bestaaende situation.

Denne stoette er i det foerste, andet, tredje, fjerde og femte aar henholdsvis maksimalt 5 %, 4 %, 3 %, 2 % og 1 % af vaerdien af den inden for producentorganisationens virksomhed afsatte produktion.

Denne stoette maa dog i det foerste aar hoejst udgoere 80 %, i det andet aar hoejst 70 %, i det tredje aar hoejst 60 %, i det fjerde aar hoejst 40 % og i det femte aar hoejst 20 % af producentorganisationernes administrationsudgifter.

Udbetalingen af stoetten sker over en syvaarig periode efter anerkendelsen.

3. Vaerdien af de afsatte varer fastsaettes for hvert aar paa grundlag af:

- den gennemsnitsproduktion, som de tilsluttede producenter har afsat i de tre kalenderaar forud for deres indmeldelse;

- de gennemsnitlige producentpriser, der inden for samme tidsrum er opnaaet af disse producenter.

4. I de foerste fem aar efter oprettelsen af de i artikel 9 omhandlede interventionsfonds kan medlemsstaterne direkte eller gennem kreditinstitutter yde producentorganisationerne stoette i form af laan paa saerlige vilkaar til daekning af en del af de forventede omkostninger ved de i artikel 9 omhandlede markedsinterventioner.

5. Kommissionen underrettes om ydelse af stoette i medfoer af stk. 2 gennem en rapport, som medlemsstaterne tilsender den ved udgangen af hvert regnskabsaar.

Den i stk. 4 omhandlede stoette meddeles Kommissionen, naar den ydes.

6. Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal de almindelige betingelser og regler for denne artikels anvendelse.

Artikel 7

1. Saafremt en producentorganisation anses som repraesentativ for produktionen og afsaetningen i et kystomraade eller paa et eller flere landingssteder i det paagaeldende kystomraade, kan den paagaeldende medlemsstat goere foelgende regler ufravigelige for producenter, der ikke er medlemmer af denne organisation, og som afsaetter en eller flere af de i artikel 1, stk. 2, naevnte varer i kystomraadet eller paa et eller flere af de paagaeldende landingssteder:

a) de i artikel 5, stk. 1, andet afsnit, andet led, omhandlede afsaetningsregler,

b) de regler, som organisationen har vedtaget vedroerende tilbagetagelse fra markedet for varerne i bilag I, under A og D, for saa vidt tilbagetagelsesprisen svarer til de priser, der er fastsat i medfoer af artikel 12.

De regler, som organisationen har vedtaget vedroerende tilbagetagelsesprisen for de i artikel 1, stk. 2, litra a) og c), omhandlede ferske eller koelede varer bortset fra varer i bilag I, under A og D, kan dog udvides til ogsaa at gaelde de ikke-medlemmer af organisationen, der er bosat i de i foerste afsnit naevnte omraader.

Det kan vedtages, at ovennaevnte regler ikke anvendes for visse former for salg.

2. Bestemmelserne i stk. 1 kan af medlemsstaterne kun anvendes paa de kystomraader, hvor produktions- og afsaetningsvilkaarene er ensartede.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de regler, de i henhold til stk. 1 agter at goere ufravigelige.

Kommissionen kan, inden for to maaneder efter at reglerne er blevet meddelt:

a) vedtage, at de meddelte regler ikke kan goeres ufravigelige, eller

b) annullere medlemsstatens beslutning om at udvide anvendelsen af reglerne, isaer saafremt den i henhold til artikel 2 i forordning nr. 26 fastslaar, at traktatens artikel 85, stk. 1, gaelder for den aftale, vedtagelse eller praksis, paa grundlag af hvilken de paagaeldende regler vedtages eller gennemfoeres. I dette tilfaelde gaelder Kommissionens afgoerelse med hensyn til denne aftale, vedtagelse eller praksis foerst fra den dato, hvor dette fastslaas.

4. Medlemsstaterne traeffer alle passende foranstaltninger for at

- kontrollere overholdelsen af ovennaevnte regler,

- ivaerksaette sanktioner ved overtraedelse af naevnte regler.

De meddeler straks Kommissionen disse foranstaltninger.

5. Saafremt stk. 1 anvendes, kan den paagaeldende medlemsstat beslutte, at ikke-medlemmer er pligtige til at betale organisationen hele eller en del af det kontingent, der indbetales af de tilsluttede producenter, for saa vidt kontingentet skal daekke administrationsomkostningerne i forbindelse med anvendelsen af den i stk. 1 omhandlede ordning.

6. Saafremt stk. 1 anvendes, sikrer medlemsstaterne i givet fald gennem producentorganisationerne tilbagetagelsen af de varer, der ikke er i overensstemmelse med afsaetningsreglerne, eller som ikke har kunnet saelges til en pris, der mindst svarer til tilbagetagelsesprisen.

7. Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal de almindelige regler for anvendelsen af denne artikel.

8. Fortegnelsen over de omraader, der er naevnt i stk. 1, samt de oevrige gennemfoerelsesbestemmelser til denne artikel vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 33.

Artikel 8

1. Saafremt artikel 7, stk. 1, anvendes, kan medlemsstaten yde en godtgoerelse til ikkemedlemmer, der er etableret i Faellesskabet, for de maengder varer,

- der ikke maa afsaettes i henhold til artikel 7, stk. 1, litra a), eller

- som er trukket tilbage fra markedet i henhold til artikel 7, stk. 1, litra b).

Denne godtgoerelse ydes uden forskelsbehandling begrundet i producenternes nationalitet eller etableringssted og maa ikke overstige 60 % af det beloeb, der fremkommer ved, at den i overensstemmelse med artikel 12 fastsatte tilbagetagelsespris anvendes paa de tilbagetagne maengder.

2. Omkostningerne ved ydelsen af den i stk. 1 omhandlede godtgoerelse paahviler den paagaeldende medlemsstat.

AFSNIT III

Prisordning

Artikel 9

1. Producentorganisationerne kan for de i artikel 1 omhandlede varer fastsaette en tilbagetagelsespris, under hvilken de ikke saelger de af deres medlemmer indleverede varer.

I saa fald

- yder producentorganisationerne de tilsluttede producenter en godtgoerelse for de tilbagetagne maengder af de i bilag I, under A og D, anfoerte varer, der opfylder de normer, der er fastsat i henhold til artikel 2;

- kan producentorganisationerne yde de tilsluttede producenter en godtgoerelse for de tilbagetagne maengder af de oevrige i artikel 1 naevnte varer, der ikke er anfoert i bilag I, under A og D.

For hver af de i artikel 1 omhandlede varer kan der i henhold til stk. 5 fastsaettes et maksimum for tilbagetagelsesprisen.

2. Producentorganisationerne maa kun disponere over de saaledes tilbagetagne varer paa en saadan maade, at den normale afsaetning af de paagaeldende varer ikke hindres.

3. Til finansiering af disse tilbagetagelsesforanstaltninger opretter producentorganisationerne interventionsfonds, som finansieres ved kontingenter, der beregnes paa basis af de varemaengder, der bringes i handelen, eller de anvender et fordelingssystem.

4. Producentorganisationerne meddeler de nationale myndigheder foelgende oplysninger, som disse sender til Kommissionen:

- en fortegnelse over de varer, for hvilke de vil anvende den i stk. 1 omhandlede ordning,

- det tidsrum, i hvilket tilbagetagelsespriserne anvendes,

- stoerrelsen af de paataenkte og anvendte tilbagetagelsespriser.

5. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 33.

Artikel 10

1. Foer fangstsaesonens begyndelse fastsaettes en orienteringspris for hver af de i bilag I, under A og D, anfoerte varer.

Disse priser gaelder i hele Faellesskabet og fastsaettes for hver fangstsaeson eller for de enkelte perioder, fangstsaesonen opdeles i.

2. Orienteringsprisen fastsaettes:

- paa grundlag af gennemsnittet af de noteringer, der paa de repraesentative engrosmarkeder eller i de repraesentative havne i loebet af de sidste tre fangstsaesoner forud for fastsaettelsen af denne orienteringspris er konstateret for en betydelig del af Faellesskabets produktion og en vare med noeje fastlagte handelsegenskaber,

- under hensyn til den forventede udvikling i produktion og efterspoergsel.

Ved fastsaettelsen tages der endvidere hensyn til noedvendigheden af

- at sikre stabile priser paa markedet og undgaa produktionsoverskud i Faellesskabet,

- at bidrage til opretholdelsen af producenternes indkomst,

- at tage forbrugernes interesser i betragtning.

3. Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal den i stk. 1 naevnte orienteringspris.

Artikel 11

1. I hele det tidsrum, hvor orienteringsprisen finder anvendelse, meddeler medlemsstaterne Kommissionen de noteringer, der konstateres paa de repraesentative engrosmarkeder eller i de repraesentative havne for varer med de kendetegn, som er lagt til grund for fastsaettelsen af orienteringsprisen.

2. Som repraesentative ifoelge stk. 1 anses de markeder og havne i medlemsstaterne, hvor en betydelig del af Faellesskabets produktion af en bestemt vare afsaettes.

3. Medlemsstaterne meddeler hvert kvartal Kommissionen engrossalgspriserne i det foregaaende kvartal for de i bilag IV, under B, omhandlede varer, som er nedfrosset om bord og paa land.

4. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel og fortegnelsen over de i stk. 2 omhandlede repraesentative markeder og havne fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 33.

Artikel 12

1. For hver af de varer, der er anfoert i bilag I, under A og D, fastsaettes en EF-tilbagetagelsespris under hensyn til disse varers friskhed, stoerrelse eller vaegt og behandlingsgrad, i det foelgende benaevnt »varekategori«, ved at multiplicere et beloeb paa mindst 70 % og hoejst 90 % af orienteringsprisen med tilpasningskoefficienten for den paagaeldende varekategori. Disse koefficienter afspejler prisforskellen mellem den paagaeldende varekategori og den, der ligger til grund for fastsaettelsen af orienteringsprisen. EF-tilbagetagelsesprisen maa dog under ingen omstaendigheder overstige 90 % af orienteringsprisen.

2. Med det formaal at sikre producenterne i landingsomraader, der ligger meget fjernt fra Faellesskabets vigtigste forbrugscentre, adgang til markederne paa tilfredsstillende betingelser, kan den i stk. 1 omhandlede pris i disse omraader reguleres ved hjaelp af omregningskoefficienter.

3. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel og navnlig den procentdel af orienteringsprisen, der skal anvendes ved beregningen af tilbagetagelsesprisen, samt de landingsomraader, der er omhandlet i stk. 2, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 33.

Artikel 13

1. Medlemsstaterne yder en finansiel udligning til producentorganisationer, der i henhold til artikel 9 gennemfoerer interventioner for de i bilag I, under A og D, anfoerte varer, forudsat at

a) disse organisationers tilbagetagelsespris er EF-tilbagetagelsesprisen som fastsat i overensstemmelse med artikel 12, idet en tolerance paa fra 10 % under til 5 % over denne pris dog er tilladt, for at der bl.a. kan tages hensyn til saesonbestemte prisudsving paa markedet;

b) de tilbagetagne varer opfylder de i overensstemmelse med artikel 2 fastsatte normer;

c) den godtgoerelse, der ydes de tilsluttede producenter for de tilbagetagne varemaengder,

- ikke er stoerre end det beloeb, der fremkommer ved paa disse maengder at anvende tilbagetagelsespriser, der er fastsat i overensstemmelse med artikel 12, og

- for de forskellige tilbagetagne maengder mindst er lige saa stor som den i stk. 3 fastsatte procentsats af tilbagetagelsesprisen forhoejet med 2,5;

d) der anvendes en tilbagetagelsespris, der mindst svarer til den i artikel 12 omhandlede pris, for hver kategori af den paagaeldende vare. Producentorganisationer, der som led i de i artikel 5, stk. 1, naevnte foranstaltninger forbyder, at visse varekategorier bringes i omsaetning, er imidlertid ikke forpligtet til at anvende EF-tilbagetagelsesprisen for disse varekategorier.

2. Den finansielle udligning ydes kun, saafremt de tilbagetagne varer afsaettes til andre formaal end konsum eller paa saadanne betingelser, at den normale afsaetning af de i artikel 12 omhandlede varer ikke hindres.

Udligningen ydes dog ikke, hvis de varer, der tages tilbage i loebet af en dag, ikke udgoer en naermere fastsat minimumsmaengde eller-vaerdi.

3. Den finansielle udligning er lig med:

- 85 % af tilbagetagelsesprisen for de maengder, som den paagaeldende producentorganisation tager tilbage, naar disse maengder ikke overstiger 5 %,

- 70 % af tilbagetagelsesprisen for de maengder, som den paagaeldende producentorganisation tager tilbage, naar disse maengder overstiger 5 % men ikke 10 %,

- 55 % af tilbagetagelsesprisen for de maengder, som den paagaeldende producentorganisation tager tilbage, naar disse maengder overstiger 10 % men ikke 15 %,

- 40 % af tilbagetagelsesprisen for de maengder, som den paagaeldende producentorganisation tager tilbage, naar disse maengder overstiger 15 % men ikke 20 %,

- 0 % af tilbagetagelsesprisen for de maengder, som den paagaeldende producentorganisation tager tilbage, naar disse maengder overstiger 20 %

af de aarlige maengder af den paagaeldende vare, der bringes i omsaetning i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1. Den finansielle udligning ydes for de tilbagetagne maengder i den raekkefoelge, hvori de tages tilbage.

4. Den varemaengde, der er leveret af medlemmerne af en organisation, og som tages tilbage af denne eller af en anden organisation i medfoer af artikel 7, indgaar i beregningen af det finansielle udligningsbeloeb, der skal ydes til de paagaeldende producenters organisation.

De maengder, for hvilke den i artikel 14 omhandlede praemie ydes, fastsaettes til 80 % af den maengde, der laegges til grund for beregningen af den finansielle udligning.

5. Det finansielle udligningsbeloeb nedsaettes med den forudfastsatte vaerdi af en vare bestemt til andet formaal end konsum eller med nettoindtaegterne ved afsaetning af disse varer til konsum i overensstemmelse med stk. 2. Ovennaevnte vaerdi fastsaettes ved fangstsaesonens begyndelse; den aendres imidlertid, dersom der konstateres betydelige og varige prisaendringer paa markedet i Faellesskabet.

6. Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal de almindelige regler for anvendelsen af denne artikel.

7. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 33.

Artikel 14

1. For visse af de i bilag I, under A og D, omhandlede varer, der er taget tilbage til den i artikel 12 omhandlede tilbagetagelsespris, ydes der en prolongationspraemie, for saa vidt de

- er leveret af en tilsluttet producent,

- opfylder visse krav med hensyn til kvalitet, stoerrelse og behandlingsgrad,

- underkastes en eller flere af de i stk. 5 naevnte former for forarbejdning,

- oplagres i en periode, der skal fastlaegges naermere.

2. Praemien ydes kun for maengder paa indtil 15 % af den aarlige maengde af den paagaeldende vare, der bringes i omsaetning i overensstemmelse med artikel 5, stk. 1.

Praemiens stoerrelse kan ikke overstige de tekniske omkostninger til forarbejdning og oplagring eller overstige 50 % af EF-tilbagetagelsesprisen for den ferske vare.

3. For sardiner og ansjoser, som er fanget i Middelhavsomraaderne, og som er beregnet til forarbejdning, ydes der paa naermere fastsatte vilkaar en saerlig prolongationspraemie i en periode paa fire aar efter ikrafttraedelsen af de i stk. 6 omhandlede gennemfoerelsesbestemmelser. De maengder, for hvilke denne saerlige praemie ydes, indgaar ikke i beregningen af den i artikel 13, stk. 3, fastsatte finansielle udligning.

4. I den periode, hvor bestemmelserne i stk. 3 anvendes, ydes den i artikel 16 fastsatte stoette ikke for de varer, der er omhandlet i naevnte stykke.

5. De i denne artikel omhandlede former for forarbejdning er foelgende:

a) - frysning,

- saltning,

- toerring,

- i medfoer af stk. 3, fremstilling af konserverede sardiner og ansjoser henhoerende under pos. 16.04 i den faelles toldtarif;

b) filettering eller opskaering, for saa vidt dette ledsages af en af de under a) omhandlede former for forarbejdning.

6. Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal de almindelige regler for anvendelsen af denne artikel, herunder ordningen for den i stk. 3 omhandlede saerlige prolongationspraemie samt fortegnelsen over de varer, ud over sardiner og ansjoser fra Middelhavet, for hvilke der kan ydes prolongationspraemie.

7. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 33.

Artikel 15

1. For hver af de i bilag II anfoerte varer eller grupper af varer fastsaettes hvert aar for Faellesskabet i henhold til artikel 10, stk. 2, en orienteringspris gaeldende for hele aaret.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de noteringer, der konstateres paa de repraesentative engrosmarkeder eller i de repraesentative havne for varer eller grupper af varer med de kendetegn, som er lagt til grund for fastsaettelsen af den i stk. 1 omhandlede orienteringspris.

3. Som repraesentative ifoelge stk. 2 anses de markeder og havne i medlemsstaterne, hvor en betydelig del af Faellesskabets produktion af en bestemt vare afsaettes.

4. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel og fortegnelsen over de i stk. 3 omhandlede repraesentative markeder og havne fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 33.

5. Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal den i stk. 1 omhandlede orienteringspris.

Artikel 16

1. Ligger noteringerne for de i bilag II anfoerte varer med oprindelse i Faellesskabet paa et af de repraesentative markeder eller i en af de repraesentative havne, der er omhandlet i artikel 15, stk. 2, i en periode, i hvilken der viser sig tendens til markedsforstyrrelse, under 85 % af den i artikel 15, stk. 1, omhandlede orienteringspris, kan der ydes producenterne stoette til privat oplagring, saafremt varerne, naar de paa ny bringes i handelen, opfylder handelsnormerne.

2. Stoetten til privat oplagring maa ikke overstige de tekniske lageromkostninger og renterne.

3. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel, saerlig stoerrelsen og varigheden af stoetten til den private oplagring samt vilkaarene for oplagring, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 33.

Artikel 17

1. For de i bilag III omhandlede tunfisk til konservesindustrien ydes der om fornoedent Faellesskabets tunfiskeproducenter en udligningsgodtgoerelse.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de maanedlige gennemsnitsnoteringer, der er konstateret paa de repraesentative engrosmarkeder eller i de repraesentative havne for de i stk. 1 omhandlede varer med noeje fastlagte handelsegenskaber og med oprindelse i Faellesskabet.

3. Som repraesentative ifoelge stk. 2 anses de markeder og havne i medlemsstaterne, hvor en betydelig del af Faellesskabets tunfiskeproduktion afsaettes.

4. For de i stk. 1 omhandlede varer fastsaettes en EF-producentpris paa grundlag af gennemsnittet af de priser, der i loebet af de sidste tre fangstsaesoner forud for fastsaettelsen af denne pris er konstateret for en vare med noeje fastlagte handelsegenskaber paa de repraesentative engrosmarkeder eller i de repraesentative havne for en betydelig del af Faellesskabets produktion.

5. Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal de almindelige regler for ydelse af den i stk. 1 omhandlede godtgoerelse og fastsaetter den i stk. 4 omhandlede EF-producentpris.

6. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel, herunder fastsaettelsen af de tilpasningskoefficienter, der skal gaelde for de forskellige arter af tunfisk, deres stoerrelse og behandlingsgrad samt fortegnelsen over de i stk. 3 omhandlede repraesentative markeder og havne, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 33.

Artikel 18

1. For de i bilag IV, under A, punkt 2, anfoerte varer ydes der om fornoedent Faellesskabets producenter af disse varer en udligningsgodtgoerelse.

2. Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal de almindelige regler for ydelse af den i stk. 1 omhandlede godtgoerelse.

3. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 33.

AFSNIT IV

Ordning for samhandelen med tredjelande

Artikel 19

1. Den faelles toldtarif aendres i overensstemmelse med bilag VI.

2. De almindelige regler for fortolkningen af den faelles toldtarif og de saerlige regler for dens anvendelse gaelder for tariferingen af de varer, der er omfattet af denne forordning; den tarifnomenklatur, der foelger af anvendelsen af denne forordning, optages i den faelles toldtarif.

3. Medmindre andet er bestemt i denne forordning, eller Raadet paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal har fastsat undtagelser, er det forbudt

- at opkraeve afgifter med tilsvarende virkning som told,

- at anvende kvantitative restriktioner.

4. Indtil der paa faellesskabsplan ivaerksaettes en ordning for indfoersel af varerne i bilag IV, under C, kan medlemsstaterne over for tredjelande opretholde de kvantitative restriktioner, der ved denne forordnings ikrafttraeden gaelder for disse varer.

Artikel 20

1. Satserne i den faelles toldtarif for de i nedenstaaende tabel anfoerte varer suspenderes fuldstaendigt:

"" ID="1">03.01 B I c) 1> ID="2">Tunfisk til industriel fremstilling af varer henhoerende under pos. 16.04"> ID="1">03.02 A I b)> ID="2">Torsk"> ID="1">03.02 A II a)> ID="2">Filet af torsk">

2. Under tvingende omstaendigheder som foelge af

- forsyningsvanskeligheder paa faellesskabsmarkedet, eller

- opfyldelsen af internationale forpligtelser,

vedtages der fuldstaendig eller delvis suspension af tolden i den faelles toldtarif for de i artikel 1 omhandlede varer efter fremgangsmaaden i artikel 33.

3. Kommissionen underretter Europa-Parlamentet og Raadet om enhver beslutning, der traeffes i henhold til stk. 2.

Artikel 21

1. For at undgaa markedsforstyrrelser paa grund af tilbud fra tredjelande til unormalt lave priser eller paa betingelser, der truer de stabiliseringsforanstaltninger, der er omhandlet i artikel 12, 13, 14, 15 eller 17, fastsaettes der hvert aar efter varekategori for de i bilag I, II og III, bilag IV, under B, og bilag V anfoerte varer referencepriser gaeldende for Faellesskabet.

2. For de i bilag I, under A og D, anfoerte varer er referenceprisen lig med den i henhold til artikel 12, stk. 1, fastsatte tilbagetagelsespris. For de i bilag I, under C, anfoerte varer fastsaettes referenceprisen paa grundlag af referenceprisen for de i bilag I, under A, anfoerte varer under hensyn til forarbejdningsomkostningerne og til noedvendigheden af at sikre et prisforhold, der er i overensstemmelse med markedssituationen.

For de i bilag I, under B, bilag IV, under B, og bilag V anfoerte varer fastsaettes referenceprisen paa grundlag af gennemsnittet af referencepriserne for den ferske vare under hensyn til forarbejdningsomkostningerne og til noedvendigheden af at sikre et prisforhold, der er i overensstemmelse med markedssituationen. Hvis der ikke foreligger nogen referencepris for en fersk vare, fastsaettes denne pris paa grundlag af den referencepris, der gaelder for en i handelsmaessig henseende lignende fersk vare.

For de i bilag II anfoerte varer afledes referenceprisen af den i artikel 15, stk. 1, omhandlede orienteringspris paa baggrund af det i artikel 16, stk. 1, omhandlede prisniveau, der kan udloese de i samme artikel fastsatte interventionsforanstaltninger, og den fastsaettes under hensyn til markedssituationen for disse varer.

For de i bilag III omhandlede tunfisk til konservesindustrien bestemmes referenceprisen paa grundlag af det vejede gennemsnit af de priser franko graense, der er konstateret paa de mest repraesentative importmarkeder eller i de mest repraesentative importhavne i medlemsstaterne i loebet af de sidste tre aar foer referenceprisens fastsaettelse, idet disse priser reduceres med et beloeb, der svarer til den told og de afgifter, der eventuelt er opkraevet for varerne, samt med omkostningerne til landing og transport fra Faellesskabets graenseovergangssteder til disse markeder eller havne.

For de forskellige tunfiskearter og behandlingsgrader anvendes de koefficienter, der er fastsat efter fremgangsmaaden i artikel 17, stk. 6.

3. For de i bilag I, under A og D, naevnte varer fastsaettes der en pris franko graense paa grundlag af de noteringer, som medlemsstaterne konstaterer med hensyn til de forskellige varekategorier i et bestemt handelsled for en indfoert vare paa de repraesentative importmarkeder eller i de repraesentative importhavne, idet noteringerne reduceres med et beloeb, der svarer til den efter den faelles toldtarif faktisk opkraevede told, og med det afgiftsbeloeb, som er opkraevet for disse varer, samt med omkostningerne til landing og transport fra Faellesskabets graenseovergangssteder til disse markeder eller havne.

For de i bilag I, under B og C, bilag II og III, bilag IV, under B, og bilag V naevnte varer udregnes der en pris franko graense paa grundlag af den pris, som hver medlemsstat konstaterer for de saedvanlige handelsmaengder, der indfoeres til Faellesskabet, idet denne pris reduceres med et beloeb, der svarer til den efter den faelles toldtarif faktisk opkraevede told, og med det afgiftsbeloeb, som er opkraevet for disse varer, samt med landings- og transportomkostningerne.

Medlemsstaterne meddeler regelmaessigt Kommissionen

- noteringerne for de i foerste afsnit omhandlede varer paa de repraesentative markeder eller i de repraesentative havne;

- priserne for de i andet afsnit omhandlede varer.

4. Saafremt prisen franko graense for en bestemt vare indfoert fra tredjelande i mindst tre paa hinanden foelgende markedsdage ligger under referenceprisen, og der indfoeres betydelige maengder af disse varer:

a) kan den autonome suspension af toldsatserne i den faelles toldtarif ophaeves for indfoersler, for hvilke det konstateres, at prisen franko graense er lavere end referenceprisen,

b) kan indfoerselen af de i bilag I, under A, (undtagen punkt 1), bilag I, under C og D, bilag II, bilag IV, under B, og bilag V, naevnte varer goeres betinget af, at prisen franko graense fastlagt i overensstemmelse med stk. 3 mindst svarer til referenceprisen,

c) kan indfoerselen af de i bilag I, under A, punkt 1, og under B samt bilag III, anfoerte varer under iagttagelse af betingelserne for GATT-konsolideringen goeres betinget af, at der opkraeves en udligningsafgift. Finder indfoersel til indgangspriser, der er lavere end referenceprisen, imidlertid kun sted fra bestemte lande, eller omfatter saadan indfoersel kun bestemte arter, opkraeves udligningsafgifter kun ved indfoersel fra disse lande eller ved indfoersel af disse arter.

Udligningsafgiften er lig med forskellen mellem referenceprisen og prisen franko graense. Denne afgift, der er ens for alle medlemmsstater, laegges til den gaeldende told.

5. De i stk. 4, litra c), omhandlede foranstaltninger gaelder dog ikke over for tredjelande, der forpligter sig til paa bestemte betingelser at garantere, at deres varer vil blive udbudt til priser, der ved fastlaeggelse i overensstemmelse med stk. 3 mindst svarer til referenceprisen, og som i praksis overholder denne pris ved deres leverancer til Faellesskabet.

6. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel og isaer referenceprisens stoerrelse fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 33. Anvendelse og ophaevelse af de i stk. 4 fastsatte foranstaltninger vedtages efter samme fremgangsmaade.

I tidsrummet mellem forvaltningskomiteens regelmaessige moeder traeffer Kommissionen dog afgoerelse om disse foranstaltninger. I saa fald gaelder disse indtil ikrafttraedelse af de efter fremgangsmaaden i artikel 33 eventuelt trufne foranstaltninger.

Artikel 22

1. For at undgaa markedsforstyrrelse paa grund af tilbud fra tredjelande til unormalt lave priser kan der fastsaettes referencepriser for de i bilag IV, under A, punkt 1, omhandlede varer foer begyndelsen af hver fangstsaeson. Disse priser kan vaere differentieret efter naermere fastlagte perioder inden for hver fangstsaeson, afhaengigt af den saesonbestemte udvikling i noteringerne.

2. De i stk. 1 omhandlede referencepriser fastsaettes paa grundlag af gennemsnittet af de producentpriser, der er konstateret i de sidste tre aar forud for tidspunktet for fastsaettelsen af referenceprisen for en vare med fastlagte handelsegenskaber i repraesentative produktionsomraader inden for Faellesskabet.

3. Saafremt prisen franko graense, gaeldende for en sending af saedvanlig handelsmaessig maengde af de i stk. 1 omhandlede varer fra et bestemt udfoerselsland, er lavere end referenceprisen, kan der for indfoersel af disse varer fra det paagaeldende tredjeland under iagttagelse af betingelserne for GATT-konsolideringen opkraeves en udligningsafgift lig med forskellen mellem referenceprisen og prisen franko graense, forhoejet med incidensen af den faktisk opkraevede told i henhold til den faelles toldtarif. Kommissionen foelger regelmaessigt udviklingen i priserne franko graense paa varer, der indfoeres fra hvert udfoerselsland.

4. Dog opkraeves den i stk. 3 omhandlede udligningsafgift ikke over for tredjelande, der er villige til og i stand til at garantere, at den anvendte pris, forhoejet med den faktisk opkraevede told i henhold til den faelles toldtarif ved indfoersel til Faellesskabet af de i stk. 1 omhandlede varer med oprindelse i og udfoert fra deres omraade, ikke vil vaere lavere end referenceprisen, og at enhver fordrejning af samhandelen vil blive undgaaet.

5. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel, isaer vedroerende referenceprisernes stoerrelse, fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 33. Indfoerelse, aendring eller ophaevelse af udligningsafgiften samt tredjelandes adgang til at blive omfattet af stk. 4 fastlaegges efter samme fremgangsmaade.

Artikel 23

1. Raadet kan, for saa vidt dette er noedvendigt, for at den faelles markedsordning for fiskerivarer kan fungere tilfredsstillende, paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal i saerlige tilfaelde beslutte, at proceduren for aktiv foraedling ikke eller kun delvis kan anvendes paa de varer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 2, litra a), b) og c), og som er bestemt til fremstilling af de i litra b), c), e) og f) i naevnte stykke omhandlede varer.

2. Den maengde raavarer, for hvilke der i henhold til proceduren for aktiv foraedling ikke opkraeves told eller afgifter med tilsvarende virkning, skal svare til de faktiske forhold, der goer sig gaeldende for den paagaeldende foraedlingsproces.

Artikel 24

1. Bliver markedet i Faellesskabet for en eller flere af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede varer paa grund af indfoersel eller udfoersel udsat for eller truet af alvorlige forstyrrelser, der kan bringe virkeliggoerelsen af de i traktatens artikel 39 fastsatte maal i fare, kan der i samhandelen med tredjelande anvendes egnede foranstaltninger, indtil den faktiske forstyrrelse eller faren derfor er ophoert.

Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal gennemfoerelsesbestemmelserne til dette stykke og bestemmer, i hvilke tilfaelde og inden for hvilke graenser medlemsstaterne kan traeffe beskyttelsesforanstaltninger.

2. Indtraeder den i stk. 1 omhandlede situation, traeffer Kommissionen paa begaering af en medlemsstat eller paa eget initiativ de noedvendige foranstaltninger, som meddeles medlemsstaterne og straks bringes i anvendelse. Indgiver en medlemsstat en begaering til Kommissionen, traeffer denne afgoerelse herom inden 24 timer fra begaeringens modtagelse.

3. Enhver medlemsstat kan forelaegge den af Kommissionen trufne foranstaltninger for Raadet inden for en frist paa tre arbejdsdage efter den dag, hvor meddelelsen er modtaget. Raadet traeder straks sammen. Det kan med kvalificeret flertal aendre eller annullere den paagaeldende foranstaltning.

Artikel 25

1. For at muliggoere en oekonomisk betydelig udfoersel af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede varer paa basis af verdensmarkedspriserne, kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for Faellesskabet i fornoedent omfang udlignes ved en eksportrestitution. Disse bestemmelser tager isaer sigte paa varer, af hvilke der er et tilfredsstillende udbud i Faellesskabet, og som ved ydelse af restitution kan tilpasses saerlige handelsbetingelser paa verdensmarkedet.

2. Restitutionen er ens for hele Faellesskabet. Den kan differentieres efter bestemmelsessted.

Den fastsatte restitution ydes paa begaering af den eventuelle modtager.

Ved restitutionens fastsaettelse tages der navnlig hensyn til noedvendigheden af at skabe ligevaegt mellem anvendelsen af Faellesskabets basisprodukter med henblik paa eksport til tredjelande af forarbejdede varer og anvendelsen af varer fra disse lande, der tillades indfoert til foraedling.

Restitutionerne fastsaettes med regelmaessige tidsintervaller efter fremgangsmaaden i artikel 33.

Kommissionen kan, saafremt det er noedvendigt, paa begaering af en medlemsstat eller paa eget initiativ aendre restitutionerne inden for tidsintervallerne.

3. Ved udfoersel af de i artikel 1, stk. 2, omhandlede varer er restitutionsbeloebet det, der gaelder paa udfoerselsdagen.

4. Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal de almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner og kriterierne for fastsaettelse af restitutionsbeloebene.

5. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 33.

AFSNIT V

Almindelige bestemmelser

Artikel 26

1. Den af medlemsstaterne i henhold til artikel 6, stk. 1 og 2, ydede stoette refunderes af Den europaeiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget, udviklingssektionen, med 50 % af beloebet.

2. Den i artikel 8, 13, 14, 16, 17 og 18 omhandlede finansiering af interventionsforanstaltninger indroemmes kun for varer hidroerende fra en fiskebestand eller fra en gruppe af fiskebestande inden for de maengder, der eventuelt er tildelt den paagaeldende medlemsstat af de samlede tilladte fangster af den paagaeldende fiskebestand eller gruppe af fiskebestande.

3. Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel.

Artikel 27

1. De i artikel 1 omhandlede varer, til hvis fremstilling eller bearbejdning der er anvendt varer, der ikke er omfattet af traktatens artikel 9, stk. 2, og artikel 10, stk. 1, maa ikke overgaa til fri omsaetning inden for Faellesskabet.

2. Medmindre andet er fastsat i andre faellesskabsbestemmelser, traeffer medlemsstaterne de noedvendige foranstaltninger til at sikre, at alle fiskerfartoejer, der foerer en medlemsstats flag, under lige vilkaar har adgang til havne og anlaeg i foerste afsaetningsled samt til alle tekniske installationer og alt udstyr i forbindelse dermed.

Artikel 28

Med forbehold af bestemmelser vedtaget i henhold til traktatens artikel 42 og 43, finder traktatens artikel 92, 93 og 94 anvendelse paa produktionen af de i artikel 1 omhandlede varer og paa handelen med disse.

Artikel 29

Hvis der paa Faellesskabets marked konstateres en prisstigning, hvorved en af de i artikel 10, stk. 1, og artikel 15, stk. 1, omhandlede orienteringspriser eller den i artikel 17, stk. 4, omhandlede EF-producentpris overskrides med mere end en bestemt procentdel, der skal fastlaegges naermere, og hvis dette forhold, naar der er udsigt til, at det vil vare ved, forstyrrer eller vil kunne forstyrre markedet, kan der traeffes de noedvendige foranstaltninger til afhjaelpning heraf.

Raadet fastsaetter paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal de almindelige regler for anvendelsen af denne artikel.

Artikel 30

Raadet kan paa forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal aendre bilagene til denne forordning samt de i artikel 12 og 16 omhandlede procentsatser.

Artikel 31

Medlemsstaterne og Kommissionen udveksler de til gennemfoerelsen af denne forordning noedvendige oplysninger. De naermere bestemmelser med hensyn til meddelelse og videre formidling af disse oplysninger fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 33.

Artikel 32

1. Der nedsaettes en forvaltningskomité for fiskerivarer, i det foelgende benaevnt »komiteen«, der bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne, og som har en repraesentant for Kommissionen som formand.

2. I denne komité tildeles medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til traktatens artikel 148, stk. 2. Formanden deltager ikke i afstemningen.

Artikel 33

1. Naar der henvises til fremgangsmaaden i denne artikel, indbringer formanden enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant sagen for komiteen.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komiteen afgiver udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget de forelagte spoergsmaal haster. Udtalelsen vedtages med et flertal paa 45 stemmer.

3. Kommissionen vedtager foranstaltningerne, som straks finder anvendelse. Saafremt disse foranstaltninger imidlertid ikke er i overensstemmelse med komiteens udtalelse, meddeles de straks Raadet af Kommissionen. Kommissionen kan da i hoejst en maaned fra denne meddelelse udsaette anvendelsen af de foranstaltninger, den har vedtaget.

Raadet kan med kvalificeret flertal inden for en frist paa en maaned traeffe anden afgoerelse.

Artikel 34

Komiteen kan undersoege ethvert andet spoergsmaal, som formanden paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant forelaegger den.

Artikel 35

Ved anvendelsen af denne forordning skal der paa passende maade samtidig tages hensyn til de i traktatens artikel 39 og 110 fastlagte maal.

Artikel 36

1. a) Raadets forordning (EOEF) nr. 100/76 af 19. januar 1976 om den faelles markedsordning for fiskerivarer,

b) Raadets forordning (EOEF) nr. 107/76 af 19. januar 1976 om fastsaettelse af de almindelige regler for bestemmelse af den procentdel af orienteringsprisen, der laegges til grund ved beregning af tilbagetagelsesprisen for visse fiskerivarer (7), og

c) Raadets forordning (EOEF) nr. 108/76 af 19. januar 1976 om indfoerelse af almindelige regler for fastsaettelse inden for fiskerisektoren af landingsomraader, der ligger meget fjernt fra Faellesskabets vigtigste forbrugscentre (8),

ophaeves.

2. Henvisninger til de ved stk. 1 ophaevede forordninger betragtes som henvisninger til naervaerende forordning.

Henvisninger m.v. til artikler i naevnte forordninger laeses ifoelge sammenligningstabellen i bilag VII.

Artikel 37

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning anvendes fra den 1. juni 1982 eller fra en hvilken som helst tidligere dato, fastsat af Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 29. december 1981.

Paa Raadets vegne

P. WALKER

Formand

(1) EFT nr. C 50 af 9. 3. 1981, s. 85.(2) EFT nr. C 159 af 29. 6. 1981, s. 7.(3) EFT nr. L 20 af 28. 1. 1976, s. 1.(4) EFT nr. L 359 af 31. 12. 1980, s. 13.(5) EFT nr. L 94 af 28. 4. 1970, s. 13.(6) EFT nr. L 367 af 31. 12. 1980, s. 87.(7) EFT nr. L 20 af 28. 1. 1976, s. 44.(8) EFT nr. L 20 af 28. 1. 1976, s. 45.

BILAG I

"" ID="1">A. Ferske eller koelede varer:" ID="1">1. 03.01 B I a) 1 aa) og 03.01 B I a) 2 aa)> ID="2">Sild"> ID="1">2. 03.01 B I d) 1> ID="2">Sardin (Sardina pilchardus)"> ID="1">3. 03.01 B I e) 1 aa)> ID="2">- Pighaj (Squalus acanthias)

- Roedhaj (Scyliorhinus-arter)"> ID="1">4. 03.01 B I f) 1> ID="2">Roedfisk (Sebastes-arter)"> ID="1">5. ex 03.01 B I h) 1> ID="2">Torsk (Gadus morrhua)"> ID="1">6. 03.01 B I ij) 1> ID="2">Sej (Pollachius virens)"> ID="1">7. 03.01 B I k) 1> ID="2">Kuller (Melanogrammus aeglefinus)"> ID="1">8. 03.01 B I l) 1> ID="2">Hvilling (Merlangus merlangus)"> ID="1">9. 03.01 B I m) 1> ID="2">Lange (Molva-arter)"> ID="1">10. ex 03.01 B I o) 1 aa) og ex 03.01 B I o) 2 aa)> ID="2">Makrel (Scomber scombrus)"> ID="1">11. 03.01 B I p) 1> ID="2">Ansjos (Engraulis-arter)"> ID="1">12. 03.01 B I q) 1> ID="2">Roedspaette (Pleuronectes platessa)"> ID="1">13. ex 03.01 B I t) 1> ID="2">Kulmule (Merluccius-arter)"" ID="1">B. Frosne varer:" ID="1">03.01 B I a) 1 bb) og 03.01 B I a) 2 bb)> ID="2">Sild"" ID="1">C. Filet, fersk eller koelet, under pos. 03.01 B II a), af de under A naevnte varer:"> ID="1">D. Ferske eller koelede varer og varer kogt i vand:" ID="1">ex 03.03 A IV b) 1> ID="2">Hesterejer af arten Crangon""

BILAG II

"" ID="1">A. Frosne varer henhoerende under pos. 03.01:" ID="1">1. 03.01 B I d) 2> ID="2">Sardin (Sardina pilchardus)"> ID="1">2. 03.01 B I s) 2> ID="2">Blankesteen af arterne Dentex dentex og Pagellus"" ID="1">B. Frosne varer henhoerende under pos. 03.03:" ID="1">1. ex 03.03 A III b)> ID="2">Taskekrabbe (Cancer pagurus)"> ID="1">2. 03.03 A V a)> ID="2">Jomfruhummer (Nephrops norvegicus)"> ID="1">3. 03.03 B IV a) 1 aa)> ID="2">Tiarmet blaeksprutte (Loligo-arter)"> ID="1">4. 03.03 B IV a) 1 bb)> ID="2">Tiarmet blaeksprutte (Todarodes sagittatus)"> ID="1">5. 03.03 B IV a) 1 cc)> ID="2">Tiarmet blaeksprutte (Illex-arter)"> ID="1">6. 03.03 B IV a) 2> ID="2">Tiarmet blaeksprutte af arterne Sepia officinalis, Rossia macrosoma og Sepiola rondeleti"> ID="1">7. 03.03 B IV a) 3> ID="2">Ottearmet blaeksprutte af arten Octopus""

BILAG III

Tunfisk, fersk, koelet eller frosset, til industriel fremstilling af varer henhoerende under pos. 16.04 - pos. 03.01 B I c) 1

A. Gulfinnet tun (Thunnus albacares):

1. af vaegt pr. stk. mere end 10 kg (1)

2. af vaegt pr. stk. 10 kg og derunder (1)

B. Hvid tun (Thunnus alalunga):

1. af vaegt pr. stk. mere end 10 kg (1)

2. af vaegt pr. stk. 10 kg og derunder (1)

C. Andre arter

D. Former for tilvirkning:

1. hel

2. renset og uden gaeller

3. andre (f.eks. uden hoved)

(1) Vaegtangivelserne er beregnet efter hele produkter.

BILAG IV

"" ID="1">A. Freske koelede eller frosne varer:" ID="1">1. 03.01 A I a)> ID="2">OErred"> ID="1">03.01 A III> ID="2">Karpe"> ID="1">2. 03.01 A I b)> ID="2">Laks"> ID="1">ex 03.03 A II> ID="2">Hummer (Homarus-arter)"" ID="1">B. Frosne varer al foelgende fisk:" ID="1" ASSV="11">- ex 03.01 B I

(hel, uden hoved, renset eller skaaret (undtagen filet))

- ex 03.01 B II b)

(filet)

- 16.04 C I

- ex 16.04 F og ex 16.04 G I

(filet, raa, belagt med dej, met eller rasp (paneret))> ID="2" ACCV="11.2.1">Roedfisk (Sebastes-arter)"> ID="2">Torks (Gadus morrhua)"> ID="2">Sej (Pollachius virens)"> ID="2">Kuller (Melanogrammus aeglefinus)"> ID="2">Hvilling (Merlangus merlangus)"> ID="2">Lange (Molva-arter)"> ID="2">Makrel (Scomber scombrus)"> ID="2">Roedspaette (Pleuronectes platessa)"> ID="2">Kulmule (Merluccius merluccius)"> ID="2">Pighaj eller roedhaj (Squalus acanhias eller Scyliorhimus-arter)"> ID="2">Sild"" ID="1">C. Fisk, tilberedt eller konserveret:" ID="1">16.04 D> ID="2">Sardin"> ID="1">16.04 E> ID="2">Tunfisk""

BILAG V

"" ID="1">Frosne varer af foelgende fisk:" ID="1" ASSV="6">- ex 03.01 B I

(hel, uden hoved, renset eller skaaret (undtagen filet))

- ex 03.01 B II b)

(filet)

- ex 16.04 F og ex 16.04 G I

(filet, raa, belagt med dej, med eller rasp (paneret))> ID="2" ACCV="6.2.11">Torsk (undtagen Gadus morhua)"> ID="2">Makrel (undtagen af arten Scomber scombrus)"> ID="2">Kulmule (Merluccius-arter undtagen Merluccius merluccius)"> ID="2">Alaskasej (Theragra chalcogramma)"> ID="2">Lubbe (Pollachius pollachius)"> ID="2">Skrubbe (Platichthys flesus)"> ID="1">- ex 03.03 A IV> ID="2">Rejer (undtagen hesterejer af arten Crangon)"> ID="1">- ex 16.05 B (uden skal og kogt i vand)> ID="2">Rejer (undtagen hesterejer af arten Crangon)""

BILAG VI

KAPITEL 3 I DEN FAELLES TOLDTARIF

"" ID="1" ASSV="81">03.01> ID="2">Fisk, fersk (levende eller doede), koelet eller frosset:

A. Ferskvandsfisk:

I. OErred og anden laksefisk:

a) OErred> ID="3">16> ID="4">12"> ID="2">b) Laks> ID="3">16> ID="4">3,3"> ID="2">c) Helt, heltling og snaebel> ID="3">fri> ID="4">8"> ID="2">d) Andre varer> ID="3">fri> ID="4">10"> ID="2">II. AAl (Anguilla-arter)> ID="3">10> ID="4">4,3"> ID="2">III. Karpe> ID="3">10> ID="4">8"> ID="2">IV. Andre varer> ID="3">fri> ID="4">(2)()"> ID="2">B. Saltvandsfisk:

I. Hel, uden hoved, renset eller skaaret (undtagen filet):

a) Sild:

1. I perioden 15. februar - 15. juni:

aa) Fersk eller koelet> ID="3">fri> ID="4">fri"> ID="2">bb) Frosset> ID="3">fri> ID="4">fri"> ID="2">2. I perioden 16. juni - 14. februar:

aa) Fersk eller koelet> ID="3">20 (1)()> ID="4">15 (1)() (3)()"> ID="2">bb) Frosset> ID="3">20 (1)()> ID="4">15 (1)() (3)()"> ID="2">b) Brisling:

1. I perioden 15. februar - 15. juni> ID="3">fri> ID="4">fri"> ID="2">2. I perioden 16. juni - 14. februar> ID="3">20> ID="4">13"> ID="2">B. I. c) Tunfisk (Thunnus-arter og Euthynnus-arter):

1. Til industriel fremstilling af varer henhoerende under pos. 16.04 (4)():

aa) Hel:

11. Gulfinnet tun (Thunnus albacores):

aaa) Af vaegt pr. stk. 10 kg og derunder> ID="3">25 (5)() (6)()> ID="4">22 (6)() (7)()"> ID="2">bbb) I andre tilfaelde> ID="3">25 (5)() (6)()> ID="4">22 (6)() (7)()"> ID="2">22. Hvid tun (Thunnus alalunga)> ID="3">25 (5)() (6)()> ID="4">22 (6)() (7)()"> ID="2">33. Andre varer> ID="3">25 (5)() (6)()> ID="4">22 (6)() (7)()"> ID="2">bb) Renset, uden gaeller:

11. Gulfinnet tun (Thunnus albacores):

aaa) Af vaegt pr. stk. 10 kg og derunder> ID="3">25 (5)() (6)()> ID="4">22 (6)() (7)()"> ID="2">bbb) I andre tilfaelde> ID="3">25 (5)() (6)()> ID="4">22 (6)() (7)()"> ID="2">22. Hvid tun (Thunnus alalunga)> ID="3">25 (5)() (6)()> ID="4">22 (6)() (7)()"> ID="2">33. Andre varer> ID="3">25 (5)() (6)()> ID="4">22 (6)() (7)()"> ID="2">cc) Andre varer (f.eks. uden hoved - »heads off«):

11. Gulfinnet tun (Thunnus albacores):

aaa) Af vaegt pr. stk. 10 kg og derunder> ID="3">25 (5)() (6)()> ID="4">22 (6)() (7)()"> ID="2">bbb) I andre tilfaelde> ID="3">25 (5)() (6)()> ID="4">22 (6)() (7)()"> ID="2">22. Hvid tun (Thunnus alalunga)> ID="3">25 (5)() (6)()> ID="4">22 (6)() (7)()"> ID="2">33. Andre varer> ID="3">25 (5)() (6)()> ID="4">22 (6)() (7)()"> ID="2">2. I andre tilfaelde> ID="3">25 (6)()> ID="4">22 (6)() (7)()"> ID="2">d) Sardin (Sardina pilchardus):

1. Fersk eller koelet> ID="3">25> ID="4">23"> ID="2">2. Frosset> ID="3">25> ID="4">23"> ID="2">e) Haj:

1. Pighaj og roedhaj (Squalus acanthias og Scyliorhinus-arter):

aa) Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">8 (8)()"> ID="2">bb) Frosset> ID="3">15> ID="4">8 (8)()"> ID="2">2. Andre varer> ID="3">15> ID="4">8"> ID="2">B. I. f) Roedfisk (Sebastes-arter):

1. Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">8"> ID="2">2. Frosset> ID="3">15> ID="4">8"> ID="2">g) Helleflynder (Atlantisk) og hellefisk:

1. Helleflynder (Hippoglossus hippoglossus):

aa) Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">8"> ID="2">bb) Frosset> ID="3">15> ID="4">8"> ID="2">2. Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides):

aa) Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">8"> ID="2">bb) Frosset> ID="3">15> ID="4">8"> ID="2">h) Torsk (Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac):

1. Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">13,9"> ID="2">2. Frosset> ID="3">15> ID="4">13,9"> ID="2">ij) Sej (Pollachius virens):

1. Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">2. Frosset> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">k) Kuller (Melanogrammus aeglefinus):

1. Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">2. Frosset> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">l) Hvilling (Merlangus merlangus):

1. Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">2. Frosset> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">m) Lange (Molva-arter):

1. Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">2. Frosset> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">n) Alaskasej (Theragra chalcogramma) og Lubbe (Pollachius pollachius):

1. Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">2. Frosset> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">o) Makrel (Scomber scombrus, Scomber japonicus og Orcynopsis unicolor):

1. I perioden 15. februar - 15. juni:

aa) Fersk eller koelet> ID="3">fri> ID="4">fri"> ID="2">bb) Frosset> ID="3">fri> ID="4">fri"> ID="2">2. I perioden 16. juni - 14. februar:

aa) Fersk eller koelet> ID="3">20> ID="4">20"> ID="2">bb) Frosset> ID="3">20> ID="4">20"> ID="2">p) Ansjos (Engraulis-arter):

1. Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">2. Frosset> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">B. I. q) Roedspaette (Pleuronectes platessa):

1. Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">2. Frosset> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">r) Skrubbe (Platichthys flesus):

1. Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">2. Frosset> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">s) Blankesteen af arterne Dentex dentex og Pagellus:

1. Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">2. Frosset> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">t) Kulmule (Merluccius-arter):

1. Fersk eller koelet> ID="3">15> ID="4">15 (9)()"> ID="2">2. Frosset> ID="3">15> ID="4">15 (9)()"> ID="2">u) Blaahvilling (Micromesistius poutassou eller Gadus poutassou)> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">v) Andre varer> ID="3">15> ID="4">15"> ID="2">II. Filet:

a) Fersk eller koelet> ID="3">18> ID="4">18"> ID="2">b) Frosset:

1. Af torsk (Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)> ID="3">18> ID="4">15 (10)()"> ID="2">2. Af sej (Pollachius virens)> ID="3">18> ID="4">15"> ID="2">3. Af kuller (Melanogrammus aeglefinus)> ID="3">18> ID="4">15"> ID="2">4. Af roedfisk (Sebastes-arter)> ID="3">18> ID="4">13,9"> ID="2">5. Af hvilling (Merlangus merlangus)> ID="3">18> ID="4">15"> ID="2">6. Af Lange (Molva-arter)> ID="3">18> ID="4">15"> ID="2">7. Af tunfisk (Thunnus-arter og Euthynnus-arter)> ID="3">18> ID="4">18"> ID="2">8. Af makrel (Scomber scombrus, Scomber japonicus og Orcynopsis unicolor)> ID="3">18> ID="4">15"> ID="2">9. Af kulmule (Merluccius-arter)> ID="3">18> ID="4">15"> ID="2">10. Af haj (Squalus-arter)> ID="3">18> ID="4">15"> ID="2">11. Af roedspaette (Pleuronectes platessa)> ID="3">18> ID="4">15"> ID="2">12. Af Skrubbe (Platichthys flesus)> ID="3">18> ID="4">15"> ID="2">13. Af sild> ID="3">18> ID="4">15"> ID="2">14. Af anden fisk> ID="3">18> ID="4">15"> ID="2">C. Lever, rogn og maelke> ID="3">14> ID="4">10"> ID="1" ASSV="20">03.02> ID="2">Fisk, saltet, i saltlage, toerret eller roeget (ogsaa varmroeget):

A. Saltet, i saltlage eller toerret:

I. Hel, uden hoved, renset eller skaaret (undtagen filet):

a) Sild> ID="3">12> ID="4">12"> ID="2">b) Torsk (Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)> ID="3">13 (11)()> ID="4">13 (12)()"> ID="2">c) Ansjos (Engraulis-arter)> ID="3">15> ID="4">10"> ID="2">d) Helleflynder (Hippoglossus hippoglossus)> ID="3">15> ID="4">-"> ID="2">e) Laks, saltet eller i saltlage> ID="3">15> ID="4">11"> ID="2">f) Andre varer> ID="3">15> ID="4">12"> ID="2">II. Filet:

a) Af torsk (Gadus morrhua, Boreogadus saida, Gadus ogac)> ID="3">20 (11)()> ID="4">20"> ID="2">b) Af laks, saltet eller i saltlage> ID="3">18> ID="4">15"> ID="2">c) Af hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides), saltet eller i saltlage> ID="3">18> ID="4">15"> ID="2">d) Af anden fisk> ID="3">18> ID="4">16"> ID="2">B. Roeget:

I. Sild> ID="3">16> ID="4">10"> ID="2">II. Laks> ID="3">16> ID="4">13"> ID="2">III. Hellefisk (Reinhardtius hippoglossoides)> ID="3">16> ID="4">15"> ID="2">IV. Helleflynder (Hippoglossus hippoglossus)> ID="3">16> ID="4">16"> ID="2">V. Makrel (Scomber scombrus, Scomber japonicus und Orcynopsis unicolor)> ID="3">16> ID="4">14"> ID="2">VI. OErred> ID="3">16> ID="4">14"> ID="2">VII. AAl (Anguilla-arter)> ID="3">16> ID="4">14"> ID="2">VIII. Andre varer> ID="3">16> ID="4">14"> ID="2">C. Lever, rogn og maelke> ID="3">15> ID="4">11"> ID="2">D. Fiskemel> ID="3">15> ID="4">13"> ID="1" ASSV="32">03.03> ID="2">Krebsdyr og bloeddyr, med eller uden skal, ferske (levende eller doede), koelede, frosne, saltede, i saltlage eller toerrede; krebsdyr med skal, kogt i vand:

A. Krebsdyr:

I. Languster> ID="3">25> ID="4">(13)()"> ID="2">II. Hummer (Homarus-arter):

a) Levende> ID="3">25> ID="4">9,3"> ID="2">b) I andre tilfaelde:

1. Hel> ID="3">25> ID="4">11,1"> ID="2">2. I andre tilfaelde:

aa) Frosset> ID="3">25> ID="4">18,5"> ID="2">bb) I andre tilfaelde> ID="3">25> ID="4">20"> ID="2">A. III. Krabber og krebs:

a) Krabber af arterne Paralithodes camchaticus, Chionoecetes og Callinectes sapidus> ID="3">18> ID="4">12,4"> ID="2">b) Andre varer> ID="3">18> ID="4">15"> ID="2">IV. Rejer:

a) Rejer af arten Pandalidae> ID="3">18> ID="4">12"> ID="2">b) Hersterejer af arten Crangon:

1. Ferske, koelede eller kogt i vand> ID="3">18> ID="4">18"> ID="2">2. I andre tilfaelde> ID="3">18> ID="4">18"> ID="2">c) Andre varer> ID="3">18> ID="4">18"> ID="2">V. Andre varer:

a) Jomfruhummer (Nephrops norvegicus):

1. Frosset> ID="3">14> ID="4">12"> ID="2">2. I andre tilfaelde> ID="3">14> ID="4">12"> ID="2">b) Andre varer> ID="3">14> ID="4">12"> ID="2">B. Bloeddyr:

I. OEsters:

a) Flade oesters af vaegt pr. stk. 40 g og derunder> ID="3">fri> ID="4">fri"> ID="2">b) Andre varer> ID="3">18> ID="4">18"> ID="2">II. Muslinger> ID="3">10> ID="4">10"> ID="2">III. Snegle, undtagen havsnegle> ID="3">6> ID="4">fri"> ID="2">IV. Andre varer:

a) Frosset:

1. Tiarmet blaeksprutte af arten Kalmar:

aa) Loligo-arter> ID="3">8> ID="4">6"> ID="2">bb) Todarodes sagittatus> ID="3">8> ID="4">6"> ID="2">cc) Illex-arter> ID="3">8> ID="4">8"> ID="2">dd) Andre varer> ID="3">8> ID="4">8"> ID="2">2. Tiarmet blaeksprutte af arterne Sepia officinalis, Bossia macrosoma og Sepiola rondeleti> ID="3">8> ID="4">8"> ID="2">3. Ottearmet blaeksprutte af arten Octopus> ID="3">8> ID="4">8"> ID="2">4. Kammusling (Pecten maximus)> ID="3">8> ID="4">8"> ID="2">5. Toppimuslinger og andre Veneridae-arter> ID="3">8> ID="4">8"> ID="2">6. Andre varer> ID="3">8> ID="4">8"> ID="2">b) I andre tilfaelde:

1. Tiarmet blaeksprutte af arten Kalmar:

aa) Loligo-arter> ID="3">8> ID="4">6"> ID="2">bb) Todarodes sagittatus> ID="3">8> ID="4">6"> ID="2">cc) Illex-arter> ID="3">8> ID="4">8"> ID="2">dd) Andre varer> ID="3">8> ID="4">8"> ID="2">2. Andre varer> ID="3">8> ID="4">8"">

(1)() Under forudsaetning af, at referenceprisen bliver overholdt. Dersom referenceprisen ikke overholdes, opkraeves en udligningsafgift.

(2)() Se bilaget.

(3)() Der indroemmes toldfrihed for et aarligt toldkontingent paa 34 000 tons mod tilladelse fra de kompetente myndigheder og paa betingelse af, at referenceprisen overholdes.

(4)() Henfoersel under denne underposition sker paa betingelser fastsat af de kompetente myndigheder.

(5)() Denne toldsats er indtil videre suspenderet.

(6)() Under forudsaetning af, at referenceprisen bliver overholdt. Dersom referenceprisen ikke overholdes, opkraeves en udligningsafgift.

(7)() Der indroemmes toldfrihed for tunfisk til konservesindustrien inden for rammerne af et aarligt toldkontingent paa 30 000 tons mod tilladelse fra de kompetente myndigheder og paa betingelse af, at referenceprisen overholdes. Indroemmelse af fordelene inden for rammen af dette toldkontingent er desuden betinget af vilkaar, der fastsaettes af de kompetente myndigheder.

(8)() Toldsats paa 6 % for pighajer (squalus acanthias) inden for rammen af et aarligt toldkontingent paa 5 000 tons mod tilladelse fra de kompetente myndigheder.

(9)() Toldsats paa 8 % for nordamerikanske kulmuler (Merluccius bilinearis) inden for rammen af et aarligt toldkontingent paa 2 000 tons mod tilladelse fra de kompetente myndigheder.

(10)() Toldsats paa 8 % for torsk (Gadus morrhua) inden for rammen af et aarligt toldkontingent paa 10 000 tons mod tilladelse fra de kompetente myndigheder.

(11)() Denne toldsats er indtil videre suspenderet.

(12)() Der indroemmes toldfrihed for et aarligt toldkontingent paa 25 000 tons mod tilladelse fra de kompetente myndigheder.

(13)() Se bilag.

BILAG VII

SAMMENLIGNINGSTABEL

"" ID="1">8> ID="2">9"> ID="1">9> ID="2">10"> ID="1">10> ID="2">11"> ID="1">11> ID="2">13"> ID="1">12> ID="2">-"> ID="1">13> ID="2">-"> ID="1">14> ID="2">15"> ID="1">15> ID="2">16"> ID="1">16> ID="2">17"> ID="1">17> ID="2">20"> ID="1">18> ID="2">19"> ID="1">19> ID="2">21"> ID="1">20> ID="2">22"> ID="1">21> ID="2">23"> ID="1">22> ID="2">24"> ID="1">23> ID="2">25"> ID="1">24> ID="2">26"> ID="1">25> ID="2">27"> ID="1">26> ID="2">28"> ID="1">27> ID="2">29"> ID="1">28> ID="2">-"> ID="1">29> ID="2">30"> ID="1">30> ID="2">31"> ID="1">31> ID="2">32"> ID="1">32> ID="2">33"> ID="1">33> ID="2">34"> ID="1">34> ID="2">35"> ID="1">35> ID="2">36"> ID="1">36> ID="2">37">

Top