EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R1292

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1292/81 af 12. maj 1981 om fastsættelse af kvalitetsnormer for porrer, auberginer og courgetter

OJ L 129, 15.5.1981, p. 38–47 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 199 - 208
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 199 - 208
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 013 P. 67 - 76
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 013 P. 67 - 76
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 29 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 29 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; stiltiende ophævelse ved 32008R1221 . Latest consolidated version: 06/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1292/oj

31981R1292

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1292/81 af 12. maj 1981 om fastsættelse af kvalitetsnormer for porrer, auberginer og courgetter

EF-Tidende nr. L 129 af 15/05/1981 s. 0038 - 0047
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 13 s. 0067
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 21 s. 0199
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 13 s. 0067
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 21 s. 0199


++++

( 1 ) EFT nr . L 118 af 20 . 5 . 1972 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 118 af 30 . 4 . 1981 , s . 1 .

( 3 ) EFT nr . L 153 af 21 . 6 . 1979 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 134 af 31 . 5 . 1980 , s . 20 .

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1292/81

af 12 . maj 1981

om fastsaettelse af kvalitetsnormer for porrer , auberginer og courgetter

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1035/72 af 18 . maj 1972 om den faelles markedsordning for frugt og groensager ( 1 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1116/81 ( 2 ) , saerlig artikel 2 , stk . 2 , og

ud fra foelgende betragtninger :

Bilag I til forordning ( EOEF ) nr . 1035/72 , hvori opregnes de produkter , der skal leveres til forbrugeren i frisk tilstand , og som er undergivet kvalitetsnormer , er blevet suppleret ved forordning ( EOEF ) nr . 1208/79 ( 3 ) og ved forordning ( EOEF ) nr . 1315/80 ( 4 ) , hvorved dels porrer , dels auberginer og courgetter tilfoejes ;

det er derfor noedvendigt at fastsaette kvalitetsnormer for disse produkter ;

normerne gaelder i alle afsaetningsled ; transport over stor afstand , oplagring af en vis varighed eller de forskellige behandlinger , som produkterne undergaar , kan medfoere visse forandringer , som skyldes produkternes biologiske udvikling eller deres mere eller mindre letfordaervelige karakter ; ved anvendelsen af normerne i de afsaetningsled , som foelger efter forsendelsesledet , boer der derfor tages hensyn til disse forandringer ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Forvaltningskomiteen for Frugt og Groensager _

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Kvalitetsnormerne for porrer ( pos . 07.01 IJ i den faelles toldtarif ) auberginer og courgetter ( pos . ex 07.01 T i den faelles toldtarif ) er anfoert i bilag I , II og III .

2 . Disse normer gaelder i alle afsaetningsled paa de betingelser , der er fastsat i forordning ( EOEF ) nr . 1035/72 .

Varerne kan imidlertid i de led , der foelger efter forsendelsesledet , i forhold til forskrifterne i normerne udvise :

_ en lettere forringelse af friskhedstilstand og saftspaending ,

_ lettere forandringer som foelger af deres udvikling og deres mere eller mindre letfordaervelige karakter .

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Den finder anvendelse fra den 1 . august 1981 for porrer , og fra den 1 . juli 1981 for auberginer og courgetter .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 12 . maj 1981 .

Paa Kommissionens vegne

Poul DALSAGER

Medlem af Kommissionen

BILAG I

KVALITETSNORM FOR PORRER

I . DEFINITION

Normen gaelder for porrer af de sorter ( cultivarer ) , af arten Allium porrum L . , der er bestemt til levering i frisk tilstand til forbrugeren ; den omfatter ikke porrer til industriel forarbejdning .

II . BESTEMMELSER VEDROERENDE KVALITET

Normen fastsaetter de kvalitetskrav , som porrer skal opfyldes , efter klargoering og emballering .

A . Mindstekrav :

Generelt for klasserne gaelder , under hensyn til tolerancer og saerlige bestemmelser for de enkelte klasser , at porrerne skal vaere :

_ hele ( dog kan roedderne og den yderste del af bladene vaere afskaaret ) ,

_ friske af udseende , fri for visne eller halvvisne blade ,

_ fri for synlige stokloebere ( jf . dog de saerlige bestemmelser for klasse III ) ,

_ sunde ; produkter , der er angrebet af raad , eller som er forringet i en saadan grad , at de er uegnede til konsum , udelukkes ,

_ rene , praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer ; dog kan roedderne vaere daekket af et tyndt lag vedhaengende jord ,

_ fri for unormal ydre fugtighed , dvs . tilstraekkeligt afdraenet efter eventuel afvaskning ,

_ fri for fremmed lugt og / eller smag .

Hvis bladene er afskaaret , skal de vaere paent afskaaret .

Porrerne skal have naaet en saadan udvikling og vaere i en saadan tilstand , at de kan :

_ taale transport og haandtering , og

_ ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand .

B . Klasseinddeling :

Porrerne inddeles i foelgende tre klasser .

i ) Klasse I :

Porrer i denne klasse skal vaere af god kvalitet . De kan dog have lette , overfladiske fejl , saafremt disse ikke forringer produktets udseende , kvalitet , holdbarhed eller praesentation .

Den hvide del af porren skal udgoere mindst en tredjedel af den samlede laengde eller halvdelen af skaftet .

ii ) Klasse II :

Denne klasse omfatter porrer , som ikke kan placeres i klasse I , men som opfylder de ovenfor anfoerte mindstekrav .

Den hvide del af porren skal udgoere mindst en fjerdedel af den samlede laengde eller en tredjedel af skaftet .

iii ) Klasse III ( 1 ) :

Denne klasse omfatter porrer , som ikke kan placeres i de hoejere klasser , men som opfylder kravene til klasse II . De kan dog udvise :

_ stokloebere , uden at blomsterstaengelen dog maa forringe produktets spiselighed ,

_ farvefejl og lette stoed og trykpletter ,

_ rustpletter ,

_ lette spor af jord .

( 1 ) Supplerende klasse i henhold til artikel 2 , stk . 1 i forordning ( EOEF ) nr . 1035/72 . Anvendelsen af denne kvalitetsklasse eller visse af klassens specifikationer maa kun ske , saafremt der traeffes beslutning herom paa grundlag af artikel 4 , stk . 1 , i samme forordning .

III . BESTEMMELSER VEDROERENDE STOERRELSESSORTERING

i ) Stoerrelsen bestemmes ved at maale skaftets diameter vinkelret paa porrens akse oven over den loegformede del .

Mindste diameter er fastsat til 10 mm .

ii ) I klasse I maa den tykkeste porres diameter ikke vaere over det dobbelte af den tyndeste porres diameter i samme bundt eller samme pakning .

IV . BESTEMMELSER VEDROERENDE TOLERANCER

Foelgende tolerancer for kvalitet og stoerrelse for porrer , der ikke opfylder kravene til den angivne kvalitet , er tilladt i hver pakning eller i hvert bundt , naar porrerne er uden emballage .

A . Kvalitetstolerancer :

i ) Klasse I :

10 % efter antal eller vaegt af porrer , der ikke opfylder kravene til klassen , men som opfylder kravene til klasse II , eller undtagelsesvis falder inden for tolerancerne for denne klasse .

ii ) Klasse II :

10 % efter antal eller vaegt af porrer , der hverken opfylder kravene til klassen eller mindstekravene , dog bortset fra produkter , der er angrebet af raad , har tydelige beskadigelser eller andre forringelser , der goer dem uegnede til konsum .

iii ) Klasse III :

15 % efter antal eller vaegt af porrer , der hverken opfylder kravene til klassen , eller mindstekravene , dog bortset fra produkter , der er angrebet af raad , har tydelige beskadigelser eller andre forringelser , der goer dem uegnede til konsum .

B . Stoerrelsestolerancer :

For alle klasser 10 % efter antal eller vaegt af porrer , som ikke har den fastsatte mindstediameter eller , for saa vidt angaar porrer i klasse I , ikke opfylder kravene til ensartethed .

V . BESTEMMELSER VEDROERENDE PRAESENTATION

A . Ensartethed :

Indholdet af hver pakning eller af hvert bundt i samme pakning skal vaere ensartet og indeholde porrer af samme oprindelse , sort , kvalitet og stoerrelse ( saafremt der for sidstnaevnte kriteriums vedkommende er fastsat ensartethed ) , og tilnaermelsesvis af samme udviklingstrin og farve .

For saa vidt angaar porrer i klasse III , kan kravet om ensartethed begraenses til kun at gaelde oprindelse og sort .

Den synlige del af pakningens eller bundtets indhold skal vaere repraesentativt for hele indholdet af pakningen eller bundtet .

B . Praesentation :

Porrerne kan frembydes saaledes :

_ regelmaessigt anbragt i emballagen ,

_ eller i bundter , med eller uden emballage .

C . Emballering :

Porrerne skal emballeres saaledes , at der sikres dem passende beskyttelse .

Materialer , der anvendes indvendigt i pakningerne , skal vaere nye , rene og af en kvalitet , der ikke fremkalder ydre eller indre forringelser af varen . Anvendelse af materialer , herunder papir eller stempler med handelsmaessige angivelser , er tilladt , hvis paatrykningen eller maerkningen foretages med svaerte eller lim , der er giftfri .

Pakningerne skal vaere fri for ethvert fremmedlegeme .

VI . BESTEMMELSER VEDROERENDE MAERKNING

Hver pakning eller hvert bundt i loes afladning skal vaere forsynet med foelgende angivelser , anfoert med bogstaver , som er let laeselige , ikke kan udviskes og er synlige udefra :

A . Identifikation :

Pakker

Navn og adresse eller et af en officiel myndighed udstedt eller anerkendt

og / eller

maerke .

afsender

B . Produktets art :

" Porrer " , hvis indhold ikke er synligt udefra .

C . Produktets oprindelse :

Oprindelsesland og eventuelt produktionsomraade eller national , regional eller lokal betegnelse .

D . Handelsmaessige karakteristika :

_ klasse

_ antal bundter ( for porrer i bundter pakket i transportemballage ) .

E . Officielt kontrolmaerke ( valgfrit ) :

Frembydes produktet i emballage , anbringes angivelserne paa samme side .

BILAG II

KVALITETSNORM FOR AUBERGINER

I . DEFINITION

Normen gaelder for sorter ( cultivarer ) af auberginer af arten Solanum melongena L . ( var . esculentum , var . insanum og var . ovigerum ) , som er bestemt til levering i frisk tilstand til forbrugeren ; den omfatter ikke auberginer til industriel forarbejdning .

Der skelnes efter formen mellem

_ aflange auberginer ,

_ runde auberginer .

II . BESTEMMELSER VEDROERENDE KVALITET

Normen fastsaetter de kvalitetskrav , som auberginer skal opfylde efter klargoering og emballering .

A . Mindstekrav :

Generelt for klasserne gaelder under hensyn til tolerancer og saerlige bestemmelser for de enkelte klasser , at auberginerne skal vaere :

_ hele ,

_ friske af udseeNde ,

_ faste ,

_ sunde ; produkter , der er angrebet af raad eller er forringet i en saadan grad , at de er uegnede til konsum , udelukkes ,

_ rene , praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer ,

_ forsynet med baeger og stilk , som kan vaere let beskadigede ,

_ tilstraekkeligt udviklede , uden at koedet er traevlet eller traeet , og uden at kernerne er for langt fremme i udvikling ( jf . dog de saerlige bestemmelser for klasse III ) ,

_ fri for unormal ydre fugtighed ,

_ fri for fremmed lugt og / eller smag .

Auberginerne skal have naaet en saadan udvikling og vaere i en saadan tilstand , at de kan :

_ taale transport og haandtering , og

_ ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand .

B . Klasseinddeling :

Auberginer inddeles i foelgende tre klasssr :

i ) Klasse I :

Auberginer i denne klasse skal vaere af god kvalitet og udvise sortens typiske kendetegn . De skal vaere praktisk taget fri for solskold . De kan dog have foelgende fejl , saafremt disse ikke forringer produktets generelle udseende , kvalitet , holdbarhed eller praesentation :

_ let fejl ved formen ,

_ let fejl ved farven ved stilkenden ,

_ mindre trykpletter og / eller smaa helede revner , der d hoejst maa udgoere 3 cm2 i alt .

ii ) Klasse II :

Denne klasse omfatter auberginer , der ikke kan placeres i klasse I , men som opfylder de ovenfor angivne mindstekrav . Under forudsaetning af at de bevarer deres vaesentlige kendetegn med hensyn til kvalitet og praesentation , kan de udvise :

_ fejl ved formen ,

_ fejl ved farven ,

_ let solskold , der hoejst maa udgoere 4 cm2 i alt ,

_ udvise helede overfladefejl , der hoejst maa udgoere 4 cm2 .

iii ) Klasse III ( 1 ) :

Denne klasse omfatter auberginer , der ikke kan placeres i de hoejere klasser , men som opfylder kravene til klasse II .

Dog kan de :

_ vaere let traevlede ,

_ have betydeligt udviklede kerner ,

_ udvise solskold , der dog hoejst maa udgoere 6 cm2 i alt ,

_ udvise helede overfladefejl , der hoejst maa udgoere 6 cm2 .

III . BESTEMMELSER VEDROERENDE STOETTELSESSORTERING

Stoerrelsen bestemmes :

_ enten ved at maale stoerste diameter i tvaersnit

_ eller ved vejning .

A . Ved stoerrelsessortering efter diameter fastsaettes mindste diameter til 40 mm for aflange auberginer og til 70 cm for runde auberginer .

Forskellen mellem mindste og stoerste aubergine maa i samme pakning ikke overstige :

_ 20 mm for aflange auberginer ,

_ 25 mm for runde auberginer .

B . Ved stoerrelsessortering efter vaegt fastsaettes minimumsvaegten til 100 g . Nedenstaaende skala skal overholdes :

_ 100 til 300 g med en forskel paa hoejst 75 g mellem mindste og stoerste aubergine i samme pakning ,

_ 300 til 500 g med en forskel paa hoejst 100 g mellem mindste og stoerste aubergine i samme pakning ,

_ over 500 g med en forskel paa hoejst 250 g mellem mindste og stoerste aubergine i samme pakning .

Stoerrelsesskalaerne er obligatoriske for klasse I .

Desuden skal aflange auberginer have en mindstelaengde paa 80 mm , stilken ikke medregnet .

IV . BESTEMMELSER VEDROERENDE TOLERANCER

Foelgende tolerancer for kvalitet og stoerrelse for produkter , der ikke opfylder kravene til den angivne klasse , gaelder for den enkelte pakning .

A . Kvalitetstolerancer :

i ) Klasse I :

10 % efter antal eller vaegt af auberginer , der ikke opfylder kravene til klassen , men som opfylder kravene til klasse II eller udtagelsesvis falder inden for tolerancerne for denne klasse .

ii ) Klasse II :

10 % efter antal eller vaegt af auberginer , der hverken opfylder kravene til klassen eller mindstekravene , dog bortset fra produkter , der er angrebet af raad , har tydelige beskadigelser , uhelede revner eller andre forringelser der goer dem uegnede til konsum .

iii ) Klasse III :

15 % efter antal eller vaegt af auberginer , der ikke opfylder kravene til klassen eller mindstekravene , dog bortset fra frugter , der er angrebet af raad , har tydelige beskadigelser , uhelede revner eller andre forringelser der goer dem uegnede til konsum .

( 1 ) Supplerende klasse i henhold til artikel 2 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 1035/72 . Anvendelsen af denne kvalitetsklasse eller visse af klassens specifikationer maa kun ske , saafremt der traeffes beslutning herom paa grundlag af artikel 4 , stk . 1 , i samme forordning .

B . Stoerrelsestolerancer :

i ) Klasse I :

10 % efter antal eller vaegt af auberginer , der ikke har stoerrelsen umiddelbart under eller over den paa pakningen angivne stoerrelse .

ii ) Klasse II og III :

10 % efter antal eller vaegt af auberginer , der ikke har den kraevede mindstestoerrelse .

Tolerancen omfatter under ingen omstaendigheder auberginer , hvis diameter er over 5 mm mindre end mindstediameteren , eller ved stoerrelsessortering efter vaegt auberginer med en vaegt paa under 90 g .

V . BESTEMMELSER VEDROERENDE PRAESENTATION

A . Ensartethed :

Indholdet af hver pakning skal vaere ensartet og maa kun bestaa af auberginer af samme oprindelse , handelstype , kvalitet og stoerrelse ( saafremt der for sidstnaevnte kriteriums vedkommende er fastsat stoerrelssortering ) samt praktisk taget af samme udviklingsgrad og farve .

For saa vidt angaar auberginer i klasse III kan kravet om ensartethed begraenses til oprindelse og handelstype .

Af lange auberginer skal i samme pakning vaere af rimelig ensartet laengde .

Den synlige del af pakningens indhold skal vaere repraesentativ for hele indholdet .

B . Emballering :

Auberginerne skal emballeres saaledes , at produktet sikres passende beskyttelse .

Materialer , der anvendes indvendigt i pakningen , skal vaere nye , rene og af en kvalitet , der ikke fremkalder ydre eller indre forringelser af produkterne . Anvendelse af materialer , herunder papir eller stempler med handelsmaessige angivelser , er tilladt , hvis paatrykningen eller maerkningen foretages med svaerte eller lim , der et giftfri .

VI . BESTEMMELSER VEDROERENDE MAERKNING

Hver pakning skal paa samme side vaere forsynet med foelgende angivelser , anfoert med bogstaver , som er let laeselige , ikke kan udviskes og er synlige udefra :

A . Identifikation :

Pakker

Navn og adresse eller et af en officiel myndighed udstedt eller anerkendt

og / eller

maerke

afsender

B . Produktets art :

_ " Auberginer " , hvis indhold ikke er synligt udefra ,

_ Sortsnavn ( valgfrit ) .

C . Produktets oprindelse :

Oprindelsesland og eventuelt produktionsomraade eller national , regional eller lokal betegnelse .

D . Handelsmaessige karakteristika :

_ Klasse ,

_ Stoerrelse ( ved stoerrelsessortering ) udtrykt ved :

_ Mindste og stoerste diameter , hvis det drejer sig om sortering efter diameter ,

_ Mindste og stoerste vaegt , hvis det drejer sig om sortering efter vaegt .

E . Officielt kontrolmaerke ( valgfrit )

BILAG III

KVALITETSNORM FOR COURGETTER

I . DEFINITION

Normen gaelder for courgetter , der er hoestet i ung og sproed tilstand inden kernerne er blevet faste , og som stammer fra de sorter ( cultivarer ) af arten Cucurbita pepo L . ( 1 ) , der er bestemt til levering i frisk tilstand til forbrugeren ; den omfatter ikke courgetter til industriel forarbejdning .

II . BESTEMMELSER VEDROERENDE KVALITET

Normen fastsaetter de kvalitetskrav , som courgetter skal opfylde efter klargoering om emballering .

A . Mindstekrav :

Generelt for klasserne gaelder under hensyn til tolerancer og saerlige bestemmelser for de enklte klasser , at courgetterne skal vaere :

_ hele og forsynet med stilk ; stilken kan dog vaere lettere beskadiget ,

_ friske af udseende ,

_ faste ,

_ sunde ; produkter , der er angrebet af raad eller er forringet i en saadan grad , at de er uegnede til konsum , udelukkes ,

_ fri for skader foraarsaget af insekter eller andre skadedyr ,

_ fri for hulheder ,

_ fri for revner ,

_ rene , praktisk taget fri for synlige fremmedlegemer ,

_ tilstraekkeligt udviklede , men uden at kernerne er blevet faste ( jf . dog de saerlige bestemmelser for klasse III ) ,

_ fri for unormal ydre fugtighed ,

_ fri for fremmed lugt og / eller smag .

Courgetterne skal have naaet en saadan udvikling og vaere i en saadan tilstand , at de kan :

_ taale transport og haandtering , og

_ ankomme til bestemmelsesstedet i tilfredsstillende stand .

B . Klasseinddeling :

Courgetter inddeles i foelgende tre klasser :

i ) Klasse I :

Courgetter i denne klasse skal vaere af god kvalitet og udvise sortens typiske kendetegn .

De kan dog have foelgende fejl , saafremt disse ikke forringer produktets generelle udseende , kvalitet , holdbarhed eller praesentation :

_ let fejl ved formen ,

_ let fejl ved farven ,

_ helede , lette overfladefejl .

Courgetterne skal vaere forsynet med stilk , der dog hoejst maa vaere 3 cm lang .

ii ) Klasse II :

Denne klasse omfatter courgetter , der ikke kan placeres i klasse I , men som opfylder de ovenfor angivne mindstekrav .

Under forudsaetning af at de bevarer deres vaesentlige kendetegn med hensyn til kvalitet og praesentation , kan de udvise :

_ fejl ved formen ,

_ fejl ved farven ,

_ let solskold ,

_ helede overfladefejl , saafremt disse ikke skader holdbarheden .

( 1 ) Normen gaelder ikke for courgetter med betydeligt udviklede kerner , benaevnt " Marrow " i Det forenede Kongerige og Irland .

iii ) Klasse III ( 1 ) :

Denne klasse omfatter courgetter , der ikke kan placeres i de hoejere klasser , men som opfylder kravene til klasse II . Dog kan de udvise :

_ udvikling af kernerne ,

_ lette spot af jord .

III . BESTEMMELSER VEDROERENDE STOERRELSESSORTERING

Stoerrelsen bestemmes :

_ efter laengden

_ efter vaegten .

a ) Bestemmes stoerrelsen efter laengden , maales denne fra stilkens forbindelsespunkt til frugten , idet foelgende skala anvendes :

_ 7 cm til 14 cm ( inkl . ) ,

_ 14 cm ( ekskl . ) til 21 cm ( inkl . ) ,

_ 21 cm ( ekskl . ) til 30 cm .

b ) Bestemmes stoerrelsen efter vaegt , anvendes foelgende skala :

_ 50 og til 100 g ( inkl . ) ,

_ 100 g ( ekskl . ) til 225 g ( inkl . ) ,

_ 225 g ( ekskl . ) til 450 g .

Stoerrelsesskalaen er ikke obligatorisk for klasse III .

IV . BESTEMMELSER VEDROERENDE TOLERANCER

Foelgende tolerancer for kvalitet og stoerrelse for produkter , der ikke opfylder kravene til den angivne klasse , er tilladt i hver pakning .

A . Kvalitetstolerancer :

i ) Klasse I :

10 % efter antal eller vaegt af courgetter , der ikke opfylder kravene til klassen , men som opfylder kravene til klasse II eller undtagelsesvis falder inden for tolerancerne for denne klasse .

ii ) Klasse II :

10 % efter antal eller vaegt af courgetter , der hverken opfylder kravene til klassen eller mindstekravene , dog bortset fra frugter , der er angrebet af raad , har tydelige beskadigelser , uhelede revner eller andre forringelser , der goer dem uegnede til konsum .

iii ) Klasse III :

15 % efter antal eller vaegt af courgetter , der ikke opfylder kravene til klassen eller mindstekravene , dog bortset fra frugter , der er angrebet af raad , har tydelige beskadigelser , uhelede revner eller andre forringelser , der goer dem uegnede til konsum .

B . Stoerrelsestolerancer :

i ) Klasse I og II :

10 % efter antal eller vaegt af courgetter , der ikke har stoerrelsen umiddelbart under eller over den paa pakningen angivne stoerrelse . Dog gaelder denne tolerance kun for produkter , hvis laengde eller vaegt hoejst afviger 10 % fra de fastsatte graenser .

ii ) Klasse III :

10 % efter antal eller vaegt af courgetter , hvis laengde eller vaegt hoejst afviger 10 % fra de fastsatte graenser

( 1 ) Suppleredde klasse i henhold til artikel 2 , stk . 1 i forordning ( EOEF ) nr . 1035/72 . Anvendelsen at denne kvalitetsklasse eller af visse af klassens specifikationer maa kun ske , saafremt der traeffes beslutning herom paa grundlag af artikel 4 , stk . 1 , i samme forordning .

V . BESTEMMELSER VEDROERENDE PRAESENTATION

A . Ensartethed :

Indholdet af hver pakning skal vaere ensartet og maa kun bestaa af courgetter af samme oprindelse , kvalitet og stoerrelse ( saafremt der for sidstnaevnte kriteriums vedkommende er fastsat stoerrelsessortering ) samt praktisk taget af samme udviklingsgrad og farve .

For saa vidt angaar courgetter i klasse III kan kravet om ensartethed begraenses til oprindelsen .

Den synlige del af pakningens indhold skal vaere repraesentativ for hele indholdet .

B . Emballering :

Courgetter skal emballeres saaledes , at produktet sikres passende beskyttelse .

Materialer , der anvendes indvendigt i pakningen , skal vaere nye , rene og af en kvalitet , der ikke fremkalder ydre eller indre forringelser af produkterne . Anvendelse af materialer , herunder papir eller stempler med handelsmaessige angivelser , er tilladt , hvis paatrykningen eller maerkningen foretages med svaerte eller lim , der er giftfri .

Pakningerne skal vaere fri for ethvert fremmedlegeme .

VI . BESTEMMELSER VEDROERENDE MAERKNING

Hver pakning skal paa samme side vaere forsynet med foelgende angivelser , anfoert med bogstaver , som er let laeselige , ikke kan udviskes og er synlige udefra :

A . Identifikation :

Pakker

Navn og adresse eller et af en officiel myndighed udstedt eller anerkendt maerke .

og / eller

afsender

B . Produktets art :

_ " Courgetter " , hvis indhold ikke er synligt udefra .

C . Produktets oprindelse :

Oprindelsesland og eventuelt produktionsomraade eller national , regional eller lokal betegnelse .

D . Handelsmaessige karakteristika :

_ Klasse ,

_ Stoerrelse ( ved stoerrelsessortering ) udtrykt ved :

_ mindste og stoerste laengde , hvis det drejer sig om sortering efter laengde ,

_ mindste og stoerste vaegt , hvis det drejer sig om sortering efter vaegt .

E . Officielt kontrolmaerke ( valgfrit ) .

Top