EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0987

Rådets direktiv 80/987/EØF af 20. oktober 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens

OJ L 283, 28.10.1980, p. 23–27 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 004 P. 35 - 39
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 219 - 223
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 219 - 223
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 002 P. 121 - 125
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 217 - 221
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 197 - 201
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 197 - 201

No longer in force, Date of end of validity: 22/10/2008; ophævet ved 32008L0094 . Latest consolidated version: 08/10/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/987/oj

31980L0987

Rådets direktiv 80/987/EØF af 20. oktober 1980 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfælde af arbejdsgiverens insolvens

EF-Tidende nr. L 283 af 28/10/1980 s. 0023 - 0027
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 2 s. 0121
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 4 s. 0035
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 2 s. 0121
den spanske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0219
den portugisiske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0219


++++

RAADETS DIREKTIV

af 20 . oktober 1980

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om beskyttelse af arbejdstagerne i tilfaelde af arbejdsgiverens insolvens

( 80/987/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Det er noedvendigt at fastsaette bestemmelser til beskyttelse af arbejdstagerne i tilfaelde af arbejdsgiverens insolvens , isaer for at sikre betalingen af deres tilgodehavender , under hensyntagen til kravet om en afbalanceret oekonomisk og social udvikling i Faellesskabet ;

der er stadig forskelle mellem medlemsstaterne for saa vidt angaar omfanget af beskyttelsen af arbejdstagerne paa dette omraade ; der boer udfoldes bestraebelser for at mindske disse forskelle , som kan have en direkte indvirkning paa , hvorledes det faelles marked fungerer ;

der er derfor grund til at fremme den indbyrdes tilnaermelse af lovgivningerne paa dette omraade paa et stadigt stigende niveau i henhold til artikel 117 i traktaten ;

arbejdsmarkedet i Groenland afviger som foelge af den geografiske beliggenhed og de nuvaerende erhvervsmaessige strukturer i omraadet fundamentalt fra arbejdsmarkedet i de oevrige omraader af Faellesskabet ;

i det omfang Den hellenske Republik bliver medlem af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab den 1 . januar 1981 i overensstemmelse med akten vedroerende vilkaarene for Den hellenske Republiks tiltraedelse og tilpasningerne af traktaterne , boer de kategorier af arbejdstagere , hvis krav kan udelukkes i henhold til artikel 1 , stk . 2 , fastsaettes i bilaget til direktivet under overskriften " Graekenland " -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

AFDELING I

Anvendelsesomraade og definitioner

Artikel 1

1 . Dette direktiv finder anvendelse paa krav , som arbejdstagere i medfoer af en arbejdsaftale eller et ansaettelsesforhold har erhvervet i forhold til arbejdsgivere , der er insolvente i henhold til artikel 2 , stk . 1 .

2 . Medlemsstaterne kan undtagelsesvis fra dette direktivs anvendelsesomraadet udelukke krav fra visse kategorier af arbejdstagere , fordi arbejdstagernes arbejdsaftale eller ansaettelsesforhold er af en saerlig karakter , eller fordi der findes andre former for garanti , som sikrer arbejdstagerne en beskyttelse svarende til den , der fremgaar af dette direktiv .

Fortegnelsen over de i foerste afsnit omhandlede kategorier af arbejdstagere er indeholdt i bilaget .

3 . Dette direktiv finder ikke anvendelse i Groenland . Denne undtagelse vil blive taget op til fornyet behandling , saafremt der sker en udvikling i de erhvervsmaessige strukturer i dette omraade .

Artikel 2

1 . I henhold til dette direktiv anses en arbejdsgiver for at vaere insolvent :

a ) naar der er indgivet begaering om indledning af en procedure med hjemmel i de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i den paagaeldende medlemsstat , som vedroerer arbejdsgiverens bo og sigter mod en samlet fyldestgoerelse af hans kreditorer , og som aabner mulighed for at tage de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede krav i betragtning ,

og

b ) naar den myndighed , som har kompetence i henhold til naevnte administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser ,

- enten har truffet afgoerelse om indledning af proceduren ,

- eller har konstateret , at arbejdsgiverens virksomhed eller bedrift er lukket endeligt , og at de foreliggende aktiver ikke er tilstraekkelige til at berettige indledning af proceduren .

2 . Dette direktiv beroerer ikke medlemsstaternes nationale retsregler for saa vidt angaar definitionen af udtrykkene " arbejdstager " , " arbejdsgiver " , " loen " , " erhvervet ret " og " delvis erhvervet ret " .

AFDELING II

Bestemmelser vedroerende garantiinstitutionerne

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at garantiinstitutioner , med forbehold af artikel 4 , sikrer arbejdstagerne betaling af tilgodehavender , der hidroerer fra arbejdsaftaler eller ansaettelsesforhold , og som vedroerer loen for perioden inden en bestemt dato .

2 . Den i stk . 1 omhandlede dato kan efter medlemsstaternes valg vaere :

- enten datoen , paa hvilken arbejdsgiverens insolvens er indtraadt ,

- eller datoen for meddelelsen om den paagaeldende arbejdstagers opsigelse paa grund af arbejdsgiverens insolvens ,

- eller datoen , enten paa hvilken arbejdsgiverens insolvens er indtraadt eller for ophoer af den paagaeldende arbejdstagers arbejdsaftale eller ansaettelsesforhold paa grund af arbejdsgiverens insolvens .

Artikel 4

1 . Medlemsstaterne kan begraense den i artikel 3 omhandlede betalingspligt for garantiinstitutionerne .

2 . Saafremt medlemsstaterne goer brug af den i stk . 1 omhandlede mulighed , skal de :

- for saa vidt angaar det i artikel 3 , stk . 2 , foerste led , omhandlede tilfaelde , sikre betalingen af tilgodehavender for loen for de sidste tre maaneder af arbejdsaftalen eller ansaettelsesforholdet , som ligger inden for en periode af seks maaneder forud for den dato , paa hvilken arbejdsgiverens insolvens er indtraadt ;

- for saa vidt angaar det i artikel 3 , stk . 2 , andet led , omhandlede tilfaelde , sikre betalingen af tilgodehavender for loen for de sidste tre maaneder af arbejdsaftalen eller ansaettelsesforholdet , som ligger forud for datoen for meddelelsen om arbejdstagerens opsigelse paa grund af arbejdsgiverens insolvens ;

- for saa vidt angaar det i artikel 3 , stk . 2 , tredje led , omhandlede tilfaelde , sikre betalingen af tilgodehavender for loen for de sidste atten maaneder af arbejdsaftalen eller ansaettelsesforholdet , som ligger forud for den dato , paa hvilken arbejdsgiverens insolvens er indtraadt , eller datoen for ophoer af arbejdstagerens arbejdsaftale eller ansaettelsesforhold paa grund af arbejdsgiverens insolvens . I disse tilfaelde kan medlemsstaterne begraense betalingspligten for loen svarende til en periode paa otte uger eller til flere tidsrum , der tilsammen udgoer en periode af samme laengde .

3 . Medlemsstaterne kan dog for at undgaa udbetaling af beloeb , der overstiger dette direktivs sociale sigte , fastsaette et loft over garantien for betaling af arbejdstagernes tilgodehavender .

Saafremt medlemsstaterne goer brug af denne mulighed , skal de underrette Kommissionen om fremgangsmaaderne ved fastsaettelse af loftet .

Artikel 5

Medlemsstaterne fastsaetter de naermere bestemmelser vedroerende garantiinstitutionernes opbygning , finansiering og virksomhed , navnlig under iagttagelse af foelgende principper :

a ) institutionernes aktiver skal vaere uafhaengige af arbejdsgivernes driftskapital og foreligge paa en saadan maade , at der ikke kan goeres udlaeg under en procedure i tilfaelde af insolvens ;

b ) arbejdsgiverne skal bidrage til finansieringen , medmindre denne sikres fuldstaendigt af offentlige myndigheder ;

c ) institutionernes betalingspligt bestaar uanset om forpligtelserne til at bidrage til finansieringen er opfyldt .

AFDELING III

Bestemmelser vedroerende den sociale sikring

Artikel 6

Medlemsstaterne kan bestemme , at artikel 3 , 4 og 5 ikke finder anvendelse paa bidrag i henhold til nationale lovbestemte sociale sikringsordninger eller supplerende faglige eller tvaerfaglige forsikringsordninger , som ikke er omfattet af nationale lovbestemte sociale sikringsordninger .

Artikel 7

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at sikre , at manglende indbetaling til deres forsikringsinstitutioner af tvungne bidrag , som arbejdsgiveren i henhold til nationale lovbestemte sociale sikringsordninger var pligtig at betale , inden han blev insolvent , ikke begraenser arbejdstagerens ret til ydelser over for disse forsikringsinstitutioner , i det omfang arbejdstagerbidragene paa forhaand er fradraget den udbetalte loen .

Artikel 8

Medlemsstaterne sikrer , at de noedvendige foranstaltninger traeffes for at beskytte interesser hos arbejdstagere og personer , der allerede havde forladt arbejdsgiverens virksomhed eller bedrift paa datoen for dennes insolvens , for saa vidt angaar erhvervet ret eller delvis erhvervet ret til ydelser i forbindelse med alderdom , herunder ydelser til efterladte , i henhold til supplerende faglige eller tvaerfaglige forsikringsordninger , som ikke er omfattet af nationale lovbestemte sociale sikringsordninger .

AFDELING IV

Almindelige og afsluttende bestemmelser

Artikel 9

Dette direktiv beroerer ikke medlemsstaternes mulighed for at anvende eller indfoere administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som er gunstigere for arbejdstagerne .

Artikel 10

Dette direktiv beroerer ikke medlemsstaternes mulighed for :

a ) at traeffe de foranstaltninger , der maatte vaere noedvendige for at undgaa misbrug ;

b ) at afvise eller begraense den i artikel 3 omhandlede betalingspligt eller den i artikel 7 omhandlede garantipligt , saafremt det viser sig , at opfyldelse af pligten ikke er rimelig paa grund af saerlige forbindelser mellem arbejdstager og arbejdsgiver og af sammenfaldende interesser , der medfoerer en stiltiende aftale mellem disse .

Artikel 11

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden for en frist af seksogtredive maandeder efter dets meddelelse . De underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 12

Inden for en frist paa atten maaneder efter udloebet af den i artikel 11 , stk . 1 , fastsatte periode paa seksogtredive maaneder fremsender medlemsstaterne alle relevante oplysninger til Kommissionen for at goere det muligt for denne at udarbejde en rapport til Raadet vedroerende anvendelsen af dette direktiv .

Artikel 13

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 20 . oktober 1980 .

Paa Raadets vegne

J . SANTER

Formand

( 1 ) EFT nr . C 135 af 9 . 6 . 1978 , s . 2 .

( 2 ) EFT nr . C 39 af 12 . 2 . 1979 , s . 26 .

( 3 ) EFT nr . C 105 af 26 . 4 . 1979 , s . 15 .

BILAG

Kategorier af arbejdstagere , hvis krav kan udelukkes fra dette direktivs anvendelsesomraade i henhold til artikel 1 , stk . 2

I . Arbejdstagere , hvis arbejdsaftale eller ansaettelsesforhold er af en saerlig karakter

A . GRAEKENLAND

Skipper og besaetning paa et fiskerfartoej , saafremt og i det omfang afloenning sker i form af deltagelse i overskuddet eller i fartoejets bruttoindtjening .

B . IRLAND

1 . Hjemmearbejdere ( dvs . personer , der arbejder paa akkord i hjemmet ) , saafremt de ikke har en skriftlig arbejdsaftale .

2 . Naere slaegtninge til arbejdsgiveren , der ikke har en skriftlig arbejdsaftale , og hvis arbejde vedroerer en privatbolig eller landbrugsbedrift , hvor arbejdsgiveren og disse naere slaegtninge har deres bopael .

3 . Personer , der normalt arbejder mindre end atten timer om ugen for en eller flere arbejdsgivere , og som ikke i det vaesentlige lever af loennen for dette arbejde .

4 . Personer , der er beskaeftiget inden for fiskeri ved saesonarbejde , loest eller paa deltid , og hvis afloenning sker i form af deltagelse i fangstudbyttet .

5 . Arbejdsgiveresn aegtefaelle .

C . NEDERLANDENE

Tjenestefolk , der er ansat af en fysisk person , og som arbejder mindre end tre dage om ugen for den paagaeldende fysiske person .

D . DET FORENEDE KONGERIGE

1 . Skipper og besaetning paa et fiskerfartoej , naar afloenning sker i form af deltagelse i overskuddet eller i fartoejets bruttoindtjening .

2 . Arbejdsgiverens aegtefaelle .

II . Arbejdstagere , der er omfattet af andre former for garanti

A . GRAEKENLAND

Skibsbesaetninger .

B . IRLAND

1 . Fastansatte pensionsberettigede arbejdstagere , der er beskaeftiget af en lokal eller anden offentlig myndighed eller af en offentlig transportvirksomhed .

2 . Pensionsberettigede laerere , der er beskaeftiget i en af foelgende uddannelsesinstitutioner : National Schools , Secondary Schools , Comprehensive Schools eller Teacher' Training Colleges .

3 . Fastansatte pensionsberettigede arbejdstagere , der er beskaeftiget paa private hospitaler , som finansieres af finansministeriet .

C . ITALIEN

1 . Arbejdstagere , der drager fordel af lovbestemte ydelser til sikring af loennen i tilfaelde af oekonomisk krise i virksomheden .

2 . Skibsbesaetninger .

D . DET FORENEDE KONGERIGE

1 . Registrerede havnearbejdere , bortset fra dem , der udelukkende eller hovedsageligt er beskaeftiget ved andet arbejde end havnearbejde .

2 . Skibsbesaetninger .

Top