Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0181

Rådets direktiv 80/181/EØF af 20. december 1979 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder og om ophævelse af direktiv 71/354/EØF

OJ L 39, 15.2.1980, p. 40–50 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 009 P. 90 - 100
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 292 - 302
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 010 P. 292 - 302
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 010 P. 181 - 191
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 010 P. 181 - 191
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 3 - 13
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 005 P. 83 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 005 P. 83 - 93
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 3 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/181/oj

31980L0181

Rådets direktiv 80/181/EØF af 20. december 1979 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om måleenheder og om ophævelse af direktiv 71/354/EØF

EF-Tidende nr. L 039 af 15/02/1980 s. 0040 - 0050
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 10 s. 0181
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 9 s. 0090
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 10 s. 0181
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 10 s. 0292
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 10 s. 0292


++++

RAADETS DIREKTIV

af 20 . december 1979

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om maaleenheder og om ophaevelse af direktiv 71/354/EOEF

( 80/181/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til Raadets direktiv 71/354/EOEF af 18 . oktober 1971 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om enhederne for maal og vaegt ( 1 ) , senest aendret ved direktiv 76/770/EOEF ( 2 ) ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 3 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 4 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 5 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Maaleenheder er noedvendige ved anvendelse af ethvert maaleinstrument til at udtrykke enhver foretaget maaling og enhver stoerrelsesangivelse ; maaleenheder anvendes inden for de fleste af menneskets virkefelter ; det er noedvendigt at sikre den stoerst mulige utvetydighed med hensyn til deres anvendelse ; det er derfor noedvendigt at udstede regler for deres anvendelse i Faellesskabet inden for det oekonomiske samkvem , det offentlige sundhedsvaesen , i forbindelse med den offentlige sikkerhed samt med foranstaltninger af administrativt art ;

inden for den internationale transport findes der imidlertid internationale oekonomiske og aftaler , som har bindende virkning for Faellesskabet eller medlemsstaterne ; disse konventioner og aftaler maa overholdes ;

i medlemsstaternes lovgivning er anvendelsen af maaleenheder fastlagt gennem bestemmelser , der er forskellige fra den ene medlemsstat til den * en , hvilket udgoer en hindring for samhandelen ; derfor er en harmonisering af de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser pakraevet for at fjerne disse hindringer ;

maaleenhederne er genstand for internationale resolutioner truffet af Generalkonferencen for Maal og Vaegt ( CGPM ) , der er oprettet ved den i Paris den 20 . maj 1875 undertegnede meterkonvention , som alle medlemsstaterne har tilsluttet sig ; disse resolutioner har foert til indfoerelsen af " Det internationale system for Maaleenheder " ( SI ) ;

den 18 . oktober 1971 vedtog Raadet direktiv 71/354/EOEF om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning for gennem indfoerelse paa faellesskabsplan af det internationale enhedssystem at fjerne hindringerne for samhandelen ; direktiv 71/354/EOEF blev aendret ved tiltraedelsesakten og ved direktiv 76/770/EOEF ;

disse faellesskabsbestemmelser har ikke fjernet alle hindringer paa dette omraade ; i henhold til direktiv 76/770/EOEF skal situationen for de maaleenheder , betegnelser og symboler , der er anfoert i kapitel D i bilaget til naevnte direktiv , gennemgaas inden den 31 . december 1979 ; det har endvidere vist sig noedvendigt at tage situationen for visse andre maaleenheder op til fornyet overvejelse ;

for at undgaa betydelige vanskeligheder er det noedvendigt at fastsaette en overgangsperiode med henblik paa at afskaffe de maaleenheder , som ikke er forenelige med det internationale system ; det er imidlertid noedvendigt at tillade de medlemsstater , der maatte oenske det , hurtigst muligt paa deres omraade at gennemfoere bestemmelserne i kapitel I i bilaget ; det er derfor noedvendigt paa faellesskabsplan at begraense denne overgangsperiode , samtidig med at det tillades medlemsstaterne at undlade at udnytte denne overgangsperiode fuldt ud ;

under overgangsperioden er det noedvendigt , at der hersker klarhed med hensyn til anvendelsen af maaleenheder i samhandelen mellem medlemsstaterne , isaer for at beskytte forbrugerne ; den forpligtelse , der paalaegges medlemsstaterne til at acceptere anvendelse af supplerende angivelser paa varer og udstyr importeret fra de andre medlemsstater i denne overgangsperiode , synes velegnet til dette formaal ;

systematisk anvendelse af en sadan loesning for alle maleinstrumenter , og blandt andet for medicinske instrumenter , er imidlertid ikke noedvendigvis oenskelig ; medlemsstaterne boer derfor paa deres omraade kunne kraeve , at maleinstrumenterne er forsynet med stoerrelsesangivelser i en enkelt forskriftsmaessig maaleenhed ;

dette direktiv beroerer ikke den fortsatte fremstilling af varer , der allerede er pa markedet ; det vedroerer imidlertid markedsfoering og anvendelse af varer og udstyr , der er forsynet med stoerrelsesangivelser i maaleenheder , som ikke laengere er forskriftsmaessige , og som er noedvendige ved supplering eller udskiftning af loesdele eller dele af varer , udstyr og maaleinstrumenter , der allerede er paa markedet ; det er derfor noedvendigt , at medlemsstaterne tillader markedsfoering og anvendelse af saadanne varer og udstyr til supplering eller udskiftning , selv om de er forsynet med stoerrelsesangivelser i maaleenheder , der ikke laengere er forskriftsmaessige , saaledes at varer , udstyr eller maaleinstrumenter , der allerede er paa markedet , fortsat kan anvendes ;

Den internationale Standardiseringsorganisation ( ISO ) vedtog den 1 . marts 1974 en international standard vedroerende gengivelse af SI-enheder og andre enheder til anvendelse i systemer med begraensede tegnsaet ; foelgelig boer Faellesskabet vedtage loesninger , som allerede er godkendt paa bredere internationalt plan i ISO-standard 2955 af 1 . marts 1974 ;

faellesskabsbestemmelserne vedroerende maaleenheder findes spredt i flere faellesskabstekster ; da spoergsmaalet om maaleenheder er af stor betydning , er det noedvendigt at kunne henvise til en enkelt faellesskabstekst ; dette direktiv indeholder derfor samtlige faellesskabsbestemmelser paa dette omraade , hvorfor direktiv 71/354/EOEF boer ophaeves -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Ved forskriftsmaessige maaleenheder , som skal benyttes ved stoerrelsesangivelser , forstas i dette direktiv

a ) de i kapitel I i bilaget anfoerte enheder ;

b ) de i kapitel II i bilaget anfoerte enheder , indtil en af medlemsstaterne fastsat dato , dog senest den 31 . december 1985 ;

c ) de i kapitel III i bilaget anfoerte enheder , men kun i de medlemsstater , hvor de var tilladt den 21 . april 1973 , og indtil en dato , der fastsaettes af disse medlemsstater . Denne dato maa ikke overskride den yderste frist , som inden 31 . december 1989 fastsaettes af Raadet paa grundlag af traktatens artikel 100 .

Artikel 2

a ) Forpligtelserne i henhold til artikel 1 vedroerer de maaleinstrumenter , der anvendes , de maalinger , der udfoeres , og de stoerrelsesangivelser , som udtrykkes i maaleenheder , inden for det oekonomiske samkvem , det offentlige sundhedsvaesen og i forbindelse med den offentlige sikkerhed samt med foranstaltninger af administrativ art .

b ) Dette direktiv beroerer ikke anvendelsen inden for soefart , luftfart eller jernbanetrafik , af andre enheder end dem , hvis anvendelse goeres paabudt ved dette direktiv naar disse andre enheder er fastsat ved internationale konventioner eller aftaler , som er bindende for Faellesskabet eller medlemsstaterne .

Artikel 3

1 . I dette direktiv forstaas ved supplerende angivelse det forhold , at en angivelse udtrykt ved en enhed , der er opfoert under kapitel I i bilaget ledsages af en eller flere angivelser , udtrykt ved enheder , der ikke er opfoert under kapitel I .

2 . Det er tilladt at anvende supplerende angivelser indtil den 31 . december 1989 .

3 . Medlemsstaterne kan dog kraeve , at der paa maaleinstrumenterne kun forekommer stoerrelsesangivelser i én forskriftmaessig maaleenhed .

4 . Angivelser , der er udtrykt i de under kapitel I opfoerte enheder , skal vaere fremhaevet . Specielt maa angivelser i maaleenheder , der ikke er opfoert under kapitel I , anfoeres med skrifttegn , der hoejst er lige saa store som de skrifttegn , der benyttes til den tilsvarende angivelse med enheder , der er opfoert under kapitel I .

5 . Adgangen til at anvende supplerende angivelser kan udvides til ogsaa at gaelde ud over den 31 . december 1989 .

Artikel 4

Det er tilladt at anvende maleenheder , der ikke eller ikke laengere er forskriftsmaessige

- for saa vidt angaar varer og udstyr , der allerede er bragt i handelen og eller taget i brug pa datoen for dette direktiv vedtagelse ;

- for saa vidt angaar loesdele til eller dele af varer og udstyr , der er noedvendige for at supplere eller udskifte loesdele til eller dele af ovennaevnte varer og udstyr .

Det kan dog kraeves , at de forskriftsmaessige maaleenheder benyttes til aflaesningsangivelser paa maaleinstrumenter .

Artikel 5

Den internationale standard ISO 2955 af 1 . marts 1974 " Information processing - Representations of S.I . and other units for use in systems limited character sets " finder anvendelse inden for det omraade , der omfattes af standardens punkt 1 .

Artikel 6

Direktiv 71/354/EOEF ophaeves pr . 1 . oktober 1981 .

Uanset direktiv 71/354/EOEF kan medlemsstaterne dog paa de i artikel 1 i dette direktiv anfoerte betingelser tillade eller fortsat godkende , at nedenstaaende maaleenheder anvendes ogsaa efter den 31 . december 1979 :

millimeter kviksoelvsoejle ( kapitel II )

poise ( kapitel II )

stokes ( kapitel II )

yard ( kapitel III )

square yard ( kapitel III )

therm ( kapitel III ) .

Artikel 7

a ) Medlemsstaterne vedtager og offentliggoer inden den 1 . juli 1981 de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , der er noedvendige for at efterkomme dette direktiv . De underretter straks Kommissionen herom .

Medlemsstaterne anvender disse bestemmelser fra den 1 . oktober 1981 .

b ) Efter meddelelsen af dette direktiv drager medlemsstaterne desuden omsorg for , at Kommissionen underrettes om ethvert forslag til administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser , som de paataenker at udstede paa det af dette direktiv omfattede omraade , i saa god tid , at Kommissionen kan fremsaette sine bemaerkninger dertil .

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 20 . december 1979 .

Paa Raadets vegne

J . TUNNEY

Formand

( 1 ) EFT nr . L 243 af 29 . 10 . 1971 , s . 29 .

( 2 ) EFT nr . L 262 af 27 . 9 . 1976 , s . 204 .

( 3 ) EFT nr . C 81 af 28 . 3 . 1979 , s . 6 .

( 4 ) EFT nr . C 127 af 21 . 5 . 1979 , s . 80 .

( 5 ) Udtalelse afgivet den 24 . /25 . 10 . 1979 /endnu ikke offentliggjert i EFT .

BILAG

KAPITEL I

FORSKRIFTSMAESSIGE MAALEENHEDER OMHANDLET I ARTIKEL 1 , LITRA a )

1 . SI-ENHEDER OG DERES DECIMAL-MANGEFOLD OG DECIMALDELE

1.1 . SI-grundenheder

Stoerrelse * Enhed *

* navn * symbol *

laengde * meter * m *

masse * kilogram * kg *

tid * sekund * s *

elektrisk stroem * ampere * A *

termodynamisk temperatur * kelvin * K *

stofmaengde * mol * mol *

lysstyrke * candela * cd *

Definitionerne for SI-grundenhederne er foelgende :

Grundenheden for laengde

En meter er defineret som laengden af 1 650 763,73 boelgelaengder i det tomme rum af straalingen fra Krypton-86-atomet ved overgang mellem niveauerne 2p10 og 5d5 .

( 11 . CGPM - 1960 - resolution 6 )

Grundenheden for masse

Et kilogram er masseenheden ; den er lig massen af den internationale kilogramprototype .

( 3 . CGPM - 1901 - s . 70 i moedereferatet )

Grundenheden for tid

Et sekund er defineret som varigheden af 9 192 631 770 perioder af straalingen fra caesium-133 atomet ved overgang mellem grundtilstandens to hyperfinstruktur-niveauer .

( 13 . CGPM - 1967 - resolution 1 )

Grundenheden for elektrisk stroem

En ampere er defineret som styrken af en konstant stroem , der - nar den loeber i to parallelle , uendeligt lange ledere med forsvindende lille cirkulaert tvaersnit , som har en indbyrdes afstand paa 1 meter og er anbragt i det tomme rum - bevirker , at den ene leder paavirker den anden med kraften 2 gange 10 -7 newton for hver meter .

CIPM - 1946 - resolution 2 , godkendt af den 9 , CGPM - 1948

Grundenheden for termodynamisk temperatur

En kelvin , enheden for den termodynamiske temperatur , er broekdelen 1/273,16 af vands tripelpunkts termodynamiske temperatur .

( 13 . CGPM - 1967 - resolution 4 )

Grundenheden for stofmaengde

Et mol er den stofmaengde af et system , der indeholder lige saa mange elementaere dele , som der er atomer i 0,012 kilogram kulstof 12 .

Ved brug af moler maa de elementaere dele specificeres ; der kan vaere atomer , molekyler , ioner , elektroner , andre partikler eller specificerede grupper af saadanne partikler .

( 14 . CGPM - 1971 - Resolution 3 )

Grundenheden for lysstyrke

En candela er defineret som lysstyrken i en given retning af en lyskilde , som udsender monochromatisk lys med en frekvens paa 540 gange 10 12 hertz , og hvis straalingsstyrke i denne retning er 1/683 watt pr . steradian

( 16 . CGPM - 1979 - resolution 3 )

1.1.1 . Saerligt navn og symbol for SI-temperaturenheden ved angivelse af celsius-temperaturer

Stoerrelse * Enhed *

* navn * symbol *

Celsius temperatur * Grad celsius * * C *

Celsius-temperaturen t er lig med differencen t = T - T0 mellem to termodynamiske temperaturer T og T0 , hvor T0 = 273.15K . Et interval eller en forskel i temperatur kan udtrykkes enten i kelvin eller i grader Celsius . Enheden grad Celsius er lig enheden kelvin .

1.2 . Andre SI-enheder

1.2.1 . Supplerende SI-enheder

Stoerrelse * Enhed *

* navn * symbol *

Vinkel ( plan vinkel ) * radian * rad *

Rumvinkel * steradian * sr *

( 11 . CGPM - 1960 - resolution 12 )

Definitionerne for de supplerende SI-enheder er foelgende :

Planvinkelenhed

Radianen er den plane vinkel mellem 2 radier , som paa omkredsen af en cirkel afskaerer en bue med samme laengde som radius .

( International standard ISO 31-1 , december 1965 )

Rumvinkelenhed

Steradianen er den rumvinkel , som med toppunktet i centrum af en kugle paa hvis overflade den afskaerer et areal , der er lig arealet af et kvadrat , hvis side er lig kuglens radius .

( International standard ISO 31-1 , december 1965 )

1.2.2 . Afledte SI-enheder

Enhederne , som afledes kohaerent af SI-grundenheder og supplerende SI-enheder , udtrykkes algebraisk som produktet af effekten af SI-basisenheder og/eller supplerende SI-enheder med en numerisk faktor lig med 1 .

1.2.3 . SI-enheder med saerlige navne og symboler

Stoerrelse * Enhed * Udtrykt i *

* navn * symbol * andre SI-enheder * SI-grund og/eller supplerende enheder *

Frekvens * hertz * Hz * * s-1 *

Kraft * newton * N * * m * kg * s-2 *

Tryk , mekanisk spaending * pascal * Pa * N * m-2 * m-1 * kg * s-2 *

Energi , arbejde , varmemaengde * joule * J * N * m * m2 * kg * s-2 *

Effekt ( 1 ) energistroem * watt * W * J * s-1 * m2 * kg * s-3 *

Elektricitetsmaengde , elektrisk ladning * coulomb * C * * s * A *

Elektrisk spaending , elektrisk potential , elektromotorisk kraft * volt * V * W * A-1 * m2 * kg * s-3 * A-1 *

Elektrisk resistans * ohm * O * V * A-1 * m2 * kg * s-3 * A-2 *

Konduktans * siemens * S * A * V-1 * m-2 * kg-1 * s3 * A2 *

Elektrisk kapacitans * farad * F * C * V-1 * m-2 * kg-1 * s4 * A2 *

Magnetisk flux * weber * Wb * V * s * m2 * kg * s-2 * A-1 *

Magnetisk induktion * tesla * T * Wb * m-2 * kg * s-2 * A-1 *

Induktans * henry * H * Wb * A-1 * m2 * kg * s-2 * A-2 *

Lysstroem * lumen * lm * * cd * sr *

Belysningsstyrke * lux * lx * lm * m-2 * m-2 * cd * sr *

Aktivitet , ioniserende straaling * becquerel * Bq * * s-1 *

Absorberer dosis , afsat energi pr . masseenhed , kerma , indeks for absorberet dosis * gray * Gy * J * kg-1 * m2 * s-2 *

Dosisaekvivalent * sievert * Sv * J * kg-1 * m2 * s-2 *

( 1 ) Enheders saerlige betegnelsen : betegnelsen voltampere , symbol " VA " , for angivelse at tilsyneladende effekt for vek selstroem , og betegnelsen var , symbol " var " , for angivelse af reaktiv effekt . Betegnelse var findes ikke i CGPM's resolutioner .

Enheder , der er afledt af SI-grundenhederne eller af supplerende SI-enheder , kan udtrykkes ved enhederne i kapitel I .

Navnlig kan afledte SI-enheder udtrykkes ved anvendelse af de specielle navne og symboler i foranstaende tabel . For eksempel kan SI-enheden for den dynamiske viskositet udtrykkes som m-1 * kg * s-1 eller N * s * m-2 eller Pa * s .

1.3 . Praefixer og deres symboler til angivelse af en raekke decimale over - og underenheder

Multiplum * Praefix * Symbol *

10 18 * exa * E *

10 15 * peta * P *

10 12 * tera * T *

10 9 * giga * G *

10 6 * mega * M *

10 3 * kilo * k *

10 2 * hekto * h *

10 1 * deca * da *

Multiplum * Praefix * Symbol *

10 -1 * deci * d *

10 -2 * centi * c *

10 -3 * milli * m *

10 -6 * micro * m *

10 -9 * nano * n *

10 -12 * piko * p *

10 -15 * femto * f *

10 -18 * atto * a *

Navnene og symbolerne for decimale over - og underenheder af enheden for masse dannes ved , at praefixerne saettes foran ordet " gram " og symbolerne foran symbolet " g " .

Til betegnelse af decimale over - og underenheder af en i en broek udtrykt afledet enhed kan der forbindes praefixer med en enhed , enten i broekens taeller eller naevner eller i dem begge .

Sammensatte praefixer , dvs . praefixer , der dannes ved , at flere af ovennaevnte praefixer saettes sammen , maa ikke anvendes .

1.4 . Tilladte saerlige navne og symboler for decimale over - og underenheder af SI-enheder

Stoerrelse * Enhed *

* navn * symbol * relation *

Volumen * liter * l eller L ( 1 ) * 1 l = 1 dm3 = 10 -3 m3 *

Masse * ton * t * 1 t = 1 Mg = 10 3 kg *

Tryk * bar * bar ( 2 ) * 1 bar = 10 5 Pa *

( 1 ) De to symboler " l " og " L " kan begge benyttes for enheden liter . ( 16 . CGPM - 1979 - Res . 5 )

( 2 ) Enhed , der i brochuren fra Det internationale bureau for Maal og Vaegt er optaget blandt de enheder , der er midlertidigt tilladt .

Anmaerkning : De under punkt 1.3 anfoerte praefixer og deres symboler kan ogsaa anvendes paa enheder og symboler i tabellen under punkt 1.4 .

2 . ENHEDER , DER ER DEFINERET UD FRA SI-ENHEDER , MEN IKKE ER DECIMALE OVER - ELLER UNDERENHEDER AF DISSE

Stoerrelse * Enhed *

* navn * symbol * relation *

Vinkel ( planvinkel ) * omdreining (*) ( 1 ) ( a ) * * 1 hel vinkel = 2 p rad *

* nygrad (*) eller gon (*) * gon (*) * 1 gon = p/200 rad *

* grad ( vinkel ) * * * 1 * = p/180 rad *

* minut ( vinkel ) * ' * 1' = p/10 800 rad *

* sekund ( vinkel ) * '' * 1'' = p/648 000 rad *

Tid * minut * min * 1 min = 60 s *

* time * h * 1 h = 3 600 s *

* doegn * d * 1 d = 86 400 s *

( 1 ) Maerket * efter et navn eller symbol for en enhed betyder , at disse endnu ikke er optaget i CGPM's , CIPM's eller BIPM's fortegnelse . Dette gaelder for hele bilaget .

( a ) Der findes intet internationalt symbol .

Anmaerkning : De under punkt 1.3 anfoerte praefixer maa kun benyttes i forbindelse med enhedsnavnene nygrad og gon og symbolerne kun i forbindelse med symbolet gon .

3 . ENHEDER , DER ER DEFINERET UAFHAENGIGT AF DE SYV SI-GRUNDENHEDER

Atommasseenheden er 1/12 af maassen af 12C .

Elektronvolten er den kinetiske energi , en elektron optager ved at gennemloebe en potentialdifference paa 1 volt i det tomme rum .

Stoerrelse * Enhed *

* navn * symbol * vaerdi *

Masse af et atom * atommasseenhed * u * 1 u * 1,660 565 5 gange 10 -27 kg *

Energi * elektronvolt * eV * 1eV * 1,602 189 2 gange 10 -19 J *

Vaerdien af disse enheder i forhold til SI-enhederne er behaeftet med usikkerhed .

Ovenstaaende vaerdier er taget fra tidsskriftet CODATA nr . 11 af december 1973 fra the International Council of Scientific Unions .

Anmaerkning : Praefixer og symboler under punkt 1.3 kan ogsaa anvendes paa disse to enheder og pa symbolerne for dem .

4 . ENHEDER OG BETEGNELSE FOR ENHEDER , DER KUN ER TILLADT INDEN FOR SAERSKILTE ANVENDELSESOMRAADER

Stoerrelse * Enhed *

* navn * symbol * vaerdi *

Optiske systemers brydeevne * dioptri (*) * * 1 dioptri = 1 m-1 *

Masse af aedelstene * metrisk karat * * 1 metr . karat = 2 gange 10 -4 kg *

Areal af grunde og jorder * ar * a * 1 a = 10 2 m2 *

Masse pr . laengdeenhed af textilfibre og garner * tex (*) * tex (*) * 1 tex = 10 -6 kg * m-1 *

Anmaerkning : Praefixerne under punkt 1.3 kan ogsaa anvendes for disse enheder . Mangefoldet 10 2 a hedder dog " hektar " .

5 . SAMMENSATTE ENHEDER

Ved at kombinere de i kapitel I , naevnte enheder faas sammensatte enheder .

KAPITEL II

FORSKRIFTSMAESSIGE MAALEENHEDER OMHANDLET I ARTIKEL 1 , LITRA b ) .

STOERRELSER , NAVNE PAA ENHEDER , SYMBOLER OG VAERDIER

Stoerrelse * Enhed *

* navn * symbol * vaerdi *

Blodtryk * millimeter kviksoelv (*) * mm Hg (*) * 1 mm Hg = 133,322 Pa *

Planvinkel * * g (*) ( 1 ) * 1 g = p/200 rad *

Radionukliders aktivitet * curie * Ci * 1 Ci = 3,7 gange 10 10 Bq *

Energidosis * rad * rad ( 2 ) * 1 rad = 10 -2 Gy *

Dosisaekvivalent * rem (*) * rem (*) * 1 rem = 10 -2 Sv *

Stralingsdosis , ch eller g -straling * roentgen * R * 1 R = 2,58 gange 10 -4 C * kg-1 *

Dynamisk viskositet * poise * P * 1 P = 10 -1 Pa * s *

Kinematisk viskositet * stokes * St * 1 St = 10 -4 m2 * s-1 *

( 1 ) Symbol for grad .

( 2 ) Naar ordet rad kan foere til forveksling med radiansymbolet kan rd anvendes som symbol for rad .

Anmaerkning : Praefixerne og symbolerne under punkt 1.3 i kapitel I gaelder ogsaa for enheder og symboler under naervaerende punkt . Undtagen for millimeter kviksoelv og symbolet herfor , samt for symbolet g .

Indtil det i artikel 1 , litra b ) , angivne tidspunkt kan enhederne i kapitel II kombineres indbyrdes eller med enhederne i kapitel I , saaledes at man faar sammensatte enheder .

KAPITEL III

FORSKRIFTSMAESSIGE MAALEENHEDER OMHANDLET I ARTIKEL 1 , LITRA c )

STOERRELSE , NAVNE PAA ENHEDER , SYMBOLER OG VAERDIER

Laengde

Inch * 1 in = 2,54 gange 10 -2 m *

Foot * 1 ft = 0,3048 m *

Fathom ( 1 ) * 1 fm = 1,829 m *

Mile * 1 mile = 1609 m *

Yard * 1 yd = 0,9144 m *

Overtlade

Square foot * 1 sq ft = 0,929 gange 10 -1 m2 *

Acre * 1 ac = 4047 m2 *

Square yard * 1 sq yd = 0,8361 m2 *

Volumen

Fluid ounce * 1 fl oz = 28,41 gange 10 -4 m3 *

Gill * 1 gill = 0,1421 gange 10 -3 m3 *

Pint * 1 pt = 0,5683 gange 10 -3 m3 *

Quart * 1 qt = 1,137 gange 10 -3 m3

Gallon * 1 gal = 4,54 * gange 10 -3 m3 *

Masse

Ounce ( avoirdupois ) * 1 oz = 28,35 gange 10 -3 kg *

Troy ounce * 1 oz tr = 31,10 gange 10 -3 kg *

Pound * 1 lb = 0,4536 kg *

Energi

Therm * 1 therm = 105,506 10 6 J *

( 1 ) Anvendes udelukkende i skibsfarten .

Indtil den dato , der skal fastsaettes i henhold til artikel 1 , litra c ) , kan enhederne i kapitel III kombineres indbyrdes eller med enheder i kapitel I , saaledes at man faar sammensatte enheder .

Top