EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31980L0068

Rådets direktiv 80/68/EØF af 17. december 1979 om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige stoffer

OJ L 20, 26.1.1980, p. 43–48 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 15 Volume 001 P. 240 - 245
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 162 - 166
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 002 P. 162 - 166
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002 P. 211 - 216
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002 P. 211 - 216
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 134 - 139
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 134 - 139
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 134 - 139
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 134 - 139
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 134 - 139
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 134 - 139
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 134 - 139
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 134 - 139
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 134 - 139
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 113 - 118
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 113 - 118
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 10 - 15

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2013; ophævet ved 300L0060

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1980/68/oj

31980L0068

Rådets direktiv 80/68/EØF af 17. december 1979 om beskyttelse af grundvandet mod forurening forårsaget af visse farlige stoffer

EF-Tidende nr. L 020 af 26/01/1980 s. 0043 - 0048
den græske specialudgave: Kapitel 15 bind 1 s. 0240
den spanske specialudgave: Kapitel 15 bind 2 s. 0162
den portugisiske specialudgave: Kapitel 15 bind 2 s. 0162
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 2 s. 0211
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 2 s. 0211


++++

RAADETS DIREKTIV

af 17 . december 1979

om beskyttelse af grundvandet mod forurening foraarsaget af visse farlige stoffer

( 80/68/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 og 235 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 2 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 3 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Det er paakraevet at indlede en aktion med henblik paa beskyttelse af grundvandet i Faellesskabet mod forurening , navnlig den , der foraarsages af visse toksiske og persistente stoffer , som kan akkumuleres i levende organismer ;

i handlingsprogrammet for De europaeiske Faellesskaber paa miljoeomraadet af 1973 ( 4 ) , suppleret med programmet af 1977 ( 5 ) , er der fastlagt en raekke foranstaltninger med henblik paa at beskytte grundvandet mod visse forurenende stoffer ;

i Raadets direktiv 76/464/EOEF af 4 . maj 1976 om forurening , der er foraarsaget af udledning af visse farlige stoffer i Faellesskabets vandmiljoe ( 6 ) , er det i artikel 4 forudset , at der skal gennemfoeres et saerligt direktiv om grundvand ;

forskelle mellem de bestemmelser , som allerede finder anvendelse eller er under forberedelse i de forskellige medlemsstater for saa vidt angaar udledning af visse farlige stoffer i grundvandet , kan skabe ulige konkurrencevilkaar og dermed indvirke direkte paa faellessmarkedets funktion ; der boer derfor paa dette omraade foretages en indbyrdes tilnaermelse af lovgivningerne som fastsat i artikel 100 i traktaten ;

det synes noedvendigt , at denne indbyrdes tilnaermelse af lovgivningerne ledsages af en faellesskabsaktion vedroerende miljoebeskyttelse og forbedring af livskvaliteten ; der boer derfor med henblik herpaa fastsaettes visse saerlige bestemmelser ; da traktaten ikke indeholder fornoeden hjemmel hertil , maa traktatens artikel 235 bringes i anvendelse ;

fra anvendelsesomraadet for dette direktiv boer udelukkes dels udledning af husspildevand , der stammer fra visse isolerede beboelser , dels udledninger , der indeholder stoffer naevnt i liste I og II i meget ringe maengder eller koncentrationer , paa grund af den begraensede forureningsrisiko og vanskeligheden ved at foere kontrol med disse udledninger ; endvidere boer udledning af materiale , der indeholder radioaktive stoffer , holdes udenfor , idet denne udledning vil blive omfattet af saerlige faellesskabsregler ;

for at sikre en effektiv beskyttelse af grundvandet i Faellesskabet maa udledning i grundvandet af stoffer naevnt i liste I forhindres og udledning af stoffer naevnt i liste II begraenses ;

der boer sondres mellem direkte udledning af farlige stoffer i grundvandet paa den ene side og handlinger , som kan medfoere indirekte udledning af saadanne stoffer , paa den anden side ;

med undtagelse af direkte udledning af stoffer naevnt i liste I , som a priori er forbudt , skal der indhentes tilladelse til enhver udledning ; en saadan tilladelse maa foerst udstedes efter en undersoegelse af recipientmiljoeet ;

der boer fastsaettes undtagelser fra ordningen med forbud mod udledning i grundvandet af stoffer naevnt i liste I , efter en undersoegelse af recipientmiljoeet og efter forudgaaende tilladelse , hvis udledningen altid sker i grundvand , som er uegnet til enhver anden brug , blandt andet i husholdningen eller landbruget ;

der boer fastsaettes en saerlig ordning for genopbygning af grendvand til forsyning af befolkningen ;

medlemsstaternes kompetente myndigheder foerer kontrol med , at de i tilladelsen fastsatte betingelser overholdes , samt med udledningens virkninger paa grundvandet ;

det er vigtigt , at der foeres en foretegnelse over tilladelserne til udledning i grundvandet af stoffer naevnt i liste I og til direkte udledning i grundvandet af stoffer naevnt i liste II , samt en fortegnelse over tilladelsen til kunstig genopbygning af grundvandet med henblik paa offentlig forvaltning af dette ;

i det omfang Den hellenske Republik den 1 . januar 1981 bliver medlem af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab i overensstemmelse med akten vedroerende vilkaarene for Den hellenske Republiks tiltraedelse og tilpasningerne af traktaterne , vil det under hensyntagen til landets utilstraekkelige tekniske og administrative infrastruktur vaere noedvendigt at forlaenge den frist paa to aar , der er indroemmet medlemsstaterne med henblik paa at saette de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv , til fire aar for Den hellenske Republiks vedkommende -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Dette direktiv har til formaal at forbygge forurening af grundvandet med stoffer , som tilhoerer de familier og grupper af stoffer , der er opfoert paa liste I eller II i bilaget , i det foelgende benaevnt " stoffer naevnt i liste I eller II " , samt at nedbringe eller fjerne foelgerne af den hidtidige forurening af grundvande i videst muligt omfang .

2 . I dette direktiv fortsaas ved :

a ) grundvand : alle former for vand under jordens overflade , i maetningszonen og i direkte kontakt med jordoverfladen eller undergrunden ;

b ) direkte udledning : tilfoersel til grundvandet af stoffer naevnt i liste I eller II uden gennemsivning af jordoverfladen eller undergrunden ;

c ) indirekte udledning : tilfoersel til grundvandet af stoffer naevnt i liste I eller II efter gennemsivning af jordoverfladen eller undergrunden ;

d ) forurening : af mennesker direkte eller indirekte foretaget udledning af stoffer eller energi i grundvandet med saa skadelige virkninger , at den menneskelige sundhed eller vandforsyningen bringes i fare , at levende ressourcer og det akvatiske oekosystem skades , eller at der laegges hindringer i vejen for anden retmaessig anvendelse af vandet .

Artikel 2

Dette direktiv finder ikke anvendelse paa :

a ) udledning af husspildevand , der stammer fra isolerede beboelser , som ikke er tilsluttet et kloaksystem , og som ligger uden for beskyttede omraader til indvinding af vand til forsyning af befolkningen ;

b ) udledninger , i hvilke den kompetente myndighed i den paagaeldende medlemsstat konstaterer indhold af stoffer naevnt i liste I eller II i maengder og koncentrationer , der er saa ringe , at enhver risiko for oejeblikkelig eller senere forringelse af det modtagende grundvands kvalitet er udelukket ;

c ) udledning af materialer , der indeholder radioaktive stoffer .

Artikel 3

Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at :

a ) forhindre tilfoersel til grundvandet af stoffer naevnt i liste I , og

b ) begraense tilfoersel til grundvandet af stoffer naevnt i liste II , for at undgaa forurening af grundvandet med disse stoffer .

Artikel 4

1 . For at opfylde den i artikel 3 , litra a ) , omhandlede forpligtelse skal medlemsstaterne :

- forbyde enhver direkte udledning af stoffer naevnt i liste I ;

- paa forhaand foretage en undersoegelse af saadanne aktioner til bortskaffelse eller deponering med henblik paa bortskaffelse af disse stoffer , som vil kunne medfoere indirekte udledning ; paa grundlag af undersoegelsens resultater forbyder medlemsstaterne den paagaeldende aktion eller udsteder en tilladelselse paa betingelse af , at alle tekniske sikkerhedsforanstaltninger , der er noedvendige for at hindre en saadan udledning , overholdes ;

- traeffe de hensigtsmaessige foranstaltninger , som de skoenner noedvendige for at undgaa enhver indirekte udledning af stoffer naevnt i liste I , der skyldes andre aktioner paa eller i jorden end dem , der er naevnt i andet led ; de underretter Kommissionen herom , og denne kan paa grundlag af oplysningerne forelaegge Raadet forslag om aendring af dette direktiv .

2 . Medlemsstaterne kan dog , hvis en forudgaaende undersoegelse viser , at det grundvand , i hvilket det paataenkes at udlede stoffer naevnt i liste I , konstant er uanvendeligt til enhver anden brug , blandt andet i husholdningen eller landbruget , tillade udledning af disse stoffer , saafremt deres forekomst ikke hindrer udnyttelsen af jordbundens ressourcer .

Disse tilladelser kan kun udstedes , saafremt alle tekniske sikkerhedsforanstaltninger overholdes , saaledes at disse stoffer ikke kan komme i beroering med andre akvatiske systemer eller skade andre oekosystemer .

3 . Medlemsstaterne kan efter forudgaaende undersoegelse tillade udledning , der skyldes tilbagefoersel til samme vandfoerende lag af vand fra geotermisk anvendelse , af grubevand fra miner og stenbrud , eller pumpevand fra visse bygge - og anlaegsarbejder .

Artikel 5

1 . For at opfylde den i artikel 3 , litra b ) , omhandlede forpligtelse foretager medlemsstaterne paa forhaand en undersoegelse af :

- enhver direkte udledning af stoffer naevnt i liste II , med henblik paa at begraense saadan udledning ;

- saadanne aktioner til bortskaffelse eller deponering med henblik paa bortskaffelse af disse stoffer , som vil kunne medfoere indirekte udledning .

Paa grundlag af undersoegelsens resultater kan medlemsstaterne udstede en tilladelse paa betingelse af , at alle tekniske sikkerhedsforanstaltninger , der goer det muligt at undgaa forurening af grundvandet med disse stoffer , overholdes .

2 . Medlemsstaterne traeffer desuden de hensigtsmaessige foranstaltninger , som de skoenner noedvendige , med henblik paa at begraense enhver indirekte udledning af stoffer naevnt i liste II , der skyldes andre aktioner paa eller i jorden end dem , der er naevnt i stk . 1 .

Artikel 6

Uanset artikel 4 og 5 kraever kunstig genopbygning af grundvandet med henblik paa offentlig forvaltning af dette , i hvert enkelt tilfaelde en saerlig tilladelse udstedt af medlemsstaterne . En saadan tilladelse udstedes kun , saafremt der ikke er risiko for forurening af grundvandet .

Artikel 7

De i artikel 4 og 5 naevnte forudgaaende undersoegelser skal omfatte en undersoegelse af de hydrogeologiske forhold i det paagaeldende omraade , af jordoverfladens og undergrundens eventuelle rensende evne , af risikoen for forurening og forringelse af grundvandets kvalitet som foelge af udledningen og fastslaa , om udledning i grundvandet er en passende loesning ud fra et miljoemaessigt synspunkt .

Artikel 8

Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan kun udstede de i artikel 4 , 5 og 6 omhandlede tilladelser , naar det er godtgjort , at tilsynet med grundvandet og navnlig med dets kvalitet er sikret .

Artikel 9

Naar en tilladelse til direkte udledning udstedes i henhold til artikel 4 , stk . 2 og 3 , eller artikel 5 , eller naar en aktion til bortskaffelse af spildevand , som uundgaaeligt vil medfoere indirekte udledning , tillades i henhold til artikel 5 , skal tilladelsen navnlig angive :

- stedet for udledningen ;

- udledningsmetoden ;

- de sikkerhedsforanstaltninger , der er uomgaengelig noedvendige , navnlig under hensyntagen til arten og koncentrationen af de stoffer , som er indeholdt i det udledte materiale , til karakteristika for recipientmiljoeet samt til afstanden til indvindingssteder for vand , navnlig drikkevand , termalvand og mineralvand ;

- den stoerste tilladte maengde af et stof i det udledte materiale i en eller flere angivne perioder og passende bestemmelser vedroerende koncentrationen af disse stoffer ;

- foranstaltninger til kontrol af det materiale , der udledes i grundvandet ;

- om noedvendigt foranstaltninger , der muliggoer tilsyn med grundvandet og navnlig med dets kvalitet .

Artikel 10

Naar de i henhold til artikel 4 eller 5 gives tilladelse til en saadan aktion til bortskaffelse eller deponering med henblik paa bortskaffelse , som vil kunne medfoere indirekte udledning , skal tilladelsen navnlig angive :

- stedet , hvor ovennaevnte aktion finder sted ;

- bortskaffelses - og deponeringsmetoderne ;

- de sikkerhedsforanstaltninger , der er uomgaengelig noedvendige , navnlig under hensyntagen til arten og koncentrationen af de stoffer , som er indeholdt i det materiale , der skal bortskaffes eller deponeres , til karakteristika for recipientmiljoeet samt til afstanden til indvindingssteder for vand , navnlig drikkevand , termalvand og mineralvand ;

- den i en eller flere angivne perioder stoerste tilladte maende af materiale , der indeholder stoffer naevnt i liste I eller II , og om muligt af selve disse stoffer , som skal bortskaffes eller deponeres , samt passende bestemmelser vedroerende koncentrationen af disse stoffer ;

- i de artikel 4 , stk . 1 , og i artikel 5 , stk . 1 , omhandlede tilfaelde , de tekniske sikkerhedsforanstaltninger , som skal ivaerksaettes for at hindre enhver udledning i grundvandet af stoffer naevnt i liste I , og for at undgaa enhver forurening af dette vand med stoffer naevnt i liste II ;

- om noedvendigt foranstaltninger , der muliggoer tilsyn med grundvandet og navnlig med dets kvalitet .

Artikel 11

De i artikel 4 og 5 omhandlede tilladelser kan kun meddeles for en begraenset periode ; de skal behandles paa ny mindst hvert fjerde aar . De kan forlaenges , aendres eller inddrages .

Artikel 12

1 . Hvis den , der ansoeger om en tilladelse i henhold til artikel 4 eller 5 , erklaerer , at han ikke er i stand til at overholde de betingelser , som vil blive foreskrevet ham , eller hvis den paagaeldende medlemsstats kompetente myndighed finder , at dette er tilfaeldet , kan tilladelsen ikke meddeles .

2 . Hvis de i en tilladelse foreskrevne betingelser ikke overholdes , traeffer den kompetente myndighed i den paagaeldende medlemsstat hensigtsmaessige foranstaltninger for at sikre , at disse betingelser opfyldes ; om noedvendigt inddrager den tilladelsen .

Artikel 13

Medlemsstaternes kompetente myndigheder foerer kontrol med , at de i tilladelsen fastsatte betingelser overholdes , samt med udledningens virkninger paa grundvandet .

Artikel 14

For udledning af stoffer naevnt i liste I eller II , som finder sted paa tidspunktet for meddelelsen af dette direktiv , kan medlemsstaterne fastsaette en frist paa hoejst fire aar efter ikrafttraedelsen af bestemmelserne i artikel 21 , stk . 1 , ved udloebet af hvilken denne udledning skal vaere i overensstemmelse med dette direktiv .

Artikel 15

Medlemsstaternes kompetente myndigheder foerer en fortegnelse over de i artikel 4 omhandlede tilladelser til udledning af stoffer naevnt i liste I , over de i artikel 5 omhandlede tilladelser til direkte udledning af stoffer naevnt i liste II og over de tilladelser , der er omhandlet i artikel 6 .

Artikel 16

1 . Med henblik paa anvendelsen af dette direktiv skal medlemsstaterne paa anmodning af Kommissionen , fremsat i hvert enkelt tilfaelde , give denne alle noedvendige oplysninger , navnlig vedroerende :

a ) resultaterne af de i artikel 4 og 5 omhandlede forudgaaende undersoegelser ;

b ) enkeltheder med hensyn til de meddelte tilladelser ;

c ) resultaterne af tilsynet og kontrollen ;

d ) indholdet af de i artikel 15 omhandlede fortegnelser .

2 . De oplysninger , som modtages i medfoer af denne artikel , maa kun anvendes til det tilsigtede formaal .

3 . Kommissionen og medlemsstaternes kompetente myndigheder samt deres embedsmaend og oevrige ansatte maa ikke videregive oplysninger , som de modtager i medfoer af dette direktiv , og som ifoelge deres natur er omfattet af tjenestelig tavshedspligt .

4 . Bestemmelserne i stk . 2 og 3 er ikke til hinder for offentliggoerelse af generelle redegoerelser eller undersoegelser , der ikke indeholder saerskilte oplysninger om virksomheder eller sammenslutninger af virksomheder .

Artikel 17

I tilfaelde af udledning i grundvandet paa tvaers af landegraenserne underretter den i medlemsstaten kompetente myndiged , der agter at tillade denne udledning , de oevrige beroerte medlemsstater , inden tilladelsen udstedes . Paa anmodning af en af de beroerte medlemsstater , og inden tilladelsen udstedes , skal der finde samraad sted , eventuelt med deltagelse af Kommissionen .

Artikel 18

Gennemfoerelsen af foranstaltninger , der traeffes i henhold til dette direktiv , maa i intet tilfaelde medfoere en direkte eller indirekte forurening af det i artikel 1 omhandlede vand .

Artikel 19

En eller flere medlemsstater kan i givet fald hver for sig eller i faellesskab fastsaette bestemmelser , der er strengere end bestemmelserne i dette direktiv .

Artikel 20

Raadet traeffer paa forslag af Kommissionen afgoerelse om revision og , om noedvendigt , supplereing af liste I og II under hensyn til den indvundne erfaring , i givet fald ved at overfoere visse stoffer fra liste II til liste I .

Artikel 21

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden for en frist paa to aar fra dets meddelelse . De underretter straks Kommissionen herom .

Denne frist forlaenges til fire aar for saa vidt angaar Den hellenske Republik , under forbehold af dennes tiltraedelse den 1 . januar 1981 .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

3 . Naar de i stk . 1 omhandlede foranstaltninger traeder i kraft i en medlemsstat , finder bestemmelserne i direktiv 76/464/EOEF vedroerende grundvand ikke laengere anvendelse i denne stat .

Artikel 22

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 17 . december 1979 .

Paa Raadets vegne

S . BARRETT

Formand

( 1 ) EFT nr . C 37 af 14 . 2 . 1978 , s . 3 .

( 2 ) EFT nr . C 296 af 11 . 12 . 1978 , s . 35 .

( 3 ) EFT nr . C 283 af 27 . 11 . 1978 , s . 39 .

( 4 ) EFT nr . C 112 af 20 . 12 . 1973 , s . 3 .

( 5 ) EFT nr . C 139 af 13 . 6 . 1977 , s . 3 .

( 6 ) EFT nr . L 129 af 18 . 5 . 1976 , s . 23 .

BILAG

LISTE I OVER FAMILIER OG GRUPPER AF STOFFER

Liste I omfatter de enkeltstoffer , som indgaar i de nedenfor anfoerte familier og grupper af stoffer , bortset fra stoffer , der maa anses for irrelevante for liste I paa grund af deres ringe risiko for toksicitet , persistens og evne til bioakkumulation .

Saadanne stoffer , der med hensyn til toksicitet , persistens og evne til bioakkumulation er relevante for liste II , skal opfoeres paa liste II .

1 . Organiske halogenforbindelser og stoffer , der kan danne saadanne forbindelser i vandmiljoee .

2 . Organiske phosphorforbindelser .

3 . Organiske tinforbindelser .

4 . Stoffer , der virker kraeftfremkaldende , eller som har mutagene og teratogene egenskaber , i eller gennem vandmiljoe ( 1 ) .

5 . Kviksoelv og kviksoelvforbindelser .

6 . Cadmium og cadmiumforbindelser .

7 . Mineralolier og carbonhydrider .

8 . Cyanider .

LISTE II OVER FAMILIER OG GRUPPER AF STOFFER

Liste II omfatter enkeltstoffer og kategorier af stoffer , som indgaar i de nedenfor anfoerte familier og grupper af stoffer , og som vil kunne have skadelig virkning paa grundvandet .

1 . Foelgende metalloider og metaller samt deres forbindelser :

1 . zink

2 . kobber

3 . nikkel

4 . chrom

5 . bly

6 . selen

7 . arsen

8 . antimon

9 . molybdaen

10 . titan

11 . tin

12 . barium

13 . beryllium

14 . bor

15 . uran

16 . vanadium

17 . cobolt

18 . thallium

19 . tellur

20 . soelv

2 . Biocider og deres derivater , som ikke er opfoert paa liste I .

3 . Stoffer , som har en skadelig virkning paa grundvandets smag og/eller lugt , samt forbindelser , som kan bevirke dannelse af saadanne stoffer i grundvandet og derved goere dette uegnet til drikkevand .

4 . Toksiske eller persistente organiske siliciumforbindelser og stoffer , som kan bevirke dannelse af saadanne forbindelser i grundvandet , med undtagelse af saadanne , som er biologisk uskadelige , eller som i vand hurtigt omdannes til uskadelige stoffer .

5 . Uorganiske phosphorforbindelser samt elementaert phosphor .

6 . Fluorider .

7 . Ammoniak og nittritter .

( 1 ) Saafremt visse stoffer paa liste II virker kraeftfremkaldende eller har mutagene og teratogene egenskaber , medtages de under kategori 4 paa naervaerende liste .

Top