EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31979L0111

Rådets direktiv 79/111/EØF af 24. januar 1979 om ændring af direktiv 64/432/EØF om brucellose, og om forlængelse af visse undtagelsesbestemmelser vedrørende brucellose, tuberkulose og svinepest for Danmark, Irland og Det forenede Kongerige

OJ L 29, 3.2.1979, p. 26–27 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 024 P. 18 - 19
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 122 - 123
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 015 P. 122 - 123

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1998; stiltiende ophævelse ved 397L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1979/111/oj

31979L0111

Rådets direktiv 79/111/EØF af 24. januar 1979 om ændring af direktiv 64/432/EØF om brucellose, og om forlængelse af visse undtagelsesbestemmelser vedrørende brucellose, tuberkulose og svinepest for Danmark, Irland og Det forenede Kongerige

EF-Tidende nr. L 029 af 03/02/1979 s. 0026 - 0027
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 24 s. 0018
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 15 s. 0122
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 15 s. 0122


++++

( 1 ) EFT nr . 121 af 29 . 7 . 1964 , s . 1977/64 .

( 2 ) EFT nr . L 26 af 31 . 1 . 1977 , s . 81 .

( 3 ) EFT nr . C 289 af 2 . 12 . 1978 , s . 4 .

( 4 ) Udtalelse afgivet den 19 . 1 . 1979 ( endnu ikke offentliggjort i EFT ) .

( 5 ) Udtalelse afgivet den 19 . 12 . 1978 ( endnu ikke offentliggjort i EFT ) .

( 6 ) EFT nr . L 15 af 19 . 1 . 1978 , s . 32 .

( 7 ) EFT nr . L 16 af 20 . 1 . 1978 , s . 22 .

RAADETS DIREKTIV

af 24 . januar 1979

om aendring af direktiv 64/432/EOEF om brucellose , og om forlaengelse af visse undtagelsesbestemmelser vedroerende brucellose , tuberkulose og svinepest for Danmark , Irland og Det forenede Kongerige

( 79/111/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR _

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 og 100 ,

under henvisning til Raadets direktiv 64/432/EOEF af 26 . juni 1964 om veterinaerpolitimaessige problemer ved handel inden for Faellesskabet med kvaeg og svin ( 1 ) , senest aendret ved direktiv 77/98/EOEF ( 2 ) , saerlig artikel 4a ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 3 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 4 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 5 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Det forekommer berettiget , at en besaetning har ret til betegnelsen officielt fri for brucellose , naar den befinder sig i en medlemsstat , der i en laengere periode har vaeret fuldstaendig fri for denne sygdom ;

i henhold til artikel 104 , stk . 3 , i tiltraedelsesakten kunne Danmark , Irland og Det forenede Kongerige indtil den 31 . december 1977 opretholde deres nationale bestemmelser med hensyn til , om en kvaegbesaetning skal erklaeres officielt fri for tuberkulose eller fri for brucellose ; denne tilladelse blev forlaenget indtil 31 . december 1978 ved direktiv 78/51/EOEF ( 6 ) ;

under hensyn til de frister , der er paakraevet for at loese de tekniske grundproblemer , er det noedvendigt at forlaenge gyldighedsperioden med seks maaneder for saa vidt angaar de undtagelsesbestemmelser , der tillader de nye medlemsstater at opretholde de paa deres omraade anvendte metoder til at erklaere en kvaegbesaetning officielt fri for tuberkulose eller for Irlands og Det forenede Kongeriges vedkommende fri for brucellose , som defineret i artikel 2 i direktiv 64/432/EOEF ;

af samme grund og for ikke at afbryde den traditionelle handel med levende dyr mellem Irland og Det forenede Kongerige er det noedvendigt at forlaenge gyldighedsperioden for visse saerlige undtagelser , der er indroemmet denne handel , med samme periode ;

med hensyn til svinepest har Danmark , Irland og Det forenede Kongerige ligeledes , senest i kraft af direktiv 78/54/EOEF ( 7 ) , faaet tilladelse til at opretholde deres nationale bestemmelser vedroerende beskyttelse mod denne sygdom ; kun faellesskabsregler for svinepest kan tilvejebringe en endelig loesning paa dette problem ; disse regler er under udarbejdelse , og undtagelsesbestemmelserne for ovennaevnte tre medlemsstater maa derfor forlaenges seks maaneder , for at Raadet kan vedtage faelles regler paa dette omraade _

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Foelgende punkt tilfoejes i bilag A , punkt II A , til direktiv 64/432/EOEF :

" 1 a . Som vaerende officielt fri for brucellose betragtes ligeledes en kvaegbesaetning ,

_ som befinder sig i en medlemsstat , hvor der den 1 . januar 1979 ikke officielt har vaeret konstateret kvaegbrucellose i mindst 10 aar ,

_ som i samme periode har opfyldt bestemmelserne i naevnte punkt 1 , bortset fra bestemmelserne under litra c ) , nr . ii ) , hvis alle kvaegbesaetninger i medlemsstaten i samme periode har vaeret underkastet periodisk offentlig kontrol . " .

2 . Artikel 2 , litra e ) , i direktiv 64/432/EOEF affattes saaledes :

" e ) Kvaegbesaetning , officielt fri for brucellose : den besaetning , som opfylder de betingelser , der er naevnt i bilag A , punkt II A 1 eller 1a " .

Artikel 2

Uanset direktiv 64/432/EOEF kan Danmark , Irland og Det forenede Kongerige opretholde de paa deres omraade anvendte metoder til at erklaere en kvaegbesaetning officielt fri for tuberkulose , som defineret i artikel 2 i samme direktiv .

Bestemmelserne om de proever , der er foreskrevet for dyr , som er genstand for samhandel inden for Faellesskabet , finder fortsat anvendelse med forbehold af artikel 4 , litra b ) .

Artikel 3

Uanset direktiv 64/432/EOEF er Irland og Det forenede Kongerige bemyndiget til at opretholde de metoder , der anvendes paa deres territorium , med hensyn til om en kvaegbesaetning skal betragtes som fri for brucellose i henhold til artikel 2 i direktiv 64/432/EOEF , for saa vidt direktivets bestemmelser om tilstedevaerelse af brucellosevaccinerede dyr ikke finder anvendelse .

Bestemmelserne om de proever , der er foreskrevet for dyr , der er genstand for samhandel inden for Faellesskabet , finder fortsat anvendelse med forbehold af bestemmelserne i artikel 4 , litra a ) .

Artikel 4

Levering af kvaeg fra Irland til Det forenede Kongerige kan finde sted uanset bestemmelserne i direktiv 64/432/EOEF om

a ) den brucelloseproeve , der er foreskrevet for dyr , som er genstand for samhandel inden for Faellesskabet , da denne proeve ikke finder anvendelse ved levering af kastreret kvaeg ;

b ) den intradermale tuberkulinproeve , der er foreskrevet for dyr , som er genstand for samhandel inden for Faellesskabet , idet denne proeve er erstattet af en proeve i overensstemmelse med de nationale forskrifter i ovennnaevnte bestemmelsesmedlemsstat .

Artikel 5

Datoen " den 31 . december 1978 " i artikel 3 i direktiv 78/51/EOEF aendres til " 31 . januar 1979 " .

Datoen " den 31 . december 1978 " i artikel 1 og 2 i direktiv 78/54/EOEF aendres til " 30 . juni 1979 " .

Artikel 6

Artikel 2 , 3 og 4 finder anvendelse fra 1 . februar til 30 . juni 1979 .

Artikel 7

Medlemsstaterne ivaerksaetter de noedvendige administrative eller ved lov fastsatte bestemmelser for at efterkomme dette direktiv og underretter oejeblikkelig Kommissionen herom .

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 24 . januar 1979 .

Paa Raadets vegne

J . FRANCOIS-PONCET

Formand

Top