EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978L0549

Rådets direktiv 78/549/EØF af 12. juni 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende hjulafskærmning på biler

OJ L 168, 26.6.1978, p. 45–50 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 007 P. 130 - 135
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 195 - 200
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 008 P. 195 - 200
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 008 P. 145 - 150
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 008 P. 145 - 150
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 005 P. 97 - 102
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 004 P. 110 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 004 P. 110 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 052 P. 42 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; ophævet ved 32009R0661 . Latest consolidated version: 20/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1978/549/oj

31978L0549

Rådets direktiv 78/549/EØF af 12. juni 1978 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende hjulafskærmning på biler

EF-Tidende nr. L 168 af 26/06/1978 s. 0045 - 0050
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 8 s. 0145
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 7 s. 0130
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 8 s. 0145
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 8 s. 0195
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 8 s. 0195


++++

RAADETS DIREKTIV

af 12 . juni 1978

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende hjulafskaermning paa biler

( 78/549/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

De tekniske forskrifter , som biler skal opfylde i henhold til de nationale lovgivninger , omfatter blandt andet hjulafskaermning ;

disse forskrifter er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat ; det er derfor paakraevet , at der vedtages ensartede forskrifter af samtlige medlemsstater , enten som tillaeg til eller i stedet for deres nugaeldende bestemmelser , saerligt med henblik paa at fremgangsmaaden for EOEF-standardtypegodkendelse i henhold til Raadets direktiv 70/156/EOEF af 6 . februar 1970 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne koeretoejer og paahaengsvogne dertil ( 3 ) , senest aendret ved direktiv 78/547/EOEF ( 4 ) , kan anvendes for alle biltyper ;

indbyrdes tilnaermelse af de nationale retsforskrifter om biler indebaerer en gensidig anerkendelse medlemsstaterne imellem af den kontrol , som hver af dem udoever paa grundlag af de faelles forskrifter -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Ved bil forstaas i dette direktiv ethvert motordrevet koeretoej af klasse M1 , som defineret i bilag I til direktiv 70/156/EOEF , der er bestemt til faerdsel paa vej , og som har mindst fire hjul og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed over 25 km/t .

Artikel 2

Medlemsstaterne kan ikke naegte EOEF-standardtypegodkendelse eller national typegodkendelse af en bil paa grund af hjulafskaermningen , dersom denne opfylder de i bilag I anfoerte forskrifter .

Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke naegte eller forbyde salg , registrering , ibrugtagning eller anvendelse af biler paa grund af hjulafskaermningen , saafremt denne opfylder de i bilag I anfoerte forskrifter .

Artikel 4

De aendringer , som er noedvendige for at tilpasse forskrifterne i bilagene til den tekniske udvikling , vedtages i overensstemmelse med den i artikel 13 i direktiv 70/156/EOEF fastsatte fremgangsmaade .

Artikel 5

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden 18 maaneder efter dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Medlemsstaterne drager omsorg for at meddele Kommissionen ordlyden af vigtigste nationale bestemmelser , som de vedtager paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 12 . juni 1978 .

Paa Raadets vegne

K . OLESEN

Formand

( 1 ) EFT nr . C 118 af 16 . 5 . 1977 , s . 29 .

( 2 ) EFT nr . C 114 af 11 . 5 . 1977 , s . 6 .

( 3 ) EFT nr . L 42 af 23 . 2 . 1970 , s . 1 .

( 4 ) Se side 39 i denne Tidende .

BILAG I

1 . ALMINDELIGE FORSKRIFTER

1.1 Biler skal vaere forsynede med hjulafskaermninger ( hjulkasser , skaerme osv . ) .

1.2 . Hjulafskaermningerne skal vaere udformet paa en saadan maade , at de i videst muligt omfang beskytter andre vejfarende mod stenslag , mudder , is , sne og vand samt saaledes , at de nedsaetter faren for naevnte vejfarende som foelge af kontakt med hjulene , medens disse er i bevaegelse .

2 . SAERLIGE FORSKRIFTER

2.1 . Naar bilen er koereklar ( jf . punkt 2.6 i bilag I til direktiv 70/156/EOEF ) og hjulene er parallelle med bilens laengderetning , skal hjulafskaermningerne opfylde foelgende krav :

2.1.1 . i det omraade , der dannes af de radiale planer , der udgoer en vinkel paa 30 * forud og 50 * bagud fra hjulets centrum ( se fig . 1 ) skal hjulafskaermningens samlede bredde ( q ) mindst daekke daekkets bredde ( b ) , under hensyntagen til den ekstreme kombination daek/hjul , saaledes som foreskrevet af fabrikanten og angivet under punkt 5.2 i den i bilag II viste model ; for tvillinghjuls vedkommende skal de to daeks totale bredde ( t ) tages i betragtning ;

2.1.1.1 . ved bestemmelsen af de i 2.1.1 omtalte bredder tages paaskrifter , prydmoenstre , baand eller riller til beskyttelse af daeksiden ikke i betragtning ;

2.1.2 . den bageste del af hjulafskaermningerne maa ikke gaa ud over et vandret plan , der ligger 150 mm over hjulenes omdrejningsakse ( maalt ved aksen gennem hjulcentret ) , og desuden skal skaeringspunktet mellem hjulafskaermningens kant og dette plan ( pkt . A i figur 1 ) vaere uden for daekkets midterplan i laengderetningen , eller for tvillingshjuls vedkommende uden for det ydre daeks midterplan i laengderetningen ;

2.1.3 . hjulafskaermningernes udformning og placering skal vaere af en saadan art , at den er saa taet ved daekket som muligt , og saerligt inden for det omraade , der afgraenses af de i 2.1.1 omhandlede radiale planer , skal den opfylde foelgende forskrifter :

2.1.3.1 . projekteringen - i daekkets lodrette aksialplan - af dybden ( p ) af hjulafskaermningernes yderkanter , maalt i det lodrette plan i laengderetningen gennem daekkets centrum skal vaere mindst 30 mm ; denne dybde ( p ) kan gradvis nedsaettes til 0 i de i punkt 2.1.1 omhandlede radialplaner ;

2.1.3.2 . afstanden ( c ) mellem hjulafskaermningernes underkanter og aksen gennem hjulnavet maa ikke overstige 2 gange r , hvor " r " er daekkets radius i hvilestilling ;

2.1.4 . for de koeretoejers vedkommende hvor den lodrette afstand mellem hjul og karosseri er indstillelig , skal ovennaevnte krav vaere opfyldt ved den af fabrikanten foreskrevne normalstilling ved koersel .

2.2 . Hjulafskaermningen kan bestaa af flere dele , forudsat der efter monteringen ingen aabninger er mellem de enkelte dele eller inden for disse .

2.3 . Hjulafskaermningerne skal vaere solidt fastgjorte . De kan dog vaere aftagelige , enten samlet eller i dele .

3 . ANVENDELSE AF SNEKAEDER

3.1 . Fabrikanten skal attestere , at bilen er konstrueret saaledes , at mindst én type snekaeder kan anvendes paa mindst en af de daektyper , som er godkendt for den paagaeldende biltypes drivhjul . En kombination af kaede/daek , som er egnet til den paagaeldende bil , skal angives af fabrikanten og anfoeres under pkt . 5.1 i den i bilag II viste model .

4 . BEGAERING OM EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSE

4.1 . Begaeringen om EOEF-standardtypegodkendelse af en biltype med hensyn til hjulafskaermninger skal indgives af bilens fabrikant eller af dennes befuldmaegtigede .

4.2 . Den skal ledsages af foelgende dokumenter i tre eksemplarer samt nedenstaaende angivelser :

4.2.1 . - detaljeret beskrivelse af biltypen for saa vidt angaar hjulafskaermningen ;

4.2.2 . - detaljerede skitser af samtlige hjulafskaermningsdele og af deres placering paa bilen .

4.3 . En bil , der er repraesentativ for den biltype , som oenskes godkendt , fremstilles for den tekniske myndighed , der skal foretage afproevningerne .

JFR . EFT TEGNING

BILAG II

MODEL

( Stoerste format : A4 ( 210 gange 297 ) )

Myndighedens navn

BILAG TIL EOEF-STANDARDTYPEGODKENDELSES-SKEMA FOR EN BILTYPE MED HENSYN TIL HJULAFSKAERMNING

( Artikel 4 , stk . 2 , og artikel 10 i Raadets direktiv 70/156/EOEF af 6 . februar 1970 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne koeretoejer og paahaengskoeretoejer dertil )

EOEF-standardtypegodkendelse nr . ...

1 . Bilens fabriks - eller handelsmaerke ...

2 . Biltype ...

3 . Fabrikantens navn og adresse ...

4 . Navn og adresse paa fabrikantens befuldmaegtigede ( eventuelt ) ...

5 . Kort beskrivelse af biltypen for saa vidt angaar hjulafskaermning ...

5.1 . Kombinationer snekaede/daek , som passer til bilens type , oplyst af fabrikanten ...

5.2 . Kombination daek/hjul oplyst af fabrikanten ...

6 . Bil fremstillet til godkendelse den ...

7 . Kontrolmyndighed ...

8 . Proeverapportens dato ...

9 . Proeverapportens nummer ...

10 . EOEF-Standardtypegodkendelse med hensyn til hjulafskaermning meddeles/naegtes ( 1 )

11 . Sted ...

12 . Dato ...

13 . Underskrift ...

14 . Der vedlaegges , foelgende , forsynet med ovennaevnte typegodkendelsesnummer :

En detaljeret beskrivelse af og en tegning af samtlige hjulafskaermningsdele samt af de dele af bilen , som har betydning i forbindelse med dette direktiv .

15 . Eventuelle bemaerkninger ...

( 1 ) Det ikke gaeldende overstreges .

Top