EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31978H0482

78/482/EØF: Kommissionens henstilling af 12. maj 1978 til Irlands regering vedrørende et udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af Rådets direktiv 74/561/EØF om adgang til erhvervet med godstransport ad landevej i indenlandsk og international transport

EFT L 152 af 8.6.1978, p. 24–26 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/1978/482/oj

31978H0482

78/482/EØF: Kommissionens henstilling af 12. maj 1978 til Irlands regering vedrørende et udkast til bekendtgørelse om gennemførelse af Rådets direktiv 74/561/EØF om adgang til erhvervet med godstransport ad landevej i indenlandsk og international transport

EF-Tidende nr. L 152 af 08/06/1978 s. 0024 - 0026


++++

( 1 ) EFT nr . L 308 af 19 . 11 . 1974 , s . 18 .

KOMMISSIONENS HENSTILLING

af 12 . maj 1978

til Irlands regering vedroerende et udkast til bekendtgoerelse om gennemfoerelse af Raadets direktiv 74/561/EOEF om adgang til erhvervet med godstransport ad landevej i indenlandsk og international transport

( 78/482/EOEF )

Ved skrivelse af 22 . juli 1977 meddelte Irlands faste repraesentation ved De europaeiske Faellesskaber , med henblik paa hoering , Kommissionen ordlyden af et udkast til bekendtgoerelse om gennemfoerelse af Raadets direktiv 74/561/EOEF af 12 . november 1974 om adgang til erhvervet med godstransport ad landevej i indenlansk og international transport ( 1 ) .

Denne meddelelse er i overensstemmelse med artikel 7 , stk . 1 , i naevnte direktiv .

Kommissionen beklager , at Irlands regering ved den sene meddelelse af gennemfoerelsesforanstaltningerne ikke rettidigt har opfyldt de forpligtelser , som paahviler den i medfoer af bestemmelserne i artikel 7 i direktiv 74/561/EOEF , og ydermere har gjort det umuligt for Kommissionen at rette denne henstilling i rette tid .

For saa vidt angaar ovennaevnte udkast til bekendtgoerelse retter Kommissionen foelgende henstilling :

1 . Kommissionen konstaterer , at for saa vidt angaar adgang til erhvervet med godstransport ad landevej opfylder den irske regerings udkast i princippet bestemmelserne i ovennaevnte direktiv med forbehold af godkendelse af de gengennemfoerelsesforanstaltninger , som endnu skal traeffes , og foelgende aendringer , som skal foretages .

2 . I artikel 3 , stk . 1 , i udkastet til bekendtgoerelse fastsaettes det , at det er forbudt enhver person , som udoever erhvervet med godstransport ad landevej , at udfoere godstransport , hvis kan ikke er indehaver af en national eller international tilladelse til godstransport ad landevej . Denne artikel tager saaledes udelukkende sigte paa " personer " som ikke er defineret paa anden maade , og omfatter ikke virksomheder .

Den irske regering har i denne forbindelse meddelt , at udtrykket " person " i den irske lovgivning daekker saavel fysiske som juridiske personer .

Under hensyntagen til at den definition af udtrykket " virksomhed " , som er anfoert i artikel 1 , stk . 2 , andet afsnit , i faellesskabsdirektivet , omfatter sammenslutninger , kredse eller organer , hvoraf visse eventuelt ikke indgaar i kategorierne fysiske eller juridiske personer , henstiller Kommissionen imidlertid til den irske regering , at den udtrykkeligt fastslaar , at bestemmelserne i den paataenkte bekendtgoerelse finder anvendelse paa adgangen til erhvervsmaessig udoevelse af transportvirksomhed for saavel personer som virksomheder .

3 . Kommissionen bemaerker ligeledes , at visse former for transport i henhold til udkastets artikel 3 , stk . 2 , er fritaget for at opfylde bestemmelserne i artikel 3 , stk . 1 , dvs . fritaget for kravet om besiddelse af en tilladelse til godstransport ad landevej , som udgoer bevis for opfyldelsen af kravene om haederlighed , oekonomisk evne og faglig dygtighed .

Ifoelge direktivets artikel 2 er det imidlertid ikke visse former for transport , der kan fritages for at opfylde disse bestemmelser , men derimod fysiske personer eller virksomheder , som udelukkende udoever visse former for transport .

Ud fra oensket om stoerre klarhed henstiller Kommissionen derfor , at artikel 3 , stk . 2 , i udkastet til bekendtgoerelse aendres saaledes , at bestemmelserne i direktivets artikel 2 overholdes .

4 . Kommissionen bemaerker ligeledes , at visse former for transport i henhold til artikel 3 , stk . 2 , i udkastet til bekendtgoerelse fritages for at besidde en tilladelse til godstransport ad landevej , heriblandt :

a ) internationale transporter med lastvogn eller traktor , som opfylder de betingelser , der er anfoert i par . 7 , stk . 1 , i " Road Transport Act 1935 ( nr . 23 af 1935 ) " , aendret ved par . 29 i " Road Transport Act 1958 ( nr . 19 af 1958 ) ,

b ) transport af hornkvaeg , faar og svin paa irsk omraade

Kommissionen er af den opfattelse , at de under ovenstaaende pkt . a ) anfoerte transporter falder ind under direktivets anvendelsesomraade , da de ikke hoerer under de transportkategorier , som i medfoer af direktivets artikel 2 er fritaget , dvs . transporter , som har ringe betydning for transportmarkedet som foelge af arten af det transporterede gods eller koerselstraekningens korthed .

For saa vidt angaar de under pkt . b ) naevnte transporter , dvs . transport af hornkvaeg , faar og svin paa irsk omraade , finder Kommissionen for det foerste , at saadanne transporters udelukkelse fra direktivets anvendelsesomraade kun vil kunne vaere berettiget , saafremt de paagaeldende transportvirksomheder udelukkende foretager denne form for transport ( f.eks . med koeretoejer , som er bygget og inderettet permanent til dette brug ) . For det andet vil de paagaeldende transporters ringe betydning for transportmarkedet kun kunne begrundes , saafremt denne transport finder sted over korte straekninger .

For saa vidt angaar de andre undtagelser , som er fastsat i artikel 3 , stk . 2 , i udkastet til bekendtgoerelse , dvs . transport af toerv og maelk ( artikel 3 , stk . 2 , litra b ) , pkt . ( iii ) ( iv ) ( v ) og transporter " fra gaard til gaard " ( artikel 3 , stk . 2 , litra d ) ) , har Kommissionen ingen indvendinger med hensyn til de bestemmelser , som den irske regering paataenker , under forudsaetning af , at de betingelser for fritagelse , som er anfoert i artikel 2 i faellesskabsdirektivet , overholdes .

Kommissionen henstiller derfor , at artikel 3 , stk . 2 , i udkastet til bekendtgoerelse aendres saaledes , at der tages hensyn til ovenstaaende bemaerkninger .

5 . For saa vidt angaar kravet om haederlighed , bemaerker Kommissionen , at det ved artikel 3 , stk . 2 , i direktivet er fastsat , at indtil yderligere samordning har fundet sted , fastsaetter hver medlemsstat de krav , som ansoegeren skal opfylde med hensyn til haederlighed .

Kommissionen bemaerker , at disse bestemmelser , saerlig artikel 5 , stk . 9 og 11 , i udkastet til bekendtgoerelse er upraecise og ufuldstaendige .

Af ovennaevnte grunde og ud fra oensket om stoerre klarhed opfordrer Kommissionen den irske regering til i det nuvaerende udkast til bekendtgoerelse at indfoere bestemmelser , som goer det muligt at praecisere de vilkaar , som skal opfyldes af de paagaeldende med hensyn til haederlighed .

6 . Artikel 8 , stk . 1 og 2 , i udkastet til bekendtgoerelse indeholder bestemmelser , som tager sigte paa at sikre midlertidig viderefoerelse af en transportvirksomheds drift i tilfaelde af , at indehaveren af tilladelse til transport afgaar ved doeden eller rammes af sygdom .

Kommissionen er af den opfattelse at ovennaevnte bestemmelser er ufuldstaendige i forhold til forskrifterne i artikel 4 , stk . 1 , i faellesskabsdirektivet , da

_ det i udkastet til bekendtgoerelse ikke fastsaettes , paa hvilke betingelser transportvirksomhedens drift kan viderefoeres .

_ udkastet til bekendtgoerelse kun indeholder bestemmelser vedroerende doedsfald eller uskikkethed paa grund af sygdom , men ikke omhandler retlig uskikkethed .

Kommissionen henstiller til den irske regering , at den aendrer artikel 8 , stk . 1 og 2 , i udkastet til bekendtgoerelse med henblik paa at bringe det i overensstemmelse med forskrifterne i artikel 4 , stk . 1 , i faellesskabsdirektivet .

7 . I artikel 13 , stk . 4 , i udkastet til bekendtgoerelse fastsaettes det , at et bevis for faglig dygtighed kan udstedes af ministeren til enhver ansoeger , naar denne er i besiddelse af :

_ et eksamensbevis af foerste eller anden grad udstedt af " Chartered Institute of Transport " eller

_ et eksamensbevis fra universitet eller ethvert andet bevis for hoejere uddannelse , som dokumenterer studier inden for transportomraadet , eller

_ enhver anden kvalifikation , der efter ministerens overbevisning har samme vaerdi som de ovenfor anfoerte kvalifikationer .

Kommissionen bemaerker , at artikel 3 , stk . 4 , i faellesskabsdirektivet giver medlemsstaterne mulighed for at fritage en ansoeger om tilladelse til at udoeve transportvirksomhed for at foere bevis faglig dygtighed , saafremt han er indehaver af visse eksamensbeviser for hoejere uddannelse eller teknisk uddannelse , naar disse beviser forudsaetter et godt kendskab til de emner , der er omhandlet i den i bilaget til direktivet indeholdte fortegnelse . En saadan bestemmelse medfoerer en forpligtelse for de medlemsstater , som mener , at de boer goere brug af denne mulighed , til noejagtigt at angive , hvilke eksamensbeviser , der kan give anledning til den anledning til den paagaeldende fritagelse .

Derfor er den bestemmelse , hvorefter det overlades til ministeren at skoenne , om visse faglige kvalifikationer har samme vaerdi som de kvalifikationer , der omhandles i faellesskabsdirektivet , ikke forenelig med bestemmelserne i naevnte artikel 3 , stk . 4 , i faellesskabsdirektivet , og den boer derfor udgaa .

8 . I artikel 13 , stk . 5 , litra a ) , i udkastet til bekendtgoerelse fastsaettes det , at " saafremt en person over for ministeren beviser , at han er i besiddelse af en kvalifikation , og denne kvalifikation for saa vidt angaar denne bekendtgoerelse forudsaetter tilstraekkeligt kendskab til et eller flere af de emner , som er anfoert i et bilag til Raadets direktiv , kan ministeren give den paagaeldende person fritagelse for saa vidt angaar dette eller disse emner . "

Denne delvise fritagelse for at foere bevis for kendskab til et eller flere emner er imidlertid ikke i overensstemmelse med artikel 3 , stk . 4 , i direktivet , som hjemler , at " medlemsstaterne kan fritage indehavere af visse eksammensbeviser for hoejere uddannelse eller teknisk uddannelse for at opfylde disse bestemmelser , naar disse beviser forudsaetter et godt kendskab til de emner , der er omhandlet i den i bilaget indeholdte fortegnelse . "

Kommissionen henstiller derfor , at artikel 13 , stk . 5 , litra a ) , i udkastet til bekendtgoerelse aendres saaledes , at bestemmelsen i artikel 3 , stk . 4 , i direktivet overholdes .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 12 . maj 1978 .

Paa Kommissionens vegne

Richard BURKE

Medlem af Kommissionen

Top