EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977L0095

Rådets direktiv 77/95/EØF af 21. december 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om taxametre

EFT L 26 af 31.1.1977, p. 59–66 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Dokumentet er offentliggjort i en specialudgave (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/10/2006; ophævet ved 32004L0022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/95/oj

31977L0095

Rådets direktiv 77/95/EØF af 21. december 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om taxametre

EF-Tidende nr. L 026 af 31/01/1977 s. 0059 - 0066
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 7 s. 0003
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 6 s. 0003
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 7 s. 0003
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 7 s. 0007
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 7 s. 0007


++++

RAADETS DIREKTIV

af 21 . december 1976

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om taxametre

( 77/95/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

i medlemsstaterne er fremstillingen af taxametre samt de kontrolforanstaltninger , der gaelder for disse , underkastet praeceptive bestemmelser , som er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat , og som saaledes haemmer handelen med disse taxametre ; det er derfor noedvendigt af foretage en indbyrdes tilnaermelse af disse bestemmelser ;

Raadets direktiv 71/316/EOEF af 26 . juli 1971 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til faelles bestemmelser om maaleinstrumenter samt om maaletekniske kontrolmetoder ( 3 ) , som aendret ved tiltraedelsesakten ( 4 ) , har fastlagt en fremgangsmaade for EOEF-typegodkendelse og EOEF-foerstegangsjustering ; i henhold til dette direktiv skal der fastsaettes tekniske forskrifter for udfoerelse og funktion , som disse taxametre skal efterkomme , for at de frit skal kunne indfoeres , markedsfoeres og bruges efter at have vaeret afproevet og forsynet med de foreskrevne EOEF-maerker og -stempler -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv gaelder for time-kilometertaellere , kaldet " taxametre " .

Disse taxametre er defineret i punkt 1.1 i bilaget .

Artikel 2

De taxametre , som kan forsynes med EOEF-stempler og -maerker , er beskrevet i bilaget .

De skal gennemgaa EOEF-typegodkendelse og EOEF-foerstegangsjustering i overensstemmelse med forskrifterne i punkt 1.2.2 i bilag II til direktiv 71/316/EOEF og paa de i bilaget til dette direktiv anfoerte vilkaar .

Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke modsaette sig , forbyde eller begraense markedsfoering og ibrugtagning af taxametre , der er forsynet med EOEF-typegodkendelsesmaerker og stempel for den delvis gennemfoerte EOEF-foerstegangsjustering , som fastsat i punkt 3.1.1.2 i bilag II til direktiv 71/316/EOEF .

De kompetente myndigheder i medlemsstaterne drager omsorg for , at den kontrol , som er beskrevet i punkt 7.3 i bilaget til dette direktiv , gennemfoeres med henblik paa den endelige EOEF-foerstegangsjustering , inden de omhandlede apparater tages i brug , saafremt de nationale forskrifter kraever dette og under forudsaetning af , at denne kontrol ikke allerede er gennemfoert .

Artikel 4

1 . Medlemsstaterne saetter de administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft , der er noedvendige for at efterkomme dette direktiv , inden atten maaneder efter dets meddelelse og giver straks Kommissionen underretning herom .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter , som de vedtager eller har til hensigt at vedtage paa det omraade , der omfattes af dette direktiv .

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 21 . december 1976 .

Paa Raadets vegne

A.P.L.M.M . van der STEE

Formand

( 1 ) EFT nr . C 7 af 12 . 1 . 1976 , s . 38 .

( 2 ) EFT nr . C 35 af 16 . 2 . 1976 , s . 12 .

( 3 ) EFT nr . L 202 af 6 . 9 . 1971 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 73 af 27 . 3 . 1972 , s . 14 .

BILAG

1 . TERMINOLOGI

1.1 . Time-kilometertaellere , benaevnt taxametre

Ved time-kilometertaellere , herefter benaevnt taxametre , forstaas apparater , der under hensyn til specifikationerne for det koeretoej , i hvilket de er m * teret , og de takster , efter hvilke de er indstillet , automatisk udregner og til stadighed angiver de beloeb , der af brugerne af de koeretoejer til offentlig befordring , som benaevnes hyrevogne , skal betales i forhold til de tilbagelagte vejstraekninger og - under en vis hastighed - til den tid , de har vaeret hyret ; eksklusive de forskellige tillaeg , som det efter de i medlemsstaterne gaeldende lokale bestemmelser er tilladt at opkraeve .

Hvad angaar elektroniske taxametre , vil dette bilag blive suppleret efter den i artikel 17 i direktiv 71/316/EOEF fastsatte fremgangsmaade . I mellemtiden kan elektroniske taxametre ikke opnaa EOEF-typegodkendelse .

1.2 . Saerlige udtryk

Et taxameters angivelse afhaenger - naar der ses bort fra takstsatsen - af taxameterkonstanten " k " og vejdrejetallet " w " for det koeretoej , i hvilket apparatet er monteret . Vejdrejetal " w " er en funktion af den effektive omkreds af koeretoejets hjul " u " og udvekslingsforholdet omsat til antal omdrejninger i den del , der fra koeretoejet er tilsluttet taxametret .

1.2.1 . Taxameterkonstanten " k "

Taxameterkonstanten " k " angiver arten og antallet af de signaler , som apparatet skal modtage for korrekt at kunne angive det , der svarer til en given tilbagelagt vejstraekning .

Konstanten " k " udtrykkes :

a ) i " omdrejninger pr . angivet kilometer " ( omdr./km ) , eller

b ) i " impulser pr . tilbagelagt kilometer " ( imp./km ) ,

afhaengigt af om informationen svarende til den tilbagelagte vejstraekning indfoeres i taxametret i form af et antal omdrejninger fra drevet ( drivakslen ved indfoeringen i apparatet ) eller om denne information indfoeres i form af elektriske signaler .

1.2.2 . Koeretoejets vejdrejetal " w "

Koeretoejets vejdrejetal " w " angiver arten og antallet af de signaler , der styrer taxametret , og som paa koeretoejet for en tilsvarende tilbagelagt vejstraekning udtages fra den paa koeretoejet dertil indrettede del .

Vejdrejetallet " w " udtrykkes :

a ) i " omdrejninger pr . kilometer " ( omdr./km ) , eller

b ) i " impulser pr . kilometer " ( imp./km ) ,

afhaengigt af om informationen svarende til den tilbagelagte vejstraekning gives i form af et antal omdrejninger af den mekaniske del , der styrer taxametret , eller i form af elektriske signaler .

Dette vejdrejetal varierer som funktion af adskillige faktorer , isaer slid paa og tryk i luftgummiringene , belastningen af koeretoejet og fremfoeringsvilkaarene ; dette fastsaettes i afsnittet om vilkaar for afproevning af koeretoejet ( punkt 1.2.7 ) .

1.2.3 . Hjulenes effektive omkreds " u "

Ved den effektive omkreds " u " af det af koeretoejets hjul , som direkte eller indirekte driver taxametret , forstaas den vejstraekning , som koeretoejet har tilbagelagt under en hel omdrejning af dette hjul . Naar to hjul i faellesskab driver taxametret , er den effektive omkreds gennemsnittet af begge hjuls effektive omkreds . Den udtrykkes i millimeter .

Der er korrelation mellem den effektive omkreds " u " og koeretoejets vejdrejetal " w " ( punkt 1.2.2 ) ; af denne grund skal omkredsen " u " - om fornoedent - ogsaa bestemmes under de i punkt 1.2.7 anfoerte vilkaar .

1.2.4 . Udvekslingsmekanisme

Udvekslingsmekanismen har til formaal at tilpasse vejdrejetallet " w " til taxameterkonstanten " k " .

1.2.5 . Tolerancer for angivelserne

De i punkt 5 anfoerte tilladte fejlmargener hidroerer udelukkende fra apparatet uafhaengigt af koeretoejet ( fejl i selve apparatet ) . De sande vaerdier ( punkt 5 ) , der laegges til grund ved bestemmelse af fejl , beregnes paa grundlag af konstanten " k " og de takster , som apparatet er indstillet til .

Den tilladte fejlmargin bestemmer den hoejst tilladelige afstand mellem den stoerste og den mindste angivelse .

1.2.6 . Omkoblingshastighed

Omkoblingshastigheden er den hastighed , ved hvilken taxametret skifter fra at registrere tid til tilbagelagt vejstraekning eller omvendt .

Den udregnes ved at dividere " timetaksten " med " koeretaksten " .

1.2.7 . Normale vilkaar for afproevning af koeretoejet ( bl.a . til bestemmelse af vejdrejetallet )

" Normale vilkaar for afproevning af koeretoejet " er til stede , naar :

a ) de luftgummiringe , som det eller de hjul , der driver taxametret , er udstyret med , er af en type med samme effektive omkreds " u " som dem , der blev benyttet ved fastlaeggelsen af vejdrejetallet " w " ;

luftgummiringene skal vaere i god stand og vaere oppumpet til det korrekte tryk ;

b ) belastningen af koeretoejet er ca . 150 kg , som forudsaettes at svare til vaegten af to voksne personer indbefattet foereren ;

c ) koeretoejet bevaeger sig , fremdrevet af dets motor , paa jaevnt , vandret terraen , i lige linje , med en hastighed paa 40 km/t mere eller mindre 5 km/t .

Naar afproevningerne gennemfoeres under andre forhold ( f.eks . ved anden belastning ; anden hastigl * d f.eks . skridtgang ; proevestand ... ) skal resultaterne korrigeres ved en korrektionskoefficient med henblik paa en tilpasning af vaerdierne til , hvad de ville have vaeret under de ovenfor anfoerte " normale vilkaar for afproevning " .

2 . MAALEENHEDER

For at udtrykke de angivelser , som fremkommer paa eller gives af taxametrene , skal foelgende maaleenheder anvendes :

- meter eller kolometer for vejstraekningen ; indtil udloebet af den overgangsperiode , inden for hvilken det i Faellesskabet er tilladt at anvende maaleenheder i systemet i det britiske imperium , som indeholdt i kapitel C og D i bilaget til Raadets direktiv 71/354/EOEF af 18 . oktober 1971 vedroerende maaleenheder ( 1 ) , senest aendret ved direktiv 76/770/EOEF ( 2 ) , kan vejstraekningen dog , dersom Det forenede Kongerige eller Irland oensker det , i disse stater udtrykkes i " yards " eller " miles " ;

- sekund , minut eller time for tid .

Prisen for turen skal angives i moentenheder i den moentsort , som er lovligt betalingsmiddel i det land , hvor koeretoejet er registreret .

3 . TEKNISKE SPECIFIKATIONER

3.1 . Maaleanordning - udregningsanordning

3.1.1 . Taxametret skal vaere udfoert paa en saadan maade , at det udregner og angiver prisen for turen udelukkende paa basis af :

a ) den tilbagelagte vejstraekning ( taellevaerket tilkoblet ) , naar koeretoejet bevaeger sig med en hastighed , der ligger over omkoblingshastigheden ;

b ) tiden ( urvaerket tilkoblet ) , naar koeretoejet bevaeger sig med en hastighed , der ligger under omkoblingshastigheden , eller holder stille .

3.1.2 . Registrering paa grundlag af tilbagelagt vejstraekning skal varetages af hjulene ; men baglaenskoersel maa ikke medfoere en reduktion af den angivne pris eller af den tilbagelagte vejstraekning .

Registrering paa grundlag af tid skal varetages af et urvaerk , der kun maa kunne tilkobles ved hjaelp af taxametrets betjeningsanordning .

Hvis et mekaniske urvaerk har manuelt optraek , skal det kunne gaa i mindst otte timer uden nyt optraek , eller i to timer , hvis hver manuel igangsaetning af taxametret traekker det op .

Hvis et mekanisk urvaerk har elektrisk optraek , skal optraekket vaere automatisk .

Et elektrisk urvaerk skal kunne saettes i gang naar som helst .

3.1.3 . Ved registrering paa grundlag af tilbagelagt vejstraekning og ved enhver takstindstilling skal den foerste aendring af taxametrets angivelse ske , efter at en foerste vejstraekning fastsat ved medlemsstaternes takstbestemmelser er tilbagelagt . De foelgende angivelser skal svare til indbyrdes lige lange straekninger .

Ved registrering paa grundlag af tid og ved enhver takstindstilling skal den foerste aendring af taxametrets angivelse ske efter en foerste periode fastsat i de nationale takstbestemmelser . De foelgende angivelser skal svare til indbyrdes lige lange perioder .

Uden takstaendring skal forholdet mellem den foerste vejstraekning og de angivelser , som svarer til de foelgende vejstraekninger uanset takstindstilling vaere det samme som forholdet mellem den foerste periode og de angivelser , som svarer til de foelgende perioder .

3.1.4 . Udvekslingsanordningen skal udfoeres saaledes , at aabning af anordningens hus ikke muliggoer adgang til taxametrets oevrige dele .

3.1.5 . Taxametret skal vaere konstrueret saaledes , at det muliggoer let gennemfoerelse af de aendringer i indstillingsenheden , som er noedvendige for tilpasning til foreskrevne takstaendringer .

Saafremt taxametret er konstrueret til et stoerre antal takstindstillinger end det gaeldende antal takster , skal taxametret i alle overskydende antal indstillinger udregne og angive en pris , der er baseret paa en i den paagaeldende medlemsstat gaeldende takst .

3.2 . Betjeningsanordning

3.2.1 . Taxametrets bestanddele maa kun kunne saettes i gang , naar betjeningshaandtaget er blevet bragt i en af nedennaevnte stillinger :

3.2.2 . Stilling " FRI "

I stilling " FRI " :

a ) maa der enten ikke forekomme en angivelse af en betaling , der skal erlaegges , eller denne skal angives som nul ; dog er en angivelse af en grundtakst tilladt i de medlemsstater , hvor denne angivelse benyttes paa den dato , paa hvilken dette direktiv vedtages ;

b ) maa et taellevaerk eller urvaerk , der er tilkoblet , ikke indvirke paa den anordning der angiver betalingen ;

c ) skal aflaesningsfeltet til angivelse af eventuelle tillaeg ( punkt 3.3.7 ) vaere tomt eller vise nul .

3.2.3 . Andre stillinger

Betjeningsanordningen skal vaere udfoert paa en saadan maade , at taxametret fra udgangsstilling " FRI " successivt kan saettes i foelgende stillinger ;

a ) de forskellige takstatser , i stigende stoerrelsesorden eller i en anden raekkefoelge , der er tilladt ved de i de forskellige medlemsstater herom gaeldende bestemmelser ; i disse stillinger skal urvaerk , taellevaerk saavel som en eventuel indikator for tillaeg vaere tilkoblet ;

b ) stillingen " BETALING " , som angiver det slutbeloeb , som skal erlaegges for den tilbagelagte vejstraekning , bortset fra alle tillaeg ; i denne stilling skal urvaerket vaere afbrudt , og taellevaerket vaere indstillet paa en ved de i de forskellige medlemsstater gaeldende bestemmelser tilladt takst .

3.2.4 . Indstilling af betjeningsanordningen

Indstillingen af betjeningsanordningen er underkastet foelgende begraensninger :

a ) ud fra en hvilken som helst takstsats maa taxametret ikke kunne saettes i stillingen " FRI " , uden at dette sker via stillingen " BETALING " . Dog skal overgang fra en takstsats til en anden vaere mulig ;

b ) ud fra stillingen " BETALING " maa taxametret ikke kunne saettes til en takstsats , uden at dette sker via stillingen " FRI " ;

c ) taxametret skal vaere konstrueret paa en saadan maade , at en aendring af takstsatsen , som foretages via stillingen " FRI " , kun er mulig , hvis de krav , der stilles med hensyn til betjeningsanordningen i denne stilling ( punkt 3.2.2 ) , helt er opfyldt , naar det passerer denne stilling ;

d ) det skal vaere umuligt at indstille betjeningsanordningen paa en saadan maade , et taxametret indstilles i en anden stilling end dem , der er fastsat i det foregaaende .

3.2.5 . Saerlige bestemmelser

Uanset ovennaevnte bestemmelser kan skift mellem de forskellige takstindstillinger ske automatisk som funktion af en vis tilbagelagt vejstraekning eller en vis benyttelsestid , fastsat i de i de forskellige medlemsstater gaeldende takstbestemmelser .

3.3 . Indikatorenheden

3.3.1 . Taxametrets aflaesningsfelt skal vaere udformet paa en saadan maade , at de angivelser , som er af betydning for kunden , let kan aflaeses baade ved dag og ved nat .

3.3.2 . Det beloeb , der skal betales , bortset fra eventuelle tillaeg , skal tydeligt fremgaa ved aflaesning af en angivelse med tal paa linje af en hoejde paa mindst 10 mm .

Naar taxametret saettes i gang fra stilling " FRI " ved indstilling af betjeningsanordningen , skal et fast beloeb svarende til grundtaksten vaere angivet .

Prisangivelsen skal derefter stige diskontinuerligt med lige store beloeb i successive trin .

3.3.3 . Taxametret skal vaere udstyret med en anordning , som paa ethvert tidspunkt i aflaesningsfeltet angiver den tilsluttede arbejdsstilling i overensstemmelse med de nationale bestemmelser .

3.3.4 . Taxametret skal vaere konstrueret paa en saadan maade , at det muliggoer montering af en med betjeningsanordningen forbundet anordning , som udvendig paa koeretoejet angiver indstillingen eller den benyttede takst .

Denne anordning maa i intet tilfaelde forstyrre apparatets rette funktion eller muliggoere adgang til taxametrets mekanisme eller udveksling .

3.3.5 . Hvis de paabudte angivelser ikke fremtraeder som lysende tal eller bogstaver , skal taxametret vaere forsynet med en anordning til belysning af disse angivelser , som ikke maa blaende , men som skal have tilstraekkelig lysstyrke til at tillade en let aflaesning .

Udskiftning af denne anordnings lyskilde skal kunne ske uden aabning af taxametrets plomberede dele .

3.3.6 . Taxametret skal kunne forsynes med de i medfoer af nationale bestemmelser foreskrevne eller tilladte totaltaellevaerker f.eks . med taellevaerker , der viser :

a ) den samlede vejlaengde , som koeretoejet har tilbagelagt , ( totalkilometertallet ) ,

b ) den samlede vejlaengde , som er tilbagelagt , mens koeretoejet er hyret ,

c ) det samlede antal gange , koeretoejet har vaeret hyret ,

d ) antal optalte skift ( " slag " ) .

Disse skal vaere i stand til korrekt at udfoere de funktioner , de er beregnet til . Disse taellevaerker skal angive tal paa linje , som har en synlig minimumshoejde paa 4 mm .

3.3.7 . Et taxameter skal kunne udstyres med en indikator for tillaeg , der er uafhaengig af prisangivelsen , og som er i overensstemmelse med de nationale forskrifter , og som automatisk vender tilbage til nul i stillingen FRI .

De paa linje anbragte tal , der angiver tillaeggene , skal have en synlig minimumshoejde paa 8 mm , men maa ikke vaere hoejere end tallene , der angiver prisen for turen .

3.4 . Valgfrie supplerende anordninger

Et taxameter kan desuden vaere forsynet med foelgende supplerende anordninger f.eks .

a ) kontrolapparat i koeretoejets ejers interesse ;

b ) apparat , som paa trykte kort eller strimler angiver de beloeb , der skal betales .

Tilstedevaerelsen af saadant udstyr samt dettes funktion maa ikke indvirke paa det egentlige taxameters rette funktion .

3.5 . Udfoerelse

3.5.1 . Taxametret skal vaere solidt og omhyggeligt udfoert .

Dets vaesentligste dele skal vaere fremstillet af materialer , som sikrer tilstraekkelig styrke og holdbarhed .

3.5.2 . Taxameterhuset og udvekslingsmekanismens hus , hvis sidstnaevnte er anbragt uden for taxameterhuset , samt beskyttelseskasser for tilslutningsanordninger skal vaere udfoert paa en saadan maade , at mekanismernes vaesentlige dele ikke er tilgaengelige udefra og beskyttede imod stoev og fugt .

Adgang til indstillingsanordningerne maa ikke vaere mulig , uden at plomberne beskadiges ( punkt 6 ) .

4 . PAASKRIFTER

4.1 . Almindelige paaskrifter og identifikation

Under normale monteringsforhold skal ethvert taxameter i aflaesningsfeltet eller paa en plomberet plade vaere forsynet med foelgende let synlige og laeselige paaskrifter :

a ) fabrikantens navn og adresse eller firmamaerke ;

b ) typebetegnelse , fabrikationsnummer , og -aar ;

c ) EOEF-typegodkendelsesmaerke ;

d ) taxametrets konstant " k " ( anfoert ud fra en relativ afvigelse paa hoejst 0,2 % ) .

Der skal paa ethvert taxameter vaere plads til :

a ) eventuelt at anfoere supplerende oplysninger om apparatet eller om koeretoejet i overensstemmelse med de nationale bestemmelser ;

b ) at anbringe stempel for den delvis gennemfoerte EOEF-foerstegangsjustering , samt eventuelt andre maerker og stempler foreskrevet i medlemsstaterne .

4.2 . Saerlige paaskrifter

4.2.1 . I naerheden af indikatorernes aflaesningsfelter skal betydningen af de angivne vaerdier vaeanfoert klart , laeseligt og utvetydigt .

4.2.2 . Ved siden af angivelsen af prisen for turen og af de tillaeg , der skal betales , skal moentenhedens navn eller symbol vaere anfoert .

5 . TOLERANCER FOR ANGIVELSERNE

Ved kontrol paa proevestand af et monteringsklart taxameter med tilbehoer er den ( vedtagne ) sande vaerdi for de maalte stoerrelser den , som svarer til den paa apparatet angivne k-vaerdi og den/de takst(er ) , som apparatet er justeret til .

Den sande vaerdi for disse skal ligge mellem den hoejeste og den laveste tilladte angivelse .

5.1 . Med taellesvaerk tilkoblet maa tolerancen for angivelsen for en given tilbagelagt vejlaengde ikke overstige :

a ) for den foerste vejstraekning ( pkt . 3.1.3 ) : 2 % af den sande vaerdi ; dog er denne tolerance for foerstevejstraekninger under 1 000 meter 20 meter .

b ) for de foelgende vejstraekninger : 2 % af den sande vaerdi .

5.2 . Med urvaerk tilkoblet maa tolerancen for angivelsen for en given tid ikke overstige :

a ) for den foerste periode ( pkt . 3.1.3 ) : 3 % af den sande vaerdi ; dog er for foersteperioder under 10 minutter denne tolerance 18 sekunder ;

b ) for de foelgende perioder 3 % af den sande vaerdi .

5.3 . Det skal fremgaa af de nationale bestemmelser , om den samlede enhed ( taxameter + koeretoej ) skal justeres paa en saadan maade , at tolerancen placeres symmetrisk eller asymmetrisk i forhold til nulfejlen , hvilken er den vejstraekning , der korresponderer med den vejstraekning , som koeretoejet faktisk har tilbagelagt med taellevaerk tilkoblet .

6 . PLOMBERING

6.1 . Nedennaevnte dele i et taxameter skal vaere udfoert paa en maade , som tillader , at de kan plomberes med et stempel :

a ) taxametermekanismens hus ;

b ) udvekslingsmekanismens hus ;

c ) beskyttelseskapper for mekaniske eller elektriske tilslutninger mellem indgangen til taxametret og den del paa koeretoejet , der er bestemt for tilslutningen af apparatet , herunder aftagelige dele af udvekslingsanordningen ;

d ) i tilfaelde af elektrisk optraek af urvaerket og elektrisk aktivering af taxametrets betjeningsanordning : de steder , hvor de elektriske kabler er tilsluttet ;

e ) eventuelle plader for anbringelse af pligtige paaskrifter og justeringsmaerker ;

f ) det elektriske tilslutningskabel til den eventuelle anordning , som er omhandlet i punkt 3.3.4 .

6.2 . Plomberingen skal vaere saaledes udfoert , at enhver adgang til de beskyttede dele og tilslutninger er umulig , uden at en plombe beskadiges .

6.3 . I EOEF-typegodkendelsesattesten fastsaettes plombernes placering og eventuelt arten og formen af disse plomberinger .

7 . EOEF-FOERSTEGANGSJUSTERING

7.1 . Saafremt endelig EOEF-foerstegangsjustering kraeves udfoeres EOEF-foerstegangsjusteringen af et taxameter i flere afsnit .

7.2 . Foerste afsnit : Taxametret forsynes med stempel for den delvis gennemfoerte EOEF-foerstegangsjustering , naar :

a ) taxametertypen har opnaaet EOEF-typegodkendelse ;

b ) taxametret er i overensstemmelse med den godkendte type og er forsynet med de under punkt 4.1 foreskrevne paaskrifter ;

c ) toleranceomraadet for angivelsernes afvigelse overholder forskrifterne i punkt 5.1 og 5.2 .

7.3 . Yderligere afsnit : Disse henhoerer under myndighedernes befoejelser i det land , hvor taxametret saettes i drift .

De omfatter :

- foer montering i koeretoejet :

a ) kontrol af justering af apparatet i overensstemmelse med forskrifterne i pkt . 5.3 ;

b ) kontrol af justering og af takster i henhold til gaeldende forskrifter ;

- efter montering i koeretoejet : kontrol af det samlede maaleudstyr .

Top