Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31977L0092

Rådets direktiv 77/92/EØF af 13. december 1976 om foranstaltninger med henblik på at lette den faktiske udøvelse af etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser inden for virksomhed som forsikringsagent eller forsikringsmægler (ex gruppe 630 CITI), herunder navnlig overgangsforanstaltninger for disse former for virksomhed

OJ L 26, 31.1.1977, p. 14–19 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 243 - 248
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 219 - 223
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 001 P. 219 - 223
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 191 - 195
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 191 - 195
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 001 P. 46 - 51
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 001 P. 46 - 51
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 001 P. 46 - 51
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 001 P. 46 - 51
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 001 P. 46 - 51
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 001 P. 46 - 51
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 001 P. 46 - 51
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 001 P. 46 - 51
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 001 P. 46 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 14/01/2005; ophævet ved 32002L0092

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1977/92/oj

31977L0092

Rådets direktiv 77/92/EØF af 13. december 1976 om foranstaltninger med henblik på at lette den faktiske udøvelse af etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser inden for virksomhed som forsikringsagent eller forsikringsmægler (ex gruppe 630 CITI), herunder navnlig overgangsforanstaltninger for disse former for virksomhed

EF-Tidende nr. L 026 af 31/01/1977 s. 0014 - 0019
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0191
den græske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0243
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0191
den spanske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0219
den portugisiske specialudgave: Kapitel 06 bind 1 s. 0219


++++

RAADETS DIREKTIV

af 13 . december 1976

om foranstaltninger med henblik paa at lette den faktiske udoevelse af etableringsfriheden og den fri udveksling af tjenesteydelser inden for virksomhed som forsikringsagent eller forsikringsmaegler ( ex gruppe 630 CITI ) , herunder navnlig overgangsforanstaltninger for disse former for virksomhed

( 77/92/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 49 , 57 , 66 og 235 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til traktaten er enhver i nationaliteten begrundet diskriminerende behandling inden for omraadet etablering og tjenesteydelser forbudt fra overgangsperiodens udloeb ; det saaledes gennemfoerte princip for den nationale behandling vedroerer navnlig optagelse i faglige organisationer i det omfang den paagaeldendes erhvervsmaessige virksomhed medfoerer udnyttelse af denne rettighed ;

der er ikke , med hensyn til virksomhed som forsikringsagent og forsikringsmaegler , i alle medlemsstater foreskrevet betingelser for adgangen til og udoevelsen af disse former for virksomhed ; snart er der fri adgang hertil og fri udoevelse heraf , snart gaelder der strenge bestemmelser med krav om et kvalifikationsbevis for adgang til erhvervet ;

paa grund af de forskelle , der bestaar mellem medlemsstaterne med hensyn til afgraensningen af virksomhed som forsikringsagent og som forsikringsmaegler , er det oenskeligt saa noejagtigt som muligt at fastsaette de former for virksomhed , paa hvilke dette direktiv finder anvendelse ;

i oevrigt er det i artikel 57 i traktaten bestemt , at der for at lette adgangen til at optage og udoeve selvstaendig erhvervsvirksomhed udstedes direktiver om gensidig anerkendelse af eksamensbeviser , certifikater og andre kvalifikationsbeviser og om samordning af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser ;

det forekommer dog oenskeligt - i mangel af en gensidig anerkendelse af eksamensbeviser , og da en samordning ikke er umiddelbart forestaaende - at lette den effektive udnyttelse af retten til fri etablering og fri udveksling af tjenesteydelser inden for de paagaeldende former for virksomhed , nemlig ved at traeffe overgangsforanstaltninger som omhandlet i de almindelige planer ( 3 ) , med henblik paa at undgaa usaedvanlige vanskeligheder for statsborgere i de medlemsstater , hvor adgangen til disse former for virksomhed ikke er undergivet nogen betingelser ;

for at imoedegaa eventuelle vanskeligheder skal overgangsforanstaltningerne gaa ud paa , at adgangen til de paagaeldende former for virksomhed i de vaertsmedlemsstater , der har bestemmelser om saadan virksomhed , alene goeres betinget af , at denne virksomhed i den tidligere opholdsmedlemsstat , naar der ikke stilles krav om forudgaaende uddannelse , rent faktisk er blevet udoevet i et rimeligt tidsrum , som ikke ligger for langt tilbage i tiden , med henblik paa saaledes at opnaa sikkerhed for , at den begunstigede er i besiddelse af faglige kundskaber svarende til dem , der kraeves af landets egne statsborgere ;

under hensyn til forholdene i Nederlandene , hvor forsikringsmaeglerne i forhold til deres faglige kundskaber er opdelt i flere kategorier , boer der fastsaettes et tilsvarende system for statsborgere fra de oevrige medlemsstater , som oensker at faa adgang til en af de paagaeldende kategorier ; det bedst egnede og mest objektive kriterium herfor er antallet af ansatte , som er eller har vaeret underordnet den begunstigede ;

saafremt virksomhed som agent omfatter en staaende fuldmagt fra et eller flere forsikringsforetagender , saaledes at den begunstigede er befoejet til i deres navn at forpligte foretagendet eller foretagenderne i alle eller en del af de retshandler , som falder ind under den normale udoevelse af foretagendernes virksomhed , skal den paagaeldende ligeledes kunne faa adgang til at udoeve virksomhed som maegler i vaertsstaten ;

dette direktiv mister sin berettigelse , naar samordningen af betingelserne for adgang til og udoevelse af de paagaeldende former for virksomhed samt den gensidige anerkendelse af diplomer , eksamensbeviser og oevrige kvalifikationsbeviser er gennemfoert ;

i det omfang medlemsstaterne ogsaa for loenmodtagere goer adgangen til og udoevelsen af de i direktivet opregnede former for virksomhed betinget af besiddelse af faglige kundskaber og faerdigheder , skal dette direktiv ligeledes finde anvendelse paa denne kategori af personer med det formaal at fjerne en hindring for arbejdskraftens frie bevaegelighed og saaledes udbygge de foranstaltninger , der er truffet inden for rammerne af Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1612/68 af 15 . oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevaegelighed inden for Faellesskabet ( 4 ) , aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 312/76 ( 5 ) ;

af samme grund boer de bestemmelser , der er fastsat med hensyn til bevis for haederlighed og bevis for , at den paagaeldende ikke er eller har vaeret erklaeret konkurs , ligeledes gaelde for loenmodtagere -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne traeffer de i dette direktiv fastlagte foranstaltninger for saa vidt angaar etablering paa deres omraade af de i i afsnit I i de almindelige planer naevnte fysiske personer og selskaber og for saa vidt angaar tjenesteydelser , som udfoeres af disse personer og selskaber , i det foelgende benaevnt " begunstigede " , inden for de i artikel 2 fastsatte former for selvstaendig virksomhed .

2 . Dette direktiv finder ligeledes anvendelse paa statsborgere i medlemsstaterne , der i henhold til forordning ( EOEF ) nr . 1612/68 som loenmodtagere vil udoeve de i artikel 2 naevnte former for virksomhed .

Artikel 2

1 . Dette direktiv gaelder for foelgende former for virksomhed , saafremt disse henhoerer under CITI-gruppe ex 630 i bilag III til den almindelige plan for ophaevelse af begraensninger i etableringsfriheden :

a ) erhvervsudoevelse af personer , som med henblik paa ved forsikring eller genforsikring at tilvejebringe daekning af risici optraeder som formidlere mellem forsikringstagere og frit valgte forsikrings - og genforsikringsforetagender , som tilrettelaegger tegning af forsikringer , og som eventuelt medvirker ved administration og gennemfoerelse af disse , navnlig i skadestilfaelde ;

b ) erhvervsudoevelse af personer , som i henhold til en eller flere kontrakter eller fuldmagter har til opgave at forelaegge , foreslaa og tilrettelaegge eller afslutte forsikringskontrakter eller at medvirke ved administrationen og gennemfoerelsen af saadanne kontrakter , navnlig i skadestilfaelde , i et eller flere forsikringsforetagenders navn og for deres regning eller alene for deres regning ;

c ) virksomhed udoevet af andre personer end dem , der er naevnt under litra a ) og b ) , men som handler for saadanne personers regning og navnlig udfoerer forberedende arbejde , forelaegger forsikringskontrakter eller opkraever praemier , uden at disse handlinger kan indebaere overtagelse af forpligtelser over for offentligheden eller af dennes forpligtelser .

2 . Dette direktiv gaelder navnlig for foelgende former for virksomhed , der udoeves under nedennaevnte betegnelser , som saedvanligvis anvendes i medlemsstaterne :

a ) for saa vidt angaar de i stykke 1 , litra a ) , omhandlede former for virksomhed :

- i Belgien :

- Courtier d'assurance , Verzekeringsmakelaar ;

- Courtier de réassurance , Herverzekeringsmakelaar ;

- i Danmark :

- Juridiske og fysiske personer , som driver selvstaendig virksomhed som formidler ved afsaetning af forsikringskontrakter ;

- i Tyskland :

- Versicherungsmakler ,

- Rueckversicherungsmakler ;

- i Frankrig :

- Courtier d'assurance ,

- Courtier d'assurance maritime ,

- Courtier de réassurance ;

- i Irland :

- Insurance Broker ,

- Reinsurance Broker ;

- i Italien :

- Mediatore di assicurazioni ,

- Mediatore di riassicurazioni ;

- i Nederlandene :

- Makelaar ,

- Assurantiebezorger ,

- Erkend assurantieagent ,

- Verzekeringsagent ;

- i Det forenede Kongerige :

- Insurance Broker ;

b ) for saa vidt angaar de i stykke 1 , litra b ) , omhandlede former for virksomhed :

- i Belgien :

- Agent d'assurance , Verzekeringsagent ;

- i Danmark :

- Forsikringsagent ;

- i Tyskland :

- Versicherungsvertreter ;

- i Frankrig :

- Agent général d'assurance ;

- i Irland :

- Agent ;

- i Italien :

- Agente di Assicurazioni ;

- i Luxembourg :

- Agent principal d'assurance ,

- Agent d'assurance ;

- i Nederlandene :

- Gevolmachtigd agent ,

- Verzekeringsagent ;

- i Det forenede Kongerige :

- Agent ;

c ) for saa vidt angaar de i stykke 1 , litra c ) , omhandlede former for virksomhed :

- i Belgien :

- Sous-agent , Sub-agent ;

- i Danmark :

- Underagent ;

- i Tyskland :

- Gelegenheitsvermittler ,

- Inkassant ;

- i Frankrig :

- Mandataire ,

- Intermédiaire ,

- Sous-agent ;

- i Irland :

- Sub-agent ;

- i Italien :

- Subagente ;

- i Luxembourg :

- Sous-agent ;

- i Nederlandene :

- Sub-agent ;

- i Det forenede Kongerige :

- Sub-agent .

Artikel 3

De medlemsstater , i hvilke adgang til og udoevelse af de i artikel 2 omhandlede former for virksomhed er undergivet opfyldelse af visse kvalifikationsbetingelser , skal drage omsorg for , at en begunstiget , som anmoder herom , foer han etablerer sig eller begynder udoevelse af midlertidig virksomhed , underrettes om de bestemmelser , under hvilke det erhverv , som han har til hensigt at udoeve , henhoerer .

Artikel 4

Er i en medlemsstat adgang til eller udoevelse af en af de i artikel 2 , stk . 1 , litra a ) og b ) , omhandlede former for virksomhed betinget af besiddelse af generelle , handelsmaessige eller faglige kundskaber og faerdigheder , anerkender denne medlemsstat som tilstraekkeligt bevis for disse kundskaber og faerdigheder den faktiske udoevelse af en af de paagaeldende former for virksomhed i en anden medlemsstat :

a ) enten i fire paa hinanden foelgende aar som selvstaendig eller som leder af en virksomhed ;

b ) eller i to paa hinanden foelgende aar som selvstaendig eller som leder af en virksomhed , naar den begunstigede godtgoer , at han har vaeret ansat i mindst 3 aar hos en eller flere forsikringsagenter eller -maeglere eller i et eller flere forsikringsforetagender ;

c ) eller i ét aar som selvstaendig eller som leder af en virksomhed , naar den begunstigede godtgoer , at han med henblik paa den paagaeldende form for virksomhed har faaet en forudgaaende uddannelse , bekraeftet ved et statsanerkendt eksamensbevis eller bedoemt af en kompetent faglig organisation som vaerende fuldt gyldig .

Artikel 5

1 . Stiller en medlemsstat strengere betingelser for adgang til eller udoevelse af en af de former for virksomhed , som er omhandlet i artikel 2 , stk . 1 , litra a ) , end for den i artikel 2 , stk . 1 , litra b ) , omhandlede form for virksomhed , kan denne stat med henblik paa adgang til og udoevelse af den foerstnaevnte form for virksomhed kraeve , at denne har vaeret udoevet i en anden medlemsstat inden for den i artikel 2 , stk . 1 , litra a ) , naevnte erhvervsgren :

a ) enten i fire paa hinanden foelgende aar som selvstaendig eller som leder af en virksomhed ;

b ) eller i to paa hinanden foelgende aar som selvstaendig eller som leder af en virksomhed , naar den begunstigede kan godtgoere , at han har vaeret ansat i mindst 3 aar hos en eller flere forsikringsagenter eller -maeglere i et eller flere forsikringsforetagender ;

c ) eller i ét aar som selvstaendig eller som leder af en virksomhed , naar den begunstigede godtgoer , at han med henblik paa den paagaeldende form for virksomhed har flaaet en forudgaaende uddannelse , bekraeftet ved et statsanerkendt eksamensbevis eller bedoemt af en kompetent faglig organisation som vaerende fuldt gyldig .

Med den form for virksomhed , der er omhandlet i artikel 2 , stk . 1 , litra a ) , sidestilles en form for virksomhed udoevet af den begunstigede i overensstemmelse med artikel 2 , stk . 1 , litra b ) , saafremt den omfatter en staaende fuldmagt fra et eller flere forsikringsforetagender , saaledes at den paagaeldende er befoejet til i deres navn at forpligte foretagendet eller foretagenderne i alle eller en del af de retshandler , som falder ind under den normale udoevelse af foretagendernes virksomhed .

2 . I Nederlandene er adgang til eller udoevelse af den i artikel 2 , stk . 1 , litra a ) , omhandlede form for virksomhed dog yderligere betinget af , at den paagaeldende form for virksomhed er udoevet :

- i et foretagende , hvor den begunstigede har ledet mindst 10 ansatte , saafremt han vil have adgang til virksomhed som " makelaar " ;

- i et foretagende , hvor den begunstigede har ledet mindst 5 ansatte , saafremt han vil have adgang til virksomhed som " assurantiebezorger " ;

- i et foretagende , hvor den begunstigede har ledet mindst 2 personer , saafremt han vil have adgang til virksomhed som " erkend assurantieagent " .

Artikel 6

1 . Er i medlemsstat adgang til eller udoevelse af den i artikel 2 , stk . 1 , litra c ) , omhandlede form for virksomhed betinget af besiddelse af generelle handelsmaessige eller faglige kundskaber og faerdigheder , anerkender denne medlemsstat som tilstraekkeligt bevis for disse kundskaber og faerdigheder den faktiske udoevelse af den paagaeldende form for virksomhed i en anden medlemsstat :

a ) enten i to paa hinanden foelgende aar som selvstaendig eller som ansat hos en eller flere forsikringsagenter eller -maeglere eller i et eller flere forsikringsforetagender ;

b ) eller i et aar under de i litra a ) anfoerte forhold , naar den begunstigede godtgoer , at han med henblik paa den paagaeldende form for virksomhed har faaet en forudgaaende uddannelse , bekraeftet ved et statsanerkendt eksamensbevis eller bedoemt af en kompetent faglig organisation som vaerende fuldt gyldigt .

2 . Den faktiske udoevelse i mindst ér aar af en af de i artikel 2 , stk . 1 , litra a ) eller b ) , omhandlede former for virksomhed og den uddannelse , der er erhvervet med henblik paa en af disse former for virksomhed , anses som ligestillet med de i stk . 1 anfoerte betingelser .

Artikel 7

I de i artikel 4 , 5 og 6 naevnte tilfaelde maa de paagaeldende former for virksomhed ikke vaere ophoert mere end ti aar forud for datoen for indgivelse af ansoegning i henhold til artikel 9 , stk . 1 . Er der i en medlemsstat for dennes statsborgere fastsat en kortere frist , skal denne frist dog ligeledes anvendes over for de begunstigede .

Artikel 8

1 . Som leder af en virksomhed i henhold til artikel 4 og artikel 5 , stk . 1 , anses enhver , der inden for den paagaeldende form for virksomhed har vaeret beskaeftiget :

a ) som leder af et foretagende eller som leder af en filial ;

b ) som souschef under lederen af foretagende eller som befuldmaegtiget , hvis der med denne stilling er forbundet et ansvar svarende til det ansvar , der paahviler lederen af det repraesenterede foretagende .

2 . Som leder af en virksomhed i henhold til artikel 4 anses ligeledes enhver , der i et forsikringsforetagende har haft en stilling , som indebaerer tilrettelaeggelse eller tilsyn med agenternes arbejde .

3 . De i artikel 4 , litra b ) , og artikel 5 , stk . 1 , litra b ) omhandlede former for virksomhed skal indebaere et ansvar med hensyn til akkvisition , administration og opfyldelse af forsikringskontrakter .

Artikel 9

1 . Bevis for , at de i artikel 4 , 5 , 6 og 7 anfoerte betingelser er opfyldt , gives i form af en attest , som udstedes af den kompetente myndighed eller organisation i den medlemsstat , der er hjemstat eller seneste opholdsstat , og som den paagaeldende skal fremlaegge til stoette for sin ansoegning om at maatte udoeve en af de paagaeldende former for virksomhed i vaertslandet .

2 . Medlemsstaterne udpeger inden for den i artikel 13 fastsatte frist de myndigheder og organer , som er kompetente til at udstede den i stk . 1 naevnte attest , og underretter straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen herom .

3 . Ligeledes underretter hver medlemsstat inden for den i artikel 13 fastsatte frist de oevrige medlemsstater og Kommissionen om , for hvilke myndigheder og organisationer forelaeggelse skal finde sted af ansoegningen om i vaertsmedlemsstaten at maatte udoeve de i artikel 2 naevnte former for virksomhed og af de dertil knyttede dokumenter .

Artikel 10

1 . Saafremt en vaertsmedlemsstat af sine egne statsborgere som betingelser for adgang til en af de i artikel 2 naevnte former for virksomhed kraever bevis for haederlighed og bevis for , at den paagaeldende ikke er eller har vaeret erklaeret konkurs , eller blot et af disse to beviser , skal denne stat for statsborgere fra de oevrige medlemsstater som tilstraekkeligt bevis godkende fremlaeggelse af en udskrift af strafferegistret , eller i mangel heraf et tilsvarende dokument , udstedt af en kompetent retlig eller administrativ myndighed i den medlemsstat , der er hjemland eller seneste opholdsland , hvoraf det fremgaar , at disse krav er opfyldt .

2 . Saafremt det i stk . 1 omhandlede dokument ikke udstedes i den medlemsstat , der er hjemland eller seneste opholdsland , kan det erstattes af en erklaering under ed - eller i stater , hvor en saadan edsaflaeggelse ikke finder sted , en hoejtidelig erklaering - der afgives af den paagaeldende for en kompetent retlig eller administrativ myndighed , eller i givet fald for en notar i den medlemsstat , der er hjemland eller seneste opholdsland , som afgiver en attestation til bekraeftelse af denne edsaflaeggelse eller hoejtidelige erklaering . Erklaeringen om , at der ikke foreligger eller har foreligget konkurs , kan ligeledes afgives for en kompetent erhvervsorganisation i samme land .

3 . De i henhold til stk . 1 og 2 udstedte dokumenter maa ved deres forelaeggelse ikke vaere aeldre end 3 maaneder .

4 . Medlemsstaterne udpeger inden for den i artikel 13 fastsatte frist de myndigheder og organisationer , der er kompetente med hensyn til udstedelse af de i stk . 1 og 2 i naervaerende artikel omhandlede dokumenter , og underretter straks de oevrige medlemsstater og Kommissionen herom .

Ligeledes underretter hver medlemsstat inden for den i artikel 13 fastsatte frist de oevrige medlemsstater og Kommissionen om , for hvilke myndigheder og organisationer forelaeggelse skal finde sted af de i naervaerende artikel naevnte dokumenter til stoette for ansoegningen om tilladelse til i vaertsmedlemsstaten at maatte udoeve de i artikel 2 naevnte former for virksomhed .

5 . Skal der i den medlemsstat , som er vaertsland , foeres bevis for finansiel formaaen , skal denne stat betragte attestationer udstedt af banker i hjemlandet eller det seneste opholdsland som ligestillet med attestationer udstedt inden for dets eget omraade .

Artikel 11

Saafremt en medlemsstat , der er vaertsland , af sine egne statsborgere kraever en edsaflaeggelse eller hoejtidelig erklaering som betingelse for adgang til eller udoevelse af en af de i artikel 2 omhandlede former for virksomhed , og i tilfaelde af at udformningen af denne ed eller denne erklaering ikke kan anvendes af statsborgere fra de oevrige medlemsstater , drager denne stat omsorg for , at en passende affattelse af tilsvarende art forelaegges for de paagaeldende .

Artikel 12

Dette direktiv finder anvendelse , indtil forskrifterne om samordning af de enkelte landes bestemmelser vedroerende adgang til og udoevelse af de paagaeldende former for virksomhed traeder i kraft .

Artikel 13

Medlemsstaterne saetter de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv i kraft inden for en frist paa 18 maaneder fra dets meddelelse og underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 14

Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter , som de udsteder paa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 15

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 13 . december 1976 .

Paa Raadets vegne

M . van der STOEL

Formand

( 1 ) EFT nr . C 78 af 2 . 8 . 1971 , s . 13 .

( 2 ) EFT nr . C 113 af 9 . 11 . 1971 , s . 6 .

( 3 ) EFT nr . 2 af 15 . 1 . 1962 , s . 32/62 og 36/62 .

( 4 ) EFT nr . L 257 af 19 . 10 . 1968 , s . 2 .

( 5 ) EFT nr . L 39 af 14 . 2 . 1976 , s . 2 .

Top