Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0569

Rådets Forordning (EØF) nr. 569/76 af 15. marts 1976 om fastsættelse af særforanstaltninger for hørfrø

OJ L 67, 15.3.1976, p. 29–30 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 014 P. 191 - 192
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 252 - 253
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 009 P. 252 - 253
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 007 P. 22 - 23
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 007 P. 22 - 23

No longer in force, Date of end of validity: 09/12/1995; ophævet ved 395R2800

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/569/oj

31976R0569

Rådets Forordning (EØF) nr. 569/76 af 15. marts 1976 om fastsættelse af særforanstaltninger for hørfrø

EF-Tidende nr. L 067 af 15/03/1976 s. 0029 - 0030
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 7 s. 0022
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 14 s. 0191
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 7 s. 0022
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 9 s. 0252
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 9 s. 0252


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 569/76

af 15 . marts 1976

om fastsaettelse af saerforanstaltninger for hoerfroe

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 43 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Produktionen af hoerfroe er af stigende betydning for Faellesskabet ; for at fremme udviklingen af denne produktion , der er udsat for direkte konkurrence fra hoerfroe , der er indfoert toldfrit fra tredjelande , boer der fastsaettes hensigtsmaessige stoetteforanstaltninger ;

med henblik herpaa boer faellesskabsproducenternes markedsafsaetning af deres afgroeder sikre dem et passende vederlag , hvis niveau kan fastsaettes naermere som en maalpris ; forskellen mellem denne pris og prisen , der konstateres paa verdensmarkedet for hoerfroe , svarer til et stoettebeloeb , som boer ydes for at naa det tilstraebte maal ;

der maa i overensstemmelse med bestemmelserne i forordningen om finansieringen af den faelles landbrugspolitik ske en fastsaettelse af Faellesskabets finansielle ansvar for de udgifter , som medlemsstaterne paadrager sig ved gennemfoerelsen af denne forordning -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Hvert aar inden den 1 . august fastsaettes for Faellesskabet for det i det foelgende aar begyndende hoestaar en maalpris for hoerfroe henhoerende under position 12.01 i den faelles toldtarif i henhold til den i artikel 43 , stk . 2 , i traktaten fastsatte fremgangsmaade . Denne pris fastsaettes paa et for producenterne rimeligt niveau under hensyntagen til Faellesskabets forsyningsbehov . Den for hoestaaret 1976/1977 gaeldende maalpris fastsaettes dog inden den 1 . august 1976 .

2 . Maalprisen finder anvendelse gennem hele det paagaeldende hoestaar ; dette daekker perioden fra den 1 . august til den 31 . juli .

3 . Maalprisen vedroerer en standardkvalitet . Denne kvalitet fastsaettes af Raadet i henhold til den i stk . 1 anfoerte fremgangsmaade .

Artikel 2

1 . Naar den for et hoestaar gaeldende maalpris er hoejere end den gennemsnitlige verdensmarkedspris for hoerfroe , ydes der til hoerfroe , der er hoestet i Faellesskabet , en stoette , som er lig med forskellen mellem disse to priser .

2 . Stoetten ydes for en produktion , der fastslaas under anvendelse af et indikativudbytte paa de tilsaaede og afhoestede arealer . Dette indikativudbytte kan variere i forhold til den producerede hoers saerlige kendetegn og det konstaterede udbytte i de vigtigste produktionsomraader i Faellesskabet .

Saafremt anvendelsen af bestemmelserne i foerste afsnit for produktionsaaret 1976/1977 medfoerer , at der for hoer , som foerst og fremmest er beregnet til froeproduktion , fastsaettes en stoette paa under 125 regningsenheder pr . hektar tilsaaet og hoestet areal , fastsaettes stoetten til dette produkt dog til 125 regningsenheder pr . hektar .

3 . Paa forslag af Kommissionen vedtager Raadet med kvalificeret flertal :

a ) kriterier for fastlaeggelse af den gennemsnitlige verdensmarkedspris ;

b ) almindelige regler for ydelse af stoette samt for kontrol med de tilsaaede og afhoestede arealer i Faellesskabet med henblik paa at afgoere , om de er berettiget til stoette .

4 . I henhold til fremgangsmaaden i artikel 38 i Raadets forordning nr . 136/66/EOEF af 22 . september 1966 om oprettelse af en faelles markedsordning for fedtstoffer ( 3 ) fastsaettes :

a ) den gennemsnitlige verdensmarkedspris ;

b ) gennemfoerelsesbestemmelserne til naervaerende artikel .

Artikel 3

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler hinanden de oplysninger , der er noedvendige for denne forordnings anvendelse . Disse oplysninger udarbejdes efter fremgangsmaaden i artikel 38 i forordning nr . 136/66/EOEF . De naermere bestemmelser vedroerende meddelelse og bekendtgoerelse af disse oplysninger vedtages efter samme fremgangsmaade .

Artikel 4

Bestemmelserne om finansiering af den faelles landbrugspolitik anvendes paa den stoetteordning , der er fastsat i denne forordning .

Artikel 5

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 15 . marts 1976 .

Paa Raadets vegne

R . VOUEL

Formand

( 1 ) EFT nr . C 53 af 8 . 3 . 1976 , s . 24 .

( 2 ) EFT nr . C 50 af 4 . 3 . 1976 , s . 19 .

( 3 ) EFT nr . 172 af 30 . 9 . 1966 , s . 3025/66 .

Top