EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976R0311

Rådets Forordning (EØF) nr. 311/76 af 9. februar 1976 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere

OJ L 39, 14.2.1976, p. 1–1 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 67 - 67
Spanish special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Portuguese special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 68 - 68
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 001 P. 189 - 189
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 001 P. 189 - 189
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 001 P. 185 - 185
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 001 P. 162 - 162
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 001 P. 162 - 162

No longer in force, Date of end of validity: 19/08/2007; ophævet ved 32007R0862

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1976/311/oj

31976R0311

Rådets Forordning (EØF) nr. 311/76 af 9. februar 1976 om udarbejdelse af statistik vedrørende udenlandske arbejdstagere

EF-Tidende nr. L 039 af 14/02/1976 s. 0001 - 0001
den finske specialudgave: kapitel 5 bind 1 s. 0189
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0067
den svenske specialudgave: kapitel 5 bind 1 s. 0189
den spanske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0068
den portugisiske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0068


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 311/76

af 9 . februar 1976

om udarbejdelse af statistik vedroerende udenlandske arbejdstagere

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 213 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtning :

Der boer vaere statistik til raadighed vedroerende antallet af udenlandske arbejdstagere og deres foerst paabegyndte beskaeftigelse i Faellesskabets medlemsstater -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Medlemsstaterne udarbejder for arbejdstagere , der er statsborgere i en anden medlemsstat eller i et tredjeland , statistik over :

- antallet af arbejdstagere ,

- den foerst paabegyndte beskaeftigelse paa deres omraade i et bestemt aar .

I statistiken skal vaere indeholdt oplysninger om :

- nationalitet ,

- koen ,

- alder ,

- erhvervsgren eller faggruppe ,

- region .

2 . Medlemsstaterne udarbejder statistikkerne én gang om aaret paa grundlag af det kildemateriale , de normalt raader over , herunder navnlig oplysninger vedroerende social sikring , folketaellinger , statistiske oplysninger indhentet hos arbejdsgivere , eller opholds - eller arbejdstilladelser .

Artikel 2

1 . Ved denne forordnings ikrafttraeden , fremsender medlemsstaterne alle til raadighed staaende oplysninger om de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede forhold til Kommissionen .

Senest fem aar efter denne forordnings ikrafttraeden fremsender medlemsstaterne alle oplysninger om de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede forhold til Kommissionen .

2 . Ved fremsendelsen af disse oplysninger til Kommissionen angiver medlemsstaterne , hvilket kildemateriale , de har benyttet .

Artikel 3

1 . Med henblik paa gennemfoerelsen af denne forordning handler medlemsstaterne i naer kontakt med Kommissionen .

2 . Medlemsstaterne underretter senest den 31 . marts hvert aar Kommissionen om de fremskridt , der er gjort med hensyn til gennemfoerelse af artikel 2 , stk . 1 , andet afsnit .

Kommissionen aflaegger beretning til Raadet paa grundlag af de modtagne oplysninger .

Artikel 4

Denne forordning traeder i kraft paa den foerste dag i den maaned der foelger efter dens offentliggoerelse i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 9 . februar 1976 .

Paa Raadets vegne

G . THORN

Formand

( 1 ) EFT nr . C 129 af 11 . 12 . 1972 , s . 13 .

( 2 ) EFT nr . C 60 af 26 . 7 . 1973 , s . 7 .

Top