EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0914

Rådets direktiv 76/914/EØF af 16. december 1976 om minimumsniveauet for uddannelse af visse førere af køretøjer i transport ad landevej

OJ L 357, 29.12.1976, p. 36–39 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 05 Volume 002 P. 167 - 170
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 52 - 55
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 002 P. 52 - 55
Special edition in Finnish: Chapter 16 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Swedish: Chapter 16 Volume 001 P. 27 - 30
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 001 P. 67 - 70
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 001 P. 67 - 70
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 001 P. 67 - 70
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 001 P. 67 - 70
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 001 P. 67 - 70
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 001 P. 67 - 70
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 001 P. 67 - 70
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 001 P. 67 - 70
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 001 P. 67 - 70
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 001 P. 84 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 001 P. 84 - 87

No longer in force, Date of end of validity: 09/09/2009; ophævet ved 32003L0059

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/914/oj

31976L0914

Rådets direktiv 76/914/EØF af 16. december 1976 om minimumsniveauet for uddannelse af visse førere af køretøjer i transport ad landevej

EF-Tidende nr. L 357 af 29/12/1976 s. 0036 - 0039
den finske specialudgave: kapitel 16 bind 1 s. 0027
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 2 s. 0167
den svenske specialudgave: kapitel 16 bind 1 s. 0027
den spanske specialudgave: Kapitel 07 bind 2 s. 0052
den portugisiske specialudgave: Kapitel 07 bind 2 s. 0052


++++

RAADETS DIREKTIV

af 16 . december 1976

om minimumsniveauet for uddannelse af visse foerere af koeretoejer i transport ad landevej

( 76/914/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 75 ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 543/69 af 25 . marts 1969 om harmonisering af visse bestemmelser paa det sociale omraade inden for landevejstransport ( 1 ) , senest aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 515/72 ( 2 ) , saerlig artikel 5 , stk . 1 , litra b ) , andet led , og stk . 2 , litra c ) ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 3 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 4 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I henhold til artikel 5 , stk . 1 , litra b ) , andet led , i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 543/69 skal foereren af et koeretoej i godstransport , hvis stoerste tilladte totalvaegt er over 7,5 tons , og som denne forordning finder anvendelse paa , saafremt han ikke er fyldt 21 aar , vaere i besiddelse af et kvalifikationsbevis for en tilfredsstillende afslutning af en uddannelse for foerere af koeretoejer i godstransport ad landevej , anerkendt af en medlemsstaterne ;

i henhold til artikel 5 , stk . 2 , i forordning ( EOEF ) nr . 543/69 skal foereren af koeretoejer i personbefordring , paa hvilke denne forordning finder anvendelse , vaere fyldt 21 aar og opfylde en af de i naevnte stykke fastsatte betingelser ; i henhold til en af disse betingelser skal foereren vaere i besiddelse af et kvalifikationsbevis for en tilfredsstillende afslutning af en uddannelse for foerere af koeretoejer i personbefordring ad landevej , anerkendt af en af medlemsstaterne ;

minimumsniveauet for en saadan uddannelse boer fastlaegges under saerlig hensyntagen til forskellen mellem vilkaarene for godstransport og vilkaarene for personbefordring ad landevej -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Enhver , som er indehaver af et nationalt foererbevis og har en erhvervsuddannelse , der omfatter mindst de discipliner , der er omhandlet i bilaget til dette direktiv , skal anses at have opnaaet det minimumsniveau for uddannelse af foerere af koeretoejer i godstransport ad landevej , som er omhandlet i artikel 5 , stk . 1 , litra b ) , andet led , i forordning ( EOEF ) nr . 543/69 og for uddannelse af foerere af koeretoejer i personbefordring , som er omhandlet i stk . 2 , litra c ) , i naevnte artikel .

2 . Planen for og tilrettelaegningen af den i stk . 1 omhandlede erhvervsuddannelse fastsaettes af medlemsstaten . Det bekraeftes ved en proeve eller en kontrol udfoert af staten eller organer udpeget af denne med henblik herpaa , og som virker under dennes direkte tilsyn , at denne uddannelse er fuldfoert .

3 . Medlemsstaterne kan kraeve , at foerere , som paa deres omraade udfoerer nationale transporter , eller som udfoerer internationale transporter i koeretoejer , som er indregistreret hos dem , erhverver en uddannelse , der er hoejere end den i bilaget fastsatte . Det kan enten vaere en uddannelse , som allerede er tilrettelagt i en medlemsstat , eller en uddannelse , som en medlemsstat agter at indfoere i fremtiden .

Artikel 2

1 . Det kvalifikationsbevis , som er omhandlet i artikel 5 , stk . 1 , litra b ) , andet led , og i stk . 2 , litra c ) , i forordning ( EOEF ) nr . 543/69 , udstedes af staten eller organer udpeget af denne med henblik herpaa , og som virker under dennes direkte tilsyn , til personer , som opfylder de i artikel 1 i dette direktiv fastsatte betingelser .

2 . De rettigheder , der i medfoer af stk . 1 er erhvervet inden ikrafttraedelsen af de nationale foranstaltninger , som traeffes i medfoer af dette direktiv , skal fortsat bestaa paa lige fod med de i henhold til dette direktiv udstedte beviser .

Artikel 3

1 . Efter hoering af Kommissionen saetter medlemsstaterne de noedvendige foranstaltninger i kraft for at efterkomme dette direktiv inden to aar efter dets meddelelse .

2 . Hver medlemsstat forelaegger Kommissionen proever paa de foererbeviser eller tilsvarende dokumenter , som de vedtager med henblik paa at gennemfoere artikel 2 , stk . 1 . Kommissionen fremsender straks disse oplysninger til de oevrige medlemsstater .

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 16 . december 1976 .

Paa Raadets vegne

Th . E . WESTERTERP

Formand

( 1 ) EFT nr . L 77 af 29 . 3 . 1969 , s . 49 .

( 2 ) EFT nr . L 67 af 20 . 3 . 1972 , s . 11 .

( 3 ) EFT nr . C 46 af 9 . 5 . 1972 , s . 8 .

( 4 ) EFT nr . C 88 af 6 . 9 . 1971 , s . 14 .

BILAG

MINIMUMSUDDANNELSE FOR OPNAAELSE AF ET KVALIFIKATIONSBEVIS I HENHOLD TIL ARTIKEL 5 , STK . 1 , LITRA b ) , OG STK . 2 , LITRA c ) , I FORORDNING ( EOEF ) Nr . 543/69

Uddannelsen med henblik paa opnaaelse af et kvalifikationsbevis skal mindst omfatte de nedenfor anfoerte elementer , for saa vidt de ikke allerede er omfattet af uddannelsen med henblik paa opnaaelse af foererbevis .

1 . Kendskab til koeretoejets opbygning og til dets vigtigste dele

1.1 . Kendskab til opbygning eller funktion af :

- forbraendingsmotorer ,

- smoering og koeling ,

- braendstofsystemet ,

- den elektriske installation ,

- taendingsanordningen ,

- transmission ( kobling , gearkasse osv . ) ;

1.2 . Almindeligt kendskab til smoering og frostsikring ;

1.3 . Kendskab til sikkerhedsforanstaltninger under aftagning og montering af hjul ;

1.4 . Kendskab til opbygning , montering , rigtig anvendelse og vedligeholdelse af daek ;

1.5 . Kendskab til de forskellige typer bremseapparater , disses funktion , hovedbestanddele , tilslutning , betjening og daglige vedligeholdelse , samt til sammenkoblingsanordninger ;

1.6 . Kendskab til lokalisering af folj ved koeretoejet ;

1.7 . Kendskab til udbedring af mindre driftsfejl ved koeretoejet ved hjaelp af dertil egnet vaerktoej ;

1.8 . Almindeligt kendskab til forebyggende vedligeholdelse af koeretoejet samt til rettidig udfoerelse af reparationer .

2 . Almindeligt kendskab til transport - og administrationsforhold

2.1 . Almindelig evne og tilstraekkelig geografisk kendskab til at kunne betjene sig af vejkort og deres registre ;

2.2 . Kendskab til oekonomisk brug af koeretoejer ;

2.3 . Kendskab til de foranstaltninger , der skal traeffes ved faerdselsuheld eller andre uheld ( f.eks . brand ) for saa vidt angaar koeretoejets forsikringsforhold ;

2.4 . Kendskab til den nationale lovgivning , der finder anvendelse paa den paagaeldende art af transport ( gods eller personer ) .

For foerere af koeretoejer i godstransport :

2.5 . Elementaert kendskab til foererens ansvar for saa vidt angaar modtagelse , transport og levering af gods , ifoelge de aftalte betingelser ;

2.6 . Kendskab til koeretoejs - og transportd * menter , der forlanges ved national og international godstransport ;

2.7 . Kendskab til fremgangsmaaden ved paalaesning og aflaesning af gods og til brugen af paa - og aflaesningsudstyr ;

2.8 . Almindeligt kendskab til de forholdsregler , der skal tages ved haandtering og transport af farligt gods .

For foerere af koeretoejer til personbefordring :

2.9 . Kendskab til foererens ansvar for saa vidt angaar personbefordring ;

2.10 . Kendskab til koeretoejs - og transportdokumenter , der forlanges ved national og international personbefordring .

3 . Erfaring i foering af koeretoejer i godstransport eller koeretoejer til personbefordring

3.1 . For foerere af koeretoejer i godstransport :

Praktisk erfaring i foering og manoevrering af koeretoejer over 7,5 tons og anvendelse af sammenkoblingsanordninger ;

3.2 . For foerere af koeretoejer til personbefordring :

Praktisk erfaring i foering og manoevrering af busser .

Top