Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0211

Rådets direktiv 76/211/EØF af 20. januar 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller volumen i færdigpakninger

OJ L 46, 21.2.1976, p. 1–11 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 003 P. 195 - 205
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 244 - 254
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 244 - 254
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 002 P. 31 - 41
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 002 P. 31 - 41
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 003 P. 91 - 101
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 003 P. 91 - 101
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 003 P. 91 - 101
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 003 P. 91 - 101
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 003 P. 91 - 101
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 003 P. 91 - 101
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 003 P. 91 - 101
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 003 P. 91 - 101
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 003 P. 91 - 101
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 161 - 171
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 161 - 171
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 3 - 13

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/211/oj

31976L0211

Rådets direktiv 76/211/EØF af 20. januar 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vægt eller volumen i færdigpakninger

EF-Tidende nr. L 046 af 21/02/1976 s. 0001 - 0011
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 2 s. 0031
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 3 s. 0195
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 2 s. 0031
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0244
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0244


++++

RAADETS DIREKTIV

af 20 . januar 1976

om indbyrdes tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om emballering af visse varer efter vaegt eller volumen i faerdigpakninger

( 76/211/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I de fleste af medlemsstaterne gaelder der for faerdigpakning til direkte salg af varer i pakninger , der er fremstillet og tillukket paa forhaand , praeceptive bestemmelser , som er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat og saaledes haemmer handelen med disse faerdigpakninger ; der maa derfor indledes en indbyrdes tilnaermelse af disse bestemmelser ;

for at muliggoere en korrekt forbrugerinformation maa det angives , hvorledes oplysningerne om den i faerdigpakninger indeholdte vares nominelle vaegt eller volumen skal anfoeres paa faerdigpakningen ;

det er ligeledes noedvendigt at fastlaegge tolerancerne for inholdet af faerdigpakninger , og med henblik paa at lette kontrollen af faerdigpakningens overensstemmelse med de fastsatte bestemmelser boer en referencemetode for denne kontrol klarlaegges ;

Raadets direktiv 71/316/EOEF af 26 . juli 1971 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning med hensyn til faelles bestemmelser om maaleinstrumenter samt om maaletekniske kontrolmetoder ( 3 ) , som aendret ved tiltraedelsesakten ( 4 ) , fastsaetter i artikel 16 , at formaalet med saerdirektiver kan vaere en indbyrdes tilnaermelse af vilkaarene for markedsfoering af bestemte produkter , isaer med hensyn til maaling og maerkning af de faerdigpakkede maengder ;

for visse medlemsstater frembyder en hurtig aendring af det paafyldningsprincip , der er foreskrevet i deres nationale lovgivning , samt tilrettelaeggelse af nye kontrolformer og aendringer af systemet for enheder for maal og vaegt , vanskeligheder ; der boer derfor for disse medlemsstater fastsaettes en overgangsperiode , som dog ikke maa bringe forstyrrelser i handelen inden for Faellesskabet med de naevnte varer og ikke frembyde en fare for gennemfoerelsen af direktivet i de andre medlemsstater -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv gaelder for faerdigpakninger , i hvilke varer , med undtagelse af de varer , der er omhandlet af Raadets direktiv 75/106/EOEF af 19 . december 1974 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om faerdigpakning af visse vaesker i bestemte volumenstoerrelser ( 5 ) , bringes i handelen med henblik paa salg i konstante ens nominelle maengder ,

- lig med vaerdier , der i forvejen er valgt af paafyldningsvirksomheden ,

- udtrykt i vaegt - eller volumenenheder ,

- paa mindst 5 g eller 5 ml og hoejst 10 kg eller 10 l .

Artikel 2

1 . Ved en faerdigpakning forstaas i dette direktiv en enhed bestaaende af en vare og den individuelle emballage , i hvilken den er pakket .

2 . En vare er faerdigpakket , naar den uden koeberens tilstedevaerelse er pakket i en emballage af en hvilken som helst art paa en saadan maade , at maengden af den i emballagen indeholdte vare har en forudbestemt stoerrelse , som ikke kan aendres , uden at pakningen aabnes eller undergaar en synlig aendring .

Artikel 3

1 . Faerdigpakninger , der kan maerkes med det i punkt 3.3 i bilag I fastsatte EOEF-tegn , er saadanne , som overholder forskrifterne i dette direktiv og dets bilag I .

2 . De underkastes maaleteknisk kontrol under de vilkaar , der er fastsat i bilag I , punkt 5 , og i bilag II .

Artikel 4

1 . Alle de i artikel 3 omhandlede faerdigpakninger skal vaere paafoert angivelse af den vaegt eller det volumen , benaevnt nominel vaegt eller nominel volumen , af varer , som de ifoelge bilag I skal indeholde .

2 . Faerdigpakninger med flydende varer skal vaere paafoert angivelse af det nominelle volumen , og faerdigpakninger med andre varer skal have paafoert angivelse af den nominelle vaegt , undtagen hvor dette er i modstrid med handelskutyme , eller med nationale retsforskrifter , der er ens i alle medlemsstater eller med Faellesskabets retsforskrifter .

3 . Hvis handelskutyme eller nationale retsforskrifter for en varekategori eller en type faerdigpakninger ikke er de samme i alle medlemsstater , skal der paa disse faerdigpakninger mindst paafoeres de maal - eller vaegtsangivelser , som svarer til den handelskutyme eller de nationale retsforskrifter , der er gaeldende i bestemmelseslandet .

4 . Indtil udloebet af overgangsperioden , under hvilken brugen af maaleenheder i systemet i det britiske imperium , som anfoert i bilag II til Raadets direktiv 71/354/EOEF af 18 . oktober 1971 om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om enhederne for maal og vaegt ( 6 ) , aendret ved tiltraedelsesakten , er tilladt inden for Faellesskabet , skal , dersom Det forenede Kongerige eller Irland oensker det , angivelsen af nominel vaegt og/eller volumen udtrykt i SI-enheder i overensstemmelse med punkt 3.1 i bilag I til dette direktiv , paa deres nationale omraade vaere ledsaget af en angivelse af den tilsvarende maengde i systemet i det britiske imperium ( UK ) , der beregnes ved anvendelse af foelgende omregningsfaktorer :

1 g = 0,0353 ounce ( avoirdupoids ) ,

1 kg = 2,205 pounds ,

1 ml = 0,0352 fluid ounce ,

1 l = 1,760 pint eller 0,220 gallon .

Artikel 5

Medlemsstaterne kan ikke af grunde , der vedroerer de angivelser , som faerdigpakningerne i henhold til dette direktiv ska * vaere paafoert , bestemmelse af volumen eller vaegt eller de metoder , efter hvilke de er maalt eller kontrolleret , naegte , forbyde eller begraense markedsfoering af faerdigpakninger , som opfylder forskrifterne og kontrolbestemmelserne i dette direktiv .

Artikel 6

De aendringer , som er noedvendige for at tilpasse forskrifterne i dette direktivs bilag I og II , til de tekniske fremskridt , vedtages i overensstemmelse med den procedure , der er fastsat i artikel 18 og 19 i direktiv 71/316/EOEF .

Artikel 7

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige administrative eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft for inden atten maaneder efter dets meddelelse at efterkomme dette direktiv og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Uanset bestemmelserne i stk . 1 kan Belgien , Irland , Nederlandene og Det forenede Kongerige paa deres eget omraade udsaette anvendelsen af dette direktiv og dets bilag til senest den 31 . december 1979 .

3 . I den periode , under hvilken direktivet ikke finder anvendelse i en medlemsstat , indfoerer denne medlemsstat ikke efter datoen for direktivets vedtagelse skaerpelser af deres paa denne dato gaeldende kontrolforanstaltninger vedroerende maengden indeholdt i de faerdigpakninger , som er omhandlet i dette direktiv , og som hidroerer fra andre medlemstater .

4 . I samme periode godkender de medlemsstater , som har sat bestemmelserne i direktivet i kraft , paa lige fod med og paa samme vilkaar som de faerdigpakninger , der er i overensstemmelse med alle bestemmelserne i direktivet , faerdigpakninger , som hidroerer fra de medlemsstater , der nyder godt af den undtagelse , der er fastsat i stk . 2 , og som er i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag I , punkt 1 , selv om disse ikke er forsynet med det EOEF-tegn , som er foreskrevet i punkt 3.3 i bilag I .

5 . Den i bilag I , punkt 5 , omhandlede kontrol , udfoeres af de kompetente myndigheder i den medlemsstat , som er bestemmelsesland , naar det drejer sig om faerdigpakninger fremstillet uden for Faellesskabet og indfoert paa Faellesskabets omraade i en medlemsstat , der endnu ikke har sat direktivet i kraft ifoelge forskrifterne i denne artikel .

6 . Medlemsstaterne drager omsorg for at meddele Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter , som de vedtager inden for det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 8

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 20 . januar 1976 .

Paa Raadets vegne

G . THORN

Formand

( 1 ) EFT nr . C 48 af 25 . 4 . 1974 , s . 21 .

( 2 ) EFT nr . C 109 af 19 . 9 . 1974 , s . 16 .

( 3 ) EFT nr . L 202 af 6 . 9 . 1971 , s . 1 .

( 4 ) EFT nr . L 73 af 27 . 3 . 1972 , s . 14 .

( 5 ) EFT nr . L 42 af 15 . 2 . 1975 , s . 1 .

( 6 ) EFT nr . L 243 af 29 . 10 . 1971 , s . 29 .

BILAG I

1 . MAALSAETNINGER

Emballeringen af de i dette direktiv omhandlede faerdigpakninger skal sikres paa en saadan maade , at de faerdiggjorte pakninger opfylder foelgende betingelser :

1.1 . det faktiske indhold af faerdigpakningerne maa i gennemsnit ikke vaere mindre end den nominelle maengde ;

1.2 . andelen af de faerdigpakninger , der udviser negative afvigelser udover den negative tolerance , der er fastsat i punkt 2.4 , skal vaere tilstraekkelig lille til at saette partier af faerdigpakninger i stand til at bestaa de kontrolproever , der er foreskrevet i bilag II ;

1.3 . ingen faerdigpakning , der udviser en negativ afvigelse udover det dobbelte af den negative tolerance , der er anfoert i tabellen i punkt 2.4 , kan forsynes med det EOEF-tegn , der er foreskrevet i punkt 3.3 .

2 . DEFINITIONER OG GRUNDFORSKRIFTER

2.1 . Den nominelle maengde ( nominel vaegt eller nominelt volumen ) i en faerdigpakning er den vaegt eller det volumen , der er angivet paa pakningen ; det er den maengde af varen , som faerdigpakningen anses for at indeholde ;

2.2 . det faktiske indhold af en faerdigpakning er den maengde ( i vaegt eller volumen ) af varen , som den faktisk indeholder . Ved alle kontrolproever af varer , hvis maengde opgives i volumenenheder , er den maengde af det faktiske indhold , der tages i betragtning , maengden af dette indhold ved 20 * C uanset den temperatur , ved hvilken paafyldningen eller kontrollen foretages . Denne regel gaelder dog ikke for dybfrosne og frosne varer , hvis maengde opgives i volumenenheder .

2.3 . den negative afvigelse er den maengde , det faktiske indhold er mindre end den paagaeldende faerdigpaknings nominelle maengde ;

2.4 . den negative tolerance for indholdet af en faerdigpakning fastsaettes i overensstemmelse med nedenstaaende tabel , i hvilken varerne efter vilkaarene i punkt 2.5 og 2.6 er opdelt i to klasser " A " og " B " svarende til deres fysiske egenskaber og/eller de anvendte pakningsmaader og stoerrelsen af de nominelle paafyldningsmaengder .

Nominel paafyldningsmaengde Q n , i gram eller i milliliter * Negative tolerancer *

* Klasse " A " * Klasse " B " *

* i % af Q n * g eller ml * i % af Q n * g eller ml *

fra 5 til 25 ekskl . * - * - * 9 * - *

fra 25 til 50 * 4,5 * - * 9 * - *

fra 50 til 100 * - * 2,25 * - * 4,5 *

fra 100 til 200 * 2,25 * - * 4,5 * - *

fra 200 til 300 * - * 4,5 * - * 9 *

fra 300 til 500 * 1,5 * - * 3 * - *

fra 500 til 1 000 * - * 7,5 * - * 15 *

fra 1 000 til 10 000 inkl . * 0,75 * - * 1,5 * - *

Ved anvendelse af tabellen skal de negative tolerancer , som er angivet i procent i tabellen , omregnes til vaegt - eller volumenenheder , som afrundes til tiendedel gram eller milliliter ( ved overskridelser ) .

2.5 . Som varer i klasse " A " anses :

a ) Produkter , der er faste eller ikke er leftflydende paa salgsstadiet , men som kan goeres tilstraekkeligt flydende ved paafyldningen , som ikke indeholder synlige faste eller luftformige bestanddele og for hvilke emballeringen kun kraever en arbejdsgang ;

b ) produkter i pulverform ;

c ) produkter sammensat af dele , stykker eller korn , hvor vaegten af bestanddelene hoejst er lig med en tredjedel af den tolerance , som svarer til den nominelle maengde i faerdigpakningen i kolonnen for klasse " A " i tabellen under punkt 2.4 ;

d ) klaege , sejtflydende produkter , der let kan smoeres ud ,

for saa vidt disse produkter , naar de er afvejet eller emballeret , ikke bearbejdes yderligere eller kun underkastet en bearbejdning , der ikke aendrer deres faktiske maengde .

2.6 . Alle produkter , der ikke henhoerer under den under punkt 2.5 naevnte klasse , henhoerer under klasse " B " . Endvidere betragtes foelgende produkter som klasse " B " -produkter :

a ) flydende produkter ;

b ) produkter i faerdigpakninger , hvis nominelle vaegt eller volumen er mindre end 25 g eller 25 ml ;

c ) produkter , hvis reologiske egenskaber ( f.eks . fluiditet , viskositet ) eller massefylde ved udstroemning ikke kan holdes tilstraekkelig konstant med egnede tekniske hjaelpemidler .

3 . PAASKRIFT OG MAERKNING

Enhver faerdigpakning , der er udfoert i overensstemmelse med dette direktiv , skal vaere forsynet med foelgende paaskrifter paa emballagen , anbragt paa en saadan maade , at de ikke kan udslettes , er let laeselige og synlige paa faerdigpakningen under saedvanlige praesentationsvilkaar :

3.1 . Den nominelle maengde ( nominel vaegt eller volumen ) , udtrykt i maaleenhederne kilogram eller gram , liter , centiliter eller millimeter , ved anvendelse af tal , der er mindst 6 mm hoeje , hvis den nominelle maengde er over 1 000 g eller 100 cl , mindst 4 mm hvis den er 1 000 g eller 100 cl eller mindre , men over 200 g eller 20 cl , og mindst 3 mm hvis den er 200 g eller 20 cl , eller mindre , efterfulgt af symbolet for den anvendte maaleenhed , eller eventuelt dens navn , i overensstemmelse med forskrifterne i direktiv 71/354/EOEF .

Ved angivelse i enheder i systemet i det britiske imperium ( UK ) maa tallene ikke vaere stoerre end de tilsvarende angivelser i SI-enheder :

3.2 . Et maerke eller en paaskrift , der goer det muligt for de kompetente myndigheder at identificere paafyldningsvirksomheden eller den , der har ladet paafyldningen foretage , eller den inden for Faellesskabet etablerede importoer ;

3.3 . Bogstavet lille " e " , af en hoejde af mindst 3 mm , der attesterer , at faerdigpakningen efterkommer forskrifterne i dette direktiv , anbragt i samme synsfelt som anfoerelsen af det nominelle volumen eller vaegt .

Dette bogstav har form som tegningen , der er vedlagt punkt 3 , i bilag II , til direktiv 71/316/EOEF .

Artikel 12 i ovenstaaende direktiv finder tilsvarende anvendelse .

4 . PAAFYLDNINGSVIRKSOMHEDENS ELLER IMPORTOERENS ANSVAR

Paafyldningsvirksomheden eller importoeren har ansvaret for , at faerdigpakningerne opfylder forskrifterne i dette direktiv .

Den i en faerdigpakning indeholdte varemaengde ( eller paafyldningsmaengde ) , det saakaldte faktiske indhold , skal maales eller kontrolleres ( efter vaegt eller volumen ) under paafyldningsvirksomhedens og/eller importoerens ansvar . Maalingen eller kontrollen foretages ved brug af et lovmaessigt maaleinstrument , der er egnet til form * et .

Kontrollen kan udfoeres ved proeveudtagning .

Bliver det faktiske indhold ikke maalt , skal paafyldningsvirksomhedens kontrol tilrettelaegges saaledes , at maengden af dette indhold sikres effektivt .

Denne betingelse er opfyldt , naar paafyldningsvirksomheden foretager en fabrikationskontrol efter retningslinjer , der er godkendt af medlemsstaternes kompetente myndigheder , og opbevarer de dokumenter , hvor resultaterne af denne kontrol er optegnet , til disse myndigheders raadighed for at godtgoere , at saavel kontrollen som de korrektioner og tilpasninger , der har vist sig noedvendige , er gennemfoert regelmaessigt og korrekt .

Ved indfoersler fra tredjelande kan importoeren i stedet for at foretage maaling eller kontrol godtgoere , at han har sikret sig tilstraekkeligt til at kunne paatage sig sit ansvar .

For varer , hvis maengde udtrykkes i volumenenheder , bestaar en metode blandt andre til opfyldelse af maale - eller kontrolpligten i ved emballering af faerdigpakninger at anvende en maalebeholder , der er defineret i det direktiv , der gaelder for disse , og fyldt under de vilkaar , der er fastsat i samme og i dette direktiv .

5 . KONTROL , DER SKAL UDFOERES AF DE KOMPETENTE MYNDIGHEDER HOS PAAFYLDNINGSVIRKSOMHEDEN ELLER HOS IMPORTOEREN

Kontrollen af faerdigpakningernes overensstemmelse med forskrifterne i dette direktiv udfoeres af medlemsstaternes kompetente myndigheder som stikproevekontrol hos den , som foretager paafyldningen i emballagen eller , hvis dette er praktisk umuligt , hos importoeren eller dennes inden for Faellesskabet etablerede repraesentant .

Denne statistiske kontrol ved proeveudtagning udfoeres i overensstemmelse med de regler , der er godkendt for kvalitetskontrol . Den skal vaere lige saa effektiv som den referencemetode , der er naermere angivet i bilag II .

6 . ANDEN KONTROL UDOEVET AF KOMPETENTE MYNDIGHEDER

Dette direktiv er ikke til hinder for kontrol , som medlemsstaternes kompetente myndigheder maatte udoeve i alle handelsled , saerlig for at efterproeve , at faerdigpakningerne er i overensstemmelse med forskrifterne i direktivet .

Artikel 15 , stk . 2 i direktiv 71/316/EOEF finder tilsvarende anvendelse .

BILAG II

Dette bilag fastlaegger retningslinjerne for referencemetoden for den statistiske kontrol af partier af faerdigpakninger , med henblik paa at efterkomme forskrifterne i direktivets artikel 3 , og i bilag I , punkt 5 .

Denne kontrol bygger paa ISO-standard 2859 vedroerende kontrol med alternativ klassifikation , og der anvendes et acceptabelt kvalitetsniveau paa 2,5 % . Niveauet for proeveudtagning svarer for ikke-destruktive proever til niveau II i denne standard og for destruktive proever , til niveau S 3 .

1 . FORSKRIFTER FOR BESTEMMELSE AF FAERDIGPAKNINGERNES FAKTISKE INDHOLD

Faerdigpakningernes faktiske indhold kan maales direkte ved hjaelp af vejeinstrumenter eller rumfangsmaaleapparater eller , naar der er tale om en vaeske , indirekte ved vejning af det indpakkede produkt og maaling af dets massefylde .

Uanset metode , maa maaleusikkerheden ved bestemmelse af en faerdigpaknings faktiske indhold hoejst vaere en femtedel af den negative tolerance , som gaelder for faerdigpakningens nominelle maengde .

Fremgangsmaaden ved denne maaling kan vaere foreskrevet i hver medlemsstats egne bestemmelser .

2 . FORSKRIFTER FOR KONTROL AF PARTIER AF FAERDIGPAKNINGER

Kontrollen af faerdigpakningerne udfoeres ved proeveudtagning og omfatter to dele :

- en kontrol af det faktiske indhold af hver enkelt faerdigpakning i proeven ,

- en anden kontrol af det gennemsnitlige faktiske indhold af faerdigpakningerne i proeven .

Et parti faerdigpakninger betragtes som godkendt , hvis begge resultaterne af den todelte kontrol opfylder godkendelseskriterierne .

For begge disse kontroldele fastsaettes to proeveudtagningsmuligheder :

- den ene til ikke destruktiv kontrol , det vil sige til en kontrol , der ikke medfoerer aabning af emballagen ,

- den anden til destruktiv kontrol , det vil sige til en kontrol , der medfoerer aabning eller oedelaeggelse af emballagen .

Denne sidstnaevnte kontrol begraenses af oekonomiske og praktiske grunde til det strengt noedvendige , og dens effektivitet er ringere end den foerstnaevntes .

Den destruktive kontrol skal saaledes kun anvendes , naar det ikke i praksis er muligt at anvendes en ikke destruktiv kontrol . Som almindelig regel anvendes den ikke paa partier under hundrede enheder .

2.1 . Partiinddeling af faerdigpakninger

2.1.1 . Partiet bestaar af alle de faerdigpakninger af samme type og samme fabrikat , som skal kontrolleres .

2.1.2 . Naar kontrollen af faerdigpakningerne foretages ved enden af paafyldningsanlaeggets transportbaand , skal partiets stoerrelse svare til anlaeggets maksimale kapacitet pr . time .

I andre tilfaelde begraenses partiets faktiske stoerrelse til 10 000 stk .

2.1.3 . For partier paa under 100 faerdigpakninger foretages den ikke destruktive kontrol , hvis den finder sted , af hele partiet .

2.1.4 . Forud for den kontrol , der er fastsat i punkterne 2.2 og 2.3 , udtages vilkaarligt fra partiet et tilstraekkeligt antal faerdigpakninger , for at muliggoere gennemfoerelse af den kontrol , der kraever den stoerste proeveudtagning .

Til den anden kontrol udtages det noedvendige antal proever vilkaarligt fra den foerste proeveudtagning og maerkes .

Maerkningen af disse udtagne proever maa vaere foretaget foer maalingerne paabegyndes .

2.2 . Kontrol af det tilladte mindsteindhold i en faerdigpakning

2.2.1 . Det tilladte mindsteindhold findes ved at traekke den negative tolerance fra faerdigpakningens nominelle maengde .

2.2.2 . De enkelte faerdigpakninger fra partiet , der har et faktisk indhold , der er mindre end det tilladte mindsteindhold , benaevnes fejlemner .

2.2.3 . Til kontrol ved proeveudtagning skal et af foelgende proeveudtagningsskemaer ( enkelt eller dobbelt ) anvendes efter medlemsstaternes valg .

2.2.3.1 . Enkelt proeveudtagningskema

Antallet af kontrollerede faerdigpakninger skal vaere lig med det antal , der i skemaet er foreskrevet for proeveudtagningen :

- hvis antallet af fejlemner , der konstateres blandt de proeveudtagne er mindre eller lig med godkendelseskriteriet , betragtes partier af faerdigpakninger som godkendt for denne kontrol ;

- hvis antallet af fejlemner , der konstateres blandt de proeveudtagne , er stoerre eller lig med kassationskriteriet , afvises partiet .

2.2.3.1.1 . Skema for ikke destruktiv kontrol .

Partistoerrelse * Proevens stoerrelse * Antal fejlemner *

* * Godkendelseskriterium * Kassationskriterium *

100 til 150 * 20 * 1 * 2 *

151 til 280 * 32 * 2 * 3 *

281 til 500 * 50 * 3 * 4 *

501 til 1 200 * 80 * 5 * 6 *

1 201 til 3 200 * 125 * 7 * 8 *

3 201 og derover * 200 * 10 * 11 *

2.2.3.1.2 . Skema for destruktiv kontrol

Partistoerrelse * Proevens stoerrelse * Antal fejlemner *

* * Godkendelseskriterium * Kassationskriterium *

uanset stoerrelse ( * 100 ) * 20 * 1 * 2 *

2.2.3.2 . Dobbelt proeveudtagningsskema

Antallet af foerst kontrollerede faerdigpakninger skal vaere lig med det i skemaet angivne antal for foerste proeve :

- hvis antallet af fundne fejlemner , der konstateres i den foerste proeve , er mindre end eller lig med det foerste godkendelseskriterium , betragtes partiet som godkendt for denne kontrol ;

- hvis antallet af fundne fejlemner , der konstateres i den foerste proeve , er stoerre eller lig med det foerste kassationskriterium , afvises partiet ;

- hvis antallet af fejlemner , der konstateres i den foerste proeve ligger mellem det foerste godkendelseskriterium og det foerste kassationskriterium , skal en anden proeve , hvis antal er anfoert i skemaet , kontrolleres .

Antallet af fundne fejlemner i foerste og anden proeve skal laegges sammen :

- hvis det sammenlagte fejlemneantal er mindre eller lig med det andet godkendelseskriterium , betragtes partiet som godkendt for denne kontrol ;

- hvis det sammenlagte fejlemneantal er stoerre end eller lig med det andet kassationskriterium , afvises partiet .

2.2.3.2.1 . Skema for ikke destruktiv kontrol

Partistoerrelse * Proever * Antal fejlemner *

* Proevenummer * Antal * Sammenlagt antal * Godkendelseskriterium * Kassationskriterium *

100 til 150 * 1 . * 13 * 13 * 0 * 2 *

* 2 . * 13 * 26 * 1 * 2 *

151 til 280 * 1 . * 20 * 20 * 0 * 3 *

* 2 . * 20 * 40 * 3 * 4 *

281 til 500 * 1 . * 32 * 32 * 1 * 4 *

* 2 . * 32 * 64 * 4 * 5 *

501 til 1 200 * 1 . * 50 * 50 * 2 * 5 *

* 2 . * 50 * 100 * 6 * 7 *

1 201 til 3 200 * 1 . * 80 * 80 * 3 * 7 *

* 2 . * 80 * 160 * 8 * 9 *

3 201 og derover * 1 . * 125 * 125 * 5 * 9 *

* 2 . * 125 * 250 * 12 * 13 *

2.2.3.2.2 . Skema for destruktiv kontrol

Partistoerrelse * Proever * Antal fejlemner *

* Proevenummer * Antal * Sammenlagt antal * Godkendelseskriterium * Kassationskriterium *

uanset stoerrelse ( * 100 ) * 1 . * 13 * 13 * 0 * 2 *

* 2 . * 13 * 26 * 1 * 2 *

2.3 . Kontrol af gennemsnit af det faktiske indhold af de enkelte pakninger i et parti faerdigpakninger

2.3.1 . Et parti faerdigpakninger betragtes som godkendt for denne kontrol hvis gennemsnittet x = S x i/n af det faktiske indhold x i af n faerdigpakninger fra en proeveudtagning er stoerre end foelgende vaerdi :

Q n - s / * n * t ( 1 - a )

I denne formel betyder :

Q n : faerdigpakningens nominelle indhold ,

n : antallet af proeveudtagne faerdigpakninger i proeven til denne kontrol ,

s : skoennet standardafvigelse i partiets faktiske indhold ,

t( 1 - a ) : usikkerhedsfaktoren i studentfordelingen som funktion af antallet af frihedsgrader v = n - 1 og konfidenskoefficient ( 1 - a ) = 0,995 .

2.3.2 . Naar maalingen af det faktiske indhold af det i i . te emne af en proeveudtagning af n emner , benaevnes x i faar man :

2.3.2.1 . gennemsnittet af maalingerne af proeveudtagningen ved udregning af :

x = S(i = n,i = 1 ) x i/n

2.3.2.2 . skoennet standardafgivelse s ved udregning af :

- summen af maalingernes kvadrater : S(i = n,i = 1 ) ( x i)2

- kvadratet af maalingernes sum : ( S(i = n,i = 1 ) x i)2

derefter 1/n ( S(i = n,i = 1 ) x i)2

- den berigtigede sum SC = S(i = n,i = 1 ) ( x i)2 - 1/n ( S(i = n,i = 1 ) x i)2

- skoennet afvigelse v = SC /( n - 1 )

skoennet standardafgivelse er s = * v

2.3.3 . Godkendelses - og kassationskriterier for partier af faerdigpakninger til kontrol af gennemsnittet :

2.3.3.1 . Kriterier for ikke destruktiv kontrol

Partistoerrelse * Proevens stoerrelse * Kriterier for *

* * godkendelse * kassation *

100 til og med 500 * 30 * x * Q n - 0,503s * x < Q n - 0,503s *

> 500 * 50 * x * Q n - 0,379s * x < Q n - 0,379s *

2.3.3.2 . Kriterier for destruktiv kontrol

Partistoerrelse * Proevens stoerrelse * Kriterier for *

* * godkendelse * kassation *

Uanset stoerrelse ( * 100 ) * 20 * x * Q n - 0,640s * x < Q n - 0,640s

Top