Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31976L0119

Rådets direktiv 76/119/EØF af 18. december 1975 om harmonisering af administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om proceduren for passiv forædling

OJ L 24, 30.1.1976, p. 58–62 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 02 Volume 002 P. 121 - 125
Spanish special edition: Chapter 02 Volume 003 P. 41 - 45
Portuguese special edition: Chapter 02 Volume 003 P. 41 - 45

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1988; ophævet ved 386R2473

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1976/119/oj

31976L0119

Rådets direktiv 76/119/EØF af 18. december 1975 om harmonisering af administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om proceduren for passiv forædling

EF-Tidende nr. L 024 af 30/01/1976 s. 0058 - 0062
den græske specialudgave: Kapitel 02 bind 2 s. 0121
den spanske specialudgave: Kapitel 02 bind 3 s. 0041
den portugisiske specialudgave: Kapitel 02 bind 3 s. 0041


++++

RAADETS DIREKTIV

af 18 . december 1975

om harmonisering af administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om proceduren for passiv foraedling

( 76/119/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Den internationale arbejdsdeling medfoerer anvendelse af proceduren for passiv foraedling , dvs . udfoersel af varer og produkter med henblik paa deres genindfoersel efter forarbejdning , bearbejdning eller reparation ;

en raekke virksomheder inden for Faellesskabet henvender sig til industrier udenfor , der har de egnede tekniske muligheder , eller som har udelukkende patentrettigheder , for at lade foretage foraedlingsprocesser ;

oprettelsen af toldunionen er i det vaesentligste fastsat ved bestemmelserne i afsnit I , kapitel 1 , i anden del af traktaten ;

i sin henstilling af 29 . november 1961 til medlemsstaterne ( 3 ) har Kommissionen fastlagt de principper , som ved toldbehandlingen boer anvendes paa produkter , der genindfoeres efter midlertidig udfoersel ;

i medfoer af ovennaevnte henstilling har de oprindelige medlemsstater udstedt administrative eller ved lov fastsatte bestemmelser , der tillader personer , som er hjemmehoerende dér , midlertidig udfoersel fra det nationale toldomraade af varer af enhver art og oprindelse , der opfylder betingelserne i artikel 9 , stk . 2 , og artikel 10 , stk . 1 , i traktaten , og af produkter , som er underlagt proceduren for aktiv foraedling , og som efter deres behandling yderligere skal underkastes en forarbejdning uden for Faellesskabets toldomraade , med henblik paa deres genindfoersel efter forarbejdning , bearbejdning eller reparation ; benyttelse af den naevnte procedure finder dog sted i henhold til nationale fremgangsmaader , der er vaesentlig forskellige fra én medlemsstat til en anden ;

dette direktiv hindrer ikke gennemfoerelsen af de bestemmelser , der navnlig paa det handelspolitiske omraade traeffes med henblik paa at foretage en kvantitativ begraensning af udfoersler eller indfoersler ;

den i medfoer af traktaten oprettede toldunion goer indfoerelsen af faelles regler for midlertidig udfoersel med henblik paa passiv foraedling noedvendig ;

der boer fastlaegges et system med fuldstaendig eller delvis fritagelse for importafgifter paa foraedlede produkter for at undgaa , at de varer , der udfoeres fra Faellesskabet med henblik paa foraedling , paalaegges afgifter ved deres genindfoersel ;

uanset den toldbeskyttelse , der sikres ved det paataenkte afgiftssystem , kan indroemmelse af adgang til at benytte proceduren for passiv foraedling naegtes af medlemsstater , hvorfra midlertidig udfoersel finder sted , naar der er risiko for , at vaesentlige interesser for forarbejdningsvirksomhederne i Faellesskabet rammes i betydelig grad ;

Raadets direktiv 69/73/EOEF af 4 . marts 1969 om harmonisering af lovgivning om aktiv foraedling ( 4 ) har i artikel 22 og 23 aabnet mulighed for , at alle eller en del af foraedlingsprodukterne , produkterne paa mellemstadium eller de uforaedlede varer kan vaere genstand for midlertidig udfoersel med henblik paa yderligere foraedlingsprocesser i et tredjeland ; der boer aabnes mulighed for inden for rammerne af dette direktiv at vedtage de saerlige bestemmelser , som samordningen af procedurerne for aktiv og passiv foraedling maatte kraeve ;

det er af betydning at sikre en ensartet anvendelse af disse faelles regler og med henblik herpaa at fastlaegge en faellesskabsfremgangsmaade , der goer det muligt at vedtage gennemfoerelsesbestemmelserne inden for en passende frist ;

Irlands industri vil , hverken hvad angaar samhandel med tredjelande eller samhandel inden for Faellesskabet , vaere i stand til i det tidsrum , hvor de nye medlemsstater gradvist indfoerer den faelles toldtarif , at gennemfoere den nedsaettelse af toldbeskyttelsen , som er resultatet af den fuldstaendige eller delvise fritagelse , der fastlaegges i dette direktiv ;

det boer derfor bestemmes , at Irland skal saette de noedvendige foranstaltninger i kraft med henblik paa at efterkomme dette direktiv senest den 1 . juli 1977 ;

i henhold til artikel 46 i tiltraedelsesakten ( 5 ) finder bestemmelserne i dette direktiv om samhandelen med tredjelande anvendelse , paa samme vilkaar , paa samhandelen inden for Faellesskabet , for saa vidt der opkraeves told i denne samhandel ; disse bestemmelser finder derfor anvendelse paa samhandelen mellem Faellesskabets oprindelige medlemsstater paa den ene side og Danmark , Det forenede Kongerige og - senest fra den 1 . juli 1977 - Irland paa den anden side , saavel som mellem Danmark og Det forenede Kongerige samt - senest fra den 1 . juli 1977 - mellem hvert af disse lande og Irland -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv fastlaegger de regler , som medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser skal indeholde om proceduren for passiv foraedling .

Artikel 2

1 . Med forbehold af artikel 46 i tiltraedelsesakten forstaas ved procedure for passiv foraedling den toldprocedure , der tillader midlertidig udfoersel af varer af e * ver art og oprindelse fra Faellesskabets toldomraade med henblik paa deres genindfoersel i form af foraedlingsprodukter som defineret i artikel 3 , med fulstaendig eller delvis fritagelse for importafgifter , efter at de uden for Faellesskabets toldomraade har vaeret genstand for en eller flere af de i artikel 3 definerede foraedlingsprocesser .

Ved importafgifter forstaas saavel told og afgifter med tilsvarende virkning som de landbrugsimportafgifter og andre afgifter ved indfoersel , der fastsaettes som et led i den faelles landbrugspolitik eller i de saerordninger , der i henhold til artikel 235 i traktaten anvendes paa visse varer , som frembringes ved forarbejdning af landbrugsprodukter .

Som afvigelse fra foerste afsnit finder direktivet i de nye medlemsstater ikke anvendelse paa den finanstold eller paa det fiskale element i en saadan told , som er opretholdt i disse stater i overensstemmelse med artikel 38 , stk . 3 og 4 , i tiltraedelsesakten .

2 . Ved midlertidig udfoersel skal de i stk . 1 omhandlede varer opfylde betingelserne i artikel 9 , stk . 2 og artikel 10 , stk . 1 , i traktaten , uden at denne midlertidige udfoersel har givet eller giver anledning til nogen fritagelse for eller tilbagebetaling af importafgifter eller til nogen restitution indfoert paa faellesskabsplan .

3 . Proceduren for passiv foraedling finder i overensstemmelse med artikel 22 og 23 i Raadets direktiv 69/73/EOEF ligeledes anvendelse paa alle varer , der befinder sig i Faellesskabet under proceduren for aktiv foraedling .

4 . De bestemmelser , der er noedvendige til gennemfoerelsen af stk . 3 , vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 14 .

Artikel 3

Ved foraedlingsprodukter forstaas de produkter , der fremkommer ved en eller flere af foelgende foraedlingsprocesser :

a ) bearbejdning af varer , herunder deres montage , samling og tilpasning til andre varer ;

b ) forarbejdning af varer ;

c ) reparation af varer , herunder deres istandsaettelse og regulering .

Artikel 4

1 . Adgang til at benytte proceduren for passiv foraedling indroemmes kun fysiske eller juridiske personer , der er hjemmehoerende i Faellesskabet og som lader udfoere de i artikel 3 naevnte foraedlingsprocesser .

2 . De kompetente myndigheder i den medlemsstat , fra hvilken den midlertidige udfoersel finder sted , indroemmer paa de i artikel 5 naevnte betingelser , efter ansoegning og forud for den midlertidige udfoersel af varerne , ved generelle eller specielle bevillinger den paagaeldende ansoeger adgang til at benytte proceduren .

3 . Adgang til at benytte proceduren indroemmes kun , naar det er muligt for de kompetente myndigheder at paavise de udfoerte varer i foraedlingsprodukterne .

4 . De kompetente myndigheder kan over for personer , der ikke frembyder den sikkerhed , som anses for noedvendig , naegte at indroemme adgang til benyttelse af proceduren .

Artikel 5

I bevillingen fastsaettes de betingelser , under hvilke den passive foraedlingsproces skal finde sted , og navnlig :

- udbyttesatserne , under hensyntagen til de tekniske data for den eller de processer , der skal gennemfoeres , hvis saadanne er fastlagt , eller , saafremt dette ikke er tilfaeldet , under hensyntagen til de data , der er til raadighed inden for Faellesskabet vedroerende processer af samme art ;

- de naermere bestemmelser , der goer det muligt at paavise de udfoerte varer i de foraedlingsprodukter , som skal genindfoeres ;

- fristen for genindfoersel i forhold til det tidsrum , der er noedvendigt til at gennemfoere én eller flere passive foraedlingsprocesser .

Artikel 6

1 . Adgang til at benytte proceduren for passiv foraedling bevilges ikke af de kompetente myndigheder i den medlemsstat , fra hvilken den midlertidige udfoersel finder sted , naar indroemmelse af adgang til at benytte denne procedure i betydelig grad vil kunne kraenke vaesentlige interesser for forarbejdningsvirksomhederne i Faellesskabet .

2 . De faktiske omstaendigheder , der har faaet de kompetente myndigheder til i henhold til stk . 1 at naegte adgang til benyttelse af proceduren , skal meddeles Kommissionen af medlemsstaterne inden den tiende i maaneden , der foelger efter den maaned , i hvilken adgangen er blevet naegtet .

Kommissionen giver de andre medlemsstater meddelelse herom . Disse oplysninger er af fortrolig karakter .

Artikel 7

1 . Naar genindfoersel af foraedlingsprodukter finder sted i en anden medlemsstat end den , fra hvilken den midlertidige udfoersel af de tilsvarende varer har fundet sted , godkendes den bevilling , som er meddelt af de kompetente myndigheder i den medlemsstat , hvorfra den midlertidige udfoersel har fundet sted , af de kompetente myndigheder i den medlemsstat , i hvilken disse foraedlingsprodukter genindfoeres .

2 . De kompetente myndigheder i genindfoerselsmedlemsstaten har befoejelse til undtagelsesvis , og hvis omstaendighederne taler derfor , at aendre de betingelser , der er fastsat af myndighederne i udfoerselsmedlemsstaten , naar en saadan aendring er noedvendig for , at genindfoerselen af foraedlingsprodukter i henhold til proceduren for passiv foraedling kan finde sted .

3 . De naermere bestemmelser for det administrative samarbejde mellem medlemsstaternes administrationer , der er noedvendige til gennemfoerelse af stk . 1 , vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 14 .

Artikel 8

De kompetente myndigheder i saavel udfoerselsmedlemsstaten som genindfoerselsmedlemsstaten har navnlig befoejelse til :

- at forlaenge den oprindeligt fastsatte tidsfrist ;

- at godkende , at genindfoersel af foraedlingsprodukter finder sted i flere forsendelser ;

- at tillade , naar omstaendighederne taler derfor og uanset bestemmelserne i artikel 2 , stk . 1 , fuldstaendig eller delvis genindfoersel af varer , der stadig befinder sig i samme tilstand som ved den midlertidige udfoersel , herefter benaevnt " uforaedlede varer " , eller som forefindes i form af produkter , der er et resultat af en ufuldstaendig behandling i forhold til den i bevillingen fastsatte , herefter benaevnt " produkter paa mellemstadium " .

Artikel 9

1 . I tilfaelde af overdragelse af varer , der midlertidigt er udfoert i henhold til proceduren for passiv foraedling , opretholder de kompetente myndigheder adgangen til benyttelse af den naevnte procedure paa den betingelse , at foraedlingsprodukterne , eller i tilfaelde af anvendelse af artikel 8 , tredje led , de uforaedlede varer eller produkterne paa mellemstadium , genindfoeres af bevillingshaveren .

I givet fald kan disse produkter eller varer genindfoeres af en anden person under forudsaetning af , at denne har opnaaet den foerste bevillingshavers samtykke , og at der fremlaegges bevis for dette samtykke , samt at denne anden person opfylder betingelserne i den oprindelige bevilling .

2 . De naermere bestemmelser for det administrative samarbejde mellem medlemsstaternes administrationer , der er noedvendige til gennemfoerelse af stk . 1 , vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 14 .

Artikel 10

1 . Fuldstaendig eller delvis fritagelse for importafgifter som fastsat i artikel 2 , gennemfoeres ved fra de importafgifter , som paahviler de genindfoerte produkter i henhold til den sats eller det beloeb , der er gaeldende paa datoen for de kompetente myndigheders antagelse af tolddokumentet vedroerende varernes overgang til fri omsaetning , at traekke de importafgifter , som ville vaere blevet paalagt de midlertidigt udfoerte varer , hvis de var blevet indfoert i Faellesskabet fra det land , hvor de har gennemgaaet foraedlingsprocessen eller den sidste foraedlingsproces .

Naar midlertidigt udfoerte varer ved deres indfoersel i Faellesskabet ville have kunnet henfoeres under en toldposition , der fastsaetter en speciel sats paa grund af en saerlig anvendelse , som de ville have kunnet faa dér , anvendes den naevnte sats dog paa disse varer , for saa vidt som de har faaet en saadan anvendelse i det land , hvor foraedlingsprocessen har fundet sted .

2 . Naar foraedlingsprodukter eller produkter paa mellemstadium nyder godt af en toldpraeferenceordning , fordi genindfoerselsmedlemsstaten anvender en saadan ordning over for det land , i hvilket de er fremstillet , er den sats for importafgifter , der skal tages i betragtning ved beregningen af det beloeb , som skal traekkes fra i medfoer af stk . 1 , den sats , som skulle have vaeret anvendt , hvis de midlertidigt udfoerte varer havde opfyldt de betingelser , ifoelge hvilke denne toldpraeferenceordning kan indroemmes .

3 . For saa vidt der findes en bunden toldsats , og denne er lavere end den autonome sats , skal den bundne sats tages i betragtning ved beregningen af den told , der skal paalaegges de midlertidigt udfoerte varer .

4 . Naar artikel 7 , stk . 1 anvendes , og saa laenge importafgifter skal opkraeves som et led i samhandelen mellem den medlemsstat , i hvilken foraedlingsprodukterne genindfoeres , og den medlemsstat , hvorfra den midlertidige udfoersel af varerne har fundet sted , nedsaettes det beloeb , som eventuelt i henhold til ovennaevnte stk . 1 til 3 skal traekkes fra , med de importafgifter , som ville vaere blevet paalagt de midlertidigt udfoerte varer , saafremt disse var blevet indfoert direkte fra den medlemsstat , hvorfra den midlertidige udfoersel med henblik paa foraedling har fundet sted .

5 . I tilfaelde af henfoersel eller fornyet henfoersel af produkter under proceduren for aktiv foraedling betragtes datoen for antagelse af det dertil knyttede tolddokument vedroerende foraedling , med henblik herpaa , som vaerende den dato for antagelse af tolddokumentet vedroerende varernes overgang til fri omsaetning , der er omhandlet i stk . 1 .

Artikel 11

Ved anvendelsen af artikel 10 beregnes importafgifterne paa midlertidigt udfoerte varer i henhold til de paagaeldende varers maengde og art paa datoen for deres udfoersel , men paa grundlag af den vaerdi og i henhold til den sats , der er gaeldende paa datoen for de kompetente myndigheders antagelse af tolddokumentet vedroerende deres genindfoersel i form af foraedlingsprodukter .

Artikel 12

Naar det behoerigt godtgoeres , at reparation af en vare er blevet udfoert gratis enten paa grund af en garantiforpligtelse i henhold til kontrakt eller lov eller som foelge af en fabrikationsfejl , tillades genindfoerselen af foraedlingsproduktet med fuld fritagelse for told .

Denne regel gaelder dog ikke , naar der ved den naevnte vares foerste overgang til fri omsaetning er blevet taget hensyn til den defekte tilstand ved fastsaettelsen af dens toldvaerdi eller ved anvendelsen af den faelles toldtarif .

Artikel 13

Udvalget for aktiv Foraedling , der er nedsat i henhold til artikel 26 i direktiv 69/73/EOEF , som herefter benaevnes Toldudvalget for Foraedlingsprocedurer , kan behandle ethvert spoergsmaal , der vedroerer anvendelsen af dette direktiv , og som forelaegges af formanden paa eget initiativ eller efter anmodning af en medlemsstats repraesentant .

Artikel 14

De til gennemfoerelse af artikel 2 , stk . 3 , artikel 3 til 5 og 7 til 12 noedvendige bestemmelser vedtages efter fremgangsmaaden i artikel 28 , stk . 2 og 3 , i direktiv 69/73/EOEF .

Artikel 15

1 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen statistiske oplysninger om samtlige midlertidige udfoersler og genindfoersler , som gennemfoeres henholdsvis til og fra deres omraade i henhold til proceduren for passiv foraedling , fra den foerste i den maaned , der foelger efter direktivets ivaerksaettelse . Kommissionen giver medlemsstaterne underretning herom .

2 . De i stk . 1 naevnte oplysninger skal fremsendes til Kommissionen under ét . De sammenstilles paa to lister . I den ene liste angives for hver position i tariffen eller statistikken maengden og vaerdien af de varer , der midlertidigt er udfoert i henhold til proceduren for passiv foraedling .

I den anden liste opfoeres for hver position i tariffen eller statistikken de lande , hvor foraedlingsprocesserne har fundet sted , samt maengden og toldvaerdien af de genindfoerte foraedlingsprodukter , idet der skelnes mellem genindfoersel i den medlemsstat , fra hvilken den midlertidige udfoersel har fundet sted , og genindfoersel i en anden medlemsstat end den , hvorfra den midlertidige udfoersel har fundet sted .

3 . Oplysninger , der kan kraenke fabrikations - eller forretningshemmeligheder , kan fremsendes til Kommissionen paa saerskilte lister af fortrolig karakter .

Artikel 16

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige foranstaltninger i kraft for at efterkomme dette direktiv inden for en frist paa seks maaneder fra dets meddelelse . Irland saetter dog disse bestemmelser i kraft senest den 1 . juli 1977 .

2 . Medlemsstaterne meddeler Kommissionen de bestemmelser , som de vedtager med henblik paa gennemfoerelsen af dette direktiv . Kommissionen underretter de andre medlemsstater herom .

Artikel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 18 . december 1975

Paa Raadets vegne

M . TOROS

Formand

( 1 ) EFT nr . C 19 af 12 . 4 . 1973 , s . 51 .

( 2 ) EFT nr . C 36 af 1 . 6 . 1973 , s . 38 .

( 3 ) EFT nr . 3 af 17 . 1 . 1962 , s . 79/62 .

( 4 ) EFT nr . L 58 af 8 . 3 . 1969 , s . 1 .

( 5 ) EFT nr . L 73 af 27 . 3 . 1972 , s . 14 .

Top