Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974R3330

Rådets Forordning (EØF) nr. 3330/74 af 19. december 1974 om den fælles markedsordning for sukker

OJ L 359, 31.12.1974, p. 1–17 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 03 Volume 011 P. 134 - 150

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1981; ophævet ved 381R1785

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1974/3330/oj

31974R3330

Rådets Forordning (EØF) nr. 3330/74 af 19. december 1974 om den fælles markedsordning for sukker

EF-Tidende nr. L 359 af 31/12/1974 s. 0001 - 0017
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 11 s. 0134


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 3330/74

af 19 . december 1974

om den faelles markedsordning for sukker

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 42 , 43 og 227 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

De grundlaeggende bestemmelser for den faelles markedsordning for sukker har siden deres vedtagelse vaeret gjort til genstand for et stort antal aendringer ; disse bestemmelser skal paany undergaa dybtgaaende aendringer , isaer paa grund af overgangsbestemmelsernes snarlige udloeb ; under disse vilkaar er det noedvendigt at foretage en omarbejdelse af disse grundlaeggende bestemmelser ;

funktionen og udviklingen af det faelles marked for landbrugsvarer skal ledsages af udformningen af en faelles landbrugspolitik og denne skal saerlig omfatte en faelles markedsordning for landbrugsvarer , som kan antage forskellige former efter varernes art ;

for at sikre sukkerroe - og sukkeroeproducenterne inden for Faellesskabet opretholdelsen af den noedvendige sikkerhed for deres beskaeftigelse og levestandard boer der fastsaettes passende foranstaltninger til stabilisering af sukkermarkedet ; med henblik herpaa boer der for det omraade inden for Faellesskabet , der har det stoerste overskud , aarligt fastsaettes en indikativpris og en interventionspris for hvidt sukker samt , for andre omraader inden for Faellesskabet , afledte interventionspriser , hvorved der tages hensyn dels til regionale prisforskelle , der skyldes de naturlige bestemmelser for markedsprisdannelsen ved normal hoest , dels til forarbejdningstrinnet ; det ovennaevnte maal kan naas ved , at interventionsorganerne koeber til interventionspriserne ; det samme maal kan desuden naas ved hjaelp af et system til udligning af oplagringsomkostninger for sukker , der er fremstillet af et basismateriale med faellesskabsoprindelse - herunder melasse ;

det maa sikres , at denne regulering af sukkermarkedet faar virkning paa sukkerroe - og sukkerroerproduktionen ; der boer derfor for sukkerroer fastsaettes minimumspriser , som sukkerfabrikanterne skal overholde ved koeb af roer , fastlaegges rammebestemmelser , for Faellesskabet vedroerende kontraktforholdene mellem koeber og saelger af sukkerroer , idet herved navnlig konkurrencereglerne skal iagttages , samt fastsaettes egnede bestemmelser for , at dette maal kan naas for sukkerroerproducenterne ;

virkeliggoerelsen af et enhedsmarked for sukker inden for Faellesskabet indebaerer , foruden et ensartet prissystem , indfoerelsen af faelles regler for samhandelen med tredjelande ; en samhandelsordning omfattende et system med importafgifter og eksportrestitutioner i tilslutning til interventionssystemet bidrager ligeledes til at stabilisere faellesskabsmarkedet , idet det saerlig undgaas , at svingningerne i priserne paa verdensmarkedet faar virkning for priserne inden for Faellesskabet ; der boer derfor aabnes adgang til ved indfoersel fra tredjelande at opkraeve en importafgift og ved udfoersel til disse lande at betale en eksportrestitution , begge med det formaal at udligne forskellen mellem de uden for og inden for Faellesskabet gaeldende priser , saafremt verdensmarkedspriserne ligger under Faellesskabets priser ;

i tilslutning til det ovenfor beskrevne system boer der , i det omfang dette er noedvendigt , for at systemet kan fungere bedst muligt , aabnes adgang til at fastsaette regler for benyttelsen af ordningen vedroerende den saakaldte aktive foraedling , og i det omfang , markedssituationen kraever det , til at forbyde saadan benyttelse ;

i tilfaelde af en knaphedssituation paa verdensmarkedet , som medfoerer * erdensmarkedspriser , der overstiger Faellesskabets priser , eller i tilfaelde af vanskeligheder for den normale forsyning af et enkelt eller alle omraader inden for Faellesskabet , boer der fastsaettes egnede bestemmelser for i god tid at undgaa , at regionale overskud frigoeres til udfoersel til tredjelande , og at unormale prisstigninger i Faellesskabet forhindrer stabile forsyninger til forbrugerne til rimelige priser ; indfoerelse af en ordning om oprettelse af et mindstelager , som enhver fabrikant skal ligge inde med , er en af de mest effektive foranstaltninger til at naa dette maal ;

med henblik paa at sikre forsyningerne i et af Faellesskabets omraader eller i samtlige disse omraader findes det hensigtsmaessigt at fastsaette bestemmelser , som goer det muligt paa visse betingelser at traeffe passende interventionsforanstaltninger ;

de kompetente myndigheder maa have mulighed for til stadighed at foelge bevaegelserne i samhandelen med tredjelande for at kunne bedoemme dennes udvikling og i givet fald anvende saadanne i denne forordning fastsatte foranstaltninger , som denne udvikling maatte kraeve ; med dette maal for oeje boer der aabnes adgang for udstedelse af import - og eksportlicenser i forbindelse med en sikkerhedsstillelse , som garanterer gennemfoerelsen af de import - henholdsvis eksportforretninger , til hvilke disse licenser er begaeret ;

afgiftsordningen goer det muligt at se bort fra enhver anden beskyttelsesforanstaltning ved Faellesskabets ydre graenser ; det faelles pris - og importafgiftssystem kan dog under saerlige omstaendigheder vise sig utilstraekkeligt ; for at faellesskabsmarkedet ikke i saadanne tilfaelde skal vaere uden beskyttelse mod heraf mulige foelgende forstyrrelser , naar de tidligere eksisterende hindringer for eksporten er blevet fjernet , maa Faellesskabet have mulighed for hurtigt at traeffe alle noedvendige foranstaltninger ;

i de senere aar har produktionen i Faellesskabet i dets oprindelige udstraekning kunnet opretholdes i et acceptabelt forhold til forbruget ; i de omraader , der er mindst egnede til sukkerroedyrkning , har produktionen ligget lige under basiskvoterne ; takket vaere en vis konkurrence saerlig for sukker produceret ud over basiskvoten har en meget vigtig regional specialisering kunnet finde sted ; endvidere har produktionen frit kunnet udvikle sig ud over kvoterne og har foelgelig til en vis grad kunnet drage fordel af noteringerne paa verdensmarkedet ; under disse omstaendigheder vil ordningen med produktionskvoter goere det muligt for Faellesskabet at klare saavel en overskuds - som en underskudssituation ; under hensyntagen til den nye situation , som er opstaaet ved de nye medlemsstaters indtraeden i Faellesskabet , kan denne ordning saaledes opretholdes for en naermere fastsat periode med visse aendringer foretaget paa grundlag af de praktiske erfaringer navnlig for saa vidt angaar en saerlig ordning for sukker produceret ud over kvoterne ;

de oevrige grundlaeggende bestemmelser om Faellesskabets pris - og afsaetningsgaranti , som er begraenset til eller udelukker maengderne ud over basiskvoten , alt efter om de overstiger et bestemt loft eller ikke , samt bestemmelserne om leveringskontrakter for sukkerroer og sukkerroer og reglerne for overfoerselsordningen boer opretholdes ;

virkeliggoerelsen af et enhedsmarked paa grundlag af et faelles prissystem ville vaere truet ved ydelse af visse former for stoette ; derfor boer de bestemmelser i traktaten , efter hvilke den af medlemsstaterne ydede stoette kan bedoemmes og den med faellesmarkedets uforenelige stoette forbydes , goeres anvendelige inden for sukkersektoren ;

imidlertid er produktionen af sukkerroer og sukker i Italien forholdsmaessigt ringe stillet paa grund af klimaet , og saerlig for saa vidt angaar sukkerroeproduktionen endvidere paa grund af vanskelighederne ved at gennemfoere moderne produktionsmetoder ; der boer derfor tilvejebringes hjemmel for , at Italien midlertidigt kan yde stoette til de paagaeldende producenters tilpasning ;

overgangen til den ordning , der foelger af naervaerende forordning , maa ske under de bedst mulige betingelser ; med henblik herpaa kan visse overgangsforanstaltninger vise sig noedvendige ; den samme noedvendighed kan opstaa ved hver overgang fra et sukkerproduktionsaar til det foelgende ; derfor boer der aabnes mulighed for , at egnede foranstaltninger kan traeffes ;

for at garantere sukkerprisen er interventioner absolut noedvendige ; i betragtning af sukkerproduktionens saerlige betydning for oekonomien i de franske oversoeiske departementer er det noedvendigt , at bestemmelserne vedroerende garantisektionen i Den europaeiske udviklings - og garantifond for Landbruget finder anvendelse paa disse departementer ;

den faelles markedsordning for sukker skal paa passende maade tage hensyn baade til de i artikel 39 og 110 i traktaten fastsatte maal ;

for at lette ivaerksaettelsen af de paataenkte bestemmelser , boer der fastlaegges en fremgangsmaade , ved hvilken der inden for rammerne af en forvaltningskomité etableres et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen ;

Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1009/67/EOEF af 18 . december 1967 om den faelles markedsordning for sukker ( 1 ) senest aendret ved Raadets forordning ( EOEF ) nr . 2476/74 ( 2 ) boer ophaeves -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Den faelles markedsordning for sukker omfatter en pris - og samhandelsordning og gaelder for nedenstaaende varer :

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse *

a ) 17.01 * Roe - og roersukker , i fast form *

b ) 12.04 * Sukkerroer , friske eller toerrede , hele eller snittede , ogsaa pulveriserede ; sukkerroer *

c ) 17.03 * Melasse , ogsaa affarvet *

d ) 17.02 C - I * Andet sukker ( undtagen lactose ( maelkesukker ) og glucose ) ) , sirup og andre sukkeroploesninger ( undtagen lactosesirup og andre lactoseoploesninger samt glucosesirup og andre glucoseoploesninger ) ; kunsthonning , ogsaa blandet med naturlig honning ; karamel *

17.05 C * Sukker ( undtagen lactose og glucose ) , sirup og andre sukkeroploesninger ( undtagen lactosesirup og andre lactoseoploesninger samt glucosesirup og andre glucoseoploesninger ) , melasse , tilsat smagsstoffer eller farvestoffer ( herunder vanille og vanillinsukker ) undtagen frugtsaft tilsat sukker ( uanset maengden ) *

e ) 23.03 B 1 * Roeaffald , bagasse og andre restprodukter fra sukkerfremstilling *

2 . I denne forordning forstaas ved

- hvidt sukker : sukker henhoerende under pos . 17.01 i den faelles toldtarif med et i toer tilstand polarimetrisk bestemt saccharoseindhold paa mindst 99,5 vaegtprocent ;

- raasukker : sukker henhoerende under pos . 17.01 i den faelles toldtarif med et i toer tilstand polarimetrisk bestemt saccharoseindhold paa mindre end 99,5 vaegtprocent .

AFSNIT I

Prisordning

Artikel 2

1 . For det omraade inden for Faellesskabet , der har det stoerste overskud , fastsaettes aarligt en indikativpris for hvidt sukker . Indikativprisen gaelder for hvidt sukker af en bestemt standardkvalitet , uemballeret , ab fabrik , paalaesset et transportmiddel efter koeberens valg .

2 . Indikativprisen fastsaettes hvert aar inden 1 . august for det den 1 . juli det foelgende aar begyndende sukkerproduktionsaar i overensstemmelse med den i artikel 43 , stk . 2 , i traktaten fastsatte fremgangsmaade .

Efter samme fremgangsmaade fastsaettes

- standardkvaliteten for hvidt sukker og

- samtidig med indikativprisen det omraade inden for Faellesskabet , der har det stoerste overskud .

Artikel 3

1 . For det omraade inden for Faellesskabet , der har det stoerste overskud , fastsaettes aarligt en interventionspris for hvidt sukker .

2 . For andre omraader fastsaettes afledte interventionspriser under hensyn til de regionale prisforskelle for sukker , som efter de naturlige betingelser for markedsprisdannelsen kan forventes ved normal hoest og fri omsaetning af sukker .

3 . De i stk . 1 og 2 omhandlede interventionspriser gaelder for hvidt sukker af den standardkvalitet , for hvilken indikativprisen gaelder , uemballeret , ab fabrik , paalaesset et transportmiddel efter koeberens valg .

4 . For de franske oversoeiske departementer gaelder de afledte interventionspriser dog for sukker fob , lastet soegaaende skib i lasthavn .

Desuden fastsaettes der for disse departementer for raasukker af en bestemt standardkvalitet interventionspriser , som afledes af de for departementerne fastsatte interventionspriser for hvidt sukker under hensyn til en ensartet forarbejdningsmargin og et forud anslaaet fast udbytte .

5 . Interventionsprisen for omraadet med det stoerste overskud fastsaettes samtidig med indikativprisen efter den i artikel 43 , stk . 2 , i traktaten fastsatte fremgangsmaade .

6 . Raadet fastsaetter med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen

- standardkvaliteten for raasukker og

- hvert aar inden 1 . august for det foelgende sukkerproduktionsaar de i stk . 2 omhandlede omraader samt de for disse omraader gaeldende afledte interventionspriser .

For de franske departementer Guadeloupe og Martinique skal de afledte priser , der er fastsat for disse departementer for et bestemt sukkerproduktionsaar anvendes paa det kvantum sukker , som produceres der i loebet af det kalenderaar , i hvilket det paagaeldende sukkerproduktionsaar begynder .

Artikel 4

1 . For hvert omraade , som producerer roesukker , og for hvilket der er fastsat en interventionspris , fastsaettes hvert aar

- en minimumspris for sukkerroer i henhold til stk . 2 , 3 og 4 , og

- en minimumspris for sukkerroer ud over basiskvotaen i henhold til artikel 28 .

Begge priser gaelder for et bestemt leveringstrin og en bestemt standardkvalitet .

2 . Minimumsprisen for sukkerroer beregnes under hensyn til den for det paagaeldende omraade gaeldende interventionspris for hvidt sukker samt til forud anslaaede faste vaerdier for Faellesskabet for :

- forarbejdningsmarginen ,

- udbyttet ,

- virksomhedernes indtaegter ved salg af melasse og

- eventuelt omkostningerne ved sukkerroernes levering til virksomhederne .

3 . Samtidig med fastsaettelsen af indikativprisen fastsaettes efter fremgangsmaaden i artikel 43 , stk . 2 , i traktaten :

- den i stk . 1 , foerste led , omhandlede minimums pris for sukkerroer for det omraade inden for Faellesskabet , der har det stoerste overskud , samt

- leveringstrin og standardkvalitet for sukkerroerne .

4 . Samtidig med de afledte interventionspriser fastsaetter Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen den i stk . 1 , foerste led , omhandlede minimumspris for sukkerroer for hvert af de oevrige omraader .

Artikel 5

1 . Med forbehold af de i artikel 29 samt de i medfoer af artikel 31 , stk . 3 , fastsatte bestemmelser er sukkerfabrikanterne forpligtet til ved koeb af sukkerroer , som

a ) er egnede til forarbejdning til sukker , og

b ) er bestemt til forarbejdning til sukker ,

mindst at betale en minimumspris reguleret ved tillaeg eller fradrag svarende til kvalitetsforskellene i forhold til standardkvaliteten .

2 . Den i stk . i omhandlede minimumspris svarer

a ) for sukkerroer , som forarbejdes til sukker henhoerende under artikel 30 , stk . 1 , litra a ) , til minimumsprisen for sukkerroer ;

b ) for sukkerroer , som forarbejdes til sukker henhoerende under artikel 30 , stk . 1 , litra b ) , til minimumsprisen for sukkerroer ud over basiskvotaen .

3 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel , samt tillaeg og fradrag fastsaettes efter den i artikel 36 fastsatte fremgangsmaade .

Artikel 6

Raadet vedtager med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen , navnlig med hensyn til almindelige betingelser for koeb , levering , aftagning og betaling af sukkerroer , saadanne rammebestemmelser , som brancheaftaler paa faellesskabs - , regionalt eller lokalt plan saavel som kontrakter indgaaet mellem saelgere og koebere af sukkerroer skal vaere i overensstemmelse med .

Artikel 7

1 . Betingelserne for koeb af sukkerroer fastlaegges ved brancheaftaler mellem sukkerroerdyrkerne og sukkerfabrikanterne .

2 . Saafremt der ikke findes brancheaftaler , fastsaettes koebsbetingelserne , navnlig den mindste andel af interventionsprisen for roersukker , som sukkerfabrikanterne skal betale til sukkerroersaelgerne , efter den i artikel 36 fastsatte fremgangsmaade .

Artikel 8

1 . Med forbehold af bestemmelserne i artikel 31 , stk . 2 , refunderer medlemsstaterne med et fast beloeb lageromkostningerne for hvidt sukker , raasukker og visse former for sirup , som fremstilles inden det stadium , paa hvilket der produceres sukker i fast form , og som forarbejdes paa grundlag af sukkerroer og sukkerroer hoestet inden for Faellesskabet .

Medlemsstaterne opkraever af hver sukkerfabrikant en afgift :

- pr . vaegtenhed produceret sukker , og

- pr . vaegtenhed af de i foerste afsnit omhandlede former for sirup , som produceres og afsaettes i uforarbejdet stand .

Refusionsbeloebet er ens for hele Faellesskabet . Det samme gaelder den afgift , der opkraeves .

2 . Raadet fastsaetter med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen de almindelige regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk . 1 .

3 . Refusions - og afgiftsbeloebene fastsaettes aarligt efter fremgangsmaaden i artikel 36 . De oevrige gennemfoerelsesbestemmelser til denne artikel fastsaettes efter samme fremgangsmaade .

Artikel 9

1 . De interventionsorganer , som de sukkerproducerende medlemsstater udpeger , er i hele sukkerproduktionsaaret forpligtet til i overensstemmelse med betingelser , der skal fastlaegges i henhold til stk . 5 og 6 , at koebe det hvide sukker og det raasukker , fremstillet af sukkerroer eller sukkerroer hoestet inden for Faellesskabet , som tilbydes dem .

Interventionsorganerne koeber sukkeret til den interventionspris , der gaelder i det omraade , hvor sukkeret paa koebstidspunktet befinder sig . Hvis sukkerets kvalitet afviger fra den standardkvalitet , for hvilken interventionsprisen er fastsat , reguleres interventionsprisen ved tillaeg eller fradrag .

2 . Det kan vedtages at yde denatureringspraemier for sukker , der er blevet gjort uegnet til menneskefoede .

3 . I tilfaelde af vanskeligheder ved afsaetningen af sukker , der er produceret i de franske oversoeiske departementer , traeffes der egnede foranstaltninger .

4 . For de varer , som er omhandlet i artikel 1 , stk . 1 , litra a ) , og for de former for sirup , som er omhandlet i artikel 1 , stk . 1 , litra d ) , og som anvendes til fremstilling af visse produkter inden for den kemiske industri kan det vedtages at yde produktionsrestitutioner .

5 . Raadet fastlaegger med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen

- de almindelige regler for anvendelsen af bestemmelserne i stk . 1 - 4 ,

- interventionspriserne for roeraasukker ,

- de i stk . 4 omhandlede varer inden for den kemiske industri .

6 . Der fastsaettes i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 36 gennemfoerelsesbestemmelser til denne artikel , herunder navnlig

- de minimumskvaliteter og -maengder , som kraeves for intervention ,

- de tabeller over tillaeg og fradrag , der gaelder ved interventioner ,

- fremgangsmaaden ved og betingelserne for interventionsorganernes overtagelse ,

- betingelserne for ydelse af denatureringspraemie samt disse praemiers stoerrelse ,

- betingelserne for ydelse af produktionsrestitutioner samt disse restitutioners stoerrelse .

Artikel 10

1 . For at bidrage til at sikre forsyningen af alle Faellesskabets omraader , eller af en enkelt af disse , vedtager Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen de betingelser , hvorunder de saerlige interventionsforanstaltninger kan traeffes i tilfaelde af anvendelse af artikel 17 .

Dog kan disse foranstaltninger ikke bevirke , at Faellesskabets sukkerfabrikanter kan paalaegges pligt til at saelge sukker til interventionsorganerne .

2 . Saadanne interventionsforanstaltningers art og anvendelse besluttes i henhold til den i artikel 36 fastsatte procedure .

Artikel 11

1 . Interventionsorganerne maa kun saelge sukker til en pris , der ligger over den gaeldende interventionspris i det omraade , hvor sukkeret er oplagret .

Det kan dog vedtages , at interventionsorganerne maa saelge sukker til en pris , der er lig med eller mindre end den paagaeldende interventionspris , saafremt sukkeret er bestemt til

- foderbrug , eller

- udfoersel i uforarbejdet stand eller efter forarbejdning til en af de i bilag II til traktaten opregnede varer eller til en af de i bilag I til denne forordning anfoerte varer .

2 . Raadet fastsaetter med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen de almindelige regler for salg af varer , der har vaeret genstand for interventionsforanstaltninger .

3 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 36 .

AFSNIT II

Ordning for samhandelen med tredjelande

Artikel 12

1 . For al indfoersel i Faellesskabet af de i artikel 1 , stk . 1 , litra a ) , b ) , c ) og d ) omhandlede varer samt for al udfoersel af disse varer fra Faellesskabet kraeves der fremlagt en import - henholdsvis eksportlicens , som af medlemsstaterne udstedes til enhver , der ansoeger herom uden hensyn til , hvor i Faellesskabet vedkommende er etableret .

Saafremt afgiften eller restitutionen er fastsat forud , anfoeres forudfastsaettelsen paa licensen , der tjener som dokumentation herfor .

Denne licens gaelder for hele Faellesskabet .

Udstedelsen af licensen er betinget af en sikkerhedsstillelse til garanti for opfyldelsen af forpligtelsen til at indfoere eller udfoere inden for licensens gyldighedsperiode ; den stillede sikkerhed fortabes helt eller delvis , saafremt import - eller eksportforretningen ikke eller kun delvis har fundet sted inden for denne frist .

2 . Den i denne artikel fastsatte ordning kan efter fremgangsmaaden i artikel 36 udvides til ogsaa at gaelde de i artikel 1 , stk . 1 , litra e ) , omhandlede varer . Licensernes gyldighedsperiode og de andre gennemfoerelsesbestemmelser til denne artikel , ved hvilke der navnlig kan fastsaettes en frist for udstedelsen af licenser , fastsaettes efter samme fremgangsmaade .

Artikel 13

1 . Der fastsaettes hvert aar for Faellesskabet en taerskelpris for hver af foelgende varer : hvidt sukker , raasukker og melasse .

2 . Taerskelprisen for hvidt sukker er lig med den indikativpris , som gaelder for det omraade i Faellesskabet , der har det stoerste overskud , med tillaeg af de som et fast beloeb forud beregnede transportomkostninger fra dette omraade til det inden for Faellesskabet fjernest beliggende forbrugeromraade med underforsyning . Den gaelder for samme standardkvalitet som indikativprisen .

3 . Taerskelprisen for raasukker afledes af taerskelprisen for hvidt sukker , idet der tages hensyn til en forarbejdningsmargin og et forud anslaaet fast udbytte . Den gaelder for samme standardkvalitet som interventionspriserne for raasukker .

4 . Taerskelprisen for melasse fastsaettes saaledes , at indtaegten ved salg af melasse kan komme paa hoejde med de indtaegter for virksomheder , som i henhold til artikel 4 tages i betragtning ved fastsaettelsen af minimumspriserne for sukkerroer . Den gaelder for en bestemt standardkvalitet .

5 . Raadet fastsaetter med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen taerskelpriserne samtidig med de afledte interventionspriser .

6 . Standardkvaliteten for melasse bestemmes efter den i artikel 36 fastsatte fremgangsmaade .

Artikel 14

1 . For hver af varerne hvidt sukker , raasukker og melasse beregnes der en cif-pris for et bestemt graenseovergangssted inden for Faellesskabet . Herved laegges de gunstigste indkoebsmuligheder paa verdensmarkedet til grund ; disse indkoebsmuligheder konstateres for hver vare paa grundlag af dette markeds noteringer eller priser reguleret i overensstemmelse med eventuelle kvalitetsforskelle i forhold til den standardkvalitet , for hvilke taerskelprisen er fastsat .

2 . Er de frie noteringer paa verdensmarkedet ikke afgoerende for tilbudsprisen , og er denne lavere end verdensmarkedsnoteringerne , gaelder i stedet for cif-prisen - dog kun for de paagaeldende indfoersler - en saerlig cif-pris , der beregnes under hensyn til tilbudsprisen .

3 . Graenseovergangsstedet bestemmes af Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen .

4 . Reglerne for beregningen af cif-priserne fastlaegges efter fremgangsmaaden i artikel 36 . De i stk . 1 omhandlede reguleringer fastlaegges efter samme fremgangsmaade .

Artikel 15

1 . Ved indfoersel af de i artikel 1 , stk . 1 , litra a ) , b ) , c ) og d ) , omhandlede varer opkraeves en importafgift .

2 . Importafgiften for hvidt sukker og raasukker er lig med taerskelprisen med fradrag af cif-prisen .

3 . Importafgiften for raasukker reguleres i givet fald i overensstemmelse med udbyttet . Ved indfoersel af raasukker , der ikke er bestemt til raffinering , opkraeves den for hvidt sukker gaeldende importafgift , saafremt denne er hoejere end den for raasukker gaeldende importafgift . Saafremt importafgiften for hvidt sukker er hoejere end importafgiften for raasukker , undergives raasukker , der er bestemt til raffinering , toldkontrol eller en administrativ kontrol , der giver tilsvarende sikkerhed .

4 . Importafgiften for de i artikel 1 , stk . 1 , litra b ) , omhandlede varer beregnes forud som et fast beloeb paa grundlag af saccharoseindholdet for hver af disse varer og paa grundlag af importafgiften for hvidt sukker .

I saerlige tilfaelde og til andre anvendelsesformaal end fremstilling af sukker kan det i overensstemmelse med den i artikel 36 fastsatte fremgangsmaade tillades at indfoerselen midlertidigt delvist fritages for importafgift .

5 . Importafgiften for de i artikel 1 , stk . 1 , litra d ) , omhandlede varer beregnes som et fast beloeb efter forholdene enten paa grundlag af saccharoseindholdet eller indholdet af andet sukker omsat til saccharose i den paagaeldende vare , samt af importafgiften for hvidt sukker .

Importafgifterne for ahornsukker og ahornsirup under pos . 17.02 i den faelles toldtarif begraenses dog til det beloeb , der foelger af anvendelsen af den i GATT konsoliderede told .

6 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel , og saerlig den margen , inden for hvilken udsvingene i beregningsgrundlaget for importafgiften ikke medfremgangsmaaden i artikel 36 .

7 . De i denne artikel naevnte importafgifter fastsaettes af Kommissionen .

Artikel 16

1 . Den importafgift , der skal opkraeves , er den , der gaelder paa indfoerselsdagen .

2 . Det kan dog vedtages , at importafgiften skal foerer nogen aendring i denne afgift , vedtages efter forudfastsaettes for de i artikel 1 , stk . 1 , litra a ) og c ) , omhandlede varer .

Paa grundlag af en begaering , som af vedkommende part fremsaettes samtidig med ansoegning om licens og inden kl . 13.00 , anvendes i dette tilfaelde den importafgift , som gaelder den dag , licensansoegningen indgives , reguleret i overensstemmelse med den taerskelpris , der vil vaere i kraft paa indfoerselsdagen , paa importforretninger , der skal gennemfoeres inden for denne licens gyldighedsperiode . En praemie i tillaeg til importafgiften kan fastsaettes samtidig med denne .

3 . Raadet fastsaetter med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen de almindelige gennemfoerelsesbestemmelser for denne artikel ; det fastlaegger saerlig de betingelser , under hvilke forudfastsaettelsen finder anvendelse , samt reglerne for fastsaettelse af praemierne .

4 . Saafremt de i stk . 3 omhandlede betingelser er opfyldt , vedtages anvendelsen af den i stk . 2 omhandlede ordning efter den i artikel 36 fastsatte fremgangsmaade . Saafremt de omhandlede betingelser ikke mere er opfyldt , ophaeves foranstaltningen efter samme fremgangsmaade .

Efter samme fremgangsmaade kan det vedtages helt eller delvis at anvende den i stk . 2 omhandlede ordning paa hver af de i artikel 1 , stk . 1 , litra d ) , omhandlede varer .

5 . Gennemfoerelsesbestemmelser vedroerende forudfastsaettelsen fastsaettes i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 36 .

6 . Praemierne fastsaettes af Kommissionen .

7 . Saafremt der ved en undersoegelse af markedssituationen kan konstateres vanskeligheder som foelge af anvendelsen af bestemmelser vedroerende forudfastsaettelse af importafgiften , eller hvis der er risiko for at saadanne vanskeligheder vil kunne opstaa , kan det efter fremgangsmaaden i artikel 36 vedtages at ophaeve anvendelsen af disse bestemmelser i det tidsrum , hvor det er strengt noedvendigt .

I yderst hastende tilfaelde kan Kommissionen efter en undersoegelse af situationen paa grundlag af alle de oplysninger , den sidder inde med , vedtage at ophaeve forudfastsaettelsen i hoejst tre hverdage . Licensansoegninger forsynet med forudfastsaettelse , som indgives i ophaevelsesperioden , afvises .

Artikel 17

1 . Bestaar der fare for , at et enkelt eller alle omraader inden for Faellesskabet ikke mere kan forsynes med sukker til priser , der ligger inden for taerskelprisen , kan det fastsaettes , at en eksportafgift skal paalaegges den paagaeldende vare . Afgiften skal paalaegges , naar cif-prisen for hvidt sukker eller for raasukker er hoejere end de paagaeldende taerskelpriser .

Medmindre andet vedtages af Raadet efter den i stk . 3 fastsatte fremgangsmaade , er den afgift , som i givet fald skal opkraeves , den , som gaelder paa udfoerselsdagen .

2 . Saafremt cif-prisen for hvidt sukker eller for raasukker er hoejere end taerskelprisen , kan det vedtages at yde et tilskud ved indfoersel af den paagaeldende vare .

3 . Raadet fastsaetter med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen de almindelige gennemfoerelsesbestemmelser for stk . 1 og 2 .

4 . For de i artikel 1 , stk . 1 , litra b ) , c ) og d ) , omhandlede varer kan der efter fremgangsmaaden i artikel 36 fastsaettes bestemmelser , som svarer til bestemmelserne i stk . 1 og til gennemfoerelsesbestemmelserne til det naevnte stykke .

5 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 36 .

6 . De afgifter , der foelger af anvendelsen af denne artikel , fastsaettes af Kommissionen .

Artikel 18

1 . For at sikre en normal forsyning af et enkelt eller alle omraader inden for Faellesskabet indfoeres en ordning med mindstelagre .

Mindstelagret er i princippet lig 10 % af basiskvoten for hver virksomhed eller 10 % af virksomhedens opnaaede produktion , naar denne ligger under basiskvoten .

2 . Udgifterne i forbindelse med opretholdelsen af mindstelagret tages i betragtning ved fastsaettelsen af sukkerpriserne .

3 . Raadet fastsaetter med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen inden 1 . oktober 1975 gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel .

Artikel 19

1 . I det omfang , det er noedvendigt for at muliggoere udfoersel , i uforarbejdet stand eller i form af varer anfoert i bilag I , af de i artikel 1 , stk . 1 , litra a ) , c ) og d ) , omhandlede varer paa grundlag af de noteringer eller priser , som paa verdensmarkedet gaelder for de i samme stk . , litra a ) og c ) , omhandlede varer , kan forskellen mellem disse noteringer eller priser og Faellesskabets priser udlignes ved en eksportrestitution .

2 . Restitutionen er ens for hele Faellesskabet . Den kan vaere forskellig alt efter destinationen .

Den fastsatte restitution ydes paa begaering .

Den restitution , der ydes for raasukker , maa ikke vaere stoerre end den , der ydes for hvidt sukker .

Ved restitutionens fastsaettelse tages der isaer hensyn til noedvendigheden af at skabe ligevaegt mellem anvendelsen af faellesskabsbasisprodukter med henblik paa udfoersel af forarbejdede varer til tredjelande og anvendelsen af de varer fra disse lande , for hvilke aktiv foraedling kan finde sted under ordningen herom .

Raadet fastsaetter med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen de almindelige regler for ydelse af restitutioner , fastsaettelsen af deres stoerrelse og deres forudfastsaettelse .

Restitutionerne fastsaettes med regelmaessige mellemrum efter fremgangsmaaden i artikel 36 . Kommissionen kan om noedvendigt paa begaering af en medlemsstat eller paa eget initiativ aendre restitutionsbeloebene i tidsintervallerne .

3 . Raadet fastsaetter med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen almindelige regler for saadanne restitutioner , som ydes ved licitation .

4 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 36 .

5 . Saafremt der ved en undersoegelse af markedssituationen kan konstateres vanskeligheder som foelge af anvendelsen af bestemmelser vedroerende forudfastsaettelse af restitutionen , eller saafremt der er risiko for at saadanne vanskeligheder vil kunne opstaa , kan det i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 36 vedtages at ophaeve anvendelsen af disse bestemmelser i et strengt noedvendigt tidsrum .

I yderst hastende tilfaelde kan Kommissionen efter en gennemgang af situationen paa grundlag af alle de oplysninger , den sidder inde med , vedtage at ophaeve forudfastsaettelsen for det paagaeldende produkt i hoejst 3 hverdage . Anmodninger om certifikater forsynet med forudfastsaettelse , som indgives i suspensionsperioden , afvises .

Artikel 20

I det omfang det er noedvendigt , for at den faelles markedsordning for sukker kan fungere bedst muligt , kan Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen helt eller delvis udelukke anvendelsen af reglerne om aktiv foraedling :

- for de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede varer , som er bestemt til fremstilling af varer , der er omhandlet i artikel 1 , stk . 1 , litra d ) ,

- og i saerlige tilfaelde for de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede varer , der er bestemt til fremstilling af de i bilag I omhandlede varer .

Artikel 21

1 . For tariferingen af de varer , som er omfattet af denne forordning , gaelder de almindelige tariferingsbestemmelser ifoelge den faelles toldtarif og de saerlige bestemmelser om anvendelsen heraf ; den toldnomenklatur , der foelger af denne forordnings anvendelse , optages i den faelles toldtarif .

2 . Med mindre andet er bestemt i denne forordning , eller Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen har vedtaget at goere undtagelse herfra , er det forbudt

- at opkraeve nogen form for told af de i artikel 1 , stk . 1 , litra a ) - d ) omhandlede varer ,

- at opkraeve nogen form for afgift med tilsvarende virkning som told ,

- at anvende nogen form for kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning .

Som foranstaltning med tilsvarende virkning som en kvantitativ restriktion anses bl.a . begraensning af udstedelse af import - og eksportlicenser til en bestemt gruppe berettigede .

Artikel 22

1 . Dersom markedet inden for Faellesskabet for en eller flere af de i artikel 1 , stk . 1 omhandlede varer paa grund af indfoersel eller udfoersel rammes eller trues af alvorlige forstyrrelser , som kan bringe virkeliggoerelsen af de i artikel 39 i traktaten omhandlede maal i fare , kan der i samhandelen med tredjelande anvendes egnede foranstaltninger , indtil den faktiske eller den truende forstyrrelse er ophoert .

Raadet vedtager med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen gennemfoerelsesbestemmelserne til dette stykke og bestemmer , i hvilke tilfaelde og inden for hvilke rammer medlemsstaterne kan traeffe beskyttelsesforanstaltninger .

2 . Hvis den i stk . 1 omhandlede situation indtraeder , vedtager Kommissionen paa begaering af en medlemsstat eller paa eget initiativ de noedvendige foranstaltninger ; disse meddeles medlemsstaterne og finder straks anvendelse . Har Kommissionen faaet forelagt en begaering fra en medlemsstat , traeffer den afgoerelse herom inden 24 timer efter begaeringens modtagelse .

3 . Enhver medlemsstat kan for Raadet indbringe den af Kommissionen trufne foranstaltning inden tre hverdage efter tidspunktet for meddelelsen . Raadet traeder straks sammen . Det kan med kvalificeret flertal aendre eller ophaeve den paagaeldende foranstaltning .

AFSNIT III

Kvotaordning

Artikel 23

1 . Artikel 24 - 31 finder anvendelse paa sukkerproduktionsaarene 1975/1976 til og med 1979/1980 .

2 . Inden den 1 . januar 1980 vedtager Raadet i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . 2 fastsatte procedure den ordning , der skal anvendes fra 1 . juli 1980 .

Artikel 24

1 . Medlemsstaterne tildeler en basiskvota til hver virksomhed , som i loebet af sukkerproduktionsaaret 1974/1975 har udnyttet sin basiskvota .

2 . Med forbehold af de bestemmelser , der er fastsat i henhold til stk . 3 eller 4 , og i givet fald under hensyntagen til bestemmelserne i stk . 2 , fastsaettes naevnte basiskvota ved , at den paagaeldende virksomheds aarlige gennemsnitsproduktion af sukker , betragtet som saadan i henhold til bestemmelserne i forordning nr . 1009/67/EOEF , i sukkerproduktionsaarene 1968/1969 - 1972/1973 , i det foelgende benaevnt " referenceproduktionen " , multipliceres med en koefficient , der udtrykker forholdet mellem medlemsstatens eller et af de i fjerde tekstafsnit , litra c ) omhandlede omraaders basismaengde og den aarlige referenceproduktion af sukker i denne stat eller i et af de naevnte omraader .

Naar en virksomheds referenceproduktion er mindre end dens basiskvota for sukkerproduktionsaaret 1974/1975 , traeder denne kvota dog i stedet for referenceproduktionen .

Hvis summen af referenceproduktionen i en medlemsstats virksomheder er mindre end den i forordning nr . 1009/67/EOEF fastsatte basismaengde , kan den paagaeldende medlemsstat dog i det omfang udviklingen i den paagaeldende virksomheds produktion i loebet af sukkerproduktionsaarene 1968/1969 - 1974/1975 berettiger det , tildele hver enkelt virksomhed en basiskvota , som adskiller sig fra den , som ville foelge af anvendelsen af de to ovennaevnte stykker . Denne kvota maa ikke vaere mindre end virksomhedens produktion i sukkerproduktionsaaret 1974/1975 .

Basismaengden andrager for

a ) Danmark : 328 000 tons hvidt sukker ,

b ) Tyskland : 1 990 000 tons hvidt sukker ,

c ) Frankrig heraf : 2 996 000 tons hvidt sukker ,

- for hovedlandet : 2 530 000 tons hvidt sukker ,

- Frankrigs oversoeiske departementer : 466 000 tons hvidt sukker ,

d ) Irland : 182 000 tons hvidt sukker ,

e ) Italien : 1 230 000 tons hvidt sukker ,

f ) Nederlandene : 690 000 tons hvidt sukker ,

g ) BLOEU : 680 000 tons hvidt sukker ,

h ) Det forenede Kongerige : 1 040 000 tons hvidt sukker .

3 . Raadet fastsaetter med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen de almindelige regler for anvendelse af denne artikel og de eventuelle afvigelser fra disse bestemmelser .

4 . Hvis gennemfoerelsesbestemmelser til denne artikel viser sig noedvendige fastsaettes de i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 36 .

Artikel 25

1 . Enhver virksomhed , for hvilken der er fastsat en basiskvota , kan tildeles en maksimalkvota , som er lig med dens basiskvota multipliceret med en koefficient .

For sukkerproduktionsaaret 1976/1977 maa en virksomheds maksimalkvota ikke vaere lavere end dens produktion inden for rammerne af kvoterne for sukkerproduktionsaaret 1975/1976 .

2 . Den i stk . 1 , foerste led , omhandlede koefficient er for sukkerproduktionsaaret 1975/1976 1,45 .

For sukkerproduktionsaarene 1976/1977 - 1979/1980 fastsaettes koefficienten samtidig med indikativprisen i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 43 , stk . 2 i traktaten under hensyntagen dels til produktionsudviklingen ud fra et specialiseringssynspunkt , dels til afsaetningsmulighederne .

Artikel 26

1 . Med forbehold af anvendelsen af artikel 31 og bestemmelserne i stk . 2 og 3 maa den maengde sukker , der i et bestemt sukkerproduktionsaar produceres ud over virksomhedens maksimalkvota , ikke afsaettes paa det interne marked og skal udfoeres i uforarbejdet stand inden den 1 . januar efter udloebet af det paagaeldende sukkerproduktionsaar .

2 . For den i stk . 1 omhandlede sukkermaengde , som ikke i henhold til artikel 31 overfoeres til det foelgende sukkerproduktionsaar , finder artikel 8 , 9 , 17 og 19 ikke anvendelse .

Som en undtagelse kan det dog vedtages i det omfang , der er noedvendigt for at sikre stabile sukkerforsyninger i Faellesskabet , at artikel 17 finder anvendelse . I dette tilfaelde fastslaas det samtidig , at hele den paagaeldende sukkermaengde faktisk kan afsaettes paa det interne marked , uden at det i stk . 3 fastsatte beloeb opkraeves .

3 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 36 . De skal isaer indeholde regler om opkraevning af en afgift paa den i stk . 2 , 1 a ) omtalte sukkermaengde , som er afsat paa det interne marked , eller som ikke er udfoert i uforarbejdet stand inden den i stk . 1 naevnte dato .

Artikel 27

1 . Med forbehold af anvendelsen af bestemmelserne i artikel 31 opkraever medlemsstaterne for den sukkermaengde , som produceres ud over basiskvotaen uden at overstige maksimalkvotaen , en produktionsafgift af den paagaeldende sukkerfabrikant .

2 . Produktionsafgiften beregnes pr . vaegtenhed , idet det samlede tab ved afsaetningen af den sukkermaengde , der produceres inden for Faellesskabet ud over garantimaengden , divideres med summen af de sukkermaengder , som virksomhederne inden for Faellesskabet har produceret ud over basiskvotaen . Garantimaengden er lig med den i hvidt sukker udtrykte maengde , som anvendes til menneskeligt forbrug inden for Faellesskabet i et tidsrum , som senere skal fastsaettes , med fradrag af en i hvidt sukker udtrykt maengde , som i samme tidsrum indfoeres paa praeferentielle betingelser fra de i protokol nr . 22 til Tiltraedelsesakten naevnte udviklingslande , de i artikel 118 i denne akt omtalte lande og fra Indien .

Dog kan garantimaengden ikke vaere mindre end summen af basiskvoterne .

Ved den i foerste afsnit naevnte beregning :

- nedsaettes det deri naevnte samlede tab med eksportafgifterne ,

- tages de maengder , der er produceret ud over maksimalkvoterne , samt de sukkermaengder , der i henhold til artikel 31 er overfoert til det foelgende sukkerproduktionsaar , ikke i betragtning .

3 . Produktionsafgiften maa dog ikke overstige et bestemt maksimalbeloeb . Dette beloeb maa ikke vaere stoerre end 30 % af interventionsprisen .

4 . Saafremt produktionsafgiften er mindre end det i stk . 3 omhandlede maksimalbeloeb , er sukkerfabrikanterne forpligtet til at betale saelgerne af sukkerroer forskellen mellem produktionsafgiftens maksimalbeloeb og denne afgifts endelige beloeb op til en vis procentsats , som skal fastsaettes .

Det beloeb , som skal betales pr . ton sukkerroer , fastsaettes for standardkvaliteten .

De i artikel 5 naevnte tillaeg og fradrag anvendes paa dette beloeb .

5 . Sukkerfabrikanterne kan for en maengde sukkerroer , der svarer til den sukkermaengde , for hvilken produktionsafgiften er opkraevet , forlange denne afgift godtgjort af saelgerne af sukkerroer op til en vis procentsats , som skal fastsaettes .

6 . Paa grundlag af oplysninger , som gives af sukkerfabrikanterne , sikrer medlemsstaterne , at

a ) betaling af sukkerroer , og

b ) alle godtgoerelser , som fabrikanterne har modtaget fra saelgerne af sukkerroer ,

er i overensstemmelse med faellesskabsbestemmelserne paa dette omraade .

7 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel samt det i stk . 4 , andet afsnit , naevnte beloeb fastsaettes i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 36 .

Artikel 28

Samtidig med de afledte interventionspriser vedtager Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen ,

- de minimumspriser , som skal gaelde for de artikel 4 , stk . 1 , omhandlede omraader for sukkerroer ud over basiskvotaen ,

- de i artikel 27 , stk . 4 og 5 , omhandlede procentsatser ,

- produktionsafgiftens maksimalbeloeb beregnet saaledes , at minimumspriserne for sukkerroer ud over basiskvotaen overholdes .

Artikel 29

1 . Sukkerfabrikanterne kan koebe sukkerroer bestemt til produktion af en sukkermaengde , som overstiger den paagaeldende virksomheds maksimalkvota , til priser , der ligger under de i artikel 4 , stk . 1 , omhandlede minimumspriser for sukkerroer .

2 . For den koebte maengde sukkerroer , som svarer til den sukkermaengde , der er

- afsat paa det interne marked i henhold til artikel 26 , stk . 2 , andet afsnit ,

eller

- overfoert til det foelgende sukkerproduktionsaar i henhold til artikel 31 ,

regulerer fabrikanterne af det paagaeldende sukker dog i givet fald koebsprisen saaledes , at den i det mindste er lig med den i artikel 4 , stk . 1 , foerste led , embandlede minimumspris .

Artikel 30

1 . I kontrakterne om levering af sukkerroer bestemt til sukkerfremstilling skelnes der mellem sukkerroerne alt efter , om den maengde sukker , der skal fremstilles af disse sukkerroer :

a ) omfattes af basiskvotaen ,

b ) overstiger basiskvotaen uden dog at overstige maksimalkvotaen ,

c ) overstiger maksimalkvotaen .

Sukkerfabrikanterne giver for hver virksomhed den medlemsstat , i hvilken den paagaeldende virksomhed fremstiller sukker , meddelelse om :

- de under litra a ) omhandlede sukkerroemaengder , for hvilke de foer udsaeningen har afsluttet kontrakter , samt det sukkerindhold , der er lagt til grund i kontrakten ,

- det hertil svarende forudsete udbytte .

Medlemsstaterne kan forlange supplerende oplysninger .

2 . Hver sukkerfabrikant , der ikke inden udsaaningen har afsluttet leveringskontrakter for en sukkerroemaengde svarende til basiskvotaen til den i artikel 4 , stk . 1 , foerste led , omhandlede minimumspris for sukkerroer , er uanset bestemmelserne i artikel 5 , stk . 2 , litra b ) , og i artikel 29 , stk . 1 , forpligtet til at betale den naevnte minimumspris for hver sukkerroemaengde som i den paagaeldende virksomhed er forarbejdet til sukker .

3 . De almindelige regler for anvendelsen af stk . 1 vedtages af Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen .

4 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 36 . For saa vidt angaar stk . 2 skal de tage hensyn til den i henhold til artikel 31 foretagne overfoersel .

Artikel 31

1 . I tilfaelde af anvendelse af artikel 30 kan hver virksomhed i produktionen for det foelgende sukkerproduktionsaar medregne og til dette sukkerproduktionsaar overfoere den del af produktionen , som overstiger basiskvotaen , indtil en maksimalmaengde , der svarer til 10 % af basiskvotaen .

Der maa ikke finde nogen overfoersel sted til sukkerproduktionsaaret 1980/1981 .

2 . Virksomhederne kan kun overfoere en del af deres produktion til det foelgende sukkerproduktionsaar , saafremt :

- de inden 1 . februar har givet den paagaeldende medlemsstat meddelelse om den maengde , der skal overfoeres ;

- de oplagrer denne overfoerte maengde i tidsrummet fra 1 . februar til 31 . januar det foelgende aar ; lageromkostningerne for dette tidsrum refunderes ikke i henhold til artikel 8 .

For saa vidt angaar virksomheder , der er beliggende i de franske departementer Guadeloupe og Martinique , erstattes den i foerste afsnit , foerste led , omhandlede dato 1 . februar dog med datoen 1 . maj , og det i samme afsnit , andet led , omhandlede tidsrum fra 1 . februar til 31 . januar det foelgende aar erstattes med tidsrummet fra 1 . maj til 30 . april det foelgende aar . Saafremt den endelige produktion i det paagaeldende sukkerproduktionsaar * mindre end det overslag , der blev udarbejdet paa * spunktet for beslutningen om overfoersel , kan den overfoerte maengde reguleres med tilbagevirkende kraft inden 1 . august det foelgende sukkerproduktionsaar .

3 . Bestemmelserne om :

- betaling for de sukkerroer , der anvendes til fremstilling af den overfoerte sukkermaengde ,

- sukkerroe - og sukkerroersaelgernes deltagelse i lageromkostningerne for de overfoerte maengder ,

- enighed mellem sukkerroe - og sukkerroersaelgerne og sukkerfabrikanterne som forudsaetning for overfoerselen

vedtages af Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen .

4 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 36 .

Artikel 32

1 . Hver medlemsstat , som har anvendt artikel 31 i forordning nr . 1009/67/EOEF , kan traeffe afgoerelse om , at bestemmelserne i artikel 30 ikke finder anvendelse paa dens omraade tidligst fra sukkerproduktionsaaret 1976/1977 at regne .

2 . Dog kan hver medlemsstat begraense den i stk . 1 omhandlede afgoerelses anvendelsesomraade til bestemte virksomheder , paa visse betingelser og ifoelge regler , der skal vedtages af Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen .

3 . En medlemsstat kan kun traeffe afgoerelse om , at bestemmelserne i artikel 30 ikke finder anvendelse , for en begraenset periode . Hvis denne afgoerelse traeffes , fastsaettes en saerlig maksimalkvote for hver af de paagaeldende virksomheder , idet denne kvota beregnes ved at multiplicere basiskvoten med en koefficient , der er gyldig for den naevnte periode .

I dette tilfaelde og hvis den i foregaaende afsnit omhandlede periode vedroerer mere end ét sukkerproduktionsaar , fastsaetter medlemsstaterne den maksimalkvota , der finder anvendelse paa den paagaeldende virksomhed for hvert sukkerproduktionsaar i den omhandlede periode og senest den 28 . februar for det loebende sukkerproduktionsaar , uden at bestemmelserne i artikel 25 tages i betragtning . For den omhandlede periode skal de samlede maksimalkvoter for hver virksomhed vaere lig den saerlige maksimalkvota , der er fastsat for denne .

Maksimalkvotaen for en virksomhed kan ikke overstige den maksimalkvota , der er fastlagt ifoelge beregningsmaaden i artikel 25 , stk . 2 .

4 . For perioderne efter 30 . juni 1976 vedtager Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen :

- varigheden af hver periode , for hvilken der kan traeffes afgoerelse om ikke at anvende bestemmelserne i artikel 30 ,

- den koefficient , der finder anvendelse paa den paagaeldende virksomhed , for et sukkerproduktionsaar , der skal fastsaettes , og som anvendes til fastsaettelse af en saerlig maksimalkvota gaeldende for den paagaeldende periode .

5 . Om noedvendigt fastlaegges de almindelige regler for anvendelsen af stk . 3 efter den i stk . 4 naevnte fremgangsmaade .

6 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel fastsaettes i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 36 .

AFSNIT IV

Almindelige bestemmelser

Artikel 33

De bestemmelser , der er noedvendige for at undgaa , at der ved overgangen fra et sukkerproduktionsaar til et andet opstaar forstyrrelser paa sukkermarkedet som foelge af aendringer i prisniveauet , kan fastsaettes i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 36 .

Artikel 34

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler gensidigt hinanden de oplysninger , der er noedvendige til gennemfoerelsen af denne forordning . De naermere enkeltheder i forbindelse med meddelelse og udbredelse af disse oplysninger fastlaegges i overensstemmelse med fremgangsmaaden i artikel 36 .

Artikel 35

1 . Der nedsaettes en Forvaltningskomité for sukker - i det foelgende benaevnt " Komiteen " - som bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne og har en repraesentant for Kommissionen som formand .

2 . I denne komité tildeles der medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til artikel 148 , stk . 2 , i traktaten . Formanden deltager ikke i afstemningen .

Artikel 36

1 . Naar der henvises til den fremgangsmaade , der er fastsat i denne artikel , indbringer formanden sagen for Komiteen , enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Komiteen afgiver en udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist , som formanden kan fastsaette under hensyn til , hvor meget de forelagte spoergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med et flertal af enogfyrre stemmer .

3 . Kommissionen vedtager foranstaltninger , som straks kan finde anvendelse . Saafremt disse foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med den af Komiteen fremsatte udtalelse , meddeles de imidlertid straks Raadet af Kommissionen ; i dette tilfaelde kan Kommissionen udsaette anvendelsen af de foranstaltninger , den har vedtaget , i et tidsrum af hoejst en maaned fra denne meddelelse .

Raadet kan med kvalificeret flertal inden for en maaned traeffe anden afgoerelse .

Artikel 37

Komiteen kan undersoege ethvert andet spoergsmaal , som formanden paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant forelaegger den .

Artikel 38

1 . For sukkerproduktionsaarene 1975/1976 til 1979/1980 er Italien bemyndiget til at yde en tilpasningsstoette , som ikke maa overskride et samlet beloeb paa 5,9 RE pr , ton til sukker forarbejdede sukkerroer med et sukkerindhold paa 16 % . Stoetten maa kun ydes til den maengde sukkerroer , som anvendes til produktion af den maengde hvidt sukker , som svarer til den basismaengde , som Italien har faaet tildelt .

2 . For at bidrage til en forbedring af den oekonomiske struktur i sukkerroe - og sukkersektoren kan en del af stoetten ydes til sukkerroeforarbejdningsindustrien . I saa fald maa stoetten ikke overstige et beloeb paa 1,46 RE pr . 100 kg hvidt sukker forarbejdet af sukkerroer , som er produceret i Italien . Den maa kun ydes for en sukkermaengde , som ikke overstiger den basismaengde , som Italien har faaet tildelt .

Artikel 39

1 . Bestemmelserne om finansieringen af den faelles landbrugspolitik gaelder for de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede varer .

2 . Artikel 40 , stk . 4 , i traktaten og bestemmelserne for ivaerksaettelse af naevnte artikel gaelder for de franske oversoeiske departementer i henseende til markederne for de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede varer , for saa vidt det drejer sig om garantisektionen i Den europaeiske Udviklings - og Garantifond for Landbruget .

Artikel 40

De i artikel 1 , stk . 1 , naevnte varer , som fremstilles eller tilvejebringes paa basis af varer , der ikke er anfoert i artikel 9 , stk . 2 , og artikel 10 stk . 1 i traktaten , kan ikke frit omsaettes paa Faellesskabets interne marked .

Artikel 41

Medmindre andet er fastsat i denne forordning , anvendes artikel 92-94 i traktaten paa fremstillingen af og handelen med de i artikel 1 , stk . 1 , omhandlede varer .

Artikel 42

Ved denne forordnings anvendelse skal der paa passende maade tages hensyn baade til de i artikel 39 og artikel 110 i traktaten fastsatte maal .

Artikel 43

Saafremt overgangsforanstaltninger er noedvendige for at lette overgangen til denne forordnings bestemmelser , navnlig i de tilfaelde , hvor gennemfoerelsen af disse bestemmelser paa det forudsete tidspunkt ville stoede paa vaesentlige vanskeligheder , vedtages disse foranstaltninger i overensstemmelse med den i artikel 40 fastsatte fremgangsmaade . De finder anvendelse indtil senest den 30 . juni 1976 .

Artikel 44

1 . Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

2 . Den anvendes fra 1 . juli 1975 med undtagelse af :

- artikel 6 , 7 , 10 , 24 , 25 , 30 og 43 , som anvendes fra denne forordnings ikrafttraeden for sukkerproduktionsaaret 1974/1975 , og

- artikel 3 , stk . 6 , andet afsnit , som anvendes fra den 1 . januar 1975 .

3 . Forordning nr . 1009/67/EOEF ophaeves den 30 . juni 1975 .

4 . Henvisninger til forordning nr . 1009/67/EOEF i retsakter , som er udstedt i henhold til denne , skal forstaas som gaeldende naervaerende forordning .

Henvisninger til artiklerne i forordning nr . 1009/67/EOEF skal laeses ifoelge den sammenligningstabel , der er anfoert i bilag II .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 19 . december 1974 .

Paa Raadets vegne

J . P . FOURCADE

Formand

( 1 ) EFT nr . 308 af 18 . 12 . 1967 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 264 af 1 . 10 . 1974 , s . 70 .

BILAG I

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse *

17.04 * Sukkervarer uden indhold af kakao : *

* B . Tyggegummi *

* C . Hvid chokolade *

* D . Andre varer *

18.06 * Chokolade samt andre naeringsmidler med indhold af kakao *

19.02 * Naeringsmidler til boern til diaetetisk brug eller til madlavning , fremstillet af mel , stivelse eller maltekstrakt , ogsaa med indhold af kakao , naar dette udgoer mindre end 50 vaegtprocent *

19.08 * Finere bagvaerk , ogsaa med indhold af kakao *

21.06 * Gaer ( herunder toerret gaer ) ; tilberedte bagepulvere : *

* A . Levende gaer *

* II . Bagegaer *

21.07 * Tilberedte naeringsmidler , ikke andetsteds tariferet *

22.02 * Limonader , ogsaa kulsyreholdige , og andre ikke alkoholholdige drikkevarer , undtagen frugt - og groensagssafter henhoerende under pos . 20.07 *

22.06 * Vermouth og anden vin af friske druer , tilsat aromastoffer *

22.09 * Ethanol ( ethylalkohol ) , ikke denatureret , med et alkoholindhold paa under 80 rumfangsprocent ; akvavit , likoer og andre alkoholholdige drikkevarer ; sammensatte alkoholholdige tilberedninger ( saakaldte koncentrerede ekstrakter ) til fremstilling af drikkevarer : *

* C . Alkoholholdige drikkevarer : *

* V . Andre varer *

29.04 * Acycliske alkoholer samt halogen - , sulfo - , nitro - og nitrosoderivater deraf : *

* C . Polyvalente alkoholer : *

* II . Manitol *

* III . Sorbitol *

29.10 * Acetaler og semiacetaler samt enkle eller sammensatte acetaler og semiacetaler indeholdende oxygenholdige grupper ; halogen - , sulfo - , nitro - og nitrosederivater af foran naevnte stoffer : *

* ex B . Andre varer : *

* - Metylglukosider *

Position i den faelles toldtarif * Varebeskrivelse *

29.14 * Enbasiske carboxylsyrer og deres anhydrider , halogenider , peroxider og peroxysyrer samt halogen - , sulfo - , nitro - og nitrosoderivater deraf : *

* ex A . Maettede acycliske enbasiske syrer : *

* - Mannitolestere og serbitolestere *

* ex B . Umaettede acycliske syrer : *

* - Mannitolestere og serbitolestere *

29.15 * Flerbasiske carboxylsyrer og deres anhydrider , halogenider , peroxider og peroxysyrer samt halogen - , sulfo - , nitro - og nitrosoderivater deraf : *

* A . Acycliske flerbasiske syrer : *

* ex V . Andre varer *

* - Itakonsyre samt salte og estere deraf *

29.16 * Carboxylsyrer indeholdende alkohol - , phenol - aldehyd - eller ketongrupper og andre carboxylsyrer ( enkle eller sammensatte ) indeholdende oxygenholdige grupper samt disses anhydrider , halogenider , peroxider og peroxysyrer ; halogen - , sulfo - , nitro - og nitrosoderivater af foran naevnte stoffer : *

* A . Carboxylsyrer indeholdende alkoholgrupper : *

* I . Maelkesyre samt salte og estere deraf *

* IV . Citronsyre samt salte og estere deraf *

* ex VIII . Andre varer *

* - Glycerinsyre , glycolsyre , sukkersyre , isosukkersyre , heptasukkersyre samt salte og estete deraf *

29.35 * Meterocycliske forbindelser ; nucleinsyrer : *

* ex Q . Andre varer *

* - Anhydridiske mannitol - og serbitolforbindelser , undtagen maltol og isomaltol *

29.43 * Sukkerarter , kemisk rene ( undtagen saccharose , glucose og lactose ) ; sukkerethere , sukkerestere og salte deraf ( undtagen produkter henhoerende under pos . 29.39 , 29.41 eller 29.42 ) *

* ex B . Andre varer *

* - Sorbose samt salte og estere deraf *

29.44 * Antibiotica : *

* A . Penicilliner *

38.19 * Produkter og restprodukter fra kemiske og naerstaaende industrier ( herunder blandinger af naturprodukter ) , ikke andetsteds tariferet : *

* Q . Kernebindemidler til stoeberier paa basis af kunstharpikser *

* ex T . Andre varer *

* - Produkter fra krakning af sorbitol *

BILAG II

SAMMENLIGNINGSTABEL

Forordning nr . 1009/67/EOEF * Denne forordning *

artikel 9 , stykke 5 * artikel 9 , stykke 3 *

artikel 9 , stykke 6 * artikel 9 , stykke 4 *

artikel 9 , stykke 7 * artikel 9 , stykke 5 *

artikel 9 , stykke 8 * artikel 9 , stykke 6 *

artikel 10 * artikel 11 *

artikel 11 * artikel 12 *

artikel 12 * artikel 13 *

artikel 13 * artikel 14 *

artikel 14 , stykke 1 , foerste saetning * artikel 15 , stykke 1 *

artikel 14 , stykke 2 * artikel 15 , stykke 2 *

artikel 14 , stykke 3 * artikel 15 , stykke 3 *

artikel 14 , stykke 4 * artikel 15 , stykke 4 *

artikel 14 , stykke 5 * artikel 15 , stykke 5 *

artikel 14 , stykke 6 * artikel 15 , stykke 6 *

artikel 14 , stykke 7 * artikel 15 , stykke 7 *

artikel 15 * artikel 16 *

artikel 16 , stykke 1 , afsnit 1 * artikel 17 , stykke 1 , afsnit 1 , anden saetning *

artikel 16 , stykke 1 , afsnit 2 * artikel 17 , stykke 1 , afsnit 1 , foerste saetning *

artikel 16 , stykke 1 , afsnit 3 * artikel 17 , stykke 1 , afsnit 2 *

artikel 16 , stykke 2 * artikel 17 , stykke 2 *

artikel 16 , stykke 3 * artikel 17 , stykke 3 *

artikel 16 , stykke 4 * artikel 17 , stykke 4 *

artikel 16 , stykke 5 , afsnit 1 * artikel 17 , stykke 5 *

artikel 16 , stykke 5 , afsnit 2 * artikel 17 , stykke 6 *

artikel 17 * artikel 19 *

artikel 19 , stykke 1 * artikel 20 *

artikel 20 * artikel 21 *

artikel 21 * artikel 22 *

artikel 25 , stykke 1 , afsnit 1 * artikel 26 , stykke 1 *

artikel 25 , stykke 2 * artikel 26 , stykke 2 *

artikel 25 , stykke 3 * artikel 26 , stykke 3 *

artikel 27 , stykke 3 * artikel 27 , stykke 3 , foerste saetning *

artikel 31 , stykke 1 og 2 * artikel 32 , stykke 1 og 2 *

artikel 31 , stykke 3 , afsnit 1 og 3 * artikel 32 , stykke 3 *

artikel 31 , stykke 4 og 6 * artikel 32 , stykke 4 og 6 *

artikel 32 * artikel 31 *

artikel 35 , stykke 2 * artikel 40 *

artikel 36 * artikel 41 *

artikel 37 , stykke 2 * artikel 33 *

artikel 38 * artikel 34 *

artikel 39 * artikel 35 *

artikel 40 * artikel 36 *

artikel 41 * artikel 37 *

artikel 43 , stykke 1 og 2 * artikel 39 *

artikel 44 * artikel 42 *

artikel 45 , stykke 1 , foerste saetning * artikel 43

Top