Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31974L0347

Rådets direktiv 74/347/EØF af 25. juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

OJ L 191, 15.7.1974, p. 5–10 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 266 - 273
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 7 - 12
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 004 P. 7 - 12
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 004 P. 34 - 39
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 004 P. 34 - 39
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 002 P. 119 - 124
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 002 P. 63 - 68
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 002 P. 63 - 68

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2008; ophævet ved 32008L0002 . Latest consolidated version: 01/07/1974

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1974/347/oj

31974L0347

Rådets direktiv 74/347/EØF af 25. juni 1974 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning vedrørende synsfelt og forrudeviskere for landbrugs- og skovbrugshjultraktorer

EF-Tidende nr. L 191 af 15/07/1974 s. 0005 - 0010
den finske specialudgave: kapitel 13 bind 4 s. 0034
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 2 s. 0266
den svenske specialudgave: kapitel 13 bind 4 s. 0034
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0007
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 4 s. 0007


++++

RAADETS DIREKTIV

af 25 . juni 1974

om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning vedroerende synsfelt og forrudeviskere for landbrugs - og skovbrugshjultraktorer

( 74/347/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

De tekniske forskrifter , som traktorer i henhold til nationale lovgivninger skal opfylde , vedroerer blandt andet synsfelt og forrudeviskere ;

disse forskrifter er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat ; det er derfor noedvendigt , at ensartede forskrifter vedtages af samtlige medlemsstater , enten som supplement til eller i stedet for deres nugaeldende bestemmelser saerlig med henblik paa at den procedure for EOEF-standardtypegodkendelse , som omhandles i Raadets direktiv 74/150/EOEF af 4 . marts 1974 , om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af landbrugs - og skovbrugshjultraktorer ( 3 ) , kan anvendes for alle traktortyper -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

1 . Ved traktor ( landbrugs - eller skovbrugs-traktor ) forstas ethvert motordrevet koeretoej med hjul eller med baelter , der har mindst to aksler , og hvis funktion i det vaesentlige ligger i dens traekkraft , og som er saerlig konstrueret til at traekke , skubbe , baere eller drive visse redskaber , maskiner eller paahaengskoeretoejer , bestemt til benyttelse i landbrugs - eller skovbrugsbedrifter . Det kan vaere indretter til transport af gods og ledsagere .

2 . Dette direktiv finder kun anvendelse paa de i stk . 1 definerede traktorer , der er forsynet med luftgummiringe og som har to aksler og en konstruktivt bestemt maksimalhastighed paa mellem 6 og 25 km/t .

Artikel 2

Medlemsstaterne kan ikke naegte EOEF-standardtypegodkendelse eller national godkendelse af en traktor af grunde , der vedroerer synsfelt eller forrudevisker , saafremt disse opfylder forskrifterne i bilaget .

Artikel 3

Medlemsstaterne kan ikke naegte indregistrering eller forbyde salg , ibrugtagning eller benyttelse af traktorer af grunde , der vedroerer synsfelt eller forrudevisker , saafremt disse opfylder forskrifterne i bilaget .

Artikel 4

De aendringer , som er noedvendige for at tilpasse bilagets forskrifter til den tekniske udvikling , vedtages i overensstemmelse med den i artikel 13 i direktiv 74/150/EOEF .

Artikel 5

1 . Medlemsstaterne saetter de noedvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden atten maaneder efter dets meddelelse og giver straks Kommissionen underretning herom .

2 . Medlemsstaterne drager omsorg for at tilsende Kommissionen ordlyden af de vigtigste nationale bestemmelser , de udsteder pa det omraade , der er omfattet af dette direktiv .

Artikel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 25 . juni 1974 .

Paa Raadets vegne

H . D . GENSCHER

Formand

( 1 ) EFT nr . 28 af 17 . 2 . 1967 , s . 462/67 .

( 2 ) EFT nr . 42 af 7 . 3 . 1967 , s . 620/67 .

( 3 ) EFT nr . L 84 af 28 . 3 . 1974 , s . 10 .

BILAG

SYNSFELT

DEFINITIONER OG FORSKRIFTER

1 . DEFINITIONER

1.1 . Synsfelt

Ved " synsfelt " forstaas alle retninger fremad og til siderne i hvilke foereren af traktoren kan se .

1.2 . Referencepunkt

Ved " referencepunkt " forstaas den vedtagne position af traktorfoererens oejne , samlede i ét taenkt punkt . Dette referencepunkt befinder sig i et plan parallelt med traktorens laengdesymmetriplan , som gaar midt igennem saedet og 700 mm lodret over dette plans skaeringslinje med saedets overflade og i en afstand af 270 mm - i retning af baekkenstoetten - fra det lodrette plan , der tangerer den forreste kant af saedets overflade og er vinkelret paa traktorens laengdesymmetriplan ( figur 1 ) . Det saaledes bestemte referencepunkt gaelder for det tomme saede i den af fabrikanten af traktoren angivne middelstilling .

1.3 . Halv synskreds

Ved " halv synskreds " forstaas den halvkreds , som dannes af en radius paa 12 m omkring det punkt , der befinder sig lodret under referencepunktet i vejbanens vandrette plan saaledes at buen - set i koerselsretningen - befinder sig foran traktoren og at diameteren , der begraenser halvkredsen danner en ret vinkel med traktorens laengdeakse ( figur 2 ) .

1.4 . Blaendevirkning

Ved " blaendevirkning " forstaas korderne til de sektorer af den halve synskreds , som ikke kan ses paa grund af komponenter f.eks . tagstoetter .

1.5 . Synssektor

Ved " synssektor " forstaas den del af synsfeltet , som er afgraenset

1.5.1 . opad

af et vandret plan , der gaar gennem referencepunktet .

1.5.2 . paa vejplanet

af det omraade , der er beliggende uden for den halve synskreds , i fortsaettelse af et afsnit af den halve synskreds , hvis korde , der er 9,5 m lang , er vinkelret paa et plan , der er parallelt med traktorens laengdesymmetriplan og gaar igennem midten af foerersaedet , der deles i to af dette plan .

1.6 . Forrudeviskerens virkningsfelt

Ved " forrudeviskerens virkningsfelt " forstas den del af forrudens ydre overflade * som viskes af forrudeviskeren .

2 . FORSKRIFTER

2.1 . Generelt

Traktoren skal vaere bygget og udrustet saaledes , at foereren i trafik paa vej samt i landbrugs - eller skovbrugsbedrifter kan have et tilstraekkeligt synsfelt under alle saedvanlige trafikforhold paa vej samt under arbejde paa mark og i skov . Synsfeltet anses for at vaere tilstraekkeligt , naar foereren saavidt muligt kan se en del af hvert forhjul , og naar nedenstaaende forskrifter opfyldes :

2.2 . Afproevning af synsfeltet

2.2.1 . Fremgangsmaade til bestemmelse af blaendevirkningen

2.2.1.1 . Traktoren anbringes paa en vandret flade som vist i figur 2 . To punktformede lyskilder anbringes symetrisk i en afstand af 65 mm fra hinanden paa en vandret stoette , der gaar igennem referencepunktet . Denne stoette skal i sit midtpunkt kunne drejes om en lodret akse , der gaar gennem referencepunktet . Naar blaendevirkningen maales , skal stoetten vaere indstillet saaledes , at den linje , der forbinder lyskilderne er vinkelret paa den linje , der forbinder den komponent , som bryder udsynet med referencepunktet . Blaendevirkningen bestemmes i overensstemmelse med punkt 1.4 ved paa den halve synskreds at maale overlapningen af de skyggeomraader fra de komponenter , der bryder udsynet , som fremkommer ved skiftevis at taende de to lyskilder ( figur 3 ) .

2.2.1.2 . Blaendevirkningerne maa ikke overstige 600 mm .

2.2.1.3 . Blaendevirkninger , der stammer fra tilstoedende komponenter med over 80 mm bredde skal vaere beliggende saaledes , at den linje , der forbinder midten af de ikke synlige sektorkorder i den halve synskreds , har en laengde , der er mindst 2,5 m .

2.2.1.4 . Paa hele den halve synskreds maa der ikke vaere flere end 6 blaendevirkninger , og ikke flere end to inden for den synssektor , der omhandles i punkt 1.5 .

2.2.1.5 . Blaendevirkninger der er stoerre end 600 mm , men mindre end 1 200 mm , godkendes imidlertid , saafremt de komponenter , der er aarsag til dem , hverken kan have en anden form eller kan anbringes anderledes . Dog maa der ikke vaere flere end to blaendevirkninger af denne art og disse skal vaere uden for synssektoren .

2.2.1.6 . De eventuelle hindringer for udsynet , som skyldes foererspejle af godkendt type tages ikke i betragtning , hvis de ikke kan anbringes anderledes .

2.2.2 . Matematisk bestemmelse af blaendevirkninger ved syn med begge oejne .

2.2.2.1 . I stedet for den afproevning , der er omhandlet i punkt 2.2.1 , kan tilladeligheden af de forskellige blaendevirkninger kontrolleres matematisk . Punkterne 2.2.1.3 , 2.2.1.4 , 2.2.1.5 og 2.2.1.6 gaelder for stoerrelsen , fordelingen og antallet af blaendevirkningerne .

2.2.2.2 . Ved syn med to oejne og med en afstand mellem oejnene af 65 mm er blaendevirkningen udtrykt i mm givet af formlen

X = ( b - 65 ) /a gange 12 000 + 65 .

i hvilken formel :

a ) er afstanden i millimeter mellem komponenten , der bryder udsynet , og referencepunktet maalt langs den synsradius , der forbinder referencepunktet , midten af komponenten og omkredsen af den halve synskreds ,

b ) er bredden i millimeter af den komponent , der bryder udsynet , maalt vandret og vinkelret paa synsradius .

2.3 . De afproevningsmetoder , der omtales i punkt 2.2 , kan erstattes af andre metoder , paa betingelse af at det kan godtgoeres , at de har samme vaerdi .

2.4 . Saafremt artikel 8 , stk . 3 , i direktiv 74/150/EOEF finder anvendelse med hensyn til blaendevirkninger , har fremgangsmaaden i punkt 2.2.2 beviskraft .

2.5 . Forrudens gennemsigtige omraade

Hvis traktoren er forsynet med forrude , skal forrudens gennemsigtige omraade vaere af en saadan art , at forskrifterne i punkt 2.2 opfyldes .

2.6 . Forrudeviskere

2.6.1 . Hvis traktoren er forsynet med forrude , skal den ligeledes vaere udrustet med motordreven forrudevisker . Dennes virkningsfelt skal sikre et uhindret udsyn fremad svarende til en korde paa mindst 8 m i den halve synskreds inden for synssektoren .

2.6.2 . Forrudeviskerens arbejdshastighed skal mindst vaere 20 arbejdsgange pr . minut .

Figur 1 : JFR . EFT

Figur 2 : JFR . EFT

Figur 3 : JFR . EFT

Top