Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31973D0101(01)

Afgørelse truffet af Rådet for De Europæiske Fællesskaber den 1. januar 1973 om tilpasning af dokumenter vedrørende de nye medlemsstaters tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber

OJ L 2, 1.1.1973, p. 1–27 (DA, DE, EN, FR, GA, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 01 Volume 001 P. 159 - 185
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 001 P. 115 - 134
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 001 P. 115 - 134

In force: This act has been changed. Latest consolidated version: 01/01/1973

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1973/101(1)/oj

31973D0101(01)

Afgørelse truffet af Rådet for De Europæiske Fællesskaber den 1. januar 1973 om tilpasning af dokumenter vedrørende de nye medlemsstaters tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber

EF-Tidende nr. L 002 af 01/01/1973 s. 0001 - 0027
den finske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0115
den svenske specialudgave: kapitel 6 bind 1 s. 0115


AFGOERELSE TRUFFET AF RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER

den 1. januar 1973

om tilpasning af dokumenter vedroerende de nye medlemsstaters tiltraedelse af De europaeiske Faellesskaber

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten mellem kongeriget Belgien, forbundsrepublikken Tyskland, Den franske Republik, Den italienske Republik, storhertugdoemmet Luxembourg, kongeriget Nederlandene, ( medlemmer af De europaeiske Faellesskaber ), kongeriget Danmark, Irland, kongeriget Norge og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland vedroerende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltraedelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og af Det europaeiske Atomenergifaellesskab, saerlig artikel 2,

under henvisning til afgoerelse truffet af Raadet for De europaeiske Faelleskaber den 22. januar 1972 vedroerende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges, Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltraedelse af Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, saerlig artikel 2, og

ud fra foelgende betragtninger :

Kongeriget Norge har ikke rettidigt deponeret sine tiltraedelses- og ratifikationsdokumenter og er saaledes ikke blevet medlem af De europaeiske Faellesskaber ;

som foelge heraf er tilpasning af visse bestemmelser, der er anfoert i de ovenfor naevnte artikler 2, noedvendig ;

desuden boer de bestemmelser i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, der udtrykkeligt henviser til Norge, tilpasses eller ophaeves,

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE :

Artikel 1

Artikel 3 i traktaten mellem kongeriget Belgien, forbundsrepublikken Tyskland, Den franske Republik, Den italienske Republik, storhertugdoemmet Luxembourg, kongeriget Nederlandene, ( medlemmer af De europaeiske Faelleskaber ), kongeriget Danmark, Irland, kongeriget Norge og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland vedroerende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltraedelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og af Det europaeiske Atomenergifaellesskab affattes saaledes :

" Artikel 3

Denne traktat, udfaerdiget i et eksemplar paa dansk, engelsk, fransk, irsk, italiensk, nederlandsk, norsk og tysk, af hvilke teksterne paa dansk, engelsk, fransk, irsk, italiensk, nederlandsk og tysk har samme gyldighed, deponeres i Den italienske Republiks regerings arkiver. Denne regering fremsender en bekraeftet afskrift til hver af de oevrige signatarstaters regeringer. "

Artikel 2

Artikel 3 i afgoerelse truffet af Raadet for De europaeiske Faellesskaber den 22. januar 1972 vedroerende kongeriget Danmarks, Irlands, kongeriget Norges, Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirlands tiltraedelse af Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, affattes saaledes :

" Artikel 3

Denne afgoerelse, udfaerdiget paa dansk, engelsk, fransk, irsk, italiensk, nederlandsk, norsk og tysk, af hvilke teksterne paa dansk, engelsk, fransk, irsk, italiensk, nederlandsk og tysk har samme gyldighed, meddeles medlemsstaterne i Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab, kongeriget Danmark, Irland, kongeriget Norge og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland. "

Artikel 3

Artikel 1, tredje led, i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne til traktaterne, affattes saaledes :

" - forstaas ved udtrykket " nye medlemsstater " kongeriget Danmark, Irland og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland. "

Artikel 4

Artikel 10 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 10

EKSF-traktatens artikel 21, stk. 2, EOEF-traktatens artikel 138, stk. 2, og EURATOM-traktatens artikel 108, stk. 2, affattes saaledes :

" De delegeredes antal fastsaettes saledes :

Belgien : 14

Danmark : 10

Tyskland : 36

Frankrig : 36

Irland : 10

Italien : 36

Luxembourg : 6

Nederlandene : 14

Det forenede Kongerige : 36. " "

Artikel 5

Artikel 11 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 11

Artikel 2, stk. 2, i Traktaten om oprettelse af et faelles Raad og en faelles Kommission for De europaeiske Faellesskaber affattes saaledes :

" Formandshvervet udoeves paa skift af Raadets medlemmer for 6 maaneder ad gangen efter nedenstaaende raekkefoelge af medlemsstaterne : Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrig, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene og Det forenede Kongerige. " "

Artikel 6

Artikel 12 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 12

EKSF-traktatens artikel 28 affattes saaledes :

" Artikel 28

Naar Den hoeje Myndighed indhenter udtalelse fra Raadet, raadslaar dette uden noedvendigvis at skride til afstemning. Referat af droeftelserne sendes til Den hoeje Myndighed.

I tilfaelde, hvor denne Traktat kraever en samstemmende udtalelse fra Raadet, anses denne for vedtaget, saafremt det af Den hoeje Myndighed forelagte forslag faar tilslutning :

- fra et absolut flertal af medlemsstaternes repraesentanter, heri indbefattet stemmerne fra repraesentanterne for to medlemsstater, som hver staar for mindst en ottendedel af den samlede vaerdi af Faellesskabets kul- og staalproduktion ;

- eller, i tilfaelde af stemmelighed, og saafremt Den hoeje Myndighed fastholder sit forslag efter en fornyet droeftelse, fra repraesentanter for tre medlemsstater, som hver staar for mindst en ottendedel af den samlede vaerdi af Faellesskabets kul- og staalproduktion.

I tilfaelde, hvor denne Traktat kraever en enstemmig beslutning eller enstemmig og samstemmende udtalelse, er beslutningen eller udtalelsen vedtaget, saafremt alle Raadets medlemmer stemmer herfor. Ved anvendelse af artiklerne 21, 32, 32 a, 78 d, 78 f i denne Traktat og artiklerne 16, 20, stk. 3, 28, stk. 5 og 44 i protokollen vedroerende Domstolens statut, hindrer det forhold, at medlemmer, der er til stede eller repraesenteret, undlader at stemme, dog ikke vedtagelsen af de af Raadets afgoerelser, der kraever enstemmighed.

Raadets beslutninger, bortset fra dem, der kraever kvalificeret flertal eller enstemmighed, traeffes af et flertal af Raadets medlemmer ; dette flertal betragtes som opnaaet, dersom det omfatter det absolutte flertal af medlemsstaternes repraesentanter, heri indbefattet stemmerne fra repraesentanterne for to medlemsstater, som hver staar for mindst en ottendedel af den samlede vaerdi af Faellesskabets kul- og staalproduktion. Ved anvendelse af de bestemmelser i artiklerne 78, 78 b og 78 d i denne Traktat, hvorefter der kraeves kvalificeret flertal, tildeles der dog raadsmedlemmernes stemmer foelgende vaegt : Belgien 5, Danmark 3, Tyskland 10, Frankrig 10, Irland 3, Italien 10, Luxembourg 2, Nederlandene 5, Det forenede Kongerige 10. Afgoerelser traeffes med mindst 41 stemmer, der udtrykker tilslutning fra mindst seks medlemmer.

Hvert medlem af Raadet kan kun fra ét af de oevrige medlemmer modtage fuldmagt til at stemme.

Raadet staar i forbindelse med medlemsstaterne gennem sin formand.

Raadets afgoerelser offentliggoeres paa den maade, som det selv bestemmer. " "

Artikel 7

Artikel 13 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 13

EKSF-traktatens artikel 95, stk. 4, affattes saaledes :

" Disse aendringer udarbejdes i enighed som forslag fra Den hoeje Myndighed og Raadet, der traeffer afgoerelse med et flertal paa otte niendedele af dets medlemmer, og forelaegges Domstolen til udtalelse. Ved sin undersoegelse har Domstolen fuld kompetence til at proeve alle faktiske og retslige forhold. Dersom Domstolen efter denne undersoegelse finder, at forslagene stemmer overens med bestemmelserne i foranstaaende stykke, oversendes forslagene til Forsamlingen og traeder i kraft, saafremt de vedtages med et flertal paa tre fjerdedele af de afgivne stemmer og to tredjedele af Forsamlingens medlemmer. " "

Artikel 8

Artikel 14 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 14

EOEF-traktatens artikel 148, stk. 2, og EURATOM-traktatens artikel 118, stk. 2, affattes saaledes.

" Ved de raadsafgoerelser, som kraever kvalificeret flertal, tildeles medlemmernes stemmer foelgende vaegt :

Belgien : 5

Danmark : 3

Tyskland : 10

Frankrig : 10

Irland : 3

Italien : 10

Luxembourg : 2

Nederlandene : 5

Det forenede Kongerige : 10

Afgoerelser traeffes med mindst :

- enogfyrre stemmer i tilfaelde, hvor afgoerelsen i henhold til denne Traktat skal traeffes paa forslag af Kommissionen,

- enogfyrre stemmer afgivet af mindst seks medlemmer, der stemmer for, i alle andre tilfaelde. " "

Artikel 9

Artikel 17 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 17

EKSF-traktatens artikel 32, stk. 1, EOEF-traktatens artikel 165, stk. 1 og EURATOM-traktatens artikel 137, stk. 1, affattes saaledes :

" Domstolen bestaar af ni dommere. " "

Artikel 10

Artikel 19 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne affattes saaledes :

" Artikel 19

EKSF-traktatens artikel 32 b, stk. 2 og 3, EOEF-traktatens artikel 167, stk. 2 og 3, og EURATOM-traktatens artikel 139, stk. 2 og 3, affattes saaledes :

" Hvert tredje aar finder en delvis nybesaettelse af dommerembederne sted. Der afgaar skiftevis fem og fire dommere.

Hvert tredje aar finder en delvis nybesaettelse af generaladvokaternes embeder sted. Der afgaar skiftevis en og to generaladvokater. " "

Artikel 11

Artikel 21 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 21

EOEF-traktatens artikel 194, stk. 1, og EURATOM-traktatens artikel 166, stk. 1, affattes saledes :

" Antallet af medlemmer i Udvalget fastsaettes saaledes :

Belgien : 12

Danmark : 9

Tyskland : 24

Frankrig : 24

Irland : 9

Italien : 24

Luxembourg : 6

Nederlandene : 12

Det forenede Kongerige : 24. " "

Artikel 12

Artikel 23 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 23

EURATOM-traktatens artikel 134, stk. 1, foerste afsnit, affattes saaledes :

" Udvalget bestaar af syvogtyve medlemmer, der udpeges af Raadet efter hoering af Kommissionen. " "

Artikel 13

Artikel 24 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 24

1. EOEF-traktatens artikel 131 suppleres ved, at Det forenede Kongerige indfoejes blandt de medlemsstater, som er naevnt i artiklens foerste saetning.

2. Den liste, der udgoer bilag IV til EOEF-traktaten, suppleres ved indfoejelse af foelgende lande og territorier :

Det fransk-britiske kondominium Ny-Hebriderne,

Bahama-oeerne,

Bermuda-oeerne,

Det britiske antarktiske territorium,

Britisk Honduras,

Det britiske territorium i Det indiske Ocean,

De britiske Salomon-oeer,

De britiske Jomfruoeer,

Brunei,

Cayman-oeerne,

Falkland-oeerne med tilhoerende omraader,

Gilbert- og Ellicc-oeerne,

Montserrat,

Pitcairn,

St. Helena med tilhoerende omraader,

Seychellerne,

The Central and Southern Line Islands,

Turks- og Caicos-oeerne,

De associerede stater i Det caraibiske Hav : Antigua, Dominica, Grenada, St. Lucia, St. Vincent, St. Christophe/Nevis-Anguilla. "

Artikel 14

Artikel 25 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 25

EKSF-traktatens artikel 79 suppleres ved tilfoejelse efter foerste stykke af et nyt stykke med foelgende ordlyd :

" Uanset foregaende stykke gaelder foelgende :

a ) Denne Traktat finder ikke anvendelse for Faeroeerne. Regeringen for kongeriget Danmark kan dog ved en erklaering, der senest 31. december 1975 skal deponeres hos Den franske Republiks regering, som fremsender en bekraeftet afskrift til hver af de oevrige medlemsstaters regeringer, meddele, at denne Traktat finder anvendelse for disse oeer. I saa fald finder Traktaten anvendelse for disse oeer fra den foerste dag i den anden maaned efter overgivelsen af denne erklaering.

b ) Denne Traktat finder ikke anvendelse paa de omraader paa Cypern, hvorover Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland udoever overhoejhed.

c ) Bestemmelserne i denne Traktat finder kun anvendelse paa Kanaloeerne og oeen Man i det omfang, det er noedvendigt for at sikre anvendelsen paa disse oeer af den ordning, der er fastsat i Raadets afgoerelse af 22. januar 1972 vedroerende de nye medlemsstaters tiltraedelse af Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab. " "

Artikel 15

1. Artikel 26, stk. 1, i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" 1. EOEF-traktatens artikel 227, stk. 1, affattes saaledes :

" 1. Denne traktat gaelder for kongeriget Belgien, kongeriget Danmark, forbundsrepublikken Tyskland, Den franske Republik, Irland, Den italienske Republik, storhertugdoemmet Luxembourg, kongeriget Nederlandene og Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland. " "

2. Artikel 26, stk. 3, i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" 3. EOEF-traktatens artikel 227 suppleres ved tilfoejelse af et nyt stk. 5 af foelgende ordlyd :

" 5. Uanset de foregaaende stykker gaelder foelgende :

a ) Denne Traktat finder ikke anvendelse for Faeroeerne. Regeringen for kongeriget Danmark kan dog ved en erklaering, der senest 31. december 1975 skal deponeres hos Den italienske Republiks regering, som fremsender en bekraeftet afskrift til hver af de oevrige medlemsstaters regeringer, meddele, at denne Traktat finder anvendelse for disse oeer. I saa fald finder Traktaten anvendelse for disse oeer fra den foerste dag i den anden maaned efter overgivelsen af denne erklaering.

b ) Denne Traktat finder ikke anvendelse pa de omraader paa Cypern, hvorover Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland udoever overhoejhed.

c ) Bestemmelserne i denne Traktat finder kun anvendelse paa Kanaloeerne og oeen Man i det omfang, det er noedvendigt for at sikre anvendelsen paa disse oeer af den ordning, der er fastsat i Traktaten vedroerende de nye medlemsstaters tiltraedelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og af Det europaeiske Atomenergifaellesskab, undertegnet den 22. januar 1972. " "

Artikel 16

Artikel 27 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 27

EURATOM-traktatens artikel 198 suppleres ved tilfoejelse af et stykke af foelgende ordlyd :

" Uanset de foregaaende stykker gaelder foelgende :

a ) Denne Traktat finder ikke anvendelse for Faeroeerne. Regeringen for kongeriget Danmark kan dog ved en erklaering, der senest 31. december 1975 skal deponeres hos Den italienske Republiks regering, som fremsender en bekraeftet afskrift til hver af de oevrige medlemsstaters regeringer, meddele, at denne Traktat finder anvendelse for disse oeer. I saa fald finder Traktaten anvendelse for disse oeer fra den foerste dag i den anden maaned efter overgivelsen af denne erklaering.

b ) Denne Traktat finder ikke anvendelse paa de omraader paa Cypern, hvorover Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland udoever overhoejhed.

c ) Denne Traktat finder ikke anvendelse paa de oversoeiske lande og territorier, der opretholder saerlige forbindelser med Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland, og som ikke er naevnt i den i bilag IV til Traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab indeholdte liste.

d ) Bestemmelserne i denne Traktat finder kun anvendelse paa Kanaloeerne og oeen Man i det omfang, det er noedvendigt for at sikre anvendelsen paa disse oeer af den ordning, der er fastsat i Traktaten vedroerende de nye medlemsstaters tiltraedelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og Det europaeiske Atomenergifaellesskab, undertegnet den 22. januar 1972. " "

Artikel 17

Artikel 39, stk. 4, foerste afsnit, i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" 4. De nye medlemsstater anvender fra tiltraedelsen nomenklaturen i den faelles toldtarif. Danmark og Det forenede Kongerige er dog bemyndiget til at udsaette anvendelsen heraf indtil 1. januar 1974. "

Artikel 18

Artikel 43, stk. 2, i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" For Danmark er perioden fastsat til 3 aar og for Irland til 5 aar. "

Artikel 19

Artikel 46, stk. 2, foerste afsnit, i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" 2. Medlemsstaterne anvender fra tiltraedelsen nomenklaturen i den faelles toldtarif i samhandelen inden for Faellesskabet. Danmark og Det forenede Kongerige er dog bemyndiget til at udsaette anvendelsen heraf indtil 1. januar 1974. "

Artikel 20

Artikel 51, stk. 3, i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" 3. For Det forenede Kongerige fastsaettes disse priser dog paa et saadant niveau, at anvendelsen af faellesskabsbestemmelserne foerer til et markedsprisniveau svarende til det, der er konstateret i den paagaeldende medlemsstat i en repraesentativ periode forud for ivaerksaettelsen af disse bestemmelser. "

Artikel 21

Artikel 101 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 101

Graensen paa seks soemil, der er omhandlet i artikel 100, udvides til tolv soemil for foelgende omraader :

1. Danmark

- Faeroeerne

- Groenland

- Vestkysten, fra Thyboroen til Blaavandshuk.

2. Frankrig

Kysterne i departementerne la Manche, Illeet-Vilaine, Côtes-du-Nord, Finistère og Morbihan.

3. Irland

- Nord- og vestkysten, fra Lough Foyle til Cork Harbour i syd-vest

- OEstkysten, fra Carlingford Lough til Carnsore Point, for fiskeri af krebsdyr og skaldyr ( " shellfish " ).

4. Det forenede Kongerige

- Shetlandsoeerne og Orkneyoeerne

- Nord- og OEstskotland, fra Cape Wrath til Berwick

- Nordoestengland, fra floden Coquet til Flamborough Head

- Den syd-vestlige del fra Lyme Regis til Hartland Point ( herunder tolv soemil omkring Lundyoeen )

- Grevskabet Down. "

Artikel 22

Artikel 105, stk. 2, i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Indtil 31. december 1977 kan Irland og Det forenede Kongerige for saa vidt angaar Nordirland ved import af fersk koed opretholde deres nationale bestemmelser om beskyttelse mod mund- og klovesyge under iagttagelse af EOEF-traktatens almindelige bestemmelser. "

Artikel 23

Artikel 117, stk. 1, i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" 1. Associeringen af de i artikel 24, stk. 2, naevnte ikke-europaeiske territorier, der opretholder saerlige forbindelser med Det forenede Kongerige, samt af det fransk-britiske kondominium Ny-Hebriderne, faar virkning tidligst fra 1. februar 1975 ved en raadsafgoerelse i henhold til EOEF-traktatens artikel 136. "

Artikel 24

Artikel 119, stk. 2, andet afsnit, i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Produkter med oprindelse i de i artikel 24, stk. 2, naevnte ikke-europaeiske territorier, der opretholder saerlige forbindelser med Det forenede Kongerige, samt i det fransk-britiske kondominium Ny-Hebriderne undergives ved import i Faellesskabet den ordning, der anvendtes paa dem foer tiltraedelsen. "

Artikel 25

Bestemmelserne i artikel 123 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, ophaeves.

Artikel 26

Artikel 129, stk. 1, i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" 1. De i artikel 3, stk. 2, i afgoerelsen af 21. april 1970 naevnte finansielle bidrag fra medlemsstaterne fordeles paa foelgende maade :

- mellem de nye medlemsstater :

Danmark : 2,46 %

Irland : 0,61 %

Det forenede Kongerige : 19,32 %

- og mellem de oprindelige medlemsstater i henhold til den fordelingsnoegle, som er fastsat i artikel 3, stk. 2, i afgoerelsen af 21. april 1970, efter fradrag af ovennaevnte finansielle bidrag fra de nye medlemsstater. "

Artikel 27

Artikel 134, stk. 3, i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" 3. Dersom Den hoeje Myndigheds beslutning nr. 1/64 af 15. januar 1964, der forbyde pristilpasning paa grundlag af tilbud paa jern- og staalprodukter hidroerende fra lande eller omraader med statshandel, skulle blive forlaenget efter tiltraedelsen, skal dette forbud indtil 31. december 1975 ikke gaelde for varer, som er bestemt for det danske marked. "

Artikel 28

Artikel 142, stk. 1 og 2, i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" 1. Domstolen udvides fra tiltraedelsen ved udnaevnelse af nye dommere for at bringe antallet af dommere op paa ni som fastsat i artikel 17 i denne Akt.

2. Mandatet for en af de i overensstemmelse med stk. 1 udnaevnte dommere udloeber 6. oktober 1976. Denne dommer udpeges ved lodtraekning. Den anden dommers mandat udloeber 6. oktober 1979. "

Artikel 29

Artikel 143 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 143

Det oekonomiske og sociale Udvalg udvides fra tiltraedelsen ved beskikkelse af toogfyrre medlemmer, der repraesenterer de forskellige grupper inden for det oekonomiske og sociale liv i de nye medlemsstater. Mandatet for de saaledes beskikkede medlemmer udloeber samtidig med mandatet for de paa tiltraedelsestidspunktet fungerende medlemmer. "

Artikel 30

Artikel 155 i Akten verdroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 155

De tekster til de af faellesskabsinstitutionerne foer tiltraedelsen vedtagne retsakter, som af Raadet eller Kommissionen er udfaerdiget paa dansk og engelsk, faar fra tiltraedelsen gyldighed paa samme vilkaar som de tekster, der er udfaerdiget paa de fire oprindelige sprog. De offentliggoeres i De Europaeiske Faellesskabers Tidende, saafremt teksterne paa de oprindelige sprog er blevet oftentliggjort paa denne maade. "

Artikel 31

Artikel 159 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 159

Den franske Republiks regering fremsender til regeringerne for kongeriget Danmark, Irland og Det forenede Kongerige Storbritannien og Nord irland en bekraeftet afskrift af Traktaten om oprettelse af Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskab og af de traktater, som har aendret den. "

Artikel 32

Artikel 160 i Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 160

Den italienske Republiks regering fremsender til regeringerne for kongeriget Danmark, Irland og Det forenede kongerige Storbritannien og Nord-irland en bekraeftet afskrift paa fransk, italiensk, nederlandsk og tysk af Traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab, Traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab og de traktater, som har aendret eller suppleret dem.

Teksterne til Traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab og til Traktaten om oprettelse af Det europaeiske Atomenergifaellesskab samt til de traktater, som har aendret eller suppleret dem, udfaerdiget paa dansk, engelsk, irsk og norsk, vedlaegges denne Akt. Teksterne udfaerdiget paa dansk, engelsk og irsk har gyldighed paa samme vilkaar som de oprindelige tekster til ovennaevnte traktater. "

Artikel 33

I bilag I til Akten verdroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne foretages de tilpasninger, der er naevnt i bilaget til denne afgoerelse.

Artikel 34

I bilag II, VII, X og XI til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne udgaar alle benaevnelser, frister og datoer vedroerende kongeriget Norge.

Artikel 35

Artikel 1 i protokol nr. 1, der er knyttet til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 1

Artikel 3 i protokollen vedroerende vedtaegterne for Banken affattes saaledes :

" Artikel 3

I overensstemmelse med Traktatens artikel 129 er Bankens medlemmer :

- Kongeriget Belgien ;

- Kongeriget Danmark ;

- Forbundsrepublikken Tyskland ;

- Den franske Republik ;

- Irland ;

- Den italienske Republik ;

- Storhertugdoemmet Luxembourg ;

- Kongeriget Nederlandene ;

- Det forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland. " "

Artikel 36

Artikel 2 i protokol nr. 1, der er knyttet til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 2

Artikel 4, stk. 1, foerste afsnit, i protokollen vedroerende vedtaegterne for Banken affattes saaledes :

" 1. Banken tildeles en kapital paa to milliarder femogtyve millioner regningsenheder tegnet af medlemsstaterne med foelgende beloeb :

Tyskland : 450 millioner

Frankrig : 450 millioner

Det forenede Kongerige : 450 millioner

Italien : 360 millioner

Belgien : 118,5 millioner

Nederlandene : 118,5 millioner

Danmark : 60 millioner

Irland : 15 millioner

Luxembourg : 3 millioner. " "

Artikel 37

Artikel 6 i protokol nr. 1, der er knyttet til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 6

Artikel 11, stk. 2, afsnittene 1 - 5 i protokollen vedroerende vedtaegterne for Banken affattes saaledes :

" 2. Bestyrelsen bestaar af 18 medlemmer og 10 suppleanter.

Medlemmerne udnaevnes af styrelsesraadet for et tidsrum af fem aar saaledes :

3 medlemmer udpeget af forbundsrepublikken Tyskland ;

3 medlemmer udpeget af Den franske Republik ;

3 medlemmer udpeget af Den italienske Republik ;

3 medlemmer udpeget af Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland ;

1 medlem udpeget af kongeriget Belgien ;

1 medlem udpeget af kongeriget Danmark ;

1 medlem udpeget af Irland ;

1 medlem udpeget af storhertugdoemmet Luxembourg ;

1 medlem udpeget af kongeriget Nederlandene ;

1 medlem udpeget af Kommissionen.

Suppleanterne udnaevnes af styrelsesraadet for et tidsrum af fem aar saaledes :

2 suppleanter udpeget af forbundsrepublikken Tyskland ;

2 suppleanter udpeget af Den franske Republik ;

2 suppleanter udpeget af Den italienske Republik ;

2 suppleanter udpeget af Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland ;

1 suppleant udpeget efter faelles aftale af Beneluxlandene ;

1 suppleant udpeget af Kommissionen.

Medlemmernes og suppleanternes mandat kan fornyes.

Suppleanterne kan deltage i bestyrelsens moeder. Suppleanter, der er udpeget af en stat eller efter faelles aftale af flere stater eller af Kommissionen, kan traede i stedet for medlemmer, der er udpeget henholdsvis af denne stat, af en af disse stater eller af Kommissionen. Suppleanterne har ikke stemmeret, medmindre de traeder i stedet for et eller flere medlemmer, eller dersom de har modtaget fuldmagt til at stemme i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 12, stk. 1. " "

Artikel 38

Artikel 8 i protokol nr. 1, der er knyttet til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 8

Artikel 12, stk. 2, anden saetning, i protokollen vedroerende vedtaegterne for Banken, affattes saaledes :

" Kvalificeret flertal kraever et samlet antal af tolv stemmer. " "

Artikel 39

Artikel 11, stk. 1, i protokol nr. 1, der er knyttet til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 11

1. De nye medlemsstater indbetaler til den vedtaegtsmaessige reserve og til de henlaeggelser, som svarer til reserver, og som foretages pr. 31. december i aaret forud for tiltraedelsen, saaledes som de fremgaar af Bankens godkendte statusopgoerelse, beloeb svarende til foelgende procentdele af disse reserver :

Det forenede Kongerige : 30 %

Danmark : 4 %

Irland : 1 % "

Artikel 40

Artikel 12, stk. 1, i protokol nr. 1, der er knyttet til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Artikel 12

1. Ved tiltraedelsen suppleres bestyrelsen, idet styrelsesraadet udnaevner :

3 medlemmer udpeget af Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland,

1 medlem udpeget af kongeriget Danmark ;

1 medlem udpeget af Irland ;

1 medlem udpeget af storhertugdoemmet Luxembourg ;

2 suppleanter udpeget af Det forenede kongerige Storbritannien og Nordirland. "

Artikel 41

Bestemmelserne i protokol nr. 5, der er knyttet til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, ophaeves.

Artikel 42

1. Overskriften til protokol nr. 6, der er knyttet til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, erstattes af foelgende overskrift :

" Protokol nr. 6

om visse kvantitative restriktioner i Irland "

2. Bestemmelserne i del II i protokol nr. 6, der er knyttet til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, ophaeves.

Artikel 43

Bestemmelserne i protokol nr. 20, der er knyttet til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne, ophaeves.

Artikel 44

Bestemmelserne i protokol nr. 21, der er knyttet til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaten, ophaeves.

Artikel 45

Protokol nr. 24, der er knyttet til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Protokol nr. 24

om de nye medlemsstaters deltagelse i Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskabs fonde

De nye medlemsstaters bidrag til Det europaeiske Kul- og Staalfaellesskabs fonde fastsaettes saaledes :

Det forenede Kongerige : 57 000 000 RE

Danmark : 635 500 RE

Irland : 77 500 RE.

Disse bidrag indbetales fra tiltraedelsen i tre lige store aarlige rater.

Hver af disse rater indbetales i hver ny medlemsstats egen frit konvertible valuta. "

Artikel 46

Bestemmelserne i protokol nr. 27, der er knyttet til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, ophaeves.

Artikel 47

Protokol nr. 29, der er knyttet til Akten vedroerende tiltraedelsesvilkaarene og tilpasningerne af traktaterne, affattes saaledes :

" Protokol nr. 29

om aftalen med Den internationale Atomenergi-Organisation

Kongeriget Danmark og Irland forpligter sig til paa de vilkaar, der vil blive fastsat heri, at tiltraede aftalen mellem paa den ene side visse oprindelige medlemsstater sammen med Det europaeiske Atomenergifaellesskab og paa den anden side Den internationale Atomenergi-Organisation om anvendelse paa visse af Faellesskabets medlemsstaters omraade af de i Traktaten om ikke-spredning af atomvaaben forudsete garantier. "

Artikel 48

Denne afgoerelse, udfaerdiget paa dansk, engelsk, fransk, irsk, italiensk, nederlandsk og tysk, hvilke syv tekster har samme gyldighed, traeder i kraft den 1. januar 1973.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 1. januar 1973.

Paa Raadets vegne

P. HARMEL

Formand

BILAG

I. TOLDLOVGIVNING

1. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 802/68 af 27. juni 1968

EFT nr. L 148/1 af 28. juni 1968

- ordet " treogfyrre " erstattes af ordet " enogfyrre "

2. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 803/68 af 27. juni 1968

EFT nr. L 148/6 af 28. juni 1968

- ordet " treogfyrre " erstattes af ordet " enogfyrre "

3. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 950/68 af 28. juni 1968

EFT nr. L 172/1 af 22. juli 1968

- ordene " norske kroner " udgaar

4. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 1496/68 af 27. september 1968

EFT nr. L 238/1 af 28. september 1968

- teksten

" - kongeriget Norges territorium, med undtagelse af de oeer - bortset fra Jan Mayen

- der ikke er beliggende i omraadet mellen kysten i fastlandsdelen og graensen for territorialfarvandene ; "

udgaar

6. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 97/69 af 16. januar 1969

EFT nr. L 14/1 af 21. januar 1969

- ordet " treogfyrre " erstattes af ordet " enogfyrre "

7. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 542/69 af 18. marts 1969

EFT nr. L 77/1 af 29. marts 1969

- ordet " treogfyrre " erstattes af ordet " enogfyrre "

- ordene " kongeriget Norge " udgaar ( to gange )

- ordet " fire " erstattes af ordet " tre "

8. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 582/69 af 26. marts 1969

EFT nr. L 79/1 af 31. marts 1969

- ordene " DE EUROPEISKE FELLESSKAP " udgaar

9. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1062/69 af 6. juni 1969

EFT nr. L 141/31 af 12. juni 1969

- foelgende ord udgaar :

" BEVIS "

" For sakalte " Oste-fondue " -tilberedninger i direkte emballasje, med et netto-innhold paa 1 kg eller mindre "

" Vedkommende myndighet "

" bekrefter at varepartiet paa "

" kilo, med faktura nr. av "

" utstedt av "

" opprinnelsesland "

" bestemmelsesland "

" har foelgende kjennetegn : "

" Dette produkt har et vektinnhold av melkefett paa 12 % eller mer, men mindre enn 18 %. "

" Det er fremstilt av smelteost i hvis produksjon ikke er inngaatt andre ostesorter enn Emmentaler eller Gruyère, "

" tilsatt hvitvin, kirsebaerbrennevin ( kirsch ), plantestivelse og krydder. "

" Ostesortene Emmentaler eller Gruyère som er brukt i produktets fremstilling, er fremstilt i eksportlandet. "

" Sted og dato for utstedelsen : "

" Den utstedende instans' stempel : "

" Underskrift(er) : "

11. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2311/69 af 19. november 1969

EFT nr. L 295/1 af 24. november 1969

a ) ordene " kongeriget Norge " udgaar.

b ) teksten :

" Tabellen i punkt I.4. i samme model suppleres ved tilfoejelse af fire punkterede linier, der nummereres henholdsvis 6, 7, 8 og 9. "

erstattes af foelgende tekst :

" Tabellen i punkt I.4. i samme model suppleres ved tilfoejelse af tre punkterede linier, der nummereres henholdsvis 6, 7 og 8. "

12. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2312/69 af 19. november 1969

EFT nr. L 295/6 af 24. november 1969

- ordet " FREMKOMSTBEVIS. " udgaar.

13. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2313/69 af 19. november 1969

EFT nr. L 295/8 af 24. november 1969

- ordene " UTSTEDT A POSTERIORI. " udgaar.

14. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2314/69 af 19. november 1969

EFT nr. L 295/13 af 24. november 1969

- ordet " GRENSEPASSERINGSBEVIS. " udgaar.

16. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2552/69 af 17. december 1969

EFT nr. L 320/19 af 20. december 1969

- foelgende ord udgaar :

" VEDLEGG I "

" forside "

" Ekthetsbevis "

" sender ( Navn og adresse ) "

" Sendt med baat- med fly "

" Mottaker ( Navn og adresse ) "

" Tolldokument nr. "

" Antall "

" Vekt "

" Antall kolli "

" Merker og nummer "

" Fat "

" Flasker "

" brutto "

" netto "

" Mengde ( liter ) "

" Merknader "

" bakside "

" Internal Revenue Service bekrefter at ovennevnte Bourbon whisky er fremstilt ved én produksjonsgang i "

" USA med en styrke paa maksimum 160 ° proof ( 80 ° Gay-Lussac ) utelukkende ved destillering av gjaeret "

" most av en kornblanding med et maisinnhold paa minst 51 %, og lagret i minst to aar i nye ekefat med "

" karboniseret innside. "

" Sted og dato for utstedelsen "

" Internal Revenue Service's stempel "

18. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1570/70 af 3. august 1970

EFT nr. L 171/10 af 4. august 1970

- foelgende ord udgaar :

" for Norge : Oslo ; "

" Oslo " ( to gange )

19. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 304/71 af 11. februar 1971

EFT nr. L 35/31 af 12. februar 1971

- ordet " /TOLL " udgaar.

20. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1279/71 af 17. juni 1971

EFT nr. L 133/32 af 19. juni 1971

- foelgende ord udgaar :

" Utfoersel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner "

" Utfoersel fra Faellesskabet avgiftspliktig "

23. Raadsdirektiv nr. 68/312/EOEF af 30. juli 1968

EFT nr. L 194/13 af 6. august 1968

- ordene

" 8. Kongeriget Norge

- Pakkhus og opplagssteder ( Toldloven § § 45 - 55 ) "

udgaar.

24. Raadsdirektiv nr. 69/73/EOEF af 4. marts 1969

EFT nr. L 58/1 af 8. marts 1969

- ordet " treogfyrre " erstattes af ordet " enogfyrre "

25. Raadsdirektiv nr. 69/74/EOEF af 4. marts 1969

EFT nr. L 58/7 af 8. marts 1969

- ordene

" 9. Kongeriget Norge

- Transittopplag ( Toldloven § § 48 - 55 ) "

udgaar.

26. Raadsdirektiv nr. 69/75/EOEF af 4. marts 1969

EFT nr. L 58/11 af 8. marts 1969

- ordene

" 8. Kongeriget Norge

Frilagre ( Toldloven, § § 48 - 55 ) "

udgaar.

II. LANDBRUG

A. Generelle forhold

Saetningen : " I de foelgende retsakter erstattes ordet " tolv " af ordet " treogfyrre " i de anfoerte artikler " erstattes af foelgende saetning :

" I de foelgende retsakter erstattes ordet " tolv " af ordet " enogfyrre " i de anfoerte artikler. "

B. De faelles markedsordninger

a ) Frugt og groensager

2. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 193/70 af 2. februar 1970

EFT nr. L 26/6 af 3. februar 1970

aendret ved :

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 304/70 af 19. februar 1970

EFT nr. L 40/24 af 20. februar 1970

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 344/70 af 25. februar 1970

EFT nr. L 46/1 af 27. februar 1970

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2509/70 af 11. december 1970

EFT nr. L 269/10 af 12. december 1970

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 282/71 af 9. februar 1971

EFT nr. L 33/13 af 10. februar 1971

- ordene " varer bestemt til forbruk i ... (1) av ... (2) "

udgaar.

3. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1559/70 af 31. juli 1970

EFT nr. L 169/55 af 1. august 1970

- ordene " bestemt for omdannelse til dyrefor i henhold til artikel 7 b ) i forordning nr. 159/66/EOEF "

udgaar.

4. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1562/70 af 31. juli 1970

EFT nr. L 169/67 af 1. august 1970

- ordene " bestemt til destillering i henhold til artikel 7 b ) i forordning nr. 159/66/EOEF "

udgaar.

b ) Vin

4. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1698/70 af 25. august 1970

EFT nr. L 190/4 af 26. august 1970

- ordene " bestemt til fremstilling av vin henhold til forordning ( EOEF) nr. 1698/70, med henblikk paa produksjon av k.v.b.d. "

udgaar.

5. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1699/70 af 25. august 1970

EFT nr. L 190/6 af 26. august 1970

- foelgende ord udgaar :

" ikke tillatt til fremstilling av vin, heller ikke til bruk ved fremstilling av vin "

" ikke tillatt ved bearbeidelse av vin og heller ikke for drike varer som er bestemt til direkte konsum for mennesker, unntatt ren alkohol, eau-de-vie, ettervin ; den siste forsaavidt produksjon er tillatt af vedkommende Medlemsstat "

" bestemt til destillering "

" ikke tillatt ved fremstilling af vin og heller ikke til bruk ved fremstilling av vin "

" ikke tillatt ved bearbeidelse af vin og heller ikke ved drikkevarer som er bestemt for direkte konsum for mennesker "

" bestemt til produksjon av eau-de-vie ".

6. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1700/70 af 25. august 1970

EFT nr. L 190/9 af 26. august 1970

- foelgende ord udgaar :

" ikke tillatt i en tilstand som muliggjoer direkte konsum for mennesker "

" ikke tillatt til direkte konsum for mennesker ".

c ) Fedtstoffer

2. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 911/68 af 5. juli 1968

EFT nr. L 158/8 af 6. juli 1968

aendret ved :

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1469/68 af 23. september 1968

EFT nr. L 239/1 af 28. september 1968

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 52/69 af 11. januar 1969

EFT nr. L 8/1 af 14. januar 1969

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 474/69 af 13. marts 1969

EFT nr. L 63/21 af 14. marts 1969

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 971/69 af 28. maj 1969

EFT nr. L 127/10 af 29. maj 1969

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1486/69 af 28. juli 1969

EFT nr. L 186/7 af 30. juli 1969

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1851/69 af 18. september 1969

EFT nr. L 236/31 af 19. september 1969

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2478/69 af 11. december 1969

EFT nr. L 312/35 af 12. december 1969

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 329/70 af 23. februar 1970

EFT nr. L 43/22 af 24. februar 1970

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1480/71 af 12. juli 1971

EFT nr. L 156/12 af 13. juli 1971

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2193/71 af 13. oktoboer 1971

EFT nr. L 231/23 af 14. oktober 1971

- foelgende ord udgaar :

" froe eller blandinger av froe som ikke er importert fra tredjeland eller Hellas "

" froe eller blandinger av froe denaturert i henhold til artikel 9 i forordning ( EOEF ) nr. 911/68 "

" froe godkjent som saavare ".

e ) AEg

1. Raadsforordning nr. 129/63/EOEF af 12. december 1963

EFT nr. 185/2938 af 19. december 1963

aendret ved :

- Raadsforordning nr. 122/67/EOEF af 13. juni 1967

EFT nr. 117/2293 af 19. juni 1967

- Raadsforordning nr. 123/67/EOEF af 13. juni 1967

EFT nr. 117/2301 af 19. juni 1967

- ordet " rugeegg " udgaar.

2. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 95/69 af 17. januar 1969

EFT nr. L 13/13 af 18. januar 1969

- a ) ordene " Norge 9 " udgaar

- b ) kendingstallet " 10 " svarende til Det forenede Kongerige erstattes af tallet " 9 ".

g ) Ris

1. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2085/68 af 20. december 1968

EFT nr. L 307/11 af 21. december 1968

aendret ved :

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 316/70 af 20. februar 1970

EFT nr. L 41/14 af 21. februar 1970

- ordene " bestemt til produksjon av stivelse, forklistret mel eller til anvendelse i bryggerinaeringen i samsvar med bestemmelsene i forordning ( EOEF ) nr. 2085/68 "

udgaar.

2. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 559/68 af 6. maj 1968

EFT nr. L 106/6 af 7. maj 1968

aendret ved :

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 316/70 af 20. februar 1970

EFT nr. L 41/14 af 21. februar 1970

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1607/71 af 26. juli 1971

EFT nr. L 168/16 af 27. juli 1971

- ordene " bestemt til anvendelse i bryggerinaeringen i samsvar med bestemmelsene i forordning ( EOEF ) nr. 559/68 "

udgaar.

h ) Sukker

4. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2061/69 af 20. oktober 1969

EFT nr. L 263/19 af 21. oktober 1969

aendret ved :

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 267/70 af 12. februar 1970

EFT nr. L 35/25 af 13. februar 1970

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1068/70 af 5. juni 1970

EFT nr. L 123/10 af 6. juni 1970

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 772/71 af 14. april 1971

EFT nr. L 85/18 af 15. april 1971

- foelgende ord udgaar :

" bestemt til aa denatureres etter en av de metoder som er fastsatt i vedlegget til forordning ( EOEF ) nr. 2061/69, og godkjent av den Medlemsstat som er mottager "

" denaturert sukker ".

i ) Mejeriprodukter

6. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1106/68 af 27. juli 1968

EFT nr. L 184/26 af 29. juli 1968

aendret ved :

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2044/69 af 17. oktober 1969

EFT nr. L 262/9 af 18. oktober 1969

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 332/70 af 23. februar 1970

EFT nr. L 44/1 af 25. februar 1970

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2026/71 af 21. september 1971

EFT nr. L 214/9 af 22. september 1971

- ordene " bestemt til aa kontrolleres med sikte paa denaturering eller bearbeidelse i samsvar med forordning ( EOEF ) nr. 1106/68 "

udgaar.

7. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1324/68 af 29. august 1968

EFT nr. L 215/25 af 30. august 1968

- foelgende ord udgaar :

" Jarlsberg "

" Norvegia "

8. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 685/69 af 14. april 1969

EFT nr. L 90/12 af 15. april 1969

aendret ved :

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 880/69 af 12. maj 1969

EFT nr. L 114/11 af 13. maj 1969

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1064/69 af 10. juni 1969

EFT nr. L 139/13 af 11. juni 1969

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1273/69 af 2. juli 1969

EFT nr. L 161/9 af 3. juli 1969

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 332/70 af 23. februar 1970

EFT nr. L 44/1 af 25. februar 1970

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 603/70 af 31. marts 1970

EFT nr. L 72/62 af 1. april 1970

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 757/70 af 24. april 1970

EFT nr. L 91/31 af 25. april 1970

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 878/70 af 14. maj 1970

EFT nr. L 105/24 af 15. maj 1970

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 606/71 af 23. marts 1971

EFT nr. L 70/16 af 24. marts 1971

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1179/71 af 4. juni 1971

EFT nr. L 123/18 af 5. juni 1971

- foelgende ord udgaar :

" Smoer fra intervensjonslagre "

" bestemt til bearbeiding i henhold til forordning ( EOEF ) nr. 685/69 "

10. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 757/71 af 7. april 1971

EFT nr. L 83/53 af 8. april 1971

aendret ved :

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1189/71 af 7. juni 1971

EFT nr. L 124/15 af 8. juni 1971

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1549/71 af 20. juli 1971

EFT nr. L 163/62 af 21. juli 1971

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1688/71 af 30. juli 1971

EFT nr. L 174/1 af 3. august 1971

- ordene " Utfoersel fra Fellesskapet hvor beloepet nevnt i forordning ( EOEF ) nr. 757/71 skal oppkreves "

udgaar.

j ) Oksekoed

3. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1097/68 af 27. juli 1968

EFT nr. L 184/5 af 29. juli 1968

aendret ved :

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1261/68 af 20. august 1968

EFT nr. L 208/7 af 21. august 1968

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1556/68 af 4. oktober 1968

EFT nr. L 244/15 af 5. oktober 1968

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1585/68 af 10. oktober 1968

EFT nr. L 248/16 af 11. oktober 1968

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1809/69 af 12. september 1969

EFT nr. L 232/6 af 13. september 1969

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1795/71 af 17. august 1971

EFT nr. L 187/5 af 19. august 1971

- ordene " Dette kontrakteksemplar gir rett til aa nyte godt av den saerlige importordning som er nevnt i artikel 14 nr. 3 b ) aa i forordning ( EOEF ) nr. 805/68 "

udgaar.

k ) Tobak

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1726/70 af 25. august 1970

EFT nr. L 191/1 af 27. august 1970

aendret ved :

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2596/70 af 21. december 1970

EFT nr. L 277/7 af 22. december 1970

- foelgende ord udgaar :

" bladtobakk innhoestet innen Fellesskapet "

" bladtobakk importert fra tredjeland "

" tobakk importert fra tredjeland ".

l ) Fiskeri

2. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 166/71 af 26. januar 1971

EFT nr. L 23/3 af 29. januar 1971

- ordet " strandreker " udgaar.

C. Retsakter af almindelig karakter

1. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1373/70 af 10. juli 1970

EFT nr. L 158/1 af 20. juli 1970

aendret ved :

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2638/70 af 23. december 1970

EFT nr. L 283/34 af 29. december 1970

- ordene " N for Norge " udgaat.

2. Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2637/70 af 23. december 1970

EFT nr. L 283/15 af 29. december 1970

aendret ved :

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 434/71 af 26. februar 1971

EFT nr. L 48/71 af 27. februar 1971

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 435/71 af 26. februar 1971

EFT nr. L 48/72 af 27. februar 1971

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 589/71 af 19. marts 1971

EFT nr. L 67/15 af 20. marts 1971

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 952/71 af 7. maj 1971

EFT nr. L 103/11 af 8. maj 1971

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1391/71 af 30. juni 1971

EFT nr. L 145/44 af 1. juli 1971

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1605/71 af 26. juli 1971

EFT nr. L 168/13 af 27. juli 1971

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1607/71 af 26. juli 1971

EFT nr. L 168/16 af 27. juli 1971

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 1614/71 af 26. juli 1971

EFT nr. L 168/34 af 27. juli 1971

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2128/71 af 4. oktober 1971

EFT nr. L 224/16 af 5. oktober 1971

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2195/71 af 13. oktober 1971

EFT nr. L 231/26 af 14. oktober 1971

- Kommissionsforordning ( EOEF ) nr. 2256/71 af 21. oktober 1971

EFT nr. L 237/25 af 22. oktober 1971

- foelgende ord udgaar :

" uten restitusjon i kontanter "

" fritakelse for importavgift "

" mengden refererer aeg til standardkvaliteten "

" gyldig for ... ( mengden i tall og bokstaver ) "

" forkortelsene A.A.S.M./O.L.T. "

" importavgift begjaert i samsvar med artikel 3 nr. 2 i forordning nr. 540/70 "

" matvarehjelp "

" forordning om anbudsutskrivning nr. ... ( O.K. nr. ... av ... ) fristen for aa presentere tilbudene utloeper den ... "

" til eksport i henhold til artikel 25 i forordning nr. 1009/67/EOEF "

" til eksport uten restitusjon "

" anslaatt mengde "

" utfyllende lisens "

" kjoett bestemt til foredling - bb reglene ... "

" suspensjon av importavgiften til et belop paa ... % for ... ( mengde i tall og bokstaver ) kg "

" tillatt avvik i romvekt paa 0,03 "

" tillatt avvik paa 0,4 grader ".

III. ETABLERINGSRET, FRI UDVEKSLING AF TJENESTEYDELSER, KOORDINERING AF FREMGANGSMAADERNE PA OMRADET VEDROERENDE AFTALE OM OFFENTLIGE ARBEJDER OG TILNAERMELSE AF LOVGIVNINGERNE

A. Landbrug, skovbrug, havebrug, fiskeri

2. Raadsdirektiv nr. 67/530/EOEF af 25. juli 1967

EFT nr. 190/1 af 10. august 1967

- ordene " I Norge :

" - vud kravet om norsk indfodsret for at kunne drive renadyravl ( lov af 12. maj 1933 ). " "

udgaar.

4. Raadsdirektiv nr. 67/532/EOEF af 25. juli 1967

EFT nr. 190/5 af 10. august 1967

- ordene " I Norge :

" Kooperativer. " "

udgaar.

5. Raadsdirektiv nr. 67/654/EOEF af 24. oktober 1967

EFT nr. 263/6 af 30. oktober 1967

- litra e ) udgaar.

B. Minedrift, elektricitet, gas og vand

1. Raadsdirektiv nr. 64/428/EOEF af 7. juli 1964

EFT nr. 117/1871 af 23. juli 1964

- litra g ) udgaar.

2. Raadsdirektiv nr. 66/162/EOEF af 28. februar 1966

EFT nr. 42/584 af 8. marts 1966

- litra f ) udgaar.

3. Raadsdirektiv nr. 69/82/EOEF af 13. marts 1969

EFT nr. L 68/4 af 19. marts 1969

- litra f ) udgaar.

C. Fremstillingsvirksomhed

1. Raadsdirektiv nr. 68/365/EOEF af 15. oktober 1968

EFT nr. L 260/9 af 22. oktober 1968

- litra e ) udgaar.

2. Raadsdirektiv nr. 64/429/EOEF af 7. juli 1964

EFT nr. 117/1880 af 23. juli 1964

- litra g ) udgaar.

D. Virksomhed inden for handel og som maegler

1. Raadsdirektiv nr. 64/223/EOEF af 25. februar 1964

EFT nr. 56/863 af 4. april 1964

- litra f ) udgaar.

2. Raadsdirektiv nr. 64/224/EOEF af 25. februar 1964

EFT nr. 56/869 af 4. april 1964

a ) ordene " I Norge : * *

Handelsagent * *

Kommisjonaer * *

Handelsreinende * Habdelsreisende *

Byselger * Byseler " *

udgaar.

b ) litra g ) udgaar.

3. Raadsdirektiv nr. 68/363/EOEF af 15. oktober 1968

EFT nr. L 260/1 af 22. oktober 1968

- litra g ) udgaar.

4. Raadsdirektiv nr. 70/522/EOEF af 30. november 1970

EFT nr. L 267/14 af 10. december 1970

- litra e ) udgaar.

E. Servicevirksomhed ( herunder tjenester over for personer og over for virksomheder )

1. Raadsdirektiv nr. 67/43/EOEF af 13. januar 1967

EFT nr. 10/140 af 19. januar 1967

a ) ordene " I Norge :

- eiendomsmaeglere "

udgaar.

b ) litra f ) udgaar.

2. Raadsdirektiv nr. 68/367/EOEF af 15. oktober 1968

EFT nr. 260/16 af 22. oktober 1968

- litra g ) udgaar.

H. Selskaberet

1. Raadsdirektiv nr. 68/151/EOEF af 9. marts 1968

EFT nr. L 65/8 af 14. marts 1968

- ordene " For Norge :

- Aksjeselskap ; Kommandittaksjeselskap "

udgaar.

I. Aftaler om offentlige arbejder

1. Raadsdirektiv nr. 71/305/EOEF af 26. juli 1971

EFT nr. L 185/5 af 16. august 1971

a ) foelgende ord udgaar :

- " for Norges vedkommende " Register over autoriserte entreprenorer " "

- " X. I Norge :

- andre offentlige forvaltningsorgsner ; "

b ) tallet " XI " svarende til " I Irland " erstattes af tallet " X ".

IV. TRANSPORT

1. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 1191/69 af 26. juni 1969

EFT nr. L 156/1 af 28. juni 1969

- ordene " - Norges Statsbaner ( NSB ) " udgaar.

2. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 1192/69 af 26. juni 1969

EFT nr. L 156/8 af 28. juni 1969

- ordene " - Norges Statsbaner ( NSB ) " udgaar.

3. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 1108/70 af 4. juni 1970

EFT nr. L 130/4 af 15. juni 1970

- foelgende ord udgaar :

" Kongeriget Norge

- Norges Statsbaner ( NSB ) "

" Kongeriget Norge

1. Riksveger

2. Fylkesveger

3. Kommunale veger "

4. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 1463/70 af 20. juli 1970

EFT nr. L 164/1 af 27. juli 1970

- ordene " og N for Norge " udgaar.

6. Raadsdirektiv nr. 65/269/EOEF af 13. maj 1965

EFT nr. 88/1469 af 24. maj 1965

- ordet " syv " erstattes af ordet " seks ".

V. KONKURRENCEREGLER

5. Beslutning nr. 33 - 56 af 21. november 1956 truffet af EKSF's hoeje Myndighed

EFT nr. 26/334 af 25. november 1956

aendret ved :

- Beslutning nr. 2 - 62/EKSF af 8. marts 1962 truffet af EKSF's hoeje Myndighed

EFT nr. 20/376 af 19. marts 1962

a ) spalte 10 " Norge " udgaar.

b ) spalterne 11, 12 og 13 erstattes af foelgende spalter

Det forende Kongerige * Tredjelande * Leveringer under 01 * procent af den anlede produktien ( - 100 ) *

10 * 11 * 12 *

VI. BESKATNING

1. Raadsdirektiv nr. 69/335/EOEF af 17. juli 1969

EFT nr. L 249/25 af 3. oktober 1969

- foelgende ord udgaar

" norsk "

" aksjeselskap "

" kommandittaksjeselskap "

VII. OEKONOMISK POLITIK OG KAPITALBEVAEGELSER

1. Raadsbeslutning af 18. marts 1958

EFT nr. 17/390 af 6. oktober 1958

- ordet " tolv " erstattes af ordet " elleve " ( to gange ).

2. Raadsbeslutning nr. 71/143/EOEF af 22. marts 1971

EFT nr. L 73/15 af 27. marts 1971

- Bilaget erstattes med foelgende bilag :

" BILAG

Graenserne for de forpligtelser, der naevnes i denne beslutnings artikel 1, stk. 1, er foelgende :

* Millioner regningsenheder * = % af det samlede beloeb *

Tyskland * 600 * 22,02 *

Belgien-Luxembourg * 200 * 7,34 *

Danmark * 90 * 3,30 *

Frankrig * 600 * 22,02 *

Irland * 35 * 1,28 *

Italien * 400 * 14,68 *

Nederlandene * 200 * 7,34 *

Det forenede Kongerige * 600 * 22,02 *

Ialt * 2.725 * 100,00 *

VIII. HANDELSPOLITIK

1. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 1023/70 af 25. maj 1970

EFT nr. L 124/1 af 8. juni 1970

- ordet " treogfyrre " erstattes af ordet " enogfyrre "

2. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 1025/70 af 25. maj 1970

EFT nr. L 124/6 af 8. juni 1970

aendret ved :

- Raadsforordning ( EOEF ) nr. 1984/70 af 29. september 1970

EFT nr. 218/1 af 3. oktober 1970

- Raadsforordning ( EOEF ) nr. 724/71 af 31. marts 1971

EFT nr. L 80/3 af 5. april 1971

- Raadsforordning ( EOEF ) nr. 1080/71 af 25. maj 1971

EFT nr. L 116/8 af 28. maj 1971

- Raadsforordning ( EOEF ) nr. 1429/71 af 2. juli 1971

EFT nr. L 151/8 af 7. juli 1971

- a ) foelgende ord udgaar :

" De norske bilande i Antarktis ( oeerne Bouvet, Peter I og Dronning Maud Land ) "

" Svalbard ( ogsaa kaldet Spitzbergen - oehavet, herunder navnlig Bjoerneoeen ) "

- b ) ordene

" Norge ( herunder Svalbard ( ogsaa kaldet Spitzbergen - oehavet, herunder navnlig Bjoerneoeen ), oeen Jan Mayen og de norske bilande i Antarktis ( oeerne Bouvet, Peter I og Dronning Maud Land ) ) "

indfoejes mellem :

" Forbundsrepublikken Nigeria "

og

" Ny Caledonien og tilliggende omraader ( herunder oeerne Pins, oeen Huon, oeerne Layanté, oeerne Walpole og Surprise, Chesterfield oeerne ) "

3. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 2384/71 af 8. november 1971

EFT nr. L 249/1 af 10. november 1971

- foelgende ord udgaar :

" VEDLEGG "

" Vareslag

- Pos. nr. i FTT - "

4. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 109/70 af 19. december 1969

EFT nr. L 19/1 af 26. januar 1970

aendret ved :

- Raadsforordning ( EOEF ) nr. 1492/70 af 20. juli 1970

EFT nr. L 166/1 af 29. juli 1970

- Raadsforordning ( EOEF ) nr. 2172/70 af 27. oktober 1970

EFT nr. L 239/1 af 30. oktober 1970

- Raadsforordning ( EOEF ) nr. 2567/70 af 14. december 1970

EFT nr. L 276/1 af 21. december 1970

- Raadsforordning ( EOEF ) nr. 532/71 af 8. marts 1971

EFT nr. L 60/1 af 13. marts 1971

- Raadsforordning ( EOEF ) nr. 725/71 af 30. marts 1971

EFT nr. L 80/4 af 5. april 1971

- Raadsforordning ( EOEF ) nr. 1073/71 af 25. marts 1971

EFT nr. L 119/1 af 1. juni 1971

- Raadsforordning ( EOEF ) nr. 1074/71 af 25. maj 1971

EFT nr. 119/35 af 1. juni 1971

- Raadsforordning ( EOEF ) nr. 2385/71 af 8. november 1971

EFT nr. L 249/3 af 10. november 1971

- a ) ordet " VEDLEGG " udgaar.

- b ) ordet " tre " erstattes af ordet " to ".

- c ) foelgende ord udgaar :

" Forkortelser "

" Bulgaria "

" Ungarn "

" Polen "

" Romania "

" Tsjekkoslovakia "

" Vareslag

- Pos. nr. i FTT "

5. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 2386/71 af 8. november 1971

EFT nr. L 249/12 af 10. november 1971

- a ) ordet " VEDLEGG " udgaar.

- b ) ordet " tre " erstattes af ordet " to ".

- c ) foelgende ord udgaar :

" Forkortelser "

" Albania "

" Sovjetunionen "

" Vareslag

- Pos. nr. i FTT "

6. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 2406/71 af 9. november 1971

EFT nr. L 250/1 af 11. november 1971

- a ) ordet " VEDLEGG " udgaar.

- b ) ordet " tre " erstattes af ordet " to ".

- c ) foelgende ord udgaar :

" Forkortelser "

" Folkerepublikken China "

" Nord-Korea "

" Mongolia "

" Nord-Vietnam "

" Vareslag

- Pos. nr. i FTT - "

" Opplysningene vedroerende kapittel 73 angaar ikke varer som hoerer under EKSF-traktaten. "

7. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 2407/71 af 9. november 1971

EFT nr. L 250/7 af 11. november 1971

- a ) ordet " VEDLEGG " udgaar.

- b ) ordet " tre " erstattes af ordet " to ".

- c ) foelgende ord udgaar :

" Forkortelser "

" Folkerepublikken China "

" Nord-Vietnam "

" Nord-Korea "

" Mongolia "

" Vareslag

- Pos. nr. i FTT - "

8. Raadsdirektiv nr. 70/509/EOEF af 27. oktober 1970

EFT nr. L 254/21 af 23. november 1970

- ordene " Norge : Garanti-Instituttet for Eksportkreditt "

udgaar.

9. Direktiv nr. 70/510/EOEF af 27. oktober 1970

EFT nr. L 254/26 af 23. november 1970

- ordene " Norge : Garanti-Instituttet for Eksportkredit. "

udgaar.

IX. SOCIALPOLITIK

1. Raadsforordning ( EOEF ) nr. 1408/71 af 14. juni 1971

EFT nr. L 149/2 af 5. juli 1971

- a ) ordet " tres " erstattes af ordet " fireoghalvtreds "

- b ) bilag I : ordene :

" I. NORGE

Intet.

J. DET FORENEDE KONGERIGE

Intet. "

erstattes med ordene :

" I. DET FORENEDE KONGERIGE

Intet. "

- c ) teksten, som i bilag II erstatter del A og del B, erstattes med foelgende tekst :

" A

Bestemmelser i overenskomster om social sikring, der forbliver i kraft uanset forordningens artikel 6

( Forordningens artikel 7, stk. 2, afsnit c )

Bestemmelser i overenskomster -

1. BELGIEN - DANMARK

Ingen overenskomst

2. BELGIEN - TYSKLAND

a ) Artiklerne 3 og 4 i slutprotokollen af 7. december 1957 til den almindelige overenskomst af samme dato i den udformning, hvori den findes i tillaegsprotokollen af 10. november 1960 ;

b ) Tillaegsprotokol nr. 3 af 7. december 1957 til den almindelige overenskomst af samme dato i den udformning, hvor den findes i tillaegsprotokollen af 10. november 1960 ( betaling af pensioner og renter, som er forfaldne til betaling for tidsrummet forud for overenskomstens ikrafttraeden ).

3. BELGIEN - FRANKRIG

a ) Artiklerne 13, 16 og 23 i tillaegsaftalen af 17. januar 1948 til den almindelige overenskomst af samme dato ( arbejdere i miner og lignende arbejdssteder ) ;

b ) Brevvekslingen af 27. februar 1953 ( anvendelse af artikel 4, stk. 2, i den almindelige overenskomst af 17. januar 1948 ) ;

c ) Brevvekslingen af 29. juli 1953 vedroerende bidrag til aedre arbejdstagere.

4. BELGIEN - IRLAND

Ingen overenskomst

5. BELGIEN - ITALIEN

Artikel 29 i overenskomsten af 30. april 1948

6. BELGIEN - LUXEMBOURG

Artiklerne 3, 4, 5, 6 og 7 i overenskomsten af 16. november 1959 i den udformning, hvori den findes i overenskomsten af 12. februar 1964 ( graensearbejdere ).

7. BELGIEN - NEDERLANDENE

Ingen

8. BELGIEN - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

9. DANMARK - TYSKLAND

a ) Artikel 3, stk. 4, i overenskomsten om social tryghed af 14. august 1953,

b ) Punkt 15 i slutprotokollen til ovennaevnte overenskomst,

c ) Tillaegsoverenskomst af 14. august 1953 til ovennaevnte overenskomst.

10. DANMARK - FRANKRIG

Ingen

11. DANMARK - IRLAND

Ingen overenskomst

12. DANMARK - ITALIEN

Ingen overenskomst

13. DANMARK - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst

14. DANMARK - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst

15. DANMARK - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

16. TYSKLAND - FRANKRIG

a ) Artikel 11, stk. 1, artikel 16, andet afsnit, og artikel 19 i den almindelige overenskomst af 10. juli 1950 ;

b ) Artikel 9 i tillaegsoverenskomst nr. 1 af 10. juli 1950 i den almindelige overenskomst af samme dato ( arbejdere i miner og paa lignende arbejdssteder ) ;

c ) Tillaegsoverenskomst nr. 4 af 10. juli 1950 til den almindelige overenskomst af samme dato, i den udformning, hvori den findes i tillaegsoverenskomst nr. 2 af 18. juni 1955 ;

d ) Afsnit I og III i tillaegsoverenskomst nr. 2 af 18. juni 1955 ;

e ) Punkt 6, 7 og 8 i den almindelige protokol af 10. juli 1950 til den almindelige overenskomst af samme dato ;

f ) Afsnit II, III og IV i aftalen af 20. december 1963 ( social tryghed i Land Saar ).

17. TYSKLAND - IRLAND

Ingen overenskomst

18. TYSKLAND - ITALIEN

a ) Artikel 3, stk. 2, artikel 23, stk. 2, artiklerne 26 og 36, stk. 3, i overenskomsten af 5. maj 1953 ( social sikring ) ;

b ) Tillaegsoverenskomst af 12. maj 1953 til overenskomsten af 5. maj 1953 ( betaling af skyldige pensioner og renter for tidsrummet forud for overenskomsters ikrafttraeden ).

19. TYSKLAND - LUXEMBOURG

Artiklerne 4, 5, 6 og 7 i traktaten af 11. juli 1959 ( ordning af de tysk-luxembourgske spoergsmaal ( Ausgleichsvertrag ) ) og artikel 11, stk. 2, afsnit b, i overenskomsten af 14. juli 1960 ( ydelser ved sygdom og moderskab for personer, der har valgt anvendelse af lovgivningen i oprindelseslandet ).

20. TYSKLAND - NEDERLANDENE

a ) Artikel 3, stk. 2, i overenskomsten af 29. marts 1951 ;

b ) Artiklerne 2 og 3 i tillaegsoverenskomst nr. 4 af 21. december 1956 til overenskomsten af 29. marts 1951 ( afgoerelse af spoergsmaalet om rettigheder erhvervet af nederlandske arbejdstagere i den tyske socialsikringsordning mellem den 13. maj 1940 og den 1. september 1945 ).

21. TYSKLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

a ) Artikel 3, stk. 6, og artikel 7, stk. 2 - 6, i overenskomsten af 20. april 1960 vedroerende social tryghed ;

b ) Artiklerne 2 - 7 i slutprotokollen til overenskomsten af 20. april 1960 vedroerende social tryghed ;

c ) Artikel 2, stk. 5, og artikel 5, stk. 2 - 6 i overenskomsten af 20. april 1960 om arbejdsloeshedsforsikring.

22. FRANKRIG - IRLAND

Ingen overenskomst

23. FRANKRIG - ITALIEN

a ) Artiklerne 20 og 24 i den almindelige overenskomst af 31. marts 1948,

b ) Brevveksling af 3. marts 1956 ( ydelser ved sygdom til saesonarbejdere inden for landbrugserhvervet ).

24. FRANKRIG - LUXEMBOURG

Artiklerne 11 og 14 i tillaegsoverenskomsten af 12. november 1949 til den almindelige overenskomst af samme dato ( arbejdere i miner og paa lignende arbejdssteder ).

25. FRANKRIG - NEDERLANDENE

Artikel 11 i tillaegsoverenskomsten af 1. juni 1954 til den almindelige overenskomst af 7. januar 1950 ( arbejdere i miner og paa lignende arbejdssteder ).

26. FRANKRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

Noteudveksling af 27. og 30. juli 1970 vedroerende stillingen i henseende til social tryghed for laerere fra Det forenede Kongerige, der midlertidigt underviser i Frankrig inden for rammerne af kulturaftalen af 2. marts 1948.

27. IRLAND - ITALIEN

Ingen overenskomst

28. IRLAND - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst

29. IRLAND - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst

30. IRLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

31. ITALIEN - LUXEMBOURG

Artikel 18, stk. 2, og artikel 24 i den almindelige overenskomst af 29. maj 1951

32. ITALIEN - NEDERLANDENE

Artikel 21, stk. 2, i den almindelige overenskomst af 28. oktober 1952.

33. ITALIEN - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

34. LUXEMBOURG - NEDERLANDENE

Ingen

35. LUXEMBOURG - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

36. NEDERLANDENE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

B

Overenskomstbestemmelser, der ikke finder anvendelse paa alle af forordningen omfattede personer

( Forordningens artikel 3, stk. 3 )

1. BELGIEN - DANMARK

Ingen overenskomst

2. BELGIEN - TYSKLAND

a ) Artiklerne 3 og 4 i slutprotokollen af 7. december 1957 til den almindelige overenskomst af samme dato, som den findes i tillaegsprotokollen af 10. november 1960 ;

b ) Tillaegsoverenskomst nr. 3 af 7. december 1957 i den almindelige overenskomst af samme dato, som den findes i tillaegsprotokollen af 10. november 1960 ( betaling af skyldige pensioner og renter for tidsrummet forud for den almindelige overenskomsts ikrafttraeden ).

3. BELGIEN - FRANKRIG

a ) Brevvekslingen af 29. juli 1953 vedroerende bidrag til aeldre loenmodtagere ;

b ) Artikel 23 i tillaegsoverenskomsten af 17. januar 1948 til den almindelige overenskomst af samme dato ( arbejdere i miner og paa lignende arbejdspladser ) ;

c ) Brevveksling af 27. februar 1953 ( anvendelse af artikel 4, stk. 2, i den almindelige overenskomst af 17. januar 1948 ).

4. BELGIEN - IRLAND

Ingen overenskomst

5. BELGIEN - ITALIEN

Ingen

6. BELGIEN - LUXEMBOURG

Ingen

7. BELGIEN - NEDERLANDENE

Ingen

8. BELGIEN - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

9. DANMARK - TYSKLAND

a ) Artikel 3, stk. 4, i overenskomsten om social tryghed af 14. august 1953 ;

b ) Punkt 15 i slutprotokollen til ovennaevnte overenskomst ;

c ) Tillaegsoverenskomsten af 14. august 1953 til ovennaevnte overenskomst.

10. DANMARK - FRANKRIG

Ingen

11. DANMARK - IRLAND

Ingen overenskomst

12. DANMARK - ITALIEN

Ingen overenskomst

13. DANMARK - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst

14. DANMARK - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst

15. DANMARK - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

16. TYSKLAND - FRANKRIG

a ) Artikel 16, 2. afsnit, og artikel 19 i den almindelige overenskomst af 10. juli 1950 ;

b ) Tillaegsoverenskomst nr. 4 af 10. juli 1950 til den almindelige overenskomst af samme dato, som den findes i tillaegsoverenskomst nr. 2 af 18. juni 1955 ;

c ) Afsnit I og III i tillaegsoverenskomst nr. 2 af 18. juni 1955 ;

d ) Punkterne 6, 7 og 8 i den almindelige protokol af 10. juli 1950 til den almindelige overenskomst af samme dato ;

e ) Afsnit II, III og IV i overenskomsten af 20. december 1963 ( social tryghed i Land Saar ).

17. TYSKLAND - IRLAND

Ingen overenskomst

18. TYSKLAND - ITALIEN

a ) Artikel 3, stk. 2, og artikel 26 i overenskomsten af 5. maj 1953 ( social sikring ) ;

b ) Tillaegsoverenskomst af 12. maj 1953 til overenskomsten af 5. maj 1953 ( betaling af pensioner og renter, som er forfaldne til betaling, for tidsrummet forud for overenskomstens ikrafttraeden ).

19. TYSKLAND - LUXEMBOURG

Artiklerne 4, 5, 6 og 7 i traktaten af 11. juli 1959 ( ordning af de tysk-luxembourgske spoergsmal ( Ausgleichsvertrag ).

20. TYSKLAND - NEDERLANDENE

a ) Artikel 3, stk. 2, i overenskomsten af 29. marts 1951 ;

b ) Artiklerne 2 og 3 i tillaegsoverenskomst nr. 4 af 21. december 1956 til overenskomsten af 29. marts 1951 ( afgoerelse af spoergsmaalet om rettigheder erhvervet af nederlandske arbejdstagere i den tyske socialsikringsordning mellem den 13. maj 1940 og den 1. september 1945 ).

21. TYSKLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

a ) Artikel 3, stk. 6, og artikel 7, stk. 2 - 6, i overenskomsten af 20. april 1960 vedroerende social tryghed ;

b ) Artikel 2, stk. 5, og artikel 5, stk. 2 - 6, i overenskomsten af 20. april 1960 om arbejdsloeshedsforsikring.

22. FRANKRIG - IRLAND

Ingen overenskomst

23. FRANKRIG - ITALIEN

a ) Artiklerne 20 og 24 i den almindelige overenskomst af 31. marts 1948 ;

b ) Brevveksling af 3. marts 1956 ( ydelser ved sygdom til saesonarbejdere inden for landbrugserhvervet ).

24. FRANKRIG - LUXEMBOURG

Ingen

25. FRANKRIG - NEDERLANDENE

Ingen

26. FRANKRIG - DET FORENEDE KONGERIGE

Noteveksling af 27. og 30. juli 1970 vedroerende forholdene med hensyn til social sikring for laerere fra Det forenede Kongerige, der midlertidigt underviser i Frankrig inden for rammerne af kulturaftalen af 2. marts 1948.

27. IRLAND - ITALIEN

Ingen overenskomst

28. IRLAND - LUXEMBOURG

Ingen overenskomst

29. IRLAND - NEDERLANDENE

Ingen overenskomst

30. IRLAND - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

31. ITALIEN - LUXEMBOURG

Ingen

32. ITALIEN - NEDERLANDENE

Ingen

33. ITALIEN - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

34. LUXEMBOURG - NEDERLANDENE

Ingen

35. LUXEMBOURG - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

36. NEDERLANDENE - DET FORENEDE KONGERIGE

Ingen

- d ) bilag III : ordene :

" I. NORGE

Ingen

J. DET FORENEDE KONGERIGE

Lov af 14. juli 1971 om invaliditetsydelser. "

erstattes med ordene :

" I. DET FORENEDE KONGERIGE

Lov af 14. juli 1971 om invaliditetsydelser. "

- e ) I teksten, som aendrer og supplerer bilag V afsnittet I. NORGE udgaar.

Titlen til afsnittet

" J. DET FORENEDE KONGERIGE " erstattes med

" I. DET FORENEDE KONGERIGE "

3. Raadsbeslutning af 25. august 1960

EFT nr. 56/1201 af 31. august 1960

aendret ved :

- Raadsbeslutning nr. 68/188/EOEF af 9. april 1968

EFT nr. L 91/25 af 12. april 1968

- a ) ordet " tres " erstattes med ordet " fireoghalvtreds ".

- b ) ordet " ti " erstattes med ordet " ni ".

4. Raadsbeslutning nr. 63/688/EOEF af 18. december 1963

EFT nr. 190/3090 af 30. december 1963

aendret ved :

- Raadsbeslutning nr. 68/189/EOEF af 9. april 1968

EFT nr. L 91/26 af 12. april 1968

- tallet " 60 " erstattes med tallet " 54 ".

5. Afgoerelse af 9. juli 1957 truffet af repraesentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i det saerlige Ministerraad

EFT nr. 28/487 af 31. august 1957

aendret ved :

- Afgoerelse af 11. marts 1965 truffet af repraesentanterne for medlemsstaternes regeringer forsamlet i det saerlige Ministerraad

EFT nr. 46/698 af 22. marts 1965

- a ) tallet " 40 " erstattes med tallet " 36 "

- b ) ordet " syv " erstattes med ordet " seks "

- c ) ordet " seksogtyve " erstattes med ordet " fireogtyve "

- e ) ordet " enogtyve " erstattes med ordet " nitten ".

6. Raadsdirektiv nr. 68/360/EOEF af 15. oktober 1968

EFT nr. L 257/13 af 19. oktober 1968

- ordet " norsk(e) " udgaar.

X. TEKNISKE HANDELSHINDRINGER

1. Raadsdirektiv nr. 69/493/EOEF af 15. december 1969

EFT nr. L 326/36 af 29. december 1969

- foelgende ord udgaar :

" krystall 30 % "

" krystall 24 % "

" krys allin " ( to gange ).

2. Raadsdirektiv nr. 70/156/EOEF af 6. februar 1970

EFT nr. L 42/1 af 23. februar 1970

- a ) ordene " -typegodkjenning i den norske lovgivning " udgaar

- b ) ordet " treogfyrre " erstattes med ordet " enogfyrre ".

9. Raadsdirektiv nr. 70/388/EOEF af 27. juli 1970

EFT nr. L 176/12 af 10. august 1970

- ordene " og N for Norge " udgaar.

10. Raadsdirektiv nr. 71/127/EOEF af 1. marts 1971

EFT nr. L 68/1 af 22. marts 1971

- ordene " N for Norge " udgaar.

12. Raadsdirektiv nr. 71/316/EOEF af 26. juli 1971

EFT nr. L 202/1 af 6. september 1971

b ) ordene " N for Norge ", udgaar. ( to gange )

b ) ordet " treogfyrre " erstattes med ordet " enogfyrre ".

14. Raadsdirektiv nr. 71/347/EOEF af 12. oktober 1971

EFT nr. L 239/1 af 25. oktober 1971

- ordene " EOEF-masse av hektoliter korn, " udgaar.

15. Raadsdirektiv nr. 71/348/EOEF af 12. oktober 1971

EFT nr. L 239/9 af 25. oktober 1971

- ordene " - I norsk oere " udgaar.

XIII. STATISTIK

2. Raadsdirektiv nr. 69/467/EOEF af 8. december 1969

EFT nr. L 323/7 af 24. december 1969

a ) tallet " 76 " erstattes med tallet " 72 "

b ) ordene " NORGE

120 OEstre handelsfelt

121 Vestre handelsfelt

122 Midtre handelsfelt

123 Nordre handelsfelt "

udgaar.

c ) Afsnittet " DET FORENEDE KONGERIGE " aendres saaledes :

" DET FORENEDE KONGERIGE

120 South West Region

121 South East Region

122 Wales and Monmouthshire

123 West Midlands

124 East Midlands

125 East Anglia

126 North West Region

127 Yorkshire and Humberside

128 Northern Region

129 Scotland

130 Northern Ireland. "

XIV. DIVERSE

1. Raadsforordning nr. 1 af 15. april 1958

EFT nr. 17/385 af 6. oktober 1958

a ) ordene " og norsk " udgaar

b ) ordet " syv " erstattes med ordet " seks " ( to gange ).

2. Raadsbeslutning af 15. maj 1959 truffet af Raadet for EOEF og EURATOM

EFT nr. 861/59 af 17. august 1959

- ordet " ti " erstattes med ordet " ni " .

Top