EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31972R0515

Rådets forordning (EØF) nr. 515/72 af 28. februar 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 543/69 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for landevejstransport

OJ L 67, 20.3.1972, p. 11–12 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1972(I) P. 127 - 128
English special edition: Series I Volume 1972(I) P. 134 - 136
Greek special edition: Chapter 05 Volume 001 P. 135 - 137
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 180 - 181
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 180 - 181

No longer in force, Date of end of validity: 29/09/1986

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1972/515/oj

31972R0515

Rådets forordning (EØF) nr. 515/72 af 28. februar 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 543/69 om harmonisering af visse bestemmelser på det sociale område inden for landevejstransport

EF-Tidende nr. L 067 af 20/03/1972 s. 0011
den danske specialudgave: serie I kapitel 1972(I) s. 0127
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1972(I) s. 0134
den græske specialudgave: Kapitel 05 bind 1 s. 0135
den spanske specialudgave: Kapitel 07 bind 1 s. 0180
den portugisiske specialudgave: Kapitel 07 bind 1 s. 0180


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 515/72

af 28 . februar 1972

om aendring af forordning ( EOEF ) nr . 543/69 om harmonisering af visse bestemmelser paa det sociale omraade inden for landevejstransport

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 75 ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 543/69 af 25 . marts 1969 om harmonisering af visse bestemmelser , paa det sociale omraade inden for landevejstransport ( 1 ) ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

Ved anvendelsen af forordning ( EOEF ) nr . 543/69 er der siden 1 . oktober 1969 opstaaet visse praktiske vanskeligheder , som kan fjernes , uden at de tilstraebte maal inden for omraadet landevejstrafik med hensyn til det sociale fremskridt og trafiksikkerheden bringes i fare ;

traktorer til land - og skovbrugsarbejder boer undtages fra den naevnte forordnings anvendelsesomraade ;

medlemsstaterne skal have mulighed for at nedsaette minimumsalderen for hjaelpere til det fyldte 16 . aar af hensyn til den faglige uddannelse ;

det skal fastlaegges , at det bilag til naevnte forordning , der vedroerer den personlige kontrolbog , er en bestanddel af denne forordning ;

det skal endvidere praeciseres , at det mekaniske kontrolapparat i det i artikel 14 , stk . 4 , i forordning ( EOEF ) nr . 543/69 omhandlede tilfaelde skal vaere godkendt i overensstemmelse med artikel 20 i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1463/70 af 20 . juli 1970 om indfoerelse af et kontrolapparat inden for landevejstransport ( 2 ) ;

da indenlandske transporter i naertrafik i visse tilfaelde opfylder saerlige behov , synes det rimeligt at give medlemsstaterne mulighed for - efter hoering af Kommissionen - hvad angaar den uafbrudte koeretid og koeretidsafbrydelserne , i saerdeleshed for hoestkoersel og nogle maelketransporter , at tillade afvigelser fra bestemmelserne om daglige hviletider , naar ikke den sociale beskyttelse og trafiksikkerheden derved skades ;

endvidere boer der gives medlemsstaterne mulighed for , med hensyn til naertrafikken , midlertidigt at se bort fra forpligtelsen til at foere en personlig kontrolbog , hvis koeretoejet er udrustet med et kontrolapparat i overensstemmelse med artikel 20 i forordning ( EOEF ) nr . 1463/70 , eller hvis der efter konsultation af Kommissionen er blevet fastlagt et andet effektivt kontrolsystem ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

I artikel 4 i forordning ( EOEF ) nr . 543/69 indsaettes foelgende :

" 7 . traktorer , der udelukkende anvendes til lokale land - og skovbrugsarbejder . "

Artikel 2

I artikel 5 i forordning ( EOEF ) nr . 543/69 indsaettes foelgende stykke :

" 7 . Hver medlemsstat kan , af hensyn til den faglige uddannelse , inden for rammerne af de nationale arbejdsretlige bestemmelser nedsaette minimumsalderen for hjaelpere til det fyldte 16 . aar , for saa vidt angaar indenlandske transporter i en omkreds af 50 km fra koeretoejets hjemsted , inklusive de kommuner , hvis trafikale tyngdepunkt ligger inden for denne omkreds . "

Artikel 3

Artikel 14 , stk . 1 , i forordning ( EOEF ) nr . 543/69 affattes saaledes :

" Medlemmer af det medfoelgende personale paa et koeretoej , som ikke er indsat i rutekoersel , skal medfoere en personlig kontrolbog efter modellen i det bilag , der er en bestanddel af denne forordning . "

Artikel 4

Artikel 14 , stk . 4 , i forordning ( EOEF ) nr . 543/69 affattes saaledes :

" Hver medlemsstat kan traeffe de noedvendige foranstaltninger med henblik paa at fritage medlemmer af det medfoelgende personale paa koeretoejer , der er indregistreret paa dens omraade , og som gennemfoerer indenlandsk transport , for paa den personlige kontrolbogs doegnkontrolblade at indfoere de i stk . 2 omhandlede tidsafsnit , som paa hensigtsmaessig maade kan optegnes af et mekanisk kontrolapparat , som befinder sig i koeretoejet , og som er godkendt i henhold til artikel 20 Raadets forordning ( EOEF ) nr . 1463/70 af 20 . juli 1970 om indfoerelse af et kontrolapparat inden for landevejstransport ( 3 ) , med forbehold af den samlede forordnings anvendelse at regne fra de tidspunkter , som er naevnt i artiklerne 4 og 20 .

De oplysninger der er optegnet paa denne maade , skal overfoeres til den personlige kontrolbogs ugerapport . "

Artikel 5

Efter artikel 14 i forordning ( EOEF ) nr . 543/69 indsaettes foelgende artikel :

" Artikel 14 a

Naar der er tale om indenlandske godstransporter inden for en omkreds af 50 km fra koeretoejets hjemsted , inklusive de kommuner , hvis trafikale tyngdepunkt ligger inden for denne omkreds , kan medlemsstaterne :

a ) efter forhandling med Kommissionen tillade undtagelser

i ) fra artikel 7 , stk . 1 , og artikel 8 . Den daglige koeretid skal dog afbrydes saa ofte , at de i artikel 8 , stk . 1 og 2 , fastsatte tider overholdes , og at der i hvert fald indlaegges en pause paa mindst 30 minutter eller 2 pauser paa mindst 15 minutter hver ;

ii ) fra artikel 11 , stk . 1 , for hoestkoersel i et tidsrum af hoejst 30 dage pr . aar , saafremt en daglig hviletid paa mindst 10 paa hinanden foelgende timer overholdes , og nedsaettelsen af den daglige hviletid udlignes med en tilsvarende ekstra hviletid , som skal ligge umiddelbart foer eller efter den ugentlige hviletid ;

iii ) for transporter af maelk fra gaard til mejeri :

- fra artikel 11 , stk . 1 , saafremt en daglig hviletid paa mindst 8 paa hinanden foelgende timer samt en afbrydelse af koeretiden paa mindst 4 paa hinanden foelgende timer overholdes i loebet af dagen , under hvilken medlemmet af det medfoelgende personale hverken udoever en af de aktiviteter , der er naevnt i artikel 14 , stk . 2 , litra c ) og d ) , eller nogen som helst anden faglig aktivitet ;

- fra artikel 12 , saafremt der ikke fastsaettes mere end to gange 2 timers koeretid i loebet af det til den ugentlige hviletid bestemte tidsrum ;

b ) indtil den tvungne indfoerelse af kontrolapparatet i henhold til artikel 1 i forordning ( EOEF ) nr . 1463/70 tillade undtagelser fra artikel 14 ,

- hvis koeretoejerne er udstyret med et kontrolapparat i overensstemmelse med naevnte forordnings artikel 20 ,

eller

- hvis de efter forhandling med Kommissionen traeffer egnede foranstaltninger , som sikrer en effektiv kontrol med overholdelsen af de forskrifter , der gaelder for denne transportform , og som sikrer , at den sociale beskyttelse og trafiksikkerheden ikke forringes . "

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 28 . februar 1972 .

Paa Raades vegne

G . THORN

Formand

( 1 ) EFT nr . L 77 af 29 . 3 . 1969 , s . 49 .

( 2 ) EFT nr . L 164 af 27 . 7 . 1970 , s . 1 .

( 3 ) EFT nr . L 164 af 27 . 7 . 1970 , s . 1 .

Top