EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31971L0307

Rådets direktiv 71/307/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om betegnelser for tekstilprodukter

OJ L 185, 16.8.1971, p. 16–26 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1971(II) P. 623 - 632
English special edition: Series I Volume 1971(II) P. 694 - 704
Greek special edition: Chapter 13 Volume 001 P. 127 - 137
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 6 - 16
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 002 P. 6 - 16
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 001 P. 145 - 155
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 001 P. 145 - 155

No longer in force, Date of end of validity: 23/02/1997; ophævet ved 396L0074;

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1971/307/oj

31971L0307

Rådets direktiv 71/307/EØF af 26. juli 1971 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om betegnelser for tekstilprodukter

EF-Tidende nr. L 185 af 16/08/1971 s. 0016 - 0026
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 1 s. 0145
den danske specialudgave: serie I kapitel 1971(II) s. 0623
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 1 s. 0145
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1971(II) s. 0694
den græske specialudgave: Kapitel 13 bind 1 s. 0127
den spanske specialudgave: Kapitel 13 bind 2 s. 0006
den portugisiske specialudgave: Kapitel 13 bind 2 s. 0006


++++

RAADETS DIREKTIV

af 26 . juli 1971

om tilnaermelse af medlemsstaternes lovgivning om betegnelser for tekstilprodukter

( 71/307/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

I de fleste medlemsstater er der fastsat udtrykkelige bestemmelser for tekstilprodukters betegnelse , sammensaetning og etikettering ;

da disse bestemmelser er forskellige i de enkelte medlemsstater , er de til hinder for det faelles markeds oprettelse og funktion ;

disse hindringer kan fjernes , saafremt der gennemfoeres ensartede regler for tekstilprodukter , der bringes paa markedet paa faellesskabsplan . Derfor maa betegnelserne for tekstilfibre samt angivelserne paa etiketter og maerker og i dokumenter , som ledsager tekstilprodukterne paa de forskellige trin af produktionen , forarbejdningen og fordelingen , harmoniseres ;

det vil ogsaa vaere noedvendigt at medtage produkter , der ikke udelukkende bestaar af tekstiler , saafremt tekstiler udgoer en vaesentlig bestanddel af produktet , eller de ved saerlige angivelser fremhaeves af producenten , forarbejderen eller den handlende ;

for at naa de maal , som ligger til grund for de nationale bestemmelser , er det hensigtsmaessigt at indfoere maerkningspligt ;

det er hensigtsmaessigt at fastsaette visse betingelser for benyttelsen af benaevnelser eller betegnelser , der nyder saerlig anseelse hos brugeren eller forbrugeren ;

paa et senere stadium maa fremgangsmaaden ved proeveudtagninger og analyser af tekstiler fastsaettes for at udelukke enhver mulighed for anfaegtelse af den anvendte fremgangsmaade ; dog er den midlertidige opretholdelse af de nugaeldende nationale metoder ikke til hinder for anvendelse af ensartede regler ;

det er ikke hensigtsmaessigt i et saerligt direktiv at harmonisere alle for tekstilprodukter gaeldende bestemmelser ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Tekstilprodukter kan kun bringes paa markedet inden for Faellesskabet foer enhver forarbejdning , enten under produktionsprocessen eller i de enkelte distributionsled , hvis de opfylder bestemmelserne i dette direktiv .

Artikel 2

1 . Ved tekstilprodukter forstaas i dette direktiv alle produkter , der i raa , halvbearbejdet , bearbejdet , halvforarbejdet , forarbejdet , halvkonfektioneret eller konfektioneret tilstand udelukkende indeholder tekstilfibre , uafhaengigt af de til deres blanding eller samling anvendte processer .

2 . Ved tekstilfiber forstaas i dette direktiv et produkt , der er kendetegnet ved sin boejelighed , sin finhed og sin store laengde i forhold til diameteren , og som saaledes egner sig til fremstilling af tekstilprodukter .

3 . Ligestillet med tekstilprodukter og undergivet bestemmelserne i dette direktiv er :

- produkter , hvori tekstilfibrenes vaegtandel udgoer mindst 80 % ,

- betraeks - og overtraeksmateriale , hvori tekstildelenes vaegtandel udgoer mindst 80 % , til moebler , paraplyer og parasoller , og under samme forudaestning tekstildelene i guldbelaegninger med flere lag , i madrasser og camping-artikler samt i varmeisolerende foer i sko og landsker ,

- tekstiler , der er indarbejdet i andre varer og er blevet en bestanddel af disse , saafremt disse varers sammensaetning er angivet .

Artikel 3

1 . Betegnelserne for de i artikel 2 naevnte fibre samt disses beskrivelse er angivet i bilag I .

2 . De i skemaet i bilag I anfoerte betegnelser kan kun anvendes for saadanne fibre , hvis art er angivet under samme punkt i skemaet .

3 . For alle andre fibre er det ikke tilladt at anvende disse betegnelser , baade som hovedbetegnelse , i ordforbindelser eller som egenskabsbetegnelse , uanset hvilket sprog der anvendes .

4 . Det er ikke tilladt at anvende betegnelsen " silke " til angivelse af formen eller den saerlige karakter af tekstilfibre som endeloese filamenter .

Artikel 4

1 . Et tekstilprodukt maa kun betegnes med tilfoejelsen " 100 % " eller " ren " , eventuelt " hel - " , naar det i dets helhed bestaar af den samme fiber ; anvendelse af andre tilsvarende tilfoejelser er udelukket .

2 . En andel af andre fibre paa indtil 2 % af tekstilproduktets vaegt tolereres , for saa vidt dette er berettiget af tekniske grunde og ikke er resultatet af en systematisk tilfoejelse . For tekstilprodukter , i hvis fremstilling stroeggarnsprocessen ( kartegarnsprocessen ) indgaar , forhoejes denne tolerance til 5 % .

Artikel 5

1 . Et uldprodukt maa kun betegnes som :

- " laine vierge " eller " laine de tonte "

- " Schurwolle " ,

- " lana virgine " eller " lana di tosa " ,

- " scheerwol " ,

naar det udelukkende bestaar af en fiber , der aldrig har vaeret indarbejdet i et faerdigt produkt , som hverken har vaeret underkastet en anden spinde - og/eller filtningsproces end den i fremstillingen af tekstilproduktet noedvendige , eller har vaeret udsat for en fiberbeskadigende behandling eller benyttelse .

2 . Uanset bestemmelserne i stk . 1 kan betegnelsen " laine vierge " eller " laine de tonte " anvendes for den i en fiberblanding indeholdte uld , naar :

a ) hele den i blandingen indeholdte uldmaengde svarer til betegnelserne i stk . 1 ;

b ) maengden af denne uld i forhold til blandingens samlede vaegt ikke er under 25 % ;

c ) ulden - i tilfaelde af en intim fiberblanding - kun er blandet med en enkelt anden fiber .

I det tilfaelde , som er naevnt i dette stykke , er angivelsen af den fuldstaendige procentvise sammensaetning paabudt .

3 . Den af tekniske grunde ved fremstillingen berettigede tolerance for fremmede fibre er begraenset til 0,3 % for produkter , der betegnes som " laine vierge " eller " laine de tonte " i betydningen af stk . 1 og 2 ; dette gaelder ogsaa for uldprodukter , hvori stroeggarnsprocessen ( kartegarnsprocessen ) er indgaaet .

Artikel 6

1 . Tekstilprodukter , der bestaar af to eller flere fibre , og hvor mindst 85 % af den samlede vaegt udgoeres af een fiber , betegnes saaledes :

- enten efter denne fiber med angivelse af dens vaegtprocent , eller

- efter denne fiber med tilfoejelsen min . 85 % , eller

- ved angivelse af produktets fuldstaendige procentvise sammensaetning .

2 . Tekstilprodukter , der bestaar af to eller flere fibre , hvoraf ingen enkelt fiber udgoer 85 % af den samlede vaegt , betegnes efter den dominerende fiber med angivelse af dennes vaegtprocent tillige med en opregning af de andre i produktet indeholdte fibres dominans , i faldende raekkefoelge efter deres vaegt , med eller uden angivelse af deres vaegtprocent .

a ) De fibersorter , af hvilke hver enkelt sort indgaar med mindre end 10 % i produktets sammensaetning , kan dog betegnes med udtrykket " oevrige fibre " , efterfulgt af en samlet vaegtprocent ;

b ) saafremt betegnelsen for en fiber naevnes , og denne indgaar med mindre end 10 % i produktets sammensaetning , skal produktets fuldstaendige procentvise sammensaetning angives .

3 . Produkter med en kaede af ren bomuld og skud af ren hoer , i hvilke hoerrens procentvise andel udgoer mindst 40 % af den samlede vaegt af det afslettede vaev , kan betegnes som " halvlinned " , og i saa fald maa angivelsen af sammensaetningen " kaede ren bomuld - skud ren hoer " tilfoejes .

4 . For tekstilprodukter , der er bestemt for den endelige forbruger , tillades for de i denne artikel fastsatte procentvise sammensaetninger en tolerance paa 3 % mellem de angivne vaegtprocenter og de faktiske vaegtprocenter i forhold til den samlede vaegt af fibrene i faerdigproduktet , med mindre fremstillingsprocessen kraever en hoejere tolerance for specielle produkter .

5 . Betegnelserne " tekstilrester " eller " ubestemt sammensaetning " kan uanset de enkelte bestanddeles vaegtprocent anvendes for alle tekstiler , hvis sammensaetning vanskeligt kan bestemmes naermere .

Artikel 7

Udover tolerancerne naevnt i artikel 4 , stk . 2 , artikel 5 , stk . 4 , og artikel 6 , stk . 4 , tillades en yderligere tolerance paa 7 % saafremt denne udelukkende er berettiget ved anvendelsen af synlige og isolerbare fibre , med hvilke en rent dekorativ virkning skal opnaas .

Artikel 8

1 . Tekstilprodukter som naevnt i dette direktiv etiketteres eller maerkes ved enhver proces i produktions - eller omsaetnings-stadiet , der har til formaal at bringe dem paa markedet ; etikettering og maerkning kan erstattes af eller suppleres med medfoelgende handelsdokumenter , naar disse produkter ikke udbydes til salg til den endelige forbruger eller naar de leveres til opfyldelse af en bestilling fra staten eller en anden offentligretlig juridisk person .

2 . a ) De i artiklerne 3 , 4 , 5 og 6 samt i bilag I anfoerte betegnelser , benaevnelser og angivelser om fibrenes sammensaetning skal tydeligt angives i handelsdokumenterne . Denne forpligtelse udelukker i saerdeleshed anvendelsen af forkortelser i kontrakter , fakturaer og salgsdokumenter ; hulkortkoder er dog tilladt , saafremt betydningen af disse koder oplyses i samme dokument .

b ) Ved salg eller udbud til salg til den endelige forbruger , i saerdeleshed i kataloger , brochurer , paa emballage , etiketter og maerker , skal de i artiklerne 3 , 4 , 5 og 6 samt i bilag I fastsatte betegnelser , benaevnelser og angivelser om tekstilfibrenes sammensaetning angives med let laeselige og tydeligt synlige ensartede bogstaver .

Andre end i dette direktiv fastsatte angivelser og oplysninger holdes tydeligt adskilt fra disse . Denne bestemmelse anvendes dog ikke paa de varemaerker eller firmabetegnelser , som maatte vaere knyttet umiddelbart til de i dette direktiv foreskrevne angivelser .

Saafremt der ved salg eller udbud til salg til de i afsnit 1 naevnte forbrugere angives et varemaerke eller en firmabetegnelse , hvorved en af de i bilag I anfoerte betegnelser eller en dermed forvekslelig betegnelse anvendes som hovedbetegnelse , som egenskabsbetegnelse eller i ordforbindelser , skal dog de i artiklerne 3 , 4 , 5 og 6 samt i bilag I fastsatte betegnelser , benaevnelser og angivelser om fibrenes sammensaetning angives umiddelbart ved varemaerket eller firmabetegnelsen med let laeselige og tydeligt synlige bogstaver .

c ) Medlemsstaterne kan forlange , at den i denne artikel foreskrevne etikettering eller maerkning ogsaa sker paa deres nationale sprog ved salg eller udbud til salg til den endelige forbruger paa deres omraade .

d ) Medlemsstaterne kan ikke forbyde anvendelsen af andre end de i artiklerne 3 , 4 og 5 anfoerte benaevnelser eller angivelser om produkternes saerkende , naar disse benaevnelser eller angivelser er i overensstemmelse med god handelssaedvane i deres lande .

Artikel 9

1 . Ethvert tekstilprodukt , der bestaar af to eller flere dele , som ikke har samme fiberindhold , skal forsynes med en etiket , der angiver fiberindholdet for hver af disse dele . Denne etikettering er ikke noedvendig for dele , der udgoer mindre end 30 % af den samlede vaegt af produktet fraregnet det synlige foerstof .

2 . To eller flere tekstilprodukter med samme fiberindhold , som saedvanligvis danner et samlet hele , behoever kun at forsynes med een etiket .

Artikel 10

Uanset bestemmelserne i artiklerne 8 og 9 :

a ) kan medlemsstaterne ikke forlange etikettering eller maerkning med betegnelse og angivelse af sammensaetningen for de i bilag III naevnte tekstilprodukter , der befinder sig paa et af de i artikel 2 . stk . 1 naevnte forarbejdningstrin . Bestemmelserne i artiklerne 8 og 9 finder dog anvendelse , saafremt disse produkter er forsynet med en etiket eller en maerkning , der angiver betegnelsen , sammensaetningen eller varemaerket eller naevnet pa en virksomhed , hvorved en af de i bilag I naevnte betegnelser eller en dermed forvekslelig betegnelse anvendes som hovedbetegnelse , egenskabsbetegnelse eller i ordforbindelser :

b ) kan de i bilag IV naevnte tekstilprodukter udbydes til salg med en faelles etikettering , der indeholder de i dette direktiv fastsatte angivelser om sammensaetningen , saafremt de er af samme art og udviser samme sammensaetning .

Artikel 11

Medlemsstaterne traeffer alle hensigtsmaessige foranstaltninger for at sikre , at de oplysninger der gives , naar tekstilprodukter bringes paa markedet , ikke kan give anledning til forveksling med de i dette direktiv fastsatte betegnelser og angivelser .

Artikel 12

1 . De i artiklerne 5 og 6 naevnte procentsatser for fibrene beregnes paa grundlag af hver enkelt fibers toervaegt med tillaeg af de i bilag II fastsatte vedtagne fugtighedstillaeg .

2 . Ved fastsaettelsen af procentsatsen for fibrene skal nedenstaaende dele paa forhaand fradrages :

a ) indlaegsstoffer , forstaerkninger , dobbeltfoer , bindetraede , sygarn , aegkanter , etiketter , maerker , borter , knapper og besaetning , som ikke er en del af produktet , overtraek , tilbehoer , smykkebesaetning , elastik og baand samt , med forbehold af bestemmelserne i artikel 9 , foerstof ;

b ) bindekaede og bindeskud i plaider , binde og fyldkaede og binde - og fyldskud i gulvbelaegninger og moebelstoffer samt i haandknyttede taepper ;

c ) grundvarer i floejl og plys samt i gulvbelaegninger bestaaende af flere lag , saafremt de ikke har samme tekstilfiberindhold som floret eller luven ;

d ) fedtstoffer , bindemidler , betyngninger og appreturmidler samt farvnings - og trykningshjaelpemidler og andre produkter , der hidroerer fra behandlingen af tekstilproduktet .

3 . Medlemsstaterne traeffer alle hensigtsmaessige foranstaltninger til at sikre , at de i stk . 2 , litra d ) naevnte bestanddele ikke forekommer i saadanne maengder , at forbrugeren derved vidledes .

Artikel 13

De metoder til proeveudtagelse og de analysemetoder , der i alle medlemsstaterne skal anvendes til bestemmelse af fibrenes sammensaetning i de af dette direktiv omfattede produkter , fastlaegges i saerlige direktiver .

Artikel 14

Medlemsstaterne maa hverken forbyde eller forhindre , at tekstilprodukter bringes paa markedet paa grund af produkternes betegnelser eller angivelser om deres sammensaetning , naar produkterne opfylder de i dette direktiv fastsatte bestemmelser .

Dette direktiv er ikke til hinder for , at de i hver enkelt medlemsstat gaeldende bestemmelser om beskyttelse af industriel og kommerciel ejendom , om angivelse af koebs - eller oprindelsessted og om bekaempelse af illoyal konkurrence finder anvendelse .

Artikel 15

Bestemmelserne i dette direktiv anvendes ikke paa tekstilprodukter , der :

1 . er bestemt for udfoersel til tredjeland ,

2 . med henblik paa transit befinder sig under toldkontrol i De europaeiske Faellesskabers medlemsstater ,

3 . indfoeres fra tredjelande med henblik paa foraedling ,

4 . uden at salg finder sted , overgives til hjemmearbejdere eller selvstaendige virksomheder med henblik paa videreforarbejdning .

Artikel 16

1 . Medlemsstaterne traeffer de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme dette direktiv inden 18 maaneder efter dets meddelelse , og underretter straks Kommissionen herom .

2 . Hver medlemsstat kan bestemme , at de nationale bestemmelser , som anvendtes foer ikrafttraedelsen af de nationale foranstaltninger , og som er noedvendige for at efterkomme dette direktiv , kan forlaenges til 24 maaneder efter ikrafttraedelsen af disse foranstaltninger for tekstilprodukter , der ikke opfylder kravene i dette direktiv .

3 . Medlemsstaterne drager omsorg for , at Kommissionen bliver underrettet om ordlyden af de vigtigste nationale retsforskrifter , som de udsteder for det omraade , som hoerer under dette direktiv .

Artikel 17

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 26 . juli 1971 .

Paa Raadets vegne

A . MORO

Formand

( 1 ) EFT nr . C 2 af 8 . 1 . 1970 , s . 41 .

( 2 ) EFT nr . C 10 af 27 . 1 . 1970 , s . 9 .

BILAG I

SKEMA OVER TEKSTILFIBRE

Nummer * Betegnelse * Beskrivelse af fibrene *

1 * uld * fibre fraa faarets ( Ovis aries ) haarbeklaedning *

2 * alpaka , lama , kamel , kashmir , mohair , angora , vicunja , yak , guanaco ( 1 ) * haar fra nedennaevnte dyr : *

* * alpaka , lama , kamel , kashmirged , angorakanin , vicunja , yakokse , guanaco *

* med eller uden den supplerende betegnelse " uld " eller " haar " * *

3 * haar , * haar fra forskellige dyr , for saa vidt disse ikke er naevnt under numrene 1 og 2 *

* med eller uden angivelse af dyreracen ( f . eks . faehaar , gedehaar , hestehaar ) * *

4 * silke * fibre , der udelukkende er udvundet af silkespindende insekters kokoner *

5 * bomuld * froehaar fra bomuldsplanten ( Gossypium ) *

6 * kapok * fibre fra det indre af frugterne af kapoktraeet ( Ceiba pentandra ) *

7 * hoer * bastfibre fra staenglerne af hoerplanten ( Linum usitatissimum ) *

8 * hamp * bastfibre fra staenglerne af hampeplanten ( Cannabis sativa ) *

9 * jute * bastfibre fra staenglerne af planterne Corchorus olitorius og Corchorus capsularis *

10 * manila * fibre fra blandskederne af planten Musa textilis *

11 * alfa * fibre fra bladene af planten Stipa tenacissima *

12 * kokos * fibre fra frugterne af kokosplanten ( Cocos nucifera ) *

13 * gyvel * fibre fra staenglerne af planterne Cytisus scoparius og/eller Spartium junceum *

14 * kenaf * bastfibre fra staenglerne af planten Hibiscus cannabinus *

15 * ramie * bastfibre fra staenglerne af planterne Boehmeria nivea og Boehmeria tenacissima *

16 * sisal * fibre fra bladene af sisalplanten Agave sisalana *

17 * acetat * fibre af celluloseacetat med mindre end 92 % , men dog mindst 74 % acetylerede hydroxylgrupper *

( 1 ) Disse specifikke betegnelser maa ikke anvendes uden de i artikel 6 , stk . 1 og 2 , foreskrevne angivelser om sammensaetningen af blandinger af fine dyrehaar og uld .

Nummer * Betegnelse * Beskrivelse af fibrene *

18 * alginat * fibre af metalsalte af alginsyre *

19 * cupro * regenererede cellulosefibre , fremstillet ved cuprammoniummetoden *

20 * modal * regenererede cellulosefibre , fremstillet ved en proces , der forlener fibrene med hoej styrke og hoejt elasticitetsmodul i vad tilstand . Disse fibre skal i fugtig tilstand udvise en traekbrudstyrke paa 22.5 p/tex . hvorved forlaengelsen ved denne belastning ikke boer vaere stoerre end 15 % *

21 * regenererede proteinfibre * fibre af regenererede og ad kemisk vej stabiliserede , naturlige proteinstoffer *

22 * triacetat * fibre af celluloseacetat , hvori mindst 92 % af hydroxylgrupperne er acetyleret *

23 * viskose ( 1 ) * regenererede cellulosefibre ( filament - og stapelfibre ) fremstillet ved viskosemetoden *

24 * polyacryl * fibre af lineare makromolekyler , hvis kaede er opbygget af mindst 85 vaegtprocent acrylnitril *

25 * polychlorid * fibre af lineare makromolekyler , hvis kaede er opbygget af mere end 50 vaegtprocent chloreret olefin ( f . ex . vinylchlorid , vinylidenchlorid ) *

26 * fluorfibre * fibre af lineaere makromolekyler fremstillet af alifatiske fluorcarbon-monomere *

27 * modacryl * fibre af lineaere makromolekyler , hvis kaede er opbygget af mere end 50 og mindre end 85 vaegtprocent acrylnitril *

28 * polyamid * fibre af lineaere makromolekyler , hvis kaede udviser en gentagelse af den funktionelle amidgruppe *

29 * polyester * fibre af lineaere makromolekyler , hvis kaede bestaar af mindst 85 vaegtprocent af en ester af en diol og terephthalsyre *

30 * polyethylen * fibre af maettede lineaere makromolekyler af ikke-substituerede alifatiske hydrocarboner *

31 * polypropylen * fibre af lineaere , maettede alifatiske hydrocarboner , hvori der til hvert andet carbonatom er knyttet en methylgruppe i isotaktisk konfiguration og uden yderligere substitution *

32 * polyurinstof * fibre af lineaere makromolekyler , hvis kaede udviser en gentagelse af den funktionelle urinstofgruppe *

33 * polyurethan * fibre af lineaere makromolekyler , hvis kaede udviser en gentagelse af de funktionelle urethangrupper *

( 1 ) Inden for en frist paa 5 aar fra meddelelsen om dette direktiv kan de under nummer 23 naevnte fibre ( viskose ) ogsaa betegnes som " rayon " for endeloese filamenter og " rayonfibre " for stapelfibre , herunder ogsaa med tilfoejelsen " viskose " .

Nummer * Betegnelse * Beskrivelse af fibrene *

34 * vinylal * fibre af lineaere makromolekyler , hvis kaede er opbygget af polyvinyl-alkohol med variabel acetaliseringsgrad *

35 * trivinyl * fibre af tre forskellige vinylmonomere , nemlig acrylnitril , en chloreret vinylmonomer og en tredje vinylmonomer , hvoraf ingen tegner sig for 50 % af den samlede vaegt *

36 * elastodien * elastike fibre , der bestaar af naturlig eller syntetisk polyisopren af enten en eller flere polymeriserede diener , med eller uden en eller flere vinylmonomere , og som , efter at vaere forlaenget til tre gange deres oprindelige laengde under paavirkning af en traekkraft , ved aflastning straks traekker sig sammen naesten til udgangslaengden *

37 * elasthan * elastiske fibre , der bestaar af mindst 85 % segementeret polyurethan og som , efter at vaere forlaenget til tre gange deres oprindelige laengde under paavirkning af en traekkraft , ved aflastning straks traekker sig sammen naesten til udgangslaengden *

38 * glasfibre * fibre af glas *

39 * betegnelse svarende til det stof , * fibre af forskellige eller nye stoffer , som ikke er opfoert ovenfor *

* hvoraf fibrene er sammensat , f.eks . metal ( metallisk , metaliseret ) , asbest , papir , med eller uden tilfoejelsen " fiber " eller " garn " * *

BILAG II

VEDTAGNE FUGTIGHEDSTILLAEG , DER SKAL ANVENDES VED BEREGNINGEN AF VAEGTENE AF DE I EN TEKSTILVARE INDEHOLDTE FIBRE

Fiber nr . * Fibre * Procent *

1 - 2 * Uld og haar : * *

* kaemmede fibre * 18,25 *

* kartede fibre * 17,00 *

3 * Haar : * *

* kaemmede fibre * 18,25 *

* kartede fibre * 17,00 *

* Hale - og mankehaar : * *

* kaemmede fibre * 16,00 *

* kartede fibre * 15,00 *

4 * Silke * 11,00 *

5 * Bomuld : * *

* saedvanlige fibre * 8,50 *

* merceriserede fibre * 10,50 *

6 * Kapok * 10,90 *

7 * Hoer * 12,00 *

8 * Hamp * 12,00 *

9 * Jute * 17,00 *

10 * Manila * 14,00 *

11 * Alfa * 14,00 *

12 * Kokos * 13,00 *

13 * Gyvel * 14,00 *

14 * Kenaf * 17,00 *

15 * Ramie ( affedtede fibre ) * 8,50 *

16 * Sisal * 14,00 *

17 * Acetat * 9,00 *

18 * Alginat * 20,00 *

19 * Cupro * 13,00 *

20 * Modal * 13,00 *

21 * Proteinfibre * 17,00 *

22 * Triacetat * 7,00 *

23 * Viskose * 13,00 *

24 * Acryl * 2,00 *

25 * Polychlorid * 2,00 *

26 * Fluorfibre * 0,00 *

27 * Modacryl * 2,00 *

Fiber nr . * Fibre * Procent *

28 * Polyamid ( 6.6 ) : * *

* stapelfibre * 6,25 *

* endeloese filamenter * 5,75 *

* Polyamid 6 : * *

* stapelfibre * 6,25 *

* endeloese filamenter * 5,75 *

* Polyamid 11 : * *

* stapelfibre * 3,50 *

* endeloese filamenter * 3,50 *

29 * Polyester : * *

* stapelfibre * 1,50 *

* endeloese filamenter * 3,00 *

30 * Polyethylen * 1,50 *

31 * Polypropylen * 2,00 *

32 * Polyurinstof * 2,00 *

33 * Polyurethan : * *

* stapelfibre * 3,50 *

* endeloese filamenter * 3,00 *

34 * Vinylal * 5,00 *

35 * Trivinyl * 3,00 *

36 * Elastodien * 1,00 *

37 * Elasthan * 1,50 *

38 * Glasfibre : * *

* ( endeloese filamenter med diameter over 5 micron ) * 2,00 *

* ( endeloese filamenter med diameter hoejst 5 micron ) * 3,00 *

39 * Metalfibre * 2,00 *

* metalliserede fibre * 2,00 *

* asbestfibre * 2,00 *

* papirgarn * 13,75 *

BILAG III

VARER , FOR HVILKE DER IKKE KAN FORESKRIVES ETIKETTERING ELLER MAERKNING

( artikel 10 , litra a ) )

1 . AErmeholdere

2 . Armbaandsremme til ure , af tekstilmaterialer

3 . Etiketter og vaabenskjolde

4 . Haandtag , polstrede , af tekstilmaterialer

5 . Kaffevarmere

6 . Tevarmere

7 . Overtraeksaermer

8 . Muffer , ikke af plys

9 . Kunstige blomster

10 . Naalepuder

11 . Malet laerred

12 . Forstaerkende og stivende tekstilstoffer

13 . Filt

14 . Brugte , konfektionerede tekstilprodukter , saafremt de udtrykkeligt betegnes som saadanne

15 . Gamacher

16 . Varer til tekniske formaal

17 . Indpakningsmaterialer , ikke nye og solgte som saadanne

18 . Hatte af filt

19 . Sadelmagervarer , af tekstilmaterialer

20 . Rejseartikler , af tekstilmaterialer

21 . Haandsyede tapisserier

22 . Lynlaase

23 . Knapper og spaender , overtrukket med tekstilmaterialer

24 . Bogomslag , af tekstilmaterialer

25 . Legetoej

26 . Tekstile dele af fodtoej , undtagen varmeisolerende foer

27 . Daekkeservietter o . lign . af flere bestanddele med en overflade paa mindre end 500 cm2 .

BILAG IV

VARER , FOR HVILKE EN FAELLES ETIKETTERING ELLER MAERKNING KAN ANVENDES

( Artikel 10 , litra b ) )

1 . Karklude , gulvklude

2 . Pudseklude

3 . Borter , lidser og besaetning

4 . Possement

5 . Baelter

6 . Seler

7 . Stroempe - og sokkeholdere

8 . Snoerebaand

9 . Baand

10 . Elastikbaand

11 . Indpakningsmateriale , nyt og solgt som saadant

12 . Indpakningssnor

13 . Daekkeservietter o . lign .

14 . Lommetoerklaeder

Top