EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R1618

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1618/70 af 7. august 1970 om kontrolforanstaltninger med sødning af bordvine og k.v.b.d.

OJ L 175, 8.8.1970, p. 17–18 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(II) P. 495 - 496
English special edition: Series I Volume 1970(II) P. 562 - 563
Greek special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 174 - 175
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 22 - 23
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 004 P. 22 - 23
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 003 P. 63 - 64
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 003 P. 63 - 64

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2003; ophævet ved 300R1622

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/1618/oj

31970R1618

Kommissionens forordning (EØF) nr. 1618/70 af 7. august 1970 om kontrolforanstaltninger med sødning af bordvine og k.v.b.d.

EF-Tidende nr. L 175 af 08/08/1970 s. 0017 - 0018
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 3 s. 0063
den danske specialudgave: serie I kapitel 1970(II) s. 0495
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 3 s. 0063
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1970(II) s. 0562
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 5 s. 0174
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 4 s. 0022
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 4 s. 0022


++++

KOMMISSIONENS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 1618/70

af 7 . august 1970

om kontrolforanstaltninger med soedning af bordvine og k.v.b.d .

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ,

under henvisning til Raadets forordning ( EOEF ) nr . 816/70 af 28 . april 1970 om supplerende regler for den faelles markedsordning for vin ( 1 ) , aendret ved forordning ( EOEF ) nr . 1253/70 ( 2 ) , saerlig artikel 21 , stk . 2 , og artikel 35 , og

ud fra foelgende betragtninger :

Forordning ( EOEF ) nr . 816/70 , artikel 21 , stk . 1 , fastsaetter visse regler om soedning af vin . Denne bestemmelse gaelder i foerste raekke for bordvine . I henhold til artikel 8 , stk . 2 , i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 817/70 af 28 . april 1970 om fastlaeggelse af saerlige regler for kvalitetsvine fra bestemte dyrkningsomraader ( 3 ) finder denne bestemmelse tillige anvendelse paa k.v.b.d . ;

soedning af vin maa ikke foere til en tilsaetning , der overskrider de i forordning ( EOEF ) nr . 816/70 , artikel 18 fastsatte graensevaerdier . Med dette formaal for oeje er der i samme forordnings artikel 21 , litra a ) og b ) foreskrevet saerlige regler ; endvidere viser det sig at vaere ubetinget noedvendigt at tilvejebringe kontrolforanstaltninger , saerlig for at sikre overholdelsen af de paagaeldende regler .

for at forhoeje kontrollens effektivitet boer soedning af vin kun finde sted paa produktionsstadiet eller paa et stadium , der ligger saa taet som muligt op ad produktionen . Soedning af vin skal derfor begraenses til produktions - og engroshandelsstadiet ;

soedning er et led i fremstillingsprocessen for bordvine og k.v.b.d . Derfor skal alle anvendte produkter bidrage til , at sikre den paagaeldende vins kvalitet , som foelge heraf maa det kraeves , at der i alle tilfaelde anvendes druemost , der stammer fra de i forordning ( EOEF ) nr . 816/70 , artikel 16 , naevnte vinstoksorter ;

kontrolorganet skal underrettes om den soedning , der agtes foretaget ; med dette formaal for oeje skal det fastsaettes , at enhver , der vil foretage en soedning , anmelder dette til kontrolorganet . Denne fremgangsmaade kan dog lempes , saafremt der i en virksomhed ofte eller til stadighed foretages soedning ;

formaalet med anmeldelsen er at muliggoere en kontrol med soedning af vin ; derfor skal anmeldelserne sendes til den kompetente myndighed i den medlemsstat , paa hvis omraade den paagaeldende soedning foregaar ; anmeldelserne skal vaere saa noejagtige som muligt og vaere kommet den kompetente myndighed i haende inden den paagaeldende soedning paabegyndes ;

for at en kontrol kan vaere effektiv , skal de inden den paagaeldende soedning i vedkommendes besiddelse vaeren de maengder af druemost og koncentreret druemost angives . Denne anmeldelse opfylder kun sit formaal , saafremt den samtidig forbindes med paalaegget om at foere boeger over tilgang og afgang af de til soedning anvendte produkter ;

de i denne forordning fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelsen fra forvaltningskomiteen for vin ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

1 . Soedning af bordvine og - med forbehold af reglerne i Raadets forordning ( EOEF ) nr . 817/70 , artikel 15 - af k.v.b.d . er kun tilladt paa produktions - og engroshandelsstadiet .

2 . Den til soedning anvendte druemost skal stamme fra de i forordning ( EOEF ) nr . 816/70 , artikel 16 , naevnte vinstoksorter .

Artikel 2

1 . Fysiske og juridiske personer , der foretager soedning af vin , fremsender til den kompetente myndighed i den medlemsstat , paa hvis omraade soedningen foregaar , en an meldelse herom .

2 . Disse anmeldelser afgives skriftligt . De skal vaere kommet den kompetente myndighed i haende mindst 48 timer forud for den dag , paa hvilken soedningsprocessen paabegyndes .

Saafremt der i en virksomhed ofte eller til stadighed foretages soedning af vin , kan medlemsstaterne tillade , at der vedroerende flere processer eller for et bestemt tidsrum afgives en anmeldelse til de kompetente myndigheder . En saadan anmeldelse kan kun godtages , saafremt virksomheden foerer boeger over de enkelte soedningsprocesser samt over de i anmeldelserne i henhold til artikel 3 indeholdte oplysninger .

Artikel 3

Anmeldelsen indeholder foelgende oplysninger :

1 . ved soedning i henhold til forordning ( EOEF ) nr . 816/70 , artikel 21 , stk . 1 , litra a ) :

a ) maengde og totalt alkoholindhold samt faktisk alkoholindhold i den paagaeldende bordvin eller k.v.b.d .

b ) maengde og totalt alkoholindhold samt faktisk alkoholindhold i den druemost , der skal tilsaettes ;

c ) totalt alkoholindhold og faktisk alkoholindhold i bordvinen eller k.v.b.d . efter soedningen ;

2 . ved soedning i henhold til forordning ( EOEF ) nr . 816/70 , artikel 21 , stk . 1 , litra b ) :

a ) maengde og totalt alkoholindhold samt faktisk alkoholindhold i den paagaeldende bordvin eller k.v.b.d . ;

b ) maengde , totalt alkoholindhold og faktisk alkoholindhold i druemosten , henholdsvis maengde og angivelse af vaegtfylde af den koncentrerede druemost , der skal tilsaettes ;

c ) totalt alkoholindhold og faktisk alkoholindhold i bordvinen eller k.v.b.d . efter soedningen .

Artikel 4

1 . De i artikel 2 , stk . 1 , anfoerte personer foerer boeger over tilgang og afgang af druemost eller koncentreret druemost , som er i deres besiddelse med henblik paa soedning .

2 . Indtil vedtagelsen af faellesskabsregler herom traeffer medlemsstaterne alle foranstaltninger til at sikre overholdelsen af reglerne om soedningsprocesser .

3 . De underretter omgaaende Kommissionen om disse foranstaltninger .

Artikel 5

Denne forordning traeder i kraft paa tredjedagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 7 . august 1970 .

Paa Kommissionens vegne

Franco M . MALFATTI

Formand

( 1 ) EFT nr . L 99 af 5 . 5 . 1970 , s . 1 .

( 2 ) EFT nr . L 143 af 1 . 7 . 1970 , s . 1 .

( 3 ) EFT nr . L 99 af 5 . 5 . 1970 , s . 20 .

Top