Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31970R0727

Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en fælles markedsordning for råtobak

OJ L 94, 28.4.1970, p. 1–8 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1970(I) P. 186 - 192
English special edition: Series I Volume 1970(I) P. 206 - 213
Greek special edition: Chapter 03 Volume 005 P. 85 - 92
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 212 - 219
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 003 P. 212 - 219

No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; ophævet ved 392R2075

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1970/727(1)/oj

31970R0727

Rådets forordning (EØF) nr. 727/70 af 21. april 1970 om oprettelse af en fælles markedsordning for råtobak

EF-Tidende nr. L 094 af 28/04/1970 s. 0001 - 0008
den danske specialudgave: serie I kapitel 1970(I) s. 0186
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1970(I) s. 0206
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 5 s. 0085
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 3 s. 0212
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 3 s. 0212


++++

RAADETS FORORDNING ( EOEF ) Nr . 727/70

af 21 . april 1970

om oprettelse af en faelles markedsordning for raatobak

RAADET FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 42 og 43 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Faellesmarkedets funktion og udvikling skal ledsages af udformingen af en faelles landbrugspolitik ; denne skal saerlig omfatte en faelles markedsordning , der alt efter de enkelte produkter kan antage forskellige former ;

produktionen af raatobak inden for Faellesskabet er for oekonomien i visse omraader af Faellesskabet af ganske saerlig betydning og udgoer for visse producenter i disse omraader den overvejende del af deres indkomst ;

for saa vidt angaar ca . 90 % af produktionen inden for Faellesskabet er der for tiden inden for rammerne af de nationale markedsordninger sikret producenterne afsaetning af hoesten til priser , der sikrer dem en rimelig indkomst ;

anvendelsen af den faelles toldtarif paa import fra tredjelande vil for saa vidt angaar stoerstedelen af produktionen inden for Faellesskabet ikke kunne udligne forskellen mellem kostprisen for denne produktion og verdensmarkedspriserne ;

der boer derfor udstedes faelles bestemmelser , der med hensyn til beskaeftigelse og levestandard giver producenterne inden for Faellesskabet garantier , der svarer til dem , de opnaar ved de nationale markedsordninger ;

disse maal kan naas ved en interventionsordning , der beror paa et system med maalpriser og interventionspriser , som dels paalaegger interventionsorganerne en forpligtelse til at opkoebe til interventionsprisen , og dels foreskriver ydelse af praemie til de aftagere , der koeber tobaksblade direkte hos producenterne inden for Faellesskabet . Denne ordning skal anvendes saaledes , at forbedring af kvaliteten og tilpasning af produktionen fremmes , saerlig ved omlaegning af avlen til mere efterspurgte eller mere konkurrencedygtige sorter ;

i dette oejemed skal maalprisen hvert aar fastsaettes under hensyntagen til den orientering , der skulle gives produktionen paa et niveau , der baseres paa rationel driftsledelse og oekonomisk sunde virksomheder , saaledes at producenternes udbytte bliver tilstraekkeligt . Interventionsprisen , der fastsaettes paa et lavere niveau end maalprisen , skal udgoere minimalprisen , til hvilken producenterne afsaetter deres produkter ; interventionsorganerne skal derfor vaere forpligtede til at koebe tobak , der tilbydes dem af tobaksavlerne , til interventionsprisen ;

for at sikre fri indgaaelse af kontrakter paa markedet for de paagaeldende producenter og goere det muligt for tobaksavlerne at opnaa en hoejere pris end den , der garanteres ved koeb til interventionspris , er det noedvendigt at fremme de koeb , som aftagerne foretager direkte hos tobaksavlerne til en produktionspris , der i videst muligt omfang naermer sig maalprisen ;

i dette oejemed skal der ydes en praemie til de aftagere , der koeber direkte hos tobaksavlerne ; ved denne praemie skal det muliggoeres , at den saaledes koebte tobak afsaettes under normale konkurrencevilkaar ;

praemien boer ogsaa ydes til de tobaksavlere , der selv foretager den foerste bearbejdning og behandling af deres hoest ;

afsaetningen af den tobak , der er i interventionsorganernes besiddelse , boer organiseres saaledes , at enhver markedsforstyrrelse undgaas , og saaledes at der sikres alle koebere lige adgang til markedet ;

de planlagte pris - og interventionsforanstaltninger muliggoer fastsaettelse af en importordning , der alene omfatter anvendelsen af den faelles toldtarif ; denne gaelder i medfoer af traktaten uden videre fra 1 . januar 1970 at regne ;

disse foranstaltninger skal aabne mulighed for at give afkald paa anvendelse af alle kvantitative restriktioner ved Faellesskabets ydre graenser . Denne ordning kan dog undtagelsesvis vise sig utilstraekkelig ; for ikke i saadanne tilfaelde at lade Faellesskabets marked vaere ubeskyttet over for muligt deraf foelgende forstyrrelser , naar de tidligere importhindringer er blevet fjernet , maa der gives Faellesskabet mulighed for hurtigt at traeffe alle noedvendige foranstaltninger ;

for at goere det muligt for Faellesskabet at deltage i den internationale handel med raatobak boer der skabes hjemmel til ydelse af en eksportrestitution ;

opkraevning af told eller afgifter med tilsvarende virkning og anvendelse af kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning ved handel inden for Faellesskabet er allerede i henhold til traktatens bestemmelser forbudt fra 1 . januar 1970 . Endvidere omfatter oprettelsen af en faelles markedordning for raatobak afskaffelse af alle afgifter med tilsvarende virkning som told og af alle kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning , som udgjorde bestanddele af de nationale markedsordninger for raatobak ; da der pr . 31 . december 1969 ikke laengere fandtes minimalpriser , bortfalder anvendelse af traktatens artikel 44 uden videre fra 1 . januar 1970 at regne ;

nyttevirkningen af alle de foranstaltninger , der er bestemmende for den faelles markedsordning for raatobak ville blive sat paa spil ved at der ydedes visse stoettebeloeb fra medlemsstaterens side . De bestemmelser i traktaten , der goer det muligt at vurdere den af medlemsstaterne ydede stoette og at forbyde saadan stoette , som er uforenelig med faellesmarkedet , boer finde anvendelse inden for raatobaksektoren ;

da Faellesskabets foranstaltninger i deres helhed giver tobaksavlerne tilstraekkelig sikkerhed , kan de nationale foranstaltninger for saa vidt angaar dyrkning og forhandling af raatobak ophaeves ;

for at sikre en afbalanceret udvikling af produktionen svarende til Faellesskabets behov boer der ivaerksaettes et system til kontrol med denne udvikling ; skulle denne udvikling foere til overskridelse af visse graenser hvad angaar de af interventionsorganerne overtagne maengder og produktionens omfang , boer der traeffes foranstaltninger , som er egnede til at bringe dette misforhold til ophoer ; der kan vedtages stoetteprogrammer til fordel for producenter , der beroeres af saadanne foranstaltninger ;

Faellesskabets finansielle ansvar for medlemsstaternes udgifter i forbindelse med de forpligtelser , der opstaar som foelge af denne forordnings anvendelse , maa fastsaettes i overensstemmelse med bestemmelserne om finansieringen af den faelles landbrugspolitik ;

den faelles markedsordning for raatobak skal paa passende maade tage lige meget hensyn til de i traktatens artikler 39 og 110 naevnte maal ;

for at lette gennemfoerelsen af de paataenkte bestemmelser maa der fastsaettes en fremgangsmaade , ved hvilken der inden for rammerne af en forvaltningskomité tilvejebringes et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

Artikel 1

Der oprettes en faelles markedsordning for raatobak .

Denne markedsordning omfatter regler for priser og samhandel og gaelder for tobak , raa eller ufabrikeret , og tobaksaffald under position 24.01 i den faelles toldtarif .

AFSNIT I

Prisregler

Artikel 2

1 . For tobak i blade i produktionsleddet fastsaettes hvert aar for Faellesskabet maalpriser og interventionspriser for det foelgende kalenderaars hoest .

2 . Maalprisen fastsaettes paa grundlag af den for den forudgaaende hoest gaeldende maalpris paa et niveau , der tager hensyn til noedvendigheden af at fremme en specialisering , der svarer til erhvervsstrukturen og de naturlige betingelser for produktionen inden for Faellesskabet , og som forudsaetter en rationel driftsledelse og oekonomisk sunde virksomheder og samtidig bidrager til forbedring af kvaliteten og sikrer producenterne en rimelig indkomst .

Interventionsprisen fastsaettes til 90 % af den tilsvarende maalpris .

3 . Maal - og interventionspriserne fastsaettes :

a ) for tobak i blade , der endnu ikke har undergaaet en foerste bearbejdning og behandling ;

b ) for hver af de i Faellesskabet producerede sorter ;

c ) for en referencekvalitet af hver sort , hvis kendetegn fastlaegges , og som er tilstraekkelig repraesentativ for kvaliteten af en normal hoest .

4 . Ved tobakssorter produceret inden for Faellesskabet forstaas de forskellige efter deres botaniske kendetegn fastlagte typer ; dette udelukker ikke , at der i pakommende tilfaelde tages hensyn til oekologisk betingede aendringer i disse typer .

5 . De i denne artikel omhandlede priser samt de dertil svarende referencekvaliteter fastsaettes hvert aar inden den 1 . august i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) fastsatte fremgangsmaade .

Artikel 3

1 . Der ydes en praemie til fysiske eller juridiske personer , som koeber tobak i blade direkte hos Faellesskabets tobaksavlere .

Praemien ydes kun til saadanne koebere ,

i ) som med tobaksavlerne har afsluttet kontrakter i overensstemmelse med bestemmelserne i stk . 3 , eller som har koebt tobak i blade paa auktioner ;

ii ) som underkaster det saaledes koebte produkt en foerste bearbejdning og behandling , for at den kan saelges med det formaal at blive forarbejdet til tobaksvarer eller eksporteret til tredjelande ,

eller som , efter en foerste bearbejdning og behandling af det saaledes indkoebte produkt , forpligter sig til at forarbejde dette til tobaksvarer eller at eksportere det til tredjelande .

2 . Uanset stk . 1 , andet afsnit , yders praemien til saadanne producenter eller producentsammenslutninger , som underkaster deres egne tobak i blade en foerste bearbejdning og behandling , naar deres produkter er blevet solgt for at forarbejdes til tobaksvarer eller eksporteres til tredjelande .

3 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel , og saerlig bestemmelserne om den administrative kontrol , udstedes i overensstemmelse med den i artikel 17 fastsatte fremgangsmaade .

I disse gennemfoerelsesbestemmelser fastsaettes de klausuler , der skal findes i kontrakterne , navnlig angivelse af den pris , der skal betales producenten , og stoerrelsen af den praemie , som kontrakten giver ret til .

Artikel 4

1 . Praemien , der skal sikre virkeliggoerelsen af maalprisen og afsaetningen af den inden for Faellesskabet producerede tobak , fastsaettes til et beloeb , der for hver sorts vedkommende bestaar af :

a ) et element , som fastsaettes under hensyn til :

i ) de egen og paaregnelige afsaetningsmuligheder for disse tobakssorter under normale konkurrencevilkaar paa Faellesskabets marked ,

ii ) prisudviklingens indflydelse for saa vidt angaar tobakker , indfoert fra tredjelande , i det omfang og for saa vidt disse tobakker kan traede i stedet for og konkurrere med de i Faellesskabet producerede tobakker ;

b ) et fast element til sikring af de bedst mulige betingelser for virkeliggoerelsen af pris - og indkomstgarantien og for afsaetningen af den inden for Faellesskabet producerede tobak .

2 . Tages der ved praemiebeloebets fastsaettelse hensyn til omkostningerne ved den foerste bearbejdning af tobaksbladene og pakning af tobakken i baller , svarer disse omkostninger til omkostningerne i veldrevne virksomheder , der inden for Faellesskabet er etableret til at udfoere en foerste bearbejdning og behandling .

3 . Praemiebeloebet fastsaettes :

a ) pr . kilogram tobak i blade , der ikke er blevet underkastet en foerste bearbejdning og behandling ,

b ) for hver af de i Faellesskabet producerede sorter og for den tilsvarende referencekvalitet .

Det saaledes fastsatte praemiebeloeb gaelder for al tobak af den paagaeldende sort . Saafremt imidlertid , ved en given sort , ydelse af lige store praemiebeloeb for tobak af forskellig kvalitet , men af samme sort , truer med at haemme den faelles markedsordnings rette funktion og produktionens kvalitative tilpasning til aftagernes behov , kan praemiebeloebet undtagelsesvis , for saa vidt angaar kvaliteter , der afviger fra den anvendte referencekvalitet , fastsaettes til et beloeb , der er hoejere eller lavere end det , der normalt anvendes paa alle tobakker inden for den paagaeldende sort .

4 . Raadet fastsaetter hvert aar inden 1 . november paa forslag af Kommissionen i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) fastsatte afstemningsmaade det for det foelgende kalenderaars hoest gaeldende praemiebeloeb for de enkelte sorter .

Artikel 5

1 . De af medlemsstaterne udpegede interventionsorganer er forpligtet til paa de i denne artikel naevnte betingelser at koebe den inden for Faellesskabet hoestede tobak i blade , saafremt den ikke er koebt i overensstemmelse med artikel 3 .

2 . Paa de i henhold til bestemmelserne i stk . 5 og 6 fastlagte betingelser sker interventionsorganernes koeb til interventionsprisen for tobak af referencekvaliteten , hvilken interventionspris i givet fald reguleres i henhold til den i stk . 3 omhandlede tabel over tillaeg og fradrag .

3 . For hver tobakssort fastsaettes en tabel over tillaeg og fradrag , som muliggoer en regulering af interventionsprisen ved udbud af produkter , hvis kvalitet ikke svarer til referencekvaliteten Denne tabel fastlaegges paa grundlag af handelssaedvane og objektive kriterier .

4 . Interventionsorganerne er kun forpligtet til at koebe saadanne partier tobak i blade , som mindst udviser de minimums-kvalitets krav , der er lagt til grund ved fastsaettelsen af den i stk . 3 omhandlede tabel .

5 . Raadet vedtager paa forslag af Kommissionen i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) fastsatte afstemningsmaade de almindelige regler for interventionsorganernes opkoeb af tobak i blade .

6 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel , saerlig fastsaettelsen af tabellerne over tillaeg og fradrag samt fremgangsmaaderne ved og betingelserne for interventionsorganernes overtagelse , vedtages i overensstemmelse med den i artikel 17 fastsatte fremgangsmaade .

Artikel 6

1 . For tobaksballer af tobak i blade , som er hoestet inden for Faellesskabet , og som har undergaaet en foerste bearbejdning og behandling , kan der fastsaettes afledede interventionspriser .

2 . Den afledede interventionspris for en bestemt sort er lig med den interventionspris , der er fastsat i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 2 for tobak i blade af den paagaeldende sort med tillaeg af omkostningerne ved den foerste bearbejdning og pakning i baller af tobak i blade , der er produceret inden for Faellesskabet ; disse omkostninger skal svare til omkostningerne i veldrevne virksomheder , der inden for Faellesskabet er etableret til at udfoere en foerste bearbejdning og behandling .

3 . Den afledede interventionspris fastsaettes som foelger :

a ) for tobaksballer , fremstillet ved foerste bearbejdning og pakning af tobak i blade af Faellesskabets hoest i det foelgende kalenderaar ;

b ) for hver sort af Faellesskabets produktion ;

c ) for en referencekvalitet , der svarer til gennemsnitskvaliteten af tobaksballer , fremstillet ved foerste bearbejdning og behandling af tobak i blade af den referencekvalitet , for hvilken maalprisen for samme sort er fastsat .

4 . Tobaksproducenterne og producentsammenslutningerne kan kun udbyde tobaksballer til intervention , naar der for denne tobak ikke er ydet praemie .

Udbydes tobaksballer til intervention af andre fysiske eller juridiske personer end producenter og producentsammenslutninger , skal disse personer godtgoere , at der for den paagaeldende tobak ikke er ydet nogen praemie , og at den pris , der er betalt producenterne eller producentsammenslutningerne , mindst er lig med interventionsprisen for tobak i blade .

5 . Med forbehold af bestemmelserne i stk . 4 er de af medlemsstaterne udpegede interventionsorganer forpligtet til at koebe de dem tilbudte tobaksballer af sorter , for hvilke der er fastsat en afledet interventionspris .

6 . Paa de i medfoer af stk . 8 og 9 fastlagte betingelser sker interventionsorganernes opkoeb til den afledede interventionspris for tobak af referencekvaliteten , der i givet fald reguleres i henhold til den i stk . 7 omhandlede tabel over tillaeg og fradrag .

7 . For hver tobakssort fastsaettes en tabel over tillaeg og fradrag , som muliggoer en regulering af interventionsprisen ved udbud af produkter , hvis kvalitet ikke svarer til referencekvaliteten . Denne tabel fastlaegges paa grundlag af handelssaedvane og objektive kriterier .

8 . De i denne artikel naevnte priser og de dertil svarende referencekvaliteter fastsaettes hvert aar inden den 1 . august i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) fastsatte fremgangsmaade .

9 . Raadet vedtager paa forslag af Kommissionen i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) fastsatte afstemningsmaade de almindelige regler for interventionsorganernes opkoeb af tobaksballer .

10 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel , saerlig fastsaettelsen af tabellerne over tillaeg og fradrag , fremgangsmaaderne ved betingelserne for interventionsorganernes overtagelse samt bestemmelserne vedroerende kontrollen af de til intervention tilbudte produkters oprindelse , fastsaettes i overensstemmelse med den i artikel 17 fastsatte fremgangsmaade .

Artikel 7

1 . Interventionsorganerne foretager den foerste bearbejdning og behandling af tobak i blade , som de har opkoebt i overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 5 .

Paa de i medfoer af stk . 3 og 4 fastlagte betingelser kan de afslutte kontrakter om den foerste bearbejdning og behandling samt om oplagring .

2 . Afsaetningen af den af interventionsorganerne i overensstemmelse med artiklerne 5 og 6 opkoebte tobak sker ved offentlig auktion eller ved udbydelse i licitation .

Denne afsaetning skal ske saaledes , at enhver forstyrrelse af markedet undgaas , og saaledes , at der sikres koeberne lige adgang til varerne og ligelig behandling .

Saerlig maa interventionsorganernes afsaetning ikke hindre , at saa stor en del som muligt af Faellesskabets hoest afsaettes gennem handelen paa de i artikel 3 og 4 omhandlede vilkaar .

3 . Raadet vedtager paa forslag af Kommissionen i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) fastsatte fremgangsmaade de almindelige regler for afsaetningen af den tobak , som interventionsorganerne ligger inde med .

4 . Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel , saerlig fremgangsmaaderne ved og betingelserne for interventionsorganernes afsaetning , fastsaettes i overensstemmelse med den i artikel 17 fastsatte fremgangsmaade .

AFSNIT II

Regler for samhandelen med tredjelande

Artikel 8

Medmindre andet bestemmes i denne forordning , eller Raadet paa forslag af Kommissionen i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) fastsatte fremgangsmaade vedtager undtagelsesbestemmelser , er i samhandelen med tredjelande foelgende forbudt :

a ) opkraevning af afgifter med tilsvarende virkning som told .

b ) anvendelse af kvantitative retriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning .

Artikel 9

1 . I det omfang det er noedvendigt for at muliggoere eksport af de i artikel 1 naevnte produkter paa basis af verdensmarkedspriser , kan forskellen mellem disse priser og priserne inden for Faellesskabet udlignes ved en eksporteksportrestitution .

Bortset fra undtagelsestilfaelde , der maa afgoeres efter den i artikel 17 fastsatte fremgangsmaade , fastsaettes restitutionen , der differentieres alt efter destination , inden for rammerne af den faelles toldtarifs incidens , der beregnes paa grundlag af tredjelandenes gennemsnitlige udbudspriser .

2 . Restitutionen er ens for hele Faellesskabet .

Den fastsatte restitution ydes paa begaering af den paagaeldende .

Restitutionerne fastsaettes med regelmaessige tidsintervaller i overensstemmelse med den i artikel 17 fastsatte fremgangsmaade . Saafremt det er noedvendigt , kan Kommissionen paa begaering af en medlemsstat eller paa eget initiativ aendre restitutionsbeloebene inden for tidsintervallerne .

3 . Det restitutionsbeloeb , der skal anvendes ved eksport af de i artikel 1 naevnte produkter er det , der gaelder den dag eksporten finder sted .

4 . Raadet vedtager paa forslag af Kommissionen i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) fastsatte afstemningsmaade de almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner samt kriterierne for fastsaettelsen af restitutionsbeloebenes stoerrelse .

5 . Gennemfoerelsesbestemmelserne for denne artikel vedtages i overensstemmelse med den i artikel 17 fastsatte fremgangsmaade .

Artikel 10

1 . Bliver markedet inden for Faellesskabet for saa vidt angaar de i artikel 1 naevnte produkter paa grund af indfoersler eller udfoersler udsat for eller truet af alvorlige forstyrrelser , der ville kunne bringe virkeliggoerelsen af de i traktatens artikel 39 omhandlede maal i fare , kan der i samhandelen med tredjelande anvendes egnede foranstaltninger , indtil den faktiske eller truende forstyrrelse er overstaaet .

Paa forslag af Kommissionen vedtager Raadet i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) fastsatte afstemningsmaade gennemfoerelsesbestemmelserne til dette stykke og bestemmer , i hvilke tilfaelde og inden for hvilke graenser medlemsstaterne kan traeffe beskyttelsesforanstaltninger

2 . Indtraeder den i stk . 1 naevnte situation , traeffer Kommissionen paa en medlemsstats begaering eller paa eget initiativ afgoerelse om de noedvendige foranstaltninger , som meddeles medlemsstaterne og straks bringes i anvendelse . Har Kommissionen faaet forelagt en begaering fra en medlemsstat , traeffer den afgoerelse herom inden fireogtyve timer efter begaeringens modtagelse .

3 . Enhver medlemsstat kan inden for en frist af tre arbejdsdage efter meddelelsesdagen indbringe den trufne foranstaltning for Raadet . Raadet traeder uopholdeligt sammen . Det kan i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) fastsatte afstemningsmaade aendre eller ophaeve den paagaeldende foranstaltning .

AFSNIT III

Almindelige bestemmelser

Artikel 11

Medmindre andet er bestemt i denne forordning finder traktatens artikler 92 - 94 anvendelse paa produktionen af og handelen med de i artikel 1 naevnte produkter .

Artikel 12

Uforenelig med denne forordnings anvendelse er alle bestemmelser , der giver de bestemte fysiske eller juridiske personer eller statsborgerne i en enkelt medlemsstat eneret til at dyrke , foretage de forskellige processer ved foerste bearbejdning inklusive fermentering , ved afsaetning , og isaer saaning , udplantning , indhoestning , pakning , transport , oplagring , koeb og salg af tobak , for saa vidt angaar de i artikel 1 naevnte produkter .

Artikel 13

1 . Naar for saa vidt angaar en sort eller en gruppe af sorter , de af interventionsorganerne overtagne maengder for en given hoests vedkommende overstiger en bestemt procentsats af produktionen og i alle tilfaelde en bestemt maengde , undersoeger Raadet situationen paa grundlag af en beretning , som Kommissionen ved produktionsaarets udloeb og senest den 30 . april i det paa hoesten foelgende kalenderaar forelaegger Raadet .

2 . De i stk . 1 naevnte procentsatser og maengder fastlaegges af Raadet paa forslag af Kommissionen i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) fastsatte afstemningsmaade inden den 1 . juni 1970 .

3 . I tilslutning til den i stk . 1 omhandlede undersoegelse vedtager Raadet paa forslag af Kommissionen i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) fastsatte afstemningsmaade inden den 1 . august de for det foelgende kalenderaars hoest gaeldende foranstaltninger , hvorved en bedre balance mellem produktion og efterspoergsel kan retableres og lagerbeholdningerne formindskes .

4 . Er prisordningens virkemidler utilstraekkelige til at tilvejebringe den oenskede orientering af produktionen , vedtager Raadet specifikke foranstaltninger for de sorter , hvis afsaetningsvanskeligheder i vaesentlig grad har foraarsaget den i stk . 1 omhandlede situation .

5 . Disse specifikke foranstaltninger kan for hver af de paagaeldende sorter saerlig omfatte :

- nedsaettelse af interventionsprisernes niveau ,

- udelukkelse af visse eller alle kvaliteter af den paagaeldende tobakssort fra interventionsopkoebene .

6 . Saafremt produktionen inden for Faellesskabet med hensyn til alle de tobakssorter , for hvilke ydelse af en praemie er besluttet , overstiger en bestemt procentsats af den gennemsnitlige produktion i de tre forudgaaende hoestperioder for de samme sorter , forelaegger Kommissionen for Raadet en beretning , i hvilken de konstaterede aarsager til denne udvikling og dens paaregnelige virkninger analyseres . Kommissionen foreslaar Raadet egnede foranstaltninger , der saerlig kan gaa ud paa en nedsaettelse af maalpriserne , hvilket bevirker en nedsaettelse af det tilsvarende praemiebeloeb for de sorter , der faar stoerst stoette , og hvis produktionsvolumen navnlig i forbindelse med en udvidelse af dyrkningsarealerne ville vaere vokset mest .

De i foerste afsnit omhandlede procentsatser fastsaettes af Raadet paa forslag af Kommissionen i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) fastsatte afstemningsmaade inden den 1 . juni 1970 .

7 . Inden for rammerne af den i artikel 2 omhandlede fremgangsmaade for fastsaettelse af de gaeldende priser for det foelgende kalenderaars hoest vedtager Raadet inden den 1 . august og i overensstemmelse med den i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) fastsatte fremgangsmaade de foranstaltninger , som det anser for noedvendige med hensyn til den i stk . 6 naevnte situation .

8 . Inden for rammerne af de i stk . 1 og stk . 6 naevnte beretninger forelaegger Kommissionen for Raadet , for hver enkelt af de af Kommissionen foreslaaede foranstaltninger , en vurdering af deres paaregnelige virkninger paa de paagaeldende producenters beskaeftigelsessituation og levestandard . Under hensyn til den saerlige karakter af de problemer , der kan opstaa inden for tobakssektoren , foreslaas der i de tilfaelde , hvor omstaendighederne kraever det , Raadet et program for stoetteforanstaltninger , som er uafhaengige af produkterne ; Raadet traeffer sin afgoerelse i overensstemmelse med den i stk . 7 omhandlede fremgangsmaade .

Artikel 14

1 . Bestemmelserne i forordningen om finansieringen af den faelles landbrugspolitik gaelder for markedet for de i artikel 1 naevnte produkter fra tidspunktet for ivaerksaettelsen af de i denne forordning foreskrevne regler .

2 . Fra tidspunktet for ivaerksaettelsen af de i denne forordning foreskrevne regler finder traktatens artikel 40 , stk . ( 4 ) , og de bestemmelser , der er udstedt til ivaerksaettelse af den naevnte artikel for saa vidt det drejer sig om den europaeiske struktur - og garantifond for landbruget , garanti-sektionen , anvendelse paa de franske oversoeiske departementer , med hensyn til markederne for de i artikel 1 naevnte produkter .

Artikel 15

Medlemsstaterne og Kommissionen meddeler gensidigt hinanden de til gennemfoerelse af denne forordning noedvendige oplysninger . De naermere bestemmelser vedroerende meddelelsen og udbredelsen af disse oplysninger , der saerlig omfatter statistikker over indfoersler og udfoersler , fastlaegges i overensstemmelse med den i artikel 17 fastsatte fremgangsmaade .

Artikel 16

1 . Der nedsaettes en forvaltningskomité for tobak - i det foelgende benaevnt " Komiteen " - som bestaar af repraesentanter for medlemsstaterne og en repraesentant for Kommissionen , som er formand .

2 . I denne Komité tildeles der medlemsstaternes stemmer vaegt i henhold til traktatens artikel 148 , stk . ( 2 ) . Formanden deltager ikke i afstemningen .

Artikel 17

1 . Naar der henvises til den i denne artikel fastlagte fremgangsmaade , indbringer formanden sagen for Komiteen enten paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant .

2 . Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Komiteen afgiver en udtalelse vedroerende disse foranstaltninger inden for en frist , som formande kan fastsaette under hensyn til , hvor meget de forelagte spoergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med et flertal af 12 stemmer .

3 . Kommissionen vedtager foranstaltninger , som straks kan bringes i anvendelse . Saafremt disse foranstaltninger imidlertid ikke er i overensstemmelse med Komiteens udtalelse , meddeles de straks Raadet af Kommissionen ; i dette tilfaelde kan Kommissionen udsaette anvendelsen af de af den besluttede foranstaltninger i et tidsrum af hoejst en maaned fra denne meddelelse .

Inden for en frist af en maaned kan Raadet traeffe anden afgoerelse i overensstemmelse med afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) .

Artikel 18

Komiteen kan undersoege ethvert andet spoergsmaal , som formanden forelaegger den paa eget initiativ eller paa begaering af en medlemsstats repraesentant .

Artikel 19

Ved gennemfoerelsen af denne forordning maa der paa passende maade tages lige meget hensyn til de i traktatens artikler 39 og 110 naevnte maal .

Artikel 20

1 . Den i artiklerne 2 - 7 fastlagte prisordning gaelder foerste gang for hoesten 1970 .

2 . For det foerste aar fastsaettes maalpriserne saaledes , at interventionspriserne ligger paa et niveau , der for hver sort sikrer producenterne priser , der mindst er lig med de gennemsnitligt opnaaede priser for hoesten i 1967 , 1968 og 1969 , i givet fald med tillaeg af et beloeb , der modsvarer virkningen af den i samme tidsrum ydede stoette .

3 . Raadet fastsaetter i overensstemmelse med de i artiklerne 2 - 7 fastsatte fremgangsmaader foelgende :

- inden 1 . juni 1970 de for hoesten 1970 gaeldende maalpriser , interventionspriser og praemiebeloeb ;

- inden 1 . juni 1970 de almindelige regler for interventionsorganernes opkoeb ;

- inden 1 . november 1970 :

- de almindelige regler for afsaetningen af tobak , som interventionsorganerne ligger inde med ,

- de almindelige regler for ydelse af eksportrestitutioner ,

- gennemfoerelsesbestemmelserne for artikel 10 , stk . 1 .

Artikel 21

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende .

Paa forslag af Kommissionen kan Raadet efter afstemningsmaaden i traktatens artikel 43 , stk . ( 2 ) vedtage over gangsbestemmelser , som fastlaegger betingelserne for anvendelsen af visse af denne forordnings bestemmelser .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Luxembourg , den 21 . april 1970 .

Paa Raadets vegne

P . HARMEL

Formand

( 1 ) EFT nr . C 97 af 28 . 7 . 1969 , s . 52 .

( 2 ) EFT nr . C 21 af 20 . 2 . 1969 , s . 1 .

Top