EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31966R0117

Rådets forordning nr. 117/66/EØF af 28. juli 1966 om indførelse af fælles regler for den internationale personbefordring ad landevej med omnibusser

OJ 147, 9.8.1966, p. 2688–2691 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 155 - 157
English special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 177 - 180
Greek special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 71 - 74
Spanish special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 98 - 100
Portuguese special edition: Chapter 07 Volume 001 P. 98 - 100

No longer in force, Date of end of validity: 01/06/1992; ophævet ved 31992R0684

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1966/117/oj

31966R0117

Rådets forordning nr. 117/66/EØF af 28. juli 1966 om indførelse af fælles regler for den internationale personbefordring ad landevej med omnibusser

EF-Tidende nr. 147 af 09/08/1966 s. 2688 - 2691
den danske specialudgave: serie I kapitel 1965-1966 s. 0155
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1965-1966 s. 0177
den græske specialudgave: Kapitel 07 bind 1 s. 0071
den spanske specialudgave: Kapitel 07 bind 1 s. 0098
den portugisiske specialudgave: Kapitel 07 bind 1 s. 0098


++++

RAADETS FORORDNING Nr . 117/66/EOEF

af 28 . juli 1966

om indfoerelse af faelles regler for den internationale personbefordring af landevej med omnibusser

RAADET FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artikel 75 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg ( 2 ) , og

ud fra foelgende betragtninger :

Indfoerelsen af en faelles transportpolitik kraever opstilling af faelles regler for den internationale personbefordring ad landevej ;

saadanne regler kan kun opstilles paa grundlag af ensartede definitioner af de forskellige former for personbefordring ;

en vis frist , som muliggoer gennemfoerelsen af det noedvendige arbejde , ville lette indfoerelsen og anvendelsen af de faelles regler for rutekoersel og pendulkoersel ; det forekommer i hvert fald noedvendigt i denne forordning at fastsaette fristen for fastlaeggelse af saadanne regler ;

anvendelsen af faelles regler for lejlighedsvis koersel kan ikke foere til vanskeligheder ved denne form for befordring ; liberaliseringsforanstaltninger vedroerende rundture med lukkede doere og lejlighedsvis koersel , hvor der optages passagerer paa udturen , og hvor tilbageturen foregaar uden passagerer , kan uden videre straks anvendes ; ogsaa ved visse former for lejlighedsvis koersel , hvor udturen foregaar uden passagerer , og hvor der optages passagerer paa tilbageturen , kan der ligeledes i loebet af kort tid anvendes liberaliseringsforanstaltninger ;

liberaliseringen af visse former for befordring , som virksomheder udfoerer for deres egne arbejdstagere , synes ikke at skabe vanskeligheder paa transportmarkedet ; derfor kan de herom gaeldende regler lettes paa den maade , at en ordning med tilladelser erstattes af en ordning med attester i forbindelse med at visse fastsatte betingelser er opfyldt ;

saa snart de faelles regler for rutekoersel og pendulkoersel er opstillet , kan der vedtages faelles regler med henblik paa at udstraekke de i naervaerende forordning fastsatte foranstaltninger til den internationale personbefordring ad landevej til eller fra et tredjelands omraade ;

for at lette trafikken mellem Faellesskabets medlemsstater boer kontrolformaliteterne vedroerende lejlighedsvis koersel forenkles og de administrative fremgangsmaader harmoniseres ; med henblik herpaa forekommer det hensigtsmaessige at indfoere kontroldokumenter , der er ens til afloesning af de nuvaerende dokumenter ,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING :

AFDELING I

Definitioner og anvendelsesomraade

Artikel 1

1 . Rutekoersel er den regelmaessige befordring af personer i en bestemt trafikforbindelse , hvor passagerer kan stige paa eller af ved i forvejen fastsatte stoppesteder .

2 . I et driftsreglement eller tilsvarende dokumenter , som skal godkendes af medlemsstaternes kompetente myndigheder og offentliggoeres af transportvirksomheden inden ivaerksaettelsen , fastlaegges befordringsbetingelserne , i saerdeleshed antallet af ture , fartplanen , taksterne og befordringspligten , for saa vidt disse betingelser ikke er fastsat ved lov eller anden offentligretlig regel .

3 . Som rutekoersel betragtes ogsaa , uanset hvem der organiserer befordringen , regelmaessig befordring af bestemte kategorier af personer , hvorved andre passagerer udelukkes , for saa vidt de i stk . 1 anfoerte betingelser for rutekoersel er til stede . Saadan koersel - navnlig befordring af arbejdstagere mellem arbejdsplads og bopael samt befordring af skoleelever mellem laereanstalt og bopael - betegnes som " speciel rutekoersel " .

Befordringens karakter af rutekoersel paavirkes ikke af , at den er tilrettelagt efter de interesserede parters forskellige behov .

Artikel 2

1 . Pendulkoersel er den befordring hvor der med flere ud - og tilbageture fra samme udgangspunkt til samme bestemmelssted befordres rejsende , som i forvejen er sluttet sammen i grupper . Hver gruppe af rejsende , som har foretaget udturen sammen , bliver ved en senere tur bragt samlet tilbage til udgangspunktet .

Ved udgangspunkt og bestemmelsessted forstaas henholdsvis det sted , hvor rejsen paabegyndes , og maalet for rejsen samt dets omgivelser .

2 . Det er ikke tilladt at optage eller afsaette passagerer undervejs .

3 . Den foerste tilbagetur og den sidste udtur i raekken af pendulkoersler er ture uden passagerer .

4 . I overensstemmelse med artikel 8 fastsaettes ,

- paa hvilke betingelser det uanset bestemmelserne i stk . 1 kan tillades visse rejsende at foretage tilbageturen med en anden gruppe ,

- paa hvilke betingelser undtagelser fra stk . 2 kan tillades ,

- paa hvilke betingelser undtagelser fra stk . 3 kan tillades ,

- hvilke myndigheder , der er kompetente til at give tilladelse til de forannaevnte undtagelser .

Artikel 3

1 . Lejlighedsvis koersel er den befordring , som hverken svarer til definitionen paa rutekoersel i henhold til artikel 1 eller til definitionen paa pendulkoersel i henhold til artikel 2 . Den omfatter :

a ) Rundture med lukkede doere , d.v.s . befordring , der udfoeres med et og samme koeretoej , hvori den samme gruppe rejsende befordres paa hele straekningen og bringes tilbage til udgangspunktet ;

b ) befordring , der har passagerer paa udturen , og hvor tilbageturen foregaar uden passagerer ;

c ) alle andre former for befordring .

2 . Ved lejlighedsvis koersel maa der hverken optages eller afsaettes passagerer undervejs , medmindre vedkommende medlemsstats kompetente myndigheder tillader undtagelser herfra . Koerslen kan foretages med en vis regelmaessighed uden derfor at miste sin karakter af lejlighedsvis koersel .

Artikel 4

1 . Denne forordnings bestemmelser er anvendelige paa den internationale personbefordring ad landevej :

- Fra en medlemsstats omraade til samme eller en anden medlemsstats omraade ;

- med koeretoejer , som er indregistreret i en medlemsstat , og som ved deres indretning og udstyr er egnede og bestemt til at befordre mere end 9 personer , foereren indbefattet .

2 . Faellesskabet optager de forhandlinger med tredjelande , som i givet fald vil vaere noedvendige for anvendelsen af denne forordning .

3 . Naar de i artiklerne 7 og 8 omhandlede faelles regler er fastsat , skal Raadet snarest muligt paa forslag af Kommissionen fastsaette de faelles regler , der er noedvendige , for at anvendelsen af denne forordning kan udstraekkes til den internationale personbefordring ad landevej til eller fra tredjelande .

AFDELING II

Faelles regler

Artikel 5

1 . Fra 1 . janur 1967 kraeves der for den i artikel 3 , stk . 1 , litra a ) og b ) , naevnte lejlighedsvise koersel ikke koerselstilladelse fra en anden medlemsstat end den , hvori koeretoejet er indregistreret .

2 . Fra 1 . januar 1969 kraeves der for den i artikel 3 , stk . 1 , litra c ) , naevnte lejlighedsvise koersel ikke koerselstilladelse fra en anden medlemsstat end den , hvori koeretoejet er indregistreret , saafremt :

- udturen foregaar uden passagerer , og alle passagerer optages paa samme sted , og

- passagererne

a ) er sluttet sammen i grupper paa grundlag af aftaler om befordring , indgaaet foer deres ankomst til det land , hvor de optages , eller

b ) tidligere af den samme transportvirksomhed under de i artikel 3 , stk . 1 , litra b ) , fastsatte betingelser er blevet bragt til det land , hvor de igen optages og befordres ud af dette land eller

c ) er blevet indbudt til at begive sig til en anden medlemsstat og udgifterne til befordringen afholdes af indbyderen . Passagererne skal udgoere en samlet gruppe , som ikke maa vaere dannet udelukkende med henblik paa denne rejse .

3 . Medlemsstaterne kan kraeve koerselstilladelse for den i artikel 3 , stk . 1 , litra c ) , naevnte lejlighedsvise koersel , saafremt betingelserne fastsat i naervaerende artikels stk . 2 ikke er opfyldt .

4 . Denne artikel finder ikke anvendelse , saafremt de gaeldende bestemmelser inden for rammerne af bilaterale og multilaterale aftaler mellem medlemsstaterne fastsaetter en mere liberal fremgangsmaade .

Artikel 6

1 . Fra 1 . januar 1967 er befordringer ad landevej , som en virksomhed udfoerer for sine egne arbejdstagere , fritaget for enhver ordning med tilladelse og underkastet en ordning med attester , for saa vidt nedennaevnte betingelser er opfyldt :

a ) befordringen skal udfoeres med koeretoejer , som er virksomhedens ejendom eller koebt paa afbetaling af denne , og som betjenes af dens eget personale ;

b ) formaalet skal vaere befordring

- af arbejdstagerne til arbejdsstedet og tilbage til deres bopael ,

- af arbejdstagerne mellem forskellige arbejdssteder under den samme virksomhed .

2 . De i stk . 1 naevnte attester udstedes af den kompetente myndighed i den medlemsstat , hvor koeretoejet er indregistreret og gaelder for den samlede koerselsstraekning , transitsstraekning indbefattet . Attesterne skal vaere i overensstemmelse med en model , som fastsaettes af Kommissionen ved en forordning efter hoering af medlemsstaterne .

Artikel 7

I overensstemmelse med traktatens artikel 75 fastsaetter Raadet inden 1 . januar 1968 faelles regler for rutekoersel .

Artikel 8

I overensstemmelse med traktatens artikel 75 fastsaetter Raadet inden 1 . januar 1968 faelles regler for pendulkoersel .

AFDELING III

Kontrol og sanktioner

Artikel 9

1 . Transportvirksomheder , som udfoerer lejlighedsvis koersel i henhold til denne forordnings artikel 3 , skal paa forlangende forevise ansatte kontrolloerer et kontroldokument , udstedt af de kompetente myndigheder i den stat , hvor koeretoejet er indregistreret , eller af andre , hertil bemyndigede organer . Dette dokument udfaerdiges i transportvirksomhedens navn og skal udfyldes af denne for hver tur .

Kommissionen fastsaetter efter hoering af medlemsstaterne modellen til kontroldokumentet samt de naermere retningslinier for dets anvendelse .

2 . Med forbehold af bestemmelserne i artikel 11 erstatter kontroldokumentet de allerede eksisterende kontroldokumenter .

Artikel 10

Medlemsstaterne udsteder , efter hoering af Kommissionen , rettidigt de til gennemfoerelsen af denne forordning noedvendige love eller administrativt fastsatte bestemmelser .

Der fastsaettes herved bl.a . regler for kontrollens organisation , fremgangsmaade og midler samt for de ved overtraedelser gaeldende sanktioner .

AFDELING IV

Afsluttende bestemmelser

Artikel 11

Artikel 5 i denne forordning medfoerer ingen aendringer i de betingelser , paa hvilke hver medlemsstat giver sine statsborgere adgang til de former for virksomhed , der er omhandlet i naevnte artikel .

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 28 . juli 1966 .

Paa Raadets vegne

S.A . POSTHUMUS

Formand

( 1 ) EFT nr . 62 af 12 . 4 . 1965 , s . 905/65 .

( 2 ) EFT nr . 63 af 13 . 4 . 1965 , s . 956/65 .

Top