EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31966L0401

Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter

/* KODIFICERET UDGAVE CF 374Y0608(02) */

OJ 125, 11.7.1966, p. 2298–2308 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 115 - 124
English special edition: Series I Volume 1965-1966 P. 132 - 142
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 243 - 253
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 174 - 184
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 174 - 184
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 001 P. 131 - 141
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 001 P. 131 - 141
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 001 P. 55 - 65
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 001 P. 40 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 001 P. 40 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 056 P. 3 - 13

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1966/401/oj

31966L0401

Rådets direktiv 66/401/EØF af 14. juni 1966 om handel med frø af foderplanter /* KODIFICERET UDGAVE CF 374Y0608(02) */

EF-Tidende nr. 125 af 11/07/1966 s. 2298 - 2308
den danske specialudgave: serie I kapitel 1965-1966 s. 0115
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1965-1966 s. 0132
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 1 s. 0243
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 1 s. 0174
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 1 s. 0174
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 1 s. 0131
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 1 s. 0131


++++

RAADETS DIREKTIV

af 14 . juni 1966

om handel med froe af foderplanter

( 66/401/EOEF )

RAADET FOR DE EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKABER HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab , saerlig artiklerne 43 og 100 ,

under henvisning til forslag fra Kommissionen ,

under henvisning til udtalelse fra Det europaeiske Parlament ( 1 ) ,

under henvisning til udtalelse fra Det oekonomiske og sociale Udvalg , og

ud fra foelgende betragtninger :

Avlen af foderplanter er af stor betydning for landbruget i Det europaeiske oekonomiske Faellesskab ;

tilfredsstillende resultater af dyrkningen af foderplanter afhaenger i vidt omfang af anvendelsen af velegnet udsaed ; derfor har visse medlemsstater igennem nogen tid begraenset afsaetningen af foderplantefroe til afsaetning af froe af hoej kvalitet . De har draget fordel af resultater af den gennem flere aartier udfoerte systematiske planteforaedling , der har foert til tilstraekkeligt stabile og ensartede foderplanter og -stammer , hvis karakteristiske egenskaber giver grund til at vente , at de vil frembyde vaesentlige fordele ved de tilsigtede anvendelser ;

en stoerre produktivitet ved dyrkning af foderplanter inden for Faellesskabet vil kunne opnaas ved , at medlemsstaterne anvender ensartede regler , der er saa strenge som muligt , ved udvaelgelsen af de sorter/stammer , der er godkendt til afsaetning ;

en begraensning af afsaetningen til at omfatte visse sorter/stammer er dog kun berettiget , for saa vidt forbrugeren samtidig har garanti for , at han faktisk faar froe af netop disse sorter/stammer ;

med henblik herpaa anvender visse medlemsstater godkendelsessystemer , der ved en officiel kontrol skal garantere sorternes/stammernes aegthed og renhed ;

et saadant system eksisterer allerede paa internationalt plan ; Organisationen for oekonomisk Samarbejde og Udvikling har udarbejdet et system til godkendelse af sorter/stammer af foderplantefroe bestemt til international handel ;

der boer for Faellesskabet udarbejdes et ensartet godkendelsessystem paa grundlag af de erfaringer , som er indvundet ved anvendelsen af dette system og af de nationale systemer paa dette omraade ;

et saadant system boer anvendes saavel i samhandelen mellem medlemsstaterne som i afsaetningen paa de nationale markeder ;

i almindelighed maa foderplantefroe , uanset dets anvendelse som saadant , kun kunne bringes i handelen , hvis det i overensstemmelse med godkendelsesreglerne er blevet officielt proevet og godkendt som basisfroe eller som certificeret froe eller , for visse slaegters og arters vedkommende , er blevet officielt undersoegt og godkendt som handelsfroe ; valget af de tekniske udtryk " basisfroe " og " certificeret froe " bygger paa den allerede eksisterende internationale terminologi ;

desuden boer handelsfroe anerkendes under hensyntagen til det forhold , at der endnu ikke for alle slaegter og arter af foderplanter , som har betydning for dyrkningen , findes enten de oenskede sorter/stammer eller tilstraekkeligt froe af de eksisterende sorter/stammer til at daekke samtlige Faellesskabets behov ; derfor er det noedvendigt for visse slaegter og arters vedkommende at godkende foderplantefroe , som ikke tilhoerer en sort/stamme , men dog opfylder faellesskabsreglernes oevrige betingelser ;

foderplantefroe , der ikke er bragt i handelen , boer paa grund af dets ringe oekonomiske betydning ikke vaere omfattet af faellesskabsreglerne ; medlemsstaterne bevarer deres ret til at undergive det saerlige forskrifter ;

faellesskabsreglerne boer ikke anvendes paa froe , om hvilket det er bevist , at det er bestemt til udfoersel til tredjelande ;

for udover de genetiske egenskaber at forbedre ogsaa den ydre kvalitet af foderplantefroe inden for Faellesskabet , maa der fastsaettes visse betingelser med hensyn til den specifikke renhed og spireevne ;

med henblik paa at sikre froeets aegthed maa der udarbejdes faellesskabsregler vedroerende emballering , proeveudtagning , lukning og maerkning ; med henblik herpaa skal etiketterne vaere forsynet med de angivelser , der er noedvendige for udoevelsen af den officielle kontrol og for vejledning af forbrugeren , ligesom de med hensyn til certificeret froe af de forskellige kategorier maa fremhaeve godkendelsens karakter af faellesskabsforanstaltning ;

visse medlemsstater anvender til saerlige formaal blandinger af foderplantefroe af flere slaegter og arter ; for at tage hensyn til disse behov , maa medlemsstaterne bemyndiges til under visse forudsaetninger at tillade saadanne blandinger ;

medlemsstaterne skal fastsaette egnede kontrolforanstaltninger , for at der ved afsaetningen af froeet kan vaere garanti for , at baade kvalitetsbetingelserne og de bestemmelser , der sikrer froeets aegthed overholdes ;

froe , der opfylder disse betingelser , maa , med forbehold af anvendelse af traktatens artikel 36 , kun undergives handelsrestriktioner , som er fastsat i faellesskabsreglerne ;

i en foerste periode , indtil der udarbejdes en faelles sortsliste over sorterne , boer disse restriktioner saerlig omfatte ret for medlemsstaterne til at begraense omsaetningen af certificeret froe af de forskellige kategorier til omsaetning af de sorter/stammer , som har en dyrknings - og brugsvaerdi for deres omraade ;

det er noedvendigt paa visse betingelser at godkende , at froe , som er blevet opformeret i et andet land paa grundlag af basisfroe , godkendt i en medlemsstat , har tilsvarende vaerdi som froe , opformeret i denne medlemsstat ;

endvidere boer det bestemmes , at foderplantefroe , som er hoestet i tredjelande , kun vil kunne bringes i handelen i Faellesskabet , hvis det frembyder samme garantier som det froe , der er officielt godkendt eller officielt tilladt som handelsfroe inden for Faellesskabet , og som er i overensstemmelse med faellesskabsreglerne ;

i perioder , hvor forsyningen med certificeret froe af de forskellige kategorier eller med handelsfroe stoeder paa vanskeligheder , boer froe , som er underkastet mindre strenge krav , midlertidigt godkendes ;

med henblik paa at harmonisere de forskellige medlemsstaters tekniske godkendelsesmetoder og for i fremtiden at have sammenligningsmuligheder mellem froe , som er godkendt inden for Faellesskabet , og froe , som kommer fra tredjelande , er det formaalstjenligt i medlemsstaterne at anlaegge faellesskabskontrolmarker til sammenligning for at muliggoere en aarlig efterkontrol af froe af de forskellige kategorier af " certificeret froe " ;

det boer overlades til Kommissionen at traeffe visse gennemfoerelsesforanstaltninger ; for at lette ivaerksaettelsen af de paataenkte foranstaltninger boer der fastsaettes en fremgangsmaade , hvorved der oprettes et snaevert samarbejde mellem medlemsstaterne og Kommissionen inden for rammerne af en staaende komité for froe - og plantemateriale henhoerende under landbrug , havebrug og skovbrug ,

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV :

Artikel 1

Dette direktiv vedroerer froe af foderplanter , der bringes i handelen inden for Faellesskabet , uanset dets anvendelse som froe .

Artikel 2

I dette direktiv forstaas der ved :

A . Foderplanter : planter af foelgende slaegter og arter :

a ) Gramineae * graesser *

Agrostis spec . * hvene *

Alopecurus pratensis L . * engraevehale *

Arrhenatherum elatius ( L . ) J . et C . Presl . * draphavre *

Dactylis glomerata L . * hundergraes *

Festuca arundinacea Schreb . * strandsvingel *

Festuca ovina L . * faaresvingel *

Festuca pratensis Huds . * engsvingel *

Festuca rubra L . * roed svingel *

Lolium spec . * raigraes *

Phleum pratense L . * timothe *

Poa spec . * rapgraes *

Trisetum flavescens ( L . ) Pal . Beauv . * guldhavre *

b ) Leguminosae * baelgplanter *

Lotus corniculatus L . * kaellingetand *

Lupinus spec . med undtagelse af lupinus perennis L . * lupin med undtagelse af hesteboenne *

Medicago lupulina L . * humle-sneglebaelg *

Medicago sativa L . * lucerne *

Medicago varia Martyn * lucerne *

Onobrychis sativa L . * esparsette *

Pisum arvense L . * foderaert *

Trifolium hybridum L . * alsikekloever *

Trifolium incarnatum L . * blodkloever *

Trifolium pratense L . * roedkloever *

Trifolium repens L . * hvidkloever *

Vicia spec . , med undtagelse af Vicia faba major L . * vikkearterne med undtagelse af hesteboenner *

B . Basisfroe :

1 . Froe af foraedlede sorter/stammer :

froe ,

a ) som er avlet paa froeavlerens ansvar efter reglerne for systematisk vedligeholdelsesavl med hensyn til sorten/stammen ,

b ) der er bestemt til avl af froe af kategorien " certificeret froe " ,

c ) som , med forbehold af bestemmelserne i artikel 4 , opfylder de i bilag I og II for basisfroe fastsatte betingelser , og

d ) for hvilket det ved en officiel afproevning er konstateret , at de ovennaevnte betingelser er blevet overholdt .

2 . Froe af lokalsorter/stammer :

froe ,

a ) som er blevet avlet under officiel kontrol paa grundlag af materiale , der er officielt godkendt som lokalsorter/stammer paa en eller flere bedrifter i et klart afgraenset produktionsomraade ,

b ) som er bestemt til avl af froe af kategorien " certificeret froe " ,

c ) som , med forbehold af bestemmelserne i artikel 4 , opfylder de i bilag I og II for basisfroe fastsatte betingelser , og

d ) for hvilke det ved en officiel afproevning er konstateret , at de ovennaevnte betingelser er blevet overholdt .

C . Certificeret froe :

froe ,

a ) som stammer direkte fra basisfroe eller fra certificeret froe fra en bestemt sort/stamme ,

b ) som er bestemt til avl af froe af kategorien " certificeret froe " eller til produktion af planter ,

c ) som , med forbehold af bestemmelserne i artikel 4 , litra b ) , opfylder de i bilag I og II for certificeret froe fastsatte betingelser , og

d ) for hvilke det ved en officiel afproevning er konstateret , at de ovennaevnte betingelser er blevet overholdt .

D . Handelsfroe :

froe ,

a ) som besidder artens aegthed ;

b ) som , med forbehold af bestemmelserne i artikel 4 , litra b ) , opfylder de i bilag II for handelsfroe fastsatte betingelser , og

c ) for hvilket det ved en officiel afproevning er konstateret , at de ovennaevnte betingelser er blevet overholdt .

E . Officielle foranstaltninger :

foranstaltninger , som traeffes

a ) af en stats myndigheder eller

b ) paa en stats ansvar , af offentlig - eller privatretlige juridiske personer , eller

c ) naar det drejer sig om hjaelpevirksomhed , ligeledes under en stats kontrol , af autoriserede fysiske personer ,

under den forudsaetning , at de under b ) og c ) naevnte personer ikke har personlig oekonomisk fordel af resultatet af disse foranstaltninger .

Artikel 3

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at froe af :

Dactylis glomerata L .

Festuca arundinacea Schreb .

Festuca pratensis Huds

Festuca rubra L .

Lolium spec .

Phleum pratense L .

Medicago sativa L .

Medicago varia Martyn

Pisum arvense L .

Trifolium repens L .

kun maa bringes i handelen , saafremt det er blevet officielt godkendt som " basisfroe " eller som " certificeret froe " , og dersom det opfylder de i bilag II fastsatte betingelser .

2 . Medlemsstaterne foreskriver , at froe af andre slaegter og arter af foderplanter end dem , der er opregnet i stykke 1 , kun maa bringes i handelen , hvis det drejer sig enten om froe , som er blevet officielt godkendt som " basisfroe " eller som " certificeret froe " eller som " handelsfroe " , og dersom dette froe desuden opfylder de i bilag II fastsatte betingelser .

3 . Kommissionen kan efter fremgangsmaaden i artikel 21 foreskrive , at froe af andre slaegter og arter af foderplanter end dem , der er opregnet i stk . 1 , fra bestemte tidspunkter kun maa bringes i handelen , hvis det er officielt godkendt som " basisfroe " eller som " certificeret froe " .

4 . Medlemsstaterne drager omsorg for , at de officielle afproevninger foretages efter de saedvanlige internationale metoder , for saa vidt saadanne metoder eksisterer .

5 . Medlemsstaterne kan fastsaette undtagelser fra bestemmelserne i stk . 1 og 2 :

a ) for foraedlet froe fra generationer for basisfroeet ;

b ) for forsoeg eller arbejder med videnskabelige formaal ;

c ) for foraedlingsarbejde ;

d ) for ubearbejdet froe , som bringes i handelen med henblik paa bearbejdelse , paa betingelse af , at der ydes garanti for dette froes aegthed .

Artikel 4

Uanset artikel 3 kan medlemsstaterne dog tillade

a ) at basisfroe , der ikke opfylder de i bilag II vedroerende spireevnen fastsatte betingelser , officielt godkendes og bringes i handelen ; en lignende undtagelse gaelder for certificeret froe af Trifolium pratense i det omfang , dette froe er bestemt til produktion af andet certificeret froe .

I de ovenfor naevnte tilfaelde traeffes der alle fornoedne foranstaltninger med henblik paa , at leverandoeren garanterer en bestemt spireevne , som han , naar produktet bringes i handelen , angiver paa en speciel etiket , der baerer hans navn og adresse samt partiets referencenummer .

b ) at froe af kategorierne " basisfroe " , " certificeret froe " eller " handelsfroe " , for hvis vedkommende den officielle afproevning til kontrol af overholdelsen af de i bilag II vedroerende spireevnen fastsatte betingelser ikke maatte vaere afsluttet , officielt godkendes eller officielt tillades og bringes i handelen indtil den foerste modtager i handelskaeden for at sikre en hurtig forsyning med froe . Godkendelsen eller tilladelsen gives kun mod forevisning af en rapport om en foreloebig analyse og ved angivelse af den foerste modtagers navn og adresse ; der traeffes alle fornoedne foranstaltninger med henblik paa , at leverandoeren garanterer den spireevne , der er konstateret ved den foreloebige analyse ; denne spireevne skal , naar varen bringes i handelen , angives paa en speciel etiket , der baerer leverandoerens navn og adresse samt partiets referencenummer .

Disse bestemmelser gaelder ikke for froe , der indfoeres fra tredielande , med undtagelse af de i artikel 15 naevnte tilfaelde af opformering uden for Faellesskabet .

Artikel 5

Medlemsstaterne kan med hensyn til de i bilag I og II fastsatte betingelser fastsaette ydeligere eller strengere betingelser for godkendelsen saavel som for undersoegelsen af handelsfroe , for saa vidt angaar deres egen produktion .

Artikel 6

1 . Hver medlemsstat udarbejder en fortegnelse over de sorter af foderplanter , der officielt er tilladt til godkendelse paa dens omraade ; fortegnelsen indeholder de vaesentligste morfologiske eller fysiologiske egenskaber , der goer det muligt at skelne de sorter , der hidroerer umiddelbart fra froe af kategorien " certificeret froe " , fra hinanden , samt det officielt fastsatte maksimale antal af de formeringer af basisfroe fra hver sort , der er tilladt til godkendelse . Hvad angaar lokale sorter angives oprindelsesegnen paa listen .

2 . For hybrider og syntetiske sorter meddeles de genealogiske komponenter til de myndigheder , der er ansvarlige for tilladelsen og godkendelsen . Medlemsstaterne drager omsorg for , at undersoegelsen og beskrivelsen af de genealogiske komponenter holdes fortrolig paa froeavlerens anmodning .

3 . En sort tillades kun til godkendelse , saafremt det ved officielle eller officielt kontrollerede undersoegelser , der isaer er foretaget under dyrkningen , er konstateret , at sorten er tilstraekkelig homogen og konstant .

4 . De tilladte sorter kontrolleres loebende af en officiel myndighed . Saafremt en af betingelserne for tilladelsen til godkendelse ikke laengere er opfyldt , tilbagekaldes tilladelsen , og sorten slettes af sortslisten .

5 . Sortslisten samt de forskellige aendringer heri meddeles straks til Kommissionen , som videregiver dem til de oevrige medlemsstater .

Artikel 7

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at proeverne , ved udfoerelsen af kontrol af sorterne , ved afproevning af froe med henblik paa godkendelse og ved undersoegelse af handelsfroe , udtages af myndighederne efter egnede metoder .

2 . Ved afproevning af froe med henblik paa godkendelse og ved undersoegelse af handelsfroe , udtages proeverne af ensartede partier ; stoerstevaegten af et parti og mindstevaegten af en proeve angives i bilag III .

Artikel 8

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at basisfroe , certificeret froe og handelsfroe kun maa bringes i handelen i leveringer , der er tilstraekkeligt ensartede og i lukkede pakninger , som i overensstemmelse med bestemmelserne i artiklerne 9 og 10 er forsynet med en lukkeanordning og med maerkning .

2 . Medlemsstaterne kan for afsaetningen af smaa maengder til den endelige forbruger fastsaette undtagelser fra bestemmelserne i stk . 1 , for saa vidt angaar pakningen , lukkeanordningen samt maerkningen .

Artikel 9

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at pakninger til basisfroe , til certificeret froe og til handelsfroe lukkes af myndighederne saaledes , at lukkeanordningen oedelaegges ved aabningen af emballagen og ikke kan benyttes igen .

2 . Kun myndighederne maa foretage en ny lukning . I tilfaelde heraf goeres der ligeledes paa den i artikel 10 , stk . 1 , naevnte etiket bemaerkning om den sidste lukning , om datoen herfor samt om den myndighed , der har foretaget den .

Artikel 10

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at pakninger til basisfroe , til certificeret froe samt til handelsfroe

a ) udvendigt skal forsynes med en officiel etiket , der er i overensstemmelse med bilag IV og affattet paa et af Faellesskabets officielle sprog ; dens fastgoerelse skal sikres ved den officielle lukkeanordning ; etikettens farve er hvid for basisfroes vedkommende , blaa for certificeret froe af foerste formeringstrin paa grundlag af basisfroe , roed for certificeret froe af de foelgende formeringstrin paa grundlag af basisfroe og moerkegul for handelsfroe ; i samhandelen mellem medlemsstaterne skal etiketten angive datoen for den officielle lukning ; hvis basisfroe i det i artikel 4 , litra a ) , omtalte tilfaelde ikke opfylder de i bilag II vedroerende spireevnen fastsatte betingelser , goeres der bemaerkning herom paa etiketten .

b ) indvendigt skal indeholde en officiel meddelelse i samme farve som etiketten med gengivelse af de i bilag IV foreskrevne angivelser ; denne meddelelse kan udelades , naar disse angivelser er paatrykt pakningen med svaerte , der ikke kan udviskes .

2 . Medlemsstaterne kan :

a ) foreskrive , at etiketten i alle tilfaelde skal angive datoen for den officielle lukning ;

b ) fastsaette undtagelser fra bestemmelserne i stk . 1 for saa vidt angaar smaa pakninger .

Artikel 11

Medlemsstaterne kan fortsat foreskrive , at pakninger af indenlandsk eller indfoert basisfroe , certificeret froe eller handelsfroe , med henblik paa afsaetning heraf paa deres omraade , ogsaa i andre tilfaelde end de i artikel 4 fastsatte , forsynes med en leverandoeretiket .

Artikel 12

Medlemsstaterne foreskriver , at enhver kemisk behandling af basisfroe , certificeret froe eller af handelsfroe skal anfoeres enten paa den officielle etiket eller paa en leverandoeretiket samt uden paa eller inde i pakningen .

Artikel 13

1 . Medlemsstaterne kan tillade , at froe af foderplanter bringes i handelen i form af blandinger af froe af forskellige slaegter og arter og foderplanter , eller i form af blandinger med froe af planter , som ikke er foderplanter efter dette direktiv , hvis de forskellige bestanddele af blandingen opfylder de betingelser for handel , som gaelder for dem allerede for blandingen .

2 . Bestemmelserne i artiklerne 8 , 9 og 11 og ligeledes i artikel 10 finder tilsvarende anvendelse , dog med det forbehold , at etikettens farve for blandinger er groen .

Artikel 14

1 . Medlemsstaterne drager omsorg for , at basisfroe og certificeret froe , der er officielt godkendt , og hvis pakning er maerket og lukket af myndighederne i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv , saavel som handelsfroe , hvis pakning er maerket og lukket af myndighederne i overensstemmelse med bestemmelserne i dette direktiv , kun undergives handelsrestriktioner , der er fastsat i dette direktiv for saa vidt angaar deres karakteristiske egenskaber , undersoegelsesforanstaltningerne , maerkningen og lukningen .

2 . Medlemsstaterne kan :

a ) i det omfang , de af Kommissionen i overensstemmelse med artikel 3 , stk . 3 , trufne bestemmelser ikke er traadt i kraft , foreskrive , at andre froe af foderplanteslaegter og -arter end dem , der er opregnet i artikel 3 , stk . 1 , fra bestemte tidspunkter kun maa bringes i handelen , hvis det drejer sig om froe , som er blevet officielt godkendt som " basisfroe " eller som " certificeret froe " ;

b ) fastsaette bestemmelser om det ved afsaetningen hoejest tilladte vandindhold ;

c ) begraense afsaetningen af certificeret froe af foderplanter til froe af foerste formeringstrin paa grundlag af basisfroe ;

d ) indtil en faelles sortsliste kan tages i anvendelse , hvilket skal ske senest den 1 . januar 1970 , begraense afsaetning af foderplantefroe til froe af sorter/stammer , der er opfoert paa en national liste , som bygger paa dyrknings - og brugsvaerdien for deres omraade ; betingelserne for opfoerelse paa denne liste skal for de sorter , der hidroerer fra andre medlemsstater , vaere de samme som for nationale sorter/stammer .

Artikel 15

1 . Medlemsstaterne foreskriver , at foderplantefroe , der stammer direkte fra basisfroe , godkendt i en medlemsstat og hoestet i en anden medlemsstat eller i et tredjeland , ligestilles med certificeret froe fra foerste formeringstrin efter basisfroe , der er hoestet i avlslandet , saafremt det paa fremavlsmarken har vaeret undergivet en markinspektion , der opfylder de i bilag I anfoerte betingelser , og dersom det ved en officiel undersoegelse er konstateret , at de i bilag II for certificeret froe fastsatte betingelser er blevet overholdt .

Artikel 16

1 . Paa forslag af Kommissionen konstaterer Raadet med kvalificeret flertal ,

a ) om markinspektionerne i et tredjeland i det i artikel 15 omhandlede tilfaelde , opfylder de i bilag I fastsatte betingelser ;

b ) om foderplantefroe , der er hoestet i et tredjeland , og som frembyder samme garantier med hensyn til sine karakteristiske egenskaber saavel som til de forholdsregler , der traeffes med henblik paa undersoegelse , sikring af aegthed , maerkning og kontrol deraf , i saa henseende har tilsvarende vaerdi som basisfroe , certificeret froe eller handelsfroe , der er hoestet inden for Faellesskabet , og som er i overensstemmelse med dette direktivs bestemmelser .

2 . Indtil Raadet i overensstemmelse med bestemmelserne i stk . 1 har afgivet udtalelse , kan medlemsstaterne selv foretage de i naevnte stykke omhandlede konstateringer . Adgangen hertil ophoerer den 1 . juli 1969 .

Artikel 17

1 . For at overvinde forbigaaende vanskeligheder ved den almindelige forsyning med basisfroe , certificeret froe eller handelsfroe , bemyndiger Kommissionen , naar disse vanskeligheder opstaar i mindst én medlemsstat og ikke kan overvindes inden for Faellesskabet , efter fremgangsmaaden i artikel 21 en eller flere medlemsstater til for en periode , som den fastsaetter , at give tilladelse til at bringe froe i handelen , der tilhoerer en kategori , som er undergivet mindre strenge krav .

2 . Naar det drejer sig om en kategori af froe af en bestemt sort/stamme , er den officielle etiket den , som er bestemt for den tilsvarende kategori , og i alle tilfaelde er etiketten den , som er bestemt for handelsfroe . Etiketten skal altid angive , at det drejer sig om froe af en kategori , der er undergivet mindre strenge krav .

Artikel 18

Dette direktiv gaelder ikke for foderplanter , for hvilket der foreligger bevis for , at det er bestemt til udfoersel til tredjelande .

Artikel 19

Medlemsstaterne traeffer alle fornoedne foranstaltninger med henblik paa , at myndighederne ved afsaetningen kan foretage kontrol , i det mindste ved stikproever , af foderplantefroet , for saa vidt angaar overholdelsen af de i dette direktiv fastsatte betingelser .

Artikel 20

1 . Der anlaegges inden for Faellesskabet sammenlignende faellesskabskontrolmarker , paa hvilke der hvert aar ved stikproever foretages efterkontrol af certificeret froe af foderplanter ; disse marker underkastes tilsyn af den i artikel 21 naevnte Komité .

2 . I en foerste periode tjener de sammenlignende afproevninger til at harmonisere de tekniske godkendelsesmetoder for at opnaa ensartede resultater . Saa snart dette maal er naaet , udarbejdes der om sammenlignende afproevninger en aarsberetning , som sendes til medlemsstaterne og Kommissionen som fortroligt materiale . Kommissionen fastsaetter efter fremgangsmaaden i artikel 21 tidspunktet for den foerste udarbejdelse af aarsberetningen .

3 . Kommissionen fastsaetter , efter fremgangsmaaden i artikel 21 de bestemmelser , der er noedvendige til udfoerelsen af de sammenlignende afproevninger . Froe af foderplanter , der er hoestet i tredjelande , kan inddrages i de sammenlignende afproevninger .

Artikel 21

1 . Naar der henvises til den fremgangsmaade , der er fastsat i denne artikel , indbringer formanden sagen for den staaende Komité for froe - og plantemateriale henhoerende under landbrug , havebrug og skovbrug oprettet ved Raadets afgoerelse af 14 . juni 1966 ( 2 ) - i det foelgende benaevnt " Komiteen " - enten paa dennes initiativ eller efter anmodning af en medlemsstats repraesentant .

2 . I denne komité tildeles der medlemsstaterne stemmer vaegt i henhold til traktatens artikel 148 , stk . 2 . Formanden deltager ikke i afstemningen .

3 . Kommissionens repraesentant forelaegger et udkast til de foranstaltninger , der skal traeffes . Komiteen afgiver en udtalelse om disse foranstaltninger inden for en frist , som formanden kan fastsaette under hensyntagen til , hvor meget de forelagte spoergsmaal haster . Udtalelsen vedtages med et flertal af tolv stemmer .

4 . Kommissionen vedtager foranstaltninger , som straks kan finde anvendelse . Saafremt disse foranstaltninger imidlertid ikke er i overensstemmelse med Komiteens udtalelsee , meddeler Kommissionen straks Raadet disse . I dette tilfaelde kan Kommissionen udsaette anvendelsen af de vedtagne foranstaltninger , i indtil en maaned fra denne meddelelse .

Raadet kan med kvalificeret flertal traeffe en anden afgoerelse inden for en frist af en maaned .

Artikel 22

Dette direktiv beroerer ikke lovgivningen i de enkelte stater , der er begrundet i beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed eller til beskyttelse af planter eller beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret .

Artikel 23

Medlemsstaterne saetter senest den 1 . juli 1968 de noedvendige administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser i kraft , for at efterkomme artikel 14 , stk . 1 , og senest den 1 . juli 1969 de noedvendige bestemmelser for at efterkomme de oevrige bestemmelser i dette direktiv og i dets bilag . De underretter straks Kommissionen herom .

Artikel 24

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne .

Udfaerdiget i Bruxelles , den 14 . juni 1966 .

Paa Raadets vegne

P . WERNER

Formand

( 1 ) EFT nr . 109 af 9 . 7 . 1964 , s . 1751/64 .

( 2 ) se s . 2289/66 i dette nr . af EFT .

BILAG I

Betingelser for godkendelse med hensyn til bestanden .

1 . Bestanden skal i tilstraekkelig grad vaere sorts/stammeaegte og sorts/stammeren .

2 . Der skal foretages mindst én officiel markinspektion foer hver froehoest .

3 . Fremavlsmarkens dyrkningstilstand og bestandens udviklingsniveau skal muliggoere en tilstraekkelig kontrol med sortens/stammens aegthed og renhed .

4 . Fremavlsmarken maa ikke tidligere have vaeret brugt til dyrkning , som er uforenelig med avl af froe af den paagaeldende bestands slaegt og art .

5 . For fremmedbestoevende arter skal mindsteafstandene til nabobestande af andre sorter af samme art , til bestande af samme sort , der frembyder tegn paa staerk degeneration , og til bestande af beslaegtede arter , som kan foere til en uoensket fremmedbestoevning udgoere :

* Fremavlsmarker *

* indtil 2 ha * over 2 ha *

a ) froe , bestemt til at opformeres * 200 m * 100 m *

b ) froe , bestemt til avl af foderplanter * 100 m * 50 m *

Overholdelse af disse afstande kan udelades , naar der findes en tilstraekkelig afskaermning mod enhver uoensket fremmedbestoevning .

BILAG II

Betingelser , som froeet skal opfylde .

I . CERTIFICERET FROE

1 . Froeet skal i tilstraekkelig grad vaere sorts/stammeaegte og sorts/stammerent .

2 . Forekomsten af sygdomme , der begraenser froeets brugsvaerdi , maa kun tolereres i den mindst mulige udstraekning .

3 . Froeet skal ioevrigt opfylde foelgende betingelser :

A . Normer .

Arter * Mindste specifikke renhed ( vaegtprocent ) * Stoerste indhold af ukrudtsfroe ( vaegtprocent ) * Mindste spireevne ( % af de rene froe ) *

a ) Graesser : * * * *

Agrostis alba * 90 * 1 * 80 *

Agrostis al . spec . * 90 * 1 * 75 *

Alopecurus pratensis L . * 75 * 1,5 * 70 *

Arrhenatherum elatius ( L ) J . et C . Presl . * 90 * 1 * 80 *

Dactylis glomerata L . * 90 * 1 * 80 *

Festuca arundinacea Schreb . * 95 * 1 * 80 *

Festuca ovina L . * 85 * 1 * 75 *

Festuca pratensis Huds . * 95 * 1 * 80 *

Festuca rubra L . * 90 * 1 * 75 *

Lolium multiflorum spec . italicum * 96 * 1 * 75 *

Lolium al . spec . * 96 * 1 * 80 *

Phleum pratense L . * 95 * 0,5 * 80 *

Poa spec . * 85 * 1 * 75 *

Trisetum flavescens ( L . ) Pal . Beauv . * 75 * 1 * 70 *

Arter * Mindste specifikke renhed ( vaegtprocent ) * Stoerste indhold af ukrudtsfroe ( vaegtprocent ) * Mindste spireevne ( % af de rene froe ) * Stoerste indhold af haarde korn ( % af de rene froe )

b ) Baelgplanter : * * * * *

Lotus corniculatus L . * 95 * 0,8 * 75 * 40 *

Lupinus spec . * 98 * 0,1 * 80 * 20 *

Medicago lupulina L . * 97 * 0,8 * 80 * 20 *

Medicago sativa L . * 97 * 0,5 * 80 * 40 *

Medicago varia Martyn * 97 * 0,5 * 80 * 40 *

Onobrychis sativa L . * 95 * 1,5 * 75 * 20 *

Pisum arvense L . * 97 * 0,1 * 80 * - *

Trifolium hybridum L . * 97 * 0,5 * 80 * 20 *

Trifolium incarnatum L . * 97 * 0,5 * 80 * 20 *

Trifolium pratense L . * 97 * 0,5 * 80 * 20 *

Trifolium repens var . giganteum * 97 * 0,5 * 80 * 40 *

Trifolium repens L . * 97 * 0,8 * 80 * 20 *

Vicia faba * 97 * 0,1 * 85 * 20 *

Vicia al . spec . * 97 * 0,5 * 85 * 20 *

B . Bemaerkninger .

a ) Haarde korn anses indtil det angivne stoerste indhold som spirekraftigt froe .

b ) Alle friske og sunde froe , der ikke har spiret efter forbehandling , anses som spiret .

c ) Froeet skal vaere frit for Avena fatua , og for Cuscuta ; dog anses et froe af Avena fatua eller af Cuscuta i en proeve paa 100 g ikke som en urenhed , hvis en ny proeve paa 200 g er fri for Avena fatua eller for Cuscuta .

d ) Vaegtprocenten af froe af Alopecurus myosuroides maa ikke overstige 0,3 .

e ) Vaegtprocenten af froe af andre kulturplanter maa ikke overstige 1 ; for en Poa-art anses en procentdel paa 1 af froe af andre Poa-arter ikke som en urenhed .

C . Saerlige forhold vedroerende Lupinus spec .

a ) Procentdelen i antal af froe af en anden farve maa ikke overstige 1 .

b ) Procentdelen i antal af bitterfroe i soedlupinsorter maa ikke overstige :

3 for certificeret froe af foerste formeringstrin paa grundlag af basisfroe ;

5 for certificeret froe af de foelgende formeringstrin paa grundlag af basisfroe .

II . BASISFROE

Med forbehold af nedenstaaende yderligere bestemmelser gaelder betingelserne under I for basisfroe :

1 . Vaegtprocenten af froe af andre planter maa ikke overstige 0,2 ; inden for graensen af denne sidste procentdel maa de respektive procentdele af froe af andre kulturplanter og af froe af ukrudtsplanter ikke overstige 0,1 .

2 . Antallet af froe af Alopecurus myosuroides maa ikke overstige 5 i en proeve paa 25 g .

3 . Lupinus spec . : procentdelen i antal af bitterfroe i sorter af soedlupin maa ikke overstige 1 .

III . HANDELSFROE

Med forbehold af nedenstaaende yderligere bestemmelser gaelder betingelserne under I nr . 2 og 3 for handelsfroe :

1 . Vaegtprocenten af froe af andre kulturplanter maa ikke overstige 3 .

2 . For en Poa-art anses en procentdel paa 3 af froe af andre Poa-arter ikke som en urenhed .

3 . For en Vicia-art anses en total procentdel paa 6 af froe af Vicia pannonica , Vicia villosa og af beslaegtede kulturarter ikke som en urenhed .

4 . Lupinus spec . :

a ) Procendelen i antal af froe af en anden farve maa ikke overstige 2 .

b ) Procentdelen i antal af bitterfroe i soedlupiner maa ikke overstige 5 .

BILAG III

* Hoejeste vaegt af et parti * Mindste vaegt af en proeve *

1 . Froe , der er lige saa store som eller stoerre end hvedekorn * 20 tons * 500 g *

2 . Froe , der er mindre end hvedekorn * 10 tons * 300 g *

BILAG IV

Etiket

A . Foreskrevne angivelser

a ) For basisfroe og certificeret froe :

1 . " Froe , der er godkendt efter Det europaeiske oekonomiske Faellesskabs regler . "

2 . Godkendelsesmyndighed og medlemsstat .

3 . Partiets referencenummer .

4 . Art .

5 . Sort/stamme .

6 . Kategori .

7 . Produktionsland .

8 . Anmeldt netto - eller bruttovaegt .

9 . For certificeret froe af andet formeringstrin og af de foelgende formeringstrin paa grundlag af basisfroe .

b ) For handelsfroe :

1 . " Handelsfroe ( ikke godkendt efter sorten/stammen ) " .

2 . Kontrolmyndighed og medlemsstat .

3 . Partiets referencenummer .

4 . Art ( 1 ) .

5 . Produktionsegn .

6 . Anmeldt netto - eller bruttovaegt .

c ) For froeblandinger :

1 . " Froeblanding til ... ( anvendelsesformaal ) "

2 . Myndighed , der har foretaget lukningen , og medlemsstat .

3 . Partiets referencenummer .

4 . Art , kategori , sort/stamme , produktionsland eller i tilfaelde af handelsfroe produktionsegn , og vaegtforholdet mellem hver af bestanddelene .

5 . Anmeldt netto - eller bruttovaegt .

B . Mindste dimensioner .

110 mm gange 67 mm .

( 1 ) Ved lupiner skal det angives , om det drejer sig om bitterfupin eller soedlupin .

Top