Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31962R0058

EØF: Kommissionens forordning nr. 58 om fastsættelse af fælles kvalitetsnormer for visse produkter i bilag I B til forordning nr. 23 om den gradvise oprettelse af en fælles markedsordning for frugt og grønsager

OJ 56, 7.7.1962, p. 1606–1630 (DE, FR, IT, NL)
Danish special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 180 - 201
English special edition: Series I Volume 1959-1962 P. 204 - 228
Greek special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 37 - 61
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 30 - 54
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 001 P. 30 - 54
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 001 P. 33 - 57
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 001 P. 33 - 57

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2001; ophævet ved 301R0912

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1962/58/oj

31962R0058

EØF: Kommissionens forordning nr. 58 om fastsættelse af fælles kvalitetsnormer for visse produkter i bilag I B til forordning nr. 23 om den gradvise oprettelse af en fælles markedsordning for frugt og grønsager

EF-Tidende nr. 056 af 07/07/1962 s. 1606 - 1630
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 1 s. 0033
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 1 s. 0033
den danske specialudgave: serie I kapitel 1959-1962 s. 0180
den engelske specialudgave: serie I kapitel 1959-1962 s. 0204
den græske specialudgave: Kapitel 03 bind 1 s. 0037
den spanske specialudgave: Kapitel 03 bind 1 s. 0030
den portugisiske specialudgave: Kapitel 03 bind 1 s. 0030


KOMMISSIONENS FORORDNING Nr. 58 om fastsaettelse af faelles kvalitetsnormer for visse produkter i bilag I B til forordning nr. 23 om den gradvise oprettelse af en faelles markedsordning for frugt og groentsager

KOMMISSIONEN FOR DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB HAR

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det europaeiske oekonomiske Faellesskab,

under henvisning til forordning nr. 23 om den gradvise oprettelse af en faelles markedsordning for frugt og groent sager, saerlig artikel 2, stk. 3,

under henvisning til udtalelse fra forvaltningskomiteen for frugt og groentsager, og

ud fra foelgende betragtning:

Artikel 2

i forordning nr. 23 bestemmer, at kvalitetsnormerne for de i bilag I B i naevnte forordning anfoerte produkter skal fastsaettes senest 30. juni 1962,

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Kvalitetsnormerne for foelgende produkter:

"" ID="1">07.01 C> ID="2">Spinat"> ID="1">ex 07.01 D II> ID="2">Cikorie"> ID="1">07.01 F I> ID="2">AErter"> ID="1">07.01 F II> ID="2">Boenner"> ID="1">ex 07.01 G II> ID="2">Guleroedder"> ID="1">07.01 L> ID="2">Artiskokker"> ID="1">ex 08.04 A> ID="2">Druer, til spisebrug"> ID="1">08.07 C> ID="2">Kirsebaer"> ID="1">08.08 A> ID="2">Jordbaer">

er anfoert i bilagene til denne forordning og gaelder fra 1. juli 1962.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft dagen efter offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 15. juni 1962.

Paa Kommissionens vegne

W. HALLSTEIN

Formand

BILAG I/1

Faelles kvalitetsnormer for spinat

I. DEFINITION

Denne norm omfatter spinat af sorter af Spinacia oleracea L., bestemt for levering i frisk tilstand til forbrugeren, med undtagelse af de produkter, der er bestemt for bearbejdning.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som spinat skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering, praesenteret som enkelte blade eller som hele planter.

B. Mindstekrav

Spinaten skal vaere:

- sund,

- af frisk udseende,

- ren, praktisk taget fri for jord, synlige rester af kunstgoedning eller plantebeskyttelsesmidler,

- uden froedannelse,

Produktet skal vaere tilstraekkeligt afdryppet efter skylning.

For spinat som hele planter skal roddelen vaere skaaret af umiddelbart under det foerst udviklede blad.

Produktet skal vaere i en saadan stand, at det kan taale transport og haandtering og opfylde bestemmelsesstedets handelsmaessige krav.

C. Klasseinddeling

Spinaten inddeles i to kvalitetsklasser, der er naermere anfoert nedenfor.

i) Klasse I

Spinat som enkelte blade og som hele planter kan placeres i denne klasse.

Bladene skal vaere:

- hele

- af normal farve og udseende, under hensyn til sorten og hoesttidspunktet,

- fri for skader foraarsaget af frost, skadedyr, sygdomme, der paavirker deres udseende eller egnethed som levnedsmiddel.

Hvad spinat som enkelte blade angaar, maa laengden paa bladstilken ikke overstige 10 cm.

ii) Klasse II

Denne klasse omfatter spinat som enkelte blade eller som hele planter af en handelsmaessig kvalitet, der ikke kan placeres i klasse I, men som opfylder de i punkt II B anfoerte mindstekrav.

III. STOERRELSESSORTERING

Sortering af spinat efter stoerrelse er ikke obligatorisk.

IV. TOLERANCER

Kvalitetstolerancer er tilladt i hver pakning for de produkter, der ikke opfylder kravene til klassen.

i) Klasse I: 10 vaegtprocent af de varer, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse II.

ii) Klasse II: 10 vaegtprocent af de varer, der ikke opfylder kravene til klassen, men er egnet til spisebrug.

Hvad angaar varen som hele planter, tillader man desuden 10 vaegtprocent af hele planter, hvis roedder er afskaaret hoejst én centimeter fra det foerst udviklede blads basis.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Hver paknings indhold skal vaere ensartet; hver pakning maa kun indeholde produkter af samme sort og kvalitet.

Det er ikke tilladt i én og samme emballage at blande spinat som enkelte blade og som hele planter.

B. Emballage

Indpakningen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer produktet en passende beskyttelse. Papiret, eller andre anvendte materialer, skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede. Saafremt disse materialer baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med produktet.

Ved emballeringen skal produktet vaere fri for ethvert fremmedlegeme, herunder enkelte froestande, gulnede blade og ukrudtsplanter.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

»Spinat som enkelte blade« eller »Spinat som hele planter« (for lukkede emballagers vedkommende).

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade, eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

Klasse.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit)

BILAG I/2

Faelles kvalitetsnormer for cikorie

I. DEFINITION

Denne norm omfatter cikoriesalat eller produkter, der er drevet frem af roedderne af cikorie eller Witloof cikorie (afledt af Cichorium intybus L.), bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som cikorie skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

B. Mindstekrav

i) Salaten skal vaere:

- hel,

- sund, d. v. s.. fri for roedlige pletter, pletter af solskold eller forraadnelsespletter, maerker af slag eller stoed eller angreb fra gnavere, sygdomsangreb, angreb fra insekter eller andre snyltere (med forbehold af de for hver klasse saerlige bestemmelser),

- af frisk udseende,

- ren, isaer fri for alle snavsede blade og for rester af kunstgoedning eller plantebeskyttelsesmidler,

- fri for unormal ydre fugtighed,

- fri for fremmed lugt eller smag,

- lys, d. v. s.. have en hvid til gullighvid farve,

- rent afskaaret umiddelbart under hovedet.

ii) Salaten skal vaere tilstraekkeligt og regelmaessigt udviklet og vaere i en saadan friskhedstilstand, at den kan taale transport og haandtering og forblive i god stand indtil bestemmelsesstedet og opfylde de handelsmaessige krav paa bestemmelsesstedet.

C. Klasseinddeling

i) Klasse Ekstra

De i klasse Ekstra placerede salathoveder skal vaere af usaedvanlig fin kvalitet. De skal isaer:

- have en regelmaessig form,

- vaere faste,

- vaere ubeskadigede,

- have et fast hoved, d. v. s.. at toppen skal vaere tilspidset og godt lukket,

- vaere uden groenlig eller glasgroen misfarvning,

- vaere uden stokdannelse i midterpartiet.

ii) Klasse I

De i denne klasse placerede salathoveder skal vaere af god kvalitet. De skal isaer:

- vaere tilstraekkeligt faste,

- vaere uden groenlig misfarvning,

- vaere uden stokdannelse i midterpartiet.

De kan vaere mindre regelmaessige af form og have en mindre fast og mindre godt lukket top, uden dog at vaere aaben.

III. STOERRELSESSORTERING

Salathovederne er genstand for en sortering efter stoerrelse bestemt, paa den ene side af den stoerste diameter af det stoerste tvaersnit vinkelret paa laengdeaksen og paa den anden side af laengden.

Diameteren maa i intet tilfaelde vaere mindre end 2,5 cm, naar salathovederne er under 14 cm lange. Den kan i intet tilfaelde vaere mindre end 3 cm, naar salathovederne er 14 cm lange eller mere.

De i klasse Ekstra placerede salathoveder maa ikke have en diameter paa over 6 cm; de i klasse I placerede salathoveder maa ikke have en diameter paa over 8 cm.

Laengden paa salathovederne kan variere mellem 9 cm og 17 cm, begge ikke inkluderet, for klasse Ekstra og mellem 9 cm og 20 cm, begge ikke inkluderet, for klasse I.

I en og samme pakning:

i) er den stoerste laengdeforskel mellem salathovederne begraenset til 5 cm for klasse Ekstra og 8 cm for klasse I;

ii) er den stoerste diameterforskel mellem salathovederne 2,5 cm for klasse Ekstra og 4 cm for klasse I.

IV. TOLERANCER

Kvalitets- og stoerrelsestolerancer er tilladt i hver pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen.

A. Kvalitetstolerancer

i) Klasse Ekstra: 5 % efter antal af hoveder, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse I.

ii) Klasse I: 10 % efter antal af hoveder, der ikke opfylder kravene til klassen, men er egnet til spisebrug.

B. Stoerrelsestolerancer

For én og samme pakning, 10 % efter antal af hoveder, hvis dimensioner, hvad angaar laengde som diadiameter, hoejst afviger én centimeter til hver side fra de yderdimensioner, der er fastsat for stoerrelsessorteringen og ensartetheden, der omtaltes i punkt III, med forbehold af den fastsatte mindstediameter.

C. Samlet tolerance

Kvalitets- og stoerrelsestolerancerne tilsammen maa under ingen omstaendigheder overstige:

- 10 % for klasse Ekstra,

- 15 % for klasse I.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Hver pakning maa kun indeholde salathoveder af samme sort, kvalitet og stoerrelse.

I én og samme pakning skal lagene vaere ensartede med hensyn til kvalitet og stoerrelse.

B. Emballage

Indpakningen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer produktet en passende beskyttelse. Papiret, eller andre anvendte materialer, inden i emballagen skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede. Saafremt disse materialer baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med salathovederne. Disse skal ved indpakningen vaere fri for ethvert fremmedlegeme.

Salathovederne kan vaere pakket:

i) i kasser,

ii) i smaa emballager.

Salathovederne anbringes vandret lagvis oven paa hinanden og regelmaessigt i raekker i hvert lag. De smaa emballager maa kun indeholde et enkelt lag salathoveder.

Salathovederne skal vaere adskilt fra kassens bund, sider og laag med et beskyttende materiale.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

»Cikoriesalat« (Witloofsalat) (for lukkede emballager).

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

Klasse.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit).

BILAG I/3

Faelles kvalitetsnormer for aerter med baelg

I. DEFINITION

Denne norm omfatter aerter med baelg af de sorter, der stammer fra Pisum sativum L., bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand, med undtagelse af aerter til industriel forarbejdning.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som aerterne skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

B. Mindstekrav

i) Baelgene skal vaere:

- hele,

- sunde, med forbehold af de for hver klasse/saerlige bestemmelser,

- rene,

- fri for unormal ydre fugtighed,

- fri for fremmed lugt eller smag.

ii) AErterne skal vaere:

- friske,

- velformede,

- sunde, d. v. s.. fri for beskadigelser foraarsaget af insekt- eller sygdomsangreb,

- normalt udviklede.

iii) Produktet skal vaere i en saadan stand, at det kan taale transport og haandtering op opfylde de handelsmaessige krav paa bestemmelsesstedet.

C. Klasseinddeling

AErterne inddeles i to kvalitetsklasser, der er naermere anfoert nedenfor.

i) Klasse I

AErter placeret i denne klasse skal vaere af god kvalitet.

- udvise den for sorten typiske form, udvikling og farve,

- vaere forsynet med stilk,

- vaere fri for haglskader,

- vaere friske og saftspaendte,

- vaere velfyldte og indeholde mindst 5 aerter,

- ikke vise tegn paa aendringer paa grund af staerk varme.

AErterne skal vaere:

- velformede,

- skoere,

- saftige og tilstraekkelig faste, d. v. s.. presset mellem to fingre skal aerterne kunne knuses uden at dele sig,

- de maa ikke vaere melede,

- mindst halvt faerdigudviklede, uden dog at vaere fuldstaenfig faerdigudviklede,

- farvet paa den for sorten typiske maade.

ii) Klasse II

AErterne kan vaere mere modne i forhold til dem, der hoerer under klasse I.

Baelgene kan:

- have en lettere fejlfarvning uden dog at have mistet den for sorten typiske farve,

- have nogle beskadigelser, meget lette og overfladiske der ikke er under udvikling og ikke risikerer at paavirke aerterne.

Mindre friske baelge kan tillades; visne baelge skal dog udelukkes.

Baelgene skal indeholde mindst 3 aerter.

AErterne kan vaere:

- mindre velformede,

- lidt mindre farvede,

- lidt fastere.

AErter, der er for modne, udelukkes.

III. STOERRELSESSORTERING

Sortering af aerterne efter stoerrelse er ikke obligatorisk.

IV. TOLERANCER

Kvalitetstolerancer er tilladt i hver pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen:

i) Klasse I: 10 vaegtprocent, der ikke svarer til kravene til klassen, men opfylder kravene til klasse II.

ii) Klasse II: 10 vaegtprocent, der ikke svarer til kravene til klassen, men som er egnet til spisebrug.

Under ingen omstaendigheder kan disse tolerancer vedroere angreb foraarsaget af sygdomme, der udvikler sig, saasom Ascochyta pisi, Ascochyta pinodella.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Hver paknings indhold skal vaere ensartet; hver pakning maa kun indeholde aerter af samme oprindelse, sort og kvalitet.

B. Emballage

Indpakningen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer varen en passende beskyttelse.

Papiret, eller andre anvendte materialer, inden i emballagen skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede.

Saafremt disse materialer baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med produktet. Pakningerne skal ved indpakningen vaere fri for blade, staengler eller ethvert fremmedlegeme.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

»AErter« (for lukkede pakninger).

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

Klasse.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit).

BILAG I/4

Faelles kvalitetsnormer for boenner

I. DEFINITION

Denne norm omfatter boenner, der stammer fra Phascolus vulgaris L., fra Ph. coccineus L., bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand, med undtagelse af boenner til baelgning saavel som boenner til industriel forarbejdning.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som boennerne skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

B. Mindstekrav

i) Boennerne skal:

- vaere hele,

- vaere sunde (med forbehold af de for hver klasse saerlige bestemmelser),

- vaere friske af udseende,

- vaere rene, isaer fri for enhver urenhed og enhver synlig rest af plantebeskyttelsesmidler,

- vaere fri for fremmed lugt eller smag,

- vaere fri for unormal ydre fugtighed.

ii) Boennerne skal have udviklet sig tilstraekkeligt. Varen skal vaere i en saadan stand, at den kan taale transport og haandtering og taale at blive opbevaret under gode forhold indtil bestemmelsesstedet og opfylde de handelsmaessige krav paa samme sted.

C. Klasseinddeling

a) Smaa boenner (perleboenner, aspargesboenner, haricots verts, etc.). Disse boenner inddeles i tre klasser, der er naermere anfoert nedenfor:

i) Klasse Ekstra

Boennder placeret i denne klasse skal vaere af usaedvanlig fin kvalitet. De skal udvise den for sorten typiske form, udvikling og farve. De skal vaere:

- saftspaendte,

- meget skoere,

- uden froe, uden ribbe,

- fri for enhver fejl.

ii) Klasse I

Boenner placeret i denne klasse skal vaere af god kvalitet. De skal vaere saftspaendte, skoere og skal udvise den for sorten typiske form, udvikling og farve.

De maa have en mindre fejlfarvning, have smaa kun lidt udviklede froe og ribber, der er korte og har ringe modstandskraft.

iii) Klasse II

Denne klasse omfatter smaa boenner af handelsmaessig kvalitet, der ikke kan placeres i de hoejere klasser, men som opfylder de ovenfor angivne mindstekrav.

Boennerne skal vaere tilstraekkeligt skoere. De maa ikke have froe, der er for udviklede

De kan have meget lette overfladefejl.

b) Andre boenner

Andre boenner inddeles i to klasser, der er naermere anfoert nedenfor:

i) Klasse I

Boenner placeret i denne klasse skal vaere af god kvalitet. De skal udvise den for sorten typiske form, udvikling og farve.

Boennerne skal:

- vaere i en saadan stand, at de let lader sig bryde i stykker i haanden (udelukkende for brydboenners vedkommende),

- vaere unge og skoere,

- vaere ribbefri, undtagen hvad angaar snitteboenner,

- vaere praktisk taget fri for pletter foraarsaget af blaest og fri for alle andre fejl.

Froeene maa kun vaere lidt udviklede, og de skal vaere skoere, sorten taget i betragtning. Baelgene skal vaere lukkede.

ii) Klasse II

Denne klasse omfatter boenner af handelsmaessig kvalitet, der ikke kan placeres i den hoejere klasse, men som opfylder de ovenfor naermere angivne mindstekrav.

Boennerne i denne klasse skal vaere:

- tilstraekkeligt unge og skoere.

Froeene kan vaere lidt mere udviklede i forhold til klasse I, men de skal alligevel vaere skoere, sorten taget i betragtning.

Sygdomspletter eller pletter af solskold er ikke tilladt. Der kan dog tillades meget lette overfladefejl, saavel som lettere spor efter vindslid. Boenner med ribber er tilladt.

III. STOERRELSESORDEN

Sortering efter stoerrelse er kun obligatorisk for smaa boenner. De er genstand for en stoerrelsessortering, der er bestemt af baelgens stoerste bredde, ifoelge nedenstaaende klasseinddeling:

- meget fine: baelgens bredde ikke over 6 mm

- fine: baelgens bredde ikke over 9 mm

- mellemfine: baelgens bredde over 9 mm.

De fine og mellemfine boenner kan ikke placeres i klasse Ekstra.

Mellemfine smaa boenner kan ikke placeres i klasse I.

IV. TOLERANCER

Kvalitets- og stoerrelsestolerancer er tilladt i den enkelte pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen.

A. Kvalitetstolerancer

i) Klasse Ekstra: 5 vaegtprocent af boenner, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til den umiddelbart lavere klasse (klasse I).

ii) Klasse I: 10 vaegtprocent af boenner, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til den lavere klasse (klasse II), hvoraf hoejst 5 % boenner maa have ribber for de sorters vedkommende, der ikke burde have ribber.

iii) Klasse II: 10 vaegtprocent af boenner, der ikke opfylder mindstekravene, men som er egnede til spisebrug.

Angreb af sygdommen Colletrichum (Glocosporium) lindemuthianum ligger under alle omstaendigheder uden for tolerancerne.

B. Stoerrelsestolerancer (Smaa boenner)

For alle klasser: 10 vaegtprocent af varer pr. pakning, der ikke svarer til den angivne stoerrelse.

C. Samlet tolerance (Smaa boenner)

Under ingen omstaendigheder maa kvalitets- og stoerrelsestolerancerne tilsammen overstige:

- 10 % for klasse Ekstra

- 15 % for klasserne I og II.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Hver paknings indhold skal vaere ensartet og maa kun omfatte boenner af samme oprindelse, sort og kvalitet.

B. Emballage

Indpakningen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer produktet en passende beskyttelse. Papiret, eller andre anvendte materialer, skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede. Saafremt disse materialer baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med produktet. Pakningerne skal ved indpakningen vaere fri for ethvert fremmedlegeme.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

Angivelse af typen (»Brydboenner«, »Snitteboenner«, »af smaa boenner«) eller sorten (for lukkede emballagers vedkommende).

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

- Klasse

- Valgfrit, stoerrelsen betegnet ved benaevnelserne: meget fine, fine, mellemfine for smaa boenners vedkommende.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit)

BILAG I/5

Faelles kvalitetsnormer for guleroedder

I. DEFINITION

Denne norm omfatter roedder af Daucus carota L., bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand, med undtagelse af guleroedder til industriel forarbejdning.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som guleroedderne skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

B. Mindstekrav

i) Roedderne skal vaere:

- sunde, isaer fri for skader, der kan paavirke deres anvendelighed til spisebrug og deres holdbarhed,

- rene, d. v. s.. : for vaskede guleroedder, vaere fri for jord eller ethvert andet fremmedstof, for uvaskede guleroedder, praktisk taget fri for alle grove urenheder,

- faste, d. v. s.. ikke vise tegn paa udtoerring eller rynkning,

- hverken gaaet i top, traeede eller spaltede,

- fri for fremmed lugt eller smag,

- fri for overdreven ydre fugtighed, d. v. s.. tilstraekkeligt toerrede efter en eventuel vaskning.

ii) Produktet skal vaere i en saadan stand, at det kan taale transport og haandtering og opfylde de handelsmaessige krav paa bestemmelsesstedet.

C. Klasseinddeling

i) Klasse Ekstra

Roedder placeret i denne klasse skal vaere af fineste kvalitet og ubetinget vaskede.

De skal vaere:

- hele,

- glatte,

- af frisk udseende,

- velformede,

- uspaltede,

- fri for revner,

- fri for frostskader.

De skal ligeledes have alle sortens typiske egenskaber og farve, med undtagelse af enhver groen farve paa toppen.

ii) Klasse I

Roedder placeret i denne klasse skal vaere af god kvalitet.

De skal:

- vaere hele,

- vaere af frisk udseende,

- have alle sortens typiske karakteristika og farve.

De kan have foelgende fejl:

- en lettere deformering

- en lettere farvefejl

- mindre, helede revner

- mindre, fine revner der skyldes haandtering eller vask.

En groen farve er tilladt ved toppen inden for en bredde af 1 cm for de guleroedder, der ikke er over 8 cm lange, og af 2 cm for de oevrige guleroedder.

iii) Klasse II

Denne klasse omfatter roedder af en handelsmaessig kvalitet, der ikke kan placeres i de hoejere klasser, men som opfylder de ovenfor naermere angivne mindstekrav.

De guleroedder, der har helede revner, der ikke gaar ind til marven, er tilladt i denne klasse.

En groen eller blaaroed farve er tilladt ved toppen, inden for en bredde af 1,5 cm for de guleroedder, der ikke er over 10 cm lange, og af 3 cm for de oevrige guleroedder.

III. STOERRELSESSORTERING

Guleroedderne er genstand for en sortering efter stoerrelse:

- dels efter diameteren paa det tykkeste sted

- dels efter nettovaegten pr. stk. (uden top).

i) Tidlige guleroedder(1)) og mindre sorter, med top eller uden top.

Mindstestoerrelsen er sat til 10 mm i diameter eller 8 g i vaegt.

Maksimumstoerrelsen er sat til 40 mm i diameter eller 150 g i vaegt.

ii) Sene guleroedder og stoerre sorter.

Mindstestoerrelsen er sat til 20 mm i diameter eller 50 g i vaegt.

For klasse Ekstra er maksimumstoerrelsen sat til 40 mm i diameter eller 150 g i vaegt.

For alle kvalitetsklasser maa stoerrelsesforskellen eller vaegtforskellen mellem den mindste gulerod og den stoerste i én og samme pakning ikke overstige 30 mm eller 200 g.

IV. TOLERANCER

Kvalitets- og stoerrelsestolerancer er tilladt i den enkelte pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen.

A. Kvalitetstolerancer

i) Klasse Ekstra

- 5 vaegtprocent af roedder, der har lettere spor af groen farve ved toppen, idet denne tolerance ikke tages i betragtning ved udregningen af den samlede tolerance.

- 5 vaegtprocent af roedder, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til den umiddelbart lavere klasse (klasse I).

ii) Klasse I

- 10 vaegtprocent af roedder, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til den lavere klasse (klasse II).

iii) Klasse II

- 10 vaegtprocent af roedder, der ikke opfylder mindstekravene, men er egnet til spisebrug.

B. Stoerrelsestolerancer

For én og samme pakning tolereres hoejst 10 % efter vaegt af roedder, der ikke svarer til den angivne stoerrelse.

C. Samlet tolerance

Under ingen omstaendigheder maa kvalitets- og stoerrelsestolerancerne samlet overstige:

- 10 % for klasse Ekstra

- 15 % for klasserne I og II.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Indholdet af hver pakning skal vaere ensartet, hver pakning maa kun indeholde guleroedder af samme sort og kvalitet.

B. Emballage

Guleroedderne kan praesenteres paa en af foelgende maader:

i) I bundter (for tidlige guleroedder, mindre sorter)

Guleroedderne praesenteres med toppen paa, der skal vaere frisk, groen og sund.

Bundterne, i én og samme pakning, skal vaere af saa godt som samme vaegt og vaere lagt regelmaessigt i raekker i ét eller flere lag.

ii) Uden top

Toppene skal vaere skaaret af taet ved rodhalsen uden at beskadige guleroden.

Guleroedderne kan praesenteres:

a) i smaa pakninger til salg direkte til forbrugeren,

b) anbragt i flere lag eller loest i kasse

c) i loes vaegt (direkte laesning i et transportmiddel) for klasse II's vedkommende.

Pakningen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer varen en passende beskyttelse. Papiret, eller andre materialer, der anvendes inden i pakningen, skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede. Saafremt disse materialer baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med varerne.

Ved pakningen skal guleroedderne vaere fri for jord (naar de er vaskede) eller andre fremmedlegemer.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

- »tidlige guleroedder«, »guleroedder, mindre sorter« eller »sene guleroedder« (for lukkede emballagers vedkommende),

- navnet paa sorten for klassen Ekstra.

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

Klasse.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit).

(1)) Roedder, der ikke har vaeret udsat for vaekststandsning.

BILAG I/6

Faelles kvalitetsnormer for artiskokker

I. DEFINITION

Denne norm omfatter blomsterkurvene af Cynara scolymus L., bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand, med undtagelse af dem, der er bestemt til industriel forarbejdning.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som artiskokker skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

B. Mindstekrav

Blomsterkurvene skal vaere

- af frisk udseende, ikke vise tegn paa at ville visne,

- hele,

- sunde, isaer fri for skadegoere, der kan indvirke paa deres anvendelighed til spisebrug og deres holdbarhed,

- rene, isaer fri for urenheder og ethvert spor af plantebeskyttelsesmidler,

- fri for fremmed lugt eller smag.

C. Klasseinddeling

Blomsterkurvene inddeles i tre klasser, der naevnes nedenfor og naermere fastsaetter de kvalitative krav.

i) Klasse Ekstra

Kurve placeret i denne klasse skal vaere af fineste kvalitet. De skal have alle de for sorten specielle egenskaber (isaer skal de i midterpartiet siddende kurvblade sidde taet sammen) og farve. De skal vaere helt fejlfri. Desuden maa blomsterkurvbunden ikke udvise tegn paa begyndende traeethed.

ii) Klasse I

Kurve placeret i denne klasse skal vaere af god kvalitet. De skal have den for sorten typiske form, og de midterste kurvblade skal sidde taet sammen, afhaengigt af sorten; desuden maa blomsterkurvbunden ikke udvise tegn paa begyndende traeethed.

De maa kun have foelgende fejl:

- mindre forandringer som foelge af frost (spraekker),

- meget lette beskadigelser.

iii) Klasse II

Kurve placeret i denne klasse skal vaere af handelsmaessig kvalitet. De kan vaere lidt aabne.

Desuden kan de have foelgende fejl:

- mindre deformering,

- forandringer som foelge af frost,

- lettere beskadigelser,

- mindre pletter paa de yderste kurvblade,

- begyndende traeethed i blomsterkurvlejet.

III. STOERRELSESSORTERING

Artiskokhovederne skal sorteres efter stoerrelse bestemt af den stoerste diameter af deres tvaersnit. De nedenfor fastsatte stoerrelsesgrupper er obligatorisk for artiskokker placeret i klasserne Ekstra og I; den er valgfri for kurve placeret i klasse II:

Diameter paa 13 cm og derover

Diameter paa 11 cm incl. til 13 cm eksel.

Diameter paa 9 cm incl. til 11 cm eksel.

Diameter paa 7,5 cm incl. til 9 cm eksel.

Diameter paa 6 cm incl. til 7,5 cm eksel.

For de kurve i klasse II, der ikke opfylder sorteringen i ovenstaaende stoerrelsesgrupper, skal stoerrelsessorteres efter foelgende stoerrelsesgrupper:

Diameter paa 13 cm og derover

Diameter paa 9 cm incl. til 13 cm eksel.

Diameter paa 6 cm incl. til 9 cm eksel.

Endelig tillades for artiskokker kaldet »Poivrade« eller »Bouquet« en diameter paa 3,5 cm incl. til 6 cm eksel.

IV. TOLERANCER

Kvalitets- og stoerrelsestolerancer er tilladt i den enkelte pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen.

A. Kvalitetstolerancer

i) Klasse Ekstra

5 % efter antal af kurve, der ikke opfylder kravene til klassen, men opfylder kravene til klasse I.

ii) Klasse I

10 % efter antal af kurve, der ikke opfylder kravene til klassen, men opfylder kravene til klasse II.

iii) Klasse II

10 % efter antal af kurve, der ikke opfylder kravene til klassen, men som er egnet til spisebrug.

B. Stoerrelsestolerancer

I én og samme pakning tolereres hoejst 10 % efter antal af kurve, der ikke opfylder kravene til stoerrelsessorteringen. De skal imidlertid ligge inden for den umiddelbart hoejere eller lavere stoerrelse med en mindstediameter paa 5 cm for de kurve, der placeres inden for den mindste stoerrelse (6-7,5 cm).

For artiskokkerne kaldet »Poivrade« eller »Bouquet«, er der ikke fastsat nogen stoerrelsestolerance.

C. Samlet tolerance

Under ingen omstaendigheder maa kvalitets- og stoerrelsestolerancerne overstige:

- 10 % for klasse Ekstra

- 15 % for klasserne I og II.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Hver pakning skal indeholde kurve af samme sort, samme kvalitetsklasse og samme stoerrelse.

B. Emballage

Praesentationsmaaden skal vaere normal for en given stoerrelse og emballage, d. v. s.. uden hulrum mellem kurvene eller overdreven sammenpresning af disse.

Staenglerne maa ikke vaere over 10 cm lange. De skal vaere skaaret over med et rent snit.

Naar der goeres brug af traeemballage, skal den samlede varemaengde i det mindste vaere adskilt fra bunden, de to stoerste sider og laaget, hvis der er et, ved hjaelp af papir eller et andet egnet beskyttelsesmiddel. Papiret eller andet anvendt materiale inden i pakningen skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede. Saafremt dette materiale baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaleces at de ikke kommer i beroering med produktet.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

- »Artiskokker« (for lukkede emballager),

- Sortens navn for klassen Ekstra,

- Benaevnelserne »Poivrade« eller »Bouquet« for de artiskokker, hvis diameter er paa 3,5 cm incl. til 6 cm eksel.

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

- Klasse,

- Antal kurve eller nettovaegt,

- Stoerrelse betegnet ved artiskokkernes mindste diameter og stoerste diameter.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit)

BILAG I/7

BILAG I

Liste over sorter "" ID="1">Drivhusdruer"> ID="1">Alphonse Lavallée (= Ribier)> ID="4">*"> ID="1">Black Alicanto (= Granacke = Granaxa)> ID="4">*> ID="5">*"> ID="1">Canon Hall> ID="4">*"> ID="1">Colman> ID="4">*"> ID="1">Frankenthal (= Gross Vernatsch)> ID="4">*> ID="5">*"> ID="1">Golden Champion> ID="5">*"> ID="1">Gradisca> ID="4">*"> ID="1">Gros Maroc> ID="5">*"> ID="1">Léopold III> ID="4">*"> ID="1">Muscat d'Alexandrie> ID="4">*> ID="5">*"> ID="1">Muscat d'Hambourg (= Hambro = Black Hamburg)> ID="4">*> ID="5">*"> ID="1">Prof. Aberson> ID="5">*"> ID="1">Royal> ID="4">*> ID="5">*"> ID="1">Frilandsdruer"> ID="1">a) Sort med store druer> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Alphonse Lavallée> ID="2">*"> ID="1">Angela> ID="2">*"> ID="1">Baresana (= Turchesca = Lattuario Bianco = Uva di Bisceglie)> ID="2">*"> ID="1">Cardinal> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Dabouki (= Malaga)> ID="3">*"> ID="1">Dattier de Beyrouth (= Regina = Menavacca Bianca)> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Ignea> ID="3">*"> ID="1">Italia (= Ideal)> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Muscat d'Alexandrie (= Zibibbo)> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Ohanez (= Uva di Almeria)> ID="2">*"> ID="1">Olivette blanche> ID="3">*"> ID="1">Olivette noire (= Olivetta Vibanese)> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Perlona> ID="2">*"> ID="1">Red Empereur> ID="2">*"> ID="1">Regina nera (= Menavacca nera = Lattuario nero)> ID="2">*"> ID="1">Schiava Grossa (= Frankenthal = Gross Vernatsch)> ID="2">*"> ID="1">b) Sort med smaa druer"> ID="1">Admirables de Courtiller> ID="3">*"> ID="1">Angelo Pirovano> ID="2">*"> ID="1">Anna Maria> ID="2">*"> ID="1">Catalanesca> ID="2">*"> ID="1">Chasselas (Doré, Muscat, Rose)> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Cimminita> ID="2">*"> ID="1">Clairettes> ID="3">*"> ID="1">Colombana bianca (= Verdea)> ID="2">*"> ID="1">Delizia di Vapio> ID="2">*"> ID="1">Gros Vert> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Jaoumet (= St. Jacques ou Madeleine de Jacques)> ID="3">*"> ID="1">Madeleines> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Moscato di Terracina> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Moscato d'Adda> ID="2">*"> ID="1">Moscato d'Amburgo> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">OE illade> ID="3">*"> ID="1">Panse Précoce> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Pizzutello> ID="2">*"> ID="1">Perla di Csaba> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Perlette> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Primus> ID="2">*"> ID="1">Prunesta> ID="2">*"> ID="1">Regina dei Vigneti> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Servant (= St. Jeannet)> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Sultanines> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Valensi> ID="3">*">

IV. TOLERANCER

Kvalitets- og stoerrelsestolerancer er tilladt i den enkelte pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen.

A. Kvalitetstolerancer

i) Klasse Ekstra: 5 vaegtprocent af frugter, der ikke opfylder kravene til klassen, heraf hoejst 2 % frugter, der er spraengt eller ormstukne, men som opfylder kravene til den lavere klasse (klasse I). Overmodne frugter eller frugter, der er uegnet til spisebrug, er dog udelukket fra denne tolerance.

ii) Klasse I: 10 vaegtprocent af frugter, der ikke opfylder mindstekravene, heraf hoejst 4 % frugter, der er spraengt eller ormstukne, men egnet til spisebrug. Overmodne frugter er dog udelukket fra denne tolerance.

B. Stoerrelsestolerancer

For alle klasser: 10 vaegtprocent af frugter pr. pakning, der ikke opfylder de foreskrevne stoerrelsesbetingelser, men hvis diameter dog ikke er mindre end:

- 17 mm i klasse Ekstra,

- 15 mm, og for de tidligt modne sorter 13 mm i klasse I.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Hver paknings indhold skal vaere ensartet; hver pakning maa kun indeholde frugter af samme sort, kvalitet og stoerrelse og for klassen Ekstra af samme modningsgrad of farve.

B. Emballage

Emballeringen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer varen en passende beskyttelse.

Papiret eller andet anvendt materiale inden i emballagen, skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede.

Saafremt dette materiale baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med frugterne.

Pakningerne skal ved emballeringen vaere fri for blade, kviste og andre fremmedlëgemer.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

- »Kirsebaer« for lukkede emballager,

- sortens navn for klasse Ekstra (valgfrit).

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

Klasse.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit).

BILAG I/8

Faelles kvalitetsnormer for kirsebaer

I. DEFINITION

Denne norm omfatter friske frugter af sorter af Prunus avium L. og Prunus cerasus L., bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand, med undtagelse af dem, der er bestemt til industriel forarbejdning.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som kirsebaerrene skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

B. Mindstekrav

i) Frugterne skal vaere:

- friske,

- sunde,

- faste (afhaengigt af sorten)

- rene, isaer fri for rester af plantebeskyttelsesmidler,

- fri for unormal ydre fugtighed,

- fri for fremmed lugt og smag,

- fri for angreb af akadedyr,

- forsynet med stilk,

- fejlfri, isaer uden haglskader, solskold, revner, stoedpletter.

ii) Frugterne skal have naaet en tilstraekkelig udvikling. Varen skal vaere i en saadan modenhedstilstand, at den kan taale transport og haandtering, taale at blive opbevaret under gode forhold indtil bestemmelsesstedet og opfylde de handelsmaessige krav paa dette sted.

C. Klasseinddeling

i) Klasse Ekstra

Frugter placeret i denne klasse skal vaere af fineste kvalitet. De skal have den for sorten typiske form, udvikling og farve.

De skal vaere fejlfri.

ii) Klasse I

Frugter placeret i denne klasseskal vaere af god kvalitet. De skal have de for sorten typiske karakteristika. De kan dog have en lettere misdannelse og en farve, der er mindre typisk for sorten.

III. STOERRELSESSORTERING

Sortering efter stoerrelse bestemmes af stoerste diameter i tvaersnit. Mindste tilladte stoerrelse for klasse Ekstra er 20 mm i diameter.

Mindste tilladte stoerrelse for klasse I er:

- 15 mm for frugter af tidligt modne sorter,

- 17 mm for frugter af andre sorter.

BILAG I/9

Faelles kvalitetsnormer for jordbaer

I. DEFINITION

Denne norm omfatter jordbaer af sorter af Fragaria bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand med undtagelse af dem, der er bestemt for industriel forarbejdning.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som jordbaerrene skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

Normen omfatter kun arten, idet det overlades til hvert interesseret land paa eget initiativ eventuelt at fastsaette sortgrupper.

B. Mindstekrav

i) Frugterne skal vaere:

- hele, uden beskadigelser,

- forsynet med baegerblade og en kort groen stilk, der ikke er indtoerret (med undtagelse af skovjordbaer),

- sunde,

- fri for insektangreb eller sygdomsspor,

- rene, isaer fri for snavs og ethvert synligt spor af plantebeskyttelsesmidler,

- friske, men ikke vaskede,

- fri for unormal ydre fugtighed,

- fri for fremmed lugt eller smag.

ii) Frugterne skal vaere omhyggeligt haandplukkede og have naaet fuld og normal udvikling.

Varen skal vaere i en saadan modenhedstilstand, at den kan taale transport og haandtering og opfylde de handelsmaessige krav paa bestemmelsesstedet.

C. Klasseinddeling

i) Klasse Ekstra

Frugter placeret i denne klasse skal vaere af fineste kvalitet.

- De skal have den for sorten typiske farve og form og vaere saerligt ensartede og regelmaessige med hensyn til modenhed, farve og stoerrelse(1)),

- de skal have et skinnende udseende, under hensyntagen til sorten,

- de skal vaere fri for jord.

ii) Klasse I

Frugter placeret i denne klasse skal vaere af god kvalitet.

- De kan vaere mindre ensartede med hensyn til stoerrelse, form og udseende,

- De kan, hvad farven angaar, have en lille konisk hvid spids,

- De skal vaere praktisk taget fri for jord.

III. STOERRELSESSORTERING

Sortering efter stoerrelse bestemmes af stoerste diameter i tvaersnit. Jordbaerrene skal have foelgende mindste stoerrelse:

"" ID="1">- Sorter med store frugter> ID="2">30 mm> ID="3">25 mm"> ID="1">- Sorter med smaa frugter> ID="2">20 mm> ID="3">15 mm"> ID="1">- Skovjordbaer> ID="2">-> ID="3">-">

Hvad angaar produkterne i klasse I, der bringes i handelen i begyndelsen af produktionsaaret indtil 5. juni, saettes mindstestoerrelsen for sorter med store frugter dog ned til 18 mm.

En liste over sorter med store og smaa frugter bringes i bilag 1 til denne norm.

IV. TOLERANCER

Kvalitets- og stoerrelsestolerancer er tilladt i hver pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen.

A. Kvalitetstolerancer

i) Klasse Ekstra

5 % efter antal eller vaegt af frugter, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse I.

ii) Klasse I

10 % efter antal eller vaegt af frugter, der ikke opfylder kravene til klassen, med undtagelse af frugter, der er synligt angrebet af for raadnelse eller har udtalte beskadigelser efter slag eller stoed.

I intet tilfaelde, og dette gaelder begge klasser, kan de ovenfor foreskrevne tolerancer overstige 2 % for oedelagte frugters vedkommende.

B. Stoerrelsestolerancer

For de to klasser: 10 % efter antal eller vaegt af frugter pr. pakning, der ikke svarer til den for klassen og sortgruppen kraevede mindstestoerrelse.

C. Samlet tolerance

Under ingen omstaendigheder maa kvalitets- og stoerrelsestolerancerne tilsammen overstige:

- 10 % for klasse Ekstra,

- 15 % for klasse I.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Hver paknings indhold skal vaere ensartet og kun omfatte frugter af samme oprindelse, sort og kvalitetsklasse.

Pyntning er strengt forbudt.

B. Emballage

Emballeringen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer varen en passende beskyttelse.

Smaa salgsemballager, papir, eller andre materialer, der anvendes inden i emballagerne, skal vaere nye og uskadelige for menneskefoede. Saafremt disse materialer baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med frugterne.

Ved emballeringen skal frugterne vaere fri for alle fremmedlegemer.

Frugterne i klasse Ekstra skal praesenteres paa en saerlig omhyggelig maade.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger (De kan eventuelt staa paa en etiket, der ligger inden i pakningen):

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

»Jordbaer« (for lukkede emballager).

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

- Klasse

- Stoerrelse

- Sort

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit)

(1)) Disse krav om ensartethed, hvad angaar klasse Ekstra, kan anvendes med mindre strenghed, naar det drejer sig om skovjordbaer.

BILAG I/9

BILAG 1

Liste over sorterne

a) med store frugter

Asieta

Auchincruise Climax

Auzuss

Cambridge Gewinner

Cambridge Vigeur

Direktor Paul Wallbaum

Gauntlet

Georg Settwedel

Corella

Hansa

Lihama

Macherauchs Spaeternte

Madame Lefever

Madame Moutot (= Hanekam)

Merton Princess

Mieze Schindler

Oberschlesien

Pillnitz

Rovena

Red Gaunlet

Room van Vlaanderen

Royal Sovereign

Senga Sengana

Sieger

Sieletz

Souvenir de Charles Machiroux

Triomphe de Tihange (= Merveilleuse de Tihange)

Ville de Paris

b) med smaa frugter

Ada Herzberg

Cambridge Favourite

Deutsch Evern

Fertilite

Gave's Royal

Général de Gaulle

Hamburg

Jucunda

Ladette

Macherauchs Deuerernte

Macherauchs (= Fruehernte)

Marie-France

Nobile (= Brusca)

Perla

Regina

Reine des Précoces

Robinson

Royale du Vaucluse

Sannier

Sans Rivale

Senga 146

Senga Precosa

Spaete aus Leopoldshall

Surprise des Halles

Surprise du Vaucluse

Tardive de Léopold

Voltaire

Ydun

BILAG I/2

Faelles kvalitetsnormer for cikorie

I. DEFINITION

Denne norm omfatter cikoriesalat eller produkter, der er drevet frem af roedderne af cikorie eller Witloof cikorie (afledt af Cichorium intybus L.), bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som cikorie skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

B. Mindstekrav

i) Salaten skal vaere:

- hel,

- sund, d. v. s.. fri for roedlige pletter, pletter af solskold eller forraadnelsespletter, maerker af slag eller stoed eller angreb fra gnavere, sygdomsangreb, angreb fra insekter eller andre snyltere (med forbehold af de for hver klasse saerlige bestemmelser),

- af frisk udseende,

- ren, isaer fri for alle snavsede blade og for rester af kunstgoedning eller plantebeskyttelsesmidler,

- fri for unormal ydre fugtighed,

- fri for fremmed lugt eller smag,

- lys, d. v. s.. have en hvid til gullighvid farve,

- rent afskaaret umiddelbart under hovedet.

ii) Salaten skal vaere tilstraekkeligt og regelmaessigt udviklet og vaere i en saadan friskhedstilstand, at den kan taale transport og haandtering og forblive i god stand indtil bestemmelsesstedet og opfylde de handelsmaessige krav paa bestemmelsesstedet.

C. Klasseinddeling

i) Klasse Ekstra

De i klasse Ekstra placerede salathoveder skal vaere af usaedvanlig fin kvalitet. De skal isaer:

- have en regelmaessig form,

- vaere faste,

- vaere ubeskadigede,

- have et fast hoved, d. v. s.. at toppen skal vaere tilspidset og godt lukket,

- vaere uden groenlig eller glasgroen misfarvning,

- vaere uden stokdannelse i midterpartiet.

ii) Klasse I

De i denne klasse placerede salathoveder skal vaere af god kvalitet. De skal isaer:

- vaere tilstraekkeligt faste,

- vaere uden groenlig misfarvning,

- vaere uden stokdannelse i midterpartiet.

De kan vaere mindre regelmaessige af form og have en mindre fast og mindre godt lukket top, uden dog at vaere aaben.

III. STOERRELSESSORTERING

Salathovederne er genstand for en sortering efter stoerrelse bestemt, paa den ene side af den stoerste diameter af det stoerste tvaersnit vinkelret paa laengdeaksen og paa den anden side af laengden.

Diameteren maa i intet tilfaelde vaere mindre end 2,5 cm, naar salathovederne er under 14 cm lange. Den kan i intet tilfaelde vaere mindre end 3 cm, naar salathovederne er 14 cm lange eller mere.

De i klasse Ekstra placerede salathoveder maa ikke have en diameter paa over 6 cm; de i klasse I placerede salathoveder maa ikke have en diameter paa over 8 cm.

Laengden paa salathovederne kan variere mellem 9 cm og 17 cm, begge ikke inkluderet, for klasse Ekstra og mellem 9 cm og 20 cm, begge ikke inkluderet, for klasse I.

I en og samme pakning:

i) er den stoerste laengdeforskel mellem salathovederne begraenset til 5 cm for klasse Ekstra og 8 cm for klasse I;

ii) er den stoerste diameterforskel mellem salathovederne 2,5 cm for klasse Ekstra og 4 cm for klasse I.

IV. TOLERANCER

Kvalitets- og stoerrelsestolerancer er tilladt i hver pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen.

A. Kvalitetstolerancer

i) Klasse Ekstra: 5 % efter antal af hoveder, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse I.

ii) Klasse I: 10 % efter antal af hoveder, der ikke opfylder kravene til klassen, men er egnet til spisebrug.

B. Stoerrelsestolerancer

For én og samme pakning, 10 % efter antal af hoveder, hvis dimensioner, hvad angaar laengde som diadiameter, hoejst afviger én centimeter til hver side fra de yderdimensioner, der er fastsat for stoerrelsessorteringen og ensartetheden, der omtaltes i punkt III, med forbehold af den fastsatte mindstediameter.

C. Samlet tolerance

Kvalitets- og stoerrelsestolerancerne tilsammen maa under ingen omstaendigheder overstige:

- 10 % for klasse Ekstra,

- 15 % for klasse I.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Hver pakning maa kun indeholde salathoveder af samme sort, kvalitet og stoerrelse.

I én og samme pakning skal lagene vaere ensartede med hensyn til kvalitet og stoerrelse.

B. Emballage

Indpakningen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer produktet en passende beskyttelse. Papiret, eller andre anvendte materialer, inden i emballagen skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede. Saafremt disse materialer baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med salathovederne. Disse skal ved indpakningen vaere fri for ethvert fremmedlegeme.

Salathovederne kan vaere pakket:

i) i kasser,

ii) i smaa emballager.

Salathovederne anbringes vandret lagvis oven paa hinanden og regelmaessigt i raekker i hvert lag. De smaa emballager maa kun indeholde et enkelt lag salathoveder.

Salathovederne skal vaere adskilt fra kassens bund, sider og laag med et beskyttende materiale.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

»Cikoriesalat« (Witloofsalat) (for lukkede emballager).

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

Klasse.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit).

BILAG I/1

Faelles kvalitetsnormer for spinat

I. DEFINITION

Denne norm omfatter spinat af sorter af Spinacia oleracea L., bestemt for levering i frisk tilstand til forbrugeren, med undtagelse af de produkter, der er bestemt for bearbejdning.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som spinat skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering, praesenteret som enkelte blade eller som hele planter.

B. Mindstekrav

Spinaten skal vaere:

- sund,

- af frisk udseende,

- ren, praktisk taget fri for jord, synlige rester af kunstgoedning eller plantebeskyttelsesmidler,

- uden froedannelse,

Produktet skal vaere tilstraekkeligt afdryppet efter skylning.

For spinat som hele planter skal roddelen vaere skaaret af umiddelbart under det foerst udviklede blad.

Produktet skal vaere i en saadan stand, at det kan taale transport og haandtering og opfylde bestemmelsesstedets handelsmaessige krav.

C. Klasseinddeling

Spinaten inddeles i to kvalitetsklasser, der er naermere anfoert nedenfor.

i) Klasse I

Spinat som enkelte blade og som hele planter kan placeres i denne klasse.

Bladene skal vaere:

- hele

- af normal farve og udseende, under hensyn til sorten og hoesttidspunktet,

- fri for skader foraarsaget af frost, skadedyr, sygdomme, der paavirker deres udseende eller egnethed som levnedsmiddel.

Hvad spinat som enkelte blade angaar, maa laengden paa bladstilken ikke overstige 10 cm.

ii) Klasse II

Denne klasse omfatter spinat som enkelte blade eller som hele planter af en handelsmaessig kvalitet, der ikke kan placeres i klasse I, men som opfylder de i punkt II B anfoerte mindstekrav.

III. STOERRELSESSORTERING

Sortering af spinat efter stoerrelse er ikke obligatorisk.

IV. TOLERANCER

Kvalitetstolerancer er tilladt i hver pakning for de produkter, der ikke opfylder kravene til klassen.

i) Klasse I: 10 vaegtprocent af de varer, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse II.

ii) Klasse II: 10 vaegtprocent af de varer, der ikke opfylder kravene til klassen, men er egnet til spisebrug.

Hvad angaar varen som hele planter, tillader man desuden 10 vaegtprocent af hele planter, hvis roedder er afskaaret hoejst én centimeter fra det foerst udviklede blads basis.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Hver paknings indhold skal vaere ensartet; hver pakning maa kun indeholde produkter af samme sort og kvalitet.

Det er ikke tilladt i én og samme emballage at blande spinat som enkelte blade og som hele planter.

B. Emballage

Indpakningen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer produktet en passende beskyttelse. Papiret, eller andre anvendte materialer, skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede. Saafremt disse materialer baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med produktet.

Ved emballeringen skal produktet vaere fri for ethvert fremmedlegeme, herunder enkelte froestande, gulnede blade og ukrudtsplanter.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

»Spinat som enkelte blade« eller »Spinat som hele planter« (for lukkede emballagers vedkommende).

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade, eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

Klasse.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit)

BILAG I/2

Faelles kvalitetsnormer for cikorie

I. DEFINITION

Denne norm omfatter cikoriesalat eller produkter, der er drevet frem af roedderne af cikorie eller Witloof cikorie (afledt af Cichorium intybus L.), bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som cikorie skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

B. Mindstekrav

i) Salaten skal vaere:

- hel,

- sund, d. v. s.. fri for roedlige pletter, pletter af solskold eller forraadnelsespletter, maerker af slag eller stoed eller angreb fra gnavere, sygdomsangreb, angreb fra insekter eller andre snyltere (med forbehold af de for hver klasse saerlige bestemmelser),

- af frisk udseende,

- ren, isaer fri for alle snavsede blade og for rester af kunstgoedning eller plantebeskyttelsesmidler,

- fri for unormal ydre fugtighed,

- fri for fremmed lugt eller smag,

- lys, d. v. s.. have en hvid til gullighvid farve,

- rent afskaaret umiddelbart under hovedet.

ii) Salaten skal vaere tilstraekkeligt og regelmaessigt udviklet og vaere i en saadan friskhedstilstand, at den kan taale transport og haandtering og forblive i god stand indtil bestemmelsesstedet og opfylde de handelsmaessige krav paa bestemmelsesstedet.

C. Klasseinddeling

i) Klasse Ekstra

De i klasse Ekstra placerede salathoveder skal vaere af usaedvanlig fin kvalitet. De skal isaer:

- have en regelmaessig form,

- vaere faste,

- vaere ubeskadigede,

- have et fast hoved, d. v. s.. at toppen skal vaere tilspidset og godt lukket,

- vaere uden groenlig eller glasgroen misfarvning,

- vaere uden stokdannelse i midterpartiet.

ii) Klasse I

De i denne klasse placerede salathoveder skal vaere af god kvalitet. De skal isaer:

- vaere tilstraekkeligt faste,

- vaere uden groenlig misfarvning,

- vaere uden stokdannelse i midterpartiet.

De kan vaere mindre regelmaessige af form og have en mindre fast og mindre godt lukket top, uden dog at vaere aaben.

III. STOERRELSESSORTERING

Salathovederne er genstand for en sortering efter stoerrelse bestemt, paa den ene side af den stoerste diameter af det stoerste tvaersnit vinkelret paa laengdeaksen og paa den anden side af laengden.

Diameteren maa i intet tilfaelde vaere mindre end 2,5 cm, naar salathovederne er under 14 cm lange. Den kan i intet tilfaelde vaere mindre end 3 cm, naar salathovederne er 14 cm lange eller mere.

De i klasse Ekstra placerede salathoveder maa ikke have en diameter paa over 6 cm; de i klasse I placerede salathoveder maa ikke have en diameter paa over 8 cm.

Laengden paa salathovederne kan variere mellem 9 cm og 17 cm, begge ikke inkluderet, for klasse Ekstra og mellem 9 cm og 20 cm, begge ikke inkluderet, for klasse I.

I en og samme pakning:

i) er den stoerste laengdeforskel mellem salathovederne begraenset til 5 cm for klasse Ekstra og 8 cm for klasse I;

ii) er den stoerste diameterforskel mellem salathovederne 2,5 cm for klasse Ekstra og 4 cm for klasse I.

IV. TOLERANCER

Kvalitets- og stoerrelsestolerancer er tilladt i hver pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen.

A. Kvalitetstolerancer

i) Klasse Ekstra: 5 % efter antal af hoveder, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse I.

ii) Klasse I: 10 % efter antal af hoveder, der ikke opfylder kravene til klassen, men er egnet til spisebrug.

B. Stoerrelsestolerancer

For én og samme pakning, 10 % efter antal af hoveder, hvis dimensioner, hvad angaar laengde som diadiameter, hoejst afviger én centimeter til hver side fra de yderdimensioner, der er fastsat for stoerrelsessorteringen og ensartetheden, der omtaltes i punkt III, med forbehold af den fastsatte mindstediameter.

C. Samlet tolerance

Kvalitets- og stoerrelsestolerancerne tilsammen maa under ingen omstaendigheder overstige:

- 10 % for klasse Ekstra,

- 15 % for klasse I.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Hver pakning maa kun indeholde salathoveder af samme sort, kvalitet og stoerrelse.

I én og samme pakning skal lagene vaere ensartede med hensyn til kvalitet og stoerrelse.

B. Emballage

Indpakningen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer produktet en passende beskyttelse. Papiret, eller andre anvendte materialer, inden i emballagen skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede. Saafremt disse materialer baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med salathovederne. Disse skal ved indpakningen vaere fri for ethvert fremmedlegeme.

Salathovederne kan vaere pakket:

i) i kasser,

ii) i smaa emballager.

Salathovederne anbringes vandret lagvis oven paa hinanden og regelmaessigt i raekker i hvert lag. De smaa emballager maa kun indeholde et enkelt lag salathoveder.

Salathovederne skal vaere adskilt fra kassens bund, sider og laag med et beskyttende materiale.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

»Cikoriesalat« (Witloofsalat) (for lukkede emballager).

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

Klasse.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit).

BILAG I/3

Faelles kvalitetsnormer for aerter med baelg

I. DEFINITION

Denne norm omfatter aerter med baelg af de sorter, der stammer fra Pisum sativum L., bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand, med undtagelse af aerter til industriel forarbejdning.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som aerterne skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

B. Mindstekrav

i) Baelgene skal vaere:

- hele,

- sunde, med forbehold af de for hver klasse/saerlige bestemmelser,

- rene,

- fri for unormal ydre fugtighed,

- fri for fremmed lugt eller smag.

ii) AErterne skal vaere:

- friske,

- velformede,

- sunde, d. v. s.. fri for beskadigelser foraarsaget af insekt- eller sygdomsangreb,

- normalt udviklede.

iii) Produktet skal vaere i en saadan stand, at det kan taale transport og haandtering op opfylde de handelsmaessige krav paa bestemmelsesstedet.

C. Klasseinddeling

AErterne inddeles i to kvalitetsklasser, der er naermere anfoert nedenfor.

i) Klasse I

AErter placeret i denne klasse skal vaere af god kvalitet.

- udvise den for sorten typiske form, udvikling og farve,

- vaere forsynet med stilk,

- vaere fri for haglskader,

- vaere friske og saftspaendte,

- vaere velfyldte og indeholde mindst 5 aerter,

- ikke vise tegn paa aendringer paa grund af staerk varme.

AErterne skal vaere:

- velformede,

- skoere,

- saftige og tilstraekkelig faste, d. v. s.. presset mellem to fingre skal aerterne kunne knuses uden at dele sig,

- de maa ikke vaere melede,

- mindst halvt faerdigudviklede, uden dog at vaere fuldstaenfig faerdigudviklede,

- farvet paa den for sorten typiske maade.

ii) Klasse II

AErterne kan vaere mere modne i forhold til dem, der hoerer under klasse I.

Baelgene kan:

- have en lettere fejlfarvning uden dog at have mistet den for sorten typiske farve,

- have nogle beskadigelser, meget lette og overfladiske der ikke er under udvikling og ikke risikerer at paavirke aerterne.

Mindre friske baelge kan tillades; visne baelge skal dog udelukkes.

Baelgene skal indeholde mindst 3 aerter.

AErterne kan vaere:

- mindre velformede,

- lidt mindre farvede,

- lidt fastere.

AErter, der er for modne, udelukkes.

III. STOERRELSESSORTERING

Sortering af aerterne efter stoerrelse er ikke obligatorisk.

IV. TOLERANCER

Kvalitetstolerancer er tilladt i hver pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen:

i) Klasse I: 10 vaegtprocent, der ikke svarer til kravene til klassen, men opfylder kravene til klasse II.

ii) Klasse II: 10 vaegtprocent, der ikke svarer til kravene til klassen, men som er egnet til spisebrug.

Under ingen omstaendigheder kan disse tolerancer vedroere angreb foraarsaget af sygdomme, der udvikler sig, saasom Ascochyta pisi, Ascochyta pinodella.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Hver paknings indhold skal vaere ensartet; hver pakning maa kun indeholde aerter af samme oprindelse, sort og kvalitet.

B. Emballage

Indpakningen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer varen en passende beskyttelse.

Papiret, eller andre anvendte materialer, inden i emballagen skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede.

Saafremt disse materialer baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med produktet. Pakningerne skal ved indpakningen vaere fri for blade, staengler eller ethvert fremmedlegeme.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

»AErter« (for lukkede pakninger).

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

Klasse.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit).

BILAG I/4

Faelles kvalitetsnormer for boenner

I. DEFINITION

Denne norm omfatter boenner, der stammer fra Phascolus vulgaris L., fra Ph. coccineus L., bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand, med undtagelse af boenner til baelgning saavel som boenner til industriel forarbejdning.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som boennerne skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

B. Mindstekrav

i) Boennerne skal:

- vaere hele,

- vaere sunde (med forbehold af de for hver klasse saerlige bestemmelser),

- vaere friske af udseende,

- vaere rene, isaer fri for enhver urenhed og enhver synlig rest af plantebeskyttelsesmidler,

- vaere fri for fremmed lugt eller smag,

- vaere fri for unormal ydre fugtighed.

ii) Boennerne skal have udviklet sig tilstraekkeligt. Varen skal vaere i en saadan stand, at den kan taale transport og haandtering og taale at blive opbevaret under gode forhold indtil bestemmelsesstedet og opfylde de handelsmaessige krav paa samme sted.

C. Klasseinddeling

a) Smaa boenner (perleboenner, aspargesboenner, haricots verts, etc.). Disse boenner inddeles i tre klasser, der er naermere anfoert nedenfor:

i) Klasse Ekstra

Boennder placeret i denne klasse skal vaere af usaedvanlig fin kvalitet. De skal udvise den for sorten typiske form, udvikling og farve. De skal vaere:

- saftspaendte,

- meget skoere,

- uden froe, uden ribbe,

- fri for enhver fejl.

ii) Klasse I

Boenner placeret i denne klasse skal vaere af god kvalitet. De skal vaere saftspaendte, skoere og skal udvise den for sorten typiske form, udvikling og farve.

De maa have en mindre fejlfarvning, have smaa kun lidt udviklede froe og ribber, der er korte og har ringe modstandskraft.

iii) Klasse II

Denne klasse omfatter smaa boenner af handelsmaessig kvalitet, der ikke kan placeres i de hoejere klasser, men som opfylder de ovenfor angivne mindstekrav.

Boennerne skal vaere tilstraekkeligt skoere. De maa ikke have froe, der er for udviklede

De kan have meget lette overfladefejl.

b) Andre boenner

Andre boenner inddeles i to klasser, der er naermere anfoert nedenfor:

i) Klasse I

Boenner placeret i denne klasse skal vaere af god kvalitet. De skal udvise den for sorten typiske form, udvikling og farve.

Boennerne skal:

- vaere i en saadan stand, at de let lader sig bryde i stykker i haanden (udelukkende for brydboenners vedkommende),

- vaere unge og skoere,

- vaere ribbefri, undtagen hvad angaar snitteboenner,

- vaere praktisk taget fri for pletter foraarsaget af blaest og fri for alle andre fejl.

Froeene maa kun vaere lidt udviklede, og de skal vaere skoere, sorten taget i betragtning. Baelgene skal vaere lukkede.

ii) Klasse II

Denne klasse omfatter boenner af handelsmaessig kvalitet, der ikke kan placeres i den hoejere klasse, men som opfylder de ovenfor naermere angivne mindstekrav.

Boennerne i denne klasse skal vaere:

- tilstraekkeligt unge og skoere.

Froeene kan vaere lidt mere udviklede i forhold til klasse I, men de skal alligevel vaere skoere, sorten taget i betragtning.

Sygdomspletter eller pletter af solskold er ikke tilladt. Der kan dog tillades meget lette overfladefejl, saavel som lettere spor efter vindslid. Boenner med ribber er tilladt.

III. STOERRELSESORDEN

Sortering efter stoerrelse er kun obligatorisk for smaa boenner. De er genstand for en stoerrelsessortering, der er bestemt af baelgens stoerste bredde, ifoelge nedenstaaende klasseinddeling:

- meget fine: baelgens bredde ikke over 6 mm

- fine: baelgens bredde ikke over 9 mm

- mellemfine: baelgens bredde over 9 mm.

De fine og mellemfine boenner kan ikke placeres i klasse Ekstra.

Mellemfine smaa boenner kan ikke placeres i klasse I.

IV. TOLERANCER

Kvalitets- og stoerrelsestolerancer er tilladt i den enkelte pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen.

A. Kvalitetstolerancer

i) Klasse Ekstra: 5 vaegtprocent af boenner, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til den umiddelbart lavere klasse (klasse I).

ii) Klasse I: 10 vaegtprocent af boenner, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til den lavere klasse (klasse II), hvoraf hoejst 5 % boenner maa have ribber for de sorters vedkommende, der ikke burde have ribber.

iii) Klasse II: 10 vaegtprocent af boenner, der ikke opfylder mindstekravene, men som er egnede til spisebrug.

Angreb af sygdommen Colletrichum (Glocosporium) lindemuthianum ligger under alle omstaendigheder uden for tolerancerne.

B. Stoerrelsestolerancer (Smaa boenner)

For alle klasser: 10 vaegtprocent af varer pr. pakning, der ikke svarer til den angivne stoerrelse.

C. Samlet tolerance (Smaa boenner)

Under ingen omstaendigheder maa kvalitets- og stoerrelsestolerancerne tilsammen overstige:

- 10 % for klasse Ekstra

- 15 % for klasserne I og II.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Hver paknings indhold skal vaere ensartet og maa kun omfatte boenner af samme oprindelse, sort og kvalitet.

B. Emballage

Indpakningen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer produktet en passende beskyttelse. Papiret, eller andre anvendte materialer, skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede. Saafremt disse materialer baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med produktet. Pakningerne skal ved indpakningen vaere fri for ethvert fremmedlegeme.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

Angivelse af typen (»Brydboenner«, »Snitteboenner«, »af smaa boenner«) eller sorten (for lukkede emballagers vedkommende).

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

- Klasse

- Valgfrit, stoerrelsen betegnet ved benaevnelserne: meget fine, fine, mellemfine for smaa boenners vedkommende.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit)

BILAG I/5

Faelles kvalitetsnormer for guleroedder

I. DEFINITION

Denne norm omfatter roedder af Daucus carota L., bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand, med undtagelse af guleroedder til industriel forarbejdning.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som guleroedderne skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

B. Mindstekrav

i) Roedderne skal vaere:

- sunde, isaer fri for skader, der kan paavirke deres anvendelighed til spisebrug og deres holdbarhed,

- rene, d. v. s.. : for vaskede guleroedder, vaere fri for jord eller ethvert andet fremmedstof, for uvaskede guleroedder, praktisk taget fri for alle grove urenheder,

- faste, d. v. s.. ikke vise tegn paa udtoerring eller rynkning,

- hverken gaaet i top, traeede eller spaltede,

- fri for fremmed lugt eller smag,

- fri for overdreven ydre fugtighed, d. v. s.. tilstraekkeligt toerrede efter en eventuel vaskning.

ii) Produktet skal vaere i en saadan stand, at det kan taale transport og haandtering og opfylde de handelsmaessige krav paa bestemmelsesstedet.

C. Klasseinddeling

i) Klasse Ekstra

Roedder placeret i denne klasse skal vaere af fineste kvalitet og ubetinget vaskede.

De skal vaere:

- hele,

- glatte,

- af frisk udseende,

- velformede,

- uspaltede,

- fri for revner,

- fri for frostskader.

De skal ligeledes have alle sortens typiske egenskaber og farve, med undtagelse af enhver groen farve paa toppen.

ii) Klasse I

Roedder placeret i denne klasse skal vaere af god kvalitet.

De skal:

- vaere hele,

- vaere af frisk udseende,

- have alle sortens typiske karakteristika og farve.

De kan have foelgende fejl:

- en lettere deformering

- en lettere farvefejl

- mindre, helede revner

- mindre, fine revner der skyldes haandtering eller vask.

En groen farve er tilladt ved toppen inden for en bredde af 1 cm for de guleroedder, der ikke er over 8 cm lange, og af 2 cm for de oevrige guleroedder.

iii) Klasse II

Denne klasse omfatter roedder af en handelsmaessig kvalitet, der ikke kan placeres i de hoejere klasser, men som opfylder de ovenfor naermere angivne mindstekrav.

De guleroedder, der har helede revner, der ikke gaar ind til marven, er tilladt i denne klasse.

En groen eller blaaroed farve er tilladt ved toppen, inden for en bredde af 1,5 cm for de guleroedder, der ikke er over 10 cm lange, og af 3 cm for de oevrige guleroedder.

III. STOERRELSESSORTERING

Guleroedderne er genstand for en sortering efter stoerrelse:

- dels efter diameteren paa det tykkeste sted

- dels efter nettovaegten pr. stk. (uden top).

i) Tidlige guleroedder(1)) og mindre sorter, med top eller uden top.

Mindstestoerrelsen er sat til 10 mm i diameter eller 8 g i vaegt.

Maksimumstoerrelsen er sat til 40 mm i diameter eller 150 g i vaegt.

ii) Sene guleroedder og stoerre sorter.

Mindstestoerrelsen er sat til 20 mm i diameter eller 50 g i vaegt.

For klasse Ekstra er maksimumstoerrelsen sat til 40 mm i diameter eller 150 g i vaegt.

For alle kvalitetsklasser maa stoerrelsesforskellen eller vaegtforskellen mellem den mindste gulerod og den stoerste i én og samme pakning ikke overstige 30 mm eller 200 g.

IV. TOLERANCER

Kvalitets- og stoerrelsestolerancer er tilladt i den enkelte pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen.

A. Kvalitetstolerancer

i) Klasse Ekstra

- 5 vaegtprocent af roedder, der har lettere spor af groen farve ved toppen, idet denne tolerance ikke tages i betragtning ved udregningen af den samlede tolerance.

- 5 vaegtprocent af roedder, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til den umiddelbart lavere klasse (klasse I).

ii) Klasse I

- 10 vaegtprocent af roedder, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til den lavere klasse (klasse II).

iii) Klasse II

- 10 vaegtprocent af roedder, der ikke opfylder mindstekravene, men er egnet til spisebrug.

B. Stoerrelsestolerancer

For én og samme pakning tolereres hoejst 10 % efter vaegt af roedder, der ikke svarer til den angivne stoerrelse.

C. Samlet tolerance

Under ingen omstaendigheder maa kvalitets- og stoerrelsestolerancerne samlet overstige:

- 10 % for klasse Ekstra

- 15 % for klasserne I og II.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Indholdet af hver pakning skal vaere ensartet, hver pakning maa kun indeholde guleroedder af samme sort og kvalitet.

B. Emballage

Guleroedderne kan praesenteres paa en af foelgende maader:

i) I bundter (for tidlige guleroedder, mindre sorter)

Guleroedderne praesenteres med toppen paa, der skal vaere frisk, groen og sund.

Bundterne, i én og samme pakning, skal vaere af saa godt som samme vaegt og vaere lagt regelmaessigt i raekker i ét eller flere lag.

ii) Uden top

Toppene skal vaere skaaret af taet ved rodhalsen uden at beskadige guleroden.

Guleroedderne kan praesenteres:

a) i smaa pakninger til salg direkte til forbrugeren,

b) anbragt i flere lag eller loest i kasse

c) i loes vaegt (direkte laesning i et transportmiddel) for klasse II's vedkommende.

Pakningen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer varen en passende beskyttelse. Papiret, eller andre materialer, der anvendes inden i pakningen, skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede. Saafremt disse materialer baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med varerne.

Ved pakningen skal guleroedderne vaere fri for jord (naar de er vaskede) eller andre fremmedlegemer.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

- »tidlige guleroedder«, »guleroedder, mindre sorter« eller »sene guleroedder« (for lukkede emballagers vedkommende),

- navnet paa sorten for klassen Ekstra.

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

Klasse.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit).

(1)) Roedder, der ikke har vaeret udsat for vaekststandsning.

BILAG I/6

Faelles kvalitetsnormer for artiskokker

I. DEFINITION

Denne norm omfatter blomsterkurvene af Cynara scolymus L., bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand, med undtagelse af dem, der er bestemt til industriel forarbejdning.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som artiskokker skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

B. Mindstekrav

Blomsterkurvene skal vaere

- af frisk udseende, ikke vise tegn paa at ville visne,

- hele,

- sunde, isaer fri for skadegoere, der kan indvirke paa deres anvendelighed til spisebrug og deres holdbarhed,

- rene, isaer fri for urenheder og ethvert spor af plantebeskyttelsesmidler,

- fri for fremmed lugt eller smag.

C. Klasseinddeling

Blomsterkurvene inddeles i tre klasser, der naevnes nedenfor og naermere fastsaetter de kvalitative krav.

i) Klasse Ekstra

Kurve placeret i denne klasse skal vaere af fineste kvalitet. De skal have alle de for sorten specielle egenskaber (isaer skal de i midterpartiet siddende kurvblade sidde taet sammen) og farve. De skal vaere helt fejlfri. Desuden maa blomsterkurvbunden ikke udvise tegn paa begyndende traeethed.

ii) Klasse I

Kurve placeret i denne klasse skal vaere af god kvalitet. De skal have den for sorten typiske form, og de midterste kurvblade skal sidde taet sammen, afhaengigt af sorten; desuden maa blomsterkurvbunden ikke udvise tegn paa begyndende traeethed.

De maa kun have foelgende fejl:

- mindre forandringer som foelge af frost (spraekker),

- meget lette beskadigelser.

iii) Klasse II

Kurve placeret i denne klasse skal vaere af handelsmaessig kvalitet. De kan vaere lidt aabne.

Desuden kan de have foelgende fejl:

- mindre deformering,

- forandringer som foelge af frost,

- lettere beskadigelser,

- mindre pletter paa de yderste kurvblade,

- begyndende traeethed i blomsterkurvlejet.

III. STOERRELSESSORTERING

Artiskokhovederne skal sorteres efter stoerrelse bestemt af den stoerste diameter af deres tvaersnit. De nedenfor fastsatte stoerrelsesgrupper er obligatorisk for artiskokker placeret i klasserne Ekstra og I; den er valgfri for kurve placeret i klasse II:

Diameter paa 13 cm og derover

Diameter paa 11 cm incl. til 13 cm eksel.

Diameter paa 9 cm incl. til 11 cm eksel.

Diameter paa 7,5 cm incl. til 9 cm eksel.

Diameter paa 6 cm incl. til 7,5 cm eksel.

For de kurve i klasse II, der ikke opfylder sorteringen i ovenstaaende stoerrelsesgrupper, skal stoerrelsessorteres efter foelgende stoerrelsesgrupper:

Diameter paa 13 cm og derover

Diameter paa 9 cm incl. til 13 cm eksel.

Diameter paa 6 cm incl. til 9 cm eksel.

Endelig tillades for artiskokker kaldet »Poivrade« eller »Bouquet« en diameter paa 3,5 cm incl. til 6 cm eksel.

IV. TOLERANCER

Kvalitets- og stoerrelsestolerancer er tilladt i den enkelte pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen.

A. Kvalitetstolerancer

i) Klasse Ekstra

5 % efter antal af kurve, der ikke opfylder kravene til klassen, men opfylder kravene til klasse I.

ii) Klasse I

10 % efter antal af kurve, der ikke opfylder kravene til klassen, men opfylder kravene til klasse II.

iii) Klasse II

10 % efter antal af kurve, der ikke opfylder kravene til klassen, men som er egnet til spisebrug.

B. Stoerrelsestolerancer

I én og samme pakning tolereres hoejst 10 % efter antal af kurve, der ikke opfylder kravene til stoerrelsessorteringen. De skal imidlertid ligge inden for den umiddelbart hoejere eller lavere stoerrelse med en mindstediameter paa 5 cm for de kurve, der placeres inden for den mindste stoerrelse (6-7,5 cm).

For artiskokkerne kaldet »Poivrade« eller »Bouquet«, er der ikke fastsat nogen stoerrelsestolerance.

C. Samlet tolerance

Under ingen omstaendigheder maa kvalitets- og stoerrelsestolerancerne overstige:

- 10 % for klasse Ekstra

- 15 % for klasserne I og II.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Hver pakning skal indeholde kurve af samme sort, samme kvalitetsklasse og samme stoerrelse.

B. Emballage

Praesentationsmaaden skal vaere normal for en given stoerrelse og emballage, d. v. s.. uden hulrum mellem kurvene eller overdreven sammenpresning af disse.

Staenglerne maa ikke vaere over 10 cm lange. De skal vaere skaaret over med et rent snit.

Naar der goeres brug af traeemballage, skal den samlede varemaengde i det mindste vaere adskilt fra bunden, de to stoerste sider og laaget, hvis der er et, ved hjaelp af papir eller et andet egnet beskyttelsesmiddel. Papiret eller andet anvendt materiale inden i pakningen skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede. Saafremt dette materiale baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaleces at de ikke kommer i beroering med produktet.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

- »Artiskokker« (for lukkede emballager),

- Sortens navn for klassen Ekstra,

- Benaevnelserne »Poivrade« eller »Bouquet« for de artiskokker, hvis diameter er paa 3,5 cm incl. til 6 cm eksel.

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

- Klasse,

- Antal kurve eller nettovaegt,

- Stoerrelse betegnet ved artiskokkernes mindste diameter og stoerste diameter.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit)

BILAG I/7

Faelles kvalitetsnormer for friske druer, til spisebrug

I. DEFINITION

Denne norm omfatter druer af sorter af Vitis vinifera L., bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand og hoerende under de i vedlagte liste anfoerte druesorter.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som druerne skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

B. Mindstekrav

i) Klaserne og druerne skal vaere:

- sunde,

- rene (isaer uden synlige rester af plantebeskyttelsesmidler),

- fri for spor af insekt- eller sygdomsangreb,

- fri for synlige tegn paa svampeangreb,

- fri for unormal ydre fugtighed,

- fri for fremmed lugt eller smag.

ii) Desuden skal druerne vaere:

- velformede,

- normalt udviklede,

- sidde godt fast paa klasestilken.

Pigmentering paa grund af solen er ingen fejl.

(Fjernelse af spraengte eller oedelagte druer skal ske ved afskaering, der ikke medfoerer overdreven udtynding af klasen).

iii) Klaserne skal vaere omhyggeligt plukkede. Varerne skal vaere i en saadan modenhedstilstand, at de kan taale transport og haandtering og opfylde de handelsmaessige krav paa bestemmelsesstedet.

C. Klasseinddeling

i) Klasse Ekstra

Druer placeret i denne klasse skal vaere af fineste kvalitet.

Klaserne skal have den for sorten typiske form, udvikling og farve, under hensyntagen til dyrkningsomraadet og de skal vaere fejlfri.

Druerne skal vaere faste, haenge godt fast, sidde ensartet fordelt paa klasen og praktisk taget vaere daekket af deres vokslag.

ii) Klasse I

Druer placeret i denne klasse skal vaere af god kvalitet.

Klaserne skal have den for sorten typiske form, udvikling og farve, under hensyntagen til dyrkningsomraadet. Druerne skal vaere faste, sidde godt fast og i stoerst muligt omfang vaere daekket af deres vokslag. De kan dog vaere mindre ensartet fordelt i klassen end i klasse Ekstra.

Foelgende er tilladt:

- en lettere deformering,

- mindre farvefejl,

- meget smaa pletter af solskold, der kun paavirker skraellen.

III. STOERRELSESSORTERING

Der er indfoert en mindstestoerrelse for klaser som foelger, for de druer, der dyrkes i drivhus, og for de druer, der dyrkes paa friland med store druer og med smaa druer:

"" ID="1">- klasse Ekstra> ID="2">300 g> ID="3">200 g> ID="4">150 g"> ID="1">- klasse I> ID="2">250 g> ID="3">150 g> ID="4">100 g">

Fordelingen af sorterne i drivhusdyrkede sorter og frilandsdyrkede sorter med store druer og med smaa druer er foretaget i sortlisten i bilag 1 til denne norm.

IV. TOLERANCER

Tolerancer er tilladt i den enkelte pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klasen.

A. Kvalitetstolerancer

i) Klasse Ekstra: 5 vaegtprocent af varer, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til den umiddelbart lavere klasse (klasse I).

ii) Klasse I: 10 vaegtprocent af varer, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder mindstekravene.

B. Stoerrelsestolerancer

i) Klasse Ekstra: 10 vaegtprocent af klaser pr. pakning, der ikke svarer til klassens stoerrelse, men som svarer til stoerrelsen i klasse I.

ii) Klasse I: 10 vaegtprocent af klaser pr. pakning, der ikke svarer til klassens stoerrelse, men som ikke er mindre end foelgende mindstestoerrelser:

"" ID="1">- pr. klase> ID="2">200 g> ID="3">100 g> ID="4">75 g">

C. Samlet tolerance

Under ingen omstaendigheder maa kvalitets- og stoerrelsestolerancerne overstige:

- 10 % for klasse Ekstra

- 15 % for klasse I.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensarte ned

Hvad paknings indhold skal vaere ensartet og maa kun omfatte klaser af samme sort, samme klasse og samme modenhedstilstand.

Hvad angaar klasse Ekstra, skal klaserne vaere saa godt som ens i farve og stoerrelse.

B. Emballage

Emballeringen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer produktet en passende beskyttelse.

For klassen Ekstra maa der kun vaere et enkelt lag, hvis pakningens vaegt overstiger 1 kg.

Produkterne i hver pakning skal vaere fri for ethvert fremmedlegeme.

Papiret eller andet anvendt materiale inden i pakningen skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede.

Saafremt dette materiale baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden saaledes at de ikke kommer i beroering med frugterne.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

- Friske druer til spisebrug (for lukkede emballagers vedkommende),

- Sortens navn.

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

Klasse.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit).

(Se bilag I/7 naeste side)

BILAG I/7

BILAG I

Liste over sorter "" ID="1">Drivhusdruer"> ID="1">Alphonse Lavallée (= Ribier)> ID="4">*"> ID="1">Black Alicanto (= Granacke = Granaxa)> ID="4">*> ID="5">*"> ID="1">Canon Hall> ID="4">*"> ID="1">Colman> ID="4">*"> ID="1">Frankenthal (= Gross Vernatsch)> ID="4">*> ID="5">*"> ID="1">Golden Champion> ID="5">*"> ID="1">Gradisca> ID="4">*"> ID="1">Gros Maroc> ID="5">*"> ID="1">Léopold III> ID="4">*"> ID="1">Muscat d'Alexandrie> ID="4">*> ID="5">*"> ID="1">Muscat d'Hambourg (= Hambro = Black Hamburg)> ID="4">*> ID="5">*"> ID="1">Prof. Aberson> ID="5">*"> ID="1">Royal> ID="4">*> ID="5">*"> ID="1">Frilandsdruer"> ID="1">a) Sort med store druer> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Alphonse Lavallée> ID="2">*"> ID="1">Angela> ID="2">*"> ID="1">Baresana (= Turchesca = Lattuario Bianco = Uva di Bisceglie)> ID="2">*"> ID="1">Cardinal> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Dabouki (= Malaga)> ID="3">*"> ID="1">Dattier de Beyrouth (= Regina = Menavacca Bianca)> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Ignea> ID="3">*"> ID="1">Italia (= Ideal)> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Muscat d'Alexandrie (= Zibibbo)> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Ohanez (= Uva di Almeria)> ID="2">*"> ID="1">Olivette blanche> ID="3">*"> ID="1">Olivette noire (= Olivetta Vibanese)> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Perlona> ID="2">*"> ID="1">Red Empereur> ID="2">*"> ID="1">Regina nera (= Menavacca nera = Lattuario nero)> ID="2">*"> ID="1">Schiava Grossa (= Frankenthal = Gross Vernatsch)> ID="2">*"> ID="1">b) Sort med smaa druer"> ID="1">Admirables de Courtiller> ID="3">*"> ID="1">Angelo Pirovano> ID="2">*"> ID="1">Anna Maria> ID="2">*"> ID="1">Catalanesca> ID="2">*"> ID="1">Chasselas (Doré, Muscat, Rose)> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Cimminita> ID="2">*"> ID="1">Clairettes> ID="3">*"> ID="1">Colombana bianca (= Verdea)> ID="2">*"> ID="1">Delizia di Vapio> ID="2">*"> ID="1">Gros Vert> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Jaoumet (= St. Jacques ou Madeleine de Jacques)> ID="3">*"> ID="1">Madeleines> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Moscato di Terracina> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Moscato d'Adda> ID="2">*"> ID="1">Moscato d'Amburgo> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">OE illade> ID="3">*"> ID="1">Panse Précoce> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Pizzutello> ID="2">*"> ID="1">Perla di Csaba> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Perlette> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Primus> ID="2">*"> ID="1">Prunesta> ID="2">*"> ID="1">Regina dei Vigneti> ID="2"" ID="3">*"> ID="1">Servant (= St. Jeannet)> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Sultanines> ID="2">*> ID="3">*"> ID="1">Valensi> ID="3">*">

IV. TOLERANCER

Kvalitets- og stoerrelsestolerancer er tilladt i den enkelte pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen.

A. Kvalitetstolerancer

i) Klasse Ekstra: 5 vaegtprocent af frugter, der ikke opfylder kravene til klassen, heraf hoejst 2 % frugter, der er spraengt eller ormstukne, men som opfylder kravene til den lavere klasse (klasse I). Overmodne frugter eller frugter, der er uegnet til spisebrug, er dog udelukket fra denne tolerance.

ii) Klasse I: 10 vaegtprocent af frugter, der ikke opfylder mindstekravene, heraf hoejst 4 % frugter, der er spraengt eller ormstukne, men egnet til spisebrug. Overmodne frugter er dog udelukket fra denne tolerance.

B. Stoerrelsestolerancer

For alle klasser: 10 vaegtprocent af frugter pr. pakning, der ikke opfylder de foreskrevne stoerrelsesbetingelser, men hvis diameter dog ikke er mindre end:

- 17 mm i klasse Ekstra,

- 15 mm, og for de tidligt modne sorter 13 mm i klasse I.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Hver paknings indhold skal vaere ensartet; hver pakning maa kun indeholde frugter af samme sort, kvalitet og stoerrelse og for klassen Ekstra af samme modningsgrad of farve.

B. Emballage

Emballeringen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer varen en passende beskyttelse.

Papiret eller andet anvendt materiale inden i emballagen, skal vaere nyt og uskadeligt for menneskefoede.

Saafremt dette materiale baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med frugterne.

Pakningerne skal ved emballeringen vaere fri for blade, kviste og andre fremmedlëgemer.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger:

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

- »Kirsebaer« for lukkede emballager,

- sortens navn for klasse Ekstra (valgfrit).

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

Klasse.

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit).

BILAG I/8

Faelles kvalitetsnormer for kirsebaer

I. DEFINITION

Denne norm omfatter friske frugter af sorter af Prunus avium L. og Prunus cerasus L., bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand, med undtagelse af dem, der er bestemt til industriel forarbejdning.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som kirsebaerrene skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

B. Mindstekrav

i) Frugterne skal vaere:

- friske,

- sunde,

- faste (afhaengigt af sorten)

- rene, isaer fri for rester af plantebeskyttelsesmidler,

- fri for unormal ydre fugtighed,

- fri for fremmed lugt og smag,

- fri for angreb af akadedyr,

- forsynet med stilk,

- fejlfri, isaer uden haglskader, solskold, revner, stoedpletter.

ii) Frugterne skal have naaet en tilstraekkelig udvikling. Varen skal vaere i en saadan modenhedstilstand, at den kan taale transport og haandtering, taale at blive opbevaret under gode forhold indtil bestemmelsesstedet og opfylde de handelsmaessige krav paa dette sted.

C. Klasseinddeling

i) Klasse Ekstra

Frugter placeret i denne klasse skal vaere af fineste kvalitet. De skal have den for sorten typiske form, udvikling og farve.

De skal vaere fejlfri.

ii) Klasse I

Frugter placeret i denne klasseskal vaere af god kvalitet. De skal have de for sorten typiske karakteristika. De kan dog have en lettere misdannelse og en farve, der er mindre typisk for sorten.

III. STOERRELSESSORTERING

Sortering efter stoerrelse bestemmes af stoerste diameter i tvaersnit. Mindste tilladte stoerrelse for klasse Ekstra er 20 mm i diameter.

Mindste tilladte stoerrelse for klasse I er:

- 15 mm for frugter af tidligt modne sorter,

- 17 mm for frugter af andre sorter.

BILAG I/9

Faelles kvalitetsnormer for jordbaer

I. DEFINITION

Denne norm omfatter jordbaer af sorter af Fragaria bestemt for levering til forbrugeren i frisk tilstand med undtagelse af dem, der er bestemt for industriel forarbejdning.

II. KVALITETSKRAV

A. Almindelige bestemmelser

Standardiseringen har til formaal at fastsaette de normer, som jordbaerrene skal opfylde paa forsendelsestidspunktet, efter klargoering og emballering.

Normen omfatter kun arten, idet det overlades til hvert interesseret land paa eget initiativ eventuelt at fastsaette sortgrupper.

B. Mindstekrav

i) Frugterne skal vaere:

- hele, uden beskadigelser,

- forsynet med baegerblade og en kort groen stilk, der ikke er indtoerret (med undtagelse af skovjordbaer),

- sunde,

- fri for insektangreb eller sygdomsspor,

- rene, isaer fri for snavs og ethvert synligt spor af plantebeskyttelsesmidler,

- friske, men ikke vaskede,

- fri for unormal ydre fugtighed,

- fri for fremmed lugt eller smag.

ii) Frugterne skal vaere omhyggeligt haandplukkede og have naaet fuld og normal udvikling.

Varen skal vaere i en saadan modenhedstilstand, at den kan taale transport og haandtering og opfylde de handelsmaessige krav paa bestemmelsesstedet.

C. Klasseinddeling

i) Klasse Ekstra

Frugter placeret i denne klasse skal vaere af fineste kvalitet.

- De skal have den for sorten typiske farve og form og vaere saerligt ensartede og regelmaessige med hensyn til modenhed, farve og stoerrelse(1)),

- de skal have et skinnende udseende, under hensyntagen til sorten,

- de skal vaere fri for jord.

ii) Klasse I

Frugter placeret i denne klasse skal vaere af god kvalitet.

- De kan vaere mindre ensartede med hensyn til stoerrelse, form og udseende,

- De kan, hvad farven angaar, have en lille konisk hvid spids,

- De skal vaere praktisk taget fri for jord.

III. STOERRELSESSORTERING

Sortering efter stoerrelse bestemmes af stoerste diameter i tvaersnit. Jordbaerrene skal have foelgende mindste stoerrelse:

"" ID="1">- Sorter med store frugter> ID="2">30 mm> ID="3">25 mm"> ID="1">- Sorter med smaa frugter> ID="2">20 mm> ID="3">15 mm"> ID="1">- Skovjordbaer> ID="2">-> ID="3">-">

Hvad angaar produkterne i klasse I, der bringes i handelen i begyndelsen af produktionsaaret indtil 5. juni, saettes mindstestoerrelsen for sorter med store frugter dog ned til 18 mm.

En liste over sorter med store og smaa frugter bringes i bilag 1 til denne norm.

IV. TOLERANCER

Kvalitets- og stoerrelsestolerancer er tilladt i hver pakning for de varer, der ikke opfylder kravene til klassen.

A. Kvalitetstolerancer

i) Klasse Ekstra

5 % efter antal eller vaegt af frugter, der ikke opfylder kravene til klassen, men som opfylder kravene til klasse I.

ii) Klasse I

10 % efter antal eller vaegt af frugter, der ikke opfylder kravene til klassen, med undtagelse af frugter, der er synligt angrebet af for raadnelse eller har udtalte beskadigelser efter slag eller stoed.

I intet tilfaelde, og dette gaelder begge klasser, kan de ovenfor foreskrevne tolerancer overstige 2 % for oedelagte frugters vedkommende.

B. Stoerrelsestolerancer

For de to klasser: 10 % efter antal eller vaegt af frugter pr. pakning, der ikke svarer til den for klassen og sortgruppen kraevede mindstestoerrelse.

C. Samlet tolerance

Under ingen omstaendigheder maa kvalitets- og stoerrelsestolerancerne tilsammen overstige:

- 10 % for klasse Ekstra,

- 15 % for klasse I.

V. PAKNING OG PRAESENTATION

A. Ensartethed

Hver paknings indhold skal vaere ensartet og kun omfatte frugter af samme oprindelse, sort og kvalitetsklasse.

Pyntning er strengt forbudt.

B. Emballage

Emballeringen skal vaere foretaget paa en saadan maade, at den sikrer varen en passende beskyttelse.

Smaa salgsemballager, papir, eller andre materialer, der anvendes inden i emballagerne, skal vaere nye og uskadelige for menneskefoede. Saafremt disse materialer baerer paatrykte oplysninger, maa disse kun forekomme paa ydersiden, saaledes at de ikke kommer i beroering med frugterne.

Ved emballeringen skal frugterne vaere fri for alle fremmedlegemer.

Frugterne i klasse Ekstra skal praesenteres paa en saerlig omhyggelig maade.

VI. MAERKNING

Hver pakning skal paa ydersiden, med letlaeselige bogstaver, der ikke kan viskes ud, vaere forsynet med foelgende oplysninger (De kan eventuelt staa paa en etiket, der ligger inden i pakningen):

A. Identifikation

Pakker Navn og adresse eller maerke

Afsender Navn og adresse eller maerke

B. Varens art

»Jordbaer« (for lukkede emballager).

C. Varens oprindelse

Dyrkningsomraade eller national, regional eller lokal betegnelse.

D. Handelsoplysninger

- Klasse

- Stoerrelse

- Sort

E. Officielt kontrolstempel (valgfrit)

(1)) Disse krav om ensartethed, hvad angaar klasse Ekstra, kan anvendes med mindre strenghed, naar det drejer sig om skovjordbaer.

BILAG I/9

BILAG 1

Liste over sorterne

a) med store frugter

Asieta

Auchincruise Climax

Auzuss

Cambridge Gewinner

Cambridge Vigeur

Direktor Paul Wallbaum

Gauntlet

Georg Settwedel

Corella

Hansa

Lihama

Macherauchs Spaeternte

Madame Lefever

Madame Moutot (= Hanekam)

Merton Princess

Mieze Schindler

Oberschlesien

Pillnitz

Rovena

Red Gaunlet

Room van Vlaanderen

Royal Sovereign

Senga Sengana

Sieger

Sieletz

Souvenir de Charles Machiroux

Triomphe de Tihange (= Merveilleuse de Tihange)

Ville de Paris

b) med smaa frugter

Ada Herzberg

Cambridge Favourite

Deutsch Evern

Fertilite

Gave's Royal

Général de Gaulle

Hamburg

Jucunda

Ladette

Macherauchs Deuerernte

Macherauchs (= Fruehernte)

Marie-France

Nobile (= Brusca)

Perla

Regina

Reine des Précoces

Robinson

Royale du Vaucluse

Sannier

Sans Rivale

Senga 146

Senga Precosa

Spaete aus Leopoldshall

Surprise des Halles

Surprise du Vaucluse

Tardive de Léopold

Voltaire

Ydun

Top