EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22024D0147

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse Nr. 139/2021 af 23. april 2021 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2024/147]

EUT L, 2024/147, 25.1.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj

European flag

Tidende
Den Europæiske Unions

DA

Serie L


2024/147

25.1.2024

DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE Nr. 139/2021

af 23. april 2021

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2024/147]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ("EØS-aftalen"), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1281 af 14. september 2020 om afvisning af at godkende aktivstoffet ethametsulfuron-methyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (1), skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Følgende punkt indsættes efter punkt 13zzzzzzzzzzze (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1280) i kapitel XV i bilag II til EØS-aftalen:

"13zzzzzzzzzzzf.

32020 R 1281: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1281 af 14. september 2020 om afvisning af at godkende aktivstoffet ethametsulfuron-methyl, jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler (EUT L 301 af 15.9.2020, s. 7)."

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2020/1281, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 24. april 2021, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*1).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 23. april 2021.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Formand

Clara GANSLANDT


(1)   EUT L 301 af 15.9.2020, s. 7.

(*1)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/147/oj

ISSN 1977-0634 (electronic edition)


Top