EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D1071

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 23/2022 af 4. februar 2022 om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2022/1071]

OJ L 175, 30.6.2022, p. 39–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1071/oj

30.6.2022   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 175/39


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE nr. 23/2022

af 4. februar 2022

om ændring af bilag XX (Miljø) til EØS-aftalen [2022/1071]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1868 af 28. august 2019 om ændring af forordning (EU) nr. 1031/2010 med henblik på strømlining af auktioneringen af kvoter med EU ETS-bestemmelserne for perioden 2021-2030 og med klassificeringen af kvoter som finansielle instrumenter i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/65/EU (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Bilag XX til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I punkt 21ala (Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010) i bilag XX til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Titlen på retsakten affattes således:

 

»Kommissionens forordning (EU) nr. 1031/2010 af 12. november 2010 om det tidsmæssige og administrative forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner og andre aspekter i forbindelse med sådanne auktioner i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF om et system for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Unionen«.

2)

Følgende led tilføjes:

»—

32019 R 1868: Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/1868 af 28. august 2019 (EUT L 289 af 8.11.2019, s. 9).«

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af delegeret forordning (EU) 2019/1868, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 5. februar 2022, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 4. februar 2022.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Nicolas VON LINGEN

Formand


(1)  EUT L 289 af 8.11.2019, s. 9.

(*)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top