EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D2302

Afgørelse nr. 1/2021, truffet af ØPA-Udvalget nedsat ved den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side, af 29. juli 2021 vedrørende vedtagelsen af ØPA-Udvalgets forretningsorden [2021/2302]

PUB/2021/977

OJ L 459, 22.12.2021, p. 3–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2302/oj

22.12.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 459/3


AFGØRELSE nr. 1/2021, TRUFFET AF ØPA-UDVALGET NEDSAT VED DEN FORELØBIGE ØKONOMISKE PARTNERSKABSAFTALE MELLEM GHANA PÅ DEN ENE SIDE OG DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ANDEN SIDE,

af 29. juli 2021

vedrørende vedtagelsen af ØPA-Udvalgets forretningsorden [2021/2302]

ØPA-UDVALGET HAR —

under henvisning til den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (1) (herefter benævnt »aftalen«), undertegnet i Bruxelles den 28. juli 2016, særlig artikel 73, og

ud fra den betragtning, at ØPA-Udvalget i henhold til aftalen skal fastlægge de regler, hvorefter det skal organiseres og fungere —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

ØPA-Udvalgets forretningsorden vedtages som angivet i bilaget.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.


(1)  EUT L 287 af 21.10.2016, s. 3.


BILAG

FORRETNINGSORDEN FOR ØPA-UDVALGET NEDSAT I HENHOLD TIL ARTIKEL 73 I DEN FORELØBIGE ØKONOMISKE PARTNERSKABSAFTALE MELLEM GHANA PÅ DEN ENE SIDE OG DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ANDEN SIDE

Artikel 1

ØPA-Udvalgets rolle og navn

1.   Det udvalg, der er nedsat ved artikel 73, stk. 1, i den foreløbige økonomiske partnerskabsaftale mellem Ghana på den ene side og Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den anden side (herefter benævnt »aftalen«), er ansvarligt for alle anliggender, der er omhandlet i aftalens artikel 73, stk. 3.

2.   Det i stk. 1 omhandlede udvalg benævnes i udvalgets dokumenter, herunder afgørelser og henstillinger, »ØPA-Udvalget«.

Artikel 2

Sammensætning og formandskab

1.   ØPA-Udvalget består af repræsentanter for Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den ene side og repræsentanter for Ghana på ministerplan eller højt embedsmandsplan eller deres stedfortrædere på den anden side.

2.   Parternes repræsentanter skal normalt være på højt embedsmandsplan eller undtagelsesvis på ministerplan, når parterne er enige om, at omstændighederne kræver det.

3.   Formandskabet for ØPA-Udvalget på ministerplan varetages i fællesskab af repræsentanter for EU-parten, under hensyntagen til Den Europæiske Unions og dens medlemsstaters respektive kompetenceområder, og af Ghanas minister for handel og industri.

4.   Formandskabet for ØPA-Udvalget på højt embedsmandsplan varetages i fællesskab af en højtstående embedsmand som repræsentant for Europa-Kommissionen og af en højtstående embedsmand som repræsentant for Ghana.

5.   Parterne giver hinanden meddelelse om navn, stilling og kontaktoplysninger for den højtstående embedsmand, der er ansvarlig for formandskabet for ØPA-Udvalgets møde for den pågældende part. Denne højtstående embedsmand anses for at have bemyndigelse til at repræsentere parten, indtil den dato, hvor parten har meddelt den anden part en ny medformand.

Artikel 3

Sekretariat

1.   Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen på den ene side og embedsmænd fra afdelingen med ansvar for handel for Ghana på den anden side fungerer sammen som sekretariat for ØPA-Udvalget.

2.   På EU-partens side udarbejder Europa-Kommissionen foreløbige dagsordener og udkast til mødereferater, og alle officielle dokumenter til eller fra ØPA-Udvalget på ministerplan rundsendes af Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union.

3.   I overensstemmelse med aftalens artikel 73, stk. 4, giver parterne hinanden meddelelse om navn, stilling og kontaktoplysninger for den embedsmand, der er ØPA-Udvalgets kontaktperson (sekretær) for den pågældende part. Denne embedsmand anses for fortsat at være sekretær for denne part, indtil den dato, hvor parten har meddelt den anden part en ny embedsmand som sekretær.

Artikel 4

Møder

1.   ØPA-Udvalget træder sammen én gang om året, medmindre formændene bestemmer andet, eller i hastende tilfælde på anmodning fra en af parterne.

2.   Møderne afholdes på den dato og det tidspunkt, der er aftalt, og skiftevis i henholdsvis Bruxelles og Accra, medmindre formændene bestemmer andet.

3.   Møderne indkaldes af formanden for den part, der er vært for mødet.

4.   Et møde kan afholdes ved personligt fremmøde eller via videokonference eller på enhver anden måde.

Artikel 5

Delegationer

I rimelig tid forud for et møde underretter den embedsmand, der fungerer som sekretær for ØPA-Udvalget for hver part, den embedsmand, der fungerer som sekretær for den anden part, om den planlagte sammensætning af henholdsvis EU-partens og Ghanas delegationer. Listerne skal indeholde navn og stilling for hvert medlem af delegationen.

Artikel 6

Dagsorden for møderne

1.   ØPA-Udvalgets sekretær udarbejder mindst 14 dage forud for et møde en foreløbig dagsorden for hvert møde på grundlag af et forslag fra den part, der er vært for mødet, og den anden part gives en frist til at fremsætte bemærkninger hertil.

2.   Dagsordenen vedtages af ØPA-Udvalget ved hvert mødes begyndelse. Punkter, der ikke figurerer på den foreløbige dagsorden, kan sættes på dagsordenen ved konsensus.

Artikel 7

Indbydelse af eksperter

Formændene for ØPA-Udvalget kan efter fælles aftale indbyde eksperter (dvs. ikkestatslige embedsmænd) til at deltage i ØPA-Udvalgets møder for at fremlægge oplysninger om specifikke emner; eksperterne deltager kun i de dele af mødet, hvor sådanne specifikke emner drøftes.

Artikel 8

Mødereferat

1.   Den embedsmand, der fungerer som medlem af sekretariatet for den part, der er vært for mødet, udarbejder et udkast til mødereferat senest 21 dage efter mødets afslutning, medmindre formændene bestemmer andet. Udkastet til mødereferat sendes til den anden parts medlem af sekretariatet, som kan fremsætte bemærkninger hertil. Når denne forretningsorden finder anvendelse på møder i underudvalg, skal referatet for underudvalgets møde gøres tilgængeligt i forbindelse med et eventuelt efterfølgende møde i ØPA-Udvalget.

2.   Mødereferatet skal om udgangspunkt indeholde en sammenfatning af hvert punkt på dagsordenen og i givet fald nærmere oplysning om:

a)

alle dokumenter, der er forelagt ØPA-Udvalget

b)

enhver erklæring, som en af formændene for ØPA-Udvalget har anmodet om at få optaget i mødereferatet, og

c)

de vedtagne afgørelser, fremsatte henstillinger, vedtagne erklæringer samt konklusioner, der er vedtaget om specifikke spørgsmål.

3.   Mødereferatet skal indeholde en liste over alle afgørelser, som ØPA-Udvalget har truffet ved skriftlig procedure, jf. artikel 9, stk. 2, siden ØPA-Udvalgets sidste møde.

4.   Mødereferatet skal ligeledes indeholde en liste med navn, titel og stilling for alle de personer, der deltog i ØPA-Udvalgets møde.

5.   Sekretæren retter udkastet til mødereferat på grundlag af de modtagne bemærkninger, og det ændrede udkast godkendes af parterne senest 60 dage efter datoen for mødet eller på en anden dato, der aftales af formændene. Når mødereferatet er godkendt, udarbejder sekretariatet to originaler heraf, og parterne modtager hver et originalt mødereferat.

Artikel 9

Afgørelser og henstillinger

1.   ØPA-Udvalget kan vedtage afgørelser og henstillinger vedrørende alle de områder, hvor aftalen indeholder bestemmelser herom. ØPA-Udvalget vedtager afgørelser og henstillinger ved konsensus.

2.   I perioden mellem møderne kan ØPA-Udvalget vedtage afgørelser eller henstillinger ved skriftlig procedure. Med henblik herpå forelægger en af formændene teksten til et udkast til afgørelse eller henstilling skriftligt for den anden formand. Den anden part har en måned eller en længere frist, der er fastsat af den forslagsstillende part, til at give udtryk for sin tilslutning til udkastet til afgørelse eller henstilling. Hvis den anden part ikke giver udtryk for sin tilslutning, drøftes den foreslåede afgørelse eller henstilling og kan vedtages på ØPA-Udvalgets næste møde. Afgørelser eller henstillinger anses for vedtaget, når den anden part giver udtryk for sin tilslutning, og optages i mødereferatet for ØPA-Udvalgets næste møde i henhold til artikel 8, stk. 3.

3.   Hvis ØPA-Udvalget i medfør af aftalen er bemyndiget til at vedtage afgørelser eller henstillinger, benævnes sådanne akter henholdsvis »afgørelse« og »henstilling«. ØPA-Udvalgets sekretariat påfører alle afgørelser og henstillinger et løbenummer, datoen for deres vedtagelse og en beskrivelse af deres genstand. I hver afgørelse eller henstilling angives der en ikrafttrædelsesdato.

4.   Afgørelser og henstillinger vedtaget af ØPA-Udvalget udfærdiges i to eksemplarer, som bekræftes af formændene, og der fremsendes et eksemplar til hver part.

Artikel 10

Gennemsigtighed

1.   ØPA-Udvalget kan beslutte at afholde offentlige møder.

2.   I overensstemmelse med aftalens artikel 73, stk. 5, kan formændene efter aftale indbyde repræsentanter for civilsamfundet til at deltage som observatører i ØPA-Udvalget og andre tredjeparter såsom Den Vestafrikanske Økonomiske og Monetære Union og Kommissionen for Det Økonomiske Fællesskab af Vestafrikanske Stater.

3.   Hver part kan beslutte at offentliggøre ØPA-Udvalgets afgørelser og henstillinger i deres respektive officielle tidender eller online.

4.   Alle dokumenter, der indgives af en part, betragtes som fortrolige, medmindre den pågældende part bestemmer andet.

5.   De foreløbige dagsordener for møderne offentliggøres forud for Udvalgets møde. Mødereferaterne offentliggøres efter deres godkendelse, jf. artikel 8.

6.   Offentliggørelse af de i stk. 3-5 nævnte dokumenter sker under overholdelse af den enkelte parts relevante databeskyttelsesregler.

Artikel 11

Sprog

1.   ØPA-Udvalgets arbejdssprog er engelsk.

2.   ØPA-Udvalget træffer afgørelse om ændring eller fortolkning af aftalen på de sprog, som de autentiske udgaver af aftalen er udfærdiget på. Alle ØPA-Udvalgets øvrige afgørelser vedtages på engelsk.

3.   Denne forretningsorden og de afgørelser, der træffes af ØPA-Udvalget, bortset fra ØPA-Udvalgets afgørelser om at ændre eller fortolke aftalen, er autentiske på nævnte udvalgs arbejdssprog. Afgørelser truffet af ØPA-Udvalget, som ændrer eller fortolker aftalen, er autentiske på alle de sprog, som aftalen er autentisk på.

4.   Hver part er ansvarlig for oversættelse af afgørelser og andre dokumenter til sit/sine officielle sprog, hvis det er påkrævet i henhold til denne artikel, og afholder de dermed forbundne udgifter.

Artikel 12

Udgifter

1.   Parterne afholder hver især de udgifter, der påløber i forbindelse med deltagelse i ØPA-Udvalgets møder, hvilket både gælder udgifter til personale, rejser og underhold og udgifter til video- eller telekonferencer, postforsendelser og telekommunikation.

2.   Udgifter i forbindelse med tilrettelæggelse af møder og reproduktion af dokumenter afholdes af den part, der er vært for mødet.

3.   Udgifter i forbindelse med tolkning til og fra ØPA-Udvalgets arbejdssprog på møder afholdes af den part, der er vært for mødet.

Artikel 13

Særligt udvalg for told og handelslettelser

1.   I overensstemmelse med aftalens artikel 34 nedsættes et særligt udvalg for told og handelslettelser (»Det Særlige Udvalg«) til de formål, der er anført i nævnte artikel.

2.   I overensstemmelse med aftalens artikel 34 rapporterer Det Særlige Udvalg til ØPA-Udvalget om resultater, afgørelser og konklusioner fra hvert af dets møder. ØPA-Udvalget underrettes skriftligt om de kontaktpunkter, som Det Særlige Udvalg har udpeget. Al relevant korrespondance samt alle relevante dokumenter og meddelelser fra Det Særlige Udvalg om gennemførelsen og anvendelsen af aftalens kapitel 3 (Told og handelslettelser) fremsendes samtidigt til ØPA-Udvalgets sekretariat.

3.   Denne forretningsorden finder tilsvarende anvendelse på Det Særlige Udvalg.

Artikel 14

Arbejdsgrupper

Med henblik på en effektiv udførelse af de opgaver, der er fastlagt i aftalens artikel 73, stk. 3, og i overensstemmelse med aftalens artikel 73, stk. 2, kan ØPA-Udvalget beslutte at oprette arbejdsgrupper under dets myndighed for at fremme tekniske drøftelser om specifikke emner efter aftalen. ØPA-Udvalget fastsætter sådanne arbejdsgruppers sammensætning og opgaver. Arbejdsgrupperne rapporterer til ØPA-Udvalget.

Artikel 15

Ændring af forretningsordenen

Denne forretningsorden kan ændres skriftligt ved en afgørelse truffet af ØPA-Udvalget i overensstemmelse med artikel 9.


Top