EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D1496

Det Blandede EØS-Udvalgs afgørelse nr. 229/2018 af 5. december 2018 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2021/1496]

C/2018/8322

OJ L 337, 23.9.2021, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1496/oj

23.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 337/15


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE nr. 229/2018

af 5. december 2018

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) og bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen [2021/1496]

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens forordning (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 om ændring af forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår offentlig kontrol af fiskevarer, der er fanget af fartøjer under medlemsstatsflag, og som indføres til Unionen efter overførsel i tredjelande, og om et standardsundhedscertifikat for disse produkter (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Kommissionens forordning (EU) 2017/1980 af 31. oktober 2017 om ændring af bilag III til forordning (EF) nr. 2074/2005 for så vidt angår metode til påvisning af paralytisk skaldyrsgift (PSP) (2) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(3)

Nærværende afgørelse vedrører lovgivning om dyresundhed, foderstoffer og fødevarer. Lovgivning om dyresundhed, foderstoffer og fødevarer gælder ikke for Liechtenstein, så længe anvendelsen af aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter er udvidet til at omfatte Liechtenstein, jf. de sektorspecifikke tilpasninger i bilag I og indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse skal derfor ikke gælde for Liechtenstein.

(4)

Bilag I og II til EØS-aftalen bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I bilag I til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Følgende led tilføjes i punkt 134 (Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005) i del 1.2 og punkt 53 (Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005) i del 6.2 i kapitel I:

»—

32017 R 1973: Kommissionens forordning (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 (EUT L 281 af 31.10.2017, s. 21)

32017 R 1980: Kommissionens forordning (EU) 2017/1980 af 31. oktober 2017 (EUT L 285 af 1.11.2017, s. 8).«

2)

Følgende led tilføjes i punkt 31k (Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005) i kapitel II:

»—

32017 R 1973: Kommissionens forordning (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 (EUT L 281 af 31.10.2017, s. 21)

32017 R 1980: Kommissionens forordning (EU) 2017/1980 af 31. oktober 2017 (EUT L 285 af 1.11.2017, s. 8).«

Artikel 2

Følgende led tilføjes i punkt 54zzzk (Kommissionens forordning (EF) nr. 2074/2005) i kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen:

»—

32017 R 1973: Kommissionens forordning (EU) 2017/1973 af 30. oktober 2017 (EUT L 281 af 31.10.2017, s. 21)

32017 R 1980: Kommissionens forordning (EU) 2017/1980 af 31. oktober 2017 (EUT L 285 af 1.11.2017, s. 8).«

Artikel 3

Den islandske og den norske udgave af forordning (EU) 2017/1973 og (EU) 2017/1980, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft den 6. december 2018, forudsat at alle meddelelser er indgivet, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (*)

Artikel 5

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 5. december 2018.

På Det Blandede EØS-Udvalgs vegne

Oda Helen SLETNES

Formand

Hege M. HOFF

Mikołaj KARŁOWSKI

Sekretærer for Det Blandede EØS-Udvalg


(1)  EUT L 281 af 31.10.2017, s. 21.

(2)  EUT L 285 af 1.11.2017, s. 8.

(*)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top