EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D1487

Afgørelse nr. 1/2021 vedtaget af Det Blandede Udvalg EU-PLO den 30. august 2021 om ændring af Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde [2021/1487]

ST/1851/2021/INIT

OJ L 328, 16.9.2021, p. 23–105 (BG, CS, DA, DE, EL, EN, HR, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV)
OJ L 328, 16.9.2021, p. 23–106 (ES, ET, FR, IT, LV, SK)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1487/oj

16.9.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 328/23


AFGØRELSE nr. 1/2021 VEDTAGET AF DET BLANDEDE UDVALG EU-PLO

den 30. august 2021

om ændring af Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side ved erstatning af dens protokol 3 om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde [2021/1487]

DET BLANDEDE UDVALG EU-PLO HAR —

under henvisning til Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side (1), særlig Artikel 3 i dens protokol 3, om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I Artikel 25 i Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side (»aftalen«) henvises der til nævnte aftales protokol 3 (»protokol 3«), hvori oprindelsesreglerne fastsættes.

(2)

I Artikel 3 i protokol 3 fastsættes det, at Det Blandede Udvalg, som er oprettet efter aftalens Artikel 63, kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i protokol 3.

(3)

Formålet med den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (2) (»konventionen«) er at omdanne de gældende bilaterale ordninger for oprindelsesregler, der er fastlagt i bilaterale frihandelsaftaler indgået mellem de kontraherende parter i konventionen, til en multilateral ramme, uden at dette berører principperne i de nævnte bilaterale aftaler.

(4)

Unionen og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed undertegnede konventionen henholdsvis den 15. juni 2011 og den 18. november 2013.

(5)

Unionen og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed deponerede deres godkendelsesinstrumenter hos depositaren for konventionen henholdsvis den 26. marts 2012 og den 27. maj 2014. I henhold til konventionens Artikel 10, stk. 3, trådte konventionen således i kraft for så vidt angår Unionen den 1. maj 2012 og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed den 1. juli 2014.

(6)

I afventning af indgåelsen og ikrafttrædelsen af ændringerne af konventionen er Unionen og Republikken Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed blevet enige om at anvende et sæt alternative oprindelsesregler, der bygger på reglerne i den ændrede konvention, og som kan anvendes bilateralt som alternativ til konventionens oprindelsesregler.

(7)

Protokol 3 bør derfor erstattes af en ny protokol, der fastsætter et sæt alternative oprindelsesregler. Den nye protokol bør desuden indeholde en dynamisk henvisning til konventionen, således at der altid henvises til den seneste gældende udgave af konventionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokol 3 til Euro-Middelhavs-interimsassocieringsaftalen om handel og samarbejde mellem Det Europæiske Fællesskab på den ene side og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed på den anden side om definition af begrebet »produkter med oprindelsesstatus« og om metoder for administrativt samarbejde erstattes af teksten i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den finder anvendelse fra den 1. september 2021.

Udfærdiget i Bruxelles, den 30. august 2021.

På Det Blandede Udvalgs vegne

Neal Mac CALL

Formand


(1)  EFT L 187 af 16.7.1997, s. 3.

(2)  EUT L 54 af 26.2.2013, s. 4.


BILAG

»

Protokol 3

OM DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS« OG OM METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 1

Gældende oprindelsesregler

1.   I forbindelse med gennemførelsen af aftalen finder tillæg I og de relevante bestemmelser i tillæg II til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (1) (»konventionen«), som senest ændret og offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende, anvendelse.

2.   Alle henvisninger til »den relevante aftale« i tillæg I og i de relevante bestemmelser i tillæg II til konventionen fortolkes som henvisninger til aftalen.

Artikel 2

Alternativt gældende oprindelsesregler

1.   Uanset denne protokols Artikel 1 betragtes produkter, der opnår præferenceoprindelsesstatus i overensstemmelse med de alternativt gældende oprindelsesregler i tillæg A til denne protokol (»overgangsreglerne«), med henblik på gennemførelsen af aftalen også som havende oprindelsesstatus i Den Europæiske Union eller i Vestbredden og Gazastriben.

2.   Overgangsreglerne anvendes, indtil de ændringer af konventionen, som overgangsreglerne bygger på, træder i kraft.

Artikel 3

Bilæggelse af tvister

1.   Hvis der opstår tvister i forbindelse med kontrolprocedurerne, jf. Artikel 32 i tillæg I til konventionen eller Artikel 34 i tillæg A til denne protokol, der ikke kan bilægges, mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for kontrollens gennemførelse, forelægges disse Det Blandede Udvalg.

2.   I alle tilfælde bilægges tvister mellem importøren og importlandets toldmyndigheder i henhold til importlandets lovgivning.

Artikel 4

Ændring af protokollen

Det Blandede Udvalg kan træffe afgørelse om at ændre denne protokols bestemmelser.

Artikel 5

Udtrædelse af konventionen

1.   Hvis Den Europæiske Union eller Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed med et skriftligt varsel meddeler depositaren for konventionen sit ønske om at udtræde af konventionen, jf. konventionens Artikel 9, indleder Den Europæiske Union og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed øjeblikkeligt forhandlinger om oprindelsesregler med henblik på at gennemføre aftalen.

2.   Indtil sådanne nyforhandlede oprindelsesregler træder i kraft, finder oprindelsesreglerne i tillæg I og, hvor det er relevant, de relevante bestemmelser i tillæg II til konventionen, der er gældende på tidspunktet for udtrædelsen, fortsat anvendelse på aftalen. Fra tidspunktet for udtrædelsen fortolkes oprindelsesreglerne i tillæg I og, hvor det er relevant, de relevante bestemmelser i tillæg II til konventionen dog således, at bilateral kumulation alene tillades mellem Den Europæiske Union og Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed.

TILLÆG A

ALTERNATIVT GÆLDENDE OPRINDELSESREGLER

Regler, som de kontraherende parter i den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse kan anvende i afventning af vedtagelsen og ikrafttrædelsen af ændringen af konventionen

(»reglerne« eller »overgangsreglerne«)

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS« OG METODER FOR ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

INDHOLDSFORTEGNELSE

FORMÅL

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Generelle betingelser

Artikel 3

Fuldt ud fremstillede produkter

Artikel 4

Tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning

Artikel 5

Toleranceregel

Artikel 6

Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning

Artikel 7

Kumulation af oprindelse

Artikel 8

Betingelser for anvendelse af kumulation af oprindelse

Artikel 9

Kvalificerende enhed

Artikel 10

Sæt

Artikel 11

Neutrale elementer

Artikel 12

Regnskabsmæssig adskillelse

AFSNIT III

TERRITORIALKRAV

Artikel 13

Territorialitetsprincip

Artikel 14

Uændret tilstand

Artikel 15

Udstillinger

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 16

Godtgørelse af eller fritagelse for told

AFSNIT V

OPRINDELSESBEVIS

Artikel 17

Generelle betingelser

Artikel 18

Betingelser for udfærdigelse af en oprindelseserklæring

Artikel 19

Godkendt eksportør

Artikel 20

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

Artikel 21

Efterfølgende udstedelse af et varecertifikat EUR.1

Artikel 22

Udstedelse af et duplikateksemplar af et varecertifikat EUR.1

Artikel 23

Oprindelsesbevisets gyldighed

Artikel 24

Frizoner

Artikel 25

Importbetingelser

Artikel 26

Import i form af delforsendelser

Artikel 27

Fritagelse for oprindelsesbevis

Artikel 28

Uoverensstemmelser og formelle fejl

Artikel 29

Leverandørerklæringer

Artikel 30

Beløb udtrykt i euro

AFSNIT VI

PRINCIPPER FOR SAMARBEJDE OG DOKUMENTATION

Artikel 31

Dokumentation, opbevaring af oprindelsesbeviser og ledsagedokumenter

Artikel 32

Bilæggelse af tvister

AFSNIT VII

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 33

Underretning og samarbejde

Artikel 34

Kontrol af oprindelsesbeviser

Artikel 35

Kontrol af leverandørerklæringer

Artikel 36

Sanktioner

AFSNIT VIII

ANVENDELSE AF TILLÆG A

Artikel 37

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Artikel 38

Liechtenstein

Artikel 39

Republikken San Marino

Artikel 40

Fyrstendømmet Andorra

Artikel 41

Ceuta og Melilla

Liste over bilag

BILAG I:

Indledende bemærkninger til listen i bilag II

BILAG II:

Liste over bearbejdninger eller forarbejdninger, som materialer uden oprindelsesstatus skal undergå, for at det fremstillede produkt kan få oprindelsesstatus

BILAG III:

Tekst i oprindelseserklæringen

BILAG IV:

Model til varecertifikat EUR.1 og anmodning om varecertifikat EUR.1

BILAG V:

Særlige betingelser vedrørende produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla

BILAG VI:

Leverandørerklæring

BILAG VII:

Stående leverandørerklæring

FORMÅL

Anvendelsen af disse regler er frivillig. Hensigten er, at de skal anvendes midlertidigt i afventning af indgåelsen og ikrafttrædelsen af ændringerne af konventionen om pan-Euro-Middelhavsregler for præferenceoprindelse (»konventionen«). Disse regler vil gælde bilateralt for samhandelen mellem de kontraherende parter, der aftaler at henvise til dem eller at inkorporere dem i deres bilaterale præferencehandelsaftaler. Disse regler har til formål at finde anvendelse som alternativ til konventionens regler, der i henhold til konventionen ikke berører principperne i de relevante aftaler eller nogen anden dertil knyttet bilateral aftale mellem de kontraherende parter. Disse regler vil således ikke være obligatoriske, men vil være frivillige. De kan anvendes af de økonomiske operatører, der ønsker at søge om præferencestatus på basis af disse regler i stedet for konventionens regler.

Disse regler har ikke til formål at ændre konventionen. Konventionen gælder fortsat fuldt ud for de kontraherende parter i konventionen. Disse regler vil ikke ændre de kontraherende parters rettigheder og pligter i henhold til konventionen.

AFSNIT I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Artikel 1

Definitioner

I disse regler forstås ved:

a)

»implementerende kontraherende part«: en kontraherende part i konventionen, der inkorporerer disse regler i sine bilaterale præferencehandelsaftaler med en anden kontraherende part i konventionen; denne definition omfatter parterne i aftalen

b)

»kapitler«, »positioner« (»pos.«) og »underpositioner« (»underpos.«): de kapitler, positioner og underpositioner (fire- eller sekscifrede koder), der anvendes i den nomenklatur, som udgør det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem (»det harmoniserede system«), med de ændringer, der følger af Toldsamarbejdsrådets henstilling af 26. juni 2004

c)

»tariferet«: den toldmæssige klassificering af en vare under en bestemt position eller underposition i det harmoniserede system

d)

»sending«: produkter, som enten:

i)

sendes samtidig fra en bestemt eksportør til en bestemt modtager eller

ii)

er omfattet af et og samme transportdokument, der dækker transporten fra eksportøren til modtageren, eller, såfremt et sådant dokument ikke foreligger, af en samlet faktura

e)

»partens eller den implementerende kontraherende parts toldmyndigheder«: for Den Europæiske Unions vedkommende enhver toldmyndighed i Den Europæiske Unions medlemsstater

f)

»toldværdi«: den værdi, der er fastlagt i overensstemmelse med aftalen om anvendelsen af Artikel VII i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 (WTO-aftalen om toldværdiansættelse)

g)

»pris ab fabrik«: den pris, der betales for produktet ab fabrik til den producent i parten, i hvis virksomhed den sidste bearbejdning eller forarbejdning er foretaget, såfremt prisen indbefatter værdien af alle anvendte materialer og alle andre omkostninger i tilknytning til fremstillingen af produktet, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt eksporteres. Hvis den sidste bearbejdning eller forarbejdning er blevet overdraget i underentreprise til en producent, henviser begrebet »producent« til den virksomhed, der har ansat underleverandøren.

Hvis den faktiske pris ikke afspejler alle omkostningerne i tilknytning til fremstillingen af produktet, som faktisk er påløbet i parten, forstås ved pris ab fabrik summen af alle disse omkostninger, minus alle interne afgifter, der tilbagebetales eller kan tilbagebetales, når det fremstillede produkt eksporteres

h)

»fungible materialer« eller fungible produkter: materialer eller produkter, som er af samme art og kommercielle kvalitet, har de samme tekniske og fysiske egenskaber, og som ikke kan skelnes fra hinanden

i)

»varer«: omfatter både materialer og produkter

j)

»fremstilling«: alle former for bearbejdning eller forarbejdning, herunder også samling

k)

»materiale«: alle former for bestanddele, råmaterialer, komponenter eller dele osv., der er anvendt til fremstillingen af et produkt

l)

»maksimalt indhold af materialer uden oprindelsesstatus«: det maksimale indhold af materialer uden oprindelsesstatus, der er tilladt, hvis en fremstilling skal kunne betragtes som en bearbejdning eller forarbejdning, der er tilstrækkelig til at give et produkt oprindelsesstatus. Dette indhold kan udtrykkes som en procentdel af produktets pris ab fabrik eller som en procentdel af nettovægten af disse anvendte materialer henhørende under en nærmere angivet gruppe af kapitler, et kapitel, en position eller en underposition

m)

»produkt«: det produkt, der fremstilles, også hvis det er bestemt til senere anvendelse i en anden fremstillingsproces

n)

»territorie«: omfatter en parts landterritorium, indre farvande og søterritorium

o)

»værditilvækst«: produktets pris ab fabrik minus toldværdien af alle anvendte materialer, som har oprindelse i de andre implementerende kontraherende parter, med hvilke der gælder kumulation, eller, hvis toldværdien ikke er kendt eller ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i den eksporterende part

p)

»materialernes værdi«: toldværdien på importtidspunktet for de anvendte materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne værdi ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i den eksporterende part. Hvis det er nødvendigt at fastsætte værdien af de anvendte materialer med oprindelsesstatus, finder bestemmelserne i dette afsnit tilsvarende anvendelse.

AFSNIT II

DEFINITION AF BEGREBET »PRODUKTER MED OPRINDELSESSTATUS«

Artikel 2

Generelle betingelser

Med henblik på gennemførelsen af aftalen betragtes følgende produkter som produkter med oprindelsesstatus i en part, når de eksporteres til den anden part:

a)

produkter, der er fuldt ud fremstillet i en part i den i artikel 3 fastlagte betydning

b)

produkter, der er fremstillet i en part, og som indeholder materialer, der ikke fuldt ud er fremstillet i denne part, forudsat at disse materialer har undergået tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i denne part i den i artikel 4 fastlagte betydning.

Artikel 3

Fuldt ud fremstillede produkter

1.   Følgende produkter betragtes som værende fuldt ud fremstillet i en part, når de eksporteres til den anden part:

a)

mineralske produkter og råvand, som er udvundet af dens jord- eller havbund

b)

planter, inklusive vandplanter, og vegetabilske produkter, som er dyrket eller høstet dér

c)

levende dyr, som er født og opdrættet dér

d)

produkter fra levende dyr, som er opdrættet dér

e)

produkter fra slagtede dyr, som er født og opdrættet dér

f)

produkter fra jagt og fiskeri, som drives dér

g)

akvakulturprodukter i de tilfælde, hvor de pågældende fisk, krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr er født eller opdrættet dér ud fra æg, larver eller fiskeyngel

h)

produkter fra havfiskeri og andre produkter fra havet, som er optaget af dens fartøjer uden for noget søterritorium

i)

produkter, som er fremstillet på dens fabriksskibe udelukkende på grundlag af de i litra h) nævnte produkter

j)

brugte genstande, der er indsamlet dér, og som kun kan anvendes til genindvinding af råmaterialer

k)

affald og skrot, der hidrører fra fremstillingsvirksomhed, som udøves dér

l)

produkter, som er udvundet af havbunden eller -undergrunden beliggende uden for dens søterritorium, for så vidt den har eneret på udnyttelsen af denne havbund eller -undergrund

m)

varer, som er fremstillet dér udelukkende på grundlag af de i litra a)-l) nævnte produkter.

2.   Udtrykkene »dens fartøjer« og »dens fabriksskibe« i stk. 1, litra h) henholdsvis i), omfatter kun de fartøjer og fabriksskibe, som opfylder alle nedenstående betingelser:

a)

de er registreret i den eksporterende eller den importerende part

b)

de fører den eksporterende eller den importerende parts flag

c)

de opfylder en af de følgende betingelser:

i)

de er mindst 50 %-ejet af statsborgere i den eksporterende eller den importerende part, eller

ii)

de ejes af selskaber:

der har deres hovedkontor og primære forretningssted i den eksporterende eller den importerende part, og

der er mindst 50 %-ejet af den eksporterende eller den importerende part eller af offentlige enheder eller statsborgere i disse parter.

3.   Med henblik på stk. 2 forstås ved den eksporterende eller den importerende part, når denne er Den Europæiske Union, en af Den Europæiske Unions medlemsstater.

4.   Med henblik på stk. 2 betragtes EFTA-staterne som én implementerende kontraherende part.

Artikel 4

Tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning

1.   Produkter, der ikke er fuldt ud fremstillet i en part, anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede, når betingelserne i listen i bilag II for de berørte varer er opfyldt, jf. dog denne artikels stk. 3 og artikel 6.

2.   Hvis et produkt, der har opnået oprindelsesstatus i en part i overensstemmelse med stk. 1, anvendes som materiale i fremstillingen af et andet produkt, tages der ikke hensyn til de materialer uden oprindelsesstatus, der måtte være blevet anvendt i forbindelse med fremstillingen heraf.

3.   Det skal for hvert enkelt produkt fastslås, om betingelserne i stk. 1 er opfyldt.

Hvis den pågældende regel imidlertid er baseret på overholdelsen af et maksimalt indhold af materialer uden oprindelsesstatus, kan parternes toldmyndigheder tillade eksportøren at beregne produktets pris ab fabrik og værdien af materialerne uden oprindelsesstatus på et gennemsnitligt grundlag, jf. stk. 4, for at tage hensyn til udsving i omkostninger og valutakurser.

4.   I det tilfælde, der er omhandlet i stk. 3, andet afsnit, beregnes der en gennemsnitlig pris ab fabrik for produktet og en gennemsnitlig værdi for de anvendte materialer uden oprindelsesstatus på grundlag af henholdsvis summen af de priser ab fabrik, der er opkrævet for alt salg af de samme produkter i løbet af det foregående regnskabsår, og summen af værdien af alle de materialer uden oprindelsesstatus, der er anvendt ved fremstillingen af de samme produkter i løbet af det foregående regnskabsår, som fastlagt af den eksporterende part, eller, hvis der ikke foreligger tal for et fuldt regnskabsår, en kortere periode, som dog ikke må være på under tre måneder.

5.   De eksportører, som har valgt at anvende beregninger på et gennemsnitligt grundlag, skal konsekvent anvende denne metode i året efter referenceregnskabsåret eller, efter omstændighederne, året efter den kortere referenceperiode. De kan ophøre med at anvende denne metode, hvis de i løbet af et givet regnskabsår eller en kortere repræsentativ periode på ikke under tre måneder konstaterer, at de udsving i omkostninger eller valutakurser, som gjorde det berettiget at anvende metoden, er ophørt.

6.   De gennemsnit, der er omhandlet i stk. 4, skal anvendes som henholdsvis prisen ab fabrik og værdien for materialer uden oprindelsesstatus, således at det kan fastlås, om kravet om det maksimale indhold af materialer uden oprindelsesstatus er opfyldt.

Artikel 5

Toleranceregel

1.   Uanset artikel 4 og med forbehold af nærværende artikels stk. 2 og 3 kan materialer uden oprindelsesstatus, som ifølge betingelserne i listen i bilag II ikke må anvendes til fremstilling af et givet produkt, dog anvendes, hvis deres samlede nettovægt eller produktets anslåede værdi ikke overstiger:

a)

15 % af nettovægten for produkter henhørende under kapitel 2 og kapitel 4-24, bortset fra forarbejdede fiskerivarer henhørende under kapitel 16

b)

15 % af produktets værdi ab fabrik for andre produkter end dem, der er omfattet af litra a).

Dette stykke finder ikke anvendelse for produkter henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system, for hvilke tolerancerne i bemærkning 6 og 7 i bilag I finder anvendelse.

2.   Denne artikels stk. 1 tillader ikke, at nogen af procentsatserne for det maksimale indhold af materialer uden oprindelsesstatus, der er fastlagt i listen i bilag II, overskrides.

3.   Denne artikels stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse på produkter, der er fuldt ud fremstillet i en part i den i artikel 3 fastlagte betydning. Den tolerance, der er fastlagt i nævnte bestemmelser, gælder imidlertid for produkter, for hvilke det i henhold til listen i bilag II kræves, at de materialer, der er anvendt til fremstillingen af det pågældende produkt, skal være fuldt ud fremstillet, jf. dog artikel 6 og artikel 9, stk. 1.

Artikel 6

Utilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning

1.   Uden at dette berører denne artikels stk. 2 anses følgende bearbejdninger eller forarbejdninger som utilstrækkelige til at give et produkt oprindelsesstatus, uanset om betingelserne i artikel 4 er opfyldt:

a)

bevarende behandlinger, som har til formål at sikre, at produkternes tilstand ikke forringes under transport og oplagring

b)

adskillelse og samling af kolli

c)

vask, rensning; afstøvning, fjernelse af oxidlag, olie, maling eller andre belægninger

d)

strygning eller presning af tekstiler

e)

enkel maling og polering

f)

afskalning og hel eller delvis slibning af ris; polering og glasering af korn eller ris

g)

farvning af sukker, tilsætning af smagsstoffer til sukker eller formning af sukker i stykker; hel eller delvis formaling af krystalsukker

h)

skrælning, udstening og afskalning/udbælgning af frugter, nødder og grøntsager

i)

hvæsning, enkel slibning eller enkel tilskæring

j)

sigtning, sortering, klassificering, tilpasning (herunder samling i sæt)

k)

enkel aftapning på flasker, påfyldning af dåser, flakoner, anbringelse i sække, kasser, æsker, på bræt, plader eller bakker samt alle andre enkle emballeringsarbejder

l)

anbringelse eller påtrykning af mærker, etiketter, logoer og andre lignende kendetegn på selve produkterne eller deres emballage

m)

enkel blanding af produkter, også af forskellig art

n)

blanding af sukker med ethvert materiale

o)

enkel tilsætning af vand eller fortynding eller dehydrering eller denaturering af produkter

p)

enkel samling af dele for at kunne danne en komplet enhed eller adskillelse af produkter i dele

q)

slagtning af dyr

r)

en kombination af to eller flere af de i litra a)-q) nævnte processer.

2.   Alle de bearbejdninger eller forarbejdninger, der udføres af et givet produkt i den eksporterende part, skal tages i betragtning, når det skal bestemmes, om den bearbejdning eller forarbejdning, som det pågældende produkt har undergået, skal anses som utilstrækkelig i henhold til stk. 1.

Artikel 7

Kumulation af oprindelse

1.   Uden at dette berører artikel 2, betragtes produkter ved eksport til den anden part som havende oprindelse i den eksporterende part, hvis de er fremstillet dér af materialer med oprindelse i en enhver anden implementerende kontraherende part end den eksporterende part, forudsat at den bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget i den eksporterende part, er mere vidtgående end den, der er omhandlet i artikel 6. Det kræves ikke, at sådanne materialer skal have undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning.

2.   Når den bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget i den eksporterende part, ikke er mere vidtgående end den, der er omhandlet i artikel 6, betragtes det produkt, der er fremstillet af materialer med oprindelse i en anden implementerende kontraherende part, alene som havende oprindelsesstatus i den eksporterende part, hvis den dér opnåede værditilvækst overstiger værdien af de anvendte materialer med oprindelse i de andre implementerende kontraherende parter. Hvis dette ikke er tilfældet, betragtes det fremstillede produkt som et produkt med oprindelse i den implementerende kontraherende part, som tegner sig for den største værdi af de materialer med oprindelsesstatus, der er anvendt ved fremstillingen i den eksporterende part.

3.   Uden at dette berører artikel 2, betragtes bearbejdning og forarbejdning af produkter, der er foretaget i en anden implementerende kontraherende part end den eksporterende part, bortset fra produkter henhørende under kapitel 50-63, som værende foretaget i den eksporterende part, når de fremstillede produkter undergår en efterfølgende bearbejdning eller forarbejdning i denne eksporterende part.

4.   Uden at dette berører artikel 2, og alene i forbindelse med den bilaterale samhandel mellem parterne betragtes bearbejdning og forarbejdning af produkter henhørende under kapitel 50-63, der er foretaget i den importerende part, som værende foretaget i den eksporterende part, når produkterne undergår en efterfølgende bearbejdning eller forarbejdning i denne eksporterende part.

Deltagerne i Den Europæiske Unions stabiliserings- og associeringsproces og Republikken Moldova betragtes med henblik på dette stykke som værende én implementerende kontraherende part.

5.   Parterne kan vælge ensidigt at udvide anvendelsen af denne artikels stk. 3 til at omfatte import af produkter henhørende under kapitel 50-63. En part, der vælger en sådan udvidelse, skal underrette den anden part herom og underrette Europa-Kommissionen i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2.

6.   I forbindelse med kumulation, jf. denne artikels stk. 3-5, betragtes produkterne med oprindelsesstatus alene som havende oprindelse i den eksporterende part, hvis den bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget dér, er mere vidtgående end den, der er omhandlet i artikel 6.

7.   Produkter med oprindelse i de implementerende kontraherende parter, der er omhandlet i stk. 1, som ikke undergår nogen bearbejdning eller forarbejdning i den eksporterende part, bevarer deres oprindelsesstatus, når de eksporteres til en anden implementerende kontraherende part.

Artikel 8

Betingelser for anvendelse af kumulation af oprindelse

1.   Den i artikel 7 omhandlede kumulation kan kun anvendes, hvis:

a)

der foreligger en gældende præferencehandelsaftale i overensstemmelse med artikel XXIV i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel 1994 (GATT) mellem de implementerende kontraherende parter, hvor oprindelsesstatus er opnået, og den implementerende kontraherende part, der er bestemmelsesstedet, og

b)

varerne har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af oprindelsesregler svarende til dem, der er anført i disse regler.

2.   Der offentliggøres meddelelser om, at de nødvendige betingelser for anvendelsen af kumulation er opfyldt, i Den Europæiske Unions Tidende (C-udgaven) og i en officiel publikation på Vestbredden og i Gazastriben efter deres egne procedurer.

Den i artikel 7 omhandlede kumulation gælder fra den dato, der er anført i disse meddelelser.

Parterne meddeler Europa-Kommissionen de nærmere detaljer om de relevante aftaler indgået med andre implementerende kontraherende parter, herunder dato for disse reglers ikrafttræden.

3.   Beviset for oprindelse bør indeholde følgende angivelse på engelsk: »CUMULATION APPLIED WITH (navn på de(n) relevante implementerende kontraherende part(er) på engelsk)«, hvis produkterne har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af kumulation af oprindelse i overensstemmelse med artikel 7.

Hvis der benyttes et varecertifikat EUR.1 som bevis for oprindelse, anføres denne angivelse i rubrik 7 i varecertifikat EUR.1.

4.   En part kan for så vidt angår produkter, der eksporteres dertil, og som har opnået oprindelsesstatus i den eksporterende part ved anvendelse af kumulation af oprindelse i overensstemmelse med artikel 7, beslutte at give fritagelse for kravet i nærværende artikels stk. 3 om at anføre angivelsen i oprindelsesbeviset (2).

Parterne skal meddele Europa-Kommissionen denne fritagelse i overensstemmelse med artikel 8, stk. 2.

Artikel 9

Kvalificerende enhed

1.   Med henblik på disse regler er den kvalificerende enhed det produkt, der anses for at være basisenheden ved tarifering i det harmoniserede systems nomenklatur. Heraf følger at:

a)

når et produkt, der består af en gruppe eller samling af genstande, i henhold til det harmoniserede system tariferes under én og samme position, udgør helheden den kvalificerende enhed

b)

når en sending består af et antal identiske produkter, der tariferes under samme position i det harmoniserede system, tages hvert enkelt produkt i betragtning ved anvendelsen af disse regler.

2.   Når emballagen i henhold til punkt 5 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system er indbefattet i produktet ved tariferingen, skal dette også være tilfældet ved bestemmelsen af oprindelsen.

3.   Tilbehør, reservedele og værktøj, der leveres som standardudstyr til materiel, maskiner, apparater eller køretøjer, og hvis pris er indbefattet i produktets pris ab fabrik, betragtes som værende en del af dette materiel eller disse maskiner, apparater eller køretøjer.

Artikel 10

Sæt

Sæt som defineret i punkt 3 i de almindelige bestemmelser i det harmoniserede system betragtes som produkter med oprindelsesstatus, når alle dele har oprindelsesstatus.

Når et sæt består af produkter med og uden oprindelsesstatus, anses sættet som helhed dog for at have oprindelsesstatus, hvis værdien af de produkter, der ikke har oprindelsesstatus, ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik.

Artikel 11

Neutrale elementer

Ved bestemmelse af, om et produkt har oprindelsesstatus, er det ikke nødvendigt at undersøge, om følgende, som må anvendes ved dets fremstilling, har oprindelsesstatus:

a)

energi og brændsel

b)

anlæg og udstyr

c)

maskiner og værktøj

d)

andre varer, som ikke indgår og ikke er bestemt til at indgå i det pågældende produkts endelige sammensætning.

Artikel 12

Regnskabsmæssig adskillelse

1.   Hvis der ved bearbejdningen eller forarbejdningen af et produkt anvendes fungible materialer med og uden oprindelsesstatus, kan de økonomiske operatører forvalte materialerne efter metoden med regnskabsmæssig adskillelse, uden at materialerne opbevares i særskilte lagre.

2.   De økonomiske operatører kan forvalte fungible produkter med og uden oprindelsesstatus, der henhører under pos. 1701, efter metoden med regnskabsmæssig adskillelse, uden at produkterne opbevares i særskilte lagre.

3.   Parterne kan kræve, at anvendelsen af regnskabsmæssig adskillelse skal være betinget af en forudgående tilladelse fra toldmyndighederne. Toldmyndighederne kan give en sådan tilladelse på de betingelser, de finder hensigtsmæssige, og overvåger brugen af tilladelsen. Toldmyndighederne kan tilbagekalde tilladelsen, såfremt indehaveren af tilladelsen på nogen som helst måde benytter tilladelsen på ukorrekt vis eller ikke opfylder de øvrige betingelser, der er fastsat i disse regler.

Ved anvendelsen af regnskabsmæssig adskillelse skal det sikres, at mængden af produkter, der kan betragtes som »produkter med oprindelse i den eksporterende part«, på intet tidspunkt er større, end det ville være tilfældet, hvis der var opretholdt en fysisk adskillelse af lagrene.

Metoden skal anvendes og anvendelsen heraf registreres i overensstemmelse med de almindeligt anerkendte regnskabsprincipper, der gælder i den eksporterende part.

4.   Indehaveren af tilladelsen til at benytte den i stk. 1 og 2 omhandlede metode udfærdiger eller ansøger om oprindelsesbeviser for den mængde produkter, der kan betragtes som havende oprindelse i den eksporterende part. Efter anmodning fra toldmyndighederne skal indehaveren af tilladelsen til at anvende metoden fremlægge en redegørelse for, hvordan mængderne er forvaltet.

AFSNIT III

TERRITORIALKRAV

Artikel 13

Territorialitetsprincip

1.   Betingelserne i afsnit II skal til enhver tid være opfyldt i den berørte part.

2.   Hvis produkter med oprindelsesstatus, der er eksporteret fra en part til et andet land, returneres, anses de som produkter uden oprindelsesstatus, medmindre det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a)

at de returnerede varer er de samme varer som dem, der blev eksporteret, og

b)

at de ikke har undergået nogen behandling, ud over hvad der var nødvendigt for deres bevarelse, mens de befandt sig i det pågældende land eller blev eksporteret.

3.   Opnåelse af oprindelsesstatus under de vilkår, der er anført i afsnit II, berøres ikke af en bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget uden for den eksporterende part på materialer, der er eksporteret fra denne part og efterfølgende reimporteret dertil, forudsat at:

a)

disse materialer er fuldt ud fremstillet i den eksporterende part eller har undergået yderligere forarbejdning eller bearbejdning end den, der er omhandlet i artikel 6, før eksporten, og

b)

det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

i)

at de reimporterede produkter er resultatet af en bearbejdning eller forarbejdning af de eksporterede materialer, og

ii)

at den samlede værditilvækst, der er opnået uden for den eksporterende part ved anvendelse af denne artikel, ikke overstiger 10 % af prisen ab fabrik for det færdige produkt, der søges om oprindelsesstatus for.

4.   Med henblik på denne artikels stk. 3 finder de betingelser, der er anført i afsnit II vedrørende opnåelse af oprindelsesstatus, ikke anvendelse på bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for den eksporterende part. Anvendes der imidlertid i listen i bilag II en regel om fastsættelse af en maksimal værdi for alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus til bestemmelse af det pågældende færdige produkts oprindelsesstatus, må den samlede værdi af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes i den eksporterende part, sammenlagt med den samlede værditilvækst, der er opnået uden for denne part under anvendelse af nærværende artikel, ikke overstige den anførte procentdel.

5.   Med henblik på anvendelsen af stk. 3 og 4 forstås ved »samlet værditilvækst« samtlige de omkostninger, der er påløbet uden for den eksporterende part, herunder værdien af de materialer, der er tilføjet dér.

6.   Denne artikels stk. 3 og 4 finder ikke anvendelse på produkter, som ikke opfylder betingelserne i listen i bilag II, eller som kun kan anses for at være tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede under anvendelse af den generelle tolerance i artikel 5.

7.   Enhver forarbejdning eller bearbejdning, der omfattes af denne artikel og foretages uden for den eksporterende part, finder sted under ordningen for passiv forædling eller en lignende ordning.

Artikel 14

Uændret tilstand

1.   Den præferencebehandling, der er fastsat i aftalen, gælder kun for produkter, der opfylder betingelserne i disse regler, og som angives til import i en part, forudsat at disse produkter er de samme, som dem der eksporteres fra den eksporterende part. De må ikke være blevet ændret, omdannet på nogen måde eller have undergået anden behandling end behandling, der har til formål at bevare produkterne i god stand eller at påføre eller anbringe mærker, etiketter, segl eller anden dokumentation til at sikre overensstemmelse med specifikke nationale krav i den importerende part, og som foretages som led i toldtilsynet i transit- eller opdelingslandet/-landene uden for EU, før de angives til frit forbrug.

2.   Oplagring af produkter eller sendinger kan finde sted, hvis produkterne forbliver under toldtilsyn i transitlandet/-landene uden for EU.

3.   Deling af sendinger kan finde sted, hvis de forbliver under toldtilsyn i opdelingslandet/-landene uden for EU, jf. dog dette tillægs afsnit V.

4.   I tilfælde af tvivl kan den importerende part til enhver tid anmode importøren eller dennes repræsentant om at indgive alle relevante dokumenter til at bevise overensstemmelse med denne artikel, hvilket kan ske med enhver form for dokumentation, navnlig:

a)

kontraktmæssige transportdokumenter, f.eks. konnossementer

b)

faktuelle eller konkrete beviser baseret på mærkning eller nummerering af kolli

c)

et certifikat til bekræftelse af, at produkterne ikke har undergået nogen form for behandling, som er udstedt af toldmyndighederne i transit- eller opdelingslandet/-landene eller andre dokumenter, som godtgør, at varerne er forblevet under toldtilsyn i transit- eller opdelingslandet/-landene, eller

d)

enhver form for bevis med tilknytning til selve varerne.

Artikel 15

Udstillinger

1.   Produkter med oprindelsesstatus, der afsendes til en udstilling i et andet land end dem, med hvilke der gælder kumulation efter artikel 7 og 8, og som efter udstillingen sælges til import i en part, er ved importen omfattet af den relevante aftale, forudsat at det over for toldmyndighederne kan godtgøres:

a)

at en eksportør har sendt produkterne fra en part til udstillingslandet og har ladet dem udstille dér

b)

at denne eksportør har solgt produkterne eller på anden måde overdraget dem til en person i en anden part

c)

at produkterne under udstillingen eller umiddelbart derefter er afsendt i den stand, i hvilken de blev afsendt til udstillingen, og

d)

at produkterne fra det tidspunkt, hvor de blev afsendt til udstillingen, ikke har været benyttet til andre formål end til fremvisning på udstillingen.

2.   Der skal udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i henhold til dette tillægs afsnit V, og dette bevis skal fremlægges for den importerende parts toldmyndigheder på de sædvanlige betingelser. Udstillingens navn og adresse skal anføres derpå. Om fornødent kan der kræves supplerende dokumentation for de omstændigheder, under hvilke de har været udstillet.

3.   Stk. 1 gælder for alle udstillinger, messer eller tilsvarende offentlige arrangementer af kommerciel, industriel, landbrugsmæssig eller håndværksmæssig karakter, under hvilke de pågældende produkter er under konstant toldkontrol, og som ikke er tilrettelagt med privat formål i forretninger eller handelslokaler med henblik på salg af udenlandske produkter.

AFSNIT IV

GODTGØRELSE ELLER FRITAGELSE

Artikel 16

Godtgørelse af eller fritagelse for told

1.   For materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af produkter henhørende under kapitel 50-63 i det harmoniserede system med oprindelse i en part, og for hvilke der udstedes eller udfærdiges et oprindelsesbevis i overensstemmelse med dette tillægs afsnit V, må der ikke indrømmes godtgørelse af eller fritagelse for told af nogen art i den eksporterende part.

2.   Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder for alle ordninger med delvis eller fuldstændig godtgørelse eller tilbagebetaling af eller fritagelse for told eller afgifter med tilsvarende virkning, som finder anvendelse i den eksporterende part på materialer, der anvendes ved fremstilling, når sådan godtgørelse, tilbagebetaling eller fritagelse udtrykkeligt eller i praksis finder anvendelse, når produkter, som er fremstillet af de nævnte materialer, eksporteres, men ikke når de forbliver dér til indenlandsk forbrug.

3.   Eksportører af produkter, der er omfattet af et oprindelsesbevis, skal til enhver tid på toldmyndighedernes begæring kunne fremlægge al relevant dokumentation for, at der ikke er opnået godtgørelse for materialer uden oprindelsesstatus, som er anvendt til fremstilling af det pågældende produkt, og at al told og alle afgifter med tilsvarende virkning, der pålægges sådanne materialer, faktisk er betalt.

4.   Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder ikke for samhandel mellem parterne med produkter, der har opnået oprindelsesstatus ved anvendelse af kumulation af oprindelse efter artikel 7, stk. 4 eller 5.

5.   Det i stk. 1 omhandlede forbud gælder ikke for bilateral samhandel mellem parterne uden anvendelse af kumulation af materialer med oprindelse i en anden implementerende kontraherende part.

AFSNIT V

OPRINDELSESBEVIS

Artikel 17

Generelle betingelser

1.   Produkter med oprindelse i en af parterne er ved import til den anden part omfattet af bestemmelserne i aftalen, når et af følgende oprindelsesbeviser forelægges:

a)

et varecertifikat EUR.1, hvortil der findes en model i dette tillægs bilag IV

b)

i de i artikel 18, stk. 1, fastsatte tilfælde en erklæring (i det følgende benævnt »oprindelseserklæring«), som afgives af eksportøren på en faktura, en følgeseddel eller ethvert andet handelsdokument, og som beskriver de pågældende produkter tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres; teksten til oprindelseserklæringen findes i bilag III til dette tillæg.

2.   Uanset stk. 1 i denne artikel er produkter med oprindelsesstatus i den i disse regler fastlagte betydning i de i artikel 27 omhandlede tilfælde omfattet af bestemmelserne i aftalen, uden at der skal forelægges nogen af de oprindelsesbeviser, der er omhandlet i stk. 1 i denne artikel.

3.   Uden at det berører stk. 1, kan parterne beslutte, at de i stk. 1, litra a) og b), nævnte oprindelsesbeviser i forbindelse med præferencehandelen mellem dem erstattes af udtalelser om oprindelse, der udfærdiges af eksportører, som er registreret i en elektronisk database i overensstemmelse med parternes interne lovgivning.

Anvendelsen af en udtalelse om oprindelse, der udfærdiges af eksportører, og som er registreret i en elektronisk database, der er godkendt af to eller flere implementerende kontraherende parter, må ikke hindre anvendelsen af diagonal kumulation med andre implementerende kontraherende parter.

4.   Med henblik på stk. 1 kan parterne aftale at indføre en ordning, der giver mulighed for elektronisk udstedelse og/eller elektronisk indgivelse af de i stk. 1, litra a) og b), nævnte oprindelsesbeviser.

5.   Med henblik på anvendelsen af artikel 7, og hvis artikel 8, stk. 4, finder anvendelse, skal eksportører, der er etableret i en implementerende kontraherende part, der udsteder eller anmoder om et oprindelsesbevis på grundlag af et andet oprindelsesbevis, der er blevet fritaget for kravet om at anføre angivelsen, jf. artikel 8, stk. 3, træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at betingelserne for anvendelse af kumulation er opfyldt, og være rede til at forelægge toldmyndighederne alle relevante dokumenter.

Artikel 18

Betingelser for udfærdigelse af en oprindelseserklæring

1.   En oprindelseserklæring som omhandlet i artikel 17, stk. 1, litra b), kan udfærdiges:

a)

af en godkendt eksportør som omhandlet i artikel 19 eller

b)

af enhver eksportør angående enhver sending, der består af en eller flere kolli indeholdende produkter med oprindelsesstatus, hvis samlede værdi ikke overstiger 6 000 EUR.

2.   Der kan udfærdiges en oprindelseserklæring, hvis produkterne kan betragtes som havende oprindelse i en implementerende kontraherende part og opfylder de øvrige betingelser i disse regler.

3.   En eksportør, der udfærdiger en oprindelseserklæring, skal til enhver tid på begæring af toldmyndighederne i den eksporterende part kunne fremlægge alle relevante dokumenter, som beviser, at de pågældende produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i disse regler er opfyldt.

4.   Eksportøren udfærdiger en oprindelseserklæring ved maskinskrivning, stempling eller trykning af erklæringen, hvis tekst fremgår af bilag III til dette tillæg, på fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument ved anvendelse af en af de sproglige udgaver, der er vist i nævnte bilag, i overensstemmelse med eksportlandets nationale ret. Hvis erklæringen er håndskrevet, skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

5.   Oprindelseserklæringer skal være forsynet med eksportørens personlige håndskrevne underskrift. En godkendt eksportør som omhandlet i artikel 19 kan dog undlade at underskrive sådanne erklæringer, forudsat at han skriftligt over for toldmyndighederne i den eksporterende part tilkendegiver, at han påtager sig det fulde ansvar for alle oprindelseserklæringer, der angiver ham, som om de faktisk var forsynet med hans håndskrevne underskrift.

6.   Eksportøren kan udfærdige en oprindelseserklæring ved eksporten af de produkter, som den vedrører, eller efter eksporten (»den efterfølgende oprindelseserklæring«), på betingelse af at erklæringen forelægges i importlandet senest to år efter importen af de produkter, som den vedrører.

Hvis en sending opdeles, jf. artikel 14, stk. 3, udfærdiges den efterfølgende oprindelseserklæring af den godkendte eksportør i den eksporterende part, som produkterne kommer fra, forudsat at den samme toårige frist overholdes.

Artikel 19

Godkendt eksportør

1.   Den eksporterende parts toldmyndigheder kan på basis af nationale krav give alle eksportører, der er etableret i denne part (»godkendt eksportør«), tilladelse til at udfærdige oprindelseserklæringer uanset værdien af de pågældende produkter.

2.   En eksportør, der ansøger om en sådan tilladelse, skal til toldmyndighedernes tilfredshed give alle de nødvendige garantier, således at det kan efterprøves, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i disse regler er opfyldt.

3.   Toldmyndighederne giver den godkendte eksportør et toldtilladelsesnummer, som skal angives på oprindelseserklæringen.

4.   Toldmyndighederne kontrollerer, at tilladelsen bruges korrekt. De kan tilbagekalde tilladelsen, hvis den godkendte eksportør gør ukorrekt brug af den, og de skal tilbagekalde den, hvis den godkendte eksportør ikke længere giver de i stk. 2 nævnte garantier.

Artikel 20

Fremgangsmåde for udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1.   Den eksporterende parts toldmyndigheder udsteder et varecertifikat EUR.1 efter skriftlig anmodning fra eksportøren eller, på eksportørens ansvar, fra dennes befuldmægtigede repræsentant.

2.   Med henblik herpå udfylder eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant både varecertifikatet EUR.1 og ansøgningsformularen, der begge er at finde i dette tillægs bilag IV. Disse formularer skal udfyldes på et af de sprog, som aftalen er affattet på, og i overensstemmelse med bestemmelserne i eksportlandets nationale lovgivning. Hvis formularerne udfyldes i hånden, skal det være med blæk og med blokbogstaver. Varebeskrivelsen skal anføres i den relevante rubrik uden mellemrum mellem linjerne. Hvis rubrikken ikke udfyldes fuldstændigt, skal der trækkes en vandret streg under produktbeskrivelsens sidste linje, og den ikke udfyldte del skal overstreges.

3.   Følgende anføres på engelsk i rubrik 7 i varecertifikatet EUR.1: »TRANSITIONAL RULES«.

4.   Den eksportør, der anmoder om at få udstedt et varecertifikat EUR.1, skal til enhver tid på begæring af toldmyndighederne i den eksporterende part, hvor varecertifikatet EUR.1 er udstedt, kunne fremlægge alle relevante dokumenter, som beviser, at de berørte produkter har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i disse regler er opfyldt.

5.   Toldmyndighederne i den eksporterende part udsteder et varecertifikat EUR.1, hvis de berørte produkter kan betragtes som produkter med oprindelsesstatus, og de øvrige betingelser i disse regler er opfyldt.

6.   De toldmyndigheder, der udsteder varecertifikater EUR.1, træffer alle nødvendige foranstaltninger for at efterprøve, at produkterne har oprindelsesstatus, og at de øvrige betingelser i disse regler er opfyldt. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig. De påser desuden, at de i denne artikels stk. 2 omhandlede formularer er udfyldt korrekt. De skal navnlig kontrollere, at den rubrik, der er beregnet til produktbeskrivelsen, er udfyldt på en sådan måde, at det ikke er muligt at foretage svigagtige tilføjelser.

7.   Datoen for udstedelsen af varecertifikat EUR.1 anføres i rubrik 11 i varecertifikat EUR.1.

8.   Varecertifikat EUR.1 udstedes af toldmyndighederne og stilles til rådighed for eksportøren, så snart eksporten faktisk har fundet sted eller er sikret.

Artikel 21

Efterfølgende udstedelse af et varecertifikat EUR.1

1.   Uanset artikel 20, stk. 8, kan et varecertifikat EUR.1 udstedes efter eksporten af de produkter, som det vedrører, såfremt:

a)

det på grund af fejltagelser, uforsætlige undladelser eller særlige omstændigheder ikke blev udstedt ved eksporten

b)

det over for toldmyndighederne godtgøres, at der er blevet udstedt et varecertifikat EUR.1, men at det af tekniske årsager ikke er blevet godtaget ved importen

c)

de berørte produkters endelige bestemmelsessted ikke var kendt på eksporttidspunktet og blev fastlagt under transporten eller opbevaringen og efter en eventuel deling af en sending, jf. artikel 14, stk. 3

d)

der i henhold til reglerne i konventionen er blevet udstedt et varecertifikat EUR.1 eller EUR-MED for produkter, der også har oprindelsesstatus i henhold til disse regler; eksportøren skal træffe alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at betingelserne for anvendelsen af kumulation er opfyldt, og være rede til at forelægge toldmyndighederne alle relevante dokumenter, som beviser, at produktet har oprindelsesstatus i henhold til disse regler, eller

e)

der er udstedt et varecertifikat EUR.1 på grundlag af artikel 8, stk. 4, og det er nødvendigt at anvende artikel 8, stk. 3, ved import i en anden implementerende kontraherende part.

2.   Med henblik på anvendelsen af stk. 1 anfører eksportøren i sin anmodning sted og dato for eksporten af de produkter, som varecertifikat EUR.1 vedrører, samt årsagerne til anmodningen.

3.   Toldmyndighederne kan udstede et efterfølgende varecertifikat EUR.1 senest to år efter datoen for eksporten og kun efter at have kontrolleret, at oplysningerne i eksportørens anmodning stemmer overens med oplysningerne i tilsvarende dokumenter.

4.   Ud over kravet i artikel 20, stk. 3, skal varecertifikater EUR.1, der er udstedt efterfølgende, indeholde følgende påtegning på engelsk: »ISSUED RETROSPECTIVELY«.

5.   Den påtegning, der er nævnt i stk. 4, anføres i rubrik 7 på varecertifikat EUR.1.

Artikel 22

Udstedelse af et duplikateksemplar af et varecertifikat EUR.1

1.   I tilfælde af tyveri, bortkomst eller ødelæggelse af et varecertifikat EUR.1 kan eksportøren henvende sig til de udstedende toldmyndigheder og anmode om udstedelse af et duplikateksemplar på grundlag af de hos myndighederne beroende eksportdokumenter.

2.   Ud over kravet i artikel 20, stk. 3, skal et duplikateksemplar, der er udstedt i henhold til denne artikels stk. 1, indeholde følgende påtegning på engelsk: »DUPLICATE«.

3.   Den påtegning, der er nævnt i stk. 2, anføres i rubrik 7 på duplikateksemplaret af varecertifikat EUR.1.

4.   Duplikateksemplaret, der påføres samme udstedelsesdato som det originale varecertifikat EUR.1, har virkning fra denne dato.

Artikel 23

Oprindelsesbevisets gyldighed

1.   Et oprindelsesbevis er gyldigt i 10 måneder fra den dato, hvor det blev udstedt eller udfærdiget i den eksporterende part, og skal inden for samme periode fremlægges for toldmyndighederne i den importerende part.

2.   Oprindelsesbeviser, som fremlægges for den eksporterende parts toldmyndigheder efter udløbet af den i stk. 1 omhandlede gyldighedsperiode, kan godtages som grundlag for anvendelse af toldpræferencer, når overskridelsen af fristen skyldes ekstraordinære omstændigheder.

3.   I andre tilfælde af forsinket fremlæggelse kan den importerende parts toldmyndigheder godtage oprindelsesbeviser, når produkterne er blevet frembudt for toldmyndighederne inden udløbet af den nævnte frist.

Artikel 24

Frizoner

1.   Parterne træffer alle nødvendige foranstaltninger for at sikre, at produkter, der handles på grundlag af et oprindelsesbevis, og som under transporten indføres i en frizone beliggende på deres territorium, ikke ombyttes med andre varer, og ikke undergår andre behandlinger end dem, der er bestemt til at sikre, at deres tilstand ikke forringes.

2.   Hvis produkter med oprindelse i en implementerende kontraherende part importeres til en frizone på grundlag af et oprindelsesbevis og undergår behandling eller forarbejdning, kan der uanset stk. 1 udstedes eller udfærdiges et nyt oprindelsesbevis, hvis denne behandling eller forarbejdning er i overensstemmelse med disse regler.

Artikel 25

Importbetingelser

Oprindelsesbeviser fremlægges for toldmyndighederne i den importerende part i overensstemmelse med de procedurer, der gælder i den pågældende part.

Artikel 26

Import i form af delforsendelser

Når produkter henhørende under afsnit XVI og XVII eller pos. 7308 og 9406 på importørens anmodning og på de af den importerende parts toldmyndigheder fastsatte vilkår importeres i demonteret eller ikkemonteret stand i henhold til punkt 2a i de almindelige bestemmelser vedrørende det harmoniserede system, og denne import finder sted i form af delforsendelser, skal der ved importen af den første delforsendelse fremlægges et samlet bevis for disse produkters oprindelse for toldmyndighederne.

Artikel 27

Fritagelse for oprindelsesbevis

1.   Produkter, der indgår i småforsendelser fra private afsendere til private modtagere eller medbringes af rejsende i deres personlige bagage, kan indføres som produkter med oprindelsesstatus, uden at det er nødvendigt at fremlægge et bevis for oprindelse, forudsat at der er tale om import uden handelsmæssig karakter, at det erklæres, at produkterne opfylder betingelserne i disse regler, og at der ikke er nogen tvivl om denne erklærings rigtighed.

2.   Import betragtes ikke som import af handelsmæssig karakter, hvis alle følgende betingelser er opfyldt:

a)

der er tale om lejlighedsvis import

b)

importen består udelukkende af produkter bestemt til personlig brug for modtagerne eller de rejsende eller deres familie

c)

det fremgår klart af produkternes beskaffenhed og mængde, at importen ikke sker i kommercielt øjemed.

3.   Den samlede værdi af disse produkter må ikke overstige 500 EUR i tilfælde af småforsendelser og 1 200 EUR i tilfælde af produkter, der medbringes af rejsende i deres personlige bagage.

Artikel 28

Uoverensstemmelser og formelle fejl

1.   Konstateres der mindre uoverensstemmelser mellem påtegningerne i et oprindelsesbevis og oplysningerne i de dokumenter, der forelægges toldstedet med henblik på opfyldelse af formaliteterne i forbindelse med produkternes import, medfører dette ikke i sig selv, at et oprindelsesbevis er ugyldigt, når det på fyldestgørende måde godtgøres, at dokumentet svarer til de frembudte produkter.

2.   Åbenlyse formelle fejl såsom trykfejl på et oprindelsesbevis må ikke medføre, at det i denne artikels stk. 1 omhandlede dokument afvises, hvis disse fejl ikke er af en sådan karakter, at de rejser tvivl om rigtigheden af påtegningerne i disse dokumenter.

Artikel 29

Leverandørerklæringer

1.   Når der i en part udstedes et varecertifikat EUR.1 eller udfærdiges en oprindelseserklæring vedrørende produkter med oprindelsesstatus, ved hvis fremstilling der i overensstemmelse med artikel 7, stk. 3 eller 4, er anvendt varer, som hidrører fra en anden implementerende kontraherende part, og som har undergået bearbejdning eller forarbejdning dér uden at have opnået præferenceoprindelsesstatus, tages de leverandørerklæringer i betragtning, som er udstedt vedrørende disse varer i henhold til denne artikel.

2.   Den i stk. 1 omhandlede leverandørerklæring tjener som bevis for den bearbejdning eller forarbejdning, der er foretaget af de pågældende varer i en implementerende kontraherende part, med henblik på fastlæggelse af, om de produkter, til hvis fremstilling de pågældende varer er anvendt, kan betragtes som produkter med oprindelse i den eksporterende part og opfylder de øvrige betingelser i disse regler.

3.   Med undtagelse af de i stk. 4 nævnte tilfælde skal leverandøren udfærdige en separat leverandørerklæring for hver sending varer i den i bilag VI angivne form på et ark papir, der vedlægges fakturaen, følgesedlen eller et andet handelsdokument, som indeholder en beskrivelse af de pågældende varer, der er tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres.

4.   Hvis en leverandør regelmæssigt forsyner en bestemt kunde med varer, for hvis vedkommende bearbejdningen eller forarbejdningen i en implementerende kontraherende part forventes at ligge på et konstant niveau i en vis periode, kan leverandøren fremlægge en enkelt leverandørerklæring, som dækker efterfølgende sendinger af disse varer (»stående leverandørerklæring«). En stående leverandørerklæring er normalt gyldig i op til to år efter den dato, på hvilken erklæringen udfærdiges. Toldmyndighederne i den implementerende kontraherende part, hvor erklæringen er udfærdiget, fastlægger betingelserne for anvendelse i længere perioder. Den stående leverandørerklæring udfærdiges af leverandøren i den i bilag VII angivne form og skal indeholde en beskrivelse af de pågældende varer, der er tilstrækkelig detaljeret til, at de kan identificeres. Den overdrages til den berørte kunde, før første sending af de af den pågældende erklæring omfattede varer leveres, eller sammen med dennes første sending. Hvis den stående leverandørerklæring ikke længere kan anvendes på de leverede varer, underretter leverandøren straks sin kunde herom.

5.   Den i stk. 3 og 4 nævnte leverandørerklæring skal være maskinskrevet eller trykt på et af de sprog, som aftalen er affattet på, i overensstemmelse med den nationale lovgivning i den implementerende kontraherende part, hvor erklæringen er udfærdiget, og skal være forsynet med leverandørens personlige håndskrevne underskrift. Erklæringen kan også være håndskrevet; i så fald skal den være skrevet med blæk og med blokbogstaver.

6.   En leverandør, som udfærdiger en erklæring, skal til enhver tid på begæring af toldmyndigheden i den implementerende kontraherende part, hvor erklæringen er udfærdiget, kunne fremlægge alle relevante dokumenter, som beviser, at de i erklæringen afgivne oplysninger er korrekte.

Artikel 30

Beløb udtrykt i euro

1.   Med henblik på anvendelsen af artikel 18, stk. 1, litra b), og artikel 27, stk. 3, i tilfælde, hvor produkterne er faktureret i en anden valuta end euro, fastsættes modværdien i parternes nationale valutaer af beløb udtrykt i euro årligt af hvert af de pågældende lande.

2.   Sendinger er omfattet af artikel 18, stk. 1, litra b), eller artikel 27, stk. 3, med udgangspunkt i den valuta, som fakturaen er udstedt i, og ud fra det beløb, som det pågældende land har fastsat.

3.   De beløb, der skal benyttes i en given national valuta, er modværdien i den pågældende nationale valuta af de i euro udtrykte beløb på den første hverdag i oktober. Beløbene meddeles Europa-Kommissionen senest den 15. oktober og anvendes fra den 1. januar det følgende år. Europa-Kommissionen underretter alle de berørte lande om de pågældende beløb.

4.   En part kan op- eller nedrunde det beløb, der fremkommer ved omregning til den nationale valuta af et beløb udtrykt i euro. Det afrundede beløb må ikke afvige mere end 5 % fra det beløb, der fremkommer ved omregningen. En part kan bibeholde modværdien i national valuta af et beløb udtrykt i euro uændret, hvis omregningen af dette beløb ved den årlige tilpasning i henhold til stk. 3 fører til en stigning af den i national valuta udtrykte modværdi på mindre end 15 %, inden ovennævnte afrunding foretages. Modværdien i national valuta kan bibeholdes uændret, hvis omregningen fører til en lavere modværdi.

5.   De i euro udtrykte beløb undersøges af Det Blandede Udvalg på anmodning af en part. Som led i denne undersøgelse overvejer Det Blandede Udvalg, om det er ønskeligt at bevare de pågældende beløbsgrænsers virkninger i faste priser. Med henblik herpå kan det træffe beslutning om at ændre de i euro udtrykte beløb.

AFSNIT VI

PRINCIPPER FOR SAMARBEJDE OG DOKUMENTATION

Artikel 31

Dokumentation, opbevaring af oprindelsesbeviser og ledsagedokumenter

1.   En eksportør, der har udfærdiget en oprindelseserklæring eller har anmodet om et varecertifikat EUR.1, opbevarer en genpart eller en elektronisk version af disse oprindelsesbeviser og alle andre dokumenter til støtte for produkternes oprindelsesstatus i mindst tre år fra datoen for udstedelsen eller udfærdigelsen af oprindelseserklæringen.

2.   En leverandør, der udfærdiger en leverandørerklæring, skal opbevare genparter af erklæringen og af alle de fakturaer, følgesedler eller andre handelsdokumenter, som erklæringen knytter sig til, samt de dokumenter, der er omhandlet i artikel 29, stk. 6, i mindst tre år.

En leverandør, der udfærdiger en stående leverandørerklæring, skal opbevare genparter af erklæringen og af alle de fakturaer, følgesedler eller andre handelsdokumenter, der angår varer, som er omfattet af den pågældende erklæring og sendt til den pågældende kunde, samt de dokumenter, der er omhandlet i artikel 29, stk. 6, i mindst tre år. Denne periode begynder på det tidspunkt, hvor den stående leverandørerklærings gyldighedsperiode udløber.

3.   Med henblik på denne artikels stk. 1 er »dokumenter til støtte for produkternes oprindelsesstatus« bl.a. følgende:

a)

direkte dokumentation for fremstillingsprocessen for produkterne hos eksportøren eller leverandøren, f.eks. hidrørende fra hans eksterne eller interne regnskab

b)

dokumenter, der beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i den pågældende implementerende kontraherende part i overensstemmelse med dennes nationale lovgivning

c)

dokumenter, der beviser, at materialerne er blevet bearbejdet eller forarbejdet i den pågældende part, og som er udstedt eller udfærdiget i denne part i overensstemmelse med dennes nationale lovgivning

d)

oprindelseserklæringer eller varecertifikater EUR.1, som beviser de anvendte materialers oprindelsesstatus, og som er udstedt eller udfærdiget i parterne i overensstemmelse med disse regler

e)

relevant dokumentation for bearbejdning eller forarbejdning foretaget uden for parterne i henhold til artikel 13 og 14, som beviser, at betingelserne i disse artikler er opfyldt.

4.   Toldmyndighederne i den eksporterende part, som udsteder et varecertifikat EUR.1, skal opbevare den i artikel 20, stk. 2, omhandlede anmodningsformular i mindst tre år.

5.   Toldmyndighederne i den importerende part skal opbevare de oprindelseserklæringer og varecertifikater EUR.1, der fremlægges for dem, i mindst tre år.

6.   Leverandørerklæringer, der tjener som bevis for den bearbejdning eller forarbejdning, der har fundet sted af de anvendte materialer i den implementerende kontraherende part, og som er udfærdiget i denne implementerende kontraherende part, behandles som et dokument som omhandlet i artikel 18, stk. 3, artikel 20, stk. 4, og artikel 29, stk. 6, der benyttes som bevis for, at produkter, der er omfattet af et varecertifikat EUR.1 eller en oprindelseserklæring, kan betragtes som produkter med oprindelse i den pågældende implementerende kontraherende part og opfylder de øvrige betingelser i disse regler.

Artikel 32

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med de i artikel 34 og 35 fastsatte kontrolprocedurer eller i forbindelse med fortolkningen af dette tillæg opstår tvister, der ikke kan bilægges mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for kontrollens gennemførelse, forelægges de for Det Blandede Udvalg.

I alle tilfælde bilægges tvister mellem importøren og toldmyndighederne i den importerende part i overensstemmelse med denne parts lovgivning.

AFSNIT VII

ADMINISTRATIVT SAMARBEJDE

Artikel 33

Underretning og samarbejde

1.   Parternes toldmyndigheder forsyner hinanden med aftryk af de stempler, der anvendes på deres toldsteder i forbindelse med udstedelsen af varecertifikater EUR.1, modeller af de tilladelsesnumre, der tildeles godkendte eksportører, samt adresserne på de toldmyndigheder, der er ansvarlige for kontrollen af certifikater og oprindelseserklæringer.

2.   For at sikre en korrekt anvendelse af disse regler yder parterne gennem de kompetente toldmyndigheder hinanden gensidig bistand ved kontrollen af ægtheden af varecertifikater EUR.1, oprindelseserklæringer og leverandørerklæringer samt rigtigheden af de oplysninger, der afgives i disse dokumenter.

Artikel 34

Kontrol af oprindelsesbeviser

1.   Efterfølgende kontrol af oprindelsesbeviser foretages ved stikprøver, og i øvrigt når toldmyndighederne i den importerende part nærer begrundet tvivl om dokumenternes ægthed, de berørte produkters oprindelsesstatus eller opfyldelsen af de øvrige betingelser i disse regler.

2.   Ved anmodningen om efterfølgende kontrol tilbagesender toldmyndighederne i den importerende part varecertifikatet EUR.1 og fakturaen, hvis en sådan er fremlagt, oprindelseserklæringen eller en kopi af disse dokumenter til toldmyndighederne i den eksporterende part, hvis det er relevant med angivelse af årsagerne til, at der anmodes om kontrol. Samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i oprindelsesbeviset er ukorrekte, fremsendes til støtte for anmodningen om kontrol.

3.   Kontrollen gennemføres af den eksporterende parts toldmyndigheder. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af eksportørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4.   Hvis den importerende parts toldmyndigheder træffer afgørelse om at suspendere præferencebehandlingen af de berørte produkter, mens de afventer resultatet af kontrollen, skal de tilbyde at frigive produkterne til importøren med forbehold af de forsigtighedsforanstaltninger, de måtte finde nødvendige.

5.   De toldmyndigheder, der har anmodet om kontrol, underrettes hurtigst muligt om resultaterne heraf. Det skal klart fremgå af disse resultater, om dokumenterne er ægte, og om de berørte produkter kan betragtes som produkter med oprindelses i en af parterne og opfylder de øvrige betingelser i disse regler.

6.   Hvis der i tilfælde, hvor der er begrundet tvivl, ikke foreligger svar inden ti måneder regnet fra datoen for kontrolanmodningen, eller hvis svaret ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger til at fastslå de pågældende dokumenters ægthed eller produkternes virkelige oprindelse, afslår de anmodende toldmyndigheder at indrømme præferencebehandling, medmindre der foreligger ekstraordinære omstændigheder.

Artikel 35

Kontrol af leverandørerklæringer

1.   Efterfølgende kontrol af leverandørerklæringer eller stående leverandørerklæringer kan foretages ved stikprøver, og i øvrigt når toldmyndigheden i en part, hvor der på baggrund af en sådan erklæring er udstedt et varecertifikat EUR.1 eller udfærdiget en oprindelseserklæring, nærer begrundet tvivl om dokumentets ægthed eller korrektheden af de i dokumentet givne oplysninger.

2.   Med henblik på gennemførelse af bestemmelserne i stk. 1 tilbagesender toldmyndighederne i den i stk. 1 omhandlede part leverandørerklæringen eller den stående leverandørerklæring samt fakturaer, følgesedler eller andre handelsdokumenter angående de af denne erklæring omfattede varer til toldmyndighederne i den implementerende kontraherende part, hvor erklæringen er udfærdiget, hvis det er relevant med angivelse af de materielle eller formelle årsager til anmodningen om kontrol.

Til støtte for anmodningen om efterfølgende kontrol fremsender de samtlige dokumenter og oplysninger, som de er kommet i besiddelse af, og som tyder på, at angivelserne i leverandørerklæringen eller den stående leverandørerklæring er ukorrekte.

3.   Kontrollen gennemføres af toldmyndighederne i den implementerende kontraherende part, hvor leverandørerklæringen eller den stående leverandørerklæring er udfærdiget. De er i denne sammenhæng berettiget til at kræve alle oplysninger og foretage alle former for kontrol af leverandørens regnskaber eller enhver anden kontrol, som de finder hensigtsmæssig.

4.   De toldmyndigheder, der har anmodet om kontrol, underrettes hurtigst muligt om resultaterne heraf. Disse resultater skal klart vise, om de i leverandørerklæringen eller den stående leverandørerklæring afgivne oplysninger er korrekte, og sætte toldmyndighederne i stand til at afgøre, om og i hvilken udstrækning denne erklæring kunne danne grundlag for udstedelse af et varecertifikat EUR.1 eller udfærdigelse af en oprindelseserklæring.

Artikel 36

Sanktioner

Hver part sørger for, at der kan pålægges strafferetlige, civilretlige eller administrative sanktioner for overtrædelse af dens nationale lovgivning vedrørende disse regler.

AFSNIT VIII

ANVENDELSE AF TILLÆG A

Artikel 37

Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

Varer med oprindelse i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) som defineret i protokol 4 til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde betragtes som havende oprindelse i Den Europæiske Union, Island, Liechtenstein eller Norge (»EØS-parterne«), når disse eksporteres fra henholdsvis Den Europiske Union, Island, Liechtenstein eller Norge til Vestbredden og Gazastriben, forudsat at der findes gældende frihandelsaftaler, som anvender nærværende regler, mellem Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed og EØS-parterne.

Artikel 38

Liechtenstein

Et produkt med oprindelse i Liechtenstein betragtes som følge af toldunionen mellem Schweiz og Liechtenstein som havende oprindelse i Schweiz, jf. dog artikel 2.

Artikel 39

Republikken San Marino

Uden at det berører artikel 2, betragtes et produkt med oprindelse i Republikken San Marino som følge af toldunionen mellem Den Europæiske Union og Republikken San Marino som havende oprindelse i Den Europæiske Union.

Artikel 40

Fyrstendømmet Andorra

Uden at det berører artikel 2, betragtes et produkt henhørende under kapitel 25-97 i det harmoniserede system med oprindelse i Fyrstendømmet Andorra som følge af toldunionen mellem Den Europæiske Union og Fyrstendømmet Andorra som havende oprindelse i Den Europæiske Union.

Artikel 41

Ceuta og Melilla

1.   Med henblik på disse regler omfatter begrebet »Den Europæiske Union« ikke Ceuta og Melilla.

2.   Når produkter med oprindelse i Vestbredden og Gazastriben importeres til Ceuta og Melilla, skal der gives dem den samme toldbehandling, som der gives produkter med oprindelse i Den Europæiske Unions toldområde i henhold til protokol nr. 2 til akten vedrørende vilkårene for Spaniens og Portugals tiltrædelse og tilpasningerne af traktaterne (3). Den Palæstinensiske Befrielsesorganisation (PLO) til fordel for Vestbredden og Gazastribens Palæstinensiske Myndighed skal ved import af produkter, der er omfattet af den relevante aftale, og som har oprindelse i Ceuta og Melilla, give dem den samme toldbehandling, som der gives produkter, der importeres fra og har oprindelse i Den Europæiske Union.

3.   Med henblik på anvendelsen af denne artikels stk. 2 vedrørende produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla finder disse regler tilsvarende anvendelse, jf. dog de særlige betingelser i bilag V.

BILAG I

INDLEDENDE BEMÆRKNINGER TIL LISTEN I BILAG II

Bemærkning 1 — Generel indledning

Listen opstiller de betingelser, alle produkter skal opfylde for at kunne betragtes som tilstrækkeligt bearbejdede eller forarbejdede i henhold til artikel 4 i dette tillægs afsnit II. Der er fire forskellige typer regler, som varierer alt efter produkt:

a)

ved bearbejdningen eller forarbejdningen må et maksimalt indhold af materialer uden oprindelsesstatus ikke overskrides

b)

ved bearbejdningen eller forarbejdningen skal de fremstillede produkters 4-cifrede position eller 6-cifrede underposition i det harmoniserede system blive forskellig fra de anvendte materialers 4-cifrede position eller 6-cifrede underposition i det harmoniserede system

c)

der skal foretages en specifik bearbejdning eller forarbejdning

d)

bearbejdningen eller forarbejdningen skal foretages af fuldt ud fremstillede materialer.

Bemærkning 2 — Listens struktur

2.1.

De første to kolonner i listen indeholder en beskrivelse af det fremstillede produkt. I kolonne 1 angives position eller kapitel i det harmoniserede system, og i kolonne 2 angives varebeskrivelsen for den bestemte position eller det bestemte kapitel i dette system. For hver angivelse i de to første kolonner er der specificeret en regel i kolonne 3. Når der i nogle tilfælde står »ex« foran angivelsen i kolonne 1, betyder det, at reglerne i kolonne 3 kun finder anvendelse på den del af den pågældende position, som er beskrevet i kolonne 2.

2.2.

Hvis flere positioner er grupperet i kolonne 1, eller der er angivet et kapitel, og kolonne 2 derfor indeholder en generaliseret varebeskrivelse, finder den tilknyttede regel i kolonne 3 anvendelse på alle produkter, der i henhold til det harmoniserede system tariferes under positioner i kapitlet eller under en af de positioner, der er grupperet i kolonne 1.

2.3.

Når der er forskellige regler i listen for forskellige produkter inden for en position, indeholder hver »indrykning« beskrivelsen af den del af positionen, der er omfattet af den tilknyttede regel i kolonne 3.

2.4.

Hvis der i kolonne 3 er fastlagt to alternative regler, som er adskilt af ordet »eller«, kan eksportøren vælge, hvilken regel der skal anvendes.

Bemærkning 3 — Eksempler på, hvordan reglerne skal anvendes

3.1.

Artikel 4 i dette tillægs afsnit II, angående produkter, der har opnået oprindelsesstatus, og som anvendes til fremstilling af andre produkter, finder anvendelse, uanset om denne status er opnået på den fabrik, hvor disse produkter anvendes, eller på en anden fabrik i en part.

3.2.

I henhold til artikel 6 i dette tillægs afsnit II, skal den bearbejdning eller forarbejdning, som foretages, være mere vidtgående end de behandlinger, der er angivet i nævnte artikel. Hvis dette ikke er tilfældet, kan varerne ikke opnå toldpræferencebehandling, selv om betingelserne i nedenstående liste er opfyldt.

Uden at dette berører artikel 6 i dette tillægs afsnit II, udgør reglerne i listen den mindstebearbejdning eller -forarbejdning, der kræves, og yderligere bearbejdning eller forarbejdning giver således også oprindelsesstatus; derimod kan en mindre grad af bearbejdning eller forarbejdning ikke give oprindelsesstatus.

Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel må anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende sådant materiale på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

Når et materiale uden oprindelsesstatus ifølge en regel ikke må anvendes på et vist fremstillingstrin, er det tilladt at anvende materialer på et tidligere stadium i fremstillingen, men ikke på et senere stadium.

Eksempel: når det ifølge listereglen for kapitel 19 kræves, at »materialer uden oprindelsesstatus henhørende under pos. 1101 til 1108 ikke må overstige 20 vægtprocent«, er anvendelsen (dvs. import) af korn henhørende under kapitel 10 (materialer på et tidligere stadium i fremstillingen) ikke begrænset.

3.3.

Såfremt en regel angiver »fremstilling på basis af alle materialer«, kan der, med forbehold af bemærkning 3.2, anvendes materialer henhørende under en hvilken som helst position (også materialer med samme varebeskrivelse og henhørende under samme position som produktet), jf. dog eventuelle specifikke begrænsninger, som også kan være indeholdt i reglen.

Ved »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under position …« eller »fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer, der henhører under samme position som produktet« forstås imidlertid, at materialer, der henhører under en hvilken som helst position, kan anvendes, bortset fra materialer med samme beskrivelse som produktet som anført i kolonne 2 i listen.

3.4.

Når det i en regel i listen specificeres, at et produkt må fremstilles af mere end ét materiale, betyder det, at et eller flere af materialerne kan anvendes. Reglen kræver ikke, at alle materialerne skal anvendes.

3.5.

Når det i en regel i listen specificeres, at et produkt skal være fremstillet af et bestemt materiale, forhindrer betingelsen ikke, at der anvendes andre materialer, som på grund af deres art ikke kan opfylde denne betingelse.

3.6.

Når der i en regel i listen angives to procentsatser for maksimalværdien af materialer uden oprindelsesstatus, der kan anvendes, må disse procentsatser ikke lægges sammen. Maksimalværdien af alle de anvendte materialer uden oprindelsesstatus må således aldrig overskride den højeste af de angivne procentsatser. Endvidere må de enkelte procentsatser for de specifikke materialer, de gælder for, ikke overskrides.

Bemærkning 4 — Generelle bestemmelser vedrørende visse landbrugsvarer

4.1.

Landbrugsvarer henhørende under kapitel 6, 7, 8, 9, 10, 12 og pos. 2401, som er dyrket eller høstet i en parts territorie, behandles som varer med oprindelse i denne parts territorie, også selv om de dyrkes af importerede frø, løg, rodstokke, opskæringer, stiklinger, podekviste eller andre levende dele af planter.

4.2.

I de tilfælde, hvor indholdet af sukker uden oprindelsesstatus i et givet produkt er underlagt begrænsninger, tages vægten af sukker henhørende under pos. 1701 (sakkarose) og 1702 (f.eks. fruktose, glukose, laktose, maltose, isoglukose eller invertsukker), som anvendes ved fremstillingen af det færdige produkt og ved fremstillingen af de produkter uden oprindelsesstatus, der indarbejdes i det færdige produkt, i betragtning ved beregningen af sådanne begrænsninger.

Bemærkning 5 — Terminologi, der anvendes i forbindelse med visse tekstilprodukter

5.1.

»Naturfibre« anvendes i listen for alle andre fibre end regenererede og syntetiske fibre. Begrebet er begrænset til stadiet, inden spinding foretages, herunder også affald, og omfatter, medmindre andet er angivet, også fibre, der er kartede, kæmmede eller på anden måde beredt, men ikke spundet.

5.2.

»Naturfibre« omfatter også hestehår henhørende under pos. 0511, natursilke henhørende under pos. 5002 og 5003 samt uld og fine eller grove dyrehår henhørende under pos. 5101 til 5105, bomuld henhørende under pos. 5201 til 5203 og andre vegetabilske fibre henhørende under pos. 5301 til 5305.

5.3.

»Spindeopløsninger«, »kemikalier« og »materialer til papirfremstilling« anvendes i listen til beskrivelse af materialer, der ikke tariferes i kapitel 50-63, og som kan anvendes til fremstilling af regenererede eller syntetiske fibre eller papirfibre eller -garn.

5.4.

»Korte kemofibre« anvendes i listen for syntetiske eller regenererede bånd (tow), korte fibre eller affald henhørende under pos. 5501 til 5507.

5.5.

Trykning (når det kombineres med vævning, strikning/hækling, tuftning eller velourisering) er defineret som en teknik, hvor en objektiv vurderet funktion, såsom farve, design eller teknisk ydeevne, overføres permanent til et tekstilsubstrat ved anvendelse af rastererings- eller valsningsteknikker, digitale teknikker eller overtrykningsteknikker.

5.6.

Trykning (som selvstændig proces) er defineret som en teknik, hvor en objektivt vurderet funktion, såsom farve, design eller teknisk ydeevne, overføres permanent til et tekstilsubstrat ved anvendelse af rastererings- eller valsningsteknikker, digitale teknikker eller overtrykningsteknikker kombineret med mindst to indledende/afsluttende processer (såsom affedtning, blegning, mercerisering, varmefiksering, opruning, kalandering, krympefri behandling, krølfri behandling, dekatering, imprægnering, reparering og nopning), forudsat at værdien af alle de anvendte materialer ikke overskrider 50 % af produktets pris ab fabrik.

Bemærkning 6 — Tolerancer for produkter, der er fremstillet af en blanding af tekstilmaterialer

6.1.

Når der for et bestemt produkt i listen er henvist til denne bemærkning, finder betingelserne i kolonne 3 ikke anvendelse på basistekstilmaterialer, der er anvendt til fremstilling af det pågældende produkt, og som sammenlagt udgør 15 % eller derunder af den samlede vægt af alle anvendte basistekstilmaterialer (jf. også bemærkning 6.3 og 6.4).

6.2.

Den i bemærkning 6.1 nævnte tolerance må imidlertid kun anvendes på blandede produkter, der er fremstillet af to eller flere basistekstilmaterialer.

Følgende materialer er basistekstilmaterialer:

natursilke

uld

grove dyrehår

fine dyrehår

hestehår

bomuld

materialer til papirfremstilling og papir

hør

hamp

jute og andre bastfibre

sisal og andre agavefibre

kokos, abaca, ramie og andre vegetabilske tekstilfibre

syntetiske endeløse kemofibre af polypropylen

syntetiske endeløse kemofibre af polyester

syntetiske endeløse kemofibre af polyamid

syntetiske endeløse kemofibre af polyacrylonitril

syntetiske endeløse kemofibre af polyimid

syntetiske endeløse kemofibre af polytetrafluoroethylen

syntetiske endeløse kemofibre af poly(phenylensulphid)

syntetiske endeløse kemofibre af poly(vinylchlorid)

andre syntetiske endeløse kemofibre

regenererede endeløse kemofibre af viskose

andre regenererede endeløse kemofibre

strømførende filamenter

syntetiske korte kemofibre af polypropylen

syntetiske korte kemofibre af polyestere

syntetiske korte kemofibre af polyamid

syntetiske korte kemofibre af polyacrylonitril

syntetiske korte kemofibre af polyimid

syntetiske korte kemofibre af polytetrafluorethylen

syntetiske korte kemofibre af poly(phenylensulphid)

syntetiske korte kemofibre af poly(vinylchlorid)

andre syntetiske korte kemofibre

regenererede korte kemofibre af viskose

andre regenererede korte kemofibre

garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet

produkter henhørende under pos. 5605 (metalliseret garn), hvori der indgår strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie

andre produkter henhørende under pos. 5605

glasfibre

metalfibre

mineralfibre.

6.3.

For produkter, hvori der indgår »garn af polyurethan opdelt af fleksible polyethersegmenter, også overspundet«, er tolerancen 20 % med hensyn til dette garn.

6.4.

For produkter, hvori der indgår »strimler bestående af en kerne af aluminiumsfolie eller en kerne af plastfolie, også beklædt med aluminiumspulver, af bredde på 5 mm og derunder, der ved hjælp af et gennemsigtigt eller farvet klæbemiddel er anbragt mellem to lag plastfolie«, er tolerancen 30 % med hensyn til disse strimler.

Bemærkning 7 — Andre tolerancer for visse tekstilprodukter

7.1.

Når der i listen henvises til denne bemærkning, kan tekstilmaterialer (med undtagelse af for og mellemfor), som ikke opfylder reglen i listen i kolonne 3 for det konfektionerede berørte produkt, anvendes, forudsat at de er tariferet under en anden position end produktet, og at deres værdi ikke overstiger 15 % af produktets pris ab fabrik.

7.2.

Materialer, der ikke tariferes under kapitel 50-63, kan anvendes frit til fremstilling af tekstilvarer, uanset om de indeholder tekstilmaterialer, jf. dog note 7.3.

7.3.

Når der gælder en procentregel, skal der tages hensyn til værdien af materialer uden oprindelsesstatus, der ikke henhører under kapitel 50-63, ved beregningen af værdien af de medgåede materialer, som ikke har oprindelsesstatus.

Bemærkning 8 — Definition af specifikke processer og enkle behandlinger, som gennemføres for visse produkter henhørende under kapitel 27

8.1.

Som »specifikke processer« (pos. ex 2707 og 2713) betragtes:

a)

vakuumdestillation

b)

gendestillation i videre fraktioner

c)

krakning

d)

reforming

e)

ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f)

proces, der består i alle følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid, neutralisering med alkalier, blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g)

polymerisation

h)

alkylering

i)

isomerisering.

8.2.

Som »specifikke processer« (pos. 2710, 2711 og 2712) betragtes:

a)

vakuumdestillation

b)

gendestillation i videre fraktioner

c)

krakning

d)

reforming

e)

ekstraktion med selektive opløsningsmidler

f)

proces, der består i alle følgende behandlinger: behandling med koncentreret svovlsyre, rygende svovlsyre eller svovldioxid, neutralisering med alkalier, blegning og rensning med naturligt aktive jordarter, aktiverede jordarter, aktiveret kul eller bauxit

g)

polymerisation

h)

alkylering

i)

isomerisering

j)

kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: afsvovling ved anvendelse af hydrogen, når produkternes svovlindhold derved reduceres med mindst 85 % (metode ASTM D 1266-59 T)

k)

kun for produkter henhørende under pos. 2710: afparaffinering, dog ikke ved simpel filtrering

l)

kun for tunge olier henhørende under pos. ex 2710: hydrogenbehandling — dog ikke afsvovling — ved hvilken hydrogenet ved et tryk på over 20 bar og en temperatur på over 250 °C deltager aktivt i en kemisk reaktion ved hjælp af en katalysator. Efterfølgende hydrogenbehandling af smøreolier henhørende under pos. ex 2710 (hydrofinishing eller affarvning) især med henblik på forbedring især af eller stabiliteten betragtes ikke som en specifik proces

m)

kun for brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: atmosfærisk destillation, når der ved destillation efter ASTM D 86 op til 300 °C overdestilleres mindre end 30 rumfangsprocent (herunder tab ved destillationen)

n)

kun for andre tunge olier end gasolier og brændselsolier henhørende under pos. ex 2710: bearbejdning ved elektrisk højfrekvensudladning

o)

kun for rå varer (undtagen vaselin, ozokerit, montanvoks og tørvevoks, paraffin med indhold af olie på under 0,75 vægtprocent) henhørende under pos. ex 2712: olieudskillelse ved fraktioneret krystallisation.

8.3.

For pos. ex 2707 og 2713 giver simple behandlinger, såsom rensning, klaring, udblødning, udskilning af vand, filtrering, farvning, mærkning, opnåelse af et givet svovlindhold ved blanding af produkter med forskelligt svovlindhold og alle kombinationer af disse behandlinger eller lignende behandlinger, ikke oprindelsesstatus.

Bemærkning 9 — Definition af specifikke processer og enkle behandlinger, som gennemføres for visse produkter

9.1.

Produkter henhørende under kapitel 30, som er fremstillet i en part ved anvendelse af cellekulturer, betragtes som produkter med oprindelsesstatus i den pågældende part. »Cellekulturer« er defineret som dyrkning af menneske-, dyre- eller planteceller under kontrollerede forhold (såsom fast temperatur, dyrkningsmedie, gasblanding, pH-værdi) uden for en levende organisme.

9.2.

Produkter henhørende under kapitel 29 (bortset fra 2905.43 til 2905.44), 30, 32, 33 (bortset fra 3302.10, 3301), 34, 35 (bortset fra 35.01, 3502.11 til 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (bortset fra 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) og 39 (bortset fra 39.16 til 39.26) som er fremstillet i en kontraherende part ved hjælp af gæring, betragtes som havende oprindelsesstatus i den pågældende part. »Gæring« er en bioteknologisk proces, hvor menneske-, dyre- eller planteceller, bakterier, gær, svampe eller enzymer anvendes til fremstilling af produkter henhørende under kapitel 29-39.

9.3.

Følgende bearbejdninger betragtes som tilstrækkelige i henhold til Artikel 4, stk. 1, for så vidt angår produkter henhørende under kapitel 28, 29 (bortset fra 2905.43-2905.44), 30, 32, 33 (bortset fra 3302.10, 3301), 34, 35 (bortset fra 35.01, 3502.11-3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (bortset fra 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) og 39 (bortset fra 39.16-39.26):

Kemisk reaktion: En »kemisk reaktion« er en proces (herunder en biokemisk proces), som resulterer i et molekyle med en ny struktur ved brydning af intramolekylære bindinger og ved dannelse af nye intramolekylære bindinger eller ved ændring af atomers placering i et molekyle. En kemisk reaktion kan angives ved en ændring af »CAS-nummeret«.

Følgende processer bør ikke tages i betragtning med henblik på oprindelsesstatus: a) opløsning i vand eller andre opløsningsmidler, b) fjernelse af opløsningsmidler, herunder vand, eller c) tilsætning eller fjernelse af krystalvand. En kemisk reaktion som defineret ovenfor medfører oprindelsesstatus.

Blandinger: En bevidst og proportionelt kontrolleret blanding (herunder opløsning) af materialer, bortset fra tilsætning af fortyndingsmidler, for at opfylde på forhånd fastsatte specifikationer, som resulterer i fremstillingen af en vare, der har fysiske eller kemiske egenskaber, der er relevante for varens formål eller anvendelser, og som er forskellig fra inputmaterialerne, giver en vare oprindelsesstatus.

Oprensning: Oprensning medfører oprindelsesstatus, forudsat at oprensningen foregår i en eller begge parters område, og at en af følgende betingelser er opfyldt:

a)

oprensning af en vare, som resulterer i fjernelsen af mindst 80 % af de eksisterende urenheder, eller

b)

reduktion eller fjernelse af urenheder, som resulterer i, at varen er egnet til en eller flere af følgende anvendelser:

i)

stoffer af farmaceutisk, medicinsk, kosmetisk, dyremedicinsk eller fødevaremæssige kvalitet

ii)

kemiske produkter og reagenser til analytisk, diagnostisk eller laboratoriebrug

iii)

elementer og komponenter til brug i mikroelektronik

iv)

specialiserede optiske anvendelser

v)

bioteknologiske anvendelser (f.eks. cellekulturer, genetisk teknologi eller som katalysator)

vi)

bærestof i en adskillelsesproces, eller

vii)

gradering af cellekerner.

Ændring i partikelstørrelse: En bevidst og kontrolleret modificering af partikelstørrelsen for en vare, bortset fra ved simpel knusning eller presning, som resulterer i en vare med en defineret partikelstørrelse, en defineret partikelstørrelsesfordeling eller et defineret overfladeareal, som er relevant for anvendelsen af den fremstillede vare, og med andre fysiske eller kemiske egenskaber end inputmaterialerne, giver en vare oprindelsesstatus.

Standardmaterialer: Standardmaterialer (herunder standardopløsninger) er præparater, der er egnede til analyse-, kalibrerings- eller referenceformål, og som har præcise renhedsgrader eller proportioner, der er attesteret af producenten. Fremstilling af standardmaterialer medfører oprindelsesstatus.

Isomerseparation: Isolation eller udskillelse af isomerer fra en blanding af isomerer medfører oprindelsesstatus.

BILAG II

LISTE OVER BEARBEJDNINGER ELLER FORARBEJDNINGER, SOM MATERIALER UDEN OPRINDELSESSTATUS SKAL UNDERGÅ, FOR AT DET FREMSTILLEDE PRODUKT KAN FÅ OPRINDELSESSTATUS

HS-position

Produktbeskrivelse

Bearbejdning eller forarbejdning af materialer uden oprindelsesstatus, som giver oprindelsesstatus

(1)

(2)

(3)

Kapitel 1

Levende dyr

Alle dyr, der henhører under kapitel 1, er fuldt ud fremstillet

Kapitel 2

Kød og spiselige slagtebiprodukter

Fremstilling, ved hvilken alt kød og alle spiselige slagtebiprodukter i de produkter, der henhører under dette kapitel, er fuldt ud fremstillet

Kapitel 3

Fisk og krebsdyr, bløddyr og andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 3, er fuldt ud fremstillet

Kapitel 4

Mælk og mejeriprodukter; fugleæg; naturlig honning; spiselige produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 4, er fuldt ud fremstillet

ex kapitel 5

Diverse produkter af animalsk oprindelse, ikke andetsteds tariferet, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer

ex 0511 91

Fiskerogn og fiskemælke, ikke spiselige

Al rogn og alle mælke er fuldt ud fremstillet

Kapitel 6

Levende træer og andre levende planter; løg, rødder og lign.; afskårne blomster og blade

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 6, er fuldt ud fremstillet

Kapitel 7

Spiselige grøntsager samt visse rødder og rodknolde

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 7, er fuldt ud fremstillet

Kapitel 8

Spiselige frugter og nødder; skaller af citrusfrugter og meloner

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte frugter, nødder og skaller af citrusfrugter og meloner, der henhører under kapitel 8, er fuldt ud fremstillet

Kapitel 9

Kaffe, te, maté og krydderier

Fremstilling på basis af alle materialer

Kapitel 10

Korn

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 10, er fuldt ud fremstillet

Kapitel 11

Mølleriprodukter; malt; stivelse; inulin; hvedegluten

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 8, 10 og 11, pos. 0701 , 0714 , 2302 og 2303 og underpos. 0710 10 , er fuldt ud fremstillet

Kapitel 12

Olieholdige frø og frugter; diverse andre frø og frugter; planter til industriel og medicinsk brug; halm og foderplanter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex kapitel 13

Schellak og lign.; karbohydratgummier og naturharpikser samt andre plantesafter og planteekstrakter undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer

ex 1302

Pektinstoffer, pektinater og pektater

Fremstilling på basis af alle materialer, og ved hvilken vægten af anvendt sukker ikke overstiger 40 vægtprocent af det færdige produkt

Kapitel 14

Vegetabilske flettematerialer; vegetabilske produkter, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling på basis af alle materialer

ex kapitel 15

Animalske og vegetabilske fedtstoffer og olier samt deres spaltningsprodukter; tilberedt spisefedt; animalsk og vegetabilsk voks undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

1504 til 1506

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk og havpattedyr samt fraktioner deraf; uldfedt og fedtstoffer udvundet deraf (herunder lanolin); andre animalske fedtstoffer og olier samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Fremstilling på basis af alle materialer

1508

Jordnøddeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme underposition som produktet

1509 og 1510

Olivenolie og fraktioner deraf

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte vegetabilske materialer er fuldt ud fremstillet

1511

Palmeolie og fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme underposition som produktet

ex 1512

Solsikkeolie samt fraktioner deraf:

 

Til teknisk eller industriel anvendelse, bortset fra fremstilling af fødevarer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

I andre tilfælde

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte vegetabilske materialer er fuldt ud fremstillet

1515

Andre vegetabilske fedtstoffer og olier (herunder jojobaolie) samt fraktioner deraf, også raffinerede, men ikke kemisk modificerede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme underposition som produktet

ex 1516

Fedtstoffer og olier udvundet af fisk samt fraktioner deraf

Fremstilling på basis af alle materialer

1520

Rå glycerol (glycerin); glycerolvand og glycerollud

Fremstilling på basis af alle materialer

Kapitel 16

Tilberedte varer af kød, fisk, krebsdyr, bløddyr eller andre hvirvelløse vanddyr

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2, 3 og 16, er fuldt ud fremstillet

ex kapitel 17

Sukker og sukkervarer, undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

1702

Andet sukker, herunder kemisk ren laktose, maltose, glukose og fruktose, i fast form; sirup og andre sukkeropløsninger uden indhold af tilsatte smagsstoffer eller farvestoffer; kunsthonning, også blandet med naturlig honning; karamel:

 

Kemisk ren maltose og fruktose

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer henhørende under pos. 1702

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken vægten af anvendte materialer, der henhører under pos. 1101 til 1108 , 1701 og 1703 , ikke overstiger 30 vægtprocent af det færdige produkt

1704

Sukkervarer uden indhold af kakao (herunder hvid chokolade)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken:

vægten af anvendt sukker ikke overstiger 40 vægtprocent af det færdige produkt

eller

værdien af det anvendte sukker ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

ex kapitel 18

Kakao og tilberedte varer deraf undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken vægten af anvendt sukker ikke overstiger 40 vægtprocent af det færdige produkt

ex 1806

Chokolade og andre tilberedte fødevarer med indhold af kakao undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken:

vægten af anvendt sukker ikke overstiger 40 vægtprocent af det færdige produkt

eller

værdien af det anvendte sukker ikke overstiger 30 % af produktets pris ab fabrik

1806 10

Kakaopulver, tilsat sukker eller andre sødemidler:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken vægten af anvendt sukker ikke overstiger 40 vægtprocent af det færdige produkt

1901

Maltekstrakt; tilberedte fødevarer fremstillet af mel, gryn, groft mel, stivelse eller maltekstrakt, også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 40 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet; tilberedte fødevarer fremstillet af produkter henhørende under pos. 0401 til 0404 , også med indhold af kakao, såfremt dette udgør mindre end 5 vægtprocent beregnet på et fuldstændig fedtfrit grundlag, ikke andetsteds tariferet:

 

Maltekstrakt

Fremstilling på basis af korn henhørende under kapitel 10

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken den individuelle vægt af sukker og materialer, der henhører under kapitel 4, ikke overstiger 40 vægtprocent af det færdige produkt

1902

Pastaprodukter, også kogte eller med fyld (af kød eller andre varer) eller på anden måde tilberedt, f.eks. spaghetti, makaroni, nudler, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, også tilberedt

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken:

vægten af anvendte materialer, der henhører under pos. 1006 og 1101 til 1108 , ikke overstiger 20 vægtprocent af det færdige produkt, og

vægten af anvendte materialer, der henhører under kapitel 2, 3 og 16, ikke overstiger 20 vægtprocent af det færdige produkt

1903

Tapioka og tapiokaerstatninger fremstillet af stivelse, i form af flager, gryn, perlegryn, sigtemel og lign.

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen kartoffelstivelse henhørende under pos. 1108

1904

Tilberedte fødevarer fremstillet ved ekspandering eller ristning af korn eller kornprodukter (f.eks. cornflakes); korn (undtagen majs) i form af kerner, flager eller andet bearbejdet korn (undtagen mel, gryn eller groft mel), forkogt eller på anden måde tilberedt, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken:

vægten af anvendte materialer, der henhører under pos. 1006 og 1101 til 1108 , ikke overstiger 20 vægtprocent af det færdige produkt, og

vægten af anvendt sukker ikke overstiger 40 vægtprocent af det færdige produkt

1905

Brød, wienerbrød, kager, kiks og andet bagværk, også tilsat kakao; kirkeoblater, oblatkapsler af den art der anvendes til lægemidler, segloblater og lignende varer af mel eller stivelse

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken vægten af anvendte materialer, der henhører under pos. 1006 og 1101 til 1108 , ikke overstiger 20 vægtprocent af det færdige produkt

ex kapitel 20

Varer af grøntsager, frugter, nødder eller andre planter og plantedele undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

2002 og 2003

Tomater, svampe og trøfler, tilberedt eller konserveret på anden måde end med eddike eller eddikesyre

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 7, er fuldt ud fremstillet

2006

Grøntsager, frugter, nødder, frugtskaller og andre plantedele, tilberedt med sukker (afløbne, glaserede eller kandiserede)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken vægten af anvendt sukker ikke overstiger 40 vægtprocent af det færdige produkt

2007

Syltetøj, frugtgelé, marmelade, frugt- eller nøddepuré samt frugt- eller nøddemos, fremstillet ved kogning, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken vægten af anvendt sukker ikke overstiger 40 vægtprocent af det færdige produkt

ex 2008

Andre produkter end:

Nødder, ikke tilsat sukker eller alkohol

Jordnøddesmør; blandinger på basis af korn; palmehjerter; majs

Frugter og nødder, kogt på anden måde end i vand eller ved dampkogning, uden indhold af tilsat sukker, frosne

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken vægten af anvendt sukker ikke overstiger 40 vægtprocent af det færdige produkt

2009

Frugt- og grønsagssafter (herunder druemost), ugærede og ikke tilsat alkohol, også tilsat sukker eller andre sødemidler

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken vægten af anvendt sukker ikke overstiger 40 vægtprocent af det færdige produkt

ex kapitel 21

Diverse produkter fra fødevareindustrien undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

2103

Saucer samt tilberedninger til fremstilling deraf; sammensatte smagspræparater

Sennepsmel og tilberedt sennep

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet sennepsmel og tilberedt sennep kan dog anvendes

Fremstilling på basis af alle materialer

2105

Konsumis, også med indhold af kakao

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken:

den individuelle vægt af anvendt sukker og materialer, der henhører under kapitel 4, ikke overstiger 40 vægtprocent af det færdige produkt,

og

den samlede kombinerede vægt af anvendt sukker og materialer, der henhører under kapitel 4, ikke overstiger 60 vægtprocent af det færdige produkt

2106

Tilberedte fødevarer, ikke andetsteds tariferet

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ved hvilken vægten af anvendt sukker ikke overstiger 40 vægtprocent af det færdige produkt

ex kapitel 22

Drikkevarer, ethanol (ethylalkohol) og eddike undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under underpos. 0806 10 , 2009 61 og 2009 69 , er fuldt ud fremstillet

2202

Vand, herunder mineralvand og vand tilsat kulsyre, tilsat sukker eller andre sødemidler eller aromatiseret, og andre ikke-alkoholholdige drikkevarer, undtagen frugt- og grønsagssafter henhørende under pos. 2009

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

2207 og 2208

Ethanol (ethylalkohol), ikke denatureret, med et alkoholindhold på over eller under 80 % vol.; spiritus, likør og andre spiritusholdige drikkevarer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 2207 eller 2208 , ved hvilke alle anvendte materialer, der henhører under underpos 0806 10 , 2009 61 og 2009 69 , er fuldt ud fremstillet

ex kapitel 23

Rest- og affaldsprodukter fra fødevareindustrien; tilberedt dyrefoder undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

2309

Tilberedninger, af den art der anvendes som dyrefoder

Fremstilling, ved hvilken:

alle anvendte materialer, der henhører under kapitel 2 og 3, er fuldt ud fremstillet

vægten af anvendte materialer, der henhører under kapitel 10 og 11 og pos. 2302 og 2303 , ikke overstiger 20 vægtprocent af det færdige produkt

den individuelle vægt af anvendt sukker og materialer, der henhører under kapitel 4, ikke overstiger 40 vægtprocent af det færdige produkt, og

den samlede kombinerede vægt af anvendt sukker og materialer, der henhører under kapitel 4, ikke overstiger 50 vægtprocent af det færdige produkt

ex kapitel 24

Tobak og fabrikerede tobakserstatninger undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, ved hvilken vægten af anvendte materialer, der henhører under pos. 2401 , ikke overstiger 30 % af den samlede vægt af anvendte materialer, der henhører under kapitel 24

2401

Tobak, rå eller ufabrikeret; tobaksaffald

Fremstilling, ved hvilken alle anvendte materialer, der henhører under pos. 2401 , er fuldt ud fremstillet

ex 2402

Cigaretter, af tobak eller tobakserstatning

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og undtagen røgtobak henhørende under underpos. 2403 19 , ved hvilken mindst 10 vægtprocent af alle de anvendte materialer, der henhører under pos. 2401 , er fuldt ud fremstillet

ex 2403

Produkter bestemt til inhalation ved opvarmning eller på anden måde, uden forbrænding

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, ved hvilken mindst 10 vægtprocent af alle de anvendte materialer, der henhører under pos. 2401 , er fuldt ud fremstillet

ex kapitel 25

Salt; svovl; jord- og stenarter; gips, kalk og cement undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik

ex 2519

Naturligt magnesiumkarbonat, (magnesit), knust og pakket i lufttætte beholdere, magnesiumoxid, også rent, undtagen smeltet eller dødbrændt (sintret) magnesia

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Naturligt magnesiumkarbonat (magnesit) må dog anvendes

Kapitel 26

Malme, slagger og aske

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex kapitel 27

Mineralske brændselsstoffer, mineralolier og destillationsprodukter deraf; bituminøse stoffer; mineralsk voks undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 2707

Olier, for så vidt deres indhold af aromatiske bestanddele er større end deres indhold af ikke-aromatiske bestanddele, og som er lignende olier som mineralolier, der er udvundet ved destillation af højtemperaturstjære fra stenkul, af hvilke der ved destillation på op til 250 °C overdestilleres 65 rumfangsprocent og derover (herunder blandinger af benzin og benzen), til anvendelse som brændstof

Raffinering og/eller en eller flere specifikke processer  (4)

eller

Andre processer, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

2710

Jordolier og olier hidrørende fra bituminøse mineraler, undtagen råolie; præparater, ikke andetsteds tariferet, indeholdende som karaktergivende bestanddel 70 vægtprocent eller derover af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler; affaldsolier

Raffinering og/eller en eller flere specifikke processer  (4)

eller

Andre processer, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

2711

Jordoliegas og andre gasformige karbonhydrider

Raffinering og/eller en eller flere specifikke processer  (4)

eller

Andre processer, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

2712

Vaselin; paraffin, mikrovoks, ozokerit, montanvoks, tørvevoks og anden mineralvoks samt lignende produkter fremstillet ad syntetisk vej eller på anden måde, også farvet

Raffinering og/eller en eller flere specifikke processer  (4)

eller

Andre processer, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

2713

Jordoliekoks, kunstig asfaltbitumen og andre restprodukter fra jordolie eller fra olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Raffinering og/eller en eller flere specifikke processer  (4)

eller

Andre processer, ved hvilke alle anvendte materialer henhører under en anden position end det færdige produkt. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 28

Uorganiske kemikalier; uorganiske eller organiske forbindelser af ædle metaller, af sjældne jordarters metaller, af radioaktive grundstoffer og af isotoper

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex kapitel 29

Uorganiske kemikalier undtagen:

Specifik(ke) proces(ser)  (7)

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 2901

Acycliske karbonhydrider, bestemt til anvendelse som brændstof

Specifik(ke) proces(ser)  (7)

eller

Raffinering og/eller en eller flere specifikke processer  (4)

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 2902

Cycloalkaner og cycloalkener (undtagen azulener), benzen, toluen og xylener, til anvendelse som brændstof

Specifik(ke) proces(ser)  (7)

eller

Raffinering og/eller en eller flere specifikke processer  (4)

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 2905

Metalalkoholater af alkoholer henhørende under denne position og af ethanol

Specifik(ke) proces(ser)  (7)

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, herunder andre materialer henhørende under pos. 2905 . Metalalkoholater, der henhører under denne position, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 30

Farmaceutiske produkter

Specifik(ke) proces(ser)  (7)

eller

Fremstilling på basis af alle materialer

Kapitel 31

Gødningsstoffer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 32

Garve- og farvestofekstrakter; garvesyrer og derivater deraf; farver, pigmenter og andre farvestoffer; maling og lakker; kit, spartelmasse og lign.; trykfarver, blæk og tusch

Specifik(ke) proces(ser)  (7)

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 33

Flygtige vegetabilske olier og resinoider; parfumevarer, kosmetik og toiletmidler

Specifik(ke) proces(ser)  (7)

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 34

Sæbe, organiske overfladeaktive stoffer samt vaske- og rengøringsmidler, smøremidler, syntetisk voks, tilberedt voks, pudse- og skuremidler, lys og lignende produkter, modellermasse, dentalvoks og andre dentalpræparater på basis af gips

Specifik(ke) proces(ser)  (7)

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 35

Proteiner; modificeret stivelse; lim og klister; enzymer

Specifik(ke) proces(ser)  (7)

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 36

Krudt og andre eksplosive stoffer; pyrotekniske artikler; tændstikker; pyrofore legeringer; visse brændbare materialer

Specifik(ke) proces(ser)  (7)

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 37

Fotografiske og kinematografiske artikler

Specifik(ke) proces(ser)  (7)

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex kapitel 38

Diverse kemiske produkter undtagen:

Specifik(ke) proces(ser)  (7)

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme position som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 3811

Præparater til modvirkning af bankning, oxydation, korrosion eller harpiksdannelse, viskositetsforhøjende præparater og andre tilberedte additiver til mineralolier (herunder benzin) eller til andre væsker, som anvendes til samme formål som mineralolier

Specifik(ke) proces(ser)  (7)

eller

Tilberedte additiver til smøreolier, med indhold af olier udvundet af jordolier eller af olier hidrørende fra bituminøse mineraler

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer, der henhører under pos. 3811 , ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 3824 99 og ex 3826 00

Biodiesel

Fremstilling, ved hvilken der fremstilles biodiesel ved transesterificering og/eller esterificering eller ved hydrolyse

Kapitel 39

Plast og varer deraf

Specifik(ke) proces(ser)  (7)

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet. Materialer, der henhører under samme underposition som produktet, må dog anvendes, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 20 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex kapitel 40

Gummi og varer deraf undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 4012

Regummerede dæk, massive og hule ringe, af gummi

Regummering af brugte dæk

ex kapitel 41

Rå huder og skind (undtagen pelsskind) samt læder undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

4104 til 4106

Garvede eller »crust« huder og skind, uden hår, også spaltede, men ikke yderligere beredte

Eftergarvning af garvet læder

eller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

Kapitel 42

Varer af læder; sadelmagerarbejder; rejseartikler, håndtasker og lignende varer; varer af tarme

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex kapitel 43

Pelsskind og kunstigt pelsskind samt varer deraf undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 4302

Garvede eller beredte pelsskind, sammensatte:

 

I form af kvadrater, rektangler, kors og lignende

Blegning eller farvning samt udklipning og sammensætning af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind

4303

Beklædningsgenstande og tilbehør dertil samt andre varer af pelsskind

Fremstilling på basis af garvede eller beredte ikke-sammensatte pelsskind henhørende under pos. 4302

ex kapitel 44

Træ og varer deraf; trækul undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex 4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

Høvling, slibning eller samling ende-til-ende

ex 4408

Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ) og til fremstilling af krydsfinér, af tykkelse ikke over 6 mm, splejset, samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, af tykkelse ikke over 6 mm, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende

Splejsning, høvling, slibning eller samling ende-til-ende

ex 4410 til ex 4413

Ramme- og møbellister af træ samt profilerede lister af træ til bygningsbrug

Forarbejdning til ramme- og møbellister

ex 4415

Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande, af træ

Fremstilling på basis af planker og brædder, ikke afskåret i færdige længder

ex 4418

Tømrer- og snedkerarbejder af træ til bygningsbrug

Ramme- og møbellister

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Dog må lamelplader (celleplader) og tagspån (»shingles« og »shakes«) af træ anvendes

Forarbejdning til ramme- og møbellister

ex 4421

Tændstikemner; træpløkke til fodtøj

Fremstilling på basis af træ henhørende under alle positioner, undtagen trætråd henhørende under pos. 4409

Kapitel 45

Kork og varer deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 46

Kurvemagerarbejder og andre varer af flettematerialer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 47

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald)

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 48

Papir og pap; varer af papirmasse, papir og pap

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 49

Bøger, aviser, billeder og andre tryksager; håndskrevne eller maskinskrevne arbejder samt tegninger

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex kapitel 50

Natursilke undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 5003

Affald af natursilke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt garnaffald og opkradset tekstilmateriale), kartet eller kæmmet

Kartning eller kæmning af affald af natursilke

5004 til ex 5006

Garn af natursilke og garn af affald af natursilke

 (5)

Spinding af naturfibre

eller

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med spinding

eller

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med snoning

eller

Snoning kombineret med enhver mekanisk proces

5007

Vævet stof af natursilke eller af affald af natursilke

 (5)

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre kombineret med vævning

eller

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med vævning

eller

Snoning eller enhver mekanisk proces kombineret med vævning

eller

Vævning kombineret med farvning

eller

Farvning af garn kombineret med vævning

eller

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig proces)

ex kapitel 51

Uld samt fine eller grove dyrehår; garn og vævet stof af hestehår undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

5106 til 5110

Garn af uld, af fine eller af grove dyrehår eller af hestehår

 (5)

Spinding af naturfibre

eller

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med enhver mekanisk proces

5111 til 5113

Vævet stof af uld, af fine eller grove dyrehår eller af hestehår

 (5)

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre kombineret med vævning

eller

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med vævning

eller

Vævning kombineret med farvning

eller

Farvning af garn kombineret med vævning

eller

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig proces)

ex kapitel 52

Bomuld undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

5204 til 5207

Garn og tråd af bomuld

 (5)

Spinding af naturfibre

eller

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med enhver mekanisk proces

5208 til 5212

Vævet stof af bomuld

 (5)

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre kombineret med vævning

eller

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med vævning

eller

Snoning eller enhver mekanisk proces kombineret med vævning

eller

Vævning kombineret med farvning eller overtrækning eller laminering

eller

Farvning af garn kombineret med vævning

eller

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig proces)

ex kapitel 53

Andre vegetabilske tekstilfibre; papirgarn og vævet stof af papirgarn undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

5306 til 5308

Garn af andre vegetabilske tekstilfibre;

papirgarn

 (5)

Spinding af naturfibre

eller

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med enhver mekanisk proces

5309 til 5311

Vævet stof af andre vegetabilske tekstilfibre; vævet stof af papirgarn

 (5)

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre kombineret med vævning

eller

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med vævning

eller

Vævning kombineret med farvning eller overtrækning eller laminering

eller

Farvning af garn kombineret med vævning

eller

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig proces)

5401 til 5406

Garn, monofilamenter og tråd af endeløse kemofibre

 (5)

Spinding af naturfibre

eller

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med enhver mekanisk proces

5407 og 5408

Vævet stof af garn af endeløse kemofibre

 (5)

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre kombineret med vævning

eller

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med vævning

eller

Snoning eller enhver mekanisk proces kombineret med vævning

eller

Farvning af garn kombineret med vævning

eller

Vævning kombineret med farvning eller overtrækning eller laminering

eller

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig proces)

5501 til 5507

Korte kemofibre

Ekstrudering af kemofibre

5508 til 5511

Garn og sytråd af korte kemofibre

 (5)

Spinding af naturfibre

eller

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med enhver mekanisk proces

5512 til 5516

Vævet stof af garn af korte kemofibre

 (5)

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre kombineret med vævning

eller

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med vævning

eller

Snoning eller enhver mekanisk proces kombineret med vævning

eller

Vævning kombineret med farvning eller overtrækning eller laminering

eller

Farvning af garn kombineret med vævning

eller

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig proces)

ex kapitel 56

Vat, filt og fiberdug; særligt garn; sejlgarn, reb og tovværk samt varer deraf undtagen:

 (5)

Spinding af naturfibre

eller

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

5601

Vat af tekstilmaterialer samt varer af vat; tekstilfibre, hvis længde ikke overstiger 5 mm (flok), støv og nopper af tekstilmaterialer

Spinding af naturfibre

eller

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Velourisering kombineret med farvning eller trykning

eller

Overtrækning, velourisering, laminering eller metalisering kombineret med mindst to andre vigtige forberedende eller afsluttende processer (f.eks. kalandering, krympefri behandling, varmefiksering, krølfri behandling), forudsat at værdien af alle de anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

5602

Filt, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret:

 

Nålefilt

 (5)

Ekstrudering af kemofibre kombineret med fremstilling af stof.

Dog kan:

endeløse fibre af polypropylen henhørende under pos. 5402

fibre af polypropylen henhørende under pos. 5503 eller 5506 eller

bånd (tow) af endeløse fibre af polypropylen henhørende under pos. 5501

anvendes, forudsat at de enkelte fibres finhed er mindre end 9 decitex, og at deres samlede værdi ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling af fiberdug alene i tilfælde af filt, der er fremstillet på basis af naturlige fibre

I andre tilfælde

 (5)

Ekstrudering af kemofibre kombineret med fremstilling af stof

eller

Fremstilling af fiberdug alene i tilfælde af andet filt, der er fremstillet på basis af naturlige fibre

5603

Fiberdug, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

 

5603 11 til 5603 14

Fiberdug af endeløse kemofibre, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

Fremstilling på basis af:

retningsbestemte eller tilfældigt orienterede endeløse fibre

eller

naturlige eller syntetiske stoffer eller polymerer

i begge tilfælde efterfulgt af binding til fiberdug

5603 91 til 5603 94

Fiberdug, bortset fra fiberdug af endeløse kemofibre, også imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret

Fremstilling på basis af:

retningsbestemte eller tilfældigt orienterede korte fibre

og/eller

skårne garntråde, af naturlig eller syntetisk oprindelse

i begge tilfælde efterfulgt af binding til fiberdug

5604

Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil; tekstilgarn samt strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 , imprægneret, overtrukket, belagt eller beklædt med gummi eller plast:

 

Tråde og snore af gummi, overtrukket med tekstil

Fremstilling på basis af tråde og snore af gummi, uden tekstilovertræk

I andre tilfælde

 (5)

Spinding af naturfibre

eller

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med enhver mekanisk proces

5605

Metalliseret garn, også overspundet, bestående af tekstilgarn eller strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 , i forbindelse med metal i form af tråd, bånd eller pulver eller overtrukket med metal

 (5)

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre

eller

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med enhver mekanisk proces

5606

Overspundet garn samt overspundne strimler og lignende som nævnt i pos. 5404 eller 5405 (bortset fra garn henhørende under pos. 5605 og overspundet garn af hestehår); chenillegarn; krimmergarn (»chaînettegarn«)

 (5)

Ekstrudering af kemofibre kombineret med spinding

eller

Snoning kombineret med overspinding

eller

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre

eller

Velourisering kombineret med farvning

Kapitel 57

Gulvtæpper og anden gulvbelægning af tekstilmaterialer

 (5)

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre kombineret med vævning eller tuftning

eller

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med vævning eller tuftning

eller

Fremstilling af kokosfibre eller sisal eller jute eller klassisk ringspundet viskose

eller

Tuftning kombineret med farvning eller trykning

eller

Velourisering kombineret med farvning eller trykning

eller

Ekstrudering af kemofibre kombineret med ikke-vævningsteknikker, som omfatter gennemstikning

Stof af jute må anvendes som bundstof

ex kapitel 58

Særlige vævede stoffer; tuftede tekstilstoffer; blonder og kniplinger; tapisserier; possementartikler; broderier undtagen:

 (5)

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre kombineret med vævning eller tuftning

eller

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med vævning eller tuftning

eller

Vævning kombineret med farvning eller velourisering eller overtrækning eller laminering eller metalisering

eller

Tuftning kombineret med farvning eller trykning

eller

Velourisering kombineret med farvning eller trykning

eller

Farvning af garn kombineret med vævning

eller

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig proces)

5805

Håndvævede tapisserier (af typerne Gobelin, Flandern, Aubusson, Beauvais og lign.) og broderede tapisserier (med gobelinsting, korssting og lign.), også konfektionerede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

5810

Broderier i løbende længder, strimler eller motiver

Brodering, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer, henhørende under enhver position undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet, ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

5901

Tekstilstof, overtrukket med vegetabilske karbohydratgummier eller stivelsesholdige substanser, af den art der anvendes til fremstilling af bogbind, etuier, mv.; kalkerlærred; præpareret malerlærred; buckram og lignende stivede tekstilstoffer, af den art der anvendes til fremstilling af hatte

Vævning kombineret med farvning eller velourisering eller overtrækning eller laminering eller metalisering

eller

Velourisering kombineret med farvning eller trykning

5902

Cordvæv (stræklærred) fremstillet af garn med høj styrke, af nylon eller andre polyamider, polyestere eller viskose:

 

Med et indhold af højst 90 vægtprocent tekstilmaterialer

Vævning

I andre tilfælde

Ekstrudering af kemofibre kombineret med vævning

5903

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med plast, undtagen varer henhørende under pos. 5902

Vævning kombineret med imprægnering eller overtrækning eller belægning eller laminering eller metalisering

eller

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig proces)

5904

Linoleum, også i tilskårne stykker; gulvbelægningsmaterialer bestående af tekstilunderlag med overtræk eller belægning, også i tilskårne stykker

 (5)

Vævning kombineret med farvning eller overtrækning eller laminering eller metalisering

Stof af jute må anvendes som bundstof

5905

Vægbeklædning af tekstilmaterialer:

Imprægneret, overtrukket, belagt eller lamineret med gummi, plast eller andre materialer

Vævning, strikning eller fremstilling af fiberdug kombineret med imprægnering eller overtrækning eller belægning eller laminering eller metalisering

I andre tilfælde

 (5)

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre kombineret med vævning

eller

Ekstrudering af endeløse kemofibre kombineret med vævning

eller

Vævning, strikning eller fremstilling af fiberdug kombineret med farvning eller overtrækning eller laminering

eller

Vævning kombineret med trykning

eller

Trykning (som selvstændig proces)

5906

Tekstilstof, gummeret, undtagen varer henhørende under pos. 5902

 

Af trikotage

 (5)

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre kombineret med strikning/hækling

eller

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med strikning/hækling

eller

Strikning eller hækling kombineret med gummiering

eller

Gummiering kombineret med mindst to andre vigtige forberedende eller afsluttende processer (f.eks. kalandering, krympefri behandling, varmefiksering, krølfri behandling), forudsat at værdien af alle de anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Andet stof fremstillet af syntetisk filamentgarn, med indhold af tekstilmaterialer på over 90 vægtprocent

Ekstrudering af kemofibre kombineret med vævning

I andre tilfælde

Vævning, strikning eller enhver ikke-vævnings proces kombineret med farvning eller overtrækning/gummiering

eller

Garnfarvning kombineret med vævning, strikning eller en ikke-vævningsproces

eller

Gummiering kombineret med mindst to andre vigtige forberedende eller afsluttende processer (f.eks. kalandering, krympefri behandling, varmefiksering, krølfri behandling), forudsat at værdien af alle de anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

5907

Tekstilstof, imprægneret, overtrukket eller belagt på anden måde; malede teaterkulisser, malede atelierbagtæpper og lign.

Vævning eller strikning eller fremstilling af fiberdug kombineret med farvning eller trykning eller overtrækning eller imprægnering eller belægning

eller

Velourisering kombineret med farvning eller trykning

eller

Trykning (som selvstændig proces)

5908

Væger af tekstil, vævede, flettede eller strikkede, til lamper, ovne, gastændere, lys og lign.; glødenet og glødestrømper samt rørformede emner til fremstilling deraf, også imprægnerede:

 

Glødenet og glødestrømper, imprægnerede

Fremstilling på basis af rørformede strikkede/hæklede emner af tekstil

I andre tilfælde

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

5909 til 5911

Tekstilvarer til teknisk brug

 (5)

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre kombineret med vævning

eller

Ekstrudering af kemofibre kombineret med vævning

eller

Vævning kombineret med farvning eller overtrækning eller laminering

eller

Overtrækning, velourisering, laminering eller metalisering kombineret med mindst to andre vigtige forberedende eller afsluttende processer (f.eks. kalandering, krympefri behandling, varmefiksering, krølfri behandling), forudsat at værdien af alle de anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 60

Trikotagestof

 (5)

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre kombineret med strikning/hækling

eller

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med strikning/hækling

eller

Strikning/hækling kombineret med farvning eller velourisering eller overtrækning eller laminering eller trykning

eller

Velourisering kombineret med farvning eller trykning

eller

Farvning af garn kombineret med strikning/hækling

eller

Snoning eller teksturering kombineret med strikning/hækling, forudsat at værdien af anvendt ikke-snoet/ikke-tekstureret garn ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 61

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage:

 

Fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker af trikotagestof, der enten er skåret i form eller formtilvirket

 (5)  (6)

Strikning eller hækling kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

I andre tilfælde

 (5)

Spinding af naturfibre og/eller korte kemofibre kombineret med strikning eller hækling

eller

Ekstrudering af garn af endeløse kemofibre kombineret med strikning eller hækling

eller

Strikning og konfektion i én samlet proces

ex kapitel 62

Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage undtagen:

 (5)  (6)

Vævning kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektion, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig proces)

ex 6202 , ex 6204 , ex 6206 , ex 6209 og ex 6211

Beklædningsgenstande til kvinder, piger og spædbørn samt tilbehør til beklædningsgenstande til spædbørn, broderede

 (6)

Vævning kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, forudsat at værdien af vævet stof, ikke broderet, ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 6210 og ex 6216

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester

 (5)  (6)

Vævning kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

eller

Overtrækning eller laminering, forudsat at værdien af det ikke-overtrukne eller ikke-laminerede vævede stof ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

ex 6212

Brystholdere, hofteholdere, korsetter, seler, sokkeholdere, strømpebånd og lignende varer og dele dertil, også af trikotage, fremstillet ved sammensyning eller anden samling af to eller flere stykker trikotagestof, der enten er skåret i form eller formtilvirket

 (5)  (6)

Strikning kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektion, herunder tilskæring af stof foretaget efter trykning (som selvstændig proces)

6213 og 6214

Lommetørklæder, sjaler, tørklæder, mantiller, slør og lignende varer:

 

Broderivarer

 (5)  (6)

Vævning kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, forudsat at værdien af vævet stof, ikke broderet, ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

eller

Konfektion, herunder tilskæring af stof

foretaget efter trykning (som selvstændig proces)

I andre tilfælde

 (5)  (6)

Vævning kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

eller

Konfektion foretaget efter trykning (som selvstændig proces)

6217

Andet konfektioneret tilbehør til beklædningsgenstande; dele af beklædningsgenstande eller af tilbehør til beklædningsgenstande, bortset fra varer henhørende under pos. 6212 :

 

Broderivarer

 (6)

Vævning kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

eller

Fremstilling på basis af vævet stof, ikke broderet, forudsat at værdien af vævet stof, ikke broderet, ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

eller

Konfektion foretaget efter trykning (som selvstændig proces)

Brandsikkert udstyr af vævet stof overtrukket med et lag aluminiumbehandlet polyester

 (6)

Vævning kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

eller

Overtrækning eller laminering, forudsat at værdien af det ikke-overtrukne eller ikke-laminerede vævede stof ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik, kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

Indlæg til kraver og manchetter, tilskårne

Fremstilling:

på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

I andre tilfælde

 (6)

Vævning kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

ex kapitel 63

Andre konfektionerede tekstilvarer; håndarbejdssæt; brugte beklædningsgenstande og brugte tekstilvarer; klude undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

6301 til 6304

Plaider og lignende tæpper, sengelinned mv.; gardiner mv.; andet indendørs boligudstyr:

 

Af filt, af fiberdug

 (5)

Fremstilling af fiberdug kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

I andre tilfælde:

 

Broderivarer

 (5)  (6)

Vævning eller strikning/hækling kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

eller

Fremstilling på basis af vævet stof (undtagen trikotagestof), ikke broderet, forudsat at værdien af det anvendte vævede stof ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Andre varer

 (5)  (6)

Vævning eller strikning/hækling kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

6305

Sække og poser, af den art der anvendes til emballage

 (5)

Ekstrudering af kemofibre eller spinding af naturlige fibre og/eller korte kemofibre kombineret med vævning eller strikning og konfektion, herunder tilskæring af stof

6306

Presenninger og markiser; telte; sejl til både, sejlbrætter eller sejlvogne; campingudstyr:

 

Af ikke-vævede stoffer

 (5)  (6)

Fremstilling af fiberdug kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

I andre tilfælde

 (5)  (6)

Vævning kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof

6307

Andre konfektionerede varer (herunder snitmønstre)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

6308

Sæt bestående af vævet stof og garn, også med tilbehør, til fremstilling af tæpper, tapisserier, broderede duge og servietter eller lignende tekstilvarer, i pakninger til detailsalg

Hver artikel i sættet skal opfylde den regel, der gælder for den, såfremt den ikke indgik i sættet. Dog må der medtages artikler uden oprindelsesstatus, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

ex kapitel 64

Fodtøj, gamacher og lign.; dele dertil undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen samlede dele bestående af overdel fastgjort til bindsål eller andre underdele henhørende under pos. 6406

6406

Dele til fodtøj (herunder fodtøjsoverdele, også fastgjort til bindsål eller anden underdel, bortset fra ydersål); indlægssåler, hælepuder og lignende varer; gamacher, skinnebensbeskyttere og lignende varer samt dele dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

Kapitel 65

Hovedbeklædning og dele dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

Kapitel 66

Paraplyer, parasoller, spadserestokke, siddestokke, piske, ridepiske samt dele dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 67

Bearbejdede fjer og dun samt varer af fjer og dun; kunstige blomster; varer af menneskehår

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 68

Varer af sten, gips, cement, asbest, glimmer og lignende materialer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 69

Keramiske produkter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex kapitel 70

Glas og glasvarer

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

7010

Balloner, flasker, flakoner, krukker, tabletglas, ampuller og andre beholdere af glas, af den art der anvendes til transport af varer eller som emballage; henkogningsglas; propper, låg og andre lukkeanordninger, af glas

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Slibning af glasvarer, forudsat at den samlede værdi af det anvendte uslebne glas ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

7013

Bordservice, køkken-, toilet- og kontorartikler, dekorationsgenstande til indendørs brug og lignende varer, af glas, undtagen varer henhørende under pos. 7010 eller 7018

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex kapitel 71

Naturperler, kulturperler, ædel- og halvædelsten, ædle metaller, ædelmetaldublé samt varer af disse materialer; bijouterivarer; mønter undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 70 % af produktets pris ab fabrik

ex 7102 , ex 7103 og ex 7104

Ædelsten og halvædelsten, syntetiske, rekonstruerede eller bearbejdede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme underposition som produktet

7106 , 7108 og 7110

Ædle metaller:

Ubearbejdede

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under pos. 7106 , 7108 og 7110 , eller

Adskillelse ved elektrolyse, varmebehandling eller kemisk behandling af ædle metaller, der henhører under pos. 7106 , 7108 eller 7110 , eller

Fusion og/eller legering af ædle metaller henhørende under pos. 7106 , 7108 eller 7110 indbyrdes eller med uædle metaller, eller oprensning

I form af halvfabrikata eller som pulver

Fremstilling på basis af ubearbejdede ædle metaller

ex 7107 , ex 7109 og ex 7111

Ædelmetaldublé, i form af halvfabrikata

Fremstilling på basis af ubearbejdet ædelmetaldublé

ex kapitel 72

Jern og stål undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

7207

Halvfabrikata, af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7201 , 7202 , 7203 , 7204 eller 7205

7208 til 7212

Fladvalsede produkter, af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata henhørende under pos. 7207

7213 til 7216

Stænger og profiler af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af ingots eller andre ubearbejdede former henhørende under pos. 7206

7217

Tråd af jern og ulegeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata henhørende under pos. 7207

7218 91 og 7218 99

Halvfabrikata

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7201 , 7202 , 7203 , 7204 eller 7205

7219 til 7222

Fladvalsede produkter, stænger, profiler af rustfrit stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer henhørende under pos. 7218

7223

Tråd af rustfrit stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata henhørende under pos. 7218

7224 90

Halvfabrikata

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7201 , 7202 , 7203 , 7204 eller 7205

7225 til 7228

Fladvalsede produkter og varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe; profiler, af andet legeret stål; hule borestænger, af legeret eller ulegeret stål

Fremstilling på basis af ingots og andre ubearbejdede former af materialer henhørende under pos. 7206 , 7218 eller 7224

7229

Tråd af andet legeret stål

Fremstilling på basis af halvfabrikata henhørende under pos. 7224

ex kapitel 73

Varer af jern og stål undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 7301

Spunsvægjern

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7207

7302

Følgende materiel af jern og stål, til jernbaner og sporveje: skinner, kontraskinner og tandhjulsskinner, tunger, krydsninger, trækstænger og andet materiel til sporskifter, sveller, skinnelasker, skinnestole, kiler til skinnestole, underlagsplader, klemplader, langplader, sporstænger og andet specielt materiel til samling eller befæstelse af skinner

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7206

7304 , 7305 og 7306

Rør og hule profiler, af jern og stål

Fremstilling på basis af materialer henhørende under pos. 7206 , 7212 , 7218 eller 7224

ex 7307

Rørfittings af rustfrit stål (ISO nr. X5CrNiMo 1712) bestående af flere dele

Drejning, boring, gevindskæring, afgratning og sandblæsning af smedede emner, forudsat at den samlede værdi af de anvendte smedede emner ikke overstiger 35 % af produktets pris ab fabrik

7308

Konstruktioner, undtagen præfabrikerede bygninger henhørende under pos. 9406 , og dele til konstruktioner (f.eks. broer og brosektioner, sluseporte, tårne, gittermaster, tage og tagkonstruktioner, døre, vinduer og rammer dertil samt dørtærskler, skodder, rækværker, søjler og piller), af jern og stål; plader, stænger, profiler, rør og lign. af jern og stål, forarbejdet til brug i konstruktioner

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet Dog må svejsede profiler henhørende under pos. 7301 ikke anvendes

ex 7315

Snekæder

Fremstilling, ved hvilken værdien af anvendte materialer, der henhører under pos. 7315 , ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex kapitel 74

Kobber og varer deraf undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

7403

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form

Fremstilling på basis af alle materialer

7408

Tråd af kobber

Fremstilling:

På basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 75

Nikkel og varer deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex kapitel 76

Aluminium og varer deraf undtagen:

Fremstilling:

På basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

7601

Ubearbejdet aluminium

Fremstilling:

På basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet, og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

eller

Fremstilling ved varmebehandling eller elektrolyse på basis af ulegeret aluminium eller affald og skrot af aluminium

7602

Affald og skrot, af aluminium

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

ex 7616

Varer af aluminium, undtagen trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium

Fremstilling:

På basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet. Trådvæv, trådnet, tråddug, trådgitter og lignende varer (herunder endeløse bånd) af aluminiumstråd samt strækmetal af aluminium må dog anvendes og

ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 78

Bly og varer deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

Kapitel 79

Zink og varer deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

Kapitel 80

Tin og varer deraf

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

Kapitel 81

Andre uædle metaller; sintrede keramiske metaller (cermets); varer af disse metaller

Fremstilling på basis af alle materialer

ex kapitel 82

Værktøj, redskaber, knive, skeer og gafler, af uædle metaller; dele dertil, af uædle metaller undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8206

Værktøj henhørende under mindst to af positionerne 8202 til 8205 , i sæt til detailsalg

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under pos. 8202 til 8205 . Værktøj, der henhører under pos. 8202 til 8205 , må dog medtages i sæt, forudsat at deres samlede værdi ikke overstiger 15 % af sættets pris ab fabrik

Kapitel 83

Diverse varer af uædle metaller

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex kapitel 84

Atomreaktorer, kedler, maskiner og apparater samt mekaniske redskaber; dele dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8407

Forbrændingsmotorer med gnisttænding, med frem- og tilbagegående eller roterende stempel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8408

Forbrændingsmotorer med kompressionstænding med stempel (diesel- eller semidieselmotorer)

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8425 til 8430

Taljer og hejseværker, undtagen hejseværker med spande (»skips«); spil og ankerspil; donkrafte:

svingkraner; andre kraner, herunder kabelkraner; mobile portalkraner, portalløftetrucks og krantrucks

gaffeltrucker; andre trucker med anordning til løftning eller flytning;

andre maskiner og apparater til løftning, lastning, losning eller flytning (fx elevatorer, rulletrapper, transportører og tovbaner);

bulldozere, angledozere, vejhøvle (graders og levellers), scrapere, gravemaskiner, læssemaskiner, stampemaskiner og vejtromler, selvkørende;

andre maskiner og apparater til jordarbejde, minedrift, stenbrydning og lign. (f.eks. maskiner til planering, udgravning, stampning, komprimering eller boring); piloteringsmaskiner (rambukke) og maskiner til optrækning af pæle; sneplove og sneblæsere

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8431

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8444 til 8447

Maskiner til fremstilling (ekstrusion), strækning, teksturering og skæring af kemofibre;

maskiner til bearbejdning af tekstilfibre; spinde- og tvindemaskiner samt andre maskiner til fremstilling af tekstilgarn; spolemaskiner (herunder skudgarnsspolemaskiner) og maskiner til bearbejdning af tekstilgarn med henblik på anvendelse i de under pos. 8446 og 8447 nævnte maskiner;

vævestole;

strikkemaskiner, stitch-bondingmaskiner, maskiner til fremstilling af overspundet garn, tyl, blonder og kniplinger, broderier, possement og net samt maskiner til tuftning

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8448

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8456 til 8465

Værktøjsmaskiner til bearbejdning af ethvert materiale, som fjerner materialer;

maskincentre, enkeltstationsmaskiner med flere bearbejdningsenheder, transfermaskiner (flerstationsmaskiner);

drejebænke til fjernelse af metal;

værktøjsmaskiner

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8466

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8470 til 8472

Regnemaskiner og maskiner i lommeformat til optagelse, gengivelse og visning af data, med indbyggede regnefunktioner; bogholderimaskiner, frankeringsmaskiner, billetmaskiner og lignende maskiner med indbygget regnemekanisme; kasseapparater;

automatiske databehandlingsmaskiner og enheder dertil; magnetiske og optiske læsere, maskiner til overførsel af data til datamedier i kodet form samt maskiner til bearbejdning af sådanne data, ikke andetsteds tariferet;

andre maskiner og apparater til kontorbrug

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8473

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex kapitel 85

Elektriske maskiner og apparater, elektrisk materiel samt dele dertil; lydoptagere og lydgengivere samt billed- og lydoptagere og billed- og lydgengivere til fjernsyn samt dele og tilbehør dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8501 til 8502

Elektriske motorer og generatorer;

elektriske generatorsæt og roterende elektriske omformere

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8503

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8519 , 8521

Lydoptagere eller lydgengivere, også kombineret;

videooptagere eller videogengivere, også kombinerede, også med indbygget videotuner

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8522

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8525 til 8528

Sendere til radiofoni og fjernsyn, fjernsynskameraer, digitalkameraer og videokameraer;

radarapparater, radionavigeringsapparater og radiofjernbetjeningsapparater;

modtagere til radiofoni;

monitorer og projektionsapparater, uden indbyggede fjernsynsmodtagere; fjernsynsmodtagere, eller videooptagere eller videogengivere

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8529

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8535 til 8537

Elektriske apparater til at slutte, afbryde eller beskytte elektriske kredsløb og til at skabe forbindelse til eller i elektriske kredsløb; konnektorer til optiske fibre samt bundter og kabler af optiske fibre; tavler, plader, konsoller, pulte, kabinetter og lign., til elektrisk styring eller distribution af elektricitet

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer henhørende under samme position som produktet og pos. 8538

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8542 31 til 8542 39

Monolitiske integrerede kredsløb

Diffusion, hvori integrerede kredsløb formes på et halvledersubstrat ved selektiv påføring af et passende doteringsmateriale, uanset om det samles og/eller afprøves i en ikkepart,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8544 til 8548

Isolerede ledninger, kabler (og andre isolerede elektriske ledere, optiske fiberkabler);

kulelektroder, børstekul, lampekul, batterikul og andre varer af grafit eller andet kul, også i forbindelse med metal, af den art der anvendes til elektrisk brug;

elektriske isolatorer, uanset materialets art;

isolationsdele til elektriske maskiner, apparater og materiel, elektriske installationsrør og forbindelser dertil, af uædle metaller og med indvendig isolering;

affald og skrot af primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; brugte primærelementer, primærbatterier og elektriske akkumulatorer; elektriske dele til maskiner og apparater, ikke andetsteds tariferet i dette kapitel

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 86

Lokomotiver, vogne og andet materiel til jernbaner og sporveje samt dele dertil; stationært jernbane- og sporvejsmateriel samt dele dertil; mekanisk (herunder elektromekanisk) trafikreguleringsudstyr af enhver art

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

ex kapitel 87

Køretøjer (undtagen til jernbaner og sporveje) samt dele og tilbehør dertil undtagen:

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 45 % af produktets pris ab fabrik

8708

Dele og tilbehør til køretøjer henhørende under pos. 8701 til 8705

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

8711

Motorcykler (herunder knallerter) og cykler med hjælpemotor, også med sidevogn; sidevogne

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 88

Luft- og rumfartøjer samt dele dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 89

Skibe, både og andet flydende materiel

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet; dog må skrog henhørende under pos. 8906 ikke anvendes

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

ex 0

Optiske fotografiske og kinematografiske instrumenter og apparater; måle-, kontrol- og præcisionsinstrumenter og -apparater; medicinske og kirurgiske instrumenter og apparater; dele og tilbehør dertil; undtagen:

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

9001 50

Brilleglas af andre materialer end glas

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken en af følgende processer finder sted:

slibning af linse til fremstilling af færdigvare i form af oftalmisk linse med optisk korrektion, bestemt til montering på et par briller

belægning af linsen ved passende behandlinger for at forbedre synet og beskytte den person, der bærer brillen

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 91

Ure og dele dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 40 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 92

Musikinstrumenter; dele og tilbehør dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 93

Våben og ammunition; dele og tilbehør dertil

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 94

Møbler; sengebunde, madrasser, dyner, puder og lign.; lamper og belysningsartikler, ikke andetsteds tariferet; lysskilte, navneplader med lys og lignende varer; præfabrikerede bygninger

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 95

Legetøj, spil og sportsartikler; dele og tilbehør dertil

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 96

Diverse

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet,

eller

Fremstilling, ved hvilken værdien af alle anvendte materialer ikke overstiger 50 % af produktets pris ab fabrik

Kapitel 97

Kunstværker, samlerobjekter og antikviteter

Fremstilling på basis af alle materialer, undtagen materialer, der henhører under samme position som produktet

BILAG III

TEKST I OPRINDELSESERKLÆRINGEN

Oprindelseserklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

Albansk

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (8)) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale … (9) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Arabisk

Image 1

Bosnisk

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Bulgarsk

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №… (1)), декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … (2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Kroatisk

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Tjekkisk

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v … (2).

Dansk

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Nederlandsk

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Engelsk

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin according to the transitional Rules of origin.

Estisk

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Færøsk

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Finsk

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … (2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Fransk

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2) selon les règles d’origine transitoires.

Tysk

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Georgisk

Image 2

Græsk

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Hebræisk

Image 3

Ungarsk

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális … (2) származásúak.

Islandsk

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. … (1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af … (2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Italiensk

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Lettisk

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir … (2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Litauisk

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi … (2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Makedonsk

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со … (2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Maltesisk

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2) skont ir-regoli ta’ oriġini tranżitorji.

Montenegrinsk

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Norsk

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr … (1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse(2).

Polsk

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Portugisisk

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.o(1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Rumænsk

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. … (1)) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială … (2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Serbisk

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. … (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br … (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Slovakisk

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v … (2).

Slovensk

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … ( 1 ) ), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Spansk

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.o(1)) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial … (2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Svensk

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … (2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Tyrkisk

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: … (1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşe kurallarına göre … (2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

Ukrainsk

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № … (1)) заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має … (2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Sted og dato) (10)

(Eksportørens underskrift; endvidere skal navnet på den person, der underskriver erklæringen, anføres letlæseligt) (11)

BILAG IV

VARECERTIFIKAT EUR.1 OG ANMODNING OM VARECERTIFIKAT EUR.1

TRYKNINGSINSTRUKS

1.

Formularens format skal være 210 × 297 mm, idet der tillades en maksimal afvigelse på minus 5 mm eller plus 8 mm i længden. Der anvendes hvidt, træfrit, skrivefast papir med en vægt på mindst 25 g/m2. Det skal forsynes med guillochetryk i bunden i grøn farve, som gør al forfalskning ved hjælp af mekaniske eller kemiske midler synlig.

2.

Parternes kompetente myndigheder kan forbeholde sig ret til selv at trykke formularerne eller overlade trykningen til trykkerier, som de har godkendt. I sidstnævnte tilfælde skal hver formular være forsynet med en bemærkning om godkendelsen. Hver formular skal være forsynet med trykkeriets navn og adresse eller med et mærke, som gør det muligt at identificere trykkeriet. Den skal desuden forsynes med et påtrykt eller på anden måde anført løbenummer, der tjener til identifikation.

VARECERTIFIKAT

1.

Eksportør (navn, fuldstændig adresse, land)

EUR.1

Nr. A

000.000

Læs bemærkningerne på bagsiden, før certifikatet udfyldes

 

2.

Varecertifikat til anvendelse i den præferentielle samhandel mellem

og

(angiv pågældende lande, landegrupper eller territorier)

3.

Modtager (navn, fuldstændig adresse, land) (ikke obligatorisk)

 

4.

Land, landegruppe eller territorium, hvor varerne har oprindelse

5.

Bestemmelsesland, landegruppe eller territorium

6.

Oplysninger vedrørende transporten (ikke obligatorisk)

7.

Bemærkninger

8.

Løbenummer, kollienes mærke, nummer, antal og art (1); Varebeskrivelse

9.

Bruttovægt (kg) eller andet mål (l, m3 osv.)

10.

Fakturaer (ikke obligatorisk)

11.

TOLDVÆSENETS PÅTEGNINGER

Rigtig og bekræftet erklæring

Eksportdokument (2)

Formular … Nr. …

Dato …

Toldsted …

Udstedelsesland eller -territorium …

Sted og dato …

(Underskrift)

Stempel

12.

EKSPORTØRENS ERKLÆRING

Undertegnede erklærer, at de ovenfor anførte varer opfylder betingelserne for udstedelse af dette certifikat.

Sted og dato

(Underskrift)

(1)

Hvis varerne ikke er emballeret, angives antal vareenheder eller »styrtgods«, alt efter hvad der er relevant.

(2)

Skal kun udfyldes, hvis eksportlandets eller -territoriets interne regler kræver det.

13.

ANMODNING OM KONTROL, sendes til

14.

RESULTAT AF KONTROLLEN

 

Kontrollen har vist, at dette certifikat (1)

er udstedt af det angivne toldsted, og at angivelserne i det er rigtige

ikke opfylder de stillede krav med hensyn til ægthed og rigtighed (se vedføjede bemærkninger)

Der anmodes herved om kontrol af dette certifikat med hensyn til ægtheden og rigtigheden

(Sted og dato)

Stempel

(Underskrift)

(Sted og dato)

Stempel

(Underskrift)

(1)

Sæt kryds i den relevante rubrik.

BEMÆRKNINGER

1.

Certifikatet må ikke indeholde raderinger eller overskrivninger. Ændringer skal foretages ved overstregning af de fejlagtige oplysninger, og eventuelle rettelser tilføjes. Enhver sådan ændring skal ved parafering bekræftes af den person, der har udfyldt certifikatet, og påtegnes af toldmyndighederne i det land eller territorium, der står for udstedelsen.

2.

Alle poster i certifikatet skal anføres uden mellemrum mellem de enkelte poster, og foran hver post skal anføres et løbenummer. Der trækkes en vandret afslutningsstreg umiddelbart under den sidste post. Ikke udfyldte felter overstreges for at umuliggøre senere tilføjelser.

3.

Varerne anføres med deres sædvanlige handelsbetegnelse og så udførligt, at de kan identificeres.

ANMODNING OM VARECERTIFIKAT

1.

Eksportør (navn, fuldstændig adresse, land)

EUR.1

Nr. A

000.000

 

Læs bemærkningerne på bagsiden, før certifikatet udfyldes

 

2.

Anmodning om certifikat til anvendelse i den præferentielle samhandel mellem

og

(angiv pågældende lande, landegrupper eller territorier)

3.

Modtager (navn, fuldstændig adresse, land) (ikke obligatorisk)

 

4.

Land, landegruppe eller territorium, hvor varerne har oprindelse

5.

Bestemmelsesland, landegruppe eller territorium

6.

Oplysninger vedrørende transporten (ikke obligatorisk)

7.

Bemærkninger

8.

Løbenummer, kollienes mærke, nummer, antal og art  (12) ; Varebeskrivelse

9.

Bruttovægt (kg) eller andet mål (l, m3 osv.)

10.

Fakturaer (ikke obligatorisk)

EKSPORTØRENS ERKLÆRING

Undertegnede eksportør af de på omstående side beskrevne varer

ERKLÆRER, at varerne opfylder de betingelser, der er fastsat for udstedelse af dette certifikat

BESKRIVER de omstændigheder, der har gjort det muligt for varerne at opfylde disse betingelser:

FREMLÆGGER følgende dokumentation (13):

FORPLIGTER MIG til på de kompetente myndigheders forlangende at fremlægge enhver yderligere dokumentation, som disse måtte kræve for udstedelse af vedhæftede certifikat, samt til i påkommende tilfælde at indvillige i enhver kontrol ved de nævnte myndigheders foranstaltning af min bogføring og af fremstillingsforholdene for ovennævnte varer

ANMODER om udstedelse af varecertifikat for disse varer.

(Sted og dato)

(Underskrift)

BILAG V

SÆRLIGE BETINGELSER VEDRØRENDE PRODUKTER MED OPRINDELSE I CEUTA OG MELILLA

Eneste artikel

1.   Forudsat at de overholde bestemmelserne om uændret tilstand, jf. dette tillægs artikel 14, betragtes følgende som:

1)

produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Ceuta og Melilla

b)

produkter, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, til hvis fremstilling der er medgået andre produkter end produkter, der er fremstillet i Ceuta og Melilla, forudsat:

i)

at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i dette tillægs artikel 4 fastlagte betydning, eller

ii)

at disse produkter har oprindelse i Vestbredden og Gazastriben eller i Den Europæiske Union, forudsat at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end dem, der er omhandlet i dette tillægs artikel 6.

2)

produkter med oprindelse i Vestbredden og Gazastriben:

a)

produkter, der fuldt ud er fremstillet i Vestbredden og Gazastriben

b)

produkter, der er fremstillet i Vestbredden og Gazastriben, til hvis fremstilling der er medgået andre produkter end produkter, der fuldt ud er fremstillet i Vestbredden og Gazastriben, forudsat:

i)

at disse produkter har undergået en tilstrækkelig bearbejdning eller forarbejdning i den i dette tillægs artikel 4 fastlagte betydning, eller

ii)

at disse produkter har oprindelse i Ceuta og Melilla eller i Den Europæiske Union, og at de har undergået en mere vidtgående bearbejdning eller forarbejdning end dem, der er omhandlet i dette tillægs artikel 6.

2.   Ceuta og Melilla betragtes som et enkelt territorium.

3.   Eksportøren eller dennes befuldmægtigede repræsentant skal anføre navnet på den eksporterende part og »Ceuta og Melilla« i rubrik 2 på varecertifikater EUR.1 eller oprindelseserklæringer. Hvad angår produkter med oprindelses i Ceuta og Melilla, angives denne oprindelse endvidere i rubrik 4 i varecertifikat EUR.1 eller i fakturaerklæringen.

4.   Det påhviler de spanske toldmyndigheder at sikre anvendelsen af disse regler i Ceuta og Melilla.

BILAG VI

LEVERANDØRERKLÆRING

Leverandørerklæringen, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

LEVERANDØRERKLÆRING

vedrørende varer, der har undergået bearbejdning eller forarbejdning i en implementerende kontraherende part uden at have opnået præferenceoprindelsesstatus

Undertegnede leverandør af de varer, som er omfattet af vedlagte dokument, erklærer, at:

1.

Følgende materialer, der ikke har oprindelsesstatus i (angiv navnet på de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)), er blevet anvendt i (angiv navnet på de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)) til fremstilling af disse varer:

Beskrivelse af de leverede varer (14)

Beskrivelse af anvendte materialer uden oprindelsesstatus

HS-pos. for anvendte materialer uden oprindelsesstatus (15)

Værdi af anvendte materialer uden oprindelsesstatus (2) (16)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet værdi

 

2.

Alle øvrige materialer, der er anvendt i (angiv navnet på de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)) til fremstilling af disse varer, har oprindelsesstatus i (angiv navnet på de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)).

3.

Følgende varer har i overensstemmelse med dette tillægs artikel 13 undergået bearbejdning eller forarbejdning uden for (angiv navnet på de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)) og har dér opnået følgende samlede værditilvækst:

Beskrivelse af de leverede varer

Samlet opnået værditilvækst uden for (angiv navnet på de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)) (17)

 

 

 

 

 

 

 

(Sted og dato)

 

 

 

 

 

 

 

(Leverandørens adresse og underskrift; endvidere skal navnet på den person, der underskriver erklæringen, anføres letlæseligt)

BILAG VII

STÅENDE LEVERANDØRERKLÆRING

Den stående leverandørerklæring, hvis tekst er angivet i det følgende, udfærdiges i overensstemmelse med fodnoterne. Det er dog ikke nødvendigt at gengive fodnoterne.

STÅENDE LEVERANDØRERKLÆRING

vedrørende varer, der har undergået bearbejdning eller forarbejdning i en implementerende kontraherende part uden at have opnået præferenceoprindelsesstatus

Undertegnede leverandør af de varer, som er omfattet af vedlagte dokument, og som regelmæssigt leveres til (18) …, erklærer, at:

1.

Følgende materialer, der ikke har oprindelsesstatus i (angiv navnet på de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)), er blevet anvendt i (angiv navnet på de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)) til fremstilling af disse varer:

Beskrivelse af de leverede varer (19)

Beskrivelse af anvendte materialer uden oprindelsesstatus

HS-pos. for anvendte materialer uden oprindelsesstatus (20)

Værdi af anvendte materialer uden oprindelsesstatus (3) (21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet værdi

 

2.

Alle øvrige materialer, der er anvendt i (angiv navnet på de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)) til fremstilling af disse varer, har oprindelsesstatus i (angiv navnet på de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)).

3.

Følgende varer har i overensstemmelse med dette tillægs artikel 13 undergået bearbejdning eller forarbejdning uden for (angiv navnet på de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)) og har dér opnået følgende samlede værditilvækst:

Beskrivelse af de leverede varer

Samlet opnået værditilvækst uden for (angiv navnet på de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)) (22)

 

 

 

 

 

 

Denne erklæring gælder for alle efterfølgende sendinger af disse varer afsendt fra …

til … (23)

Jeg forpligter mig til straks at informere … (1), hvis denne erklærings gyldighed ophører.

 

(Sted og dato)

 

 

 

(Leverandørens adresse og underskrift; endvidere skal navnet på den person, der underskriver erklæringen, anføres letlæseligt)

«

(1)  EUT L 54 af 26.2.2013, s. 4.

(2)  Parterne indvilliger i at give fritagelse for kravet om i oprindelsesbeviset at anføre den i artikel 8, stk. 3, omhandlede angivelse.

(3)  EFT L 302 af 15.11.1985, s. 23.

(4)  Vedrørende de særlige betingelser for »specifikke processer« henvises til indledende bemærkning 8.1 til 8.3.

(5)  Vedrørende de særlige betingelser, der gælder for produkter fremstillet af blandinger af tekstilmaterialer, henvises til indledende bemærkning 6.

(6)  Jf. punkt 7 i de indledende bemærkninger.

(7)  Jf. punkt 9 i de indledende bemærkninger.

(8)  Hvis oprindelseserklæringen udfærdiges af en godkendt eksportør, skal den godkendte eksportørs tilladelsesnummer anføres her. Hvis oprindelseserklæringen ikke udfærdiges af en godkendt eksportør, skal ordlyden i parentes udelades, eller eksportøren skal undlade at udfylde feltet.

(9)  Her anføres produkternes oprindelse. Hvis oprindelseserklæringen helt eller delvis vedrører produkter med oprindelse i Ceuta og Melilla, skal eksportøren tydeligt angive produkterne ved hjælp af mærket »CM« i det dokument, hvorpå erklæringen udfærdiges.

(10)  Kan udelades, hvis de pågældende oplysninger findes i selve dokumentet.

(11)  Hvis det ikke kræves, at eksportøren skriver under, er vedkommende også fritaget for at angive sit navn.

(12)  Hvis varerne ikke er emballeret, angives antal vareenheder eller »styrtgods«, alt efter hvad der er relevant.

(13)  F.eks.: importdokumenter, varecertifikater, fakturaer, erklæringer fra producenten mv. vedrørende de anvendte materialer eller varer, der reeksporteres i uforarbejdet stand.

(14)  Hvis den faktura, den følgeseddel eller det andet handelsdokument, hvortil erklæringen er knyttet, vedrører forskellige typer varer eller varer, som ikke omfatter materialer uden oprindelsesstatus i samme udstrækning, skal leverandøren klart sondre mellem dem.

Eksempel:

Dokumentet vedrører forskellige modeller af elektriske motorer henhørende under pos. 8501, der skal anvendes til fremstilling af vaskemaskiner henhørende under pos. 8450. Arten og værdien af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af disse motorer, varierer fra model til model. Modellerne skal derfor angives hver for sig i første kolonne, og oplysningerne i de øvrige kolonner skal angives separat for hver af modellerne for at gøre det muligt for producenten af vaskemaskinerne at foretage en korrekt vurdering af sine varers oprindelsesstatus, alt efter hvilken model elektrisk motor vedkommende anvender.

(15)  Oplysningerne i disse kolonner angives kun, hvis de er nødvendige.

Eksempler:

Det fremgår af reglen for beklædningsgenstande henhørende under ex kapitel 62, at der gerne må anvendes vævning kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof. Hvis en producent af sådanne beklædningsgenstande i en implementerende kontraherende part anvender stof, der er importeret fra Den Europæiske Union, hvor det er fremstillet ved anvendelse af vævegarn uden oprindelsesstatus, er det tilstrækkeligt, at EU-leverandøren i sin erklæring beskriver det anvendte materiale uden oprindelsesstatus som garn uden angivelse af det pågældende garns position og værdi.

En producent af tråd af jern henhørende under pos. 7217, som har fremstillet varen af jernstænger uden oprindelsesstatus, angiver »stænger af jern« i kolonne 2. Hvis denne tråd skal anvendes i fremstillingen af en maskine, for hvilken der ifølge oprindelsesreglen gælder en bestemt procent for værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus, skal værdien af jernstængerne uden oprindelsesstatus angives i kolonne 3.

(16)  »Materialernes værdi« er toldværdien på importtidspunktet for de anvendte materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne værdi ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i (angiv de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)).

Den nøjagtige værdi af hvert enkelt anvendt materiale uden oprindelsesstatus skal anføres pr. enhed af de varer, der er angivet i første kolonne.

(17)  »Samlet værditilvækst« er samtlige de omkostninger, der er påløbet uden for (angiv de(n) implementerende relevante kontraherende part(er)), herunder værdien af alle de materialer, der er tilføjet dér. Den nøjagtige samlede værditilvækst, der er opnået uden for (angiv de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)), skal anføres pr. enhed af de varer, der er angivet i første kolonne.

(18)  Kundens navn og adresse.

(19)  Hvis den faktura, den følgeseddel eller det andet handelsdokument, hvortil erklæringen er knyttet, vedrører forskellige typer varer eller varer, som ikke omfatter materialer uden oprindelsesstatus i samme udstrækning, skal leverandøren klart sondre mellem dem.

Eksempel:

Dokumentet vedrører forskellige modeller af elektriske motorer henhørende under pos. 8501, der skal anvendes til fremstilling af vaskemaskiner henhørende under pos. 8450. Arten og værdien af de materialer uden oprindelsesstatus, der anvendes til fremstilling af disse motorer, varierer fra model til model. Modellerne skal derfor angives hver for sig i første kolonne, og oplysningerne i de øvrige kolonner skal angives separat for hver af modellerne for at gøre det muligt for producenten af vaskemaskinerne at foretage en korrekt vurdering af sine varers oprindelsesstatus, alt efter hvilken model elektrisk motor vedkommende anvender.

(20)  Oplysningerne i disse kolonner angives kun, hvis de er nødvendige.

Eksempler:

Det fremgår af reglen for beklædningsgenstande henhørende under ex kapitel 62, at der gerne må anvendes vævning kombineret med konfektion, herunder tilskæring af stof. Hvis en producent af sådanne beklædningsgenstande i en implementerende kontraherende part anvender stof, der er importeret fra Den Europæiske Union, hvor det er fremstillet ved anvendelse af vævegarn uden oprindelsesstatus, er det tilstrækkeligt, at EU-leverandøren i sin erklæring beskriver det anvendte materiale uden oprindelsesstatus som garn uden angivelse af det pågældende garns position og værdi.

En producent af tråd af jern henhørende under pos. 7217, som har fremstillet varen af jernstænger uden oprindelsesstatus, angiver »stænger af jern« i kolonne 2. Hvis denne tråd skal anvendes i fremstillingen af en maskine, for hvilken der ifølge oprindelsesreglen gælder en bestemt procent for værdien af alle anvendte materialer uden oprindelsesstatus, skal værdien af jernstængerne uden oprindelsesstatus angives i kolonne 3.

(21)  »Materialernes værdi« er toldværdien på importtidspunktet for de anvendte materialer uden oprindelsesstatus eller, såfremt denne værdi ikke er kendt og ikke kan opgøres, den første registrerede pris, der er betalt for disse materialer i (angiv de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)).

Den nøjagtige værdi af hvert enkelt anvendt materiale uden oprindelsesstatus skal anføres pr. enhed af de varer, der er angivet i første kolonne.

(22)  »Samlet værditilvækst« er samtlige de omkostninger, der er påløbet uden for (angiv de(n) implementerende relevante kontraherende part(er)), herunder værdien af alle de materialer, der er tilføjet dér. Den nøjagtige samlede værditilvækst, der er opnået uden for (angiv de(n) relevante implementerende kontraherende part(er)), skal anføres pr. enhed af de varer, der er angivet i første kolonne.

(23)  Indsæt dato. Den stående leverandørerklæring gælder normalt i højst 24 måneder, jf. dog de betingelser, som fastsættes af toldmyndighederne i den implementerende kontraherende part, hvor den stående leverandørerklæring udfærdiges.


Top