EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22021D0265

Afgørelse nr. 2/2021 truffet af Det Blandede CETA-Udvalg den 29. januar 2021 om vedtagelse af en procedure for vedtagelse af fortolkninger i overensstemmelse med artikel 8.31.3, og artikel 8.44.3, litra a), i CETA som et bilag til dets forretningsorden [2021/265]

PUB/2021/106

OJ L 59, 19.2.2021, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/265/oj

19.2.2021   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 59/45


AFGØRELSE nr. 2/2021 TRUFFET AF DET BLANDEDE CETA-UDVALG

den 29. januar 2021

om vedtagelse af en procedure for vedtagelse af fortolkninger i overensstemmelse med artikel 8.31.3, og artikel 8.44.3, litra a), i CETA som et bilag til dets forretningsorden [2021/265]

DET BLANDEDE CETA-UDVALG HAR —

under henvisning til artikel 26.1 i den samlede økonomi- og handelsaftale (CETA) mellem Canada på den ene side og Den Europæiske Union og dens medlemsstater på den anden side (»aftalen«), særlig artikel 26.1.4, litra d), og artikel 26.2.4, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I aftalens artikel 26.1.4, litra d), fastsættes det, at Det Blandede CETA-Udvalg selv vedtager sin forretningsorden.

(2)

I aftalens artikel 26.2.1, litra b), fastsættes det, at Udvalget for Tjenesteydelser og Investeringer er et af de specialudvalg, der er nedsat ved aftalen.

(3)

I aftalens artikel 26.2.4, fastsættes det, at specialudvalgene selv fastsætter og ændrer deres forretningsorden, hvis de finder det hensigtsmæssigt.

(4)

Regel 14.4 i Det Blandede CETA-Udvalgs forretningsorden, som fastsat i afgørelse 001/2018 truffet af Det Blandede CETA-Udvalg den 26. september 2018, fastsætter, at medmindre specialudvalgene beslutter andet, jf. aftalens artikel 26.2.4, finder forretningsordenen tilsvarende anvendelse på specialudvalgene og andre organer, der nedsættes i henhold til aftalen.

(5)

I overensstemmelse med aftalens artikel 8.9.1, bekræfter parterne på ny deres ret til at regulere i offentlighedens interesse for at nå legitime politiske mål, såsom beskyttelsen af den offentlige sundhed, sikkerhed, miljøet, herunder klimaændringer og biodiversitet, den offentlige orden, social- eller forbrugerbeskyttelse eller fremme og beskyttelse af kulturel mangfoldighed.

(6)

For at sikre, at retterne, der oprettes i henhold til afdeling F (bilæggelse af investeringstvister mellem investorer og stater) i aftalens kapitel otte (investering), under alle omstændigheder respekterer parternes hensigt, som fastsat i aftalen, indeholder aftalen, i overensstemmelse med stk. 6, litra e), i det fælles fortolkende instrument om aftalen, bestemmelser, der giver parterne mulighed for at udstede bindende fortolkende bemærkninger, og parterne bekræfter på ny, at Canada og Den Europæiske Union og dens medlemsstater er fast besluttede på at anvende disse bestemmelser for at undgå og rette enhver fejlfortolkning af aftalen foretaget af retterne.

(7)

Hvis der opstår alvorlige betænkeligheder med hensyn til fortolkningsspørgsmål, der kan påvirke investeringer, kan Udvalget for Tjenesteydelser og Investeringer i henhold til aftalens artikel 8.31.3, og artikel 8.44.3, litra a), efter aftale mellem parterne og efter, at parternes respektive interne krav og procedurer er opfyldt, henstille til Det Blandede CETA-Udvalg at vedtage fortolkninger af aftalen. En fortolkning, der er vedtaget af Det Blandede CETA-Udvalg er bindende for de retter, der er oprettet i henhold til afdeling F (bilæggelse af investeringstvister mellem investorer og stater) i aftalens kapitel otte (investering). Det Blandede CETA-Udvalg kan beslutte, at en fortolkning skal have bindende virkning fra en bestemt dato —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

1.   Proceduren for vedtagelse af fortolkninger i henhold til aftalens artikel 8.31.3, og 8.44.3, litra a), som fastsat i bilaget til denne afgørelse, vedtages hermed som et bilag til Det Blandede CETA-Udvalgs forretningsorden, som fastsat i afgørelse 001/2018 truffet af Det Blandede CETA-Udvalg den 26. september 2018.

2.   Bilaget udgør en integrerende del af Det Blandede CETA-Udvalgs forretningsorden, som fastsat i afgørelse 001/2018 truffet af Det Blandede CETA-Udvalg den 26. september 2018.

Artikel 2

Bilaget udgør en integrerende del af denne afgørelse.

Artikel 3

Denne afgørelse er udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres og træder i kraft på datoen for ikrafttrædelsen af afdeling F (bilæggelse af investeringstvister mellem investorer og stater) i aftalens kapitel otte (investeringer), forudsat at parterne udveksler skriftlige meddelelser, via diplomatiske kanaler, til bekræftelse af, at de har opfyldt de nødvendige interne krav og procedurer.

Udfærdiget i Bruxelles, den 29. januar 2021.

På Det Blandede CETA-Udvalgs vegne

Valdis DOMBROVSKIS

Mary NG

Formænd


BILAG

BILAG TIL DET BLANDEDE CETA-UDVALGS FORRETNINGSORDEN

(AFGØRELSE 001/2018 TRUFFET AF DET BLANDEDE CETA-UDVALG DEN 26. SEPTEMBER 2018)

1.

I tilfælde, hvor en part har alvorlige betænkeligheder med hensyn til fortolkningen af aftalen, der kan påvirke investeringer, herunder hvis parten har alvorlige betænkeligheder i forbindelse med en specifik foranstaltning, for hvilken der er indgivet en anmodning om konsultationer i henhold til aftalens artikel 8.19 (konsultationer) af en investor fra den anden part, der hævder at en sådan foranstaltning er i strid med en forpligtelse i henhold til aftalens kapitel otte (investering):

a)

kan parten kan henvise sagen skriftligt til Udvalget for Tjenesteydelser og Investeringer

b)

i tilfælde af henvisning i henhold til litra a) indleder parterne straks konsultationer i Udvalget for Tjenesteydelser og Investeringer og

c)

Udvalget for Tjenesteydelser og Investeringer træffer afgørelse om sagen hurtigst muligt.

2.

Hver part skal tage behørigt hensyn til den anden parts bemærkninger vedrørende aftalens artikel 8.31.3 og bestræbe sig på at behandle sagen rettidigt og på en gensidigt tilfredsstillende måde.

3.

Ved enighed mellem parterne, og efter at have afsluttet deres respektive interne krav og procedurer kan Udvalget for Tjenesteydelser henstille til Det Blandede CETA-Udvalg at vedtage fortolkninger af relevante bestemmelser i aftalens kapitel otte (investering). Disse fortolkninger kan bl.a. vedrøre spørgsmålet om, hvorvidt og på hvilke betingelser en bestemt type foranstaltning skal anses for forenelig med aftalens kapitel otte (investering).

4.

Hvis Udvalget for Tjenesteydelser og Investeringer beslutter at henstille til Det Blandede CETA-Udvalg at vedtage en fortolkning, træffer Det Blandede CETA-Udvalg en beslutning herom hurtigst muligt.

5.

En fortolkning, der er vedtaget af Det Blandede CETA-Udvalg er bindende for retten og appelretten, der er oprettet i henhold til afdeling F (bilæggelse af investeringstvister mellem investorer og stater) i aftalens kapitel otte (investering). Det Blandede CETA-Udvalg kan beslutte, at en fortolkning skal have bindende virkning fra en bestemt dato.

6.

Fortolkninger, der er vedtaget af Det Blandede CETA-Udvalg offentliggøres straks og sendes til parterne og til formændene for retten og appelretten, som sikrer at fortolkningerne meddeles til rettens og appelrettens afdelinger, der er oprettet i henhold til afdeling F (bilæggelse af investeringstvister mellem investorer og stater) i aftalens kapitel otte (investering).

Top