EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22020A0609(02)

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

ST/12363/2019/INIT

OJ L 180, 9.6.2020, p. 3–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2020/752/oj

Related Council decision

9.6.2020   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 180/3


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om lempelse af reglerne for udstedelse af visa

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«,

og

REPUBLIKKEN HVIDERUSLAND, i det følgende benævnt »Hviderusland«,

i det følgende benævnt »parterne«,

SOM ØNSKER at fremme mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre bånd, ved at lette udstedelsen af visa til unionsborgere og statsborgere i Hviderusland på basis af gensidighed,

SOM ANERKENDER, at lempelse af visumreglerne ikke må føre til irregulær migration, og som er særlig opmærksomme på sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne,

SOM TAGER HENSYN TIL de grundlæggende principper, der gælder for samarbejdet mellem parterne, samt de forpligtelser og det ansvar, herunder respekt for menneskerettighederne og de demokratiske principper, der udspringer af de relevante internationale instrumenter, der er gældende for dem,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Det Forenede Kongerige og Irland,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke er bindende for og ikke finder anvendelse i Kongeriget Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

Formålet med denne aftale er på basis af gensidighed at lempe reglerne for udstedelse af visa til unionsborgere og statsborgere i Hviderusland til et forventet ophold på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Artikel 2

Generel bestemmelse

1.   De i denne aftale indeholdte bestemmelser om lempelse af visumreglerne finder kun anvendelse på unionsborgere og statsborgere i Hviderusland i det omfang, de ikke er fritaget for kravet om at få udstedt visum i henhold til Hvideruslands, Unionens eller medlemsstaternes love og administrative forskrifter eller andre internationale aftaler.

2.   Hvideruslands eller medlemsstaternes nationale ret eller EU-retten finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftales bestemmelser, herunder afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»medlemsstat«: enhver af Unionens medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark, Irland og Det Forenede Kongerige

b)

»unionsborger«: en statsborger i en medlemsstat som defineret i litra a)

c)

»statsborger i Hviderusland«: en statsborger i Republikken Hviderusland

d)

»visum«: en tilladelse udstedt af en medlemsstat eller Hviderusland med henblik på transit gennem eller indrejse for et forventet ophold på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage på medlemsstaternes eller Hvideruslands område

e)

»person med lovligt ophold«:

for Hvideruslands vedkommende, en unionsborger med tilladelse eller ret til at opholde sig i over 90 dage på Hvideruslands område i henhold til Hvideruslands lovgivning

for Unionens vedkommende, en statsborger i Hviderusland med tilladelse eller ret til at opholde sig i over 90 dage på en medlemsstats område i henhold til EU-retten eller national lovgivning

f)

»EU-passérseddel«: det dokument, der udstedes af Unionen til visse tjenestemænd i EU-institutionerne, jf. Rådets forordning (EU) nr. 1417/2013 (1).

Artikel 4

Dokumentation for rejsens formål

1.   For følgende kategorier af unionsborgere og statsborgere i Hviderusland er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for rejsens formål over for den anden part:

a)

for medlemmer af officielle delegationer, herunder faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til medlemsstaten, Unionen eller Hviderusland skal deltage i officielle møder, samråd, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en medlemsstats eller Hvideruslands område:

et brev udfærdiget af en kompetent myndighed i medlemsstaten, Unionen eller Hviderusland, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af delegationen eller permanent medlem af delegationen på rejse til den anden parts område med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

b)

for nære pårørende – ægtefæller, børn, forældre og personer, der udøver forældremyndighed, bedsteforældre og børnebørn, som besøger unionsborgere med lovligt ophold i Hviderusland, eller statsborgere i Hviderusland med lovligt ophold i medlemsstaterne eller unionsborgere, der er bosat i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, eller statsborgere i Hviderusland, der er bosat på Hvideruslands område:

en skriftlig indbydelse fra værten

c)

for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

en skriftlig indbydelse fra værten, som kan være en juridisk person, virksomhed, organisation eller en filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i Hviderusland eller en af medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier på Hvideruslands eller en af medlemsstaternes område, påtegnet af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med den nationale lovgivning

d)

for chauffører i international gods- eller passagertransport mellem Hvideruslands og medlemsstaternes områder i køretøjer indregistreret i medlemsstaterne eller i Hviderusland:

en skriftlig anmodning fra det nationale selskab eller transportforbund i Hviderusland eller de nationale vognmandsforbund i medlemsstaterne, som foretager international transport ad landevej, med angivelse af turenes formål, rute, varighed og hyppighed

e)

for medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivpersonalet i internationale tog, der kører til Hvideruslands og medlemsstaternes områder:

en skriftlig anmodning fra det kompetente jernbaneselskab i Hviderusland eller en af medlemsstaterne med angivelse af rejsens formål, varighed og hyppighed

f)

for journalister og det tekniske personale, der ledsager journalister i arbejdsøjemed:

attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation eller ansøgerens arbejdsgiver for, at den pågældende person er uddannet journalist, og hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde, eller at den pågældende person er medlem af det tekniske personale, der ledsager journalisten i arbejdsøjemed.

g)

for personer, der deltager i videnskabelige, akademiske, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

h)

for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter:

en skriftlig indbydelse eller optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -læreanstalten eller -skolen eller studenterkort eller beviser på de kurser, der skal følges

i)

for deltagere i internationale sportsbegivenheder og deres professionelle ledsagere:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, kompetente myndigheder, nationale sportsforbund i medlemsstaterne eller Hviderusland eller Hvideruslands eller medlemsstaternes nationale Olympiske Komité

j)

for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer og andre kommunale myndigheder:

en skriftlig indbydelse fra kommunaldirektøren/borgmesteren i disse byer eller kommuner

k)

for deltagere i besøg på militære og civile gravsteder:

et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens og bevarelse samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

l)

for slægtninge, som deltager i en begravelse:

et officielt dokument, der bekræfter dødsfaldet samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og afdøde

m)

for personer, der rejser af lægelige årsager, og nødvendige ledsagende personer:

et officielt dokument fra den behandlende institution, som bekræfter behovet for behandling på denne institution og for at være ledsaget, og dokumentation for, at vedkommende har tilstrækkelige finansielle midler til at betale for lægebehandlingen

n)

for udøvere af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, der afholdes på Hvideruslands eller medlemsstaternes område:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, som bekræfter, at den pågældende person deltager i arrangementet

o)

for repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, der rejser med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, en bekræftelse af, at den pågældende person repræsenterer en organisation i civilsamfundet, og en etableringstilladelse for organisationen fra det relevante register udstedt af en statslig myndighed i overensstemmelse med national lovgivning

p)

for deltagere i officielle EU-programmer om samarbejde på tværs af grænserne mellem Hviderusland og Unionen:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen.

2.   Den i denne artikels stk. 1 omhandlede skriftlige anmodning/indbydelse skal indeholde følgende oplysninger:

a)

for den indbudte person: fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser samt navn på børn, der eventuelt ledsager den indbudte person

b)

den indbydende persons fulde navn og adresse

c)

for den indbydende juridiske persons, virksomheds eller organisations fulde navn og adresse samt

hvis indbydelsen er udsendt af en organisation eller en myndighed, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

hvis den, som indbyder, er en juridisk person eller virksomhed eller en filial eller afdeling heraf etableret på en medlemsstats eller Hvideruslands område, tillige det registreringsnummer, som kræves i henhold til den pågældende medlemsstats nationale ret eller Hvideruslands ret.

3.   Til de i denne artikels stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål, som måtte være foreskrevet i parternes lovgivning.

Artikel 5

Udstedelse af visa til flere indrejser

1.   Medlemsstaternes og Hvideruslands diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i fem år til følgende kategorier af personer:

a)

medlemmer af nationale og regionale regeringer og parlamenter, forfatningsdomstole og højesteretter, såfremt de under udførelsen af deres pligter ikke er fritaget for visumpligten i medfør af nærværende aftale

b)

faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til medlemsstaterne, Unionen eller Hviderusland regelmæssigt skal deltage i møder, samråd, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer eller i arrangementer afholdt af mellemstatslige organer på Hvideruslands eller en af medlemsstaternes område

c)

ægtefæller, børn, som er under 21 år eller forsørgelsesberettigede, forældre og personer, der udøver forældremyndigheden, bedsteforældre og børnebørn, som besøger unionsborgere med lovligt ophold på Hvideruslands område, eller statsborgere i Hviderusland med lovligt ophold på medlemsstaternes område eller unionsborgere, der er bosat i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, eller statsborgere i Hviderusland, der er bosat på Hvideruslands område

d)

forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der regelmæssigt rejser til Hviderusland eller medlemsstaterne.

Uanset dette stykkes første punktum begrænses gyldigheden af visa til flere indrejser, hvis behovet for eller intentionen om at rejse ofte eller regelmæssigt tydeligvis er begrænset til et kortere tidsrum, til dette tidsrum, navnlig hvis:

gyldighedsperioden, for så vidt angår de i litra b) omhandlede personer, for deres status som fast medlem af en officiel delegation er på under fem år

gyldighedsperioden, for så vidt angår de i litra c) omhandlede personer, for tilladelsen til statsborgere i Hviderusland med lovligt ophold i en af medlemsstaterne eller statsborgere i Unionen med lovligt ophold i Hviderusland er på under fem år

gyldighedsperioden af de i litra d) omhandlede personers status som repræsentanter for en erhvervsorganisation eller disses arbejdskontrakt er på under fem år.

2.   Medlemsstaternes og Hvideruslands diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum og har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område til:

a)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til medlemsstaterne, Unionen eller Hviderusland, regelmæssigt skal deltage i officielle møder, samråd, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer eller i arrangementer afholdt af mellemstatslige organer på Hvideruslands eller en af medlemsstaternes område

b)

chauffører i international gods- eller passagertransport mellem Hvideruslands og medlemsstaternes områder i køretøjer indregistreret i medlemsstaterne eller i Hviderusland

c)

medlemmer af tog-, kølevogns- eller lokomotivpersonalet i internationale tog, der kører til Hvideruslands og medlemsstaternes områder

d)

personer, der deltager i videnskabelige, akademiske, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som regelmæssigt rejser til Hviderusland eller medlemsstaterne

e)

studerende og universitetsuddannede under videreuddannelse, der regelmæssigt rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

f)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

g)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer og andre kommunale myndigheder

h)

personer, der af lægelige årsager har brug for regelmæssigt at indrejse, og de nødvendige ledsagende personer

i)

udøvere af liberale erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer

j)

repræsentanter for civilsamfundsorganisationer, der regelmæssigt rejser til Hviderusland eller medlemsstaterne med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

k)

deltagere i officielle EU-programmer om samarbejde på tværs af grænserne mellem Hviderusland og Unionen

l)

journalister og det tekniske personale, der ledsager journalister i arbejdsøjemed.

Uanset dette stykkes første punktum begrænses gyldigheden af visa til flere indrejser, hvis behovet for eller intentionen om at rejse ofte eller regelmæssigt tydeligvis er begrænset til et kortere tidsrum, til dette tidsrum.

3.   Medlemsstaternes og Hvideruslands diplomatiske og konsulære repræsentationer og konsulater udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst to år og højst fem år til de i denne artikels stk. 2 nævnte personkategorier, forudsat at de i de foregående to år har gjort brug af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område, medmindre behovet for eller intentionen om at rejse ofte eller regelmæssigt tydeligvis er begrænset til et kortere tidsrum, i hvilket tilfælde gyldigheden af visummet til flere indrejser begrænses til dette tidsrum.

Artikel 6

Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1.   Gebyret for behandling af visumansøgninger udgør 35 EUR. Dette beløb kan ændres efter reglerne i artikel 14, stk. 4, i denne aftale.

2.   Medlemsstaterne og Hviderusland opkræver et gebyr på 70 EUR for behandling af visumansøgninger i de tilfælde, hvor ansøgeren har anmodet om, at der træffes afgørelse om ansøgningen senest to dage efter indgivelsen, og at konsulatet har accepteret at træffe en afgørelse inden for to dage.

3.   Der beregnes ikke gebyr for behandling af visumansøgninger til følgende personkategorier, jf. dog stk. 4:

a)

medlemmer af nationale og regionale regeringer og parlamenter, forfatningsdomstole og højesteretter, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale

b)

medlemmer af officielle delegationer, herunder faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til medlemsstaterne, Unionen eller Hviderusland skal deltage i officielle møder, samråd, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på Hvideruslands eller en medlemsstats område

c)

nære pårørende – ægtefæller, børn, forældre og personer, der udøver forældremyndigheden, bedsteforældre og børnebørn til unionsborgere med lovligt ophold på Hvideruslands område, til statsborgere i Hviderusland med lovligt ophold på medlemsstaternes område, til unionsborgere, der er bosat i den medlemsstat, hvor de er statsborgere, eller til statsborgere i Hviderusland, der er bosat på Hvideruslands område

d)

personer, der deltager i videnskabelige, akademiske, kulturelle og kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer

e)

elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter

f)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

g)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer og andre kommunale myndigheder

h)

repræsentanter for organisationer i civilsamfundet, der rejser med henblik på uddannelse, seminarer og konferencer, også inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

i)

deltagere i officielle EU-programmer om samarbejde på tværs af grænserne mellem Hviderusland og Unionen

j)

personer med handicap og om nødvendigt deres ledsagere

k)

personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. for at få hastende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller for at deltage i en nær pårørendes begravelse eller besøge en nær pårørende, der er alvorligt syg

l)

børn under 12 år.

4.   Hvis en medlemsstat eller Hviderusland samarbejder med en ekstern serviceudbyder med henblik på udstedelse af et visum, kan den eksterne serviceudbyder opkræve et servicegebyr. Servicegebyret skal stå i et rimeligt forhold til de omkostninger, som den eksterne serviceudbyder har afholdt ved udførelsen af sine opgaver, og må ikke overstige 30 EUR. Medlemsstaten eller Hviderusland skal så vidt muligt fortsat give ansøgere mulighed for at indgive ansøgninger direkte til deres konsulater.

For Unionens vedkommende udøver den eksterne serviceudbyder sin virksomhed i overensstemmelse med visumkodeksen og under fuld overholdelse af den hviderussiske lovgivning.

For Hvideruslands vedkommende udøver den eksterne serviceudbyder sin virksomhed i overensstemmelse med den hviderussiske lovgivning og under fuld overholdelse af EU-medlemsstaternes lovgivning.

Artikel 7

Frist for behandlingen af visumansøgninger

1.   Medlemsstaternes og Hvideruslands diplomatiske og konsulære repræsentationer træffer afgørelse om visumansøgningen inden for en frist på 10 kalenderdage regnet fra datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 kalenderdage i enkelttilfælde, navnlig når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3.   Fristen for afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til 2 arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

Hvis det kræves, at ansøgerne får en aftale om indgivelse af en ansøgning, skal denne som hovedregel finde sted inden to uger fra det tidspunkt, hvor der blev anmodet om en aftale. Uanset bestemmelserne ovenfor, skal eksterne serviceudbydere sikre, at en visumansøgning generelt kan indgives hurtigst muligt.

I begrundede hastetilfælde kan konsulatet give ansøgere lov til at indgive deres ansøgning enten uden tidsbestilling, eller også skal der straks aftales en tid.

Artikel 8

Udrejse i tilfælde af tab eller tyveri af dokumenter

Unionsborgere eller statsborgere i Hviderusland, der har mistet deres rejsedokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold på Hvideruslands eller medlemsstaternes område, kan rejse ud af Hvideruslands eller medlemsstaternes område med gyldige rejsedokumenter, der giver ret til at passere grænsen uden visum eller anden tilladelse, og som er udstedt af medlemsstaternes eller Hvideruslands diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Artikel 9

Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Unionsborgere og statsborgere i Hviderusland, der på grund af force majeure eller humanitære årsager ikke har mulighed for at forlade Hvideruslands område eller medlemsstaternes område inden for den frist, der er anført i deres visum, skal i overensstemmelse med Hvideruslands eller den modtagende medlemsstats gældende lovgivning vederlagsfrit have forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres bopælsstat.

Artikel 10

Diplomatpas og EU-passérsedler

1.   Unionsborgere, der er indehavere af et gyldigt biometrisk diplomatpas udstedt af en medlemsstat, samt indehavere af en gyldig EU-passérseddel har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem Hvideruslands område uden visum.

2.   Statsborgere i Hviderusland, der er indehavere af et gyldigt biometrisk diplomatpas udstedt af Hviderusland, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes område uden visum.

3.   De i stk. 1 og 2 omhandlede personer kan opholde sig på Hvideruslands eller medlemsstaternes område i højst 90 dage inden for en periode på 180 dage.

Artikel 11

Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af de nationale regler og bestemmelser angående Hvideruslands og medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af Unionens regler om visa med begrænset territorial gyldighed har unionsborgere og hviderussiske statsborgere ret til at rejse på medlemsstaternes og Hvideruslands område på lige fod med hviderussiske statsborgere og unionsborgere.

Artikel 12

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1.   Parterne nedsætter et blandet ekspertudvalg (i det følgende benævnt »udvalget«) bestående af repræsentanter for Unionen og Hviderusland.

2.   Udvalget har navnlig til opgave at:

a)

føre tilsyn med gennemførelsen af denne aftale

b)

fremsætte forslag til ændringer af eller tilføjelser til denne aftale

c)

bilægge tvister, som opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne aftales bestemmelser.

3.   Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst én gang om året.

4.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 13

Denne aftales forhold til bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Hviderusland

Denne aftale har fra og med sin ikrafttræden forrang for bestemmelser for enhver bilateral eller multilateral aftale eller ordning indgået mellem de enkelte medlemsstater og Hviderusland, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler eller ordninger kan berøre denne aftale eller ændre dens anvendelsesområde.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes i overensstemmelse med parternes egne procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de ovennævnte procedurer.

2.   Uanset denne artikels stk. 1 træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Hviderusland om tilbagetagelse af personer, der er bosiddende uden tilladelse, hvis denne dato ligger senere end den i denne artikels stk. 1 omhandlede dato.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid, medmindre den opsiges efter reglerne i denne artikels stk. 6.

4.   Denne aftale kan ændres ved skriftlig overenskomst mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden notifikation om, at de interne procedurer i den henseende er afsluttet.

5.   Hver part kan suspendere hele denne aftale eller dele af den. Afgørelsen om suspension meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttræden. Den part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden part, når grundene til suspensionen ikke længere består.

6.   Hver part kan opsige denne aftale ved skriftlig notifikation til den anden part. Denne aftale ophører med at være i kraft 90 dage efter tidspunktet for denne meddelelse.

Udfærdiget i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og hviderussisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Съставено в Брюксел на осми януари две хиляди и двадесета година.

Hecho en Bruselas, el ocho de enero de dos mil veinte.

V Bruselu dne osmého ledna dva tisíce dvacet.

Udfærdiget i Bruxelles den ottende januar to tusind og tyve.

Geschehen zu Brüssel am achten Januar zweitausendzwanzig.

Kahe tuhande kahekümnenda aasta jaanuarikuu kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις οκτώ Ιανουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι.

Done at Brussels on the eighth day of January in the year two thousand and twenty.

Fait à Bruxelles, le huit janvier deux mille vingt.

Sastavljeno u Bruxellesu osmog siječnja godine dvije tisuće dvadesete.

Fatto a Bruxelles, addì otto gennaio duemilaventi.

Briselē, divi tūkstoši divdesmitā gada astotajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimtų metų sausio aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszadik év január havának nyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tmien jum ta’ Jannar fis-sena elfejn u għoxrin.

Gedaan te Brussel, acht januari tweeduizend twintig.

Sporządzono w Brukseli dnia ósmego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego.

Feito em Bruxelas, em oito de janeiro de dois mil e vinte.

Întocmit la Bruxelles la opt ianuarie două mii douăzeci.

V Bruseli ôsmeho januára dvetisícdvadsať.

V Bruslju, dne osmega januarja leta dva tisoč dvajset.

Tehty Brysselissä kahdeksantena päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentä.

Som skedde i Bryssel den åttonde januari år tjugohundratjugo.

Заключана ў горадзе Бруселi восьмага студзеня дзве тысячы дваццатага года.

Image 1


(1)  Rådets forordning (EU) nr. 1417/2013 af 17. december 2013 om fastsættelse af formen på de passérsedler, som udstedes af Den Europæiske Union (EUT L 353 af 28.12.2013, s. 26).


PROTOKOL TIL AFTALEN ANGÅENDE DE MEDLEMSSTATER, DER IKKE I FULDT OMFANG ANVENDER SCHENGENREGLERNE

De medlemsstater, der er bundet af Schengenreglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengenvisa, udsteder nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres område.

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 565/2014/EU af 15. maj 2014 (1), hvorved Bulgarien, Cypern, Kroatien og Rumænien fra den 16. juni 2014 ensidigt kan anerkende ensartede visa til kortvarigt ophold, som er gyldige for to eller flere indrejser, og visa til længerevarende ophold og opholdstilladelser udstedt af Schengenmedlemsstater i henhold til visumkodeksens artikel 25, stk. 3, første punktum, samt nationale visa og opholdstilladelser udstedt af Bulgarien, Cypern, Kroatien og Rumænien som ligestillede med deres nationale visa, ikke kun til transit gennem, men også til forventede ophold på deres område på højst 90 dage inden for en periode på 180 dage, er der truffet harmoniserede foranstaltninger for at forenkle transit gennem og kortvarigt ophold for indehavere af Schengenvisa og opholdstilladelser i Schengenområdet på de medlemsstaters område, der endnu ikke anvender Schengenreglerne fuldt ud.


(1)  Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 565/2014/EU af 15. maj 2014 om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser, som bygger på, at Bulgarien, Kroatien, Cypern og Rumænien ensidigt anerkender visse dokumenter som ligestillede med deres nationale visa til transit gennem eller forventet ophold på deres område af en varighed på højst 90 dage inden for en given periode på 180 dage og om ophævelse af beslutning nr. 895/2006/EF og nr. 582/2008/EF (EUT L 157 af 27.5.2014, s. 23).


FÆLLESERKLÆRING

om Danmark

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt, at Danmarks og Hvideruslands myndigheder snarest indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til nærværende aftale.


FÆLLESERKLÆRING

om Det Forenede Kongerige og Irland

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke gælder for Det Forenede Kongeriges og Irlands område.

Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt, at Det Forenede Kongeriges, Irlands og Hvideruslands myndigheder indgår en bilateral aftale om lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold.


FÆLLESERKLÆRING

vedrørende Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein

Parterne noterer sig de tætte forbindelser mellem Unionen og Schweiz, Island, Liechtenstein og Norge, navnlig i henhold til aftalerne af 18. maj 1999 og 26. oktober 2004 om disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne.

Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt, at Norges, Islands, Schweiz og Liechtensteins og Hvideruslands myndigheder snarest indgår bilaterale aftaler lempelse af reglerne for udstedelse af visa til kortvarigt ophold svarende til nærværende aftale.


FÆLLESERKLÆRING

om samarbejde om rejsedokumenter

Parterne er enige om, at det blandede udvalg, der nedsættes i henhold til aftalens artikel 12, som led i tilsynet med aftalens gennemførelse bør vurdere, hvilken betydning de respektive rejsedokumenters sikkerhedsniveau har på den måde, hvorpå aftalen fungerer. Parterne er derfor enige om regelmæssigt at underrette hinanden om de foranstaltninger, der træffes for at undgå mange forskellige rejsedokumenter og udvikle de tekniske sikkerhedsaspekter af rejsedokumenter, samt om de foranstaltninger, der træffes i forbindelse med personliggørelsesprocessen ved udstedelsen af rejsedokumenter.

Medlemsstaterne, Unionen og Hviderusland informerer uden unødig forsinkelse om indførelsen af de nye rejsedokumenter eller ændringer af de eksisterende rejsedokumenter og fremsender prøveeksemplarer af disse rejsedokumenter og en beskrivelse deraf.


FÆLLESERKLÆRING

om harmonisering af oplysninger om procedurer for udstedelse af visa til kortvarigt ophold og dokumentation, som skal fremlægges ved ansøgning om visa til kortvarigt ophold

I erkendelse af betydningen af gennemsigtige regler for visumansøgere finder parterne, at der bør træffes følgende foranstaltninger:

udarbejdelse af basisoplysninger til ansøgerne om procedurerne og betingelserne for ansøgning om visa til kortvarigt ophold og deres gyldighed

for Unionens vedkommende omfattende udbredelse af listen over dokumentation, som skal fremlægges af visumansøgere i Hviderusland, vedtaget ved Kommissionens gennemførelsesafgørelse C (2014) 2727 af 29. april 2014.

Ovennævnte oplysninger skal vises tydeligt (på konsulaternes opslagstavler, på websteder osv.)


FÆLLESERKLÆRING

om det konsulære personale, der er nødvendigt for en effektiv gennemførelse af aftalen

I erkendelse af betydningen af en effektiv gennemførelse af denne aftale understreger parterne, at det er nødvendigt, at parterne bemander konsulaterne med tilstrækkeligt personale.

På denne baggrund er parterne enige om, at det blandede udvalg, der er nedsat ved denne aftales artikel 12, bør føre tilsyn med begge parters gennemførelse af denne aftales artikel 6, stk. 4, og artikel 7, som fastsætter henholdsvis ansøgernes mulighed for at indgive ansøgninger direkte til konsulatet og fristen for behandlingen af visumansøgninger.


Top