EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22017A1006(01)

Bilateral aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

OJ L 258, 6.10.2017, p. 4–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

6.10.2017   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 258/4


OVERSÆTTELSE

BILATERAL AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring

Den Europæiske Union (EU) og Amerikas Forenede Stater (USA), parterne i denne aftale,

som har det fælles mål at beskytte forsikrings- og genforsikringstagere og andre forbrugere, samtidig med at hver parts system for tilsyn med og regulering af forsikring og genforsikring respekteres,

som bekræfter, at USA er af den mening, at der med de gældende tilsynsmæssige foranstaltninger i Den Europæiske Union, sammen med krav og tilsagn, der er omhandlet i denne aftale, opnås en grad af beskyttelse af forsikringstagere og andre forbrugere med hensyn til genforsikringsafståelser og koncerntilsyn, der svarer til kravene i Federal Insurance Office Act af 2010,

som anerkender det voksende behov for samarbejde mellem tilsynsmyndighederne i EU og USA, herunder udveksling af fortrolige oplysninger, i lyset af den stigende globalisering på forsikrings- og genforsikringsmarkedet,

som tager i betragtning, at praktiske foranstaltninger vedrørende grænseoverskridende samarbejde er af afgørende betydning for tilsyn med forsikrings- og genforsikringsselskaber både under stabile forhold og i krisetider,

som tager hensyn til de oplysninger, der udveksles inden for hver parts tilsynsmæssige rammer, og efter nøje overvejelse af disse rammer,

som noterer sig fordelene ved at øge den reguleringsmæssige sikkerhed ved anvendelsen af de forsikrings- og genforsikringsmæssige reguleringsrammer for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der driver virksomhed på hvert parts område,

som anerkender de risikoreducerende virkninger ved genforsikringsaftaler på tværs af grænserne, forudsat at relevante tilsynsbetingelser er opfyldt, og under hensyntagen til beskyttelsen af forsikringstagere og andre forbrugere,

som anerkender, at koncerntilsyn med forsikrings- og genforsikringsselskaber giver tilsynsmyndighederne grundlag for at foretage velfunderede vurderinger af koncernernes finansielle stilling,

som anerkender behovet for et koncernkapitalkrav eller en koncernkapitalvurdering for forsikrings- og genforsikringsselskaber, der indgår i en koncern, der driver virksomhed på begge parters område, og at et koncernkapitalkrav eller en koncernkapitalvurdering for det verdensomspændende moderselskab kan baseres på hjempartens tilgang,

som bekræfter vigtigheden af at præcisere koncernkapitalkravet eller koncernkapitalvurderingen med henblik på koncerntilsyn og af, hvor det er berettiget, at anvende korrigerende eller forebyggende foranstaltninger eller andre modforanstaltninger, der træffes af en tilsynsmyndighed på grundlag af kravet eller vurderingen, og

som tilskynder til udveksling af oplysninger blandt tilsynsmyndighederne med henblik på at føre tilsyn med forsikrings- og genforsikringsselskaber i forsikringstagernes og forbrugernes interesse,

er blevet enige om følgende:

Artikel 1

Formål

Denne aftale behandler følgende:

a)

fjernelse, på nærmere fastsatte betingelser, af krav om lokal tilstedeværelse, som en part eller dens tilsynsmyndigheder pålægger et overtagende forsikringsselskab, der har hovedkontor eller hjemsted i den anden part, som en betingelse for at indgå en genforsikringsaftale med et cederende forsikringsselskab, der har hovedkontor eller hjemsted på dens område, eller for at tillade det cederende forsikringsselskab at indregne fradrag for genforsikring eller fradrag for risikoreducerende virkninger af en sådan genforsikringsaftale

b)

fjernelse, på nærmere fastsatte betingelser, af krav om sikkerhedsstillelse, som en part eller dens tilsynsmyndigheder pålægger det overtagende genforsikringsselskab, der har hovedkontor eller hjemsted i den anden part, som en betingelse for at indgå en genforsikringsaftale med et cederende forsikringsselskab, der har hovedkontor eller hjemsted på dens område, eller for at tillade det cederende forsikringsselskab at indregne fradrag for genforsikring eller fradrag for risikoreducerende virkninger af en sådan genforsikringsaftale

c)

den rolle, som værts- og hjemtilsynsmyndighederne har hvad angår koncerntilsyn med en forsikrings- eller genforsikringskoncern, hvis verdensomspændende moderselskab befinder sig i hjemparten, herunder, på nærmere fastsatte betingelser, i) fjernelse for det verdensomspændende moderselskab af værtspartens tilsynskrav vedrørende forsikringssolvens samt vedrørende kapital, governance og indberetning og ii) det princip, at hjemtilsynsmyndigheden og ikke værtstilsynsmyndigheden, fører tilsyn med forsikringskoncernen på verdensplan, uden at dette berører værtspartens koncerntilsyn med forsikrings- eller genforsikringskoncernen på moderselskabsniveau på dens område, og

d)

parternes gensidige støtte til udveksling af oplysninger mellem hver parts tilsynsmyndigheder og anbefalede fremgangsmåder for en sådan udveksling.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)   »cederende forsikringsselskab«: et forsikrings- eller genforsikringsselskab, der er modpart for et overtagende genforsikringsselskab i en genforsikringsaftale

b)   »sikkerhedsstillelse«: aktiver, såsom kontanter og remburser, der er stillet af genforsikringsselskabet over for det cederende forsikringsselskab eller genforsikringsselskab for at garantere eller sikre det overtagende genforsikringsselskabs forpligtelser, der hidrører fra en genforsikringsaftale, over for det cederende forsikringsselskab

c)   »fradrag for genforsikring eller fradrag for risikoreducerende virkninger ved genforsikringsaftaler«: et cederende forsikringsselskabs ret til i henhold til tilsynsrammerne at indregne tilgodehavender fra overtagende genforsikringsselskaber vedrørende betalte og ikkebetalte erstatninger knyttet til cederede risici som henholdsvis aktiver eller nedbringelse af forpligtelser

d)   »koncern«: to eller flere selskaber, hvoraf mindst ét er et forsikrings- eller genforsikringsselskab, hvor et selskab har kontrol over et eller flere forsikrings- eller genforsikringsselskaber eller andre ikkeregulerede selskaber

e)   »koncerntilsyn«: en tilsynsmyndigheds reguleringsmæssige tilsyn med en forsikrings- eller genforsikringskoncern med henblik på blandt andet at beskytte forsikringstagere og andre forbrugere og at fremme finansiel stabilitet og globalt engagement

f)   »hjempart«: den part, på hvis område det verdensomspændende moderselskab for forsikrings- eller genforsikringskoncernen eller forsikrings- eller genforsikringsselskabet har hovedkontor eller hjemsted

g)   »hjemtilsynsmyndighed«: en tilsynsmyndighed fra hjemparten

h)   »værtspart«: den part, hvor forsikrings- eller genforsikringskoncernen eller forsikrings- eller genforsikringsselskabet driver virksomhed, men som ikke er det område, på hvilket forsikrings- eller genforsikringskoncernens eller forsikrings- eller genforsikringsselskabets verdensomspændende moderselskab har hovedkontor eller hjemsted

i)   »værtstilsynsmyndighed«: en tilsynsmyndighed fra værtsparten

j)   »forsikringsselskab«: et selskab, der har tilladelse eller licens til adgang til eller udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed

k)   »moderselskab«: et reguleret eller ikkereguleret selskab, der direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer et andet selskab

l)   »personoplysninger«: enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person

m)   »genforsikringsselskab«: et selskab, der har tilladelse eller licens til adgang til eller udøvelse af genforsikringsaktiviteter

n)   »genforsikringsaktiviteter«: det at acceptere risici, der er cederet af et forsikringsselskab eller et andet genforsikringsselskab

o)   »genforsikringsaftale«: en aftale, hvorved et overtagende genforsikringsselskab har accepteret risiko, der er cederet af et forsikrings- eller genforsikringsselskab

p)   »tilsynsmyndighed«: enhver forsikrings- og genforsikringstilsynsmyndighed i Den Europæiske Union eller USA

q)   »selskab«: enhver enhed, der udøver økonomisk aktivitet

r)   »amerikansk stat«: enhver stat, commonwealth, ethvert territorium eller enhver besiddelse tilhørende USA, District of Columbia, Commonwealth of Puerto Rico, Commonwealth of the Northern Mariana Islands, Amerikansk Samoa, Guam eller De Amerikanske Jomfruøer

s)   »verdensomspændende«: en koncerns virksomhed eller aktiviteter, uanset hvor de finder sted, og

t)   »verdensomspændende moderselskab«: en koncerns øverste moderselskab.

Artikel 3

Genforsikring

1.   Med forbehold af betingelserne i stk. 4 og som betingelse for at tillade et overtagende genforsikringsselskab, der har hovedkontor eller hjemsted på den anden parts område (i det følgende med henblik på artikel 3 benævnt »overtagende genforsikringsselskab i hjemparten«), at indgå en genforsikringsaftale med et cederende forsikringsselskab, der har hovedkontor eller hjemsted på dens område (i det følgende med henblik på artikel 3 benævnt »cederende forsikringsselskab i værtsparten«), skal en part undlade at og skal sikre, at dens tilsynsmyndigheder eller andre kompetente myndigheder også undlader at:

a)

fastholde eller vedtage krav om at stille sikkerhedsstillelse i forbindelse med afståelser fra et cederende forsikringsselskab i værtsparten til et overtagende genforsikringsselskab i hjemparten og andre relaterede indberetningskrav, som kan henføres til sådan fjernet sikkerhedsstillelse, eller

b)

fastholde eller vedtage nye krav med overvejende samme reguleringsmæssige virkning for det overtagende genforsikringsselskab i hjemparten som de sikkerhedsstillelseskrav, der fjernes ved denne aftale, eller andre indberetningskrav, der kan henføres til sådan fjernet sikkerhedsstillelse,

der i tilfælde af enten litra a) eller b) medfører ringere behandling af overtagende genforsikringsselskaber i hjemparten end overtagende genforsikringsselskaber, der har hovedkontor eller hjemsted på den samme tilsynsmyndigheds område som et cederende forsikringsselskab i værtsparten. Nærværende stykke forhindrer ikke en part, på hvis område et cederende forsikringsselskab har hovedkontor eller hjemsted (i det følgende med henblik på artikel 3 benævnt en »værtspart«), eller dens tilsynsmyndigheder i at anvende krav som en betingelse for at tillade de overtagende genforsikringsselskaber i hjemparten at indgå en genforsikringsaftale med et cederende forsikringsselskab i værtsparten, hvis de samme krav finder anvendelse på genforsikringsaftaler mellem et cederende forsikringsselskab og et overtagende genforsikringsselskab, der har hovedkontor eller hjemsted på den samme tilsynsmyndigheds område.

2.   Med forbehold af betingelserne i stk. 4 og som betingelse for at tillade et cederende forsikringsselskab i værtsparten at anvende fradrag for genforsikring eller for risikoreducerende virkninger ved genforsikringsaftaler indgået med et overtagende genforsikringsselskab i hjemparten skal en værtspart undlade at og skal sikre, at dens tilsynsmyndigheder eller andre kompetente myndigheder også undlader at:

a)

fastholde eller vedtage krav om at stille sikkerhedsstillelse i forbindelse med afståelser fra et cederende forsikringsselskab i værtsparten til et overtagende genforsikringsselskab i hjemparten og andre relaterede indberetningskrav, som kan henføres til sådan fjernet sikkerhedsstillelse, eller

b)

fastholde eller vedtage nye krav med overvejende samme reguleringsmæssige virkning for det overtagende genforsikringsselskab i hjemparten som de sikkerhedsstillelseskrav, der fjernes ved denne aftale, eller andre indberetningskrav, der kan henføres til sådan fjernet sikkerhedsstillelse,

der i tilfælde af enten litra a) eller b) medfører ringere behandling af overtagende genforsikringsselskaber i hjemparten end overtagende genforsikringsselskaber, der har hovedkontor eller hjemsted på den samme tilsynsmyndigheds område som et cederende forsikringsselskab i værtsparten. Nærværende stykke forhindrer ikke en part eller dens tilsynsmyndigheder i at anvende krav som betingelse for at tillade et cederende forsikringsselskab i værtsparten at anvende fradrag for genforsikring eller risikoreducerende virkninger ved genforsikringsaftaler indgået med et overtagende genforsikringsselskab i hjemparten, hvis de samme krav finder anvendelse på genforsikringsaftaler mellem et cederende forsikringsselskab og et overtagende genforsikringsselskab, der har hovedkontor eller hjemsted på den samme tilsynsmyndigheds område.

3.   Med forbehold af betingelserne i stk. 4 og som betingelse for at indgå en genforsikringsaftale med et cederende forsikringsselskab i værtsparten eller som betingelse for at tillade det cederende forsikringsselskab i værtsparten at indregne fradrag for sådan genforsikring eller fradrag for risikoreducerende virkninger ved en sådan genforsikringsaftale skal en værtspart undlade at og skal sikre, at dens tilsynsmyndigheder eller andre kompetente myndigheder, alt efter hvad der er relevant, også undlader at:

a)

fastholde eller vedtage krav om, at et overtagende genforsikringsselskab i hjemparten har en lokal tilstedeværelse, eller

b)

fastholde eller vedtage nye krav med overvejende samme reguleringsmæssige virkning for det overtagende genforsikringsselskab i hjemparten som lokal tilstedeværelse,

der i tilfælde af enten litra a) eller b) medfører ringere behandling af et overtagende genforsikringsselskab i hjemparten end overtagende genforsikringsselskaber, der har hovedkontor eller hjemsted på det område, der hører ind under tilsynsmyndigheden for det cederende forsikringsselskab i værtsparten, eller som har hovedkontor eller hjemsted på værtspartens område, og som har licens eller tilladelse til at drive virksomhed på det område, der hører ind under tilsynsmyndigheden for det cederende forsikringsselskab i værtsparten. For en amerikansk stat forstås »tilladelse til at drive virksomhed« i forbindelse med denne bestemmelse som »tilladt i den pågældende stat«.

4.   Stk. 1-3 finder anvendelse på følgende betingelser:

a)

det overtagende genforsikringsselskab har og opretholder

i)

mindst 226 mio. EUR, når det cederende forsikringsselskab har hovedkontor i EU, eller 250 mio. USD, når det cederende forsikringsselskab har hjemsted i USA, i kapitalgrundlag eller kapital og overskud, beregnet i overensstemmelse med metoden i dets hjemjurisdiktion, eller

ii)

hvis det overtagende genforsikringsselskab er en sammenslutning, der omfatter assurandører med status som juridiske personer og individuelle assurandører uden status som juridiske personer:

A)

minimumskapital- og overskudsækvivalenter (med fradrag af forpligtelser) eller kapitalgrundlag, beregnet i overensstemmelse med metoden i dets hjemjurisdiktion, på mindst 226 mio. EUR, når det cederende forsikringsselskab har hovedkontor i EU, eller 250 mio. USD, når det cederende forsikringsselskab har hjemsted i USA, og

B)

en central fond med en saldo på mindst 226 mio. EUR, når det cederende forsikringsselskab har hovedkontor i EU, eller 250 mio. USD, når det cederende forsikringsselskab har hjemsted i USA

b)

det overtagende genforsikringsselskab har og opretholder:

i)

en solvensprocent på 100 procent af solvenskapitalkravet (SCR) i overensstemmelse med solvens II eller et risikobaseret kapitalkrav på 300 percent Authorized Control Level, alt efter hvad der er relevant på det område, hvor det overtagende genforsikringsselskab har hovedkontor eller hjemsted, eller

ii)

hvis det overtagende genforsikringsselskab er en sammenslutning, der omfatter assurandører med status som juridiske personer og individuelle assurandører uden status som juridiske personer, en solvensprocent på 100 procent af solvenskapitalkravet (SCR) i overensstemmelse med solvens II eller et risikobaseret kapitalkrav på 300 percent Authorized Control Level, alt efter hvad der er relevant på det område, hvor det overtagende genforsikringsselskab har hovedkontor eller hjemsted

c)

det overtagende genforsikringsselskab indvilliger i hurtigt skriftligt at underrette og begrunde over for tilsynsmyndigheden på det cederende forsikringsselskabs område, hvis

i)

det falder under minimumsgrænserne for kapital og overskud eller kapitalgrundlag, der er fastsat i litra a), alt efter hvad der er relevant, eller solvens- eller kapitalprocenten, der er fastsat i litra b), alt efter hvad der er relevant, eller

ii)

der træffes reguleringsmæssige foranstaltninger over for det på grund af alvorlig manglende overholdelse af gældende ret

d)

det overtagende genforsikringsselskab bekræfter skriftligt over for værtstilsynsmyndigheden, at det anerkender domstolenes jurisdiktion på det område, hvor det cederende forsikringsselskab har hovedkontor eller hjemsted, i overensstemmelse med det pågældende områdes relevante krav for afgivelse af sådan anerkendelse. Intet i denne aftale er til hinder for eller ændrer på nogen måde, at parterne i en genforsikringsaftale kan aftale alternative tvistbilæggelsesordninger

e)

når det er relevant i »forkyndelsesøjemed«, underetter det overtagende genforsikringsselskab skriftligt værtstilsynsmyndigheden om, at det anerkender, at den pågældende tilsynsmyndighed udpeges som befuldmægtiget med henblik på forkyndelse. Værtstilsynsmyndigheden kan kræve, at sådan anerkendelse forelægges for den og medtages i alle genforsikringsaftaler under dens jurisdiktion

f)

det overtagende genforsikringsselskab giver skriftligt samtykke til at betale alle endelige retsafgørelser, uanset hvor der begæres fuldbyrdelse, som et cederende forsikringsselskab har opnået, og som kan tvangsfuldbyrdes på det område, hvor retsafgørelsen er opnået

g)

det overtagende genforsikringsselskab indvilliger i enhver genforsikringsaftale, der er underlagt denne aftale, i at stille sikkerhedsstillelse for 100 procent af de af det overtagende genforsikringsselskabs forpligtelser, der kan henføres til genforsikring, der er cederet i henhold til den pågældende aftale, hvis det overtagende genforsikringsselskab modsætter sig fuldbyrdelse af en endelig retsafgørelse, der kan fuldbyrdes i henhold til retten på det område, hvor den blev opnået, eller en voldgiftskendelse, der kan fuldbyrdes behørigt, uanset om den blev opnået af det cederende forsikringsselskab eller af dennes repræsentant i en afviklingsproces, hvis det er relevant

h)

det overtagende genforsikringsselskab eller dets retsforgænger eller -successor, hvis det er relevant, forelægger følgende dokumentation for værtstilsynsmyndigheden, hvis tilsynsmyndigheden anmoder herom:

i)

med hensyn til de to år forud for indgåelsen af genforsikringsaftalen og årligt derefter, dets reviderede årsregnskaber i overensstemmelse med gældende ret på det område, hvor dets hovedkontor befinder sig, herunder den eksterne revisionsrapport

ii)

med hensyn til de to år forud for indgåelsen af genforsikringsaftalen, rapport om solvens og finansiel situation eller aktuarudtalelse, hvis den er indgivet til det overtagende genforsikringsselskabs tilsynsmyndighed

iii)

før indgåelsen af genforsikringsaftalen og ikke oftere end halvårligt derefter en ajourført liste over alle omtvistede og forfaldne genforsikringskrav, der har været udestående i mindst 90 dage, knyttet til genforsikring, der er overtaget fra cederende forsikringsselskaber i det cederende forsikringsselskabs jurisdiktion, og

iv)

før indgåelsen af genforsikringsaftalen og ikke oftere end halvårligt derefter, oplysninger om det overtagende genforsikringsselskabs overtagne genforsikring efter cederende selskab, cederet genforsikring efter det overtagende genforsikringsselskab og beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler med hensyn til erstatninger, som det overtagende genforsikringsselskab har eller ikke har betalt, for at gøre det muligt at evaluere kriterierne i stk. 4, litra i)

i)

det overtagende genforsikringsselskab har en praksis for hurtig betaling af krav i henhold til genforsikringsaftaler. Der er tale om undladelse af hurtig betaling, hvis et eller flere af følgende kriterier er opfyldt:

i)

over 15 procent af de beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, er forfaldne og omtvistede, jf. indberetning til tilsynsmyndigheden

ii)

over 15 procent af genforsikringsselskabets cederende forsikringsselskaber eller genforsikringsselskaber har forfaldne beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, på betalte erstatninger, på mindst 90 dage, der ikke er omtvistede, og som for hvert cederende forsikringsselskab overstiger 90 400 EUR, når det overtagende genforsikringsselskab har hovedkontor i EU, eller 100 000 USD, når det overtagende genforsikringsselskab har hjemsted i USA, eller

iii)

det samlede beløb, der kan tilbagekræves i henhold til genforsikringsaftaler, på betalte erstatninger, der ikke er omtvistede, men som er forfaldne med mindst 90 dage, overstiger 45 200 000 EUR, når det overtagende genforsikringsselskab har hovedkontor i EU, eller 50 000 000 USD, når det overtagende genforsikringsselskab har hjemsted i USA

j)

det overtagende genforsikringsselskab bekræfter, at det ikke for tiden deltager i en solvent frivillig akkord, der involverer overtagende genforsikringsselskaber i værtsparten, og indvilliger i at underrette det cederende forsikringsselskab og dets tilsynsmyndighed og i at stille 100 procent sikkerhedsstillelse over for det cederende forsikringsselskab i overensstemmelse med akkordens betingelser, hvis det overtagende genforsikringsselskab indtræder i sådan en ordning

k)

hvis det cederende forsikringsselskab bliver genstand for en retslig afviklingsproces, insolvensbehandling eller likvidationsbehandling, alt efter forholdene, kan det eller dets repræsentant søge og, hvis det af den domstol, hvor afviklingsprocessen, insolvensbehandlingen eller likvidationsbehandlingen foregår, vurderes at være hensigtsmæssigt, opnå et påbud til det overtagende genforsikringsselskab om at stille sikkerhedsstillelse for alle udestående cederede forpligtelser, og

l)

det overtagende genforsikringsselskabs hjemtilsynsmyndighed bekræfter årligt over for værtstilsynsmyndigheden, at det overtagende genforsikringsselskab overholder litra b).

5.   Intet i denne aftale er til hinder for, at et overtagende genforsikringsselskab frivilligt giver tilsynsmyndigheden oplysninger.

6.   Med hensyn til parternes tilsynsmyndigheder sikrer hver part i sin egenskab af værtspart, i tilfælde hvor værtstilsynsmyndigheden bestemmer, at et overtagende genforsikringsselskab i hjemparten ikke længere opfylder en af betingelserne i stk. 4, at værtstilsynsmyndigheden kun pålægger kravene i stk. 1-3, hvis den pågældende værtstilsynsmyndighed følger proceduren i litra a)-c):

a)

før værtstilsynsmyndigheden pålægger sådanne krav, kommunikerer den med det overtagende genforsikringsselskab og giver, undtagen i ekstraordinære tilfælde, hvor en kortere frist er nødvendig med henblik på at beskytte forsikringstagere og forbrugere, det overtagende genforsikringsselskab 30 dage fra den oprindelige meddelelse til at forelægge en plan om afhjælpning af manglen og 90 dage fra den oprindelige meddelelse til at afhjælpe manglen, og underretter hjemtilsynsmyndigheden

b)

kun i tilfælde, hvor værtstilsynsmyndigheden efter udløbet af denne frist på 90 dage eller mindre i ekstraordinære tilfælde, jf. litra a), finder, at det overtagende genforsikringsselskab ikke traf nogen foranstaltninger, eller at de trufne foranstaltninger var utilstrækkelige, kan værtstilsynsmyndigheden pålægge et eller flere af kravene i stk. 1-3, og

c)

når der pålægges et eller flere krav, jf. stk. 1-3, skal dette begrundes skriftligt og meddeles det pågældende overtagende genforsikringsselskab.

7.   Med forbehold af gældende ret og vilkårene i denne aftale forhindrer eller ændrer intet i denne artikel på nogen måde, at parterne i en genforsikringsaftale kan aftale krav om sikkerhedsstillelse eller andre betingelser i genforsikringsaftalen.

8.   Denne aftale finder kun anvendelse på genforsikringsaftaler, der indgås, ændres eller fornyes på eller efter den dato, hvor en foranstaltning, der reducerer sikkerhedsstillelse i henhold til denne artikel, får virkning, og kun med hensyn til indtrufne skader og hensættelser, der indberettes fra og efter det seneste af følgende: i) datoen for foranstaltningen eller ii) den dato, hvor en sådan ny genforsikringsaftale, ændring eller fornyelse får virkning. Intet i nærværende aftale er til hinder for eller ændrer på nogen måde, at parterne i en genforsikringsaftale kan genforhandle en sådan genforsikringsaftale.

9.   Det præciseres, at såfremt denne aftale opsiges, forhindrer intet i denne aftale tilsynsmyndigheder eller andre kompetente myndigheder i at kræve lokal tilstedeværelse af overtagende genforsikringsselskaber i værtsparten eller kræve sikkerhedsstillelse og relaterede krav eller overholdelse af andre bestemmelser i gældende ret for så vidt angår eventuelle forpligtelser i henhold til genforsikringsaftaler, der er beskrevet i nærværende aftale.

Artikel 4

Koncerntilsyn

Med henblik på artikel 9 og 10 efterstræber parterne følgende praksis for koncerntilsyn:

a)

Uden at dette berører litra c)-h) og deltagelse i tilsynskolleger, er en forsikrings- eller genforsikringskoncern i hjemparten kun omfattet af verdensomspændende forsikringskoncerntilsyn, herunder verdensomspændende koncerngovernance, solvens og kapital, og indberetning, alt efter hvad der er relevant, der foretages af dens hjemtilsynsmyndigheder, og er ikke omfattet af værtstilsynsmyndighedens koncerntilsyn med det verdensomspændende moderselskab for forsikrings- eller genforsikringskoncernen.

b)

Uanset litra a) kan værtstilsynsmyndigheder udøve tilsyn med hensyn til en forsikrings- eller genforsikringskoncern i hjemparten som fastsat i litra c)-h). Værtstilsynsmyndigheder kan udøve koncerntilsyn, når det er relevant, med hensyn til en forsikrings- eller genforsikringskoncern på moderselskabsniveau på dens område. Værtstilsynsmyndigheder udøver ikke på anden måde verdensomspændende koncerntilsyn med hensyn til en forsikrings- eller genforsikringskoncern i hjemparten, uden at dette berører koncerntilsyn med forsikrings- eller genforsikringskoncernen på moderselskabsniveau på værtspartens område.

c)

Når der anvendes et verdensomspændende risikostyringssystem, dokumenteret ved forelæggelse af en vurdering af en verdensomspændende koncerns egen risiko og solvens (Own Risk and Solvency Assessment, ORSA), på en forsikrings- eller genforsikringskoncern i henhold til gældende ret, forelægger den hjemtilsynsmyndighed, der kræver vurderingen, et sammendrag af den verdensomspændende koncerns vurdering:

i)

for værtstilsynsmyndighederne, hvis de er medlem af forsikrings- eller genforsikringskoncernens tilsynskollegium, uden ophold, og

ii)

for tilsynsmyndighederne for væsentlige datterselskaber eller filialer af den pågældende koncern i værtsparten, på tilsynsmyndighedernes anmodning.

Når der ikke anvendes en sådan vurdering af den verdensomspændende koncerns egen risiko og solvens på en forsikrings- eller genforsikringskoncern i hjemparten i henhold til gældende ret, forelægger tilsynsmyndighederne i den relevante amerikanske stat eller EU-medlemsstat tilsvarende dokumentation, der er udarbejdet i overensstemmelse med hjemtilsynsmyndighedens gældende ret, jf. nr. i) og ii) ovenfor.

d)

I sammendraget af vurderingen af den verdensomspændende koncerns egen risiko og solvens eller tilsvarende dokumentation, jf. litra c), skal følgende elementer indgå:

i)

en beskrivelse af forsikrings- eller genforsikringskoncernens risikostyringsramme

ii)

en vurdering af forsikrings- eller genforsikringskoncernens risikoeksponering, og

iii)

en koncernvurdering af risikokapital og en prospektiv solvensvurdering.

e)

Hvis sammendraget af vurderingen af den verdensomspændende koncerns egen risiko og solvens eller, hvor det er relevant, tilsvarende dokumentation, jf. litra c), afslører en alvorlig trussel mod forsikringstagerbeskyttelsen eller den finansielle stabilitet på værtstilsynsmyndighedens område, kan den pågældende værtstilsynsmyndighed uanset litra a) pålægge forebyggende eller korrigerende foranstaltninger eller andre former for modforanstaltninger med hensyn til forsikringsselskaber eller genforsikringsselskaber i værtsparten.

Før værtstilsynsmyndigheden pålægger sådanne foranstaltninger, skal den høre forsikrings- eller genforsikringskoncernens relevante hjemtilsynsmyndighed. Parterne tilskynder tilsynsmyndighederne til fortsat at behandle anliggender vedrørende forsikringskoncerntilsyn i tilsynskollegier.

f)

Indberetningskrav vedrørende forsikringskoncerntilsyn som fastsat i gældende ret på værtspartens område finder ikke anvendelse på forsikrings- eller genforsikringskoncernens verdensomspændende moderselskab, medmindre de direkte vedrører risikoen for alvorlige virkninger på forsikrings- eller genforsikringskoncernens selskabers evne til at betale krav på værtspartens område.

g)

En værtstilsynsmyndighed bevarer muligheden for at anmode om og indhente oplysninger fra et forsikrings- eller genforsikringsselskab, der udøver aktiviteter på dens område, og hvis verdensomspændende moderselskab har hovedkontor på hjempartens område, med henblik på forsikringskoncerntilsyn, når værtstilsynsmyndigheden vurderer, at sådanne oplysninger er nødvendige for beskyttelse mod alvorlig skade for forsikringstagerne eller en alvorlig trussel mod den finansielle stabilitet eller alvorlige virkninger for et forsikrings- eller genforsikringsselskabs evne til at betale krav på værtstilsynsmyndighedens område. Værtstilsynsmyndigheden baserer sådanne anmodninger om oplysninger på tilsynsmæssige kriterier og undgår, når det er muligt, byrdefulde og dobbelte anmodninger. Den bistandssøgende myndighed underetter tilsynskollegiet om en sådan anmodning.

Uanset litra a) kan et forsikrings- eller genforsikringsselskabs undladelse af at efterkomme en sådan anmodning om oplysninger medføre, at der pålægges forebyggende eller korrigerende foranstaltninger eller andre former for modforanstaltninger på værtstilsynsmyndighedens område.

h)

For en forsikrings- eller genforsikringskoncern i hjemparten, der driver virksomhed i værtsparten, og som er underlagt krav om en koncernkapitalvurdering i hjemparten, der opfylder følgende betingelser:

i)

koncernkapitalvurderingen indeholder en beregning af en verdensomspændende koncernkapital, der opfanger risiko for hele koncernen, herunder forsikrings- eller genforsikringskoncernens verdensomspændende moderselskab, som kan påvirke forsikringsvirksomheden og -aktiviteterne eller genforsikringsvirksomheden og -aktiviteterne på den anden parts område, og

ii)

tilsynsmyndigheden på den parts område, hvor koncernkapitalvurderingen, jf. nr. i) ovenfor, anvendes, har beføjelse til at pålægge forebyggende eller korrigerende foranstaltninger eller andre former for modforanstaltninger på grundlag af vurderingen, herunder krav om kapitalforanstaltninger, hvor det er relevant,

pålægger værtstilsynsmyndigheden ikke koncernkapitalvurdering eller -krav på verdensomspændende moderselskabsniveau for forsikrings- eller genforsikringskoncernen i overensstemmelse med gældende ret på dens område.

Når et forsikrings- eller genforsikringsselskab i hjemparten er underlagt et koncernkapitalkrav på hjempartens område, må værtstilsynsmyndigheden ikke pålægge et koncernkapitalkrav eller en koncernkapitalvurdering på niveauet for det verdensomspændende moderselskab for forsikrings- eller genforsikringskoncernen.

i)

Uanset bestemmelserne i denne aftale begrænser denne aftale ikke EU-tilsynsmyndighedernes evne og søger heller ikke at begrænse deres evne til at udøve tilsyns- eller reguleringsmæssig myndighed over enheder eller koncerner, der ejer eller kontrollerer kreditinstitutter i EU, driver bankvirksomhed i EU, eller hvis væsentlige finansielle vanskeligheder eller art, omfang, størrelse, volumen, koncentration, forbundethed eller sammensætning af aktiviteter er blevet vurderet som en potentiel trussel for EU's finansielle stabilitet, herunder gennem udøvelse af: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 om adgang til at udøve virksomhed som kreditinstitut og om tilsyn med kreditinstitutter og investeringsselskaber, om ændring af direktiv 2002/87/EF og om ophævelse af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF (CRD IV) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (CRR), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af Rådets direktiv 82/891/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/24/EF, 2002/47/EF, 2004/25/EF, 2005/56/EF, 2007/36/EF, 2011/35/EU, 2012/30/EU og 2013/36/EU samt forordning (EU) nr. 1093/2010 og (EU) nr. 648/2012 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 806/2014 af 15. juli 2014 om ensartede regler og en ensartet procedure for afvikling af kreditinstitutter og visse investeringsselskaber inden for rammerne af en fælles afviklingsmekanisme og en fælles

afviklingsfond og om ændring af forordning (EU) nr. 1093/2010 og Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til Den Europæiske Centralbank i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter, eller anden relateret lovgivning.

Uanset bestemmelserne i denne aftale begrænser denne aftale ikke den relevante amerikanske tilsynsmyndigheds evne og søger heller ikke at begrænse dens evne til at udøve tilsyns- eller reguleringsmæssig myndighed over enheder eller koncerner, der ejer eller kontrollerer depotinstitutter i USA, driver bankvirksomhed i USA, eller hvis væsentlige finansielle vanskeligheder eller art, omfang, størrelse, volumen, koncentration, forbundethed eller sammensætning af aktiviteter er blevet vurderet som en potentiel trussel for USA's finansielle stabilitet, herunder gennem udøvelse of myndighed i henhold til Bank Holding Company Act (12 U.S.C. § 1841 et seq.), Home Owners' Loan Act (12 U.S.C. § 1461 et seq.), International Banking Act (12 U.S.C. § 3101 et seq.), Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (12 U.S.C. § 5301 et seq.), eller anden relateret lovgivning.

Artikel 5

Udveksling af oplysninger

1.   Parterne tilskynder tilsynsmyndighederne i deres respektive jurisdiktioner til at samarbejde om udveksling af oplysninger i overensstemmelse med den i bilaget fastlagte praksis. Parterne er enige om, at anvendelse af denne praksis vil styrke samarbejdet og udvekslingen af oplysninger, samtidig med at der sikres en høj standard af beskyttelse af fortroligheden.

2.   Intet i denne aftale berører eventuelle krav, der finder anvendelse på tilsynsmyndigheders udveksling af personoplysninger.

Artikel 6

Bilag

Bilaget til denne aftale udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 7

Det blandede udvalg

1.   Parterne nedsætter herved et blandet udvalg, der består af repræsentanter for USA og repræsentanter for Den Europæiske Union, og som skal give parterne et forum for konsultationer og udveksling af oplysninger om forvaltningen af aftalen og korrekt gennemførelse af aftalen.

2.   Parterne konsulterer i det blandede udvalg vedrørende denne aftale:

a)

efter fælles overenskomst mellem parterne, hvis en part foreslår konsultation

b)

mindst én gang inden for 180 dage efter datoen for denne aftales ikrafttræden eller midlertidige anvendelse, alt efter hvad der kommer først, og én gang årligt herefter, medmindre parterne bestemmer andet

c)

hvis en part fremsætter skriftlig anmodning om obligatorisk konsultation, og

d)

hvis en part skriftligt meddeler, at den har til hensigt at opsige aftalen.

3.   Det blandede udvalg kan behandle:

a)

spørgsmål vedrørende gennemførelsen af aftalen

b)

aftalens virkninger i parternes jurisdiktioner for forsikrings- og genforsikringsforbrugere og forsikrings- og genforsikringsselskabers kommercielle transaktioner

c)

forslag til ændringer af aftalen, der fremsættes af en part

d)

spørgsmål, der kræver obligatorisk konsultation

e)

meddelelse om hensigt til at opsige aftalen, og

f)

andre spørgsmål, som parterne måtte bestemme.

4.   Det blandede udvalg kan vedtage en forretningsorden.

5.   Det blandede udvalgs formandskab varetages på skift for et år ad gangen af hver af parterne, medmindre andet bestemmes. Det blandede udvalg holder møder efter indkaldelse fra formanden på sådanne tidspunkter og måder, som parterne måtte bestemme.

6.   Det blandede udvalg kan indkalde arbejdsgrupper til møde for at lette dets arbejde.

Artikel 8

Ikrafttræden

Denne aftale træder i kraft syv dage efter, at parterne skriftligt har meddelt hinanden, at de har henholdsvis opfyldt og gennemført deres respektive interne krav og procedurer, eller på en anden dato, som parterne aftaler i fællesskab.

Artikel 9

Gennemførelse af aftalen

1.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden eller midlertidige anvendelse, alt efter hvad der kommer først, tilskynder parterne relevante myndigheder til ikke at træffe foranstaltninger, der er uforenelige med betingelserne eller forpligtelserne i aftalen, herunder med hensyn til fjernelsen af krav om sikkerhedsstillelse og lokal tilstedeværelse i henhold til artikel 3. Alt efter hvad der er relevant, kan dette omfatte brevvekslinger mellem relevante myndigheder om spørgsmål, der vedrører denne aftale.

2.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden eller midlertidige anvendelse, alt efter hvad der kommer først, træffer parterne alle foranstaltninger, alt efter hvad der er relevant, for at gennemføre og anvende denne aftale så hurtigt som muligt, jf. artikel 10.

3.   Fra datoen for denne aftales ikrafttræden eller midlertidige anvendelse, alt efter hvad der kommer først, tilskynder USA hver amerikansk stat til hurtigt at vedtage følgende foranstaltninger:

a)

nedbringelse, hvert år efter datoen for denne aftales ikrafttræden eller midlertidige anvendelse, af den sikkerhedsstillelse, der kræves af hver stat, for at tillade fuldt fradrag for genforsikring, med 20 procent af den sikkerhedsstillelse, som den amerikanske stat krævede pr. 1. januar før aftalens undertegnelse, og

b)

gennemførelse i amerikanske stater af relevant lovgivning om fradrag for genforsikring, i overensstemmelse med artikel 3, som metoden for vedtagelse af foranstaltninger i overensstemmelse med nævnte artikels stk. 1 og 2.

4.   Forudsat at denne aftale er trådt i kraft, skal USA på en dato, der ikke er senere end den første dag i måneden 42 måneder efter datoen for aftalens undertegnelse, begynde at evaluere bestemmelse af eventuel forrang i henhold til USA's lovgivning for så vidt angår enhver forsikringsforanstaltning i en amerikansk stat, som USA bestemmer er uforenelig med denne aftale og medfører ringere behandling af et EU-forsikringsselskab eller EU-genforsikringsselskab end den behandling, som et amerikansk forsikrings- eller genforsikringsselskab, der har hjemsted, licens eller anden tilladelse i den pågældende amerikanske stat, får. Forudsat at denne aftale er trådt i kraft, skal USA på en dato, der ikke er senere end den første dag i måneden 60 måneder efter datoen for undertegnelsen af aftalen, færdiggøre nødvendig bestemmelse af eventuel forrang i henhold til USA's lovgivning for så vidt angår enhver forsikringsforanstaltning i en amerikansk stat, der er omfattet af sådan evaluering. Med henblik på dette stykke skal USA prioritere de stater, der har den største bruttomængde af cederet genforsikring, med henblik på bestemmelse af eventuel forrang.

Artikel 10

Anvendelse af aftalen

1.   Medmindre andet er fastsat, anvendes denne aftale fra ikrafttrædelsesdatoen eller 60 måneder fra datoen for undertegnelse af aftalen, alt efter hvad der er senest.

2.   Uanset artikel 8 og denne artikels stk. 1 gælder følgende:

a)

Den Europæiske Union anvender aftalens artikel 4 midlertidigt indtil aftalens ikrafttrædelsesdato og anvender derefter artikel 4 ved at sikre, at tilsynsmyndigheder og andre kompetente myndigheder følger de deri beskrevne praksisser, fra den syvende dag i måneden efter at parterne har underrettet hinanden om, at deres interne krav og procedurer, som er nødvendige for aftalens midlertidige anvendelse, er fuldført.

USA anvender aftalens artikel 4 midlertidigt indtil aftalens ikrafttrædelsesdato og anvender derefter artikel 4 ved at gøre sit bedste og tilskynde tilsynsmyndigheder og andre kompetente myndigheder til at følge de deri beskrevne praksisser, fra den syvende dag i måneden efter at parterne har underrettet hinanden om, at deres interne krav og procedurer, som er nødvendige for aftalens midlertidige anvendelse, er fuldført.

b)

På aftalens ikrafttrædelsesdato eller 60 måneder efter aftalens undertegnelse, alt efter hvad der er senest:

i)

gælder en parts forpligtelser som fastsat i artikel 3, stk. 1 og 2, og artikel 9 kun, hvis, og derefter så længe som, den anden parts tilsynsmyndigheder udøver tilsyn i henhold til artikel 4 og opfylder forpligtelserne i artikel 3, stk. 3

ii)

gælder en parts praksisser som fastsat i artikel 4 og forpligtelserne i artikel 3, stk. 3, kun, hvis, og derefter så længe som, den anden parts tilsynsmyndigheder opfylder forpligtelserne i artikel 3, stk. 1 og 2, og

iii)

gælder en parts forpligtelser som fastsat i artikel 3, stk. 3, kun, hvis, og derefter så længe som, den anden parts tilsynsmyndigheder udøver tilsyn i henhold til artikel 4 og opfylder forpligtelserne i artikel 3, stk. 1 og 2.

c)

Hvis de relevante amerikanske tilsynsmyndigheder i henhold til artikel 4, litra i), anvender foranstaltninger uden for USA's område på en forsikrings- eller genforsikringskoncern i EU, hvis vanskeligheder eller aktiviteter Financial Stability Oversight Council har bestemt kan udgøre en trussel for USA's finansielle stabilitet, gennem anvendelse af Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (12 U.S.C. § 5301 et seq.), kan en part opsige aftalen under en fremskyndet obligatorisk konsultation og opsigelse. Hvis en EU-tilsynsmyndighed i henhold til artikel 4, litra i), anvender foranstaltninger uden for Den Europæiske Unions område på en amerikansk forsikrings- eller genforsikringskoncern i forbindelse med en trussel mod EU's finansielle stabilitet, kan en part opsige aftalen under en fremskyndet obligatorisk konsultation og opsigelse.

d)

Indtil den i litra b) omhandlede dato, og uden at det berører de deri omhandlede mekanismer, finder genforsikringsbestemmelserne i artikel 3, stk. 1 og 2, anvendelse med hensyn til et EU-genforsikringsselskab i en amerikansk stat på det tidligste af følgende tidspunkter:

i)

en sådan amerikansk stats vedtagelse af en foranstaltning i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1 og 2, eller

ii)

den dato, hvor USA i henhold til sin lovgivning måtte bestemme, at en sådan forsikringsforanstaltning i en amerikansk stat tilsidesættes, da den er uforenelig med denne aftale og medfører ringere behandling af et EU-forsikringsselskab eller EU-genforsikringsselskab end den behandling, som et amerikansk forsikrings- eller genforsikringsselskab, der har hjemsted, licens eller anden tilladelse i den pågældende amerikanske stat, får.

e)

Fra datoen for midlertidig anvendelse, jf. litra a), og i 60 måneder derefter pålægger tilsynsmyndigheder i Den Europæiske Union ved anvendelsen af artikel 4, litra h), ikke et koncernkapitalkrav på niveauet for det verdensomspændende moderselskab for forsikrings- eller genforsikringskoncernen for så vidt angår en amerikansk forsikrings- eller genforsikringskoncern, der driver virksomhed i Den Europæiske Union.

f)

Fra datoen for undertegnelsen af denne aftale kan tilsynsmyndighederne i en part i den i litra b) omhandlede 60-månedersperiode efter obligatorisk konsultation pålægge en koncernkapitalvurdering eller et koncernkapitalkrav på niveauet for det verdensomspændende moderselskab for en forsikrings- eller genforsikringskoncern, der har hovedkontor eller hjemsted i den anden part, hvis den anden part ikke opfylder forpligtelserne i artikel 3 hvad angår krav vedrørende lokal tilstedeværelse.

g)

Artikel 3, stk. 3, skal gennemføres og finde anvendelse på EU's område senest 24 måneder fra datoen for undertegnelsen af denne aftale, forudsat at aftalen har fundet midlertidig anvendelse eller er trådt i kraft.

h)

Med forbehold af litra b) og d) skal artikel 3, stk. 1 og 2, gennemføres og finde fuld anvendelse på begge parters område senest 60 måneder fra datoen for begge parters undertegnelse af aftalen, forudsat at aftalen er trådt i kraft.

i)

Fra datoen for denne aftales ikrafttræden eller midlertidige anvendelse, alt efter hvad der er tidligst, anvender begge parter artikel 7, 11 og 12.

3.   Hvis en part ikke opfylder stk. 2 senest på de deri angivne datoer, kan den anden part søge obligatorisk konsultation gennem det blandede udvalg.

Artikel 11

Opsigelse og obligatorisk konsultation

1.   Efter obligatorisk konsultation kan en part opsige denne aftale på et hvilket som helst tidspunkt ved skriftligt at underrette den anden part i overensstemmelse med procedurerne i denne artikel. Medmindre parterne skriftligt har aftalt andet, får en sådan opsigelse virkning 180 dage, eller 90 dage hvad angår opsigelse efter artikel 10, stk. 2, litra c), efter en sådan underretning. Parterne kan navnlig opsige aftalen, når en part ikke har opfyldt sine forpligtelser i henhold til aftalen eller har truffet foranstaltninger, der er uforenelige med aftalens mål.

2.   Før en part meddeler en beslutning om at opsige aftalen, herunder med hensyn til bestemmelserne i artikel 10, skal den underrette formanden for det blandede udvalg.

3.   Parterne skal træffe de nødvendige foranstaltninger for at oplyse interesserede parter om opsigelsens virkninger for forsikrings- og genforsikringsselskaber i deres respektive jurisdiktioner.

4.   Der kræves obligatorisk konsultation gennem det blandede udvalg, hvis en part anmoder formanden for det blandede udvalg herom, og den obligatoriske konsultation skal begynde senest 30 dage, eller 7 dage i tilfælde af en anmodning i henhold til artikel 10, stk. 2, litra c), efter en sådan anmodning, medmindre parterne bestemmer andet. Den part, der anmoder om obligatorisk konsultation, skal skriftligt redegøre for grundlaget for den obligatoriske konsultation. Den obligatoriske konsultation foregår på et sted, som parterne har bestemt, og hvis parterne ikke kan nå til enighed om et sted, foreslår den part, der anmoder om obligatorisk konsultation, tre neutrale steder uden for hver parts område, og den anden part vælger et af de foreslåede tre neutrale steder.

5.   Der kræves obligatorisk konsultation forud for opsigelse af denne aftale, herunder også med hensyn til bestemmelserne i artikel 10.

6.   Hvis en part nægter at deltage i en obligatorisk konsultation, jf. denne artikel, kan den part, der søger at opsige, fortsætte med opsigelse af aftalen som fastsat i denne artikels stk. 1.

Artikel 12

Ændring

1.   Parterne kan skriftligt blive enige om at ændre denne aftale.

2.   Hvis en part ønsker at ændre denne aftale, skal den skriftligt underrette den anden part om en anmodning om indledning af forhandlinger for at ændre aftalen.

3.   En anmodning om indledning af forhandlinger for at ændre aftalen skal meddeles det blandede udvalg.

Done at Washington on the twenty second day of September in the year two thousand and seventeen.

 


BILAG

Aftalememorandum — Standardbestemmelser om udveksling af oplysninger mellem tilsynsmyndigheder

Artikel 1

Mål

1.   Tilsynsmyndigheden for (amerikansk stat) og den nationale tilsynsmyndighed for (EU-medlemsstat), de myndigheder, der undertegner dette aftalememorandum, anerkender behovet for samarbejde om udveksling af oplysninger.

2.   Myndighederne anerkender, at praktiske foranstaltninger vedrørende grænseoverskridende samarbejde og udveksling af oplysninger er af afgørende betydning i både krisesituationer og det daglige tilsyn.

3.   Formålet med dette aftalememorandum er at lette samarbejde om udveksling af oplysninger mellem myndighederne, i det omfang gældende ret tillader dette, og i overensstemmelse med tilsynsmæssige og reguleringsmæssige formål.

4.   Myndighederne anerkender, at intet i dette aftalememorandum berører eventuelle krav vedrørende tilsynsmyndigheders udveksling af personoplysninger.

5.   På myndighedernes område findes der gældende ret om udveksling og beskyttelse af fortrolige oplysninger med henblik på at beskytte den fortrolige karakter af data udvekslet mellem myndigheder under dette aftalememorandum. Formålet med gældende ret er at sikre, at:

a)

udvekslingen af fortrolige oplysninger kun sker i henseender, der er direkte forbundet med myndighedernes varetagelse af deres tilsynsopgaver, og

b)

alle personer, der får adgang til sådanne fortrolige oplysninger i forbindelse med deres hverv, vil bevare sådanne oplysningers fortrolige karakter, med undtagelse af visse definerede tilfælde, jf. artikel 7.

Artikel 2

Definitioner

I dette aftalememorandum forstås ved:

a)   »gældende ret«: enhver lov, administrativ bestemmelse eller anden retspraksis, der finder anvendelse på en myndigheds område, og som er relevant for forsikrings- og genforsikringstilsyn, udveksling af tilsynsmæssige oplysninger, beskyttelse af fortrolighed samt håndtering og offentliggørelse af oplysninger

b)   »fortrolige oplysninger«: alle afgivne oplysninger, der i den bistandssøgte myndighed betragtes som fortrolige

c)   »forsikringsselskab«: et selskab, der har tilladelse eller licens til adgang til eller udøvelse af direkte forsikringsvirksomhed

d)   »person«: en fysisk person, en juridisk enhed, et partnerskab eller en forening, der ikke har status som juridisk person

e)   »personoplysninger«: enhver form for oplysninger om en identificeret eller identificerbar fysisk person

f)   »afgivne oplysninger«: oplysninger, der meddeles af en bistandssøgt myndighed til en bistandssøgende myndighed som svar på en anmodning om oplysninger

g)   »reguleret enhed«: et forsikringsselskab eller genforsikringsselskab, der har fået tilladelse af eller er under tilsyn af en tilsynsmyndighed i Den Europæiske Union eller USA

h)   »genforsikringsselskab«: et selskab, der har tilladelse eller licens til adgang til eller udøvelse af genforsikringsaktiviteter

i)   »bistandssøgt myndighed«: den myndighed, til hvilken en anmodning om oplysninger er rettet

j)   »bistandssøgende myndighed«: den myndighed, der foretager en anmodning om oplysninger

k)   »tilsynsmyndighed«: enhver forsikrings- og genforsikringstilsynsmyndighed i Den Europæiske Union eller USA, og

l)   »selskab«: enhver enhed, der udøver økonomisk aktivitet.

Artikel 3

Samarbejde

1.   Med forbehold af gældende ret bør den bistandssøgte myndighed nøje behandle anmodninger fra den bistandssøgende myndighed og svare i rimelig tid. Den bør give den bistandssøgende myndighed et svar, der er så fyldestgørende som muligt i overensstemmelse med dens reguleringsmæssige opgaver.

2.   Med forbehold af gældende ret bør eksistensen og indholdet af en anmodning om oplysninger gøres til genstand for fortrolig behandling af både den bistandssøgte og den bistandssøgende myndighed, medmindre begge myndigheder i fællesskab bestemmer andet.

Artikel 4

Anvendelse af afgivne oplysninger

1.   Den bistandssøgende myndighed bør kun fremsætte anmodninger om oplysninger, hvis anmodningen tjener et legitimt reguleringsmæssigt eller tilsynsmæssigt formål, som er direkte relevant for en bistandssøgende myndigheds lovhjemlede tilsyn med en reguleret enhed. Det betragtes normalt ikke som et legitimt reguleringsmæssigt eller tilsynsmæssigt formål, hvis en bistandssøgende myndighed søger oplysninger om enkeltpersoner, medmindre anmodningen er direkte relevant for varetagelsen af tilsynsmæssige opgaver.

2.   Den bistandssøgende myndighed bør anvende afgivne oplysninger udelukkede til lovhjemlede formål, der vedrører myndighedens opgaver i forbindelse med regulering, tilsyn eller finansiel stabilitet.

3.   Med forbehold af gældende ret tilhører alle udvekslede oplysninger den bistandssøgte myndighed og vil forblive myndighedens ejendom.

Artikel 5

Anmodning om oplysninger

1.   Anmodninger om oplysninger fra den bistandssøgende myndighed bør være skriftlige, eller i overensstemmelse med stk. 2, hvis det haster, og indeholde følgende elementer:

a)

de involverede myndigheder, det berørte tilsynsområde, og til hvilket formål oplysningerne søges

b)

navnet på den berørte person eller regulerede enhed

c)

nærmere oplysninger om anmodningen, der kan omfatte en beskrivelse af de forhold, der ligger til grund for anmodningen, specifikke spørgsmål, der undersøges, og en angivelse af, om anmodningen er følsom

d)

hvilke oplysninger der anmodes om

e)

den dato, før hvilken oplysningerne ønskes, og eventuelle relevante lovbestemte frister, og

f)

hvis det er relevant, hvorvidt, hvordan og til hvem oplysningerne må videregives, jf. artikel 7.

2.   I tilfælde af hastende anmodninger kan en anmodning fremsættes mundtligt og bør følges af en skriftlig bekræftelse uden unødig forsinkelse.

3.   Den bistandssøgte myndighed bør behandle anmodningen således:

a)

Den bistandssøgte myndighed bør bekræfte modtagelse af anmodningen.

b)

Den bistandssøgte myndighed bør vurdere hver anmodning i hvert enkelt tilfælde for at bestemme det videst mulige omfang af de oplysninger, der kan gives i overensstemmelse med dette aftalememorandum og de procedurer, der finder anvendelse i den bistandssøgte myndigheds jurisdiktion. Når den bistandssøgte myndighed afgør, om og i hvilken udstrækning en anmodning kan efterkommes, kan den tage hensyn til følgende:

i)

om anmodningen er i overensstemmelse med aftalememorandummet

ii)

om efterkommelse af anmodningen vil være så byrdefuld, at den bistandssøgte myndighed ikke kan varetage sine opgaver på behørig vis

iii)

om det ellers ville være i modstrid med den bistandssøgte myndigheds jurisdiktions centrale interesser at afgive de oplysninger, der anmodes om

iv)

alle andre forhold, der måtte være angivet i gældende ret i den bistandssøgte myndigheds jurisdiktion (navnlig forhold vedrørende fortrolighed og tavshedspligt, databeskyttelse og privatlivets fred og proceduremæssig retfærdighed), og

v)

om efterkommelse af anmodningen på anden måde kan have negative virkninger for den bistandssøgte myndigheds varetagelse af dens opgaver.

c)

Hvis en bistandssøgt myndighed afviser eller ikke er i stand til at afgive alle eller dele af de oplysninger, der anmodes om, bør den bistandssøgte myndighed, i det omfang det er praktisk muligt og passende efter gældende ret, give en begrundelse for ikke at afgive oplysningerne og overveje andre muligheder for at opfylde den bistandssøgende myndigheds tilsynsmæssige formål. En anmodning om oplysninger kan navnlig afvises af den bistandssøgte myndighed, hvis anmodningen kræver, at den bistandssøgte myndighed handler på en måde, der udgør en krænkelse af dens gældende ret.

Artikel 6

Behandling af fortrolige oplysninger

1.   Som en generel regel bør oplysninger, der modtages under dette aftalememorandum, behandles som fortrolige oplysninger, medmindre andet er angivet.

2.   Den bistandssøgende myndighed bør træffe alle lovformelige og med rimelighed gennemførlige foranstaltninger for at beskytte fortroligheden vedrørende fortrolige oplysninger.

3.   Med forbehold af artikel 7 og gældende ret bør den bistandssøgende myndighed begrænse adgangen til fortrolige oplysninger, den modtager fra en bistandssøgt myndighed, til personer, der arbejder for den bistandssøgende myndighed, eller som handler på dens vegne, og som:

a)

er omfattet af den bistandssøgende myndigheds forpligtelser i dens jurisdiktion til at forhindre uretmæssig videregivelse af fortrolige oplysninger

b)

er under den bistandssøgende myndigheds tilsyn og kontrol

c)

hvis behov for sådanne oplysninger er i overensstemmelse med og direkte relateret til et legitimt reguleringsmæssigt eller tilsynsmæssigt formål, og

d)

er omfattet af vedvarende krav om fortrolighed efter at have forladt den bistandssøgende myndighed.

Artikel 7

Videregivelse af afgivne oplysninger

1.   En bistandssøgende myndighed bør ikke videregive afgivne oplysninger, den har modtaget fra den bistandssøgte myndighed, til en tredjepart, jf. dog artikel 7, stk. 2, medmindre:

a)

den bistandssøgende myndighed har fået forudgående skriftligt samtykke fra den bistandssøgte myndighed til videregivelse af sådanne oplysninger, medmindre anmodningen haster; i sådanne tilfælde kan der gives mundtligt samtykke, der følges af en skriftlig bekræftelse uden ophold, og

b)

tredjeparten forpligter sig til at overholde begrænsninger, der bevarer en grad af fortrolighed, der i alt væsentligt svarer til den, som den bistandssøgende myndighed er omfattet af, jf. dette aftalememorandum.

2.   Hvis en bistandssøgende myndighed bliver pålagt et retsligt krav eller er retligt forpligtet til at videregive afgivne oplysninger, bør den bistandssøgende myndighed, med forbehold af gældende ret, underrette den bistandssøgte myndighed, så lang tid i forvejen som det er praktisk muligt, om sådanne krav og eventuelle relaterede procedurer med henblik på at lette muligheder for at intervenere og gøre rettigheder gældende. Hvis den bistandssøgte myndighed ikke giver samtykke til at fremstille afgivne oplysninger, bør den bistandssøgende myndighed tage alle rimelige skridt, hvor det er relevant, til at forhindre videregivelse, herunder ved at tage retsmidler i brug for at forhindre sådan videregivelse og for at forsvare og beskytte fortroligheden vedrørende fortrolige oplysninger, der er udsat for mulig videregivelse.


OVERSÆTTELSE

 

 

Bruxelles, den 18. september 2017

Ambassadør Robert E. Lighthizer

USA's handelsrepræsentant

Office of the United States Trade Representative (USA's handelsrepræsentants kontor)

600 17th Street NW

Washington, DC 20508

USA

Hr. ambassadør

Det glæder mig at kunne undertegne den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (»aftalen«), der er vedlagt som bilag til dette brev. Den endelige juridiske tekst, der er affattet på engelsk, blev vedtaget af De Forenede Staters og Den Europæiske Unions repræsentanter den 12. januar 2017.

Parterne har afsluttet de interne procedurer, der er nødvendige for at kunne undertegne aftalen. Parterne anerkender Den Europæiske Unions sprogordning. Europa-Kommissionen har noteret sig erklæringen i Rådets afgørelse, der blev vedtaget den 15. september 2017, hvori det med hensyn til aftalen anføres:

Denne aftale undertegnes på engelsk. I medfør af EU-retten udfærdiges denne aftale også af Unionen på bulgarsk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. Gyldigheden af disse yderligere sprogudgaver bør bekræftes ved udveksling af diplomatiske noter mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater. Alle bekræftede udgaver har samme gyldighed.

De Forenede Stater bekræfter sit tilsagn om i lyset af Rådets afgørelse at arbejde sammen med Den Europæiske Union om at behandle anmodninger om bekræftelse af yderligere sprogudgaver af aftalen.

Det glæder mig at bekræfte, at undertegnelsen af aftalen på engelsk danner grundlag for parternes brevudveksling med henblik på indlede midlertidig anvendelse. Procedurerne for aftalens ikrafttrædelse ligesom procedurerne for midlertidig anvendelse efter undertegnelsen afhænger ikke af bekræftelse af andre sprogudgaver.

Denne brevveksling vil blive offentliggjort af Den Europæiske Union sammen med teksten til aftalen.

Jeg har fremsendt samme brev til finansminister Steven T. Mnuchin.

Med venlig hilsen

Valdis DOMBROVSKIS

Næstformand for Europa-Kommissionen

 

Bruxelles, den 18. september 2017

Minister Steven Mnuchin

USA's finansminister

1500 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20220

Hr. minister

Det glæder mig at kunne undertegne den bilaterale aftale mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (»aftalen«), der er vedlagt som bilag til dette brev. Den endelige juridiske tekst, der er affattet på engelsk, blev vedtaget af De Forenede Staters og Den Europæiske Unions repræsentanter den 12. januar 2017.

Parterne har afsluttet de interne procedurer, der er nødvendige for at kunne undertegne aftalen. Parterne anerkender Den Europæiske Unions sprogordning. Europa-Kommissionen har noteret sig erklæringen i Rådets afgørelse, der blev vedtaget den 15. september 2017, hvori det med hensyn til aftalen anføres:

Denne aftale undertegnes på engelsk. I medfør af EU-retten udfærdiges denne aftale også af Unionen på bulgarsk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. Gyldigheden af disse yderligere sprogudgaver bør bekræftes ved udveksling af diplomatiske noter mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater. Alle bekræftede udgaver har samme gyldighed.

De Forenede Stater bekræfter sit tilsagn om i lyset af Rådets afgørelse at arbejde sammen med Den Europæiske Union om at behandle anmodninger om bekræftelse af yderligere sprogudgaver af aftalen.

Det glæder mig at bekræfte, at undertegnelsen af aftalen på engelsk danner grundlag for parternes brevudveksling med henblik på indlede midlertidig anvendelse. Procedurerne for aftalens ikrafttrædelse ligesom procedurerne for midlertidig anvendelse efter undertegnelsen afhænger ikke af bekræftelse af andre sprogudgaver.

Denne brevveksling vil blive offentliggjort af Den Europæiske Union sammen med teksten til aftalen.

Jeg har fremsendt samme brev til ambassadør Robert E. Lighthizer.

Med venlig hilsen

Valdis DOMBROVSKIS

Næstformand for Europa-Kommissionen

 

Den 22. september 2017

Valdis Dombrovskis

Næstformand

Europa-Kommissionen

Bruxelles, Belgien

Hr. næstformand

Det glæder os at kunne undertegne den bilaterale aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tilsynsregler vedrørende forsikring og genforsikring (»aftalen«), der er vedlagt som bilag til dette brev. Den endelige juridiske tekst, der er affattet på engelsk, blev vedtaget af De Forenede Staters og Den Europæiske Unions repræsentanter den 12. januar 2017.

Parterne har afsluttet de interne procedurer, der er nødvendige for at kunne undertegne aftalen. Parterne anerkender Den Europæiske Unions sprogordning. Europa-Kommissionen har noteret sig erklæringen i Rådets afgørelse, der blev vedtaget den 15. september 2017, hvori det med hensyn til aftalen anføres:

Denne aftale undertegnes på engelsk. I medfør af EU-retten udfærdiges denne aftale også af Unionen på bulgarsk, dansk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk og ungarsk. Gyldigheden af disse yderligere sprogudgaver bør bekræftes ved udveksling af diplomatiske noter mellem Den Europæiske Union og De Forenede Stater. Alle bekræftede udgaver har samme gyldighed.

De Forenede Stater bekræfter sit tilsagn om i lyset af Rådets afgørelse at arbejde sammen med Den Europæiske Union om at behandle anmodninger om bekræftelse af yderligere sprogudgaver af aftalen.

Det glæder os at bekræfte, at undertegnelsen af aftalen på engelsk danner grundlag for parternes brevudveksling med henblik på indlede midlertidig anvendelse. Procedurerne for aftalens ikrafttrædelse ligesom procedurerne for midlertidig anvendelse efter undertegnelsen afhænger ikke af bekræftelse af andre sprogudgaver.

Denne brevveksling vil blive offentliggjort af Den Europæiske Union sammen med teksten til aftalen.

Med venlig hilsen

Finansminister Steven T. MNUCHIN

USA's Finansministerium

Ambassadør Robert E. LIGHTHIZER

USA's handelsrepræsentant


Top