EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22016D0121

Det Blandede Udvalg EU-Schweiz' afgørelse nr. 2/2016 af 3. december 2015 om ændring af protokol nr. 3 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde [2016/121]

OJ L 23, 29.1.2016, p. 79–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/121/oj

29.1.2016   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 23/79


DET BLANDEDE UDVALG EU-SCHWEIZ' AFGØRELSE Nr. 2/2016

af 3. december 2015

om ændring af protokol nr. 3 til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde [2016/121]

DET BLANDEDE UDVALG HAR —

under henvisning til overenskomsten mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Schweiz, der blev undertegnet i Bruxelles den 22. juli 1972 (1) (»overenskomsten«), særlig artikel 11,

under henvisning til overenskomstens protokol nr. 3 vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde (»protokol nr. 3«), og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

I artikel 11 i overenskomsten henvises der til protokol nr. 3, hvori oprindelsesreglerne og bestemmelserne om oprindelseskumulation mellem Den Europæiske Union, Schweiz (herunder Liechtenstein), Island, Norge, Tyrkiet, Færøerne og deltagerne i Barcelonaprocessen (2) fastsættes.

(2)

I artikel 39 i protokol nr. 3 fastsættes det, at Det Blandede Udvalg som omhandlet i artikel 29 i overenskomsten kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.

(3)

Den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavs-regler for præferenceoprindelse (3) (»konventionen«) tager sigte på at erstatte de protokoller om oprindelsesregler, der i øjeblikket er i kraft mellem landene i pan-Euro-Middelhavsområdet, med en enkelt retsakt.

(4)

Den Europæiske Union og Schweiz undertegnede konventionen den 15. juni 2011.

(5)

Den Europæiske Union og Schweiz deponerede deres godkendelsesinstrumenter hos depositaren for konventionen henholdsvis den 26. marts 2012 og den 28. november 2011. I henhold til konventionens artikel 10, stk. 3, trådte den således i kraft for så vidt angår Den Europæiske Union den 1. maj 2012 og Schweiz den 1. januar 2012.

(6)

Deltagerne i stabiliserings- og associeringsprocessen og Republikken Moldova er ved konventionen blevet en del af pan-Euro-Middelhavszonen for oprindelseskumulation.

(7)

Protokol nr. 3 til overenskomsten bør derfor ændres, således at der henvises til konventionen —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Protokol nr. 3 til overenskomsten vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde erstattes af teksten i bilaget til nærværende afgørelse.

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Den anvendes fra den 1. februar 2016.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. december 2015.

På Det Blandede Udvalgs vegne

Luc DEVIGNE

Formand


(1)  EFT L 300 af 31.12.1972, s. 189.

(2)  Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Vestbredden og Gazastriben, Syrien og Tunesien.

(3)  EUT L 54 af 26.2.2013, s. 4.


BILAG

»PROTOKOL NR. 3

vedrørende definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde

Artikel 1

Gældende oprindelsesregler

Med henblik på gennemførelsen af denne overenskomst finder tillæg I og de relevante bestemmelser i tillæg II til den regionale konvention om pan-Euro-Middelhavs-regler for præferenceoprindelse (1) (»konventionen«) anvendelse.

Alle henvisninger til den »relevante aftale« i tillæg I og de relevante bestemmelser i tillæg II til konventionen fortolkes som henvisninger til nærværende overenskomst.

Artikel 2

Bilæggelse af tvister

Hvis der i forbindelse med den i artikel 32 i tillæg I til konventionen fastsatte kontrolprocedure opstår tvister, der ikke kan bilægges mellem de toldmyndigheder, der anmoder om kontrol, og de toldmyndigheder, der er ansvarlige for kontrollens gennemførelse, forelægges de for Det Blandede Udvalg.

Under alle omstændigheder bilægges tvister mellem importøren og indførselslandets toldmyndigheder i henhold til indførselslandets lovgivning.

Artikel 3

Ændringer af protokollen

Det Blandede Udvalg kan træffe afgørelse om at ændre bestemmelserne i denne protokol.

Artikel 4

Udtrædelse af konventionen

1.   Hvis enten Den Europæiske Union eller Schweiz med et skriftligt varsel meddeler depositaren for konventionen, at de ønsker at udtræde af konventionen, jf. konventionens artikel 9, indleder Unionen og Schweiz øjeblikkeligt forhandlinger om oprindelsesregler med henblik på at gennemføre denne overenskomst.

2.   Indtil sådanne nyforhandlede oprindelsesregler træder i kraft, finder oprindelsesreglerne i tillæg I og eventuelt de relevante bestemmelser i tillæg II til konventionen, der er gældende på tidspunktet for udtrædelsen, fortsat anvendelse på denne overenskomst. Fra tidspunktet for udtrædelsen fortolkes oprindelsesreglerne i tillæg I og eventuelt de relevante bestemmelser i tillæg II til konventionen dog således, at bilateral kumulation udelukkende tillades mellem Den Europæiske Union og Schweiz.

Artikel 5

Overgangsbestemmelser — kumulation

Uanset artikel 16, stk. 5, og artikel 21, stk. 3, i tillæg I til konventionen kan oprindelsesbeviset, hvis kumulationen udelukkende omfatter EFTA-lande, Færøerne, Den Europæiske Union, Tyrkiet, deltagerne i stabiliserings- og associeringsprocessen og Republikken Moldova, være et varecertifikat EUR.1 eller en oprindelseserklæring.«


(1)  EUT L 54 af 26.2.2013, s. 4.


Top