EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22015P0923(02)

Beslutning om samarbejde om infrastruktur med landene i Det Østlige Partnerskab: fælles vej-, jernbane- og lufttransportprojekter

OJ C 315, 23.9.2015, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2015   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

C 315/7


BESLUTNING (1)

om samarbejde om infrastruktur med landene i Det Østlige Partnerskab: fælles vej-, jernbane- og lufttransportprojekter

(2015/C 315/02)

DEN PARLAMENTARISKE FORSAMLING EURONEST,

der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2013 om den europæiske naboskabspolitik: på vej mod en styrkelse af partnerskabet. Europa-Parlamentets holdning til rapporterne for 2012,

der henviser til Europa-Parlamentets beslutninger om revisionen af den europæiske naboskabspolitik og dens østlige dimension samt om Republikken Armenien, Republikken Aserbajdsjan, Republikken Hviderusland, Georgien, Republikken Moldova og Ukraine,

der henviser til den fælles erklæring fra Det Østlige Partnerskabs topmøde (i Vilnius den 28.-29. november 2013) med titlen »Eastern Partnership: the way ahead« (Det Østlige Partnerskab: vejen frem),

der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet med titlen »EU og dets naboregioner: En ny strategi for transportsamarbejde« (KOM(2011) 415) og Kommissionens »EU Neighbourhood Transport Plan« (transportplan for EU's naboskabsområde), som omfatter luftfartssektoren, søtransport og transport ad indre vandveje, vej- og jernbanetransport samt infrastrukturforbindelser,

der henviser til den fælles erklæring med titlen »Future of Eastern Partnership transport cooperation« (fremtiden for transportsamarbejdet i Det Østlige Partnerskab) fra transportministrene i EU's medlemsstater og partnerlandene i Det Østlige Partnerskab samt repræsentanter for Kommissionen,

der henviser til Rådets konklusioner om transportsamarbejdet med EU's naboregioner, som blev vedtaget under den 3116. samling i Rådet for Transport, Telekommunikation og Energi,

der henviser til Kommissionens hvidbog fra 2011 med titlen »En køreplan for et fælles europæisk transportområde — mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem«,

der henviser til fortegnelsen over prioriterede infrastrukturprojekter vedrørende det regionale transportnet i Det Østlige Partnerskab, som blev godkendt på mødet mellem EU's og Det Østlige Partnerskabs transportministre i Luxembourg den 9. oktober 2013,

der henviser til undertegnelsen af associeringsaftalen mellem EU og henholdsvis Ukraine, Moldova og Georgien,

der henviser til, at sø- og flodnavigation er effektive systemer til at fragte varer, skabe mellemmenneskelige forbindelser og udvikle en bedre markedsintegration,

1.

understreger, at transport er afgørende for fremgangen i Europa, idet den giver mulighed for, at varer kan distribueres effektivt, og at borgerne kan rejse frit; minder om, at EU er en vigtig politisk og økonomisk partner for landene i Det Østlige Partnerskab, og at styrket samarbejde inden for transportsektoren kan bidrage betydeligt til, at disse lande kan komme til at stå stærkere økonomisk set og blive mere politisk stabile; påpeger, at borgere og virksomheder i EU og i naboregionerne er de direkte modtagere af det forbedrede transportsamarbejde, som sigter mod at reducere den tid og de ressourcer, der anvendes på transport af varer, tjenesteydelser og passagerer, og at tættere markedsintegration desuden kan bidrage til at give virksomheder nye markedsmuligheder både i EU og dets naboregioner;

2.

mener, at der kan opnås bedre transportforbindelser gennem bedre transportinfrastruktur og tættere markedsintegration, således at der sikres en problemfri rejse for passagerer og effektiv og sikker varetransport, idet der tages hensyn til den konkrete geografiske situation i landene i Det Østlige Partnerskab; håber i den sammenhæng, at der skabes en synlig forbindelse mellem transportpolitikken i landene i Det Østlige Partnerskab og Europa 2020-strategien;

3.

understreger, at en tættere integration mellem transportmarkedet i henholdsvis EU og de østlige partnerlande er afhængig af de enkelte landes vilje og parathed i denne henseende, og at den er betinget af, at nabolandene gør fremskridt med hensyn til at anvende standarder, som svarer til dem, der anvendes i EU for så vidt angår f.eks. sikkerhed, miljø og sociale spørgsmål; opfordrer EU til at yde al den nødvendige tekniske bistand og vejledning og til ikke at ty til protektionisme;

4.

understreger, at der fortsat er store indbyrdes forskelle mellem transportinfrastrukturen i den østlige og den vestlige del af Europa, som skal tackles, og at det europæiske kontinent er nødt til at have en mere ensartet transportinfrastruktur;

5.

minder om, at færdselstætheden giver anledning til stor bekymring, navnlig inden for vej- og lufttransport; understreger, at det er nødvendigt, at der gøres noget ved de væsentlige flaskehalse på transportområdet i EU med henblik på at opfylde borgernes krav om at kunne rejse og økonomiens behov for at transportere varer og tjenesteydelser, idet de ressource- og miljøbetingede begrænsninger forudses;

6.

anerkender vedtagelsen af de nye TEN-T-retningslinjer, der former det grundlæggende og omfattende net af strategisk europæisk infrastruktur i den østlige og den vestlige del af Den Europæiske Union og dermed også det fælles europæiske transportområde; opfordrer Kommissionen til at overveje muligheden for at forbinde TEN-T-hovednettet til transportnettet i landene i Det Østlige Partnerskab;

7.

opfordrer Kommissionen til i fællesskab med regeringerne i Det Østlige Partnerskab at påtage sig at foretage og at offentliggøre en fælles vurdering af transportinfrastrukturen samt af punkter og forbindelser af fælles interesse, som kan danne et omfattende grundlag for fremtidige fælles projekter;

8.

noterer sig det stigende pres på offentlige midler til finansiering af infrastruktur; understreger, at der er behov for en ny tilgang til finansiering og prisfastsættelse baseret på offentlige og private partnerskaber, som vil gøre det muligt for lokalsamfundene at indgå partnerskab med interesserede private aktører og offentlige organer og at gøre brug af internationale fonde for at skabe transportmidler, som vil gavne alle de involverede parter; opfordrer indtrængende EU's medlemsstater og landene i Det Østlige Partnerskab til at udveksle bedste praksis og intensivere samarbejdet på dette område;

9.

anerkender, at det er vigtigt, at investeringsmiljøet i landene i Det Østlige Partnerskab forbedres yderligere med henblik på at tiltrække investeringer fra EU's medlemsstater til vej-, jernbane-, sø- og lufttransportsektoren, hvilket vil understøtte udviklingen af den respektive infrastruktur, integrationen af landene i Det Østlige Partnerskab og EU's medlemsstater, vedtagelsen af EU's standarder samt kapacitetsudvikling i landene i Det Østlige Partnerskab;

10.

opfordrer Kommissionen og regeringerne i Det Østlige Partnerskab til at medtage princippet om at lette transporten i fremtidige handelsaftaler;

11.

understreger, at reformer inden for transportsektoren i landene i Det Østlige Partnerskab bør sikre en større tilnærmelse til EU's transportstandarder; mener, at forhandlingerne om luftfartsaftaler mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab bør afsluttes med de lande, der har indledt disse, og håber i den forbindelse på en tidlig indledning af tilsvarende forhandlinger med de resterende lande i Det Østlige Partnerskab; mener, at sikkerheden til søs bør forbedres ved hjælp af en politikreform, at flagning bør forbedres i overensstemmelse med Paris-memorandummet om havnestatskontrol, og at partnerlandene bør kunne fremvise forbedrede resultatlister for trafiksikkerhed og bevise, at de tager konkrete skridt for at gøre jernbanetransporten mere kompatibel med den i EU; mener, at transportforbindelserne i EU bør forbedres ved hjælp af bedre planlægning af net og arbejde på prioriterede infrastrukturprojekter, som kan bidrage til at forbinde partnerlandene med det transeuropæiske transportnet; opfordrer partnerlandene til at renovere de eksisterende veje og anlægge nye veje;

12.

noterer sig, at der findes lukkede grænser inden for Det Østlige Partnerskabs område, samt at de lande, der ikke har direkte adgang til havet, har vanskelige transportforhold, og opfordrer i den forbindelse EU til at bidrage til mere åbne og tilgængelige transportmuligheder ved hjælp af gennemførelsen af konkrete projekter;

13.

understreger, at det fælles europæiske luftrum, som i øjeblikket er under oprettelse, bør udvides til også at omfatte EU's nabolande, og at anerkendelse af EU-retten og af princippet om »EU-udpegning« er en mindsteforudsætning herfor; påpeger, at det fælles europæiske luftrum har til formål at øge sikkerheden og begrænse forsinkelser, omkostninger og emissioner, og at EU's nabolande som led i den trinvise fremgangsmåde ved oprettelsen af det fælles europæiske luftrum er parate til at danne eller tilslutte sig funktionelle luftrumsblokke med EU's medlemsstater; opfordrer landene i Det Østlige Partnerskab til at bidrage til problemfrie luftfartsforbindelser både mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab og internt i Det Østlige Partnerskabs område;

14.

minder om, at vejtransport spiller en central rolle for samhandelen med de lande i Det Østlige Partnerskab, som EU deler landegrænse med; påpeger imidlertid, at besværlige administrative procedurer ved grænseovergange fortsat hindrer en effektiv varestrøm mellem EU og dets naboer i øst, og at 40 % af den samlede transporttid i gennemsnit spildes ved grænserne på grund af uoverensstemmelser i de administrative procedurer; understreger, at det derfor er af central betydning, at procedurerne i forbindelse med grænsepassage lettes med henblik på at fremme samhandelen ved at begrænse tid og omkostninger, og at udveksling af erfaringer med vellykkede reformer på dette område vil være til gavn for landene i Det Østlige Partnerskab;

15.

henleder opmærksomheden på, at dødeligheden som følge af kvæstelser ved færdselsuheld er væsentligt højere i de fleste lande i Det Østlige Partnerskab end gennemsnittet herfor i EU, og at den ringe trafiksikkerhed i landene i Det Østlige Partnerskab derfor er et spørgsmål af direkte betydning for EU; understreger, at forbedring af trafiksikkerheden gennem undervisning, udveksling af bedste praksis, bevidstgørelse og fremme af mere sikker vejinfrastruktur, herunder sikre parkeringsmuligheder, er en prioritering i EU's samarbejde med og finansielle støtte til naboregionerne; opfordrer Kommissionen til at undersøge muligheden for at udvide fælles EU-omfattende intelligente transporttjenester til landene i Det Østlige Partnerskab;

16.

glæder sig over at kunne konstatere, at flere lande i Det Østlige Partnerskab har givet udtryk for interesse i øget adgang til markedet for vejtransport i EU, og mener, at EU bør udøve sin eksterne kompetence på området med henblik på at opnå yderligere markedsintegration med disse lande; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at overvåge partnerlandene nøje for at sikre sig, at de gennemfører og anvender de relevante standarder for sikkerhed, miljø og sociale spørgsmål, og at sikre, at medlemsstaterne ikke tyer til protektionistiske foranstaltninger; mener, at den vigtigste målsætning for et sådant initiativ bør være gradvist at fjerne de kvantitative begrænsninger til gengæld for gennemførelsen af standarder, der kan garantere kvaliteten af vejtransporttjenester mellem EU og landene i Det Østlige Partnerskab, hvilket ikke indgår i de nuværende bilaterale ordninger;

17.

understreger, at åbne, retfærdige, ikkediskriminerende, gennemsigtige og effektive afgiftssystemer for anvendelse af jernbaneinfrastrukturen langs korridorerne mellem EU, dets østlige naboer, Mellemøsten og Asien er nødvendige for at kunne udnytte jernbanegodstrafikkens fulde potentiale (herunder renovering af eksisterende jernbanestrækninger og anlægning af nye, mere effektive jernbanestrækninger); opfordrer til, at der gennemføres et regionalt samarbejde om dette spørgsmål, og noterer sig med beklagelse, at de fysiske hindringer for samhandelen og vækst i fragtmængden desuden omfatter mangel på indbyrdes kompatible jernbanesystemer, utilstrækkelig teknologi og rullende materiel i dårlig stand; påpeger, at effektiviteten af personbefordringen med jernbane kan øges gennem et bedre samarbejde om grænsepassage, uden at dette kræver betydelige investeringer i infrastrukturen;

18.

tilskynder til, at lavemissionskøretøjer og infrastruktur for alternative brændstoffer fremmes med henblik på at mindske forbruget af fossile brændstoffer og dermed mindske transportens indvirkning på miljøet;

19.

understreger, at reformer, der har til formål at bringe jernbanesektoren i landene i Det Østlige Partnerskab tættere på EU's standarder (for sikkerhed, miljø, sociale spørgsmål og interoperabilitet), bør fortsættes, da dette ikke alene vil gavne person- og godstransporten, men også vil tiltrække flere investeringer til jernbanesektoren; påpeger, at den store efterspørgsel efter modernisering af rullende materiel i nabolandene skaber nye markedsmuligheder for EU-virksomheder; understreger, at ovennævnte reformer ligeledes er en forudsætning for enhver åbning af markedet i fremtiden;

20.

opfordrer indtrængende EU til at hjælpe med at opnå overholdelse af reglerne og standarderne gennem udveksling af oplysninger om udarbejdelsen af nationale sikkerhedsprogrammer for den civile luftfart og udveksling af bedste praksis vedrørende gennemførelse og kvalitetskontrol af luftfartssikkerhedsforanstaltninger; understreger, at internationale standarder for luftfartssikkerhed, som er fastsat af Organisationen for International Civil Luftfart (ICAO), bør gennemføres fuldt ud, og påpeger, at lovgivningsmæssig konvergens i regionen — der rækker ud over de internationale standarder — kan lettes ved at forbedre kendskabet til og gennemførelsen af Den Europæiske Konference for Civil Luftfarts (ECAC's) bestemmelser om luftfartssikkerhed og de principper, der er fastsat i EU's primære ret;

21.

påpeger, at landene i Det Østlige Partnerskab også bør være de fremtidige støttemodtagere under SESAR-programmet (Single European Sky Air Traffic Management Research), som sigter mod at modernisere flyvekontrolinfrastrukturen i Europa, og at større bistand fra EU til de lande i Det Østlige Partnerskab, der søger at modernisere deres lufttrafikstyringssystemer, vil være meget velkommen;

22.

støtter yderligere tilnærmelse af lovgivningen og opnåelse af overensstemmelse på alle transportområder, den institutionelle udvikling af offentlige organer med ansvar for udviklingen af vej-, jernbane-, sø- og lufttransportsektorerne i landene i Det Østlige Partnerskab og vedtagelsen af de deraf følgende standarder gennem udveksling af bedste praksis i EU, teknisk bistand og tilrettelæggelse af studiebesøg, workshops og fora;

23.

støtter gennemførelsen af transportinfrastrukturprojekter i tilknytning til de østlige partnerlandes transportnet ved hjælp af eksisterende EU-programmer og -instrumenter, der kan forbedre forbindelserne til TEN-T-hovednettet, og ligeledes afslutning af igangværende projekter, som forbinder landene i Det Østlige Partnerskab med EU's transportnet;

24.

finder det nødvendigt for Ukraine, Moldova og Georgien — som signatarer af associeringsaftaler — at modtage tilstrækkelig støtte fra EU i forbindelse med udviklingen af vej-, jernbane-, luft- og søtransportsektorerne;

25.

understreger, at søtransport og farbare veje udgør et grundlæggende element for at kunne udvikle samhandelen, lette bevægeligheden for passagerer og opnå en bedre sammenkobling af transportsystemer, idet der tages hensyn til de særlige geografiske forhold i landene i Det Østlige Partnerskab;

26.

pålægger sine formænd at sende denne beslutning til Europa-Parlamentets formand, Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil og regeringerne og parlamenterne i medlemsstaterne samt i landene i Det Østlige Partnerskab.


(1)  Vedtaget den 17. marts 2015 i Jerevan, Armenien.


Top