EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22014A0520(02)

Frivillig partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union

EUT L 150 af 20.5.2014, p. 252–330 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/08/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/284/oj

Related Council decision
Related Council decision

20.5.2014   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 150/252


FRIVILLIG PARTNERSKABSAFTALE

mellem Den Europæiske Union og Republikken Indonesien om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet med træ og træprodukter til Den Europæiske Union

DEN EUROPÆISKE UNION,

i det følgende benævnt »Unionen«,

og

REPUBLIKKEN INDONESIEN

i det følgende benævnt »Indonesien«,

herefter tilsammen benævnt »parterne«,

SOM HENVISER TIL rammeaftalen om et alsidigt partnerskab og samarbejde mellem Republikken Indonesien og Det Europæiske Fællesskab undertegnet den 9. november 2009 i Jakarta,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der er et nært samarbejde mellem Unionen og Indonesien, bl.a. som led i samarbejdsaftalen fra 1980 mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Indonesien, Malaysia, Filippinerne, Singapore og Thailand — medlemslandene i Sammenslutningen af Stater i Sydøstasien,

SOM HENVISER TIL det tilsagn, som landene i Østasien og andre regioner gav i Balierklæringen om retshåndhævelse og god forvaltningspraksis på skovbrugsområdet (FLEG) den 13. september 2001 om, at de er rede til at træffe umiddelbare foranstaltninger til at intensivere de nationale bestræbelser og styrke det bilaterale, regionale og multilaterale samarbejde med henblik på at bekæmpe overtrædelser af skovlovgivning og kriminalitet i skovbrugssektoren, særlig ulovlig skovhugst, handel med ulovlige skovbrugsprodukter og korruption og deres negative følgevirkninger for retsstaten,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet om en EU-handlingsplan om retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) er et første skridt mod en øjeblikkelig indsats mod ulovlig skovhugst og den dermed forbundne handel,

SOM HENVISER TIL fælleserklæringen fra Republikken Indonesiens minister for skovbrug og EU-kommissærerne for ansvar for udvikling og miljø undertegnet den 8. januar 2007 i Bruxelles,

SOM HENVISER TIL den ikke-juridisk bindende autoritative erklæring om principper for en global enighed om forvaltning, bevarelse og bæredygtig udvikling af alle slags skove fra 1992 og til FN's generalforsamlings seneste vedtagelse af et ikke-juridisk bindende instrument for alle typer skov,

SOM ER KLAR OVER betydningen af principperne, som blev defineret i Rio de Janeiro-erklæringen fra 1992 om miljø og udvikling i forbindelse med bæredygtig skovforvaltning, og navnlig betydningen af princip nr. 10 om vigtigheden af at bevidstgøre offentligheden og få den til at deltage i miljødebatterne og princip nr. 22 om den afgørende rolle, som oprindelige folk og deres samfund samt andre lokalsamfund spiller i miljøforvaltningen og udviklingen,

SOM ANERKENDER den indsats, som Indonesiens regering har ydet for at fremme god skovbrugspraksis, retshåndhævelse og handel med træ, herunder via det indonesiske system til verifikation af lovlighed for træprodukter (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)), som er udviklet med inddragelse af de berørte parter i overensstemmelse med principperne om god forvaltningspraksis, troværdighed og repræsentativitet,

SOM ANERKENDER, at det indonesiske system til verifikation af lovlighed er udformet til at sikre, at alle træprodukter overholder retsreglerne,

SOM ANERKENDER, at gennemførelse af en frivillig partnerskabsaftale om FLEGT vil styrke den bæredygtige skovforvaltning og bidrage til bekæmpelse af klimaændringer gennem reduktion af emissioner fra skovrydning og skovforringelse, og betydningen af bevarelse, bæredygtig skovforvaltning og forøgelse af skoves kulstoflagring (REDD+),

SOM HENVISER til konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) og navnlig kravet om, at den CITES-tilladelse, som parterne udsteder til eksport af kopier af arterne i bilag I, II eller III, kun udstedes på visse betingelser, bl.a. at de pågældende kopier ikke er erhvervet i strid med lovgivningen om beskyttelse af dyr og planter,

SOM ER BESLUTTEDE PÅ at ville minimere de negative virkninger for lokalsamfund og oprindelige samfund samt fattige mennesker, som kan være en direkte konsekvens af denne aftales gennemførelse,

SOM UNDERSTREGER den betydning, parterne tillægger de udviklingsmål, der er aftalt på internationalt niveau og FN's millenniumsudviklingsmål,

SOM FREMHÆVER, hvor stor betydning parterne tillægger de principper og regler, der gælder for de multilaterale samhandelssystemer, navnlig rettigheder og forpligtelser ifølge den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel (GATT) fra 1994 og de øvrige multilaterale aftaler om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), og nødvendigheden af at anvende dem åbent og uden forskelsbehandling,

SOM HENVISER TIL Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 om indførelse af en FLEGT-licensordning for import af træ til Det Europæiske Fællesskab og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 995/2010 af 20. oktober 2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i omsætning,

SOM BEKRÆFTER principperne om gensidig respekt, suverænitet, ligestilling og ikkeforskelsbehandling og anerkender de fordele, som denne aftale sikrer parterne,

SOM HANDLER i henhold til parternes respektive love og bestemmelser,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Formål

1.   Formålet med denne aftale er i overensstemmelse med parternes fælles løfte om bæredygtig forvaltning af alle typer skove at danne den juridiske ramme for, at alt træ og alle træprodukter fra Indonesien, der importeres til Unionen og er omfattet af denne aftale, er fremstillet lovligt, og dermed at fremme handelen med træprodukter.

2.   Denne aftale danner ligeledes grundlag for dialog og samarbejde mellem parterne for at befordre og fremme dens fulde gennemførelse og styrke retshåndhævelse og god forvaltningspraksis på skovbrugsområdet.

Artikel 2

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»import til Unionen«: træprodukters overgang til fri omsætning i Den Europæiske Union i henhold til artikel 79 i Rådets forordning (EØF) nr. 2913/1992 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks, forudsat at disse træprodukter ikke kan betegnes som »værende uden erhvervsmæssig karakter« som fastlagt i artikel 1, stk. 6, i Kommissionens forordning (EØF) nr. 2454/93 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 2913/1992 om indførelse af en EF-toldkodeks

b)

»eksport«: fysisk afgang eller fjernelse af træprodukter fra Indonesiens geografiske område

c)

»træprodukter«: de i bilag IA og IB angivne produkter

d)

»HS-nomenklaturen«: en fire- eller sekscifret kode i det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, som blev oprettet ved Verdenstoldorganisationens internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem

e)

»FLEGT-licens«: et indonesisk verificeret juridisk dokument (V-Legal-dokument), der bekræfter, at en forsendelse af træprodukter beregnet til eksport til Unionen er blevet lovligt produceret. En FLEGT-licens kan være i papirform eller elektronisk form

f)

»licensudstedende myndighed«: den myndighed, som er udpeget af Indonesien til at udstede og validere FLEGT-licenser

g)

»kompetente myndigheder«: de myndigheder, som Unionens medlemsstater har udpeget til at modtage, godkende og verificere FLEGT-licenser

h)

»forsendelse«: en mængde træprodukter, der er omfattet af en FLEGT-licens, som er afsendt af en befragter eller afsender fra Indonesien, og som frembydes for et toldsted i Unionen med henblik på overgang til fri omsætning

i)

træprodukter, der er fældet eller importeret og fremstillet i overensstemmelse med den lovgivning, der er nævnt i bilag II.

Artikel 3

FLEGT-licensordningen

1.   Der oprettes en licensordning for retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (i det følgende benævnt »FLEGT-licensordning«) mellem parterne i denne aftale. Ordningen rummer en række procedurer og krav, som ved hjælp af FLEGT-licenser gør det muligt at verificere og attestere, at træprodukter, der afsendes til Unionen, er lovligt produceret. I overensstemmelse med Rådets forordning (EF) nr. 2173/2005 af 20. december 2005 godkender Unionen kun sådanne forsendelser fra Indonesien til import til Unionen, hvis de er omfattet af en FLEGT-licens.

2.   FLEGT-licensordningen gælder for de træprodukter, der er anført i bilag IA.

3.   De træprodukter, der er anført i bilag IB, må ikke eksporteres fra Indonesien og kan ikke tildeles en FLEGT-licens.

4.   Parterne aftaler at træffe alle nødvendige foranstaltninger for at anvende FLEGT-licensordningen i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale.

Artikel 4

Licensudstedende myndighed

1.   Den licensudstedende myndighed verificerer, at træprodukterne er lovligt produceret i overensstemmelse med den lovgivning, der er nævnt i bilag II. Den licensudstedende myndighed udsteder FLEGT-licenser, der dækker forsendelser af træprodukter, som er lovligt produceret, og som er beregnet til eksport til Unionen.

2.   Den licensudstedende myndighed udsteder ikke FLEGT-licenser for træprodukter, som består af eller indeholder træprodukter, der er importeret til Indonesien fra tredjeland i en form, hvor eksport er forbudt i henhold til det pågældende tredjelands lovgivning, eller for hvilke det godtgøres, at disse træprodukter er blevet fremstillet eller erhvervet i strid med lovene i det land, hvor træerne er blevet fældet.

3.   Den licensudstedende myndighed opbevarer og offentliggør sine procedurer for udstedelse af FLEGT-licenser. Den opbevarer ligeledes registreringerne af alle forsendelser, der er omfattet af FLEGT-licenser, og bekendtgør under overholdelse af den nationale lovgivning om databeskyttelse disse registreringer med henblik på uafhængig kontrol, idet den behandler oplysninger vedrørende eksportørernes industrielle ejendomsret som fortrolige.

4.   Indonesien opretter et licensoplysningskontor, der skal fungere som kontaktpunkt i kommunikationen mellem de kompetente myndigheder og den licensudstedende myndighed, jf. bilag III og V.

5.   Indonesien meddeler kontaktoplysningerne for den licensudstedende myndighed og licensoplysningskontoret til Europa-Kommissionen. Begge parter offentliggør disse oplysninger.

Artikel 5

Kompetente myndigheder

1.   De kompetente myndigheder verificerer, at hver forsendelse er omfattet af en gyldig FLEGT-licens, før de lader den overgå til fri omsætning i Unionen. Denne overgang til fri omsætning kan ophæves, og forsendelsen tilbageholdes i tilfælde af tvivl om FLEGT-licensens gyldighed.

2.   De kompetente myndigheder fører en fortegnelse over de modtagne FLEGT-licenser og offentliggør den en gang om året.

3.   I henhold til national lovgivning om databeskyttelse giver de kompetente myndigheder personer eller organer, der er udpeget som uafhængig markedsinspektør, adgang til relevante dokumenter og data.

4.   De kompetente myndigheder anvender ikke den i artikel 5, stk. 1, beskrevne procedure for træprodukter fremstillet af arter, der er opført i bilagene til CITES, hvis disse produkter er omfattet af bestemmelserne om verifikation i Rådets forordning (EF) nr. 338/97 af 9. december 1996 om beskyttelse af dyr og planter ved kontrol af handelen hermed.

5.   Europa-Kommissionen meddeler kontaktoplysningerne for de kompetente myndigheder til Indonesien. Begge parter offentliggør disse oplysninger.

Artikel 6

FLEGT-licenser

1.   FLEGT-licenser udstedes af den licensudstedende myndighed som middel til at bevise, at de pågældende træprodukter er lovligt produceret.

2.   FLEGT-licensen udarbejdes og udfyldes på engelsk.

3.   Parterne kan efter aftale oprette et elektronisk system til udstedelse, overførsel og modtagelse af FLEGT-licenser.

4.   De tekniske specifikationer for licenserne er beskrevet i bilag IV. Proceduren for udstedelse af FLEGT-licenser er beskrevet i bilag V.

Artikel 7

Verifikation af lovligt producerede træprodukter

1.   Indonesien indfører et system til verifikation af, at træprodukter, som skal afsendes, er lovligt produceret, og at kun de forsendelser, hvis lovlighed således er fastslået, eksporteres til Unionen.

2.   Systemet til at bekræfte, at træprodukter er lovligt produceret, er beskrevet i bilag V.

Artikel 8

Overgang til fri omsætning af forsendelser omfattet af en FLEGT-licens

1.   Procedurerne for overgangen til fri omsætning i Unionen af forsendelser, der er omfattet af en FLEGT-licens, er beskrevet i bilag III.

2.   Hvis de kompetente myndigheder har rimelig grund til at antage, at en licens ikke er gyldig eller autentisk eller ikke svarer til den forsendelse, den foregiver at omfatte, kan de anvende procedurerne i bilag III.

3.   I tilfælde af uenighed eller vedvarende vanskeligheder med at indhente oplysninger om FLEGT-licenserne kan sagen indbringes for det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen.

Artikel 9

Uregelmæssigheder

Parterne underretter hinanden, hvis de har mistanke om eller har fundet bevis for omgåelse af eller uregelmæssigheder i FLEGT-licensordningen, herunder i forbindelse med følgende:

a)

omgåelse af handelsbestemmelser, herunder ved omdirigering af handel fra Indonesien til Unionen via et tredjeland

b)

FLEGT-licenser, der udstedes for træprodukter, som omfatter import af træ af tvivlsom oprindelse fra tredjelande, eller

c)

svig i forbindelse med opnåelse eller anvendelse af FLEGT-licenser.

Artikel 10

Anvendelse af det indonesiske verifikationssystem og andre foranstaltninger

1.   Ved hjælp af det indonesiske verifikationssystem bekræfter Indonesien lovligheden af træ, som eksporteres til markeder uden for Unionen, og af træ, som sælges på hjemmemarkedet, og bestræber sig på at bekræfte lovligheden af importeret træ ved så vidt muligt at benytte de systemer, der er udviklet med henblik på denne aftales gennemførelse.

2.   Til støtte herfor fremmer Unionen brugen af ovennævnte systemer i forbindelse med handel på andre internationale markeder og med tredjelande.

3.   Unionen gennemfører foranstaltninger for at forhindre, at ulovligt fældet træ og produkter fremstillet deraf bringes i omsætning på markedet i Unionen.

Artikel 11

De berørte parters deltagelse i gennemførelsen af aftalen

1.   Indonesien foretager regelmæssige høringer af de berørte parter om gennemførelsen af denne aftale og fremmer i den forbindelse passende høringsstrategier, modaliteter og programmer.

2.   Unionen foretager regelmæssige høringer af de berørte parter om gennemførelsen af denne aftale, idet den tager hensyn til sine forpligtelser i henhold til Århuskonventionen fra 1998 om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocessen samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.

Artikel 12

Sociale sikkerhedsforanstaltninger

1.   For at minimere eventuelle negative virkninger aftaler parterne at udvikle en bedre forståelse af indvirkningen på træindustrien og på levevisen i de potentielt berørte lokale og oprindelige befolkningsgrupper i overensstemmelse med deres respektive nationale lovgivninger og bestemmelser.

2.   Parterne overvåger virkningerne af denne aftale for disse samfund og andre aktører nævnt i stk. 1, idet de samtidig træffer de nødvendige foranstaltninger for at afbøde de negative virkninger. Parterne kan aftale yderligere foranstaltninger til imødegåelse af disse negative virkninger.

Artikel 13

Markedsincitamenter

I henhold til sine internationale forpligtelser bestræber Unionen sig på at fremme gunstig adgang til sit marked for træprodukter, der er omfattet af denne aftale. Disse bestræbelser omfatter navnlig foranstaltninger, der har til formål at støtte:

a)

offentlige og private indkøbspolitikker, der anerkender forsyningen af og sikrer et marked for træprodukter med lovlig oprindelse, og

b)

en gunstigere opfattelse af produkter, der sælges under FLEGT-licens på markedet i Unionen.

Artikel 14

Det fælles udvalg for gennemførelse af aftalen

1.   Parterne nedsætter et fælles udvalg for gennemførelse af aftalen (i det følgende benævnt »det fælles udvalg«) for at lette processen med opfølgning og evaluering af denne aftale.

2.   Hver part udnævner sine repræsentanter til det fælles udvalg, som træffer beslutninger ved konsensus. Formandskabet for det fælles udvalg varetages i fællesskab af højtstående embedsmænd, den ene fra Unionen og den anden fra Indonesien.

3.   Det fælles udvalg vedtager selv sin forretningsorden.

4.   Det fælles udvalg mødes mindst én gang om året med en dagsorden, der på forhånd er aftalt mellem parterne. Der kan indkaldes til yderligere møder efter anmodning fra en af parterne.

5.   Det fælles udvalg:

a)

overvejer og vedtager fælles foranstaltninger med henblik på at gennemføre denne aftale

b)

evaluerer og overvåger det samlede fremskridt i gennemførelsen af denne aftale, herunder hvordan Indonesiens verifikationssystem og de markedsrelaterede foranstaltninger fungerer, på grundlag af resultater og rapporter fremlagt i henhold til artikel 15

c)

vurderer fordele og begrænsninger, der følger af gennemførelsen af denne aftale, og træffer beslutning om afhjælpende foranstaltninger

d)

undersøger rapporter og klager vedrørende anvendelse af FLEGT-licensordningen på en af parternes territorium

e)

aftaler datoen for FLEGT-licensordningens ikrafttrædelse efter en evaluering af, hvordan Indonesiens verifikationssystem fungerer, jf. kriterierne i bilag VIII

f)

udpeger samarbejdsområder til støtte for gennemførelsen af denne aftale

g)

nedsætter om nødvendigt subsidiære organer på områder, der kræver specifik ekspertise

h)

udarbejder, godkender, distribuerer og offentliggør årlige rapporter, referater af dets møder og andre dokumenter, der følger af dets arbejde

i)

løser andre opgaver, det måtte aftale.

Artikel 15

Overvågning og evaluering

Parterne aftaler at anvende rapporter og resultater fra følgende to mekanismer til at evaluere gennemførelsen og effektiviteten af denne aftale.

a)

Indonesien benytter i samråd med Unionen en uafhængig evaluator til varetagelse af de funktioner, som er beskrevet i bilag VI.

b)

Unionen benytter i samråd med Indonesien en uafhængig markedsinspektør til varetagelse af de funktioner, som er beskrevet i bilag VII.

Artikel 16

Støtteforanstaltninger

1.   Tilførslen af yderligere midler, der er nødvendige for foranstaltninger til støtte for gennemførelsen af denne aftale udpeget i henhold til artikel 14, stk. 5, litra f), ovenfor, følger Unionens og medlemsstaternes normale procedurer for programmering af samarbejde med Indonesien.

2.   Parterne sørger for, at de aktiviteter, der igangsættes i medfør af denne aftale, samordnes med bestående eller kommende relevante udviklingsprogrammer og -initiativer.

Artikel 17

Rapporter og offentliggørelse

1.   Parterne sikrer, at det fælles udvalgs arbejde er så gennemsigtigt som muligt. Rapporter, der er resultat af dets arbejde, udarbejdes og offentliggøres i fællesskab.

2.   Det fælles udvalg offentliggør en årlig rapport, der bl.a. indeholder oplysninger om:

a)

mængden af træprodukter, som er eksporteret til Unionen under FLEGT-licensordningen, efter relevant HS-kode

b)

antallet af FLEGT-licenser, som Indonesien har udstedt

c)

status for opfyldelsen af denne aftales formål og anliggender vedrørende dens gennemførelse

d)

foranstaltninger, der skal forhindre, at ulovligt fremstillede træprodukter eksporteres, importeres, bringes i omsætning eller handles på hjemmemarkedet

e)

mængden af træ og træprodukter, som er importeret til Indonesien, og tiltag, der er iværksat for at forhindre import af ulovligt fremstillede træprodukter og for at opretholde FLEGT-licensordningens integritet

f)

tilfælde af manglende overholdelse af FLEGT-licensordningen og indsatsen for at afhjælpe dem

g)

mængden af træprodukter, der er importeret til EU i henhold til FLEGT-licensordningen, efter relevant HS-kode og den EU-medlemsstat, hvor importen har fundet sted

h)

antallet af FLEGT-licenser, som Unionen har modtaget

i)

antallet af tilfælde og mængder af træprodukter, for hvilke procedurerne i artikel 8, stk. 2, er anvendt.

3.   For at opfylde målet om forbedret forvaltning og gennemsigtighed i skovindustrien og for at overvåge gennemførelsen og virkningen af denne aftale i både Indonesien og Unionen, aftaler parterne, at de oplysninger, der er nævnt i bilag IX, offentliggøres.

4.   Parterne forpligter sig til ikke at offentliggøre fortrolige oplysninger, der er udvekslet i forbindelse med denne aftale, i overensstemmelse med deres respektive lovgivning. Parterne afholder sig fra at offentliggøre og tillader ej heller deres myndigheder at offentliggøre oplysninger, der er udvekslet i forbindelse med denne aftale, og som udgør forretningshemmeligheder eller fortrolige kommercielle oplysninger.

Artikel 18

Meddelelse om gennemførelse af aftalen

1.   Parternes repræsentanter, der er ansvarlige for officielle meddelelser om gennemførelsen af denne aftale, er henholdsvis:

For Indonesien

For Unionen

Generaldirektøren for skovforvaltning, skovbrugsministeriet

Chefen for Den Europæiske Unions delegation i Indonesien

2.   Parterne meddeler rettidigt hinanden de oplysninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne aftale, herunder ændringer i stk. 1.

Artikel 19

Territorial anvendelse

Denne aftale gælder på den ene side for de områder, hvor traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde finder anvendelse, på de vilkår, der er fastsat i nævnte traktat, og på den anden side for Indonesiens område.

Artikel 20

Bilæggelse af tvister

1.   Parterne bestræber sig på at bilægge enhver tvist om anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale gennem tidlige høringer.

2.   Hvis en tvist ikke kan bilægges ved hjælp af høringer inden to måneder fra datoen for den første anmodning herom, kan hver af parterne forelægge tvisten for det fælles udvalg, som bestræber sig på at løse den. Det fælles udvalg underrettes om enhver oplysning, der er relevant for en tilbundsgående undersøgelse af situationen, med henblik på at finde en acceptabel løsning. Til dette formål undersøger udvalget alle muligheder for at sikre denne aftales fortsatte effektive gennemførelse.

3.   Hvis det fælles udvalg ikke er i stand til at bilægge tvisten inden for to måneder, kan parterne i fællesskab anmode om en uafhængig tredjeparts mellemkomst eller mægling.

4.   Hvis det ikke lykkes at bilægge tvisten efter stk. 3, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand. Den anden part skal derefter udpege en anden voldgiftsmand inden for en frist på 30 kalenderdage efter udpegelsen af den første voldgiftsmand. Parterne udpeger i fællesskab en tredje voldgiftsmand inden to måneder efter udpegelsen af den anden voldgiftsmand.

5.   Voldgiftsafgørelserne træffes ved flerstemmighed inden seks måneder efter udpegelsen af den tredje voldgiftsmand.

6.   Voldgiftskendelsen er bindende for parterne og kan ikke ankes.

7.   Det fælles udvalg fastsætter procedurerne for voldgift.

Artikel 21

Suspension

1.   En part, der ønsker at suspendere denne aftale, underretter skriftligt den anden part herom. Sagen drøftes derefter mellem parterne.

2.   Hver part kan suspendere anvendelsen af denne aftale. Beslutningen om suspension og begrundelserne for denne beslutning meddeles den anden part skriftligt.

3.   Denne aftales bestemmelser ophører med at gælde 30 kalenderdage efter, at en sådan meddelelse er afgivet.

4.   Anvendelsen af denne aftale genoptages 30 kalenderdage efter, at den part, der har suspenderet dens anvendelse, meddeler den anden part, at årsagerne til suspensionen ikke længere gør sig gældende.

Artikel 22

Ændringer

1.   En part, som ønsker at ændre denne aftale, forelægger forslaget mindst tre måneder før næste møde i det fælles udvalg. Udvalget drøfter forslaget og afgiver en henstilling, hvis der opnås enighed. Hvis parterne kan tilslutte sig henstillingen, godkender de den i overensstemmelse med deres respektive interne procedurer.

2.   Eventuelle ændringer, som således godkendes af begge parter, træder i kraft den første dag i måneden efter den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at de nødvendige procedurer er afsluttet.

3.   Det fælles udvalg kan vedtage ændringer til bilagene til denne aftale.

4.   Meddelelse om en ændring fremsendes til Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og Indonesiens udenrigsminister via diplomatiske kanaler.

Artikel 23

Ikrafttræden, varighed og opsigelse

1.   Denne aftale træder i kraft på den første dag i måneden efter den dato, på hvilken parterne har givet hinanden skriftlig meddelelse om gennemførelsen af de nødvendige procedurer.

2.   Meddelelser fremsendes til Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union og Republikken Indonesiens udenrigsminister via diplomatiske kanaler.

3.   Denne aftale gælder i en periode på fem år, hvorefter den forlænges i perioder på fem år ad gangen, medmindre en part giver afkald herpå ved skriftligt at meddele det til den anden part senest tolv måneder før denne aftales udløb.

4.   Hver af parterne kan opsige denne aftale ved skriftlig meddelelse herom til den anden part. Denne aftale ophører med at være gældende tolv måneder efter datoen for nævnte meddelelse.

Artikel 24

Bilag

Bilagene til denne aftale udgør en integreret del heraf.

Artikel 25

Autentiske tekster

Denne aftale udfærdiges i to kopier på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, kroatisk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og indonesisk (bahasa indonesia), idet hver af disse tekster har samme gyldighed. I tilfælde af uoverensstemmelse har den engelske tekst forrang.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, behørigt bemyndigede i så henseende, undertegnet denne aftale.

Съставено в Брюксел на тридесети септември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de septiembre de dos mil trece.

V Bruselu dne třicátého září dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte september to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten September zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le trente septembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog rujna dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trenta settembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų rugsėjo trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év szeptember havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de dertigste september tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego września roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em trinta de setembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la treizeci septembrie două mii treisprezece.

V Bruseli tridsiateho septembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den trettionde september tjugohundratretton.

Dibuat di Brussel, pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

Image 1

За Република Индонезия

Por la República de Indonesia

Za Indonéskou republiku

For Republikken Indonesien

Für die Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Ινδονησίας

For the Republic of Indonesia

Pour la République d'Indonésie

Za Republiku Indoneziju

Per la Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas vārdā –

Indonezijos Respublikos vardu

Az Indonéz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de Republiek Indonesië

W imieniu Republiki Indonezji

Pela República da Indonésia

Pentru Republica Indonezia

Za Indonézsku republiku

Za Republiko Indonezijo

Indonesian tasavallan puolesta

För Republiken Indonesien

Untuk Republik Indonesia

Image 2


BILAG I

OMFATTEDE PRODUKTER

Listen i denne bilag henviser til det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem, som blev oprettet ved Verdenstoldorganisationens internationale konvention om det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem.

BILAG IA

HARMONISEREDE VAREKODER FOR TRÆ OG TRÆPRODUKTER, DER ER OMFATTET AF FLEGT-LICENSORDNINGEN

Kapitel 44:

HS-Koder

Varebeskrivelse

 

Brænde; træ i form af flis eller spåner; træ i form af flis eller spåner; savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende former.

4401.21

-

Træ i form af flis eller spåner - af nåletræ.

4401.22

-

Træ i form af flis eller spåner - undtagen af nåletræ.

Ex.4404

-

Træspån og lign.

Ex.4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm

4408

Plader til fineringsarbejde (herunder sådanne plader fremstillet ved skæring af lamineret træ), til fremstilling af krydsfiner eller andet lignende lamineret træ samt træ, savet i længderetningen, skåret eller skrællet, også høvlet, slebet, splejset eller samlet ende-til-ende, af tykkelse ikke over 6 mm.

 

Træ (herunder ikke-sammensatte parketstaver), profileret (pløjet, notet, falset, rejfet, kelet eller lignende) i hele længden på en eller flere kanter, ender eller overflader, også høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende.

4409.10

-

Af nåletræ

4409.29

-

Af andet træ end nåletræ

4410

Spånplader, OSB-plader og lignende plader (f.eks. waferboard) af træ eller andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler.

4411

Træfiberplader og fiberplader af andre træagtige materialer, også agglomereret med harpiks eller andre organiske bindemidler.

4412

Krydsfiner, finerede plader og lignende laminerede træprodukter.

4413

Træ med forøget densitet, i blokke, plader, lameller eller profiler.

4414

Trærammer til malerier, fotografier, spejle eller lignende genstande.

4415

Pakkasser, tremmekasser, tromler og lignende pakningsgenstande af træ; kabeltromler af træ; lastpaller og lign., af træ; pallerammer af træ.

4416

Fade, tønder, kar, baljer, bøtter og andre bødkerarbejder samt dele dertil, af træ, herunder tøndestaver.

4417

Skafter, håndtag og lignende dele af træ til værktøj og redskaber; børstetræ, skafter og håndtag af træ til koste og børster; blokke og læster af træ til fodtøj.

4418

Snedker- og tømrerarbejder af træ til bygningsbrug, herunder lamelplader (celleplader) af træ, sammensatte parketstaver og tagspån (»shingles« og »shakes«), af træ.

Ex.4421.90

-

Klodser af træ til brolægning

Kapitel 47:

HS-Koder

Varebeskrivelse

 

Papirmasse af træ eller andre celluloseholdige materialer; genbrugspapir og -pap (affald):

4701

-

Mekanisk træmasse

4702

-

Dissolvingmasse af kemisk træmasse

4703

-

Kemisk træmasse (natroncellulose eller sulfatcellulose), undtagen dissolvingmasse

4704

-

Kemisk træmasse (sulfitcellulose), undtagen dissolvingmasse

4705

-

Træmasse fremstillet ved en kombineret kemisk-mekanisk proces.

Kapitel 48:

HS-Koder

Varebeskrivelse

4802

Papir og pap, ikke belagt, af den art, der anvendes til skrivning, trykning eller anden grafisk brug, papir og pap til hulkort eller kodebånd, i ruller og ark, undtagen papir henhørende under pos. 4801 eller 4803 ; håndgjort papir og pap:

4803

Papir, af den art, der anvendes til toiletpapir, renseservietter, håndklæder og servietter, og lignende papir til husholdnings- eller toiletbrug, samt cellulosevat og cellulosefiberdug, også kreppet, plisseret, mønsterpresset, mønsterpræget, perforeret, med farvet eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller eller ark.

4804

Kraftpapir og kraftpap, ikke belagt, i ruller og ark, undtagen varer henhørende under pos. 4802 eller 4803.

4805

Andet papir og pap, ikke belagt, i ruller eller ark, ikke yderligere bearbejdet eller behandlet end nævnt i bestemmelse 3 til kapitel 48.

4806

Ægte pergamentpapir og -pap, imiteret pergamentpapir, kalkerpapir og pergamyn samt andet glittet gennemsigtigt eller gennemskinneligt papir, i ruller og ark.

4807

Papir og pap bestående af sammenklæbede lag af papir eller pap, uden imprægnering eller belægning på overfladen, også med indvendig forstærkning, i ruller og ark.

4808

Bølgepapir og bølgepap, også med påklæbede plane flader, samt kreppet, plisseret mønsterpresset, mønsterpræget og perforeret papir, i ruller eller ark, undtagen varer henhørende under pos. 4803.

4809

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (herunder belagt eller imprægneret papir til stencils eller offsetplader), også med påtryk, i ruller eller ark.

4810

Papir og pap belagt på den ene eller på begge sider med kaolin eller andre uorganiske stoffer, også med bindemiddel, uden anden pålægning, også med farvet eller dekoreret overflade eller med påtryk, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse.

4811

Papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, overtrukket, imprægneret, belagt, farvet eller dekoreret på overfladen eller med påtryk, i ruller eller kvadratiske eller rektangulære ark, uanset størrelse, undtagen varer henhørende under pos. 4803 , 4809 og 4810.

4812

Filtrerblokke og filtrerplader af papirmasse.

4813

Cigaretpapir, også tilskåret, i hæfter eller i form af hylstre.

4814

Tapet og lignende vægbeklædning; gennemskinneligt vinduespapir.

4816

Karbonpapir, selvkopierende papir samt andet kopierings- og overføringspapir (undtagen varer henhørende under pos. 4809 ), stencils og offsetplader af papir, også i æsker.

4817

Konvolutter, lukkede brevkort, ikke-illustrerede postkort samt korrespondancekort, af papir eller pap; æsker, mapper og lignende af papir eller pap, indeholdende assortimenter af brevpapir, konvolutter mv.

4818

Toiletpapir og lignende papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug, af den art der anvendes til husholdnings- eller hygiejnebrug, i ruller af bredde ikke over 36 cm eller i tilskåret form; lommetørklæder, renseservietter, håndklæder, duge, servietter, bleer, hygiejnebind og -tamponer, lagner og lignende varer til husholdnings-, hygiejne- eller hospitalsbrug, beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af papirmasse, papir, cellulosevat eller cellulosefiberdug.

4821

Etiketter og mærkesedler af enhver art, af papir eller pap, også med påtryk.

4822

Bobiner, spoler og lignende varer af papirmasse, papir eller pap, også perforerede eller hærdede.

4823

Andet papir, pap, cellulosevat og cellulosefiberdug, tilskåret; andre varer af papirmasse, papir, pap, cellulosevat eller cellulosefiberdug.

Kapitel 94:

HS-Koder

Varebeskrivelse

 

Andre siddemøbler, med stel af træ:

9401.61.

-

Polstrede

9401.69.

-

I andre tilfælde

 

Andre møbler og dele dertil

9403.30

-

Kontormøbler af træ

9403.40

-

Køkkenmøbler af træ

9403.50

-

Soveværelsesmøbler af træ

9403.60

-

Andre møbler af træ

Ex. 9406.00.

-

Præfabrikerede trækonstruktioner

BILAG IB

HARMONISEREDE VAREKODER FOR TRÆ, DER IKKE MÅ EKSPORTERES I HENHOLD TIL INDONESISK LOVGIVNING

Kapitel 44:

HS-Koder

Varebeskrivelse

4403

Træ, ubearbejdet eller afbarket, afgrenet eller groft tildannet på to eller fire sider:

Ex. 4404

Emner af træ til tøndebånd; stolper, pæle, stokke og lign., kløvede eller tilspidsede, men ikke savskårne i længderetningen; emner af træ til spadserestokke, paraplyskafter, værktøjsskafter og lign., groft tildannede eller afrundede, men ikke drejede, bøjede eller på anden måde bearbejdede; træspån og lign.

4406

Jernbane- og sporvejssveller af træ.

Ex. 4407

Træ, savet eller tilhugget i længderetningen, skåret eller skrællet, ikke høvlet, slebet eller samlet ende-til-ende, af tykkelse over 6 mm


BILAG II

LOVLIGHEDSDEFINITION

Indledning

Indonesisk tømmer vurderes at være lovligt, når det er verificeret, at dets oprindelse og produktionsproces samt efterfølgende aktiviteter i forbindelse med forarbejdning, transport og handel er i overensstemmelse med alle gældende indonesiske love og forskrifter.

Indonesien har fem standarder for lovlighed, som kommer til udtryk i en række principper, kriterier, indikatorer og verifikatorer, som alle bygger på underliggende love, forskrifter og procedurer.

De fem standarder er:

Standard for lovlighed 1: Standard for koncessioner i skovproduktionsområder på statsejet jord

Standard for lovlighed 2: Standard for fælles kulturskove og fælles skove i skovproduktionsområder på statsejet jord

Standard for lovlighed 3: Standard for privatejede skove

Standard for lovlighed 4: Standard for skovhugstrettigheder i ikke-skovområder på statsejet jord

Standard for lovlighed 5: Standard for primær skovbaseret industri og skovbaseret downstream-industri.

Disse fem standarder for lovlighed finder anvendelse på forskellige typer af tilladelser vedrørende træ, som er angivet i følgende tabel:

Tilladelse

Beskrivelse

Ejendomsret til jord/ressource-forvaltning eller -anvendelse

Gældende lovlighedsstandard

IUPHHK-HA/HPH

Tilladelse til at anvende træprodukter fra naturskove

Statsejet/virksomhedsforvaltet

1

IUPHHK-HTI/HPHTI

Tilladelse til at etablere og forvalte industriel skovbeplantning

Statsejet/virksomhedsforvaltet

1

IUPHHK-RE

Tilladelse til retablering af økosystemer

Statsejet/virksomhedsforvaltet

1

IUPHHK- HTR

Tilladelse til fælles skovbeplantning

Statsejet/forvaltet i fællesskab

2

IUPHHK-HKM

Tilladelse til fælles skovforvaltning

Statsejet/forvaltet i fællesskab

2

Privat jord

Der kræves ingen tilladelse

Privatejet/privat udnyttelse

3

IPK/ILS

Tilladelse til at anvende træ fra ikke-skovområder

Statsejet/privat udnyttelse

4

IUIPHHK

Tilladelse til etablering og forvaltning af en primær forarbejdningsvirksomhed

Ikke relevant.

5

IUI Lanjutan eller IPKL

Tilladelse til etablering og forvaltning af en sekundær forarbejdningsvirksomhed

Ikke relevant.

5

Disse fem standarder for lovlighed og de tilknyttede verifikatorer er beskrevet nedenfor.

BILAG II - STANDARD FOR LOVLIGHED 1:   STANDARDER FOR KONCESSIONER I SKOVPRODUKTIONSOMRÅDER

Nr.

Principper

Kriterier

Indikatorer

Verifikatorer

Tilknyttede bestemmelser (1)

1.

P1.

Juridisk status i området og udnyttelsesret

K1.1

Skovforvaltningsenheden (koncessionshaver) har hjemsted i skoveproduktionsområdet

1.1.1

Indehaveren af tilladelsen kan påvise, at tilladelsen til udnyttelse af træ (IUPHHK) er gyldig

Certifikat for skovkoncession

Regeringsforskrift PP72/2010

Landbrugsministerens forskrift P50/2010

Skovbrugsministerens forskrift P12/2010

Dokumentation for betaling for tilladelse til udnyttelse af træ

2.

P2.

Enheden overholder systemet og procedurerne for skovhugst.

K2.1

Indehaveren af tilladelsen har fastlagt en skovhugstplan for hugstfladen, der er godkendt af den kompetente administrative myndighed.

2.1.1

Den kompetente administrative myndighed har godkendt dokumenterne i driftsplanen: den overordnede driftsplan og den årlige driftsplan, herunder bilag.

Den godkendte overordnede driftsplan, inkl. bilag, udarbejdet på grundlag af en omfattende skovopgørelse udført af tekniske eksperter.

Den godkendte årlige driftsplan udarbejdet på grundlag af den overordnede driftsplan.

Kort udarbejdet af tekniske eksperter, som beskriver karakteren af og grænserne for de områder, driftsplanen omfatter.

Skovbrugsministerens forskrift P62/2008

Skovbrugsministerens forskrift P56/2009 Skovbrugsministerens forskrift P60/2011

Den årlige driftsplan indeholder kort, der angiver områder, hvor skovhugst ikke må finde sted, og dokumentation for gennemførelsen heraf.

Skovhugstområder (blokke eller arealer) på kortet er tydeligt markeret og bekræftet i skoven.

K2.2

Årlig driftsplan er gyldig

2.2.1

Indehaveren af tilladelsen har fastlagt en driftsplan i overensstemmelse med de gældende regler

Overordnet driftsplan for udnyttelse af træ, inkl. bilag), (afventede ansøgninger accepteres).

Skovbrugsministerens forskrift P62/2008

Skovbrugsministerens forskrift P56/2009

Skovbrugsministerens forskrift P60/2011

Placeringen og mængden af naturskov, der kan fældes, svarer til driftsplanen.

2.2.2

Tilladelser til alle skovbrugsmaskiner er gyldige og kan bekræftes i området (gælder ikke for statslig skovdriftsvirksomhed)

Tilladelse til udstyr og transport af udstyr

Skovbrugsministerens forskrift P53/2009

3.

P3.

Lovligheden af transport eller overdragelse af rundtømmer

K3.1

Indehavere af tilladelser sikrer, at alle tømmerstokke, der transporteres fra et råtrælager i skoven til en primær skovbaseret industrivirksomhed eller registreret tømmerhandler, herunder via et mellemlager, er identificerbare og ledsaget af gyldige dokumenter

3.1.1

Alle tømmerstokke med stor diameter fra hugst eller kommercielt skovbrug er rapporteret i en træproduktionsrapport

Godkendte træproduktionsrapporter

Skovbrugsministerens forskrift P55/2006

3.1.2

Alle tømmerstokke, der transporteres ud af områderne for tilladelsen, er ledsaget af et gyldigt transportdokument

Gyldige transportdokumenter, inkl. bilag, ledsager tømmerstokke til primær skovbaseret industrivirksomhed eller registreret tømmerhandler, herunder via mellemlagre

Skovbrugsministerens forskrift P55/2006

3.1.3

Alle tømmerstokke er fældet i de områder, der er anført i tilladelsen til udnyttelse af træ

Tømmerkoder/-stregkoder (PUHH) på alle tømmerstokke.

Skovbrugsministerens forskrift P55/2006

Indehaver af tilladelse anvender konsekvent mærkning af tømmer

K3.2

Indehaver af tilladelse har betalt alle gebyrer og afgifter for kommerciel skovhugst

3.2.1

Indehaver af tilladelser dokumenterer betaling til skovgenplantningsfonden og/eller af skovressourceafgift svarende til tømmerproduktionen og den gældende sats

Betalingsanvisninger til skovgenplantningsfonden og/eller for skovressourceafgift

Regeringsforskrift PP22/1997

Regeringsforskrift PP51/1998

Skovbrugsministerens forskrift P18/2007

Handelsministerens forskrift 22/M-DAG/PER/4/2012

Regeringsforskrift PP59/1998

Bevis for kautionsstillelse for betaling til skovgenplantningsfonden og/eller skovressourceafgift og kvitteringer

Betaling til skovgenplantningsfonden og/eller af skovressourceafgift er i overensstemmelse med tømmerproduktionen og den gældende sats

K3.3

Transport og handel mellem øer

3.3.1

Indehavere af tilladelser, der afsender tømmer, er registreret med henblik på handel med tømmer mellem øer (PKAPT)

PKAPT-dokumenter

Industri- og handelsministerens forskrift 68/2003

Skovbrugsministerens, transportministerens samt industri- og handelsministerens fællesforskrift 22/2003

3.3.2

Det fartøj, der anvendes til transport af rundtømmer, sejler under indonesisk flag og har gyldig driftstilladelse

Registreringsdokumenter, der viser fartøjets identitet og gyldige tilladelse

Industri- og handelsministerens forskrift 68/2003

Skovbrugsministerens, transportministerens samt industri- og handelsministerens fællesforskrift 22/2003

4.

P4.

Overholdelse af miljømæssige og sociale regler i forbindelse med skovhugst

K4.1

Indehaver af tilladelse har udarbejdet en godkendt miljøvurdering og har gennemført foranstaltningerne heri

4.1.1

Indehaver af tilladelse har fået godkendt miljøvurderingsdokumenter hos de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for hele arbejdsområdet

Miljøvurderingsdokumenter

Regeringsforskrift PP27/1999

Skovbrugsministerens forskrift 602/1998

4.1.2

Indehaver af tilladelse har udarbejdet en miljøstyringsplan og rapporter om gennemførelsen af miljøstyringsplanen, som angiver de tiltag, der er iværksat for at mindske miljøindvirkningen og sikre sociale fordele

Miljøstyringsplan og rapporter om gennemførelsen af miljøstyringsplanen

Regeringsforskrift PP27/1999

Dokumentation for gennemførelse af miljøstyringsplan og overvågning af væsentlige miljømæssige og sociale indvirkninger

5.

P5.

Overholdelse af arbejdsmarkedslovgivning og forskrifter

K.5.1

Overholdelse af sundheds- og sikkerhedskrav

5.1.1

Tilgængelighed af procedurer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og gennemførelse heraf

Gennemførelse af procedurer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdskraft- og transmigrationsministerens forskrift 01/1978

Skovbrugsministerens forskrift P12/2009

Arbejdsmiljøudstyr

Registrering af arbejdsrelaterede skader

K.5.2

Respekt for arbejdstagernes rettigheder

5.2.1

Foreningsfrihed for arbejdstagerne

Arbejdstagerne er medlemmer af fagforeninger, eller virksomhedens principper tillader, at arbejdstagerne etablerer eller deltager i fagforeningsaktiviteter

Lov 21/2000

Arbejdskraft- og transmigrationsministerens forskrift 16/2001

5.2.2

Eksistens af kollektive overenskomster

Dokumenter vedrørende kollektive overenskomster eller principielle virksomhedsdokumenter om arbejdstagerrettigheder

Lov 13/2003

Arbejdskraft- og transmigrationsministerens forskrift 16/2011

5.2.3

Virksomheden beskæftiger ikke mindreårige arbejdstagere

Der er ingen mindreårige arbejdstagere

Lov 13/2003

Lov 23/2003

Lov 20/2009


STANDARD FOR LOVLIGHED 2:   STANDARD FOR FÆLLES KULSTURSKOVE OG FÆLLES SKOVE I SKOVPRODUKTIONSOMRÅDER

Nr.

Principper

Kriterier

Indikatorer

Verifikatorer

Tilknyttede bestemmelser

1.

P1.

Juridisk status i området og udnyttelsesret

K1.1

Skovforvaltningsenheden har hjemsted i skoveproduktionsområdet

1.1.1

Indehaveren af tilladelsen kan påvise, at tilladelsen til udnyttelse af træ (IUPHHK) er gyldig

Certifikat for skovkoncession

Skovbrugsministerens forskrift P55/2011

Skovbrugsministerens forskrift P37/2007

Skovbrugsministerens forskrift P49/2008 Skovbrugsministerens forskrift P12/2010

Dokumentation for betaling for tilladelse til udnyttelse af træ

2.

P2.

Enheden overholder systemet og procedurerne for skovhugst

K2.1

Indehaveren af tilladelsen har fastlagt en skovhugstplan for hugstfladen, der er godkendt af den kompetente administrative myndighed

2.1.1

Den kompetente administrative myndighed har godkendt den årlige driftsplan

Godkendt årlig driftsplan

Skovbrugsministerens forskrift P62/2008

Den årlige driftsplan indeholder kort, der angiver områder, hvor skovhugst ikke må finde sted, og dokumentation for gennemførelsen heraf

Skovhugstområde er tydeligt markeret og kan bekræftes i skoven

K2.2

Årlig driftsplan er gyldig

2.2.1

Indehaveren af tilladelsen har fastlagt en driftsplan i overensstemmelse med de gældende regler

Overordnet driftsplan for udnyttelse af træ, inkl. bilag), (afventede ansøgninger accepteres)

Skovbrugsministerens forskrift P62/2008

Placeringen og mængden af tømmer i skovdriftsområdet, der kan fældes, svarer til driftsplanen.

2.2.2

Tilladelser til alle skovbrugsmaskiner er gyldige og kan fysisk bekræftes i området

Tilladelse til udstyr og transport af udstyr

Skovbrugsministerens forskrift P53/2009

K2.3

Indehavere af tilladelser sikrer, at alle tømmerstokke, der transporteres fra et råtrælager i skoven til en primær skovbaseret industrivirksomhed eller registreret tømmerhandler, herunder via et mellemlager, er identificerbare og ledsaget af gyldige dokumenter

2.3.1

Alle tømmerstokke med stor diameter fra hugst eller kommercielt skovbrug er rapporteret i en træproduktionsrapport

Godkendte træproduktionsrapporter

Skovbrugsministerens forskrift P55/2006

2.3.2

Alle tømmerstokke, der transporteres ud af området for tilladelsen, er ledsaget af et gyldigt transportdokument

Gyldige transportdokumenter, inkl. bilag, fra råtrælager til mellemlager og fra mellemlager til primær skovbaseret industrivirksomhed eller registreret tømmerhandler

Skovbrugsministerens forskrift P55/2006

2.3.3

Alle tømmerstokke er fældet i de områder, der er anført i tilladelsen til udnyttelse af træ

Tømmerkoder/-stregkoder (PUHH) på alle tømmerstokke.

Skovbrugsministerens forskrift P55/2006

Indehaver af tilladelse anvender konsekvent mærkning af tømmer

2.3.4

Indehavere af tilladelser påviser, at transportdokumenter ledsager tømmerstokke, der transporteres fra et råtrælager

Transportdokument for træ er forsynet med en liste over tømmerstokke

Skovbrugsministerens forskrift P55/2006

K2.4

Indehaver af tilladelse har betalt alle gebyrer og afgifter for kommerciel skovhugst

2.4.1

Indehavere af tilladelser dokumenterer betaling af skovressourceafgift svarende til tømmerproduktionen og den gældende sats

Betalingsanvisning på skovressourceafgift

Skovbrugsministerens forskrift P18/2007

Handelsministerens forskrift 22/M-DAG/PER/4/2012

Bevis for betaling af skovressourceafgift

Betaling af skovressourceafgift er i overensstemmelse med tømmerproduktionen og den gældende sats

3.

P3.

Overholdelse af miljømæssige og sociale regler i forbindelse med skovhugst

K3.1

Indehaver af tilladelse har udarbejdet en godkendt miljøvurdering og har gennemført foranstaltningerne heri

3.1.1

Indehaver af tilladelse har fået godkendt miljøvurderingsdokumenter hos de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for hele arbejdsområdet

Miljøvurderingsdokumenter

Skovbrugsministerens forskrift 622/1999

3.1.2

Indehaver af tilladelse har udarbejdet en miljøstyringsplan og rapporter om gennemførelsen af miljøstyringsplanen, som angiver de tiltag, der er iværksat for at mindske miljøindvirkningen og sikre sociale fordele

Relevante dokumenter vedrørende miljøstyring og -overvågning

Regeringsforskrift PP27/1999

Dokumentation for gennemførelse af miljøstyringsplan og overvågning af væsentlige miljømæssige og sociale indvirkninger


STANDARD FOR LOVLIGHED 3:   STANDARD FOR PRIVATEJEDE SKOVE

Nr.

Principper

Kriterier

Indikatorer

Verifikatorer

Tilknyttede bestemmelser

1.

P1.

Ejerskab for tømmer kan bekræftes

K1.1

Lovlighed af ejerforhold i forbindelse med skovhugstområde

1.1.1

Privat jord- eller skovejer kan dokumentere ejerskab eller brugsrettigheder til området

Gyldige skødedokumenter, som anerkendes af de kompetente myndigheder

Lov 5/1960

Skovbrugsministerens forskrift P33/2010

Regeringsforskrift PP12/1998

Handelsministerens forskrift 36/2007

Handelsministerens forskrift 37/2007

Lov 6/1983

Lov 13/2003

Lov 23/2003

Lov 20/2009

Dyrkningsret

Stiftelsesdokument for selskab

Erhvervslicens til handelsvirksomheder (SIUP)

Virksomhedsregistrering (TDP)

Skatteregistreringsnummer (NPWP)

Kort over det private skovområde og afmærkning af grænserne i området

1.1.2

Forvaltningsenheder (individuelt ejede eller gruppeejede) har gyldige transportdokumenter vedrørende tømmer

Oprindelsescertifikat for tømmer eller transportdokument for træ

Skovbrugsministerens forskrift P30/2012

Faktura/salgsnota/spedition.

1.1.3

Forvaltningsenheder dokumenterer betaling af gebyrer vedrørende eksisterende træer inden overdragelse af rettigheder eller ejerskab til området

Bevis for betaling af til skovgenplantningsfonden og/eller af skovressourceafgift og kompensation til staten for værdien af fældet træ

Skovbrugsministerens forskrift P18/2007

2.

P2.

Overholdelse af miljømæssige og sociale regler i forbindelse med skovhugst for områder, der er underlagt jorddyrkningsrettigheder

K2.1

Indehaver af tilladelse har udarbejdet en godkendt miljøvurdering og har gennemført foranstaltningerne heri

2.1.1

Indehaver af tilladelse har fået godkendt miljøvurderingsdokumenter hos de kompetente myndigheder, der er ansvarlige for hele arbejdsområdet

Miljøvurderingsdokumenter

Regeringsforskrift PP27/1999

Skovbrugsministerens forskrift 602/1998

3.

P3.

Overholdelse af arbejdsmarkedslovgivning og forskrifter for områder, der er underlagt jorddyrkningsrettigheder

K3.1

Overholdelse af sundheds- og sikkerhedskrav

3.1.1

Tilgængelighed af procedurer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og gennemførelse heraf

Gennemførelse af procedurer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdskraft- og transmigrationsministerens forskrift 01/1978

Skovbrugsministerens forskrift P12/2009

Arbejdsmiljøudstyr

Registrering af arbejdsrelaterede skader

K.3.2

Respekt for arbejdstagernes rettigheder

3.2.1

Foreningsfrihed for arbejdstagerne

Arbejdstagerne er medlemmer af fagforeninger, eller virksomhedens principper tillader, at arbejdstagerne etablerer eller deltager i fagforeningsaktiviteter

Lov 21/2000

Arbejdskraft- og transmigrationsministerens forskrift 16/2001

3.2.2

Eksistens af kollektive overenskomster

Dokumenter vedrørende kollektive overenskomster eller principielle virksomhedsdokumenter om arbejdstagerrettigheder

Lov 13/2003

Arbejdskraft- og transmigrationsministerens forskrift 16/2011

3.2.3

Virksomheden beskæftiger ikke mindreårige arbejdstagere

Der er ingen mindreårige arbejdstagere

Lov 13/2003

Lov 23/2003

Lov 20/2009


STANDARD FOR LOVLIGHED 4:   STANDARD FOR SKOVHUGSTRETTIGHEDER I IKKE-SKOVOMRÅDER

Nr.

Principper

Kriterier

Indikatorer

Verifikatorer

Tilknyttede bestemmelser

1.

P1.

Juridisk status i området og udnyttelsesret

K.1.1.

Skovhugsttilladelse i ikke-skovområde uden ændring af skovens juridiske status

1.1.1

Skovhugst tilladt under anden juridisk tilladelse (ILS)/arealomlægningstilladelse (IPK) i et lejet område

ILS/IPK-tilladelser til skovhugst i lejet område

Skovbrugsministerens forskrift P18/2011

Kort vedhæftet ILS/IPK-tilladelser for lejet området og dokumentation for overholdelse i området

K1.2

Skovhugsttilladelse i ikke-skovområde, som fører til ændring af skovens juridiske status

1.2.1

Skovhugst tilladt i henhold til arealomlægningstilladelse (IPK).

Erhvervslicens, inkl. kort (dette krav gælder for både IPK-indehavere og indehavere af erhvervslicenser)

Skovbrugsministerens forskrift P14/2011

Skovbrugsministerens forskrift P33/2010

IPK i arealomlægningsområder

Kort vedhæftet IPK

Dokumenter, der godkender ændring af områdets juridiske status (dette krav gælder for både IPK-indehavere og indehavere af erhvervslicenser)

K1.3

Tilladelse til skovhugst i statsligt skovområde med henblik på skovgenplantning af kulturskove (HTHR)

1.3.1.

Skovhugst er godkendt i henhold til en tilladelse til skovhugst i kulturskove med skovgenplantning i områder udpeget som kulturskove med skovgenplantning af (HTHR)

HTHR-tilladelse

Skovbrugsministerens forskrift P59/2011

Kort vedhæftet HTHR og dokumentation for overholdelse i området

2.

P2.

Overholdelse re juridiske systemer og procedurer for skovhugst og transport af tømmerstokke

K2.1

IPK/ILS-plan og gennemførelse heraf er i overensstemmelse med den planlagte arealanvendelse

2.1.1

Godkendt driftsplan for områder omfattet af IPK/ ILS

Dokumenter vedrørende IPK/ILS-driftsplan

Skovbrugsministerens forskrift P62/2008

Skovbrugsministerens forskrift P53/2009

Gyldig udstyrstilladelse

2.1.2

Indehavere af tilladelser kan dokumentere, at de transporterede tømmerstokke stammer fra områder, der er underlagt gyldige arealomlægningstilladelser/tilladelser til anden anvendelse (IPK/ILS)

Skovopgørelsesdokumenter

Skovbrugsministerens forskrift P62/2008

Skovbrugsministerens forskrift P55/2006

Træproduktionsrapporter (LHP)

K2.2

Betaling af offentlige gebyrer og afgifter og overholdelse af krav vedrørende transport af tømmer

2.2.1

Dokumentation for betaling af afgifter

Bevis for betaling til skovgenplantningsfonden og/eller af skovressourceafgift og kompensation til staten for værdien af fældet træ

Skovbrugsministerens forskrift P18/2007

2.2.2

Indehaver af tilladelse har gyldige transportdokumenter vedrørende tømmer

Faktura for transport af tømmerstokke (FAKB) og liste over tømmerstokke for stokke med lille diameter

Skovbrugsministerens forskrift P55/2006

Dokument vedrørende lovlighed af tømmerstokke (SKSKB) og liste over tømmerstokke for stokke med stor diameter

3.

P3.

Overholdelse af arbejdsmarkedslovgivning og forskrifter

K.3.1

Overholdelse af sundheds- og sikkerhedskrav

3.1.1

Tilgængelighed af procedurer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og gennemførelse heraf

Gennemførelse af procedurer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdskraft- og transmigrationsministerens forskrift 01/1978

Skovbrugsministerens forskrift P12/2009

Arbejdsmiljøudstyr

Registrering af arbejdsrelaterede skader

K.3.2

Respekt for arbejdstagernes rettigheder

3.2.1

Foreningsfrihed for arbejdstagerne

Arbejdstagerne er medlemmer af fagforeninger, eller virksomhedens principper tillader, at arbejdstagerne etablerer eller deltager i fagforeningsaktiviteter

Lov 21/2000

Arbejdskraft- og transmigrationsministerens forskrift 16/2001

3.2.2

Eksistens af kollektive overenskomster

Dokumenter vedrørende kollektive overenskomster eller principielle virksomhedsdokumenter om arbejdstagerrettigheder

Lov 13/2003

Arbejdskraft- og transmigrationsministerens forskrift 16/2011

3.2.3

Virksomheden beskæftiger ikke mindreårige arbejdstagere

Der er ingen mindreårige arbejdstagere

Lov 13/2003

Lov 23/2003

Lov 20/2009


STANDARD FOR LOVLIGHED 5:   STANDARD FOR PRIMÆR SKOVBASERET INDUSTRI OG SKOVBASERET DOWNSTREAM-INDUSTRI

Principper

Kriterier

Indikatorer

Verifikatorer

Tilknyttede bestemmelser

P1.

Træbearbejdningsvirksomheden støtter gennemførelsen af lovlig handel med tømmer

K1.1.

Virksomheder i form af:

(a)

forarbejdningsenheder og

(b)

eksportører af forarbejdede produkter

er indehavere af gyldige tilladelser

1.1.1

Forarbejdningsenheder er indehavere af gyldige tilladelser

Stiftelsesdokument for selskab, inkl. seneste ændringer

Justits- og menneskerettighedsministerens forskrift M.01-HT.10/2006

Handelsministerens forskrift 36/2007

Handelsministerens forskrift 37/2007

Lov 6/1983

Regeringsforskrift PP80/2007

Skovbrugsministerens forskrift P35/2008

Skovbrugsministerens forskrift P16/2007

Handelsministerens forskrift 39/2011

Industriministerens forskrift 41/2008

Miljøministerens forskrift 13/2010

Tilladelse til at drive handelsvirksomhed (erhvervslicens/SIUP) eller handelstilladelse, som kan være industriel erhvervstilladelse (IUI), permanent erhvervstilladelse (IUT) eller industrielt registreringscertifikat (TDI)

Tilladelse til støj/forstyrrelse (tilladelse udstedt til virksomheder vedrørende påvirkning af miljøet omkring virksomheden)

Virksomhedsregistrering (TDP)

Skatteregistreringsnummer (NPWP)

Tilgængelighed af dokumenter vedrørende miljøvurdering

Tilgængelighed af industriel erhvervstilladelse (IUI), permanent erhvervstilladelse (IUT) eller industrielt registreringscertifikat (TDI)

Tilgængelighed af opgørelser over ubearbejdet træ (RPBBI) for primær skovbaseret industri (IPHH).

1.1.2

Eksportører af forarbejdede træprodukter har gyldige tilladelser som både producenter og eksportører af træprodukter

Eksportører har status som registrerede eksportører af træprodukter (ETPIK).

Handelsministerens forskrift P64/2012

K1.2

Virksomheder i form af grupper af håndværkere/småindustrier er registreret i henhold til lovgivningen

1.2.1

Virksomhedsgrupper (kooperativer/anpartsselskaber (CV)/andre virksomhedsgrupper) er etableret i henhold til lovgivningen

Stiftelsesdokument

Lov 6/1983

Skatteregistreringsnummer (NPWP)

1.2.2

Sælgere af forarbejdede træprodukter har gyldig registrering som eksportører og forsynes af små og mellemstore certificerede forarbejdningsenheder, der ikke er registreret som eksportører

Registrering af sælgere som ikke-producerede eksportører af træprodukter (ETPIK Non Produsen).

Handelsministerens forskrift P64/2012

Samarbejdsaftale eller -kontrakt med træforarbejdningsenhed, som har gyldigt S-LK-certifikat

P2.

Virksomheder anvender sporingssystem til tømmer, der sikrer, at tømmerets oprindelse kan spores

K2.1

Eksistens og anvendelse af system, der sporer tømmer i træprodukter

2.1.1

Virksomheder kan påvise, at det modtagne tømmer kommer fra lovlige kilder

Salgs- og købsdokumenter eller kontrakt for levering af materialer og/eller købsbevis, inkl. dokumenter om produkternes lovlighed/bevis for træprodukternes lovlighed

Skovbrugsministerens forskrift P55/2006

Skovbrugsministerens forskrift P30/2012

Skovbrugsministerens forskrift P62/2008

Skovbrugsministerens forskrift P56/2009

Godkendt rapport om overdragelse af tømmer og/eller overdragelsesbevis eller officiel rapport om undersøgelsen af tømmeret. Bevis for træprodukternes lovlighed

Importeret tømmer ledsages af importdokumenter og oplysninger om tømmerets oprindelse samt dokumenter, der certificerer tømmerets lovlighed og hugstland

Transportdokumenter for træ

Transportdokumenter (SKAU/ Nota) med tilsvarende officielle rapporter fra de lokale myndigheder om anvendt tømmer, der stammer fra nedrevne bygninger/anlæg, opgravet tømmer og nedgravet tømmer

Transportdokumenter i form af FAKO/Nota for industrielt affaldstræ

Dokumenter/rapporter om ændringer i beholdning af tømmerstokke (LMKB)/rapporter om ændringer i beholdning af tømmerstokke med lille diameter (LMKBK)/rapporter om ændringer i beholdning af forarbejdede træprodukter (LMHHOK)

Dokumentation, dvs. opgørelser over ubearbejdet træ (RPBBI), brev med officiel godkendelse af årlig driftsplan (SK RKT)

2.1.2

Virksomheder anvender sporingssystem til tømmer og overholder de tilladte produktionsniveauer

Optællinger af anvendt ubearbejdet træ og producerede mængder

Skovbrugsministerens forskrift P55/2006

Industriministerens forskrift 41/2008

Skovbrugsministerens forskrift P35/2008

Outputrapporter om produktionen af forarbejdede produkter

Virksomhedens produktion oversteg ikke den tilladte produktionskapacitet

2.1.3

Produktionsproces i samarbejde med anden part (anden virksomhed eller med håndværkere/småindustrier) sikrer sporing af tømmer

Samarbejdskontrakt eller servicekontrakt vedrørende forarbejdning af produkt med anden part

Handelsministerens forskrift 37/M-DAG/PER/9/2007

Lov 6/1983

Skovbrugsministerens forskrift P35/2008

Skovbrugsministerens forskrift P16/2007

Handelsministerens forskrift 39/M-DAG/PER/12/2011

Industriministerens forskrift 41/M- IND/PER/6/2008

Skovbrugsministerens forskrift P55/2006

Samarbejdspartneren har gyldige tilladelser i overensstemmelse med princip nr. 1

Adskillelse af producerede produkter

Dokumentation for ubearbejdet træ, processer, produktion og evt. eksport, hvis eksport sker gennem virksomheden/en anden virksomhed, den har indgået samarbejdsaftale med

P3.

Lovligheden af handel eller overdragelse af forarbejdet træ

K3.1

Transport og handel mellem øer er i overensstemmelse med lovgivningen

3.1.1

Den virksomhed, der afsender forarbejdet træ, er registreret med henblik på handel med tømmer mellem øer (PKAPT).

PKAPT-dokumenter

Industri- og handelsministerens forskrift 68/MPP/Kep/2/2003

Skovbrugsministerens, transportministerens samt industri- og handelsministerens fællesforskrift 22/2003

PKAPT-rapporter

3.1.2

Det fartøj, der anvendes til transport af forarbejdet træ, sejler under indonesisk flag og har gyldig driftstilladelse.

Dokumenter, der viser fartøjets identitet. Registreringsdokumenter, der viser fartøjets identitet og gyldige tilladelse.

Skovbrugsministerens forskrift P55/2006

Skovbrugsministerens forskrift P30/2012

Transportministerens forskrift KM71/2005

Skovbrugsministerens, transportministerens samt industri- og handelsministerens fællesforskrift 22/2003

Fartøjets identitet er i overensstemmelse med oplysningerne i transportdokumenterne for træ

3.1.3

Virksomheder, der er registreret med henblik på handel med tømmer mellem øer (PKAPT), kan påvise, at det transporterede træ stammer fra lovlige kilder

Transportdokumenter for træ

Skovbrugsministerens forskrift P55/2006

Skovbrugsministerens forskrift P30/2012

Skovbrugsministerens, transportministerens samt industri- og handelsministerens fællesforskrift 22/2003

Tømmerkoder/-stregkoder (PUHH) på alle tømmerstokke.

K3.2

Forsendelse af forarbejdede træprodukter til eksport er i overensstemmelse med lovgivningen

3.2.1

Forsendelse af forarbejdede træprodukter til eksport med eksportanmeldelses dokumenter (PEB)

PEB

Lov 17/2006 (told)

Finansministerens forskrift 223/PMK.011/2008.

Toldforskrift P-40/BC/2008

Toldforskrift P-06/BC/2009

Handelsministerens forskrift P64/2012

Præsidentens dekret 43/1978

Skovbrugsministerens forskrift 447/2003

Forsendelsesliste

Faktura

B/L (konnossement)

Eksportlicensdokumenter (V-Legal)

Resultater af teknisk verifikation (inspektionsrapport) for produkter, der er underlagt krav om teknisk verifikation

Bevis for betaling af evt. eksportafgift

Andre relevante dokumenter (herunder CITES-tilladelser) for typer af træ, der er underlagt handelsbegrænsninger

P4.

Overholdelse af arbejdsmarkedslovgivning vedrørende forarbejdningsindustri

K.4.1

Overholdelse af sundheds- og sikkerhedskrav

4.1.1

Tilgængelighed af procedurer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen og gennemførelse heraf

Gennemførelse af procedurer for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen

Arbejdskraft- og transmigrationsministerens forskrift 01/1978

Skovbrugsministerens forskrift P12/2009

Arbejdsmiljøudstyr, som f.eks. letvægtsildslukkere, personlige værnemidler og flugtvej

Registrering af arbejdsrelaterede skader

K.4.2

Respekt for arbejdstagernes rettigheder

4.2.1

Foreningsfrihed for arbejdstagerne

Fagforening eller virksomhedsprincipper, der tillader, at arbejdstagerne etablerer eller deltager i fagforeningsaktiviteter

Arbejdskraft- og transmigrationsministerens forskrift 16/2001

4.2.2

Eksistens af kollektiv overenskomst eller principielle virksomhedsdokumenter om arbejdstagerrettigheder

Eksistens af kollektiv overenskomst eller principielle virksomhedsdokumenter om arbejdstagerrettigheder

Lov 13/2013

Arbejdskraft- og transmigrationsministerens forskrift 16/2011

4.2.3

Virksomheden beskæftiger ikke mindreårige arbejdstagere

Der er ingen mindreårige arbejdstagere

Lov 13/2003

Lov 23/2003

Lov 20/2009


(1)  Omfatter de væsentligste bestemmelser, herunder senere ændringer.


BILAG III

BETINGELSER FOR OVERGANGEN TIL FRI OMSÆTNING I UNIONEN AF INDONESISKE TRÆPRODUKTER MED FLEGT-LICENS

1.   INDGIVELSE AF LICENSEN

1.1.

Licensen indgives til de kompetente myndigheder i den EU-medlemsstat, hvor den forsendelse, der er omfattet af licensen, angives til overgang til fri omsætning. Dette kan ske elektronisk eller på anden hensigtsmæssig måde.

1.2.

En licens godkendes, hvis den opfylder alle betingelserne i bilag IV, og ingen yderligere kontrol i overensstemmelse med punkt 3, 4 og 5 i dette bilag vurderes at være nødvendig.

1.3.

En licens kan indgives, før den deraf omfattede forsendelse er ankommet.

2.   ACCEPT AF LICENSEN

2.1.

En licens, der ikke opfylder kravene og specifikationerne i bilag IV, er ugyldig.

2.2.

Sletning eller rettelser i en licens accepteres ikke, medmindre sådanne sletninger eller rettelser er valideret af den licensudstedende myndighed.

2.3.

En licens anses for ugyldig, hvis den indgives til de kompetente myndigheder senere end den udløbsdato, der er angivet i licensen. Forlængelse af gyldigheden af en licens accepteres ikke, medmindre den er valideret af den licensudstedende myndighed.

2.4.

En genpart af licensen eller et erstatningsdokument kan ikke godkendes, hvis den/det ikke er blevet udstedt og godkendt af den licensudstedende myndighed.

2.5.

Hvis der kræves yderligere oplysninger om licensen eller forsendelsen i overensstemmelse med dette bilag, accepteres licensen først, når de krævede oplysninger er modtaget.

2.6.

Hvis rumfanget eller vægten af træprodukterne i forsendelsen, der frembydes med henblik på overgang til fri omsætning, ikke afviger med mere end 10 % fra det rumfang eller den vægt, der er angivet i den tilsvarende licens, anses forsendelsen for at være i overensstemmelse med de oplysninger, der er angivet i licensen vedrørende rumfang eller vægt.

2.7.

Så snart en licens er accepteret, informerer de kompetente myndigheder toldmyndighederne herom i overensstemmelse med gældende lovgivning og procedurer.

3.   VERIFIKATION AF LICENSENS GYLDIGHED OG ÆGTHED

3.1.

Hvis der består tvivl om, hvorvidt en licens, eller en duplikat- eller erstatningslicens er gyldig, kan de kompetente myndigheder anmode licensoplysningskontoret om yderligere oplysninger.

3.2.

Licensoplysningskontoret kan anmode de kompetente myndigheder om at sende en kopi af den pågældende licens.

3.3.

Hvis den licensudstedende myndighed finder det nødvendigt, trækker den licensen tilbage og udsteder en korrigeret kopi, hvis ægthed bekræftes med stempelmærket »Duplicate«, og sender det til de kompetente myndigheder.

3.4.

Hvis de kompetente myndigheder ikke inden for 21 kalenderdage får svar på anmodningen om yderligere oplysninger fra licensoplysningskontoret som angivet i punkt 3.1 i dette bilag, skal de kompetente myndigheder handle i overensstemmelse med gældende lovgivning og procedurer og ikke acceptere licensen.

3.5.

Hvis gyldigheden af licensen bekræftes, meddeler licensoplysningskontoret straks de kompetente myndigheder dette, gerne elektronisk. De returnerede kopier påføres angivelsen »Validated on«, som er gjort gyldig ved hjælp af et stempel.

3.6.

Hvis det, når der er fremlagt yderligere oplysninger, og efter nærmere undersøgelse fastslås, at licensen ikke er gyldig eller ægte, skal de kompetente myndigheder handle i overensstemmelse med gældende lovgivning og procedurer og ikke acceptere licensen.

4.   VERIFIKATION AF LICENSENS OVERENSSTEMMELSE MED FORSENDELSEN

4.1.

Hvis det vurderes, at yderligere verifikation af forsendelsen er nødvendig, før de kompetente myndigheder kan afgøre, om en licens kan godkendes, kan der gennemføres kontrol af, hvorvidt den pågældende forsendelse er i overensstemmelse med oplysningerne i licensen og/eller fortegnelserne vedrørende licensen, som findes hos den licensudstedende myndighed.

4.2.

Hvis der opstår tvivl om, hvorvidt forsendelsen er i overensstemmelse med licensen, kan de relevante kompetente myndigheder anmode om yderligere oplysninger fra licensoplysningskontoret.

4.3.

Licensoplysningskontoret kan anmode de kompetente myndigheder om at sende en kopi af den pågældende licens eller erstatningslicens.

4.4.

Hvis den licensudstedende myndighed finder det nødvendigt, trækker den licensen tilbage og udsteder en korrigeret kopi, hvis ægthed bekræftes med stempelmærket »Duplicate«, og sender det til de kompetente myndigheder.

4.5.

Hvis de kompetente myndigheder ikke inden for 21 kalenderdage får svar på anmodningen om yderligere oplysninger som angivet i punkt 4.2 ovenfor, skal de kompetente myndigheder handle i overensstemmelse med gældende lovgivning og procedurer og ikke acceptere licensen.

4.6.

Hvis det, når der er fremlagt yderligere oplysninger, og efter nærmere undersøgelse fastslås, at den pågældende forsendelse ikke er i overensstemmelse med licensen og/eller fortegnelserne vedrørende licensen, som findes hos den licensudstedende myndighed, skal de kompetente myndigheder handle i overensstemmelse med gældende lovgivning og procedurer og ikke acceptere licensen.

5.   ANDET

5.1.

Omkostninger i forbindelse med verifikationen påhviler importøren, medmindre andet er fastsat i EU-medlemsstatens gældende lovgivning og procedurer.

5.2.

I tilfælde af vedvarende uenighed eller vanskeligheder med at verificere FLEGT-licenser kan sagen indbringes for det fælles udvalg.

6.   TOLDANGIVELSE I UNIONEN

6.1.

Det licensnummer, som omfatter de træprodukter, der er underlagt toldangivelse med henblik på overgang til fri omsætning, angives i felt 44 i det administrative enhedsdokument, som anvendes til denne angivelse.

6.2.

Hvis toldangivelsen foregår elektronisk, angives henvisningen i det relevante felt.

7.   OVERGANG TIL FRI OMSÆTNING

7.1.

Forsendelser af træprodukter må først overgives til fri omsætning, når procedurerne i punkt 2.7 ovenfor er gennemført.

BILAG IV

BETINGELSER OG TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR FLEGT-LICENSER

1.   GENERELLE KRAV TIL FLEGT-LICENSER

1.1.

En FLEGT-licens kan være i papirform eller elektronisk form.

1.2.

Både papirbaserede og elektroniske licenser skal indeholde de oplysninger, som fremgår af tillæg 1, i overensstemmelse med de vejledende bemærkninger i tillæg 2.

1.3.

FLEGT-licenser nummereres på en måde, så parterne kan skelne mellem FLEGT-licenser for forsendelser til Unionen og V-Legal-dokumenter for forsendelser til markeder uden for Unionen.

1.4.

En FLEGT-licens træder i kraft på den dato, hvor den udstedes.

1.5.

En FLEGT-licens er gyldig i højst fire måneder. Udløbsdatoen angives i licensen.

1.6.

Efter udløbet anses FLEGT-licensen for ugyldig. I tilfælde af force majeure eller andre gyldige forhold uden for licensindehaverens kontrol, kan den licensudstedende myndighed forlænge gyldigheden med endnu to måneder. Den licensudstedende myndighed indsætter og validerer i så fald den nye udløbsdato.

1.7.

En FLEGT-licens ophører med at være gyldig og skal sendes tilbage til den licensudstedende myndighed, hvis træprodukter omfattet af licensen mistes eller ødelægges under forsendelsen inden ankomsten til Unionen.

2.   TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR PAPIRBASEREDE FLEGT-LICENSER

2.1.

Papirbaserede licenser skal svare til formatet i tillæg 1.

2.2.

Papirstørrelsen er standard A4. Papiret har vandmærker, der viser forskellige logoer, som er præget på papiret, ud over seglet.

2.3.

En FLEGT-licens udfyldes på skrivemaskine eller computer. Den kan om nødvendigt udfyldes i hånden.

2.4.

Den licensudstedende myndighed benytter et stempel til afstempling. Den licensudstedende myndigheds stempel kan dog erstattes af et reliefstempel eller perforering.

2.5.

De tildelte mængder anføres af den licensudstedende myndighed ved hjælp af uforfalskelige midler, der gør det umuligt at tilføje tal eller yderligere angivelser.

2.6.

Formularen må hverken indeholde overstregninger eller overskrevne ord, medmindre overskrivningerne er blevet gjort gyldige ved hjælp af stempel og underskrift fra den licensudstedende myndighed.

2.7.

En FLEGT-licens udskrives og udfyldes på engelsk.

3.   KOPIER AF FLEGT-LICENSER

3.1.

En FLEGT-licens udfærdiges i syv eksemplarer i henhold til følgende:

i.

et eksemplar på hvidt papir markeret »Original« til de kompetente myndigheder

ii.

et eksemplar på gult papir markeret »Copy for Customs at destination«

iii.

et eksemplar på hvidt papir markeret »Copy for the Importer«

iv.

et eksemplar på hvidt papir markeret »Copy for the Licensing Authority«

v.

et eksemplar på hvidt papir markeret »Copy for the Licensee«

vi.

et eksemplar på hvidt papir markeret »Copy for the Licence Information Unit«

vii.

et eksemplar på hvidt papir markeret »Copy for Indonesian Customs«.

3.2.

Eksemplarerne »Original«, »Copy for Customs at destination« og »Copy for the Importer« udleveres til licensindehaveren, som sender dem til importøren. Importøren indgiver originalen til de kompetente myndigheder og det relevante eksemplar til toldmyndighederne i den EU-medlemsstat, hvor den forsendelse, der er omfattet af licensen, angives til overgang til fri omsætning. Det tredje eksemplar, »Copy for the Importer«, opbevares af importøren med henblik på registrering.

3.3.

Det fjerde eksemplar, »Copy for the Licensing Authority«, opbevares af den licensudstedende myndighed med henblik på registrering og fremtidig kontrol af udstedte licenser.

3.4.

Det femte eksemplar, »Copy for the Licensee«, udleveres til licensindehaveren med henblik på registrering.

3.5.

Det sjette eksemplar, »Copy for the Licence Information Unit«, udleveres til licensoplysningskontoret med henblik på registrering.

3.6.

Det syvende eksemplar, »Copy for Indonesian Customs«, udleveres til de indonesiske toldmyndigheder med henblik på eksport.

4.   TAB, TYVERI ELLER ØDELÆGGELSE AF FLEGT-LICENS

4.1.

I tilfælde af tab, tyveri eller ødelæggelse af »Original« og/eller »Copy for Customs at destination« kan licensindehaveren eller dennes bemyndigede repræsentant anmode den licensudstedende myndighed om et erstatningseksemplar. Ved en sådan anmodning skal licensindehaveren eller dennes bemyndigede repræsentant give en forklaring på tabet af originalen og/eller kopien.

4.2.

Hvis den licensudstedende myndighed kan godtage forklaringen, udsteder den en erstatningslicens senest fem arbejdsdage efter modtagelsen af licensindehaverens anmodning.

4.3.

Erstatningslicensen indeholder de oplysninger og bemærkninger, der var anført på den licens, den erstatter, herunder licensnummeret, og mærkes »Replacement Licence«.

4.4.

Findes den tabte eller stjålne licens igen, må den ikke benyttes, men skal returneres til den licensudstedende myndighed.

5.   TEKNISKE SPECIFIKATIONER FOR ELEKTRONISKE FLEGT-LICENSER

5.1.

FLEGT-licenser kan udstedes og behandles ved hjælp af elektroniske systemer.

5.2.

I EU-medlemsstater, som ikke er forbundet til et elektronisk system, stilles en papirbaseret licens til rådighed.

Tillæg

1.   

Licensens format

2.   

Vejledende bemærkninger

Tillæg 1

LICENSENS FORMAT

Image 3

Tekst af billedet

Tillæg 2

VEJLEDENDE BEMÆRKNINGER

Generelt:

Udfyldes med blokbogstaver.

ISO-koder henviser til landenes internationale standardkode på to bogstaver.

Felt 2 er forbeholdt de indonesiske myndigheder.

Overskrift A og B anvendes kun ved udstedelse af FLEGT-licenser til Unionen.

Overskrift A

Destination

Indsæt »European Union«, hvis licensen vedrører en forsendelse til Unionen.

Overskrift B

FLEGT-licens

Indsæt »FLEGT«, hvis licensen vedrører en forsendelse til Unionen.


Felt 1

Issuing authority (Udstedende myndighed)

Angiv den licensudstedende myndigheds navn, adresse og registreringsnummer.

Felt 2

Information forbeholdt Indonesien

Angiv importørens navn og adresse, forsendelsens samlede værdi (i USD), navn og ISO-kode på destinationsland og evt. transitland.

Felt 3

V-Legal/licence number (Nummer på V-Legal-dokument/licens)

Angiv licensnummeret.

Felt 4

Date of expiry (Udløbsdato)

Licensens gyldighedsperiode.

Felt 5

Country of export (Eksportland)

Det partnerland, hvorfra træprodukterne eksporteres til Unionen.

Felt 6

ISO code

Angiv koden med to bogstaver for det partnerland, der er nævnt i felt 5.

Felt 7

Means of transport (Transportform)

Angiv transportformen fra eksportstedet.

Felt 8

Licensee (Licensindehaver)

Angiv navn og adresse på eksportøren, herunder den registrerede eksportørs ETPIK og skatteregistreringsnummer.

Felt 9

Commercial Description (Handelsbetegnelse)

Angiv handelsbetegnelsen på træproduktet(erne). Betegnelsen skal være tilstrækkeligt detaljeret til at produkterne kan klassificeres i HS.

Felt 10

HS code

På »Original«, »Copy for Customs at destination« og »Copy for Importer« angives varekoden med fire eller seks cifre, der er oprettet i henhold til det harmoniserede varebeskrivelses- og varenomenklatursystem. På kopier til anvendelse i Indonesien (kopi iv-vii), jf. punkt 3.1 i bilag IV), angives den 10-cifrede varekode i overensstemmelse med Indonesiens toldtarifsystem.

Felt 11

Common and scientific names (Fællesnavne og latinske navne)

Angiv fællesnavne og latinske navne på de trækategorier, der indgår i produktet. Hvis der indgår flere kategorier i produktets sammensætning, anføres de på hver sin linje. Kan udelades for blandingsprodukter eller bestanddele, der indeholder flere kategorier, der ikke kan identificeres (f.eks. spånplader).

Felt 12

Countries of harvest (Hugstlande)

Angiv de lande, hvor hugsten af de i felt 10 nævnte træprodukter er foregået. Hvis der indgår flere kategorier i produktets sammensætning, angives alle anvendte trækilder. Kan udelades for blandingsprodukter eller bestanddele, der indeholder flere kategorier, der ikke kan identificeres (f.eks. spånplader).

Felt 13

ISO codes

Angiv ISO-koden for de i felt 12 angivne lande. Kan udelades for blandingsprodukter eller bestanddele, der indeholder flere kategorier, der ikke kan identificeres (f.eks. spånplader).

Felt 14

Volume (m3) (Rumfang)

Angiv samlet mængde i m3. Kan udelades, medmindre der ikke er oplyst noget i felt 15.

Felt 15

Net weight (kg) (Nettovægt)

Angiv forsendelsens samlede vægt i kg ved vejningen, dvs. træprodukternes vægt uden containere eller emballage, men inklusive ribber, afstandsklodser, etiketter osv.

Felt 16

Number of units (Antal kolli)

Angiv antal kolli, hvis det er den bedste måde at kvantificere et fabriksfremstillet produkt på. Kan udelades.

Felt 17

Distinguishing marks (Kendetegn)

Indsæt stregkode og evt. kendetegn, f.eks. partinummer og konnossementsnummer. Kan udelades.

Felt 18

Signature and stamp of issuing authority (Den udstedende myndigheds underskrift og stempel)

Feltet skal indeholde den dertil beføjede medarbejders underskrift og den licensudstedende myndigheds stempel. Underskrivernes navn samt sted og dato angives også.


BILAG V

INDONESIENS SYSTEM TIL VERIFIKATION AF LOVLIGHED FOR TRÆPRODUKTER

1.   INDLEDNING

Formål: At kontrollere, at fældning, transport, forarbejdning og salg af tømmerstokke og forarbejdede træprodukter sker i overensstemmelse med alle relevante indonesiske love og bestemmelser.

Indonesien, som er kendt for sin pionerrolle i indsatsen for at bekæmpe ulovlig skovhugst og handel med ulovligt fældet træ og træprodukter heraf, var vært for den østasiatiske ministerkonference om god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet (FLEGT) på Bali i september 2001, som udmøntede sig i erklæringen om retshåndhævelse og god forvaltningspraksis på skovbrugsområdet (Bali-erklæringen). Indonesien har siden ført an i det internationale samarbejde med henblik på at bekæmpe ulovlig skovhugst og handel i forbindelse dermed.

Som en del af den internationale indsats for at løse disse problemer forpligter flere og flere forbrugerlande sig til at træffe foranstaltninger for at forhindre handel med ulovligt træ på deres markeder, mens producentlandene selv har forpligtet sig til at indføre ordninger, der garanterer lovligheden af deres træprodukter. Det er vigtigt, at der fastlægges et troværdigt system med henblik på at garantere lovligheden af fældning, transport, forarbejdning og salg af tømmerstokke og forarbejdede træprodukter.

Det indonesiske system til verifikation af lovlighed for træprodukter (verifikationssystemet) giver garanti for, at træ og træprodukter, der er produceret og forarbejdet i Indonesien, kommer fra lovlige kilder og er i overensstemmelse med relevante indonesiske love og bestemmelser som bekræftet af en uafhængig revisor og overvåget af civilsamfundet.

1.1.   Indonesiske love og bestemmelser som grundlag for verifikationssystemet

Verifikationssystemet og bæredygtighedsordningen (SFM) oprettes ved den indonesiske forskrift om standarder og retningslinjer for vurdering af gennemførelsen af bæredygtig skovforvaltning og verifikation af lovlighed af tømmer i stats- og privatejede skove (skovbrugsministerens forskrift P.38/Menhut-II/2009) med henblik på at forbedre skovforvaltningen, bekæmpe ulovlig skovhugst og den dermed forbundne handel og sikre troværdigheden og omdømmet for Indonesiens træprodukter.

Verifikationssystemet omfatter følgende elementer:

1.

lovlighedsstandarder

2.

kontrol af forsyningskæde

3.

verifikationsprocedurer

4.

licensordning

5.

overvågning.

Verifikationssystemet er det grundlæggende system til at sikre lovligheden af træ og træprodukter produceret i Indonesien med henblik på eksport til Unionen og andre markeder.

1.2.   Udvikling af verifikationssystemet: en multi-interessentproces

Siden 2003 har en lang række indonesiske interessenter inden for skovbrug arbejdet aktivt for at udvikle, gennemføre og evaluere verifikationssystemet og har derved sikret, at processen er blevet mere overskuelig, gennemsigtig og troværdig. I 2009 udstedte skovbrugsministeren forskrift P.38/Menhut-II/2009, som blev efterfulgt af skovdirektoratets tekniske retningslinjer for skovbrug nr. 6/VI-SET/2009 og nr. 02/VI-BPPHH/2010, som resultat af denne multi-interessentproces.

2.   OMFANGET AF VERIFIKATIONSSYSTEMET

De indonesiske skovressourcer kan groft inddeles i to typer ejerskab: 1) statsskove 2) privatejede skove/områder. Statsskove består af produktionsskove til langsigtet bæredygtig træproduktion under forskellige tilladelsestyper og skovområder, der kan omlægges til andre formål end skovbrug, f.eks. til bosættelser eller kulturskove. Anvendelsen af verifikationssystemet i statsskove og privatejede skove/områder er beskrevet i bilag II.

Verifikationssystemet dækker træ og træprodukter i alle tilladelsesgrupper samt alle tømmerhandleres, downstream-forarbejdningsenheders og eksportørers aktiviteter.

I henhold til verifikationssystemet skal importeret træ og importerede træprodukter toldbehandles og overholde Indonesiens importbestemmelser. Importeret træ og importerede træprodukter skal ledsages af dokumenter, der garanterer lovligheden af træet i hugstlandet. Importeret træ og importerede træprodukter skal indgå i en kontrolleret forsyningskæde, der overholder indonesisk lovgivning. Indonesien beskriver, hvordan ovennævnte gennemføres.

Nogle træprodukter kan indeholde genanvendte materialer. Indonesien beskriver, hvordan genanvendte materialer håndteres i forbindelse med verifikationssystemet.

Beslaglagt træ er ikke omfattet af verifikationssystemet og kan derfor ikke være omfattet af en FLEGT-licens.

Verifikationssystemet dækker træprodukter, der er bestemt til hjemmemarkedet og de internationale markeder. Alle indonesiske producenter, forarbejdningsenheder og handlende (operatører) kontrolleres med hensyn til lovlighed, og det gælder også virksomheder, der forsyner hjemmemarkedet.

2.1.   Verifikationssystemets lovlighedsstandarder

Verifikationssystemet indeholder fem lovlighedsstandarder for træ. Disse standarder og deres verifikationsretningslinjer er beskrevet i bilag II.

Verifikationssystemet omfatter også standarder og retningslinjer for vurdering af gennemførelsen af bæredygtig skovforvaltning (SFM). Ved vurderingen af bæredygtig skovforvaltning ved hjælp af SFM-standarden bekræftes det også, at den reviderede overholder de relevante lovlighedskriterier. SFM-certificerede organisationer med aktiviteter i produktionsområder i statsejede områder (permanent skovdomæne) overholder både relevante lovligheds- og SFM-standarder.

3.   KONTROL MED TRÆFORSYNINGSKÆDEN

Indehaveren af tilladelsen (for koncessioner), jordejeren (for privatejede områder) eller virksomheden (for handlende, forarbejdningsenheder og eksportører) skal dokumentere, at alle led i deres forsyningskæde kontrolleres og dokumenteres i henhold til skovbrugsministerens forskrift P.55/Menhut-II/2006 og P.30/Menhut-II/2012 (i det følgende benævnt forskrifterne). I henhold til disse forskrifter skal provins- og distriktsskovinspektører gennemføre verifikation på stedet og validere de dokumenter, der indgives af indehavere af tilladelser, jordejere eller forarbejdningsenheder i hvert led af forsyningskæden.

De operationelle kontroller i hvert led i forsyningskæden er angivet i figur 1. Retningslinjer for import er under udarbejdelse.

Alle forsendelser i forsyningskæden skal være ledsaget af relevante transportdokumenter. Virksomheder skal anvende hensigtsmæssige systemer til at adskille træ og træprodukter fra verificerede kilder fra træ og træprodukter fra andre kilder, og de skal føre fortegnelser, som skelner mellem disse to kilder. Virksomheder skal i hvert led i forsyningskæden registrere, om de anvendte tømmerstokke, produkter eller forsendelser er blevet verificeret i henhold til verifikationssystemet.

Operatører i forsyningskæden skal føre fortegnelser over træ og træprodukter, de har modtaget, lagret, forarbejdet og leveret, med henblik på efterfølgende afstemning af kvantitative data mellem og inden for de forskellige led i forsyningskæden. Sådanne data skal udleveres til provins- og distriktsskovinspektører, som kontrollerer afstemningen. De primære aktiviteter og procedurer, herunder afstemning, for hvert trin i forsyningskæden er yderligere beskrevet i tillægget til dette bilag.

Image 4

Driftsopgørelse

Årlig driftsplan

Fældningssted

Liste over tømmerstokke

Skovhugstrapport

Opsamlingssted

Betaling af gebyrer

Liste over tømmerstokke

Transportdokumenter

Opgørelse over tømmerstokke

Råtrælager

Transportdokument

Opgørelse over tømmerstokke

Mellemlager

Statsejede skove

Private skove

Fældningssted

Ejendomsret

Opsamlingssted

Liste over tømmerstokke

Transportdokumenter

Opgørelse over tømmerstokke

Produktionsopgørelse

Opgørelse over forarbejdede produkter

Transportdokumenter

Primær forarbejdning

Registreret eksportørs certifikat til handel med træindustriprodukter

Opgørelse over ubearbejdet træ

Produktionsopgørelse

Opgørelse over forarbejdede produkter

Transportdokumenter

Sekundær forarbejdning

Registreret eksportørs certifikat til handel med træindustriprodukter

Eksportangivelse

Toldbehandling

Eksportsted

Figur 1: Oversigt over forsyningskæde med de centrale dokumenter, der kræves i hvert led.

4.   INSTITUTIONEL STRUKTUR FOR VERIFIKATION AF LOVLIGHED OG UDSTEDELSE AF EKSPORTLICENSER

4.1.   Indledning

Det indonesiske verifikationssystem anvender en tilgang, der betegnes som »operatørbaseret licensudstedelse«, der har meget til fælles med produkt- eller skovforvaltningscertificeringssystemer. Det indonesiske skovbrugsministerium udpeger en række overensstemmelsesvurderingsorganer (LP og LV), som det giver bemyndigelse til at revidere aktiviteter, der gennemføres af træproducenter, handlende, forarbejdningsenheder og eksportører (»operatører«).

Overensstemmelsesvurderingsorganerne (CAB) er akkrediteret af det indonesiske nationale akkrediteringsorgan (KAN). CAB hyres af operatører, der ønsker at få deres aktiviteter certificeret som lovlige, og skal handle i overensstemmelse med de relevante ISO-retningslinjer. De rapporterer resultatet af revisionen til den reviderede og skovbrugsministeriet.

CAB sikrer, at de reviderede handler i overensstemmelse med den indonesiske definition af lovlighed, jf. bilag II. Dette omfatter kontroller, der har til formål at forhindre at materiale fra ukendte kilder tilføres deres forsyningskæder. Når det konstateres, at en revideret operatør overholder kravene, udstedes et lovlighedscertifikat, der er gyldigt i 3 (tre) år.

LV'er udsteder også eksportlicenser og kontrollerer de kontrolsystemer, som de verificerede eksportører anvender i forsyningskæden. Hvis de overholder kravene, udstedes eksportlicenser i form af V-Legal-dokumenter. Eksport uden eksporttilladelser er således forbudt.

Indonesien har vedtaget en forskrift, der giver civilsamfundsgrupper mulighed for at gøre indsigelse mod CAB's verifikation af en operatørs lovlighed eller i tilfælde af ulovlige aktiviteter, der løbende konstateres. Civilsamfundsgrupper kan indgive klager over et CAB's arbejde til KAN.

Forholdet mellem de forskellige enheder, der er involveret i gennemførelsen af verifikationssystemet, fremgår af figur 2: