Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0064

Det Blandede EØS-udvalgs afgørelse nr. 64/2013 af 3. maj 2013 om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

OJ L 291, 31.10.2013, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 291, 31.10.2013, p. 14–14 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/64/oj

31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 291/19


DET BLANDEDE EØS-UDVALGS AFGØRELSE

Nr. 64/2013

af 3. maj 2013

om ændring af bilag II (Tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (»EØS-aftalen«), særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 af 31. august 2012 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2013, 2014 og 2015 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (1) skal indarbejdes i EØS-aftalen.

(2)

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 ophæver Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1274/2011 (2), som er indarbejdet i EØS-aftalen, og som derfor skal slettes af EØS-aftalen.

(3)

Denne afgørelse vedrører fødevarelovgivning. Fødevarelovgivning finder ikke anvendelse på Liechtenstein, så længe aftalen mellem Det Europæiske Fællesskab og Det Schweiziske Forbund om handel med landbrugsprodukter også gælder for Liechtenstein, jf. indledningen til kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen. Denne afgørelse finder derfor ikke anvendelse på Liechtenstein.

(4)

Bilag II til EØS-aftalen bør derfor ændres i overensstemmelse hermed —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

I kapitel XII i bilag II til EØS-aftalen foretages følgende ændringer:

1)

Punkt 68 (Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 1274/2011) udgår.

2)

Følgende indsættes efter punkt 73 (Kommissionens forordning (EU) nr. 1048/2012):

»74.

32012 R 0788: Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012 af 31. august 2012 om et samordnet flerårigt EU-kontrolprogram for 2013, 2014 og 2015 med det formål at sikre overholdelse af maksimalgrænseværdierne for pesticidrester i og på vegetabilske og animalske fødevarer og at vurdere forbrugernes eksponering for disse rester (EUT L 235 af 1.9.2012, s. 8).

Forordningens bestemmelser gælder i forbindelse med aftalen med følgende tilpasninger:

a)

Følgende tilføjes i artikel 1:

»Island kan i årene 2013, 2014 og 2015 fortsætte med at udtage de samme 61 pesticider til analyse som i forbindelse med kontrollen af fødevarer på det islandske marked i 2012.«

b)

Følgende indsættes i punkt 5 i bilag II:

»IS

12 (*)

15 (**)

NO

12 (*)

15 (**)« «

Artikel 2

Den islandske og den norske udgave af gennemførelsesforordning (EU) nr. 788/2012, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er begge autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 4. maj 2013, forudsat at alle meddelelser er indgivet til Det Blandede EØS-udvalg, jf. EØS-aftalens artikel 103, stk. 1 (3).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 3. maj 2013.

På Det Blandede EØS-udvalgs vegne

Gianluca GRIPPA

Formand


(1)  EUT L 235 af 1.9.2012, s. 8.

(2)  EUT L 325 af 8.12.2011, s. 24.

(3)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


Top