Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013A1031(01)

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af visa

OJ L 289, 31.10.2013, p. 2–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

31.10.2013   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 289/2


AFTALE

mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af visa

DEN EUROPÆISKE UNION, i det følgende benævnt »Unionen«,

og

REPUBLIKKEN ARMENIEN, i det følgende benævnt »Armenien«,

i det følgende benævnt »parterne«,

SOM ØNSKER at fremme mellemfolkelige kontakter som en vigtig forudsætning for en stabil udvikling af økonomiske, humanitære, kulturelle, videnskabelige og andre forbindelser ved at lette udstedelsen af visa til statsborgere i Armenien,

SOM BEMÆRKER partnerskabs- og samarbejdsaftalen om oprettelse af et partnerskab mellem Unionen og dens medlemsstater på den ene side og Republikken Armenien på den anden side samt parternes intention om at indgå en associeringsaftale mellem EU og Armenien,

SOM HENVISER TIL fælleserklæringerne fra topmøderne om det østlige partnerskab i Prag den 7. maj 2009 og i Warszawa den 30. september 2011, hvor der blev udtrykt politisk støtte til liberalisering af visumordningen i et sikkert miljø,

SOM PÅ NY BEKRÆFTER intentionen om gradvist at indføre visumfri indrejse for deres statsborgere som et langsigtet mål, forudsat at alle betingelser for velforvaltet og sikker mobilitet er opfyldt,

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at unionsborgere siden den 10. januar 2013 har været fritaget for visumpligten ved rejser til Armenien af en varighed på højst 90 dage eller ved transit gennem Armeniens område,

SOM ANERKENDER, at hvis Armenien genindfører visumkrav for unionsborgere eller bestemte kategorier heraf, vil de samme lettelser, som indrømmes armenske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for de pågældende unionsborgere på basis af princippet om gensidighed,

SOM HOLDER SIG FOR ØJE, at disse visumkrav kun kan genindføres for alle unionsborgere eller bestemte kategorier af unionsborgere,

SOM ANERKENDER, at lettelse af udstedelsen af visa ikke må føre til ulovlig indvandring, og som er særlig opmærksomme på sikkerheds- og tilbagetagelsesaspekterne,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Det Forenede Kongeriges og Irlands stilling for så vidt angår området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og protokollen om Schengenreglerne som integreret i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Det Forenede Kongerige og Irland,

SOM TAGER HENSYN TIL protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet som bilag til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og som bekræfter, at denne aftales bestemmelser ikke gælder for Kongeriget Danmark,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE

Artikel 1

Formål og anvendelsesområde

1.   Formålet med denne aftale er at lette udstedelsen af visa til armenske statsborgere for et forventet ophold på højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

2.   Hvis Armenien genindfører visumkrav for unionsborgere eller bestemte kategorier heraf, vil de samme lettelser, som indrømmes armenske statsborgere i henhold til denne aftale, automatisk gælde for de pågældende unionsborgere på basis af princippet om gensidighed.

Artikel 2

Generel bestemmelse

1.   De i denne aftale indeholdte visumlettelser finder kun anvendelse på armenske statsborgere i det omfang, de ikke i henhold til Unionens eller medlemsstaternes love og regler, denne aftale eller andre internationale aftaler er fritaget for visumpligt.

2.   Armeniens eller medlemsstaternes nationale lovgivning eller EU-retten finder anvendelse på spørgsmål, der ikke er omfattet af denne aftale, herunder afslag på visumansøgninger, anerkendelse af rejsedokumenter, dokumentation for tilstrækkelige subsistensmidler, nægtelse af indrejse og udsendelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)   »medlemsstat«: enhver af Den Europæiske Unions medlemsstater, med undtagelse af Kongeriget Danmark, Republikken Irland og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland

b)   »unionsborger«: en statsborger i en medlemsstat som defineret i litra a)

c)   »statsborger i Armenien«: en person med armensk statsborgerskab i henhold til armensk lovgivning

d)   »visum«: en tilladelse udstedt af en medlemsstat med henblik på transit gennem eller forventet ophold på medlemsstaternes område af en varighed på højst 90 dage for hver given periode på 180 dage på medlemsstaternes område

e)   »person med lovligt ophold«: en statsborger i Armenien med tilladelse eller ret til at opholde sig i højst 90 dage på en medlemsstats område i henhold til EU-retten eller national lovgivning.

Artikel 4

Dokumentation for rejsens formål

1.   For følgende kategorier af armenske statsborgere er følgende dokumenter tilstrækkelig dokumentation for formålet med rejsen til den anden part:

a)

for nære pårørende – ægtefæller, børn (herunder adopterede), forældre (herunder formyndere), bedsteforældre, børnebørn, som besøger armenske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område, eller unionsborgere bosat i den medlemsstat, hvor de er statsborgere:

en skriftlig indbydelse fra værten

b)

for medlemmer af officielle delegationer, herunder faste medlemmer af sådanne delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Armenien skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt i arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en af medlemsstaternes område:

et brev udfærdiget af en kompetent myndighed i Armenien, hvoraf det fremgår, at ansøgeren er medlem af delegationen eller permanent medlem af delegationen på rejse til den anden parts område med det formål at deltage i de angivne arrangementer, ledsaget af en kopi af den officielle indbydelse

c)

for elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter:

en skriftlig indbydelse eller et optagelsesbevis fra værtsuniversitetet, -akademiet, -instituttet, -læreanstalten eller -skolen eller studiekort eller beviser på de kurser, der skal følges

d)

for personer, der rejser af lægelige årsager, og for de nødvendige ledsagende personer:

et officielt dokument fra den behandlende institution, som bekræfter behovet for behandling på denne institution og for at være ledsaget, og dokumentation for, at vedkommende har tilstrækkelige finansielle midler til at betale for lægebehandlingen

e)

for journalister og det tekniske personale, der ledsager journalister i arbejdsøjemed:

attestering eller anden dokumentation udstedt af en faglig organisation eller ansøgerens arbejdsgiver for, at den pågældende person er uddannet journalist, og hvoraf det fremgår, at formålet med rejsen er at udføre journalistisk arbejde, eller at den pågældende person er medlem af det tekniske personale, der ledsager journalisten i arbejdsøjemed

f)

for deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, de kompetente myndigheder, det nationale sportsforbund eller de nationale olympiske komitéer i medlemsstaterne

g)

for forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer:

en skriftlig indbydelse fra værten, der skal være en juridisk person, virksomhed, organisation eller en filial eller afdeling heraf, en statslig eller lokal myndighed i en af medlemsstaterne eller en arrangør af handelsmesser eller udstillinger, konferencer eller symposier på medlemsstaternes område, påtegnet af de kompetente myndigheder i overensstemmelse med den nationale lovgivning

h)

for medlemmer af erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, som bekræfter, at den pågældende person deltager i arrangementet

i)

for repræsentanter for civilsamfundsorganisationer og personer, som er inviteret af Armeniens lokale nonprofitorganisationer, som er registreret i medlemsstaterne, der rejser med henblik på uddannelse, seminarer, konferencer, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer eller panarmenske og lokale støtteprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen, en bekræftelse af, at den pågældende person repræsenterer en civilsamfundsorganisation eller deltager i panarmenske eller lokale støtteaktiviteter, og en etableringsattest for organisationen fra det relevante register og udstedt af en statslig myndighed i overensstemmelse med national lovgivning

j)

for personer, der skal deltage i videnskabelige, akademiske, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer:

en skriftlig indbydelse fra værtsorganisationen til at deltage i disse aktiviteter

k)

for chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Armenien:

en skriftlig anmodning fra den nationale sammenslutning (fagforening) for transportvirksomheder i Armenien, som foretager international transport ad landevej, med angivelse af turenes formål, rute, varighed og hyppighed

l)

for deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer og andre kommunale enheder:

en skriftlig indbydelse fra kommunaldirektøren/borgmesteren i disse byer eller kommuner

m)

for deltagere i besøg på militære og civile gravsteder:

et officielt dokument, der bekræfter gravstedets eksistens og bevarelse samt slægtskab eller andet tilhørsforhold mellem ansøgeren og den begravede

2.   I forbindelse med denne artikel skal den skriftlige anmodning indeholde følgende oplysninger:

a)

for den indbudte person: fulde navn, fødselsdato, køn, statsborgerskab, pasnummer, rejsetidspunkt, rejsens formål, antal indrejser samt eventuelt navn på ægtefælle og børn, der ledsager den indbudte person

b)

for person, som indbyder: fulde navn og adresse

c)

for den juridiske person, virksomhed eller organisation, som indbyder: fulde navn og adresse og:

hvis indbydelsen er udsendt af en organisation eller en myndighed, tillige navn og stilling på den person, der har underskrevet indbydelsen

hvis den, som indbyder, er en juridisk person eller virksomhed eller en filial eller afdeling heraf beliggende på en medlemsstats område, tillige det i den pågældende medlemsstat lovpligtige registreringsnummer.

3.   Til de i stk. 1 omhandlede personkategorier udstedes alle visumtyper efter den forenklede procedure uden krav om nogen anden dokumentation, indbydelse eller attestering af rejsens formål, som måtte være foreskrevet i parternes lovgivning.

Artikel 5

Udstedelse af visa til flere indrejser

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer udsteder visa til flere indrejser gældende i fem år til følgende kategorier af personer:

a)

ægtefæller, børn (herunder adopterede) under 21 år eller forsørgelsesberettigede børn og forældre (herunder formyndere), som besøger armenske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område, eller unionsborgere bosat i den medlemsstat, hvor de er statsborgere

b)

medlemmer af nationale og regionale regeringer og af forfatningsdomstole og højesteretter, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af nærværende aftale, når de rejser i embedes medfør

c)

faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Armenien regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstaternes område.

Som undtagelse begrænses gyldigheden af visa til flere indrejser, hvis behovet for eller intentionen om at rejse ofte eller regelmæssigt tydeligvis er begrænset til et kortere tidsrum, til dette tidsrum, navnlig når:

for så vidt angår de i litra a) omhandlede personer, gyldigheden af tilladelsen til armenske statsborgere med lovligt ophold i Unionen til lovligt at opholde sig der,

de i litra b) omhandlede personers embedsperiode,

gyldigheden af de i litra c) omhandlede personers status som fast medlem af en officiel delegation

er på under fem år.

2.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer og konsulater udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på et år til følgende kategorier af personer, forudsat at de i det foregående år har fået udstedt mindst ét visum og har gjort brug af det i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område:

a)

medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Armenien regelmæssigt skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på medlemsstatens område

b)

repræsentanter for civilsamfundsorganisationer og personer, som er inviteret af armenske lokale nonprofitorganisationer. som er registreret i medlemsstaterne, der rejser til medlemsstaterne med henblik på uddannelse, seminarer, konferencer, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer eller panarmenske og lokale støtteprogrammer

c)

medlemmer af erhverv, der deltager i internationale udstillinger, konferencer, symposier, seminarer eller andre lignende arrangementer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

d)

personer, der deltager i videnskabelige, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer, og som regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

e)

studerende og universitetsuddannede under videreuddannelse, der regelmæssigt rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer

f)

deltagere i officielle udvekslingsprogrammer arrangeret af venskabsbyer og andre kommunale enheder

g)

personer, der regelmæssigt kommer på besøg af lægelige årsager, og de nødvendige ledsagende personer

h)

journalister og det tekniske personale, der ledsager journalister i arbejdsøjemed

i)

forretningsfolk og repræsentanter for erhvervsorganisationer, der regelmæssigt rejser til medlemsstaterne

j)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

k)

chauffører i international gods- eller passagertransport til medlemsstaternes område i køretøjer indregistreret i Armenien.

Uanset første punktum begrænses gyldigheden af visa til flere indrejser, hvis behovet for eller intentionen om at rejse ofte eller regelmæssigt tydeligvis er begrænset til et kortere tidsrum, til dette tidsrum.

3.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer og konsulater udsteder visa til flere indrejser med en gyldighed på mindst to år og højst fem år til de i stk. 2 nævnte personkategorier, forudsat at de i de foregående to år har gjort brugt af et visum til flere indrejser med etårig gyldighed i overensstemmelse med reglerne om indrejse og ophold på den besøgte stats område, medmindre behovet for eller intentionen om at rejse ofte eller regelmæssigt tydeligvis er begrænset til et kortere tidsrum, i hvilket tilfælde gyldigheden af visummet til flere indrejser begrænses til dette tidsrum.

4.   De i stk. 1, 2 og 3 omhandlede personers samlede ophold på medlemsstaternes område må ikke overstige 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 6

Gebyrer for behandling af visumansøgninger

1.   Gebyret for behandling af visumansøgninger udgør 35 EUR.

Dette gebyr kan revideres i overensstemmelse med proceduren i artikel 14, stk. 4.

2.   Der beregnes ikke gebyr for behandling af visumansøgninger til følgende personkategorier, jf. dog denne artikels stk. 3:

a)

pensionister

b)

børn under 12 år

c)

medlemmer af nationale og regionale regeringer og af forfatningsdomstole og højesteretter, såfremt de ikke er fritaget for visumpligten i medfør af denne aftale

d)

handicappede og deres eventuelt nødvendige ledsagere

e)

nære pårørende – ægtefælle, børn (herunder adopterede), forældre (herunder formyndere), bedsteforældre eller børnebørn — til armenske statsborgere med lovligt ophold på medlemsstaternes område, eller unionsborgere bosat i den medlemsstat, hvor de er statsborgere

f)

medlemmer af officielle delegationer, herunder faste medlemmer af officielle delegationer, der efter en officiel indbydelse stilet til Armenien skal deltage i møder, konsultationer, forhandlinger eller udvekslingsprogrammer samt i arrangementer afholdt af mellemstatslige organisationer på en af medlemsstaternes område

g)

elever, studerende, universitetsuddannede under videreuddannelse og medfølgende lærere, der rejser i studie- eller uddannelsesøjemed, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer og andre uddannelsesrelaterede aktiviteter

h)

journalister og det tekniske personale, der ledsager journalister i arbejdsøjemed

i)

deltagere i internationale sportsarrangementer og deres professionelle ledsagere

j)

repræsentanter for civilsamfundsorganisationer og personer, som er inviteret af armenske lokale nonprofitorganisationer. som er registreret i medlemsstaterne, der rejser med henblik på uddannelse, seminarer, konferencer, herunder inden for rammerne af udvekslingsprogrammer eller panarmenske og lokale støtteprogrammer

k)

personer, der deltager i videnskabelige, akademiske, kulturelle eller kunstneriske aktiviteter, herunder universitets- og andre udvekslingsprogrammer

l)

personer, der kan dokumentere, at deres rejse er nødvendig af humanitære grunde, f.eks. for at få presserende lægebehandling, samt disse personers ledsagere, eller for at deltage i en nær pårørendes begravelse eller besøge en nær pårørende, der er alvorligt syg.

3.   Hvis en medlemsstat samarbejder med en ekstern serviceudbyder med henblik på udstedelse af et visum, kan den eksterne serviceudbyder opkræve et servicegebyr. Dette gebyr skal stå i et rimeligt forhold til de omkostninger, som den eksterne serviceudbyder har afholdt ved udførelsen af sine opgaver, og må ikke overstige 30 EUR. Medlemsstaterne giver fortsat alle ansøgere adgang til at indgive ansøgninger direkte til deres konsulater.

Den eksterne serviceudbyder udøver sin virksomhed for Unionen i overensstemmelse med visumkodeksen og under fuld overholdelse af armensk lovgivning.

Artikel 7

Varighed af behandlingen af visumansøgninger

1.   Medlemsstaternes diplomatiske og konsulære repræsentationer træffer afgørelse om ansøgningen inden for en frist på 10 kalenderdage regnet fra datoen for modtagelsen af ansøgningen og den for visumudstedelsen krævede dokumentation.

2.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan forlænges op til 30 kalenderdage i enkelttilfælde, navnlig når der er behov for nærmere granskning af ansøgningen.

3.   Fristen for at træffe afgørelse om en visumansøgning kan afkortes til to arbejdsdage eller derunder i hastende tilfælde.

4.   Hvis det kræves, at ansøgerne får en aftale om indgivelse af en ansøgning, skal denne som hovedregel finde sted inden to uger fra det tidspunkt, hvor der blev anmodet om en aftale. I begrundede hastetilfælde kan konsulatet give ansøgere lov til at indgive deres ansøgning enten uden tidsbestilling, eller også skal der straks aftales en tid.

Artikel 8

Udrejse efter tab eller tyveri af dokumenter

Unionsborgere og statsborgere i Armenien, der har mistet deres identitetsdokumenter, eller som har fået disse dokumenter stjålet under ophold på Armeniens eller medlemsstaternes område, kan rejse ud af Armeniens eller medlemsstaternes område på gyldige identitetsdokumenter, der giver ret til at passere grænsen, og som er udstedt af medlemsstaternes eller Armeniens diplomatiske og konsulære repræsentationer uden visum eller anden tilladelse.

Artikel 9

Forlængelse af visa under ekstraordinære omstændigheder

Statsborgere i Armenien, der på grund af force majeure eller af humanitære årsager ikke har mulighed for at forlade medlemsstaternes område inden for den frist, der er anført i deres visum, kan i overensstemmelse med værtslandets lovgivning vederlagsfrit få forlænget deres visums gyldighed i det tidsrum, det er nødvendigt, før de kan vende tilbage til deres opholdsland.

Artikel 10

Diplomatpas

1.   Armenske statsborgere, der er i besiddelse af gyldigt diplomatpas, har ret til indrejse i, udrejse af og transit gennem medlemsstaternes område uden visum.

2.   De i stk. 1 i denne artikel omhandlede personer kan opholde sig på medlemsstaternes område uden visa i højst 90 dage for hver periode på 180 dage.

Artikel 11

Territorial gyldighed af visa

Med forbehold af nationale regler og bestemmelser angående medlemsstaternes nationale sikkerhed og med forbehold af EU-reglerne om visa med begrænset territorial gyldighed har armenske statsborgere ret til at rejse inden for medlemsstaternes område på lige fod med unionsborgere.

Artikel 12

Blandet udvalg til forvaltning af aftalen

1.   Parterne nedsætter et blandet ekspertudvalg til forvaltning af aftalen (i det følgende benævnt »udvalget«) bestående af repræsentanter for Unionen og Armenien. Unionen repræsenteres af Kommissionen, bistået af eksperter fra medlemsstaterne.

2.   Udvalget har navnlig til opgave at:

a)

føre tilsyn med gennemførelsen af denne aftale

b)

fremsætte forslag til ændringer af eller tilføjelser til denne aftale

c)

bilægge tvister, som opstår i forbindelse med fortolkning eller anvendelse af denne aftales bestemmelser.

3.   Udvalget mødes, når det er nødvendigt, efter anmodning fra en af parterne, og mindst én gang om året.

4.   Udvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

Artikel 13

Denne aftales forhold til bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og Armenien

Denne aftale har fra sin ikrafttrædelse forrang for bestemmelser i enhver bilateral eller multilateral aftale indgået mellem de enkelte medlemsstater og Armenien, for så vidt bestemmelserne i sidstnævnte aftaler omhandler spørgsmål omfattet af denne aftale.

Artikel 14

Afsluttende bestemmelser

1.   Denne aftale ratificeres eller godkendes af parterne i overensstemmelse med deres respektive procedurer og træder i kraft den første dag i den anden måned efter den dato, hvor parterne meddeler hinanden, at ovennævnte procedurer er afsluttet.

2.   Uanset stk. 1 i denne artikel træder denne aftale ikke i kraft før datoen for ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Armenien om tilbagetagelse, hvis denne dato ligger senere end den i stk. 1 omhandlede dato.

3.   Denne aftale indgås på ubestemt tid, men kan opsiges efter reglerne i denne artikels stk. 6.

4.   Denne aftale kan ændres ved skriftlig overenskomst mellem parterne. Ændringer træder i kraft, efter at parterne har givet hinanden meddelelse om, at de interne procedurer, der kræves herfor, er afsluttet.

5.   Hver af parterne kan suspendere hele aftalen eller en del af den, når hensyn til den offentlige orden, den nationale sikkerhed eller folkesundheden tilsiger det. Afgørelsen om suspension meddeles den anden part senest 48 timer før dens ikrafttrædelse. Den part, der suspenderer anvendelsen af denne aftale, underretter omgående den anden part, når grundene til suspensionen ikke længere består.

6.   Hver part kan opsige denne aftale med skriftligt varsel til den anden part. Denne aftale ophører 90 dage efter datoen for en sådan opsigelse.

Udfærdiget i Bruxelles, den 17. december 2012 i to eksemplarer på bulgarsk, dansk, engelsk, estisk, finsk, fransk, græsk, italiensk, lettisk, litauisk, maltesisk, nederlandsk, polsk, portugisisk, rumænsk, slovakisk, slovensk, spansk, svensk, tjekkisk, tysk, ungarsk og armensk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image

За Pепублика Армения

Por la República de Armenia

Za Arménskou republiku

For Republikken Armenien

Für die Republik Armenien

Armeenia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αρμενίας

For the Republic of Armenia

Pour la République d'Arménie

Per la Repubblica di Armenia

Armēnijas Republikas vārdā –

Armėnijos Respublikos vardu

Örmény Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Armenja

Voor de Republiek Armenië

W imieniu Republiki Armenii

Pela República da Arménia

Pentru Republica Armenia

Za Arménsku republiku

Za Republiko Armenijo

Armenian tasavallan puolesta

För Republiken Armenien

Image

Image


PROTOKOL

til aftalen angående de medlemsstater, der ikke i fuldt omfang anvender Schengenreglerne

De medlemsstater, der er bundet af Schengenreglerne, men som i afventning af den relevante rådsafgørelse endnu ikke udsteder Schengenvisa, udsteder nationale visa, hvis gyldighed er begrænset til deres område.

I overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 582/2008/EF af 17. juni 2008 om indførelse af en forenklet ordning for personkontrol ved de ydre grænser, som bygger på, at Bulgarien, Cypern og Rumænien ensidigt anerkender visse dokumenter som ligestillede med deres nationale visa i forbindelse med transit gennem deres område (1) er der truffet harmoniserede foranstaltninger til at forenkle de regler, der gælder for indehavere af Schengenvisa og Schengenopholdstilladelser med hensyn til transit gennem de medlemsstater, som endnu ikke anvender Schengenreglerne i fuldt omfang.


(1)  EUT L 161 af 20.6.2008, s. 30.


Fælles Erklæring om aftalens Artikel 10 om diplomatpas

Den Europæiske Union eller Armenien kan suspendere anvendelsen af en del af aftalen, navnlig artikel 10, efter proceduren i artikel 14, stk. 5, såfremt den anden part misbruger bestemmelserne i artikel 10 eller anvendelsen af disse bestemmelser fører til en trussel mod den offentlige sikkerhed.

Hvis anvendelsen af artikel 10 suspenderes, indleder parterne forhandlinger med hinanden inden for rammerne af det ved aftalen nedsatte udvalg for at løse de problemer, der førte til suspensionen.

Begge parter erklærer, at de vil bestræbe sig på at sikre et højt sikkerhedsniveau for diplomatpas, i særdeleshed ved at indføre biometriske identifikatorer. For Unionens vedkommende vil dette blive sikret i overensstemmelse med kravene i Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (1).


(1)  EUT L 385 af 29.12.2004, s. 1.


Den Europæiske Unions erklæring om de dokumenter, der skal indgives, når der ansøges om visa til kortvarigt ophold

Den Europæiske Union vil øge indsatsen og bestræbe sig på inden ikrafttrædelsen af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Armenien om lettelse af udstedelsen af visa at opstille en liste over minimumskrav for at sikre armenske statsborgere sammenhængende og ensartede grundlæggende oplysninger, jf. artikel 47, stk. 1, litra a), i visumkodeksen, og for at sikre, at der i princippet stilles samme krav til dokumentation.

Ovennævnte oplysninger bør sikres en vid udbredelse (opslagstavler i konsulater, pjecer, websider osv.).


Fælles erklæring om Danmark

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke finder anvendelse på de procedurer for visumudstedelse, der anvendes af Kongeriget Danmarks diplomatiske og konsulære repræsentationer.

Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt, at myndighederne i Kongeriget Danmark og Armenien snarest indgår en bilateral aftale om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Unionen og Armenien.


Fælles erklæring om Det Forenede Kongerige og Irland

Parterne tager til efterretning, at denne aftale ikke gælder for Det Forenede Kongeriges og Irlands område.

Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt, at myndighederne i Det Forenede Kongerige, Irland og Armenien indgår en bilateral aftale om lettelse af udstedelsen af visa.


Fælles erklæring om Island, Norge, Schweiz og Liechtenstein

Parterne noterer sig de tætte forbindelser mellem Unionen og Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein, navnlig i henhold til aftalerne af 18. maj 1999 og 26. oktober 2004 om disse landes associering i gennemførelsen, anvendelsen og udviklingen af Schengenreglerne.

Under disse omstændigheder er det hensigtsmæssigt, at myndighederne i Norge, Island, Schweiz og Liechtenstein og Armenien snarest indgår bilaterale aftaler om lettelse af udstedelsen af visa til kortvarigt ophold svarende til den aftale, der er indgået mellem Unionen og Armenien.


Fælles erklæring om samarbejde om rejsedokumenter

Parterne er enige om, at det blandede udvalg, der nedsættes i henhold til aftalens artikel 12, som led i tilsynet med aftalens gennemførelse bør vurdere, hvilken betydning de respektive rejsedokumenters sikkerhedsniveau har på den måde, hvorpå aftalen fungerer. Parterne er derfor enige om regelmæssigt at underrette hinanden om de foranstaltninger, der træffes for at undgå et stort antal forskellige rejsedokumenter, for at udvikle de tekniske sikkerhedsaspekter af rejsedokumenter, samt om de foranstaltninger, der træffes i forbindelse med personliggørelsesprocessen ved udstedelsen af rejsedokumenter.


Top