EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009A1120(01)

Aftale mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed om sikkerhed og udveksling af klassificerede oplysninger

OJ L 306, 20.11.2009, p. 41–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 263 - 266

Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force., Date of effect: 01/01/1001

22009A1120(01)

Aftale mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed om sikkerhed og udveksling af klassificerede oplysninger

EU-Tidende nr. L 306 af 20/11/2009 s. 0041 - 0044


BILAG

Aftale mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndighed om sikkerhed og udveksling af klassificerede oplysninger

EUROPA-KOMMISSIONEN,

i det følgende benævnt "Kommissionen", repræsenteret ved Generaldirektøren for Generaldirektoratet for Energi og Transport,

på den ene side, og

DEN EUROPÆISKE GNSS-TILSYNSMYNDIGHED,

i det følgende benævnt "GNSS-Tilsynsmyndigheden", repræsenteret ved sin administrerende direktør,

på den anden side,

i det følgende benævnt "parter" eller "part",

SOM HENVISER til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

SOM HENVISER til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 683/2008 af 9. juli 2008 om den videre gennemførelse af de europæiske satellitbaserede navigationsprogrammer (Egnos og Galileo),

SOM HENVISER til Rådets forordning (EF) nr. 1321/2004 af 12. juli 2004 om forvaltningsstrukturerne for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation,

SOM HENVISER til Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom af 29. november 2001 om ændring af dens forretningsorden,

SOM TAGER I BETRAGTNING, at der inden for rammerne af de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation Egnos og Galileo permanent er behov for at udveksle klassificerede oplysninger mellem parterne,

SOM KONSTATERER, at det med henblik på optimale og effektive konsultationer og samarbejde kan være nødvendigt med adgang til parternes klassificerede oplysninger og med udveksling af klassificerede oplysninger mellem parterne,

SOM ER BEVIDSTE OM, at en sådan adgang til og udveksling af klassificerede oplysninger kræver passende sikkerhedsforanstaltninger,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

I denne aftale forstås ved:

a) "klassificerede oplysninger" : enhver form for oplysninger (dvs. viden, der kan meddeles i en eller anden form) og materiale, herunder dokumenter, der efter en af parternes vurdering kræver beskyttelse mod uautoriseret videregivelse, og som er blevet kendetegnet som sådan ved en sikkerhedsklassificering

b) "den videregivende part" : den part, som de klassificerede oplysninger, der meddeles eller udleveres til den anden part (den modtagende part), hidrører fra

c) "den modtagende part" : den part, som modtager de klassificerede oplysninger fra den anden part (den videregivende part)

d) "sikkerhedsforskrifter" : Kommissionens afgørelse 2001/844/EF, EKSF, Euratom, således som den finder anvendelse på hver part, og hver parts interne procedurer og forskrifter.

Artikel 2

Denne aftale finder anvendelse på klassificerede oplysninger, som en part videregiver til den anden part, eller som udveksles indbyrdes mellem parterne i overensstemmelse med deres respektive sikkerhedsforskrifter til brug for de europæiske programmer for satellitbaseret radionavigation (Galileo og Egnos).

Artikel 3

Hver af parterne:

a) beskytter og sikrer klassificerede oplysninger omfattet af denne aftale, som videregives af den ene part til den anden eller udveksles mellem dem

b) sikrer, at klassificerede oplysninger, der videregives eller udveksles i henhold til denne aftale, bevarer den sikkerhedsklassificering, som disse oplysninger er blevet tildelt af den videregivende part. Den modtagende part beskytter og sikrer disse klassificerede oplysninger efter bestemmelserne i sine egne sikkerhedsforskrifter for klassificerede oplysninger med tilsvarende sikkerhedsklassificering i overensstemmelse med de sikkerhedsbestemmelser, der fastlægges i medfør af artikel 9

c) undlader at anvende klassificerede oplysninger omfattet af denne aftale til andre formål end dem, der er fastlagt af den videregivende part

d) afholder sig fra at udlevere de klassificerede oplysninger, der er omfattet af denne aftale, til andre tredjemænd end dem, der er nævnt i artikel 4, stk. 4 og 5, uden forudgående samtykke fra den videregivende part

e) giver kun adgang til disse klassificerede oplysninger til personer, som tjenstligt har brug for dem, og som i givet fald er blevet sikkerhedsgodkendt på det nødvendige niveau.

Artikel 4

1. Den videregivende part kan videregive eller udlevere klassificerede oplysninger til den modtagende part i overensstemmelse med princippet om, at kontrollen med oplysningerne ligger hos den part, hvorfra oplysningerne hidrører.

2. Videregivelse eller udlevering af klassificerede oplysninger til andre tredjemænd end dem, der er nævnt i stk. 4 og 5, kræver, at den modtagende part træffer afgørelse herom efter at have indhentet skriftligt samtykke fra den videregivende part, i overensstemmelse med princippet om, at kontrollen med oplysningerne ligger hos den part, hvorfra oplysningerne hidrører, som fastlagt i denne parts sikkerhedsforskrifter.

3. Ved gennemførelsen af stk. 1 og 2 er en automatisk udlevering til andre tredjemænd end dem, der er nævnt i stk. 4 og 5, kun tilladt, hvis der er fastlagt og aftalt procedurer mellem parterne for visse kategorier af oplysninger afhængigt af de operationelle behov.

4. De klassificerede oplysninger, der hidrører fra GNSS-Tilsynsmyndigheden, kan automatisk udleveres af Kommissionen til Den Europæiske Rumorganisation "ESA"), Rådet og medlemsstaterne.

5. Kommissionen søger at indgå aftaler og aftale ordninger med henholdsvis ESA, Rådet og medlemsstaterne med henblik på at muliggøre en automatisk udlevering til GNSS-Tilsynsmyndigheden af klassificerede oplysninger, der hidrører fra ESA, Rådet og medlemsstaterne.

Artikel 5

1. Parterne sikrer, at de har etableret et sikkerhedssystem og sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med de grundlæggende principper og minimumsstandarder for sikkerhed, der er fastlagt i deres respektive sikkerhedsforskrifter og omhandlet i de ordninger, der skal fastlægges i medfør af artikel 9, for at sikre, at der anvendes samme grad af beskyttelse for de klassificerede oplysninger, som er omfattet af denne aftale.

2. Parterne yder hinanden gensidig bistand med hensyn til sikkerheden af klassificerede oplysninger, som er omfattet af denne aftale, og med hensyn til sikkerhedsspørgsmål af fælles interesse. De i artikel 9 omhandlede myndigheder fører indbyrdes sikkerhedskonsultationer og -inspektioner med henblik på at vurdere effektiviteten af de under dem henhørende sikkerhedsbestemmelser, som skal fastlægges i medfør af nævnte artikel.

3. Før klassificerede oplysninger, der er omfattet af denne aftale, videregives eller udveksles mellem parterne, skal de i artikel 9 omhandlede ansvarlige sikkerhedsmyndigheder være enige om, at den modtagende part er i stand til at beskytte og sikre de oplysninger, der er omfattet af denne aftale, på en måde, der stemmer overens med de ordninger, der fastlægges i medfør af nævnte artikel.

Artikel 6

Parterne påser, at alle personer, der tjenstligt har brug for, eller som via deres tjenstlige pligter og opgaver får adgang til klassificerede oplysninger, som er videregivet eller udvekslet i medfør af denne aftale, behørigt sikkerhedsgodkendes, hvis dette er nødvendigt, før de giver dem adgang til sådanne klassificerede oplysninger.

Procedurerne for sikkerhedsgodkendelse udformes på en sådan måde, at det kan afgøres, om en enkeltperson under hensyntagen til dennes loyalitet, pålidelighed og vederhæftighed kan få adgang til klassificerede oplysninger.

Artikel 7

1. For denne aftales vedkommende gælder følgende:

a) Hvad angår Kommissionen sendes al korrespondance til det centrale sekretariat i Kommissionens Generalsekretariat på følgende adresse:

Europa-Kommissionen

Generalsekretariatet

1049 Bruxelles

BELGIEN

b) Hvad angår GNSS-Tilsynsmyndigheden, sendes al korrespondance til følgende adresse:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi 56

1049 Bruxelles

BELGIEN

2. Uanset stk. 1 kan korrespondance fra den ene part, som kun er tilgængelig for bestemte kompetente tjenestemænd, organer eller tjenester hos denne part, af operationelle grunde stiles til og kun være tilgængelig for bestemte kompetente tjenestemænd, organer eller tjenester hos den anden part, der specifikt er udpeget som modtagere under hensyntagen til deres kompetence og efter princippet om tjenstlig nødvendig indsigt. I så fald gælder følgende:

a) For Kommissionens vedkommende sender GNSS-Tilsynsmyndigheden den pågældende korrespondance direkte til det lokale sekretariat, der betjener de kompetente tjenestemænd, organer eller tjenester i Kommissionen, eller via [det centrale sekretariat i Generalsekretariatet] i Kommissionen, hvis de modtagende tjenestemænd, organer eller tjenester ikke råder over et lokalt sekretariat.

b) For GNSS-Tilsynsmyndighedens vedkommende sendes denne korrespondance via GNSS-Tilsynsmyndighedens sikkerhedsafdeling.

Artikel 8

GNSS-Tilsynsmyndighedens administrerende direktør og direktøren for Kommissionens sikkerhedsdirektorat overvåger gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 9

1. Med henblik på gennemførelsen af denne aftale fastlægges der sikkerhedsbestemmelser mellem de myndigheder, der er omhandlet i stk. 2 og 3, med henblik på at fastsætte standarder for indbyrdes sikkerhedsbeskyttelse og sikring af de klassificerede oplysninger, som parterne videregiver eller udveksler i medfør af denne aftale.

2. GNSS-Tilsynsmyndighedens sikkerhedskontor udarbejder under GNSS-Tilsynsmyndighedens administrerende direktørs myndighed sikkerhedsbestemmelser til beskyttelse og sikring af klassificerede oplysninger, der videregives til eller udveksles med GNSS-Tilsynsmyndigheden i medfør af denne aftale.

3. I Kommissionen er det sikkerhedsdirektoratet, som under kontrol af det medlem af Kommissionen, der er ansvarligt for sikkerhedsspørgsmål, udarbejder sikkerhedsbestemmelser til beskyttelse og sikring af klassificerede oplysninger, der videregives eller udveksles internt i Kommissionen i medfør af denne aftale.

4. For GNSS-Tilsynsmyndighedens vedkommende godkendes de i stk. 1 nævnte sikkerhedsbestemmelser af GNSS-Tilsynsmyndighedens bestyrelse.

Artikel 10

De i artikel 9 omhandlede myndigheder fastlægger procedurer for de tilfælde, hvor der foreligger bevis for eller mistanke om lækage af klassificerede oplysninger omfattet af denne aftale, herunder underretning af den anden part om omstændighederne og de trufne foranstaltninger.

Artikel 11

Hver part afholder sine egne omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af denne aftale.

Artikel 12

Alle uoverensstemmelser mellem Kommissionen og GNSS-Tilsynsmyndigheden om fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale løses ved forhandling mellem parterne.

Artikel 13

1. Denne aftale træder i kraft på den første dag i den første måned efter, at parterne har underrettet hinanden om, at de har afsluttet de nødvendige interne procedurer.

2. Hver af parterne meddeler den anden part eventuelle ændringer i sine forskrifter, som kan indvirke på beskyttelsen af de klassificerede oplysninger, der er omfattet af denne aftale.

3. Denne aftale kan efter anmodning fra en af parterne revideres med henblik på eventuelle ændringer.

4. Alle ændringer af denne aftale skal foreligge skriftligt og foretages ved fælles overenskomst mellem parterne. Aftalen træder i kraft ved gensidig underretning, jf. stk. 1.

5. Denne aftale indgås for ubestemt tid. Den kan til enhver tid opsiges af enhver af parterne ved skriftlig meddelelse til den anden part. Opsigelsen får virkning seks måneder efter den anden parts modtagelse af meddelelsen. Den berører imidlertid ikke de forpligtelser, der forudgående måtte være indgået i medfør af denne aftale. Navnlig vil enhver klassificeret oplysning, der er videregivet eller udvekslet i henhold til denne aftale, fortsat være beskyttet af aftalens bestemmelser, indtil den modtagende part returnerer den til den videregivende part efter dennes anmodning.

6. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på engelsk.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede undertegnet denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles, den 11. november 2009.

På Kommissionens vegne

Matthias Ruete

Generaldirektør

På Den Europæiske GNSS-Tilsynsmyndigheds vegne

Pedro Pedreira

Administrerende direktør

--------------------------------------------------

Top