EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22008D0494

2008/494/EF: AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 1/2008 af 13. juni 2008 om revision af finansieringsbetingelserne i tilfælde af kortvarige udsving i eksportindtægterne

OJ L 171, 1.7.2008, p. 63–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/494/oj

1.7.2008   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 171/63


AVS-EF-MINISTERRÅDETS AFGØRELSE Nr. 1/2008

af 13. juni 2008

om revision af finansieringsbetingelserne i tilfælde af kortvarige udsving i eksportindtægterne

(2008/494/EF)

AVS-EF-MINISTERRÅDET HAR —

under henvisning til AVS-EF-partnerskabsaftalen undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 og revideret i Luxembourg den 25. juni 2005 (i det følgende benævnt »AVS-EF-partnerskabsaftalen«), særlig artikel 100, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

De lande, der har undertegnet AVS-EF-partnerskabsaftalen, erkender, at ustabilitet i eksportindtægterne kan påvirke AVS-landenes udvikling i negativ retning, og de har derfor indført en ordning for supplerende støtte med henblik på at afbøde de negative virkninger af ustabilitet i eksportindtægterne, også i landbrugs- og minesektoren, og bekræfter, at formålet med støtten er at beskytte de socioøkonomiske reformer og politikker, som kan blive påvirket i negativ retning af et fald i eksportindtægterne, og at afbøde de negative virkninger af ustabiliteten i eksportindtægterne, navnlig for så vidt angår landbrugs- og mineprodukter.

(2)

I overensstemmelse med bilag II, artikel 11, til AVS-EF-partnerskabsaftalen tages bestemmelserne i kapitel 3 i dette bilag om finansiering af kortvarige variationer i eksportindtægterne op til fornyet overvejelse senest efter to års anvendelse og derefter på anmodning af en af parterne.

(3)

Den støtteordning, der skal afbøde de negative virkninger af ustabilitet i eksportindtægterne, blev ændret først gang ved AVS-EF-Ministerrådets afgørelse nr. 2/2004 af 30. juni 2004.

(4)

Ved undertegnelsen i Luxembourg den 25. juni 2005 af revisionen af aftalen om AVS-EF-partnerskabet afgav parterne en fælleserklæring, hvori følgende blev præciseret: »AVS-EF-Ministerrådet vil i medfør af bestemmelserne i artikel 100 i Cotonouaftalen gennemgå AVS-staternes forslag vedrørende bilag II om kortvarige variationer i eksportindtægterne«.

(5)

Det er hensigtsmæssigt at forbedre den måde, hvorpå ordningen for finansiering af kortvarige udsving i eksportindtægterne fungerer, således at den i højere grad tjener sit formål —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kapitel 3 i bilag II til AVS-EF-partnerskabsaftalen ændres som følges:

1)

Artikel 9, stk. 1, affattes således:

»Berettigelseskriterier

1.   Berettigelse til supplerende midler forligger ved:

et fald på 10 % (2 % for de mindst udviklede stater, indlandsstaterne og østaterne samt stater, der har gennemgået en konflikt eller været udsat for en naturkatastrofe) i indtægterne fra eksport af varer i forhold til det aritmetiske gennemsnit af indtægterne fire år forud for anvendelsesåret, idet den mest afvigende værdi udelukkes, eller

et fald på 10 % (2 % for de mindst udviklede stater, indlandsstaterne og østaterne samt stater, der har gennemgået en konflikt eller været udsat for en naturkatastrofe) i indtægterne fra eksport af samtlige landbrugs- eller mineprodukter i forhold til det aritmetiske gennemsnit af indtægterne fire år forud for anvendelsesåret, idet den mest afvigende værdi udelukkes for stater, hvis indtægter fra landbrugs- eller mineeksport udgør mere end 40 % af de samlede indtægter fra eksport af varer, eller

et fald på 10 % (2 % for de mindst udviklede stater, indlandsstaterne og østaterne samt stater, der har gennemgået en konflikt eller været udsat for en naturkatastrofe) i indtægterne fra eksport af samtlige landbrugs- eller mineprodukter i forhold til det aritmetiske gennemsnit af indtægterne fire år forud for anvendelsesåret, idet den mest afvigende værdi udelukkes for stater, hvis indtægter fra landbrugs- eller mineeksport udgør mellem 20 % og 40 % af de samlede indtægter fra eksport af varer, forudsat at disse samlede indtægter ikke stiger forholdsmæssigt mere end virkningen af tabet af indtægter fra landbrugs- eller mineeksport på den samlede eksport«.

2)

Artikel 9, stk. 2, affattes således:

»2.   Tabet i eksportindtægterne som defineret i stk. 1 skal være over eller lig med 0,5 % af BNP, for at retten til supplerende støtte kan gøres gældende. Retten til supplerende støtte er begrænset til tre på hinanden følgende år.«

3)

Artikel 9, stk. 3, affattes således:

»3.   De supplerende midler skal figurere i den pågældende stats statsregnskaber. De anvendes i overensstemmelse med programmeringsreglerne og -metoderne, herunder de specifikke bestemmelser i bilag IV (gennemførelses– og forvaltningsprocedurer) på grundlag af på forhånd indgåede aftaler mellem Fællesskabet og den pågældende AVS-stat i året efter anvendelsesåret. Efter aftale mellem parterne kan midlerne benyttes til at finansiere programmer, der er medtaget på statsbudgettet. En del af de supplerende midler kan dog også afsættes til bestemte sektorer, bl.a. for at udvikle markedsbaserede forsikringsordninger med henblik på at beskytte sig mod udsving i eksportindtægterne.«

4)

Følgende artikel tilføjes i kapitel 3 i bilag II:

»Artikel 9a

1.   Størrelsen af den supplerende finansielle støtte er lig med tabet af eksportindtægter ganget med det aritmetiske gennemsnit af forholdet mellem statens indtægter og bruttonationalproduktet i de fire år forud for anvendelsesåret, idet den mest afvigende værdi udelukkes, og der fastsættes et loft på 25 %.

2.   Det er Kommissionen, der foretager analysen af AVS-staternes oplysninger for at afgøre, om de er støtteberettigede, og fastsætte størrelsen af den supplerende støtte, jf. artikel 9, i den lokale valuta korrigeret for inflation. Den udregner derefter størrelsen af den potentielle supplerende finansielle støtte i euro i overensstemmelse med sine procedurer.

3.   Kommissionen fastsætter inden for finansieringsrammen for finansiering af nationale vejledende programmer hvert år et rammebeløb til støtte i tilfælde af kortvarige udsving i eksportindtægterne, som omfatter alle AVS-stater. Hvis størrelsen af den finansielle støtte, der er beregnet på grundlag af kriterierne i artikel 9, overstiger førnævnte rammebeløb, vil hver AVS-stats andel blive fastsat i forhold til størrelsen af den potentielle supplerende finansielle støtte udtrykt i euro.«

5)

Artikel 10 affattes således:

»Artikel 10

Ordningen for tildeling af supplerende midler skal give mulighed for udbetaling af forskud for at dække eventuelle forsinkelser ved fremskaffelsen af samlede handelsstatistikker og for at sikre, at de pågældende midler kan indgå i budgettet for det andet år efter anvendelsesåret. Forskud er forbeholdt stater, hvor den finansielle støtte i medfør af Flex kan ydes som generel budgetstøtte. Forskud tilvejebringes på grundlag af foreløbige eksportstatistikker, der udarbejdes af regeringen og fremsendes til Kommissionen. Forskud kan højst udgøre 100 % af de anslåede supplerende midler for ansøgningsåret. De således tilvejebragte beløb reguleres i lyset af de endelige konsoliderede eksportstatistikker. Disse statistikker skal fremsendes senest den 31. december det andet år efter anvendelsesåret.«

Artikel 2

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for vedtagelsen.

Udfærdiget i Addis Abeba, den 13. juni 2008

På vegne af AVS-EF-Ministerrådet

Mohamed Ahmed AWALEH

Formand


Top