Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22007A0206(01)

Aftale mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Japans regering om samarbejde om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål

OJ L 32, 6.2.2007, p. 65–75 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 100–110 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 052 P. 174 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 052 P. 174 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 121 P. 197 - 207

In force

6.2.2007   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 32/65


AFTALE

mellem Det Europæiske Atomenergifællesskab og Japans regering om samarbejde om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål

JAPANS REGERING OG DET EUROPÆISKE ATOMENERGIFÆLLESSKAB (I DET FØLGENDE BENÆVNT »FÆLLESSKABET«),

Som ønsker at fortsætte og fremme et langsigtet og stabilt samarbejde, som kan gavne Japan, fællesskabet og tredjeparter i en fredelig og ikke-eksplosiv anvendelse af kerneenergi på grundlag af fælles fordel og gensidighed,

Som anerkender, at Japan samt fællesskabet og dets medlemsstater har opnået samme høje niveau i den fredelige anvendelse af kerneenergi og sikkerheden i kraft af deres respektive love og bestemmelser om sundhed, sikkerhed, fredelig anvendelse af kerneenergi og beskyttelse af miljøet,

Som også ønsker at indgå langsigtede samarbejdsordninger om fredelig og ikke-eksplosiv anvendelse af kerneenergi på forudsigelig og praktisk vis, som tager hensyn til deres respektive kerneenergiprogrammer og som letter handel, forskning og udvikling samt andre former for samarbejde mellem Japan og fællesskabet,

Som bekræfter Japans regerings, fællesskabets og dets medlemsstaters regeringers stærke engagement i nuklear ikke-spredning, herunder styrkelsen og den effektive anvendelse af de relaterede sikkerhedsforanstaltninger og ordninger for eksportkontrol i henhold til hvilke Japans og fællesskabets samarbejde om den fredelige anvendelse af kerneenergi skal finde sted,

Som bekræfter Japans regerings, fællesskabets og dets medlemsstaters støtte til den internationale atomenergiorganisation (i det følgende benævnt »IAEA«) og dens kontrolsystem samt deres ønske om, at alle stater tiltræder traktaten om ikke-spredning af kernevåben af 1. juli 1968 (i det følgende benævnt »ikke-spredningstraktaten«),

Som tager til efterretning, at nuklear sikkerhedskontrol anvendes i samtlige fællesskabets medlemsstater i henhold til traktaten om oprettelse af det europæiske atomenergifællesskab af 25. marts 1957 (i det følgende benævnt »Euratom-traktaten«),

Som anerkender Euratom-traktatens princip om fri bevægelighed for nukleart materiale, udstyr og ikke-nukleart materiale på fællesskabets territorium, og

Som også anerkender betydningen af stor gennemsigtighed med hensyn til håndteringen af plutonium for at mindske risikoen for spredning af kernevåben og sikre beskyttelsen af arbejdstagerne, befolkningen og miljøet,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Definitioner

I denne aftale forstås ved:

a)

»Parter«: Japans regering og Fællesskabet. Udtrykket »part« betyder en af ovennævnte »parter«.

b)

Fællesskabet: både

i)

den juridiske person, som er oprettet ved Euratom-traktaten og

ii)

de territorier, for hvilke Euratom-traktaten gælder

c)

»Person«: enhver fysisk person, virksomhed eller anden enhed, som er underkastet de gældende love og administrative bestemmelser inden for parternes territoriale jurisdiktion, men som ikke omfatter parterne,

d)

»Kompetent myndighed«: for så vidt angår Japans regering, det statslige organ som er udpeget af Japans regering og for så vidt angår Fællesskabet, Europa-Kommissionen eller en anden sådan myndighed, hvorom den pågældende part i givet fald måtte give Japans regering meddelelse.

(e)

»Ikke-klassificerede oplysninger«: oplysninger der ikke er sikkerhedsklassificeret af en af parterne eller en af Fællesskabets medlemsstater.

(f)

»Nukleart materiale«:

i)

»Udgangsmateriale«: uran, som indeholder den isotopsammensætning, der findes i naturen; uran, hvis indhold af uran-235 er mindre end det normale; thorium; ethvert af de førnævnte materialer i form af metal, legeringer, kemiske forbindelser eller koncentrater; et hvilket som helst materiale, der indeholder et eller flere af de nævnte stoffer i den koncentration, som er fastsat af IAEA's Styrelsesråd i henhold til artikel XX i IAEA's statut af 26. oktober 1956 (i det følgende benævnt »statutten«), og som de to parters kompetente myndigheder skriftligt meddeler hinanden med henblik på accept; og andet sådant materiale, som fastsættes i IAEA's Styrelsesråd i henhold til artikel XX i statutten, og som de to parters kompetente myndigheder skriftligt meddeler hinanden med henblik på accept.

ii)

»Specielt fissilt materiale«: navnlig plutonium; uran-233; uran, hvis indhold af uran-233 eller uran-235 er større end det normale; ethvert materiale som indeholder et eller flere af de nævnte stoffer; og andet sådant materiale, som fastsættes i IAEA's Styrelsesråd i henhold til artikel XX i statutten, og som de to parters kompetente myndigheder skriftligt meddeler hinanden med henblik på accept. Udtrykket »specielt fissilt materiale« omfatter ikke »udgangsmateriale«.

g)

»Følsomt nukleart materiale«: udskilt plutonium (herunder plutonium indeholdt i blandet oxidbrændsel) eller uran der er beriget med over 20 % med isotopen 235 og/eller uran 233.

h)

»Udstyr«: væsentlige anlæg, maskiner eller instrumenter eller væsentlige komponenter heraf, som er specielt konstrueret eller fremstillet til anvendelse i nukleare aktiviteter, og som er anført i del A af bilag A til denne aftale.

i)

»Ikke-nukleart materiale«: tungt vand eller et hvilket som helst andet materiale, der kan anvendes i en kernereaktor til at bremse hurtige neutroner og øge sandsynligheden for yderligere spaltning, og som er angivet i del B af bilag A til denne aftale.

j)

»Nukleart materiale der er oparbejdet eller fremstillet som biprodukt«: specielt fissilt materiale der er udvundet af nukleart materiale, som er overført i henhold til denne aftale, eller ved én eller flere processer i en komplet kernereaktor, som er overført i henhold til denne aftale, samt ethvert andet udstyr angivet i del A i bilag A til denne aftale, som skal overføres i medfør af denne aftale, såfremt Japans regering og Europa-Kommissionen efter høringer mellem Europa-Kommissionen og regeringen i den pågældende medlemsstat forud for overførselen har givet deres skriftlige samtykke.

Artikel 2

Samarbejdsområder

1.   Parterne samarbejder under denne aftale for at fremme og lette nuklear samhandel, forskning og udvikling og andre aktiviteter mellem eller i Japan og Fællesskabet med henblik på fredelig og ikke-eksplosiv anvendelse af kerneenergi til gensidig fordel for producenter, virksomheder i brændselskredsløbet offentlige værker, forsknings- og udviklingsinstitutioner og forbrugere, samtidig med at principperne om ikke-spredning overholdes.

2.   Parterne samarbejder på følgende måder :

a)

Enhver af parterne eller godkendte personer kan fra den anden part eller fra godkendte personer levere eller modtage nukleare materialer, udstyr og ikke-nukleart materiale på de vilkår, som leverandør og modtager måtte blive enige om.

b)

Enhver af parterne eller godkendte personer kan levere tjenesteydelser i det nukleare brændselskredsløb og andre tjenesteydelser inden for denne aftales anvendelsesområde for eller modtage sådanne tjenesteydelser fra den anden part eller godkendte personer på de vilkår, som leverandør og modtager måtte blive enige om.

c)

Parterne fremmer deres indbyrdes samarbejde og mellem personer ved udveksling af eksperter. Når samarbejde i medfør af denne aftale kræver en sådan udveksling af eksperter, letter parterne eksperternes indrejse i Japan og Fællesskabet og deres ophold heri.

d)

Parterne fremmer ydelse og udveksling af de uklassificerede oplysninger, som parterne eller personer måtte blive enige om indbyrdes, eller en af parterne og personer måtte blive enige om.

e)

Parterne kan samarbejde og fremme deres indbyrdes samarbejde og samarbejdet mellem personer på andre måder, som parterne finder hensigtsmæssige.

3.   Samarbejde som defineret i stk. 1 og 2 er underlagt denne aftales bestemmelser og gældende internationale aftaler samt love og administrative bestemmelser, som er gældende i Japan og i Fællesskabet.

Artikel 3

Materiale og udstyr omfattet af aftalen

1.   Nukleart materiale, der overføres mellem Japan og Fællesskabet direkte eller gennem et tredjeland, falder ind under denne aftale, så snart de befinder sig under modtagerpartens territoriale jurisdiktion, forudsat at den leverende part skriftligt har underrettet modtagerparten om den påtænkte overførsel, og modtagerparten skriftligt har bekræftet, at den er underkastet aftalens bestemmelser, og at den angivne modtager, såfremt denne ikke er identisk med modtagerparten, er en person, der er godkendt i modtagerpartens territoriale jurisdiktion.

2.   Udstyr og ikke-nukleare materialer, der overføres mellem Japan og Fællesskabet direkte eller gennem et tredjeland falder ind under denne aftale, så snart de befinder sig under modtagerpartens territoriale jurisdiktion forudsat :

a)

at den pågældende medlemsstat eller i givet fald Europa-Kommissionen i tilfælde af overførsler mellem Japan, Japans regering og Fællesskabet har besluttet, at overførsel af sådanne materialer skal finde sted i henhold til denne aftale og

b)

at den leverende part skriftligt har underrettet modtagerparten om den påtænkte overførsel, og at modtagerparten skriftligt har bekræftet, at sådanne materialer falder under denne aftale, og at den angivne modtager, såfremt denne ikke er identisk med modtagerparten, er en person, der er godkendt i modtagerpartens territoriale jurisdiktion.

3.   De skriftlige meddelelser og bekræftelser, som kræves i henhold til stk. 1 og 2, udarbejdes efter fremgangsmåden i aftalens artikel 14.

4.   Nukleart materiale, udstyr og ikke-nukleart materiale, som falder under denne aftale er omfattet af denne aftale indtil:

a)

sådanne materialer og udstyr er blevet genoverført uden for modtagerpartens territoriale jurisdiktion i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i aftalen

b)

parterne er enige om, at de ikke længere skal være omfattet af aftalen eller

c)

det, hvis det drejer sig om nukleart materiale, i overensstemmelse med bestemmelserne i de relevante aftaler om at kontrolforanstaltningerne bringes til ophør som omhandlet i denne aftales artikel 8, stk. 1, er fastslået, at det nukleare materiale er blevet forbrugt eller fortyndet på en sådan måde, at de ikke længere kan anvendes til en nuklear aktivitet, der kan give anledning til sikkerhedskontrol, eller at de praktisk taget ikke kan genvindes.

Artikel 4

Samarbejde om nuklear forskning og udvikling

1.   I henhold til aftalens artikel 2 udvikler parterne indbyrdes og mellem deres organer et samarbejde om forskning og udvikling rettet mod en fredelig og ikke-eksplosiv anvendelse af kerneenergi og med hensyn til Fællesskabet for så vidt som det er omfattet af dets specifikke programmer. Parterne eller deres organer kan i givet fald tillade forskere og organisationer fra alle forskningsområder, herunder universiteter, laboratorier og den private sektor, at deltage i et sådant samarbejde. Parterne skal også fremme samarbejdet mellem personer på dette område.

2.   Parterne indgår en separat aftale med henblik på yderligere udvikling og fremme af de aktiviteter, der er omhandlet i denne artikel.

Artikel 5

Gennemførelse af aftalen

1.   Bestemmelserne i denne aftale gennemføres i god tro, og således at hindringer, forsinkelser og utidig indblanding i Japans og Fællesskabets nukleare aktiviteter undgås, og den forsigtige ledelsespraksis, der er nødvendig for en økonomisk forsvarlig og sikker gennemførelse af deres nukleare aktiviteter, følges.

2.   Denne aftale skal ikke anvendes til sikring af uretmæssige kommercielle eller industrielle fordele eller til indblanding i parternes eller godkendte personers interne eller internationale interesser, indblanding i parternes eller regeringernes politik i Fællesskabets medlemsstat, hindring af fremme af en fredelig og ikke-eksplosiv anvendelse af nuklear energi, hindring af den frie bevægelighed for nukleart materiale, som hører under eller, som det meddeles, vil komme til at høre under denne aftale enten i parternes territoriale jurisdiktion eller mellem Japan og Fællesskabet.

3.   Nukleart materiale, som er omfattet af denne aftale, kan håndteres på grundlag af principperne om fungibilitet og proportionalitet, når det anvendes i blandingsprocesser, hvor de mister eller vil miste deres identitet i løbet af omdannelse, brændselsfremstilling, berigning eller oparbejdning.

4.   Japan, Fællesskabet og dets medlemsstater handler i gennemførelsen af denne aftale i overensstemmelse med konventionen om nuklear sikkerhed, der trådte i kraft den 24. oktober 1996.

Artikel 6

Intellektuel ejendomsret

Parterne sikrer, at intellektuelle ejendomsrettigheder som er skabt, og teknologi som er overført som led i samarbejde under denne aftale, nyder passende og effektiv beskyttelse i overensstemmelse med relevante internationale aftaler og gældende lovgivning i Japan, Det Europæiske Fællesskab og dettes medlemsstater.

Artikel 7

Fredelig anvendelse

1.   Samarbejde i henhold til denne aftale skal have fredelige og ikke-eksplosive formål.

2.   Nukleart materiale, udstyr og ikke-nukleart materiale, der overføres i henhold til denne aftale, og nukleart materiale, der er oparbejdet eller fremstillet som biprodukt, skal udelukkende anvendes til fredelige formål; de må heller ikke anvendes til nukleare sprænglegemer eller til forskning og udvikling i forbindelse med sådanne sprænglegemer.

Artikel 8

IAEA og Euratom's sikkerhedskontrol

1.   Samarbejde i henhold til denne aftale kræver i givet fald anvendelse af Fællesskabets sikkerhedskontrol i medfør af Euratom-traktaten og accept af IAEA's anvendelse af sikkerhedskontrol i henhold til følgende aftaler om sikkerhedskontrol :

a)

overenskomst mellem Japans regering og Den Internationale Atomenergiorganisation til gennemførelse af artikel III, stk. 1 og 4, i traktaten om ikke-spredning af kernevåben af 4. marts 1977 (i det følgende benævnt »kontroloverenskomsten med Japan«) suppleret med en tillægsprotokol, der er indgået den 4. december 1998

b)

overenskomst mellem Republikken Østrig, Kongeriget Belgien, Kongeriget Danmark, Republikken Estland, Republikken Finland, Forbundsrepublikken Tyskland, Den Hellenske Republik, Irland, Den Italienske Republik, Storhertugdømmet Luxembourg, Kongeriget Nederlandene, Den Portugisiske Republik, Kongeriget Spanien, Kongeriget Sverige, Den Slovakiske Republik, Det Europæiske Atomenergifællesskab og Den Internationale Atomenergiorganisation til gennemførelse af artikel III, stk. 1 og 4, i ikke-spredningstraktaten (i det følgende benævnt »kontroloverenskomsten for Fællesskabets medlemsstater, undtagen Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Den Franske Republik«) suppleret med en tillægsprotokol, der er indgået den 22. september 1998, som senere ændret

c)

overenskomst mellem Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland, Fællesskabet og IAEA om gennemførelse af kontrolforanstaltninger inden for rammerne af ikke-sprednings traktaten af 6. september 1976 (i det følgende benævnt »kontroloverenskomsten med Det Forenede Kongerige«) suppleret med en tillægsprotokol, der er indgået den 22. september 1998 og

d)

overenskomst mellem Frankrig, Fællesskabet og IAEA om gennemførelse af kontrolforanstaltninger i Frankrig af 27. juli 1978 (i det følgende benævnt »kontroloverenskomsten med Frankrig«) suppleret med en tillægsprotokol, der er indgået den 22. september 1998.

2.   For nukleart materiale, der overføres i henhold til denne aftale, og nukleart materiale, der er oparbejdet eller fremstillet som biprodukt, gælder følgende bestemmelser :

a)

i Japan: IAEA's kontrolforanstaltninger i henhold til kontroloverenskomsten med Japan og

b)

i Fællesskabet: Fællesskabets kontrolforanstaltninger i henhold til Euratom-traktaten, og når den finder anvendelse, IAEA's kontrolforanstaltninger i henhold til kontroloverenskomsten for Fællesskabets medlemsstater, undtagen Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Den Franske Republik, kontroloverenskomsten med Det Forenede Kongerige og kontroloverenskomsten med Frankrig.

3.   Hvis IAEA af en eller grund ikke anvender den sikkerhedskontrol, der kræves i henhold til stk. 2, hører parterne hinanden med henblik på at træffe korrigerende foranstaltninger, og såfremt sådanne korrigerende foranstaltninger ikke træffes, indfører de øjeblikkelig arrangementer, der er i overensstemmelse med IAEA's procedurer og principper for sikkerhedskontrol, og som i virkning og omfang svarer til IAEA's sikkerhedskontrol som beskrevet i stk. 2.

Artikel 9

Genoverførsel

1.   Nukleart materiale, udstyr og ikke-nukleart materiale, som overføres i henhold til denne aftale og nukleart materiale, der er oparbejdet eller fremstillet som biprodukt, må ikke genoverføres uden for modtagerpartens territoriale jurisdiktion, undtagen til den leverende parts territoriale jurisdiktion, medmindre modtagerparten har fået forsikring om, at de betingelser, der er angivet i bilag B til denne aftale, er opfyldt på passende vis, eller i mangel af en sådan forsikring forudgående skriftligt samtykke fra den leverende part.

2.   Ud over bestemmelserne i stk. 1 må følgende materiale og udstyr, som overføres i henhold til denne aftale ikke genoverføres ud af modtagerpartens territoriale jurisdiktion, undtagen til den leverende parts territoriale jurisdiktion, uden den leverende parts forudgående skriftlige samtykke:

a)

følsomt nukleart materiale og

b)

udstyr til berigning, oparbejdning eller fremstilling af tungt vand.

medmindre de for så vidt angår materiale og udstyr, der overføres fra Japan til Fællesskabet er omfattet af den relevante bilaterale aftale om samarbejde om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål mellem Japans regering og regeringen i det modtagende tredjeland, eller det modtagende tredjeland for så vidt angår materiale og udstyr, der overføres fra Fællesskabet til Japan, er anført på en liste, der skal udarbejdes af Fællesskabet, og den leverende part har givet modtagerparten meddelelse om sådanne genoverførsler.

Artikel 10

Åbenhed

Parterne udveksler oplysninger om sikker og effektiv håndtering af nukleart materiale, udstyr og ikke-nukleart materiale, der overføres i henhold til denne aftale.

Artikel 11

Fysisk beskyttelse

1.   Med hensyn til nukleart materiale der er overført i henhold til denne aftale, og nukleart materiale der er oparbejdet eller fremstillet som biprodukt, anvender Japans regering, regeringerne i Fællesskabets medlemsstater og i givet fald Europa-Kommissionen foranstaltninger til fysisk beskyttelse i overensstemmelse med de kriterier, som de hver for sig har vedtaget, og som mindst svarer til beskyttelse på de niveauer, der er anført i bilag C til denne aftale.

2.   Med hensyn til international transport af nukleart materiale, der er omfattet af denne aftale, handler Japan, Fællesskabets medlemsstater og i givet fald Fællesskabet i overensstemmelse med bestemmelserne i konventionen om fysisk beskyttelse af nukleart materiel, der trådte i kraft den 8. februar 1987, og som de har tiltrådt.

Artikel 12

Gældende aftaler

1.   Bestemmelserne i denne aftale skal ses som et supplement til bestemmelserne i aftalen mellem regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Japans regering om samarbejde om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål af 25. februar 1972 og til bestemmelserne i aftalen mellem Japans regering og regeringen for Den Franske Republik om samarbejde om anvendelse af kerneenergi til fredelige formål af 26. februar 1972 som ændret ved protokol mellem samme parter af 9. april 1990 og skal i givet fald have forrang for bestemmelserne i de omhandlede bilaterale aftaler.

2.   For så vidt som bestemmelserne i de bilaterale aftaler, der er omhandlet i denne artikels stk. 1 fastsætter rettigheder og pligter for Japans regering, regeringen for Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland eller regeringen for Den Franske Republik ud over dem, der er indeholdt i denne aftale, vil disse rettigheder og pligter stadig være gældende i henhold til de omhandlede bilaterale aftaler.

3.   Uanset bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, i denne aftale skal aftalens bestemmelser finde anvendelse på nukleart materiale, som er blevet overført, før aftalen mellem Japan og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og mellem Japan og Den Franske Republik trådte i kraft i medfør af de bilaterale aftaler, der er omhandlet i stk. 1.

4.   Uanset bestemmelserne i artikel 3, stk. 1, i denne aftale skal aftalens bestemmelser finde anvendelse på nukleart materiale, som er blevet overført før aftalen mellem Japan og andre medlemsstater i Fællesskabet end Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Den Franske Republik, hvis parterne er enige om, at sådant nukleart materiale er omfattet af denne aftale.

Artikel 13

Suspension og ophævelse

1.   Hvis Fællesskabet eller en af dets medlemsstater eller Japan på noget tidspunkt efter denne aftales ikrafttræden:

a)

overtræder bestemmelserne i aftalens artikel 7, 8, 9 og 11 eller afgørelser truffet af den i artikel 15 omhandlede voldgiftsret eller

b)

opsiger eller begår en væsentlig overtrædelse af en af de kontroloverenskomster med IAEA, der er omhandlet i aftalens artikel 8, stk. 1

har Japans regering eller Fællesskabet hver især ret til helt eller delvist at indstille yderligere samarbejde i henhold til denne aftale eller opsige aftalen eller forlange, at nukleart materiale, der er overført i henhold til denne aftale, tilbageleveres.

2.   Hvis Fællesskabet eller en anden medlemsstat af Fællesskabet end Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland og Den Franske Republik lader et nukleart sprænglegeme detonere, kan Japans regering gøre den i stk. 1 omhandlede ret gældende.

3.   Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland eller Den Franske Republik lader et nukleart sprænglegeme detonere ved anvendelse af nukleart materiale, der er omfattet af denne aftale, kan Japans regering gøre den i stk. 1 omhandlede ret gældende.

4.   Hvis Japan lader et nukleart sprænglegeme detonere, kan Fællesskabet gøre den i stk. 1 omhandlede ret gældende.

5.   Inden en af parterne helt eller delvist beslutter at træffe foranstaltninger i henhold til denne aftale eller at opsige aftalen eller forlange en sådan tilbagelevering skal parterne høre hinanden med henblik på at træffe korrigerende foranstaltninger og skal i givet fald nøje overveje følgende, idet de tager hensyn til det eventuelle behov for andre passende arrangementer:

a)

virkningerne af sådanne skridt og

b)

om de forhold, der affødte sådanne skridt, var forsætlige.

6.   Rettighederne i henhold til denne artikel finder kun anvendelse, hvis den anden part ikke inden for en rimelig tid efter parternes høring tager skridt til at træffe korrigerende foranstaltninger.

7.   Hvis en af parterne i henhold til denne artikel udøver sine rettigheder til at kræve tilbagelevering af nukleart materiale, der er overført i henhold til denne aftale, skal denne holde den anden part skadesløs for den rimelige markedsværdi heraf.

Artikel 14

Operationelle procedurer

Parternes kompetente myndigheder skal indføre og om nødvendig ændre operationelle procedurer for at sikre, at denne aftale gennemføres effektivt.

Artikel 15

Høring og bilæggelse af tvister

1.   Med henblik på at fremme samarbejdet i henhold til denne aftale kan parterne via de diplomatiske kanaler eller via andre høringsfora høre hinanden.

2.   Hvis der opstår spørgsmål i forbindelse med fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale, skal parterne efter anmodning fra en af dem høre hinanden.

3.   Hvis en tvist, der opstår ved fortolkningen eller anvendelsen af denne aftale, ikke bilægges ved forhandling, mægling, forlig eller anden lignende procedure, kan parterne enes om at forelægge en sådan tvist for en voldgiftsret, der sammensættes af tre voldgiftsmænd udpeget i overensstemmelse med dette stykke. Hver af parterne udpeger en voldgiftsmand, der kan være statsborger i Japan eller i en af Fællesskabets medlemsstater, og de to således udpegede voldgiftsmænd udvælger en tredje, der ikke må være japansk statsborger eller statsborger en af Fællesskabets medlemsstater, og som skal være formand. Hvis ingen af parterne ikke inden 30 dage efter indgivelse af begæringen om voldgift har udpeget en voldgiftsmand, kan en af parterne anmode præsidenten for Den Internationale Domstol om at udpege en voldgiftsmand. Samme fremgangsmåde anvendes, hvis den tredje voldgiftsmand ikke er valgt inden 30 dage efter udpegelsen eller udnævnelsen af den anden voldgiftsmand, idet den således udpegede tredje voldgiftsmand ikke må være japansk statsborger eller statsborger i en af Fællesskabets medlemsstater. Voldgiftsretten er beslutningsdygtig, når flertallet af dens medlemmer er til stede, og til alle afgørelser kræves to voldgiftsmænds medvirken. Voldgiftsproceduren fastsættes af retten. Rettens afgørelser er bindende for parterne.

Artikel 16

Bilagenes status

Bilagene til aftalen udgør en integreret del af aftalen. Såfremt Japans regering og Europa-Kommissionen har afgivet fælles skriftligt samtykke kan bilagene ændres, uden at aftalen ændres.

Artikel 17

Ikrafttræden og varighed

1.   Denne aftale træder i kraft på tredivtedagen efter den dato, hvor parterne udveksler diplomatiske noter, hvori de meddeler hinanden, at deres respektive interne procedurer for aftalens ikrafttræden er gennemført og skal være gældende i en periode på 30 år (1).

Derefter videreføres den stiltiende for fem år ad gangen, medmindre en af parterne seks måneder forud for aftalens udløb skriftligt meddeler den anden part, at aftalen bringes til ophør.

2.   Uanset helt eller delvist ophør af fortsat samarbejde i henhold til denne aftale, eller hvis aftalen af en eller anden grund ophører, finder artikel 7, 8, 9 og 11 stadig anvendelse.

Denne aftale og dens bilag udfærdiges i to originaler på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og japansk. I tilfælde af uoverensstemmelse har den engelske og den japanske udgave forrang over de andre sprogudgaver.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede, behørigt befuldmægtiget hertil af henholdsvis Japans regering og Det Europæiske Atomenergifællesskab, underskrevet denne aftale.

Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende februar to tusind og seks.

For Japans regering

T. KAWAMURA

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

A. PIEBALGS


(1)  Udvekslingen af diplomatiske noter fandt sted den 20. november 2006. Ifølge aftalens bestemmelser er ikrafttrædelsesdatoen den 20. december 2006.


BILAG A

Del A

1.

Komplette kernereaktorer:

Kernereaktorer, der er i stand til at fungere ved en fortsat, styret, selvvedligeholdende kædereaktion, bortset fra nulenergireaktorer, der defineres som reaktorer med en konstruktivt bestemt maksimal plutoniumproduktion på højst 100 g pr. år.

2.

Kernereaktorbeholdere:

Metalbeholdere eller større værkstedsfremstillede dele hertil, som er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde kernen til en kernereaktor som defineret i punkt 1 samt relevante interne dele til kernereaktorer som defineret i punkt 8.

3.

Maskiner til indsætning og udtagning af reaktorbrændsel:

Udstyr der er specielt konstrueret eller forberedt til indsætning af brændsel i en kernereaktor jf. punkt 1.

4.

Kontrolstænger til kernereaktorer og andet udstyr:

Særligt konstruerede eller forberedte stænger, konstruktioner til støtte eller ophængning af disse, drivmekanismer eller styrerør til kontrolstængerne til at kontrollere fissionsprocessen i en kernereaktor som defineret i punkt 1.

5.

Trykrør til kernereaktorer:

Rør der er specielt konstrueret eller forberedt til at indeholde brændselselementer og det primære kølemiddel i en kernereaktor ved et arbejdstryk på over 50 atmosfærer.

6.

Zirconiumrør:

Metallisk zirconium eller legeringer i form af rør eller rørsamlinger i mængder, der overstiger 500 kg i en hvilken som helst 12-måneders periode, og som er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en kernereaktor som defineret i punkt 1, og i hvilke vægtforholdet mellem hafnium og zirconium er mindre end 1:500.

7.

Pumper til primært kølemiddel:

Pumper der er specielt konstrueret eller forberedt til cirkulation af det primære kølemiddel i kernereaktorer som defineret i punkt 1.

8.

Interne dele til kernereaktorer:

Kernereaktorers interne dele der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en kernereaktor, inklusive støttesøjler til kernen, brændselskanaler, termiske skjolde, baffler, kernegitterplader og diffuserplader.

9.

Varmevekslere:

Varmevekslere (dampgeneratorer) der er specielt konstrueret eller forberedt til brug i en kernereaktors primære kølemiddelkredsløb som defineret i punkt 1.

10.

Instrumenter til detektering og måling af neutroner:

Instrumenter der er specielt konstrueret eller forberedt til at detektere og måle neutroner med henblik på at bestemme neutronfluxniveauer i en kernereaktors kerne som defineret i punkt 1.

11.

Anlæg til oparbejdning af bestrålede brændselselementer og udstyr som er specielt konstrueret eller forberedt hertil.

12.

Anlæg til produktion af brændselselementer til kernereaktorer og udstyr som er specielt konstrueret eller forberedt hertil.

13.

Anlæg til separation af isotoper af uran og udstyr, dog ikke analyseinstrumenter, der er specielt konstrueret eller forberedt hertil.

14.

Anlæg til produktion eller koncentration af tungt vand, deuterium og deuteriumforbindelser, og specielt konstrueret eller forberedt udstyr hertil.

15.

Anlæg til omdannelse af uran og plutonium til anvendelse i produktionen af brændselselementer og separation af isotoper af uran som defineret i punkt 12 og 13 og udstyr som er specielt konstrueret eller forberedt hertil.

Del B

1.

Deuterium og tungt vand:

Deuterium, tungt vand (deuteriumoxid) og alle andre deuteriumforbindelser, hvor forholdet mellem antallet af deuterium- og hydrogenatomer er større end 1:5 000 til brug i en atomreaktor som defineret i stk. 1 i del A ovenfor, i mængder, der overstiger 200 kg deuteriumatomer inden for en given 12 måneders periode.

2.

Grafit af nuklear kvalitet:

Grafit af en renhedsgrad på mere end 5 ppm borækvivalenter og med en densitet, der er større end 1,50 g/cm3 , til brug i en atomreaktor som defineret i stk. 1 i del A ovenfor, i mængder, der overstiger 30 metriske tons inden for en given 12 måneders periode.


BILAG B

(i)

Genoverførte materialer og udstyr vil kun blive anvendt til fredelige og ikke-ekplosive formål i det modtagende tredjeland.

(ii)

Hvis det modtagende tredjeland er en ikke-kernevåbenbesiddende stat, vil alt radioaktivt materiale i det pågældende land blive omfattet af anvendelsen af IAEA's sikkerhedskontrol.

(iii)

Hvis radioaktivt materiale genoverføres, vil IAEA's sikkerhedskontrol finde anvendelse på det radioaktive materiale i det modtagende tredjeland.

(iv)

Hvis radioaktivt materiale genoverføres, vil der blive opretholdt passende foranstaltninger til fysisk beskyttelse af det radioaktive materiale i det modtagende tredjeland, som mindst svarer til de niveauer, der er fastsat i bilag C.

(v)

Materialer og udstyr, der genoverføres, vil ikke blive yderligere genoverført fra det modtagende tredjeland til et andet land, med mindre sidstnævnte land kan stille garantier, der svarer til de garantier, der er fastsat i dette bilag B.


BILAG C

Niveauer for fysisk beskyttelse

De aftalte fysiske beskyttelsesniveauer, som Japans regering, regeringerne i Fællesskabets medlemsstater og i givet fald Europa-Kommissionen skal sikre ved anvendelse, oplagring og transport af nukleart materiale som klassificeret i nedenstående skema, skal mindst omfatte følgende beskyttelseskarakteristika:

KATEGORI III

Anvendelse og oplagring inden for et område, hvortil adgangen kontrolleres.

Transport under særlige sikkerhedsforanstaltninger, der omfatter forudgående arrangementer mellem afsender, modtager og transportør og forudgående aftale mellem enheder, der er omfattet af leverandør- og modtagerstaternes jurisdiktion og bestemmelser, i forbindelse med international transport, idet tidspunkt, sted og procedurer for overførsel af transportansvaret specificeres.

KATEGORI II

Anvendelse og oplagring inden for et beskyttet område, hvortil adgangen kontrolleres, dvs. et område under konstant overvågning af vagter eller elektronisk udstyr, omgivet af en fysisk barriere med et begrænset antal indgange, som er under passende kontrol, eller ethvert område med et tilsvarende fysisk beskyttelsesniveau.

Transport under særlige sikkerhedsforanstaltninger, omfattende forudgående arrangementer mellem afsender, modtager og transportør og forudgående aftale mellem enheder, der er omfattet af leverandør- og modtagerstaternes jurisdiktion og bestemmelser, i forbindelse med international transport, idet tidspunkt, sted og procedurer for overførsel af transportansvaret specificeres.

KATEGORI I

Nukleart materiale i denne kategori skal beskyttes med yderst pålidelige systemer mod uautoriseret brug som følger:

Anvendelse og oplagring inden for et højtbeskyttet område, dvs. et beskyttet område som defineret for kategori II ovenfor, hvortil adgang yderligere er begrænset til personer, hvis pålidelighed er blevet fastslået, og som overvåges af vagter, som er i nær kommunikation med passende indsatsmyndigheder. Specifikke foranstaltninger i denne forbindelse bør have til formål at detektere og forebygge ethvert angreb, uautoriseret adgang eller uautoriseret bortfjernelse af det pågældende nukleare materiale.

Transport under særlige sikkerhedsforanstaltninger som identificeret ovenfor for transport af kategori II og III nukleart materiale og derudover under konstant overvågning af eskorte og på betingelser, som sikrer nær kommunikation med passende indsatsmyndigheder.

Skema:

Kategorier af nukleart materiale

Nukleart materiale

Form

Kategori I

Kategori II

Kategori III

1.

Plutonium (1)

Ubestrålet (2)

2 kg eller derover

Under 2 kg men mere end 500 g

500 g eller mindre (3)

2.

Uran-235

Ubestrålet (2)

 

 

 

uran beriget op til to 20 % 235U

5 kg eller mere

Mindre end 5 kg, men mere end 1 kg

1 kg eller mindre (3)

eller mere — uran beriget til to 10 % 235U men mindre end 20 % 235U — uran

 

10 kg eller mere

Mindre end 10 kg (3)

beriget ud over naturligt, men mindre end 10 % 235U (4)

 

 

10 kg eller mere

3.

Uran-233

Ubestrålet (2)

2 kg eller mere

Mindre end 2 kg men mere end 500 g

500 g eller mindre (3)

4.

Bestrålet brændsel

 

 

Forarmet eller naturligt uran, thorium eller lavt beriget brændsel) mindre end 10 % fissilt indhold) (5)  (6)

 


(1)  Plutonium med en isotopisk koncentration af plutonium-238, der overstiger 80 %, er ikke omfattet.

(2)  Nukleart materiale, som ikke er bestrålet i en reaktor, eller nukleart materiale, der er bestrålet i en reaktor men med et bestrålingsniveau på eller under en Gy/t (100 rad/t) på én meter uafskærmet.

(3)  Mindre end en radiologisk signifikantmængde bør undtages men bør beskyttes i overensstemmelse med forsigtig forvaltningspraksis.

(4)  Naturligt uran, depleteret uran, thorium og mængder af uran, beriget til mindre end 10 %, som ikke falder ind under kategori III, skal beskyttes i overensstemmelse med forsigtig forvaltningspraksis.

(5)  Skønt dette beskyttelsesniveau anbefales, er det op til den japanske regering, regeringerne i Fællesskabets medlemsstater og Europa-Kommissionen eventuelt efter evaluering af de specifikke omstændigheder at udpege en anden kategori af fysisk beskyttelse.

(6)  Andet brændsel, som i henhold til dets oprindelige indhold af fissilt materiale er klassificeret som kategori I eller II inden bestråling, kan nedsættes et kategoriniveau, når bestrålingsniveauet fra brændslet overstiger 1 Gy/time (100 rad/time) på én meter, uafskærmet.


Top