EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005D0139

Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 139/2005 af 2. december 2005 om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

OJ L 53, 23.2.2006, p. 31–33 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 067 P. 193 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 067 P. 193 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 70 - 72

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/139(2)/oj

23.2.2006   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 53/31


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 139/2005

af 2. december 2005

om ændring af bilag I (Dyre- og plantesundhed) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som ændret ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag I til aftalen blev ændret ved afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 93/2005 (1).

(2)

Kommissionens beslutning 2005/176/EF af 1. marts 2005 om fastsættelse af kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til Rådets direktiv 82/894/EØF (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Kommissionens beslutning 2005/209/EF af 11. marts 2005 om ændring af beslutning 2004/288/EF for så vidt angår forlængelsen af den midlertidige adgang for Australien og New Zealand til EF-beredskabslagrene af mund- og klovsygevirusantigener, som er bevilget i henhold til nævnte beslutning (3), bør indarbejdes i aftalen.

(4)

Kommissionens beslutning 2005/216/EF af 9. marts 2005 om ændring af beslutning 2003/828/EF for så vidt angår fritagelser fra udtransportforbuddet for indenlandske flytninger af dyr (4) bør indarbejdes i aftalen.

(5)

Kommissionens beslutning 2005/224/EF af 14. marts 2005 om ændring af beslutning 2003/136/EF for så vidt angår afslutning af planen for nødvaccination af vildtlevende svin mod klassisk svinepest i Luxembourg (5) bør indarbejdes i aftalen.

(6)

Kommissionens beslutning 2005/226/EF af 14. marts 2005 om ændring af beslutning 2005/59/EF for så vidt angår de områder i Slovakiet, som planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin mod denne sygdom skal gennemføres i (6) bør indarbejdes i aftalen.

(7)

Kommissionens beslutning 2005/235/EF af 15. marts 2005 om ophævelse af beslutning 2002/626/EF om godkendelse af den plan, Frankrig har forelagt for udryddelse af klassisk svinepest hos vildsvin i departementerne Moselle og Meurthe-et-Moselle (7) bør indarbejdes i aftalen.

(8)

Kommissionens beslutning 2005/236/EF af 15. marts 2005 om ændring af beslutning 2003/135/EF for så vidt angår afslutning af planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af vildtlevende svin mod denne sygdom i visse dele af delstaten Rheinland-Pfalz (Tyskland) (8) bør indarbejdes i aftalen.

(9)

Rådets direktiv 2005/24/EF af 14. marts 2005, med hensyn til sædbanker og anvendelsen af æg og embryoner fra racerent avlskvæg (9) bør indarbejdes i aftalen.

(10)

Kommissionens beslutning 2005/264/EF af 23. marts 2005 om ændring af beslutning 2004/832/EF for så vidt angår planerne for udryddelse af klassisk svinepest hos vildtlevende svin og nødvaccination af sådanne svin i den nordlige del af Vogeserne i Frankrig (10) bør indarbejdes i aftalen.

(11)

Kommissionens beslutning 2005/176/EF ophæver Kommissionens beslutning 2000/807/EF (11), som er indarbejdet i aftalen, og som derfor bør slettes af aftalen.

(12)

Denne afgørelse gælder ikke for Island og Liechtenstein —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kapitel I i bilag I til aftalen ændres som angivet i bilaget til denne afgørelse.

Artikel 2

Den norske udgave af direktiv 2005/24/EF og beslutning 2005/176/EF, 2005/209/EF, 2005/216/EF, 2005/224/EF, 2005/226/EF, 2005/235/EF, 2005/236/EF og 2005/264/EF, der offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-tillæg, er autentisk.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 3. december 2005, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (12).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 2. december 2005.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

Sd Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

Formand


(1)  EUT L 306 af 24.11.2005, s. 14.

(2)  EUT L 59 af 5.3.2005, s. 40.

(3)  EUT L 68 af 15.3.2005, s. 42.

(4)  EUT L 69 af 16.3.2005, s. 39.

(5)  EUT L 71 af 17.3.2005, s. 69.

(6)  EUT L 71 af 17.3.2005, s. 72.

(7)  EUT L 72 af 18.3.2005, s. 43.

(8)  EUT L 72 af 18.3.2005, s. 44.

(9)  EUT L 78 af 24.3.2005, s. 43.

(10)  EUT L 81 af 30.3.2005, s. 48.

(11)  EFT L 326 af 22.12.2000, s. 80.

(12)  Ingen forfatningsmæssige krav angivet.


BILAG

I kapitel I i bilag I til aftalen foretages følgende ændringer:

1.

Følgende indsættes i punkt 5 (Rådets direktiv 87/328/EØF) under del 2.2:

», ændret ved:

32005 L 0024: Rådets direktiv 2005/24/EF (EUT L 78 af 24.3.2005, s. 43).«

2.

Teksten i punkt 16 (Kommissionens beslutning 2000/807/EF) under del 3.2 slettes.

3.

Følgende led indsættes i punkt 30 (Kommissionens beslutning 2003/828/EF) under del 3.2:

»—

32005 D 0216: Kommissionens beslutning 2005/216/EF (EUT L 69 af 16.3.2005, s. 39).«

4.

Følgende indsættes i punkt 31 (Kommissionens beslutning 2004/288/EF) under del 3.2:

», ændret ved:

32005 D 0209: Kommissionens beslutning 2005/209/EF (EUT L 68 af 15.3.2005, s. 42).«

5.

Følgende punkt indsættes efter punkt 31 (Kommissionens beslutning 2004/288/EF) under del 3.2:

»32.

32005 D 0176: Kommissionens beslutning 2005/176/EF af 1. marts 2005 om fastsættelse af kodeformen og koderne for anmeldelse af dyresygdomme i henhold til Rådets direktiv 82/894/EØF (EUT L 59 af 5.3.2005, s. 40).«

6.

Under overskriften »RETSAKTER, SOM EFTA-STATERNE OG EFTA—TILSYNSMYNDIGHEDEN SKAL TAGE BEHØRIGT HENSYN TIL« i del 3.2 indsættes følgende led i punkt 20 (Kommissionens beslutning 2003/135/EF):

»—

32005 D 0236: Kommissionens beslutning 2005/236/EF (EUT L 72 af 18.3.2005, s. 44).«

7.

Under overskriften »RETSAKTER, SOM EFTA-STATERNE OG EFTA—TILSYNSMYNDIGHEDEN SKAL TAGE BEHØRIGT HENSYN TIL« i del 3.2 indsættes følgende led i punkt 21 (Kommissionens beslutning 2003/136/EF):

», ændret ved:

32005 D 0224: Kommissionens beslutning 2005/224/EF (EUT L 71 af 17.3.2005, s. 69).«

8.

Under overskriften »RETSAKTER, SOM EFTA-STATERNE OG EFTA—TILSYNSMYNDIGHEDEN SKAL TAGE BEHØRIGT HENSYN TIL« i del 3.2 indsættes følgende led i punkt 28 (Kommissionens beslutning 2004/832/EF):

», ændret ved:

32005 D 0264: Kommissionens beslutning 2005/264/EF (EUT L 81 af 30.3.2005, s. 48).«

9.

Under overskriften »RETSAKTER, SOM EFTA-STATERNE OG EFTA—TILSYNSMYNDIGHEDEN SKAL TAGE BEHØRIGT HENSYN TIL« i del 3.2 indsættes følgende led i punkt 29 (Kommissionens beslutning 2005/59/EF):

», ændret ved:

32005 D 0226: Kommissionens beslutning 2005/226/EF (EUT L 71 af 17.3.2005, s. 72).«

10.

Under overskriften »RETSAKTER, SOM EFTA-STATERNE OG EFTA—TILSYNSMYNDIGHEDEN SKAL TAGE BEHØRIGT HENSYN TIL« i del 3.2 indsættes følgende led i punkt 30 (Kommissionens beslutning 2005/66/EF):

»31.

32005 D 0235: Kommissionens beslutning 2005/235/EF af 15. marts 2005 om ophævelse af beslutning 2002/626/EF om godkendelse af den plan, Frankrig har forelagt for udryddelse af klassisk svinepest hos vildsvin i departementerne Moselle og Meurthe-et-Moselle (EUT L 72 af 18.3.2005, s. 43).«

11.

Under overskriften »RETSAKTER, SOM EFTA-STATERNE OG EFTA—TILSYNSMYNDIGHEDEN SKAL TAGE BEHØRIGT HENSYN TIL« i del 3.2 slettes teksten i punkt 19 (Kommissionens beslutning 2002/626/EF).


Top