EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22005A1010(01)

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side - Bilag - Protokol - Slutakt - Erklæringer

OJ L 265, 10.10.2005, p. 2–228 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 080 P. 3 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 080 P. 3 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 045 P. 4 - 227

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/02/2017

22005A1010(01)

Euro-Middelhavsaftale om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side - Bilag - Protokol - Slutakt - Erklæringer

EU-Tidende nr. L 265 af 10/10/2005 s. 0002 - 0228


Euro-Middelhavsaftale

om oprettelse af en associering mellem Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater på den ene side og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet på den anden side

i det følgende benævnt "Medlemsstater", og

på den ene side, og

på den anden side,

ER BLEVET ENIGE OM FØLGENDE BESTEMMELSER:

Artikel 1

1. Der oprettes en associering mellem Fællesskabet og dets medlemsstater på den ene side og Algeriet på den anden side.

2. Det er formålet med denne aftale:

- at skabe passende rammer for den politiske dialog mellem parterne, som gør det muligt at styrke deres forbindelser og deres samarbejde på alle de områder, de skønner relevante

- at udvide samhandelen og sikre et opsving i afbalancerede økonomiske og sociale forbindelser mellem parterne samt fastsætte betingelserne for en gradvis liberalisering af udvekslingen af varer, tjenesteydelser og kapital

- at fremme personudvekslinger, navnlig i forbindelse med administrative procedurer

- at opmuntre til maghrebinsk integration ved at fremme samhandel og samarbejde i det maghrebinske område og mellem dette område og De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater

- at fremme samarbejdet på det økonomiske, sociale, kulturelle og finansielle område.

Artikel 2

Respekten for de demokratiske principper og menneskerettighederne, som de er stadfæstet i verdenserklæringen om menneskerettighederne, ligger til grund for parternes interne og internationale politik og udgør et væsentligt element i denne aftale.

AFSNIT I

POLITISK DIALOG

Artikel 3

1. Der etableres en regelmæssig politisk og sikkerhedsmæssig dialog mellem parterne. Den gør det muligt at skabe varige solidaritetsforbindelser mellem parterne, som vil bidrage til velstand, stabilitet og sikkerhed i Middelhavsområdet og vil skabe et klima af forståelse og tolerance mellem kulturer.

2. Den politiske dialog og det politiske samarbejde skal bl.a.

a) lette den indbyrdes tilnærmelse mellem parterne gennem en større gensidig forståelse og regelmæssig fastlæggelse af fælles holdninger til internationale spørgsmål af fælles interesse

b) sætte hver af parterne i stand til at tage hensyn til den anden parts stilling og interesser

c) arbejde for en konsolidering af sikkerheden og stabiliteten i Euro-Middelhavsområdet

d) gøre det muligt at iværksætte fælles initiativer.

Artikel 4

Den politiske dialog vedrører alle emner, der er af fælles interesse for parterne, især forhold, der kan skabe garanti for fred, sikkerhed og regionaludvikling ved at støtte samarbejdsbestræbelserne.

Artikel 5

Den politiske dialog etableres med jævnlige mellemrum og hver gang, det er nødvendigt, på følgende måde:

a) på ministerplan, hovedsagelig i associeringsrådet

b) på højt embedsmandsplan mellem algeriske embedsmænd på den ene side og formandskabet for Rådet og Kommissionen på den anden side

c) ved fuldstændig udnyttelse af alle diplomatiske kanaler, herunder regelmæssige orienteringer, konsultationer i forbindelse med internationale møder og kontakter mellem diplomatiske repræsentanter i tredjelande

d) på enhver anden måde, som kan bidrage til at intensivere denne dialog og gøre den mere effektiv.

AFSNIT II

FRIE VAREBEVÆGELSER

Artikel 6

Fællesskabet og Algeriet opretter gradvis et frihandelsområde i en overgangsperiode af en varighed på højst tolv år, begyndende på tidspunktet for denne aftales ikrafttræden, i overensstemmelse med de i det følgende angivne bestemmelser og med bestemmelserne i den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel fra 1994 og de øvrige multilaterale overenskomster om handel med varer, der er vedføjet overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen (WTO), i det følgende benævnt "GATT".

KAPITEL 1

Industrivarer

Artikel 7

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og Algeriet henhørende under kapitel 25 til 97 i den kombinerede nomenklatur og den algeriske toldtarif, med undtagelse af de varer, der er anført i bilag 1.

Artikel 8

Varer med oprindelse i Algeriet indføres i Fællesskabet uden told og afgifter med tilsvarende virkning.

Artikel 9

1. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Algeriet af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i listen i bilag 2, afskaffes ved aftalens ikrafttræden.

2. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Algeriet af varer med oprindelse i Fællesskabet, som er opført i listen i bilag 3, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

- To år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 80 % af basistoldsatsen.

- Tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 70 % af basistoldsatsen.

- Fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60 % af basistoldsatsen.

- Fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40 % af basistoldsatsen.

- Seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 20 % af basistoldsatsen.

- Syv år efter aftalens ikrafttræden fjernes de resterende toldsatser.

3. Told og afgifter med tilsvarende virkning, der gælder for indførsel i Algeriet af varer med oprindelse i Fællesskabet, undtagen varer, som er opført i listen i bilag 2 og 3, afskaffes gradvis efter følgende tidsplan:

- To år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 90 % af basistoldsatsen.

- Tre år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 80 % af basistoldsatsen.

- Fire år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 70 % af basistoldsatsen.

- Fem år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 60 % af basistoldsatsen.

- Seks år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 50 % af basistoldsatsen.

- Syv år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 40 % af basistoldsatsen.

- Otte år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 30 % af basistoldsatsen.

- Ni år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 20 % af basistoldsatsen.

- Ti år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 10 % af basistoldsatsen.

- Elleve år efter denne aftales ikrafttræden nedsættes hver told- og afgiftssats til 5 % af basistoldsatsen.

- Tolv år efter aftalens ikrafttræden fjernes de resterende toldsatser.

4. Hvis der opstår alvorlige vanskeligheder for en given vare, kan de relevante tidsplaner i stk. 2 og 3 efter fælles aftale ændres af associeringsudvalget, dog således at tidsplanen, for hvilken der er anmodet om en ændring, ikke kan forlænges for den pågældende vare ud over den maksimale overgangsperiode, der er fastsat i artikel 6. Hvis associeringsudvalget ikke har truffet beslutning inden for 30 dage efter at være blevet gjort bekendt med Algeriets anmodning om at ændre tidsplanen, kan Algeriet midlertidigt suspendere tidsplanen for en periode på ikke over et år.

5. For hver berørt vare er den basistoldsats, der gradvis skal nedsættes som omhandlet i stk. 2 og 3, de satser, der er nævnt i artikel 18.

Artikel 10

Bestemmelserne om afskaffelse af importtold finder også anvendelse på finanstold.

Artikel 11

1. Algeriet kan træffe ekstraordinære foranstaltninger af begrænset varighed, som afviger fra bestemmelserne i artikel 9, i form af forhøjet eller genindført told.

Disse foranstaltninger må kun vedrøre industrier i deres vorden eller visse sektorer, som undergår omstrukturering eller er udsat for alvorlige vanskeligheder, særlig når disse vanskeligheder forvolder alvorlige sociale problemer.

Den importtold, der anvendes i Algeriet på varer med oprindelse i Fællesskabet som følge af disse foranstaltninger, må højst udgøre 25 % ad valorem og skal omfatte et præferenceelement for varer med oprindelse i Fællesskabet. Den samlede værdi af importen af varer, som omfattes af disse foranstaltninger, må højst udgøre 15 % af den samlede import fra Fællesskabet af industrivarer i det sidste år, for hvilket der foreligger statistikker.

Disse foranstaltninger må højst anvendes i fem år, medmindre associeringsudvalget tillader en længere varighed. De skal ophøre med at gælde senest på tidspunktet for udløbet af den maksimale overgangsperiode, der er fastsat i artikel 6.

Der må ikke indføres sådanne foranstaltninger for en given vare, hvis der er forløbet mere end tre år siden afskaffelsen af al told og alle kvantitative restriktioner eller afgifter eller foranstaltninger med tilsvarende virkning for den pågældende vare.

Algeriet underretter associeringsudvalget om alle ekstraordinære foranstaltninger, det agter at træffe, og der afholdes på anmodning af Fællesskabet konsultationer om sådanne foranstaltninger og de berørte sektorer, før de bringes i anvendelse. Algeriet forelægger, når det træffer sådanne foranstaltninger, associeringsudvalget en tidsplan for afskaffelsen af den told, der er indført i henhold til denne artikel. Den pågældende told skal efter tidsplanen afvikles i lige store årlige rater begyndende senest ved udgangen af det andet år efter dens indførelse. Associeringsudvalget kan træffe afgørelse om en anden tidsplan.

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1, fjerde afsnit, kan associeringsudvalget for at tage hensyn til vanskeligheder i forbindelse med etablering af nye industrier undtagelsesvis give Algeriet tilladelse til at opretholde foranstaltninger, der allerede er truffet i medfør af stk. 1, for en periode på højst tre år ud over den overgangsperiode, der er fastsat i artikel 6.

KAPITEL 2

Landbrugsprodukter, fiskerivarer og forarbejdede landbrugsprodukter

Artikel 12

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på varer med oprindelse i Fællesskabet og Algeriet henhørende under kapitel 1 til 24 i den kombinerede nomenklatur og den algeriske toldtarif og på de varer, der er anført i bilag 1.

Artikel 13

Fællesskabet og Algeriet tilstræber gradvis en større liberalisering af deres samhandel med landbrugsprodukter, fiskerivarer og forarbejdede landbrugsprodukter af interesse for begge parter.

Artikel 14

1. Landbrugsprodukter med oprindelse i Algeriet, som er anført i protokol 1, omfattes ved indførsel i Fællesskabet af de i denne protokol fastsatte bestemmelser.

2. Landbrugsprodukter med oprindelse i Fællesskabet, som er anført i protokol 2, omfattes ved indførsel i Algeriet af de i denne protokol fastsatte bestemmelser.

3. Fiskerivarer med oprindelse i Algeriet, som er anført i protokol 3, omfattes ved indførsel i Fællesskabet af de i denne protokol fastsatte bestemmelser.

4. Fiskerivarer med oprindelse i Fællesskabet, som er anført i protokol 4, omfattes ved indførsel i Algeriet af de i denne protokol fastsatte bestemmelser.

5. Handelen med forarbejdede landbrugsprodukter, der er omfattet af dette kapitel, omfattes af de i protokol 5 fastsatte bestemmelser.

Artikel 15

1. Fem år efter denne aftales ikrafttræden undersøger Fællesskabet og Algeriet situationen for at fastslå, hvilke liberaliseringsforanstaltninger Fællesskabet og Algeriet skal anvende seks år efter aftalens ikrafttræden i overensstemmelse med målet i artikel 13.

2. Uanset bestemmelserne i stk. 1 og under hensyntagen til handelen mellem parterne med landbrugsprodukter, fiskerivarer og forarbejdede landbrugsprodukter samt disse produkters særlige følsomhed undersøger Fællesskabet og Algeriet i associeringsrådet for hvert enkelt produkt og på basis af gensidighed muligheden for at give hinanden nye indrømmelser.

Artikel 16

1. Hvis der indføres særlige bestemmelser som følge af iværksættelse af parternes landbrugspolitikker eller som følge af ændring i de gældende bestemmelser, eller hvis der sker ændring eller udvikling af bestemmelserne vedrørende iværksættelsen af deres landbrugspolitikker, kan Fællesskabet og Algeriet for de deraf omfattede varer foretage en ændring af den i denne aftale fastsatte ordning.

2. Den part, der foretager denne ændring, underretter associeringsudvalget herom. Efter anmodning fra den anden part mødes associeringsudvalget for på passende vis at tage hensyn til den anden parts interesser.

3. Hvis Fællesskabet eller Algeriet i medfør af stk. 1 ændrer de i denne aftale fastsatte ordninger for landbrugsprodukter, indrømmer de for indførslen af varer med oprindelse hos den anden part en begunstigelse svarende til den, der er fastsat i denne aftale.

4. Ændringen af den i aftalen fastsatte ordning vil på den anden kontraherende parts anmodning blive genstand for konsultationer i associeringsrådet.

KAPITEL 3

Fælles bestemmelser

Artikel 17

1. Der må ved indførsel eller udførsel ikke indføres ny told eller nye afgifter med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Algeriet, og gældende told og afgifter ved denne aftales ikrafttræden må ikke forhøjes.

2. Der indføres ingen nye kvantitative restriktioner ved indførsel eller udførsel eller foranstaltninger med tilsvarende virkning i samhandelen mellem Fællesskabet og Algeriet.

3. De kvantitative restriktioner eller foranstaltninger med tilsvarende virkning, der anvendes ved indførsel eller udførsel i samhandelen mellem Fællesskabet og Algeriet, afskaffes ved aftalens ikrafttræden.

4. Algeriet fjerner senest den 1. januar 2006 den midlertidige tillægstold på varer, som er opført i bilag 4. Denne told nedsættes lineært med 12 procentpoint om året fra og med den 1. januar 2002.

Hvis de forpligtelser, som Algeriet indgår i forbindelse med dets tiltrædelse af WTO, medfører en kortere frist til at fjerne denne midlertidige tillægstold, finder denne kortere frist anvendelse.

Artikel 18

1. For hver vare er den basistoldsats, der skal nedsættes som omhandlet i artikel 9, stk. 2 og 3, og artikel 14, den toldsats, der reelt anvendes over for Fællesskabet den 1. januar 2002.

2. Hvis Algeriet tiltræder WTO, er den toldsats, der reelt anvendes ved indførsel mellem parterne, den i WTO bundne sats eller en lavere sats, der reelt anvendes på datoen for tiltrædelsen. Hvis der efter tiltrædelsen af WTO anvendes en toldnedsættelse erga omnes, gælder den nedsatte sats.

3. Bestemmelserne i stk. 2 finder anvendelse på enhver toldnedsættelse erga omnes efter dagen for afslutningen af forhandlingerne.

4. Parterne meddeler hinanden deres respektive basistoldsatser, der var gældende den 1. januar 2002.

Artikel 19

Produkter med oprindelse i Algeriet er ved indførsel i Fællesskabet ikke omfattet af en gunstigere ordning end den, medlemsstaterne anvender indbyrdes.

Bestemmelserne i denne aftale gælder med forbehold af bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 1911/91 af 26. juni 1991 om anvendelse af fællesskabsretten på De Kanariske Øer (EFT L 171 af 29.6.1991, s. 1), senest ændret ved forordning (EF) nr. 1105/2001 (EFT L 151 af 7.6.2001, s. 1).

Artikel 20

1. Parterne afholder sig fra enhver foranstaltning eller intern praksis af fiskal art, der direkte eller indirekte bevirker en forskelsbehandling mellem varer fra en af parterne og lignende varer, der har oprindelse på den anden parts område.

2. Varer, der udføres til en af parternes område, må ikke ydes intern afgiftsgodtgørelse, der er højere end den afgift, de direkte eller indirekte er pålagt.

Artikel 21

1. Denne aftale er ikke til hinder for opretholdelsen eller oprettelsen af toldunioner, frihandelsområder eller grænsetrafikordninger, for så vidt som disse ikke medfører ændring af den samhandelsordning, der er fastlagt ved denne aftale.

2. Der finder konsultationer sted mellem parterne i associeringsudvalget om aftaler om oprettelse af sådanne toldunioner eller frihandelsområder og på anmodning om andre vigtige spørgsmål vedrørende deres respektive handelspolitik over for tredjelande. I tilfælde af at et tredjeland tiltræder Fællesskabet, skal der i særdeleshed afholdes sådanne konsultationer for at sikre, at der tages hensyn til Fællesskabets og Algeriets gensidige interesser som fastlagt i denne aftale.

Artikel 22

Hvis en af parterne mener, at der i samhandelen med den anden part finder dumping sted som omhandlet i artikel VI i GATT 1994, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med WTO-aftalen om anvendelse af artikel VI i GATT 1994 med dertil knyttet intern lovgivning og på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 26.

Artikel 23

WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger finder anvendelse mellem parterne.

Hvis en af parterne mener, at der ydes subsidier i samhandelen med den anden part som omhandlet i artikel VI og XVI i GATT 1994, kan den træffe passende foranstaltninger over for denne praksis i overensstemmelse med reglerne i WTO-aftalen om subsidier og udligningsforanstaltninger med dertil knyttet intern lovgivning.

Artikel 24

1. Medmindre andet er angivet i denne artikel, finder bestemmelserne i artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger anvendelse mellem parterne.

2. Hver af parterne underretter straks associeringsudvalget om de tiltag, de gør eller agter at gøre med hensyn til anvendelsen af en beskyttelsesforanstaltning. Parterne sender navnlig straks eller senest en uge i forvejen en særlig skriftlig meddelelse til associeringsudvalget med alle de relevante oplysninger om:

- indledningen af en undersøgelse vedrørende beskyttelsesforanstaltninger

- de endelige resultater af undersøgelsen.

Disse oplysninger omfatter bl.a. en beskrivelse af den procedure, der danner grundlag for undersøgelsen, og en angivelse af tidsplanen for høringerne og andre passende lejligheder, hvor de berørte parter kan fremlægge deres synspunkter.

Parterne sender desuden i forvejen en skriftlig meddelelse til associeringsrådet med alle de relevante oplysninger vedrørende beslutningen om at anvende midlertidige beskyttelsesforanstaltninger; denne meddelelse skal være modtaget mindst en uge inden anvendelsen af disse foranstaltninger.

3. Ved meddelelsen af de endelige undersøgelsesresultater, og inden der anvendes beskyttelsesforanstaltninger som omhandlet i artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger, indbringer den part, der agter at træffe sådanne foranstaltninger, sagen for associeringsudvalget med henblik på en grundig undersøgelse af situationen for at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

4. Parterne indleder straks konsultationer i associeringsudvalget med henblik på at finde en sådan løsning. Hvis parterne ikke er nået til enighed inden 30 dage efter indledningen af konsultationerne om en løsning til at undgå beskyttelsesforanstaltninger, kan den part, der agter at anvende beskyttelsesforanstaltninger, gøre brug af bestemmelserne i artikel XIX i GATT 1994 og WTO-aftalen om beskyttelsesforanstaltninger.

5. Ved valget af beskyttelsesforanstaltninger i medfør af denne artikel foretrækker parterne sådanne, som medfører færrest forstyrrelser for virkeliggørelsen af denne aftales mål. Sådanne foranstaltninger går ikke ud over, hvad der er nødvendigt til at afhjælpe de vanskeligheder, der er opstået, og opretholder det præferenceniveau eller -element, der er fastsat i denne aftale.

6. En part, som agter at træffe beskyttelsesforanstaltninger i medfør af denne artikel, tilbyder den anden part kompensation i form af en tilsvarende handelsliberalisering i forbindelse med indførsel fra sidstnævnte part; denne kompensation svarer i det væsentlige til de negative handelsmæssige virkninger, som disse foranstaltninger forårsager for den anden part fra tidspunktet for foranstaltningernes anvendelse. Tilbuddet afgives, inden beskyttelsesforanstaltningen træffes, og samtidig med underretningen af og indbringelsen af sagen for associeringsudvalget i overensstemmelse med denne artikels stk. 3. Anser den part, over for hvis vare der planlægges en beskyttelsesforanstaltning, ikke tilbuddet for at være tilstrækkeligt, kan parterne gennem de konsultationer, der er omhandlet i denne artikels stk. 3, aftale andre former for handelskompensation.

7. Hvis parterne ikke er nået til enighed om kompensationen inden 30 dage efter indledningen af konsultationerne, kan den part, over for hvis vare der træffes en beskyttelsesforanstaltning, træffe toldmæssige modforanstaltninger med handelsmæssige virkninger, der i det væsentlige svarer til den beskyttelsesforanstaltning, der træffes i medfør af denne artikel.

Artikel 25

Hvis overholdelse af bestemmelserne i artikel 17, stk. 3, fører til:

i) genudførsel til et tredjeland, over for hvilket den eksporterende part for den pågældende vare opretholder kvantitative eksportrestriktioner, udførselstold eller foranstaltninger eller afgifter med tilsvarende virkning,

eller

ii) alvorlig knaphed eller trussel om alvorlig knaphed på en vare af væsentlig betydning for den eksporterende part,

og hvis ovennævnte situation giver eller kan give anledning til større vanskeligheder for den eksporterende part, kan denne træffe passende foranstaltninger på de betingelser og ifølge de procedurer, der er fastsat i artikel 26. Foranstaltningerne må ikke være diskriminerende og afskaffes, når betingelserne for deres opretholdelse ikke længere er til stede.

Artikel 26

1. Hvis Fællesskabet eller Algeriet underkaster indførslen af varer, der vil kunne medføre de vanskeligheder, der henvises til i artikel 24, en administrativ procedure med henblik på hurtigt at skaffe oplysninger om udviklingen i handelsstrømmene, underretter den pågældende part den anden part herom.

I de tilfælde, der omhandles i artikel 22 og 25, giver Fællesskabet henholdsvis Algeriet, før en af parterne træffer de foranstaltninger, der er fastsat heri, eller hurtigst muligt i de tilfælde, der omfattes af stk. 2, litra c), i nærværende artikel, associeringsudvalget alle relevante oplysninger med henblik på at nå en løsning, der er acceptabel for begge parter.

Foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i aftalens funktion, bør foretrækkes.

2. For anvendelsen af stk. 1, andet afsnit, gælder følgende bestemmelser:

a) Med hensyn til artikel 22 underrettes den eksporterende part om dumpingsagen, så snart den importerende parts myndigheder har indledt en undersøgelse. Hvis den pågældende dumpingpraksis ikke bringes til ophør, jf. artikel VI i GATT 1994, eller der ikke inden 30 dage efter sagens notificering er fundet nogen anden tilfredsstillende løsning, kan den importerende part træffe passende foranstaltninger.

b) Med hensyn til artikel 25 meddeles vanskeligheder, som opstår i den situation, der er omhandlet i denne artikel, til undersøgelse i associeringsudvalget.

Associeringsudvalget træffer enhver formålstjenlig beslutning for at bringe vanskelighederne til ophør. Hvis det ikke inden 30 dage efter sagens indbringelse har truffet en sådan beslutning, kan den eksporterende part anvende passende foranstaltninger på eksporten af den pågældende vare.

c) Når ekstraordinære omstændigheder, der nødvendiggør et øjeblikkeligt indgreb, udelukker forudgående information eller undersøgelse, kan Fællesskabet henholdsvis Algeriet i de situationer, der er omhandlet i artikel 22 og 25, straks indføre sådanne forebyggende foranstaltninger, som er strengt nødvendige for at afhjælpe situationen, og underretter straks den anden part herom.

Artikel 27

Aftalen er ikke til hinder for sådanne forbud eller restriktioner vedrørende indførsel, udførsel eller transit, som er begrundet i hensynet til den offentlige sædelighed, den offentlige orden, den offentlige sikkerhed, beskyttelse af menneskers og dyrs liv og sundhed, beskyttelse af planter, beskyttelse af nationale skatte af kunstnerisk, historisk eller arkæologisk værdi, eller beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, eller bestemmelser vedrørende guld og sølv. Disse forbud eller restriktioner må dog hverken udgøre et middel til vilkårlig forskelsbehandling eller en skjult begrænsning af samhandelen mellem parterne.

Artikel 28

Begrebet "produkter med oprindelsesstatus" med henblik på anvendelsen af bestemmelserne i dette afsnit og metoderne for administrativt samarbejde i forbindelse hermed er defineret i protokol 6.

Artikel 29

Den kombinerede varenomenklatur anvendes til tarifering af varer ved indførsel i Fællesskabet. Den algeriske toldtarif anvendes til tarifering af varer ved indførsel i Algeriet.

AFSNIT III

HANDEL MED TJENESTEYDELSER

Artikel 30

Gensidige forpligtelser

1. Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater udvider den behandling, som de er forpligtet til at give i henhold til artikel II, stk. 1, i den almindelige overenskomst om handel med tjenesteydelser, i det følgende benævnt GATS, til også at omfatte Algeriet.

2. Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater indrømmer algeriske tjenesteleverandører en behandling, der ikke er mindre gunstig end den behandling, som gives tilsvarende tjenesteleverandører ifølge listen over Det Europæiske Fællesskabs og dets medlemsstaters særlige forpligtelser, der er knyttet til GATS som bilag.

3. Denne behandling finder ikke anvendelse for fordele, der indrømmes af en af parterne i henhold til en aftale af den type, der er defineret i artikel V i GATS, eller for foranstaltninger, der træffes på grundlag af en sådan aftale, eller for andre fordele, der indrømmes i overensstemmelse med listen over mestbegunstigelsesundtagelser, som Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater har knyttet til GATS.

4. Algeriet indrømmer tjenesteleverandører fra Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater en behandling, der ikke er mindre gunstig end den behandling, der er omhandlet i artikel 31 til 33.

Artikel 31

Grænseoverskridende levering af tjenesteydelser

Med hensyn til de tjenesteydelser, som tjenesteleverandører fra Fællesskabet leverer på Algeriets område, bortset fra gennem kommerciel tilstedeværelse eller fysiske personers tilstedeværelse som omhandlet i artikel 32 og 33, indrømmer Algeriet tjenesteleverandørerne fra Fællesskabet en behandling, der ikke er mindre gunstig end den behandling, som gives selskaber fra noget tredjeland.

Artikel 32

Kommerciel tilstedeværelse

a) Algeriet indrømmer EF-virksomheder, som etablerer sig på dets område, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, som gives selskaber fra noget tredjeland.

b) Algeriet indrømmer i overensstemmelse med sin lovgivning EF-virksomheders datterselskaber og filialer etableret på dets område en behandling, for så vidt angår deres drift, der ikke er mindre gunstig end den, Algeriet indrømmer sine egne virksomheder eller filialer eller, hvis den er gunstigere, den, det indrømmer noget tredjelands algeriske datterselskaber eller filialer.

2. Den i stk. 1, litra a) og b), nævnte behandling indrømmes virksomheder, datterselskaber og filialer, der er etableret i Algeriet på denne aftales ikrafttrædelsesdato, og virksomheder, datterselskaber og filialer, der etableres efter denne dato.

Artikel 33

Fysiske personers midlertidige tilstedeværelse

1. En EF-virksomhed eller en algerisk virksomhed, der er etableret i henholdsvis Algeriet og Fællesskabet, har ret til i overensstemmelse med gældende lovgivning i etableringsværtslandet midlertidigt at beskæftige eller i et datterselskab eller en filial at lade beskæftige ansatte, som er statsborgere i henholdsvis Fællesskabets medlemsstater og Algeriet, forudsat at sådanne ansatte er nøglepersonale som defineret i stk. 2, og at de udelukkende beskæftiges af disse virksomheder, datterselskaber eller filialer. Opholds- og arbejdstilladelserne for sådant personale gælder kun for det tidsrum, denne beskæftigelse varer.

2. Som nøglepersonale i disse virksomheder, i det følgende benævnt "organisationer", anses "virksomhedsinternt udstationerede", som defineret i litra c), forudsat at organisationen er en juridisk person, og at de pågældende personer har været beskæftiget direkte af denne organisation eller været partnere i den (på anden måde end som majoritetsaktionærer) i mindst de 12 måneder, der går umiddelbart forud for en sådan udstationering. Det drejer sig om personer inden for følgende kategorier:

a) ledende personale i en organisation, som fortrinsvis varetager forretningsstedets administration og modtager generelle tilsyns- eller ledelsesinstrukser fra bestyrelsen eller virksomhedens aktionærer eller tilsvarende, herunder personer:

- der leder forretningsstedet eller en afdeling eller en underafdeling af forretningsstedet

- der fører tilsyn og kontrol med andre tilsyns-, fag- eller ledelsesmedarbejderes arbejde

- der personligt har beføjelse til at ansætte og afskedige eller anbefale ansættelse og afskedigelse eller andre personaledispositioner

b) personer, der arbejder i en organisation, og som besidder en særlig viden af afgørende betydning for forretningsstedets service, forskningsudstyr, teknikker eller ledelse. En sådan viden kan, bortset fra organisationsspecifik viden, afspejle et højt kvalifikationsniveau med hensyn til en type arbejde eller aktivitet, der kræver specifik teknisk viden, herunder medlemskab af en officielt anerkendt profession

c) "virksomhedsinternt udstationerede", dvs. fysiske personer, der arbejder i en organisation på en parts område, og som i forbindelse med udøvelse af erhvervsvirksomhed midlertidigt overflyttes til den anden parts område; den pågældende organisation skal have sit hovedsæde på en parts område, og overflytningen skal ske til en afdeling (filial, datterselskab) af denne organisation, som reelt udøver tilsvarende erhvervsvirksomhed på den anden parts område.

3. Algeriske statsborgeres henholdsvis EF-statsborgeres indrejse til og midlertidige ophold på henholdsvis Fællesskabets og Algeriets område kan tillades, når disse virksomhedsrepræsentanter er personer i ledende stillinger i en virksomhed, jf. stk. 2, litra a), og er ansvarlige for oprettelse af henholdsvis en algerisk virksomhed eller en EF-virksomhed i Fællesskabet eller i Algeriet, når to betingelser er opfyldt:

- disse repræsentanter er ikke direkte involveret i salgs- eller serviceaktiviteter, og

- virksomheden har ikke nogen anden repræsentant eller filial eller noget andet kontor eller datterselskab i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Algeriet.

Artikel 34

Transport

1. Bestemmelserne i artikel 30 til 33 finder ikke anvendelse på lufttransport, transport ad indre vandveje, landtransport og national cabotagesejlads, jf. dog bestemmelserne i denne artikels stk. 2 til 6.

2. For så vidt angår rederiers aktiviteter i forbindelse med levering af internationale tjenesteydelser inden for søtransport, herunder intermodal transport, der indbefatter en sørejse, tillader hver part etablering og drift på sit område af datterselskaber eller filialer af den anden parts virksomheder på betingelser, der ikke er mindre gunstige end dem, den indrømmer sine egne virksomheder eller, hvis de er gunstigere, dem, den indrømmer datterselskaber eller filialer af noget tredjelands virksomheder. Disse aktiviteter omfatter, men er ikke begrænset til:

a) markedsføring og salg af tjenesteydelser inden for søtransport og i relation dertil ved direkte kontakt med kunder, fra tilbudsgivning til fakturering, uanset om disse tjenesteydelser udføres eller udbydes direkte af tjenesteleverandøren selv eller af tjenesteleverandører, som sælgeren af tjenesteydelserne har etableret stående forretningsforbindelser med

b) køb og brug for egen regning eller på kunders vegne (og videresalg til kunder) af tjenesteydelser inden for transport og i relation dertil, herunder transportydelser ved enhver transportform, bl.a. transport ad indre vandveje, vejtransport og jernbanetransport, som er nødvendige for levering af en integreret tjenesteydelse

c) udfærdigelse af transportdokumenter, tolddokumenter eller andre dokumenter vedrørende de transporterede varers oprindelse og beskaffenhed

d) formidling af forretningsmæssige oplysninger med et hvilket som helst middel, herunder edb-informationssystemer og elektronisk dataudveksling (med forbehold af ikke-diskriminerende restriktioner vedrørende telekommunikation)

e) indgåelse af handelsaftaler med lokale partnere, især om erhvervelse af kapitalandele og ansættelse af lokalt personale (eller udenlandsk personale efter de relevante bestemmelser i denne aftale)

f) handling på virksomhedernes vegne, organisering af skibsanløb og overtagelse af gods, når det er påkrævet.

3. Hvad angår søtransport forpligter parterne sig til reelt at anvende princippet om ubegrænset adgang til det internationale søtransportmarked og trafikken på et kommercielt grundlag. Parternes respektive lovgivning finder imidlertid anvendelse med hensyn til fortrinsretten for det nationale flag inden for national cabotagesejlads, bjærgning, bugsering og lodsning.

Disse bestemmelser berører ikke rettigheder og forpligtelser i henhold til De Forenede Nationers konvention om en adfærdskodeks for linjekonferencer som gældende for den ene eller den anden af parterne i denne aftale. Ikke-konferencelinjer kan frit konkurrere med en konference, for så vidt som de overholder princippet om redelig konkurrence på et kommercielt grundlag.

Parterne bekræfter, at de tilslutter sig princippet om fri konkurrence som et væsentligt træk ved markedet for tør og flydende bulkfragt.

4. Ved anvendelsen af principperne i stk. 3:

a) afstår parterne fra at indføre lastfordelingsbestemmelser i fremtidige bilaterale aftaler med tredjelande om tør og flydende bulkfragt og linjefart. Dette udelukker dog ikke muligheden for sådanne bestemmelser vedrørende linjefart under ekstraordinære omstændigheder, hvor rederier fra en af parterne i denne aftale ellers ikke ville have nogen reel mulighed for at deltage i trafikken til og fra det pågældende tredjeland

b) afskaffer parterne ved denne aftales ikrafttræden alle ensidige foranstaltninger og administrative, tekniske eller andre hindringer, der kan udgøre en skjult begrænsning eller have diskriminerende virkninger for den frie udveksling af internationale tjenesteydelser inden for søtransport.

5. For så vidt angår adgang til havne, disse havnes infrastruktur og hjælpetjenester for skibsfarten samt opkrævning af afgifter og gebyrer i forbindelse dermed, brug af toldfaciliteter, tildeling af kajplads og brug af omladningsfaciliteter, indrømmer hver part i øvrigt skibe, der benyttes til transport af gods, passagerer eller begge dele, og som fører den anden parts flag, eller som drives af statsborgere eller selskaber i den anden part, en behandling, der ikke er mindre gunstig end den, der gælder for dens egne skibe.

6. Med henblik på at sikre en koordineret udvikling af transporten mellem parterne, afpasset efter deres handelsbehov, kan betingelserne for gensidig markedsadgang og levering af tjenesteydelser inden for luft-, vej- og jernbanetransport samt transport ad indre vandveje om nødvendigt fastsættes ved hjælp af særordninger, som forhandles mellem parterne efter denne aftales ikrafttræden.

Artikel 35

Nationale bestemmelser

1. Uanset bestemmelserne i afsnit III kan hver part anvende alle de foranstaltninger, der er nødvendige for at forhindre omgåelse af dens bestemmelser om tredjelandes adgang til dens marked på grundlag af bestemmelserne i denne aftale.

2. Dette afsnits bestemmelser anvendes med forbehold af enhver begrænsning, der er begrundet i hensynet til den offentlige orden, den offentlige sikkerhed eller folkesundheden. De finder ikke anvendelse på aktiviteter, der på den ene eller den anden parts område, selv lejlighedsvis, er forbundet med udøvelse af offentlig myndighed.

3. Dette afsnits bestemmelser udelukker ikke, at en part kan anvende særlige regler vedrørende etablering og drift på sit område af filialer af virksomheder fra den anden part, der ikke er oprettet i henhold til lovgivningen på den første parts område, hvis disse regler er begrundet i retlige eller tekniske forskelle mellem sådanne filialer og filialer af virksomheder, der er oprettet i henhold til lovgivningen på dens område, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, hvis de er begrundet i forsigtighedshensyn. Forskelsbehandlingen må ikke gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt som følge af sådanne juridiske eller tekniske forskelle, eller, hvad angår finansielle tjenesteydelser, forsigtighedsgrunde.

4. Uanset alle andre bestemmelser i denne aftale må en part ikke forhindres i at træffe foranstaltninger af forsigtighedshensyn, herunder for at beskytte investorer, indskydere, policeindehavere eller personer, som en leverandør af finansielle tjenesteydelser skylder en tillidsforpligtelse, eller for at sikre finanssystemets integritet og stabilitet. Når sådanne foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med bestemmelserne i denne aftale, må de af parterne ikke benyttes som et middel til at omgå deres forpligtelser i henhold til denne aftale.

5. Intet i aftalen må anvendes til at kræve, at en part skal afsløre oplysninger om kunders forhold og konti eller fortrolige oplysninger, som offentlige enheder er i besiddelse af.

6. For så vidt angår bevægelighed for fysiske personer, der leverer en tjenesteydelse, skal intet i aftalen hindre parterne i at anvende deres love og administrative bestemmelser vedrørende indrejse, ophold, beskæftigelse, arbejdsvilkår, fysiske personers etablering og levering af tjenesteydelser, forudsat at det ikke sker på en sådan måde, at de fordele, der tilkommer en part i medfør af en given bestemmelse i aftalen, neutraliseres eller mindskes. Disse bestemmelser berører ikke anvendelsen af stk. 2.

Artikel 36

Definitioner

I forbindelse med denne aftale forstås der ved:

a) "tjenesteleverandør": en fysisk eller juridisk person, der leverer en tjenesteydelse fra den ene parts område til den anden parts område, på den ene parts område til den anden parts forbruger af tjenesteydelsen, gennem kommerciel tilstedeværelse (etablering) på den anden parts område og gennem fysiske personers tilstedeværelse på den anden parts område

b) "EF-virksomhed" eller "algerisk virksomhed": henholdsvis en virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med enten en medlemsstats eller Algeriets lovgivning, og hvis vedtægtsmæssige hjemsted, hovedkontor eller hovedforretningssted er beliggende på henholdsvis Fællesskabets eller Algeriets område.

Når den virksomhed, der er oprettet i overensstemmelse med enten en medlemsstats eller Algeriets lovgivning, alene har sit vedtægtsmæssige hjemsted på enten Fællesskabets eller Algeriets område, betragtes den imidlertid som en EF-virksomhed eller en algerisk virksomhed, hvis dens drift har en reel og vedvarende forbindelse med økonomien i enten en af medlemsstaterne eller Algeriet

c) "datterselskab": en virksomhed, som faktisk kontrolleres af en anden virksomhed

d) "filial" af en virksomhed: et forretningssted, der ikke har status som juridisk person, men som forekommer at have permanent karakter, f.eks. i form af en underafdeling af et moderselskab, som har en ledelse og er materielt udstyret til at indgå forretningsaftaler med tredjemand, så denne, selv om vedkommende er vidende om, at der om nødvendigt vil være en retlig tilknytning til moderselskabet, hvis hovedkontor befinder sig i udlandet, ikke behøver at forhandle direkte med dette moderselskab, men kan indgå forretninger på det forretningssted, som udgør underafdelingen

e) "etablering": den ret, som EF-virksomheder eller algeriske virksomheder, der er defineret i litra b), har til at påbegynde og udøve erhvervsvirksomhed ved oprettelse af datterselskaber og filialer i henholdsvis Algeriet og Fællesskabet

f) "drift": udøvelse af erhvervsvirksomhed

g) "erhvervsvirksomhed": virksomhed inden for industri, handel og liberale erhverv

h) "EF-statsborgere" og "algeriske statsborgere": fysiske personer, der er statsborgere i henholdsvis en af medlemsstaterne eller Algeriet.

Hvad angår international søtransport, herunder intermodal transport, der indbefatter en sørejse, er statsborgere i henholdsvis medlemsstaterne eller Algeriet, der er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Algeriet, og rederier, som er etableret uden for henholdsvis Fællesskabet eller Algeriet, og som kontrolleres af henholdsvis statsborgere i en medlemsstat eller algeriske statsborgere, også omfattet af bestemmelserne i dette afsnit, hvis deres skibe er registreret i henholdsvis den pågældende medlemsstat eller Algeriet i overensstemmelse med deres respektive lovgivninger.

Artikel 37

Generelle bestemmelser

1. Parterne bestræber sig så vidt muligt på ikke at træffe foranstaltninger eller dispositioner, der gør etablerings- og driftsvilkårene for den anden parts virksomheder mere restriktive, end de var på dagen før datoen for undertegnelsen af aftalen.

2. Parterne forpligter sig til at overveje en udvikling af dette afsnit med sigte på indgåelse af en "økonomisk integrationsaftale" som defineret i artikel V i GATS. Associeringsrådet tager ved udformningen af sine henstillinger hensyn til erfaringerne med implementeringen af mestbegunstigelsesstatus og parternes respektive forpligtelser i henhold til GATS, særlig artikel V.

Ved en sådan undersøgelse tager associeringsrådet også hensyn til de fremskridt, som parterne har gjort med at tilnærme deres lovgivning til hinanden med hensyn til de pågældende aktiviteter. Denne målsætning er genstand for en første undersøgelse i associeringsrådet senest fem år efter denne aftales ikrafttræden.

AFSNIT IV

BETALINGER, KAPITAL, KONKURRENCE OG ANDRE ØKONOMISKE BESTEMMELSER

KAPITEL 1

Løbende betalinger og kapitalbevægelser

Artikel 38

Med forbehold af bestemmelserne i artikel 40 forpligter parterne sig til i frit konvertibel valuta at tillade alle løbende betalinger vedrørende løbende transaktioner.

Artikel 39

1. Fællesskabet og Algeriet sikrer fra aftalens ikrafttræden fri bevægelighed for kapital til direkte investeringer i Algeriet, der foretages af virksomheder dannet i overensstemmelse med gældende lovgivning, samt afvikling eller hjemtagelse af disse investeringer og overskud heraf.

2. Parterne afholder konsultationer og samarbejder med henblik på at danne det nødvendige grundlag for at lette kapitalbevægelserne mellem Fællesskabet og Algeriet og opnå en fuldstændig liberalisering.

Artikel 40

Hvis en eller flere af Fællesskabets medlemsstater eller Algeriet har alvorlige betalingsbalancevanskeligheder, eller der er en alvorlig trussel herom, kan Fællesskabet eller Algeriet, alt efter omstændighederne, i overensstemmelse med de betingelser, der er fastlagt i henhold til den almindelige overenskomst om told og udenrigshandel og artikel VIII og XIV i vedtægterne for Den Internationale Valutafond, vedtage restriktive foranstaltninger over for løbende betalinger, som skal være tidsbegrænsede, og som ikke må gå ud over, hvad der er strengt nødvendigt for at rette op på betalingsbalancestillingen. Fællesskabet eller Algeriet, alt efter omstændighederne, underretter straks den anden part herom og forelægger hurtigst muligt den anden part en tidsplan for ophævelsen af disse foranstaltninger.

KAPITEL 2

Konkurrenceregler og andre økonomiske bestemmelser

Artikel 41

1. Følgende er uforeneligt med aftalens rette funktion, i det omfang det kan påvirke samhandelen mellem Fællesskabet og Algeriet:

a) alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og alle former for samordnet praksis, som har til formål eller følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen

b) en eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på:

- hele Fællesskabets område eller en væsentlig del heraf

- hele Algeriets område eller en væsentlig del heraf.

2. Parterne samarbejder administrativt om gennemførelsen af deres respektive konkurrencelovgivning og udveksler oplysninger under hensyn til de begrænsninger, som fortrolighedskravet lægger, i overensstemmelse med procedurerne i bilag 5 til denne aftale.

3. Hvis Fællesskabet eller Algeriet finder, at en særlig praksis er uforenelig med stk. 1, og hvis denne praksis påfører eller truer med at påføre den anden part alvorlig skade, kan det træffe passende foranstaltninger efter konsultation i associeringsudvalget eller efter 30 arbejdsdage efter indbringelsen af sagen til konsultation.

Artikel 42

Medlemsstaterne og Algeriet tilpasser gradvis og med forbehold af deres forpligtelser i henhold til GATT eventuelle statslige handelsmonopoler, således at der ved udløbet af det femte år efter denne aftales ikrafttræden ikke består nogen forskelsbehandling af statsborgere i medlemsstaterne og Algeriet med hensyn til forsynings- og afsætningsvilkår. Associeringsudvalget underrettes om sådanne foranstaltninger, der vedtages til virkeliggørelse af dette mål.

Artikel 43

Hvad angår offentlige virksomheder og virksomheder, der er indrømmet særlige eller eksklusive rettigheder, drager associeringsrådet omsorg for, at der fra det femte år efter aftalens ikrafttræden ikke vedtages eller opretholdes nogen foranstaltninger, der kan forstyrre samhandelen mellem Fællesskabet og Algeriet i et omfang, der virker til skade for parternes interesser. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, at disse virksomheder de jure eller de facto kan udføre de opgaver, der er blevet dem tildelt.

Artikel 44

1. Parterne garanterer en passende og effektiv beskyttelse af intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret svarende til de højeste internationale standarder. Dette omfatter effektive midler til at håndhæve sådanne rettigheder.

2. Gennemførelsen af denne artikel og bilag 6 undersøges af parterne med regelmæssige mellemrum. I tilfælde af vanskeligheder på området intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret, som påvirker samhandelen, finder der hastekonsultationer sted efter anmodning fra en af parterne, for at der kan opnås gensidigt tilfredsstillende løsninger.

Artikel 45

Parterne forpligter sig til at træffe de nødvendige foranstaltninger til at beskytte personoplysninger for at fjerne hindringerne for den frie bevægelighed af sådanne oplysninger mellem parterne.

Artikel 46

1. Parterne sætter sig som målsætning at foretage en gensidig og gradvis liberalisering af offentlige indkøb.

2. Associeringsrådet træffer de nødvendige foranstaltninger for at gennemføre bestemmelserne i stk. 1.

AFSNIT V

ØKONOMISK SAMARBEJDE

Artikel 47

Formål

1. Parterne forpligter sig til at styrke deres økonomiske samarbejde i deres gensidige interesse og i den partnerskabsånd, der præger denne aftale.

2. Formålet med det økonomiske samarbejde er at støtte Algeriets indsats for varig økonomisk og social udvikling.

3. Dette økonomiske samarbejde er i overensstemmelse med målsætningerne i Barcelona-erklæringen.

Artikel 48

Anvendelsesområde

1. Samarbejdet rettes i første række mod aktivitetsområder, der er påvirket af interne begrænsninger og vanskeligheder eller berøres af processen for liberalisering af den algeriske økonomi som helhed, særlig liberaliseringen af samhandelen mellem Algeriet og Fællesskabet.

2. Samarbejdet rettes desuden i første række mod sektorer, der kan bidrage til at lette den gensidige tilnærmelse mellem Algeriets og Fællesskabets økonomi, særlig sådanne, som er vækstfremmende og jobskabende, og fremme udviklingen i handelen mellem Algeriet og Fællesskabet, navnlig ved at øge diversificeringen af Algeriets eksport.

3. Samarbejdet skal anspore til økonomisk integration mellem Maghreb-landene ved hjælp af enhver form for foranstaltninger, som kan bidrage til udvikling af forbindelser mellem Maghreb-landene.

4. En væsentlig komponent i realiseringen af samarbejdet på de forskellige områder af det økonomiske samarbejde er bevarelse af miljøet og den økologiske balance.

5. Parterne kan ved fælles overenskomst fastlægge andre områder for det økonomiske samarbejde.

Artikel 49

Midler og retningslinjer

Det økonomiske samarbejde gennemføres navnlig ved hjælp af:

a) en regelmæssig økonomisk dialog mellem parterne om alle områder inden for den makroøkonomiske politik

b) informationsudveksling og kommunikation

c) levering af rådgivning, fagkundskab og uddannelse

d) gennemførelse af fælles projekter

e) faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand

f) foranstaltninger til støtte for partnerskaber og direkte investeringer, navnlig fra private virksomheder, og privatiseringsprogrammer.

Artikel 50

Regionalt samarbejde

For at aftalen kan få sine fulde virkninger med hensyn til udviklingen af Euro-Middelhavspartnerskabet og i det maghrebinske område, bestræber parterne sig på at tilskynde til enhver foranstaltning med regionalt sigte, eller som inddrager andre tredjelande, idet der navnlig fokuseres på:

a) økonomisk integration

b) udvikling af økonomisk infrastruktur

c) miljøområdet

d) videnskabelig og teknologisk forskning

e) uddannelsesområdet

f) kulturelle anliggender

g) toldspørgsmål

h) regionale institutioner og gennemførelse af fælles eller harmoniserede programmer og politikker.

Artikel 51

Videnskabeligt, teknisk og teknologisk samarbejde

Samarbejdet tager sigte på:

a) at fremme etableringen af permanente forbindelser mellem de to parters forskersamfund, navnlig ved:

- at give Algeriet adgang til fællesskabsprogrammer for forskning og teknologisk udvikling i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne om tredjelandes deltagelse i disse programmer

- at inddrage Algeriet i de decentrale samarbejdsnet

- at øge synergien mellem uddannelse og forskning

b) at styrke forskningskapaciteten i Algeriet

c) at stimulere den teknologiske innovation, overførsel af ny teknologi og knowhow, gennemførelse af projekter inden for forskning og teknologisk udvikling og udnyttelse af videnskabelige og tekniske forskningsresultater

d) at tilskynde til alle foranstaltninger, der kan skabe synergi med regionale foranstaltninger.

Artikel 52

Miljø

1. Parterne tilskynder til samarbejde om at bekæmpe miljøforringelse, kontrollere forurening og sikre en rationel udnyttelse af naturressourcerne med henblik på at sikre en bæredygtig udvikling, miljøkvaliteten og beskyttelsen af menneskers sundhed.

2. Samarbejdet fokuseres på:

- spørgsmål i forbindelse med ørkendannelse

- rationel forvaltning af vandressourcerne

- forsaltning

- landbrugets indvirkninger på jord- og vandkvaliteten

- hensigtsmæssig energiudnyttelse og transport

- industriudviklingens følger for miljøet i almindelighed og sikkerhed ved industrianlæg i særdeleshed

- forvaltning af affald, særlig giftigt affald

- integreret forvaltning af følsomme kystområder

- kontrol med og modvirkning af by-, industri- og havforurening

- anvendelse af avancerede instrumenter til miljøforvaltning og -overvågning, særlig miljøinformationssystemer, herunder statistikker

- o — faglig bistand, særlig med henblik på bevarelse af biodiversiteten.

Artikel 53

Industrisamarbejde

Samarbejdet tager sigte på:

a) at fremme eller støtte foranstaltninger til fordel for direkte investeringer og industripartnerskaber i Algeriet

b) at tilskynde til direkte samarbejde mellem erhvervsdrivende hos parterne, også i forbindelse med Algeriets adgang til fællesskabsnettene for virksomhedssamarbejde eller decentrale samarbejdsnet

c) at støtte bestræbelser på at modernisere og omstrukturere industrien, herunder landbrugsfødevareindustrien, der gøres af den offentlige og private sektor i Algeriet

d) at tilskynde til udvikling af små og mellemstore virksomheder

e) at anspore til skabelse af et gunstigt klima for privat initiativ med henblik på at stimulere og diversificere produktioner bestemt til det lokale marked og eksportmarkedet

f) at udnytte de menneskelige ressourcer og industripotentiellet i Algeriet gennem en bedre politik for innovation, forskning og teknologisk udvikling

g) støtte omstruktureringen af den industrielle sektor og det industrielle moderniseringsprogram med henblik på at oprette et frihandelsområde for at gøre varerne mere konkurrencedygtige

h) bidrage til at udvikle eksporten af varer fremstillet i Algeriet.

Artikel 54

Fremme og beskyttelse af investeringer

Samarbejdet tager sigte på at skabe et klima, der kan befordre investeringsstrømmene, ved:

a) fastlæggelse af harmoniserede og forenklede procedurer, ordninger for saminvesteringer (særlig mellem små og mellemstore virksomheder) og ordninger for udforskning af og information om investeringsmuligheder

b) juridiske rammer, som kan befordre investeringerne mellem de to parter, i givet fald ved indgåelse af aftaler mellem Algeriet og medlemsstaterne om beskyttelse af investeringer og om undgåelse af dobbeltbeskatning

c) faglig bistand til at fremme og sikre nationale og udenlandske investeringer.

Artikel 55

Standardisering og overensstemmelsesvurdering

Formålet med samarbejdet er at mindske forskellene inden for standardisering og certificering.

Det skal bl.a. konkretiseres ved:

- at tilskynde til anvendelse af europæiske standarder og overensstemmelsesvurderingsprocedurer og -teknikker

- at opgradere algeriske overensstemmelsesvurderings- og målingsorganer samt bistå med at skabe det nødvendige grundlag til på sigt at indgå aftaler om gensidig anerkendelse på disse områder

- at samarbejde på området for kvalitetsstyring

- at støtte de algeriske institutioner, der har ansvaret for standardisering, kvalitet og intellektuel, industriel og kommerciel ejendomsret.

Artikel 56

Tilnærmelse af lovgivning

Samarbejdet sigter på at tilnærme Algeriets lovgivning til Fællesskabets på de af denne aftale omfattede områder.

Artikel 57

Finansielle tjenesteydelser

Samarbejdet tager sigte på at forbedre og udvikle de finansielle tjenesteydelser.

Det omfatter navnlig:

- informationsudveksling om finansielle bestemmelser og finansiel praksis samt uddannelsesordninger, navnlig i forbindelse med oprettelse af små og mellemstore virksomheder

- støtte til reformer af bank- og finanssystemerne i Algeriet, herunder udvikling af børsmarkedet.

Artikel 58

Landbrug og fiskeri

Samarbejdet tager sigte på at modernisere og omstrukturere landbrugs-, skov- og fiskerisektoren, hvor dette er nødvendigt.

Det rettes især mod:

- støtte til politik for udvikling og diversificering af produktionen

- fødevaresikkerhed

- integreret udvikling af landbrugsdistrikter, herunder forbedring af de grundlæggende tjenesteydelser og udvikling af landbrugsrelaterede økonomiske aktiviteter

- fremme af et miljøvenligt landbrug og fiskeri

- evaluering og rationel forvaltning af naturressourcerne

- etablering af nærmere forbindelser på frivillig basis mellem virksomheder, grupperinger og erhvervsorganisationer inden for landbrug, fiskeri og agroindustri

- faglig bistand og erhvervsuddannelse

- harmonisering af fytosanitære og veterinære standarder og kontrolprocedurer

- samarbejde mellem landdistrikter og udveksling af erfaringer og knowhow vedrørende udvikling af landdistrikter

- støtte til privatisering

- evaluering og rationel forvaltning af fiskeressourcerne

- støtte til forskningsprogrammer.

Artikel 59

Transport

Samarbejdet tager sigte på:

- at støtte omstrukturering og modernisering inden for transport

- at forbedre personbefordring og godstransport

- at fastlægge og anvende driftsstandarder svarende til dem, der gælder i Fællesskabet.

De prioriterede områder for samarbejdet er:

- vejtransport, herunder en gradvis lempelse af transitbetingelserne

- forvaltning af jernbaner, havne og lufthavne, herunder samarbejde mellem nationale kompetente myndigheder

- modernisering af vej-, jernbane-, havne- og lufthavnsinfrastruktur i relation til de store hovedfærdselsårer af fælles interesse, transeuropæiske forbindelser og ruter af regional betydning, herunder navigationshjælpemidler

- fornyelse af det tekniske udstyr efter EF-standarderne for kombineret jernbane- og vejtransport, intermodal transport, containertransport og omladning

- faglig bistand og uddannelse.

Artikel 60

Telekommunikation og informationssamfundet

Samarbejdet på dette område er navnlig rettet mod:

- en dialog om de forskellige aspekter af informationssamfundet, herunder telekommunikationspolitik

- informationsudveksling og eventuelt faglig bistand vedrørende forskrifter og standardisering, overensstemmelsesprøvning og certificering inden for informations- og telekommunikationsteknologi

- udbredelse af nye avancerede informations- og telekommunikationsteknologier, herunder satellitteknologi, informationstjenester og -teknologi

- stimulering og gennemførelse af fælles projekter inden for forskning og teknologisk eller industriel udvikling, hvad angår ny teknologi inden for information, kommunikation, telematik og informationssamfundet

- mulighed for algeriske organisationer for at deltage i europæiske pilotprojekter og programmer efter de særlige retningslinjer, der gælder på de pågældende områder

- sammenkobling og interoperabilitet mellem Fællesskabets og Algeriets telematiknet og -tjenester

- faglig bistand til planlægning og forvaltning af radiofrekvensspektret med henblik på en koordineret og effektiv anvendelse af radiokommunikation i Euro-Middelhavsområdet.

Artikel 61

Energi og minedrift

Samarbejdet på energi- og mineområdet tager sigte på:

a) institutionel, lovgivningsmæssig og forskriftsmæssig opgradering for at sikre regulering af aktiviteterne og fremme af investeringer

b) teknisk og teknologisk opgradering for at forberede energi- og mineselskaberne på de markedsøkonomiske og konkurrencemæssige krav

c) udvikling af partnerskaber mellem virksomheder i Algeriet og Fællesskabet med hensyn til prospektering, produktion, forarbejdning, distribution og tjenesteydelser inden for energi- og minesektoren.

I denne forbindelse er de prioriterede områder for samarbejdet:

- tilpasning af de institutionelle, lovgivningsmæssige og forskriftsmæssige rammer for aktiviteterne inden for energi- og minesektoren til markedsøkonomiske vilkår gennem faglig, administrativ og forskriftsmæssig bistand

- støtte til bestræbelserne på at omstrukturere offentlige virksomheder inden for energi- og minesektoren

- udvikling af partnerskaber inden for:

- prospektering, produktion og forarbejdning af carbonhydrider

- elproduktion

- distribution af olieprodukter

- produktion af udstyr og tjenesteydelser, der anvendes i produktionen af energiprodukter

- udnyttelse og forarbejdning af mineressourcer

udvikling af gas-, olie- og eltransport

støtte til modernisering og udvikling af energinet og disses sammenkobling med Det Europæiske Fællesskabs net

oprettelse af databaser på energi- og mineområdet

støtte og fremme af private investeringer inden for energi- og minesektoren

miljø, udvikling af vedvarende energikilder og energieffektivitet

fremme af teknologioverførsel inden for energi- og minesektoren.

Artikel 62

Turisme og håndværk

Samarbejdet på dette område tager især sigte på:

- at øge informationsudvekslingen om strømninger og politikker vedrørende turisme, kurbade og håndværk

- at intensivere uddannelsesindsatsen inden for hoteldrift og -administration samt andre fag inden for turisme og håndværk

- at udveksle erfaringer for at sikre en afbalanceret og bæredygtig udvikling af turismen

- at fremme ungdomsturismen

- at bistå Algeriet med at udvikle sit potentiale inden for turisme, kurbade og håndværk og med at forbedre turistprodukternes image

- støtte privatiseringen.

Artikel 63

Toldsamarbejde

1. Samarbejdet tager sigte på at garantere overholdelsen af frihandelsordningen. Det er navnlig rettet mod:

a) forenkling af kontrol og toldprocedurer

b) anvendelse af et administrativt enhedsdokument, der svarer til Fællesskabets, og sammenkobling af Fællesskabets og Algeriets forsendelsessystemer.

Der kan eventuelt ydes faglig bistand.

2. Uden at dette berører andre former for samarbejde, som er omhandlet i denne aftale, navnlig vedrørende bekæmpelse af narkotika og hvidvaskning af penge, yder parternes administrative myndigheder hinanden gensidig bistand efter bestemmelserne i protokol 7.

Artikel 64

Samarbejde på det statistiske område

Hovedformålet med samarbejdet på dette område er gennem en harmonisering af de af parterne anvendte metoder at sikre, at statistikker om bl.a. udenrigshandel, offentlige finanser og betalingsbalance, befolkningsforhold, migration, transport og kommunikation samt i almindelighed alle de områder, der er omfattet af denne aftale, er sammenlignelige og brugbare. Der kan eventuelt ydes faglig bistand.

Artikel 65

Samarbejde om forbrugerbeskyttelse

1. Parterne er enige om, at samarbejdet på dette område bør tage sigte på at gøre deres forbrugerbeskyttelsesordninger indbyrdes forenelige.

2. Samarbejdet omfatter navnlig følgende områder:

a) udveksling af oplysninger om lovgivningsmæssigt arbejde og af eksperter, navnlig forbrugerrepræsentanter

b) tilrettelæggelse af seminarer og uddannelsesophold

c) etablering af permanente systemer for gensidig information om farlige produkter, dvs. som udgør en risiko for forbrugernes sundhed og sikkerhed

d) forbedring af forbrugeroplysningen specielt vedrørende de tilbudte produkters og tjenesteydelsers pris og beskaffenhed

e) institutionelle reformer

f) faglig bistand

g) etablering af algeriske laboratorier for komparative analyser og forsøg og støtte til oprettelse af et decentraliseret forbrugerinformationssystem

h) bistand til tilrettelæggelse og indførelse af et varslingssystem, der skal integreres i det europæiske net.

Artikel 66

Under hensyntagen til den algeriske økonomis særlige beskaffenhed fastsætter parterne retningslinjer og procedurer for gennemførelsen af det økonomiske samarbejde, der etableres i henhold til dette afsnit, med henblik på at støtte moderniseringen af den algeriske økonomi og oprette et frihandelsområde.

Identificering og vurdering af behovene samt procedurerne for gennemførelsen af det økonomiske samarbejde undersøges inden for rammerne af den mekanisme, der indføres i overensstemmelse med bestemmelserne i aftalens artikel 98.

Parterne aftaler prioriteterne for samarbejdet inden for rammerne af ovennævnte mekanisme.

AFSNIT VI

SAMARBEJDE PÅ DET SOCIALE OG KULTURELLE OMRÅDE

KAPITEL 1

Bestemmelser vedrørende arbejdstagere

Artikel 67

1. Hver medlemsstat indrømmer arbejdstagere med algerisk statsborgerskab, der er beskæftiget på dens område, en ordning, som for så vidt angår arbejdsvilkår, aflønning og afskedigelse udelukker enhver forskelsbehandling begrundet i nationalitet i forhold til dens egne statsborgere.

2. Enhver algerisk statsborger, der har tilladelse til at udøve lønnet erhvervsvirksomhed på en medlemsstats område på midlertidigt grundlag, er omfattet af bestemmelserne i stk. 1, for så vidt angår arbejdsvilkår og aflønning.

3. Algeriet anvender samme ordning over for arbejdstagere, som er statsborgere i medlemsstaterne, og som er beskæftiget på dets område.

Artikel 68

1. Med forbehold af bestemmelserne i de følgende stykker anvendes der på arbejdstagere med algerisk statsborgerskab og medlemmer af deres familie, der bor hos dem, en social sikringsordning, der udelukker enhver forskelsbehandling begrundet i nationalitet i forhold til statsborgere i de medlemsstater, hvor de er beskæftiget.

Begrebet social sikring omfatter alle grene af social sikring, som vedrører sygdoms-, barsels-, invaliditets- og aldersydelser samt ydelser til efterlevende, ydelser som følge af arbejdsulykker og erhvervssygdom, ydelser som følge af død, arbejdsløshedsydelser og familieydelser.

Denne bestemmelse må ikke bevirke, at de andre regler vedrørende koordination, der er omhandlet i fællesskabsforskrifterne baseret på EF-traktatens artikel 42, bringes i anvendelse på andre betingelser end dem, der er fastsat i artikel 70 i denne aftale.

2. For disse arbejdstagere sker der ved beregningen af de pensioner, alders-, invalide- og efterladtepensioner, familieydelser, sygdoms- og barselsydelser samt den sundhedspleje, der tilkommer dem og deres familie, som er bosat inden for Fællesskabet, en sammenlægning af de forsikrings-, beskæftigelses- og bopælsperioder, som de har fuldført i de forskellige medlemsstater.

3. Disse arbejdstagere oppebærer familieydelser for de medlemmer af deres familie, som er bosat inden for Fællesskabet.

4. Disse arbejdstagere har ret til fri overførsel til Algeriet af pensioner og alders- og efterladtepensioner og ydelser for arbejdsulykker eller erhvervssygdom samt invaliditet som følge af arbejdsulykker eller erhvervssygdom, med undtagelse af særlige ikke-bidragsbetingede ydelser, til de kurser, som anvendes i medfør af den eller de pågældende debitormedlemsstaters lovgivning.

5. Algeriet anvender over for arbejdstagere, der er statsborgere i medlemsstaterne, og som er beskæftiget på dets område, samt over for deres familiemedlemmer, en ordning svarende til den i stk. 1, 3 og 4 omhandlede.

Artikel 69

Bestemmelserne i dette kapitel finder anvendelse på statsborgere fra den ene eller den anden part, som er lovligt bosat eller arbejder lovligt i værtslandet.

Artikel 70

1. Inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttræden vedtager associeringsrådet bestemmelser, som kan sikre anvendelsen af principperne i artikel 68.

2. Associeringsrådet fastlægger de nærmere bestemmelser for et administrativt samarbejde til sikring af de forvaltnings- og kontrolmæssige garantier, som er nødvendige for anvendelsen af bestemmelserne i stk. 1.

Artikel 71

De bestemmelser, som vedtages af associeringsrådet i overensstemmelse med artikel 70, berører ikke de rettigheder og forpligtelser, der følger af bilaterale aftaler mellem Algeriet og medlemsstaterne, for så vidt disse indeholder mere fordelagtige ordninger for algeriske statsborgere eller medlemsstaternes statsborgere.

KAPITEL 2

Dialog på det sociale område

Artikel 72

1. Der indledes en regelmæssig dialog mellem parterne om ethvert emne på det sociale område, der er af interesse for dem.

2. Den er redskabet til at udforske måder og betingelser for fremskridt med hensyn til arbejdstagernes bevægelighed, ligebehandling og social integration af algeriske statsborgere og EF-statsborgere, der er lovligt bosat på værtsstaternes område.

3. Dialogen skal navnlig omfatte alle anliggender med berøring til:

a) leve- og arbejdsvilkår for arbejdstagere og deraf afhængige personer

b) migration

c) ulovlig indvandring og betingelserne for tilbagevenden af personer, der har befundet sig i en ulovlig situation i henseende til den gældende lovgivning i værtslandet om ophold og etablering

d) foranstaltninger og programmer, som kan befordre ligebehandling mellem algeriske statsborgere og EF-statsborgere, det gensidige kendskab til kultur og civilisation, øget tolerance og afskaffelse af diskrimination.

Artikel 73

Dialogen på det sociale område finder sted på et niveau og efter retningslinjer svarende til, hvad der er fastsat i afsnit I i denne aftale, som også kan tjene til ramme herfor.

KAPITEL 3

Samarbejdsforanstaltninger på det sociale område

Artikel 74

1. Parterne anerkender betydningen af, at den sociale udvikling forløber i takt med den økonomiske udvikling. De prioriterer særlig respekten for de grundlæggende sociale rettigheder.

2. For at befæste samarbejdet mellem parterne på det sociale område vil der blive iværksat foranstaltninger og programmer vedrørende ethvert emne af interesse for dem.

Følgende foranstaltninger betragtes i denne sammenhæng som prioriterede:

a) forbedring af levevilkårene, jobskabelse og udvikling af uddannelse, navnlig i udvandringsområder

b) genindpasning af personer, der er repatrieret som følge af deres situations ulovlige karakter i henseende til den pågældende værtslandslovgivning

c) produktive investeringer eller oprettelse af virksomheder i Algeriet af algeriske arbejdstagere, der er lovligt bosat i Fællesskabet

d) fremme af kvindernes rolle i den økonomiske og sociale udviklingsproces, navnlig gennem uddannelse og via medierne inden for rammerne af den algeriske politik på området

e) støtte til algeriske programmer for familieplanlægning og beskyttelse af mødre og børn

f) forbedring af social- og sygesikringssystemerne

g) gennemførelse og finansiering af udvekslings- og fritidsprogrammer for blandede grupper af unge af europæisk og algerisk oprindelse, der er bosiddende i medlemsstaterne, med henblik på at befordre den gensidige viden om deres respektive kulturer og fremme tolerance

h) forbedring af levevilkårene i ugunstigt stillede områder

i) fremme af dialogen på arbejdsmarkedet

j) fremme af respekten for menneskerettigheder på arbejdsmarkedet

k) bidrag til udvikling af boligsektoren, særlig sociale boliger

l) afhjælpning af de negative følger af en tilpasning af de økonomiske og sociale strukturer

m) forbedring af erhvervsuddannelsessystemet.

Artikel 75

Samarbejdsordningerne kan gennemføres i samarbejde med medlemsstaterne og de relevante internationale organisationer.

Artikel 76

Associeringsrådet nedsætter en arbejdsgruppe inden udgangen af det første år efter denne aftales ikrafttræden. Den har ansvaret for den løbende og regelmæssige evaluering af gennemførelsen af kapitel 1 til 3.

KAPITEL 4

Samarbejde om kulturelle anliggender og uddannelse

Artikel 77

Aftalen tager sigte på at fremme informationsudveksling og kulturelt samarbejde under hensyntagen til medlemsstaternes bilaterale foranstaltninger.

Det tilstræbes at opnå en bedre gensidig viden om og forståelse for hinandens kultur.

Der lægges særlig vægt på fælles aktiviteter på forskellige områder, såsom medieområdet (pressen og de audiovisuelle medier), og tilskyndelse til udveksling af unge.

Samarbejdet vil kunne omfatte følgende områder:

- oversættelse af skønlitteratur

- bevarelse og restaurering af historiske og kulturelle lokaliteter og monumenter

- uddannelse af kulturarbejdere

- udveksling af kunstnere og kunstværker

- tilrettelæggelse af kulturarrangementer

- gensidig bevidstgørelse og formidling af oplysninger om vigtige kulturbegivenheder

- tilskyndelse til samarbejde på det audiovisuelle område, navnlig med hensyn til uddannelse og koproduktion

- udbredelse af litterære, tekniske og videnskabelige tidsskrifter og værker.

Artikel 78

Samarbejdet på uddannelsesområdet tager sigte på:

a) at forbedre systemet for almen og faglig uddannelse, herunder erhvervsuddannelse

b) at anspore især kvinder til at søge uddannelse, herunder også tekniske og højere uddannelser og erhvervsuddannelse

c) at hæve ekspertiseniveauet hos ledende personale i den offentlige og den private sektor

d) at anspore til varige forbindelser mellem specialiserede organisationer hos parterne med henblik på sammenlægning og udveksling af erfaringer og midler.

AFSNIT VII

FINANSIELT SAMARBEJDE

Artikel 79

Med henblik på at virkeliggøre aftalens mål iværksættes der et finansielt samarbejde til fordel for Algeriet efter passende retningslinjer og med de fornødne finansielle midler.

Disse retningslinjer fastlægges efter fælles overenskomst mellem parterne med de mest egnede redskaber fra tidspunktet for aftalens ikrafttræden.

Indsatsområderne for dette samarbejde er ud over de i afsnit V og VI i denne aftale omhandlede særlig følgende:

- fremme af reformerne med sigte på en modernisering af økonomien, herunder udvikling af landdistrikter

- opgradering af de økonomiske infrastrukturer

- fremme af private investeringer og jobskabende aktiviteter

- afhjælpning af følgerne for den algeriske økonomi af den gradvise oprettelse af et frihandelsområde, særlig ved at opgradere og omstille industrien

- ledsageforanstaltninger til politikken i de sociale sektorer.

Artikel 80

Inden for rammerne af fællesskabsinstrumenterne til støtte af strukturtilpasningsprogrammer i Middelhavsområdet og i nær koordination med de andre bidragsydere, særlig de internationale finansieringsinstitutioner, drager Fællesskabet og Algeriet omsorg for at tilpasse de instrumenter, der skal ledsage udviklings- og liberaliseringspolitikken for den algeriske økonomi, med henblik på at genskabe de større finansielle balancer og skabe et økonomisk klima, der vil kunne fremskynde væksten og forbedre befolkningens velfærd.

Artikel 81

For at sikre en koordineret tilgang til de ekstraordinære makroøkonomiske og finansielle problemer, der vil kunne følge af den gradvise gennemførelse af aftalens bestemmelser, retter parterne særlig deres opmærksomhed mod udviklingen i samhandelen og de finansielle forbindelser mellem Fællesskabet og Algeriet inden for rammerne af den regelmæssige økonomiske dialog, der etableres i henhold til afsnit V.

AFSNIT VIII

SAMARBEJDE OM RETLIGE OG INDRE ANLIGGENDER

Artikel 82

Styrkelse af institutioner og retsstaten

Som led i deres samarbejde om retlige og indre anliggender lægger parterne særlig vægt på at styrke institutionerne inden for retshåndhævelse og retsvæsenets funktion. Dette omfatter konsolidering af retsstaten.

I den forbindelse drager parterne også omsorg for, at deres statsborgeres rettigheder overholdes uden forskelsbehandling på den anden parts område.

Bestemmelserne i denne artikel vedrører ikke forskelsbehandling begrundet i nationalitet.

Artikel 83

Bevægelighed for personer

Parterne, der ønsker at lette personbevægelserne mellem deres områder, drager omsorg for, at formaliteterne for visumudstedelse og -behandling overholdes nøje i overensstemmelse med gældende EF-lovgivning og national lovgivning, og er enige om inden for rammerne af deres kompetence at undersøge, hvordan procedurerne for udstedelse af visum til personer, der er involveret i gennemførelsen af denne aftale, kan forenkles og fremskyndes. Associeringsudvalget undersøger periodisk gennemførelsen af denne artikel.

Artikel 84

Samarbejde om hindring og kontrol af ulovlig indvandring samt om tilbagetagelse

1. Parterne bekræfter på ny den betydning, de tillægger udviklingen af et gensidigt og gavnligt samarbejde i forbindelse med udveksling af oplysninger om ulovlig indvandring og er enige om at samarbejde om at hindre og kontrollere ulovlig indvandring. Med henblik herpå:

- accepterer Algeriet på den ene side og hver af Fællesskabets medlemsstater på den anden side at tilbagetage egne statsborgere, der opholder sig ulovligt på den anden parts område, så snart de nødvendige identifikationsprocedurer er udført

- udstyrer Algeriet og Fællesskabets medlemsstater deres statsborgere med de nødvendige identitetspapirer til dette formål.

2. Parterne, der ønsker at lette bevægelighed og ophold for deres statsborgere med lovlig status, forhandler på anmodning af en af dem om indgåelse af aftaler om bekæmpelse af ulovlig indvandring samt tilbagetagelsesaftaler. Sidstnævnte aftaler omfatter også, hvis nogen af parterne skønner det nødvendigt, tilbagetagelse af tredjelandes statsborgere, der indrejser direkte fra den anden parts område. I påkommende tilfælde fastlægger Parterne de praktiske bestemmelser for gennemførelsen af disse aftaler i selve aftalerne eller deres gennemførelsesprotokoller.

3. Associeringsrådet undersøger, hvilke andre fælles bestræbelser der kan gøres for at hindre og kontrollere ulovlig indvandring, herunder afsløring af falske dokumenter.

Artikel 85

Juridisk og retsligt samarbejde

1. Parterne er enige om, at juridisk og retsligt samarbejde er af afgørende betydning og et nødvendigt supplement til de andre former for samarbejde, der er fastlagt i denne aftale.

2. Dette samarbejde kan eventuelt omfatte forhandling af aftaler på området.

3. Det civilretlige samarbejde omfatter navnlig:

- styrkelse af den gensidige bistand i forbindelse med bilæggelse af tvister eller behandling af civil-, erhvervs- eller familieretlige sager

- udveksling af erfaringer med forvaltning og forbedring af domstolenes virksomhed.

4. Det strafferetlige samarbejde omfatter:

- styrkelse af de eksisterende ordninger for gensidig bistand og udlevering

- fremme af udvekslinger, navnlig i forbindelse med strafferetligt samarbejde, beskyttelse af individuelle rettigheder og friheder, bekæmpelse af organiseret kriminalitet og forbedring af strafferetsplejens effektivitet.

5. Samarbejdet på dette område omfatter navnlig specialiserede uddannelseskurser.

Artikel 86

Forebyggelse og bekæmpelse af organiseret kriminalitet

1. Parterne vedtager at samarbejde om at forebygge og bekæmpe organiseret kriminalitet, navnlig på følgende områder: menneskehandel, seksuel udnyttelse, handel med forbudte, varemærkeforfalskede eller piratkopierede produkter og ulovlige transaktioner, navnlig i forbindelse med industriaffald og radioaktivt materiale, korruption, ulovlig handel med stjålne biler og med våben og sprængstoffer, computerkriminalitet og ulovlig handel med kulturgoder.

Parterne arbejder nært sammen om at indføre passende mekanismer og standarder.

2. Det faglige og administrative samarbejde på dette område kan omfatte uddannelse og styrkelse af gennemslagskraften hos de myndigheder og instanser, der har ansvaret for at bekæmpe og forebygge kriminalitet og udforme foranstaltninger hertil.

Artikel 87

Bekæmpelse af hvidvaskning af penge

1. Parterne er enige om, at det er nødvendigt at gøre en energisk indsats for og samarbejde om at forhindre, at deres finansielle systemer benyttes til hvidvaskning af indtægter fra kriminelle aktiviteter i almindelighed og ulovlig narkotikahandel i særdeleshed.

2. Samarbejdet på dette område omfatter administrativ og faglig bistand med henblik på at fastlægge og gennemføre egnede standarder for bekæmpelse af hvidvaskning af penge svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og andre internationale organer på dette område, især Den Internationale Finansielle Aktionsgruppe (FATF).

3. Målet med samarbejdet er:

a) at uddanne embedsmænd i de instanser, der har ansvaret for at forebygge, afsløre og bekæmpe hvidvaskning af penge, samt embedsmænd ved domstolene

b) at yde den fornødne støtte til at skabe specialiserede institutioner på området og styrke de allerede eksisterende.

Artikel 88

Bekæmpelse af racisme og fremmedhad

Parterne er enige om at træffe passende foranstaltninger til at forebygge og bekæmpe alle former og udtryk for forskelsbehandling begrundet i race, etnisk oprindelse og religion, navnlig med hensyn til uddannelse, beskæftigelse og boliger.

Med henblik herpå iværksættes der oplysningsforanstaltninger for offentligheden.

I den forbindelse drager parterne især omsorg for, at alle personer, der mener, at de har været udsat for ovennævnte forskelsbehandling, har mulighed for retslig og/eller administrativ behandling af deres sag.

Bestemmelserne i denne artikel vedrører ikke forskelsbehandling begrundet i nationalitet.

Artikel 89

Bekæmpelse af narkotika og narkotikamisbrug

1. Samarbejdet tager sigte på:

a) at øge effektiviteten af narkotikabekæmpelsespolitik og -foranstaltninger til at modvirke og bekæmpe dyrkning, produktion, tilførsel og forbrug af samt ulovlig handel med narkotika og psykotrope stoffer

b) at eliminere det ulovlige forbrug af disse stoffer.

2. Parterne fastlægger sammen i overensstemmelse med deres respektive lovgivning passende strategier og metoder for at nå disse mål. Når de ikke optræder i fællesskab, gøres deres interventioner til genstand for konsultationer og snæver koordination.

I interventionerne kan inddrages kompetente offentlige og private institutioner og internationale organisationer i samarbejde med Algeriets regering og Fællesskabets og dets medlemsstaters berørte instanser.

3. Samarbejdet gennemføres navnlig på følgende områder:

a) oprettelse eller udvidelse af social- og sundhedsinstitutioner og informationscentre til behandling og genindpasning af stofmisbrugere

b) gennemførelse af projekter for forebyggelse, information, uddannelse og epidemiologisk forskning

c) opstilling af standarder for modvirkning af anvendelse af prækursorer og andre væsentlige stoffer til ulovlig fremstilling af narkotika og psykotrope stoffer svarende til dem, der er vedtaget af Fællesskabet og relevante internationale instanser

d) støtte til oprettelse af særlige instanser til bekæmpelse af ulovlig handel med narkotika.

4. Partnerne tilskynder til regionalt og subregionalt samarbejde.

Artikel 90

Bekæmpelse af terrorisme

Parterne er enige om, i overensstemmelse med de internationale konventioner, som de er omfattet af, og deres respektive love og administrative bestemmelser, at samarbejde med henblik på at forebygge og undertrykke terrorhandlinger ved at:

- gennemføre Sikkerhedsrådets resolution 1373 i sin helhed og andre relevante resolutioner

- udveksle oplysninger om terroristgrupper og deres støttenet i overensstemmelse med international og national ret

- udveksle erfaringer om midler og metoder til at bekæmpe terrorisme, herunder faglige og uddannelsesmæssige erfaringer.

Artikel 91

Bekæmpelse af korruption

1. Parterne er enige om at samarbejde på grundlag af relevante internationale retsinstrumenter med henblik på at bekæmpe korruption i internationale forretningstransaktioner ved at:

- træffe effektive og konkrete foranstaltninger mod alle former for korruption og bestikkelse og ulovlig praksis af enhver art, som individuelle eller juridiske personer begår i internationale forretningstransaktioner

- yde gensidig bistand ved strafferetlige undersøgelser af korruptionssager.

2. Samarbejdet omfatter også faglig bistand til uddannelse af embedsmænd og dommere, der har ansvaret for at forebygge og bekæmpe korruption, og støtte til initiativer, der træffes med henblik på at organisere bekæmpelsen af denne form for kriminalitet.

AFSNIT IX

INSTITUTIONELLE, ALMINDELIGE OG AFSLUTTENDE BESTEMMELSER

Artikel 92

Der oprettes et associeringsråd, som træder sammen på ministerplan, så vidt muligt en gang om året, efter indkaldelse fra dets formand på de i dets forretningsorden fastsatte betingelser.

Det undersøger alle større spørgsmål, som opstår inden for rammerne af aftalen, og alle andre bilaterale eller internationale spørgsmål af gensidig interesse.

Artikel 93

1. Associeringsrådet består af medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union og medlemmer af Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og medlemmer af Algeriets regering på den anden side.

2. Medlemmerne af associeringsrådet kan lade sig repræsentere på de betingelser, der fastsættes i forretningsordenen.

3. Associeringsrådet fastsætter selv sin forretningsorden.

4. Formandshvervet i associeringsrådet udøves på skift af et medlem af Rådet for Den Europæiske Union og et medlem af Algeriets regering i overensstemmelse med de bestemmelser, der fastsættes i forretningsordenen.

Artikel 94

Associeringsrådet har med henblik på virkeliggørelsen af de i aftalen fastsatte mål beføjelse til at træffe afgørelser i de deri omhandlede tilfælde.

Afgørelserne er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at gennemføre afgørelserne. Associeringsrådet kan også fremsætte passende henstillinger.

Det udfærdiger sine afgørelser og fremsætter sine henstillinger efter fælles overenskomst mellem parterne.

Artikel 95

1. Der nedsættes et associeringsudvalg, der har til opgave at forvalte aftalen inden for rammerne af de beføjelser, der tillægges det af associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan uddelegere alle eller nogle af sine beføjelser til associeringsudvalget.

Artikel 96

1. Associeringsudvalget, der træder sammen på tjenestemandsniveau, består af repræsentanter for medlemmerne af Rådet for Den Europæiske Union og for Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber på den ene side og repræsentanter for Algeriets regering på den anden side.

2. Associeringsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden.

3. Associeringsudvalget træder sammen i Fællesskabet eller i Algeriet.

Artikel 97

Associeringsudvalget har beføjelse til at træffe afgørelser vedrørende aftalens forvaltning og på de områder, på hvilke associeringsrådet har uddelegeret sine beføjelser.

Afgørelserne træffes efter fælles overenskomst mellem parterne, og de er bindende for parterne, som skal træffe de nødvendige foranstaltninger til deres gennemførelse.

Artikel 98

Associeringsrådet kan beslutte at nedsætte arbejdsgrupper eller organer, der er nødvendige til aftalens gennemførelse.

Artikel 99

Associeringsrådet træffer passende foranstaltninger til at lette samarbejdet og kontakter mellem Europa-Parlamentet og Algeriets parlamentariske institutioner samt mellem Fællesskabets Økonomiske og Sociale Udvalg og den tilsvarende instans i Algeriet.

Artikel 100

1. Hver af parterne kan indbringe alle tvister vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af denne aftale for associeringsrådet.

2. Associeringsrådet kan bilægge tvisten ved en afgørelse.

3. Hver af parterne har pligt til at træffe de foranstaltninger, som gennemførelsen af den i stk. 2 nævnte afgørelse indebærer.

4. Er det ikke muligt at bilægge tvisten i overensstemmelse med denne artikels stk. 2, kan hver af parterne meddele den anden part, at den har udpeget en voldgiftsmand, og den anden part skal derefter inden to måneder udpege en anden voldgiftsmand. Med henblik på anvendelsen af denne procedure betragtes Fællesskabet og dets medlemsstater som en enkelt part i tvisten.

Associeringsrådet udpeger en tredje voldgiftsmand.

Voldgiftskendelserne afsiges med flertal.

Hver part i tvisten skal tage de nødvendige skridt til at efterkomme voldgiftskendelsen.

Artikel 101

Ingen bestemmelse i denne aftale forhindrer en af de kontraherende parter i at træffe foranstaltninger, som:

a) den finder nødvendige for at forhindre udbredelsen af oplysninger, der kan skade dens væsentlige sikkerhedsinteresser

b) vedrører produktion af eller handel med våben, ammunition og krigsmateriel eller forskning, udvikling og produktion, der er nødvendig i forsvarsøjemed, såfremt disse foranstaltninger ikke ændrer konkurrencevilkårene for de varer, der ikke er beregnet til specifikt militære formål

c) den anser for væsentlige for sin sikkerhed i tilfælde af alvorlige interne forstyrrelser, som påvirker opretholdelsen af lov og orden, krig eller alvorlig international spænding, som udgør en krigstrussel, eller for opfyldelsen af forpligtelser, den har påtaget sig med henblik på bevarelse af fred og international sikkerhed.

Artikel 102

Inden for de områder, der omfattes af denne aftale, og uden at dette berører særlige bestemmelser heri:

- må de ordninger, der anvendes af Algeriet over for Fællesskabet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem medlemsstaterne, deres statsborgere eller deres virksomheder

- må de ordninger, der anvendes af Fællesskabet over for Algeriet, ikke føre til nogen form for forskelsbehandling mellem algeriske statsborgere eller virksomheder.

Artikel 103

Ingen bestemmelse i denne aftale må have til virkning:

- at udvide de fordele, en af parterne indrømmer på det fiskale område, til også at gælde i internationale aftaler eller arrangementer, som denne part er bundet af

- at forhindre en part i at vedtage eller anvende foranstaltninger til at hindre skattesvig eller -unddragelse

- at forhindre en part i at udøve sin ret til at anvende de relevante bestemmelser i sin skattelovgivning på skattepligtige, der ikke befinder sig i samme situation, navnlig med hensyn til bopæl.

Artikel 104

1. Parterne træffer alle de generelle eller særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at opfylde deres forpligtelser i henhold til denne aftale. De drager omsorg for, at de mål, der er fastsat i aftalen, opfyldes.

2. Hvis en part finder, at den anden part ikke har opfyldt en af de forpligtelser, der påhviler den i henhold til denne aftale, kan denne part træffe passende foranstaltninger. Den meddeler forud herfor, undtagen i særligt hastende tilfælde, associeringsrådet alle nødvendige oplysninger for at muliggøre en grundig undersøgelse af situationen med henblik på at nå frem til en for parterne acceptabel løsning.

De foranstaltninger, der medfører færrest forstyrrelser i denne aftales funktion, skal foretrækkes. Disse foranstaltninger meddeles straks associeringsrådet og vil dér på anmodning af den anden part blive gjort til genstand for konsultationer.

Artikel 105

Protokol 1 til 7 og bilag 1 til 6 udgør en integrerende del af denne aftale.

Artikel 106

I denne aftale forstås ved "parter" på den ene side Fællesskabet eller dets medlemsstater eller Fællesskabet og dets medlemsstater i overensstemmelse med deres respektive beføjelser og på den anden side Algeriet.

Artikel 107

Denne aftale indgås på ubestemt tid.

Hver af parterne kan opsige denne aftale ved notifikation herom til den anden part. Aftalen ophører med at være i kraft seks måneder efter datoen for en sådan notifikation.

Artikel 108

Denne aftale gælder på den ene side for det område, hvor traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab finder anvendelse, og på de i denne traktat fastsatte betingelser, og på den anden side for Den Demokratiske Folkerepublik Algeriets område.

Artikel 109

Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og arabisk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Artikel 110

1. Denne aftale skal godkendes af de kontraherende parter i overensstemmelse med deres egne procedurer.

Denne aftale træder i kraft den første dag i den anden måned efter det tidspunkt, på hvilket parterne giver hinanden notifikation om afslutningen af de procedurer, der er nævnt i stk. 1.

2. Denne aftale træder fra tidspunktet for sin ikrafttræden i stedet for samarbejdsaftalen mellem Det Europæiske Økonomiske Fællesskab og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet samt aftalen mellem Det Europæiske Kul- og Stålfællesskabs medlemsstater og Den Demokratiske Folkerepublik Algeriet, undertegnet i Algier den 26. april 1976.

Hecho en Valencia, el veintidós de abril del dos mil dos.

Udfærdiget i Valencia den toogtyvende april to tusind og to.

Geschehen zu Valencia am zweiundzwanzigsten April zweitausendundzwei.

Έγινε στη Βαλένθια, στις εΐκοσι δύο Απριλΐον δύο χιλιάδες δύο.

Done at Valencia on the twenty-second day of April in the year two thousand and two.

Fait à Valence, le vingt-deux avril deux mille deux.

Fatto a Valenza, addi’ ventidue aprile duemiladue.

Gedaan te Valencia, de tweeëntwintigste april tweeduizendtwee.

Feito em Valência, em vinte e dois de Abril de dois mil e dois.

Tehty Valenciassa kahdentenakymmenentenätoisenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakaksi.

Som skedde i Valencia den tjugoandra april tjugohundratvå.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Für die Bundesrepublik Deutschland

Για την Eλληνική Δημoκρατία

Por el Reino de España

Pour la République française

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Per la Repubblica italiana

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Für die Republik Österreich

Pela República Portuguesa

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

För Konungariket Sverige

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

--------------------------------------------------

BILAG 1

Liste over landbrugsprodukter og forarbejdede landbrugsprodukter henhørende under kapitel 25-97 i det harmoniserede system, der er omhandlet i artikel 7 og 14

HS-kode | 2905 43 | (mannitol) |

HS-kode | 2905 44 | (sorbitol) |

HS-kode | 2905 45 | (glycerol) |

HS-position | 3301 | (flygtige vegetabilske olier) |

HS-kode | 3302 10 | (lugtstoffer) |

HS-position | 3501 til 3505 | (proteiner, modificeret stivelse, lim og klister) |

HS-kode | 3809 10 | (efterbehandlingsmidler) |

HS-position | 3823 | (industrielle oliefedtsyrer, sure olier fra raffinering og industrielle fedtalkoholer) |

HS-kode | 3824 60 | (sorbitol, undtagen varer henhørende under pos. 2905 44) |

HS-position | 4101 til 4103 | (huder og skind) |

HS-position | 4301 | (rå pelsskind) |

HS-position | 5001 til 5003 | (natursilke og affald af natursilke) |

HS-position | 5101 til 5103 | (uld og dyrehår) |

HS-position | 5201 til 5203 | (råbomuld, affald af bomuld og bomuld, kartet eller kæmmet) |

HS-position | 5301 | (rå hør) |

HS-position | 5302 | (rå hamp) |

--------------------------------------------------

BILAG 2

Liste over varer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 1

HS-kode |

25010010 |

25010090 |

25020000 |

25030000 |

25041000 |

25049000 |

25051000 |

25059000 |

25061000 |

25062100 |

25062900 |

25070010 |

25070020 |

25081000 |

25082000 |

25083000 |

25084010 |

25084090 |

25085000 |

25086000 |

25087000 |

25090000 |

25101000 |

25102000 |

25111000 |

25112000 |

25120010 |

25120090 |

25131100 |

25131900 |

25132000 |

25140000 |

25151100 |

25151200 |

25152010 |

25152020 |

25161100 |

25161200 |

25162100 |

25162200 |

25169000 |

25171000 |

25172000 |

25173000 |

25174100 |

25174900 |

25181000 |

25182000 |

25183000 |

25191000 |

25199000 |

25201000 |

25202000 |

25210000 |

25221000 |

25222000 |

25223000 |

25231000 |

25232100 |

25232900 |

25233000 |

25239000 |

25240000 |

25251000 |

25252000 |

25253000 |

25261000 |

25262000 |

25281000 |

25289000 |

25291000 |

25292100 |

25292200 |

25293000 |

25301000 |

25302000 |

25309000 |

26011100 |

26011200 |

26012000 |

26020000 |

26030000 |

26040000 |

26050000 |

26060000 |

26070000 |

26080000 |

26090000 |

26100000 |

26110000 |

26121000 |

26122000 |

26131000 |

26139000 |

26140000 |

26151000 |

26159000 |

26161000 |

26169010 |

26169090 |

26171000 |

26179000 |

26180000 |

26190000 |

26201100 |

26201900 |

26202100 |

26202900 |

26203000 |

26204000 |

26206000 |

26209100 |

26209900 |

26211000 |

26219000 |

27060000 |

27071010 |

27071090 |

27072010 |

27072090 |

27073010 |

27073090 |

27074000 |

27075000 |

27076000 |

27079100 |

27079910 |

27079920 |

27079930 |

27079940 |

27079990 |

27081000 |

27082000 |

27090010 |

27101121 |

27101122 |

27101123 |

27101124 |

27101125 |

27101129 |

27101941 |

27101942 |

27101943 |

27101944 |

27101945 |

27101946 |

27101947 |

27101949 |

27111220 |

27111320 |

27111420 |

27111920 |

27112920 |

27121020 |

27122020 |

27129020 |

27129040 |

27129090 |

27131120 |

27131220 |

27132020 |

27139020 |

27141020 |

27141040 |

27149020 |

27150020 |

27150040 |

27150090 |

28011000 |

28012000 |

28013000 |

28020000 |

28030000 |

28041000 |

28042100 |

28042900 |

28043000 |

28044000 |

28045000 |

28046100 |

28046900 |

28047000 |

28048000 |

28049000 |

28051100 |

28051200 |

28051900 |

28053000 |

28054000 |

28061000 |

28062000 |

28070000 |

28080010 |

28080020 |

28091000 |

28092000 |

28100000 |

28111100 |

28111900 |

28112100 |

28112200 |

28112300 |

28112900 |

28121000 |

28129000 |

28131000 |

28139000 |

28141000 |

28142000 |

28151100 |

28151200 |

28152010 |

28152020 |

28153000 |

28161000 |

28164000 |

28170010 |

28170020 |

28181000 |

28182000 |

28183000 |

28191000 |

28199000 |

28201000 |

28209000 |

28211000 |

28212000 |

28220000 |

28230000 |

28241000 |

28242000 |

28249000 |

28251000 |

28252000 |

28253000 |

28254000 |

28255000 |

28256000 |

28257000 |

28258000 |

28259000 |

28261100 |

28261200 |

28261900 |

28262000 |

28263000 |

28269000 |

28271000 |

28272000 |

28273100 |

28273200 |

28273300 |

28273400 |

28273500 |

28273600 |

28273910 |

28273990 |

28274100 |

28274900 |

28275100 |

28275900 |

28276000 |

28281000 |

28289010 |

28289020 |

28289090 |

28291100 |

28291900 |

28299010 |

28299020 |

28299030 |

28301000 |

28302000 |

28303000 |

28309010 |

28309090 |

28311000 |

28319000 |

28321000 |

28322000 |

28323000 |

28331100 |

28331900 |

28332100 |

28332200 |

28332300 |

28332400 |

28332500 |

28332600 |

28332700 |

28332900 |

28333000 |

28334000 |

28341000 |

28342100 |

28342910 |

28342990 |

28351000 |

28352200 |

28352300 |

28352400 |

28352500 |

28352600 |

28352900 |

28353100 |

28353900 |

28361000 |

28362000 |

28363000 |

28364000 |

28365000 |

28366000 |

28367000 |

28369100 |

28369200 |

28369900 |

28371100 |

28371900 |

28372000 |

28380000 |

28391100 |

28391900 |

28392000 |

28399000 |

28401100 |

28401900 |

28402000 |

28403000 |

28411000 |

28412000 |

28413000 |

28415000 |

28416100 |

28416900 |

28417000 |

28418000 |

28419000 |

28421000 |

28429010 |

28429090 |

28431000 |

28432100 |

28432900 |

28433000 |

28439000 |

28441000 |

28442000 |

28443000 |

28444000 |

28445000 |

28451000 |

28459000 |

28461000 |

28469000 |

28470000 |

28480000 |

28491000 |

28492000 |

28499000 |

28500000 |

28510010 |

28510090 |

29011000 |

29012100 |

29012200 |

29012300 |

29012400 |

29012900 |

29021100 |

29021900 |

29022000 |

29023000 |

29024100 |

29024200 |

29024300 |

29024400 |

29025000 |

29026000 |

29027000 |

29029000 |

29031100 |

29031200 |

29031300 |

29031400 |

29031500 |

29031900 |

29032100 |

29032200 |

29032300 |

29032900 |

29033000 |

29034100 |

29034200 |

29034300 |

29034400 |

29034500 |

29034600 |

29034700 |

29034900 |

29035100 |

29035900 |

29036100 |

29036210 |

29036220 |

29036900 |

29041000 |

29042010 |

29089090 |

29091100 |

29091900 |

29092000 |

29093000 |

29094100 |

29094200 |

29094300 |

29094400 |

29094900 |

29095000 |

29096000 |

29101000 |

29102000 |

29103000 |

29153400 |

29153500 |

29153900 |

29154000 |

29155000 |

29156000 |

29157000 |

29159000 |

29161100 |

29161200 |

29161300 |

29161400 |

29161500 |

29161900 |

29162000 |

29212100 |

29212200 |

29212900 |

29213000 |

29214100 |

29214200 |

29214300 |

29214400 |

29214500 |

29214600 |

29214900 |

29215100 |

29215900 |

29221100 |

29221200 |

29310010 |

29310020 |

29310090 |

29321100 |

29321200 |

29321300 |

29321900 |

29322100 |

29322900 |

29329100 |

29329200 |

29329300 |

29329400 |

29329500 |

29329900 |

29372200 |

29372300 |

29372900 |

29373100 |

29373900 |

29374000 |

29375000 |

29379000 |

29381000 |

29389000 |

29391100 |

29391900 |

29392100 |

29392900 |

29393000 |

31055100 |

31055900 |

31056000 |

31059010 |

31059090 |

32011000 |

32012000 |

32019000 |

32021000 |

32029000 |

32030000 |

32041100 |

32041200 |

32041300 |

32041400 |

29042020 |

29042090 |

29049000 |

29051100 |

29051200 |

29051300 |

29051400 |

29051500 |

29051600 |

29051700 |

29051900 |

29052200 |

29052900 |

29053100 |

29053200 |

29053900 |

29054100 |

29054200 |

29054900 |

29055100 |

29055900 |

29061100 |

29061200 |

29061300 |

29061400 |

29061900 |

29062100 |

29062900 |

29071100 |

29071200 |

29071300 |

29071400 |

29071500 |

29071900 |

29072100 |

29072200 |

29072300 |

29072900 |

29081000 |

29082000 |

29089010 |

29109000 |

29110000 |

29121100 |

29121200 |

29121300 |

29121900 |

29122100 |

29122900 |

29123000 |

29124100 |

29124200 |

29124900 |

29125000 |

29126000 |

29130000 |

29141100 |

29141200 |

29141300 |

29141900 |

29142100 |

29142200 |

29142300 |

29142900 |

29143100 |

29143900 |

29144000 |

29145000 |

29146100 |

29146900 |

29147000 |

29151100 |

29151200 |

29151300 |

29152100 |

29152200 |

29152300 |

29152400 |

29152900 |

29153100 |

29153200 |

29153300 |

29163100 |

29163200 |

29163400 |

29163500 |

29163900 |

29171100 |

29171200 |

29171300 |

29171400 |

29171900 |

29172000 |

29173100 |

29173200 |

29173300 |

29173400 |

29173500 |

29173600 |

29173700 |

29173900 |

29181100 |

29181200 |

29181300 |

29181400 |

29181500 |

29181600 |

29181900 |

29182100 |

29182200 |

29182300 |

29182910 |

29182990 |

29183000 |

29189000 |

29190000 |

29201000 |

29209010 |

29209020 |

29209090 |

29211100 |

29211200 |

29211900 |

29221300 |

29221400 |

29221900 |

29222100 |

29222200 |

29222900 |

29223000 |

29223100 |

29223900 |

29224100 |

29224200 |

29224300 |

29224400 |

29224900 |

29225000 |

29231000 |

29232000 |

29239000 |

29241100 |

29241900 |

29242100 |

29242300 |

29242400 |

29242900 |

29251100 |

29251200 |

29251900 |

29252000 |

29261000 |

29262000 |

29263000 |

29269000 |

29270000 |

29280000 |

29291000 |

29299000 |

29301000 |

29302000 |

29303000 |

29304000 |

29309000 |

29331100 |

29331900 |

29332100 |

29332900 |

29333100 |

29333200 |

29333300 |

29333900 |

29334100 |

29334900 |

29335200 |

29335300 |

29335400 |

29335500 |

29335900 |

29336100 |

29336900 |

29337100 |

29337200 |

29337900 |

29339100 |

29339900 |

29341000 |

29342000 |

29343000 |

29349100 |

29349900 |

29350000 |

29361000 |

29362100 |

29362200 |

29362300 |

29362600 |

29362700 |

29362800 |

29362900 |

29369000 |

29371100 |

29371200 |

29371900 |

29372100 |

29394100 |

29394200 |

29394300 |

29394900 |

29395100 |

29395900 |

29396100 |

29396200 |

29396300 |

29396900 |

29399100 |

29399900 |

29400000 |

30022000 |

31021000 |

31022100 |

31022900 |

31023000 |

31024000 |

31025000 |

31026000 |

31027000 |

31028000 |

31029010 |

31029020 |

31029090 |

31031000 |

31032000 |

31039000 |

31041000 |

31042000 |

31043000 |

31049000 |

31051000 |

31052000 |

31053000 |

31054000 |

31055100 |

31052000 |

31053000 |

31054000 |

32041500 |

32041600 |

32041700 |

32041900 |

32042000 |

32049000 |

32050010 |

32050020 |

32061100 |

32061900 |

32062000 |

32063000 |

32064100 |

32064200 |

32064300 |

32064900 |

32065000 |

32071000 |

32072000 |

32073000 |

32074000 |

32100050 |

32110000 |

32121000 |

32129010 |

32129020 |

32141010 |

32141020 |

32141030 |

32149000 |

32151100 |

32151900 |

32159000 |

33029000 |

34031110 |

34031910 |

34041000 |

34042000 |

34049000 |

34070020 |

34070030 |

36010000 |

36020010 |

36020020 |

36020030 |

36020040 |

36020090 |

36030010 |

36030020 |

36030030 |

36030090 |

37011000 |

37012000 |

37013000 |

37019100 |

37019900 |

37021000 |

37022000 |

37023100 |

37023200 |

37023900 |

37024100 |

37024200 |

37024300 |

37024400 |

37025100 |

37025200 |

37025300 |

37025400 |

37025500 |

37025600 |

37029100 |

37029300 |

37029400 |

37029500 |

37031000 |

37032000 |

37039000 |

37061000 |

37069000 |

37071000 |

37079000 |

38011000 |

38012000 |

38013000 |

38019000 |

38021000 |

38029000 |

38030000 |

38040000 |

38051000 |

38052000 |

38059000 |

38061000 |

38062000 |

38063000 |

38069000 |

38070010 |

38070020 |

38070090 |

38081090 |

38082090 |

38083090 |

38084090 |

38089090 |

38099100 |

38099200 |

38099300 |

38101000 |

38109000 |

38111100 |

38111900 |

38112100 |

38112900 |

38119000 |

38121000 |

38122000 |

38123000 |

38130000 |

38140000 |

38151100 |

38151200 |

38151900 |

38159000 |

38160000 |

38170000 |

38180000 |

38200000 |

38210000 |

38220000 |

38241000 |

38242000 |

38243000 |

38244000 |

38245000 |

38247100 |

38247900 |

38249000 |

38251000 |

38252000 |

38253000 |

38254100 |

38254900 |

38255000 |

38256100 |

38256900 |

38259000 |

39011000 |

39012000 |

39013000 |

39019000 |

39021010 |

39021090 |

39022000 |

39023000 |

39029000 |

39031100 |

39031900 |

39032000 |

39033000 |

39039000 |

39041000 |

39042100 |

39042200 |

39043000 |

39044000 |

39045000 |

39046100 |

39046900 |

39049000 |

39051200 |

39051900 |

39052100 |

39052900 |

39053000 |

39059100 |

39059900 |

39061000 |

39069000 |

39071000 |

39072000 |

39073000 |

39074000 |

39075010 |

39075090 |

39076000 |

39079100 |

39079900 |

39081000 |

39089000 |

39091000 |

39092000 |

39093000 |

39094000 |

39095000 |

39100000 |

39111000 |

39119000 |

39121100 |

39121200 |

39122000 |

39123100 |

39123900 |

39129000 |

39131000 |

39139000 |

39140000 |

39151000 |

39152000 |

39153000 |

39159000 |

39161000 |

39162000 |

39171000 |

39172100 |

39172200 |

39172300 |

39172900 |

39173100 |

39173200 |

39173300 |

39173900 |

39174000 |

39181000 |

39189000 |

39191000 |

39199000 |

39201010 |

39201090 |

39202010 |

39202090 |

39203010 |

39203090 |

39204300 |

39204900 |

39205100 |

39205900 |

39206100 |

39206200 |

39206300 |

39206900 |

39207110 |

39207119 |

39207190 |

39207199 |

39207200 |

39207300 |

39207900 |

39209100 |

39209200 |

39209300 |

39209400 |

39209910 |

39209990 |

39211100 |

39211200 |

39211400 |

39211910 |

39211920 |

39219000 |

40011010 |

40011020 |

40011090 |

40012100 |

40012200 |

40012910 |

40012990 |

40013010 |

40013090 |

40021110 |

40021120 |

40021190 |

40021910 |

40021920 |

40021990 |

40022010 |

40022020 |

40022090 |

40023110 |

40023120 |

40023190 |

40023910 |

40023920 |

40023990 |

40024110 |

40024120 |

40024190 |

40024910 |

40024920 |

40024990 |

40025110 |

40025120 |

40025190 |

40025910 |

40025920 |

40025990 |

40026010 |

40026020 |

40026090 |

40027010 |

40027020 |

40027090 |

40028010 |

40028020 |

40028090 |

40029110 |

40029120 |

40029190 |

40029910 |

40029920 |

40029990 |

40030000 |

40040000 |

40051000 |

40052000 |

40059110 |

40059120 |

40059900 |

40061000 |

40069000 |

40070000 |

40081100 |

40081900 |

40082100 |

40082900 |

40091100 |

40091200 |

40092100 |

40092200 |

40093100 |

40093200 |

40094100 |

40094200 |

40141000 |

41041100 |

41041900 |

41051000 |

41053000 |

41062100 |

41062200 |

41063100 |

41063200 |

41064000 |

41069100 |

41069200 |

41071100 |

41071200 |

41071900 |

41079100 |

41079200 |

41079900 |

41120000 |

41131000 |

41132000 |

41133000 |

41139000 |

41141000 |

41142000 |

41151000 |

41152000 |

44031000 |

44032000 |

44034100 |

44034900 |

44039100 |

44039200 |

44039900 |

44041000 |

44042000 |

44050000 |

44061000 |

44069000 |

44071000 |

44072400 |

44072500 |

44079200 |

44079900 |

44081010 |

44081020 |

44081090 |

44083110 |

44083120 |

44083190 |

44083910 |

44083920 |

44083990 |

44089010 |

44089020 |

44089090 |

44091000 |

44092000 |

44102100 |

44102900 |

44103100 |

44103200 |

44103300 |

44103900 |

44109000 |

44111100 |

44111900 |

44112100 |

44112900 |

44113100 |

44113900 |

44119100 |

44119900 |

44121300 |

44121400 |

44121900 |

44122200 |

44122300 |

44122900 |

44129200 |

44129300 |

44129900 |

44130000 |

45011000 |

45019000 |

45020010 |

45020090 |

47010000 |

47020000 |

47031100 |

47031900 |

47032100 |

47032900 |

47041100 |

47041900 |

47042100 |

47042900 |

47050000 |

47061000 |

47062000 |

47069100 |

47069200 |

47069300 |

47071000 |

47072000 |

47073000 |

47079000 |

48010000 |

48021000 |

48022000 |

48023000 |

48024000 |

48025400 |

48025500 |

48025700 |

48025900 |

48026100 |

48026900 |

48041100 |

48041900 |

48042100 |

48042900 |

48043100 |

48043900 |

48044100 |

48044200 |

48044900 |

48045100 |

48045200 |

48045900 |

48051100 |

48051200 |

48051900 |

48052400 |

48052500 |

48053000 |

48054000 |

48059100 |

48059200 |

48059300 |

48061000 |

48062000 |

48063000 |

48064000 |

48070000 |

48081000 |

48082000 |

48083000 |

48089000 |

48091000 |

48092000 |

48099000 |

48101300 |

48101900 |

48102100 |

48102900 |

48103100 |

48103200 |

48103900 |

48109100 |

48109900 |

48111000 |

48114100 |

48114900 |

48115190 |

48115910 |

48115990 |

48116010 |

48116090 |

48119000 |

48120000 |

48184010 |

48192020 |

48221000 |

48229000 |

48231200 |

48231900 |

48232000 |

50040000 |

50050000 |

50060000 |

51040000 |

51051000 |

51052100 |

51052900 |

51054000 |

51061000 |

51062000 |

51071000 |

51072000 |

51081000 |

51082000 |

51100000 |

52041100 |

52041900 |

52051100 |

52051200 |

52051300 |

52051400 |

52051500 |

52052100 |

52052200 |

52052300 |

52052400 |

52052600 |

52052700 |

52052800 |

52053100 |

52053200 |

52053300 |

52053400 |

52053500 |

52054100 |

52054200 |

52054300 |

52054400 |

52054600 |

52054700 |

52054800 |

52061100 |

52061200 |

52061300 |

52061400 |

52061500 |

52062100 |

52062200 |

52062300 |

52062400 |

52062500 |

52063100 |

52063200 |

52063300 |

52063400 |

52063500 |

52064100 |

52064200 |

52064300 |

52064400 |

52064500 |

53031000 |

53039000 |

53041000 |

53049000 |

53051100 |

53051900 |

53052100 |

53052900 |

53059010 |

53059090 |

53061010 |

53062010 |

53071000 |

53072000 |

53081000 |

53082010 |

53089010 |

53089030 |

53089090 |

54011010 |

54012010 |

54021000 |

54022000 |

54023100 |

54023200 |

54023300 |

54023900 |

54024100 |

54024200 |

54024300 |

54024900 |

54025100 |

54025200 |

54025900 |

54026100 |

54026200 |

54026900 |

54031000 |

54032000 |

54033100 |

54033200 |

54033300 |

54033900 |

54034100 |

54034200 |

54034900 |

54041000 |

54049000 |

54050000 |

54061000 |

54062000 |

55011000 |

55012000 |

55013000 |

55019000 |

55020000 |

55031000 |

55032000 |

55033000 |

55034000 |

55039000 |

55041000 |

55049000 |

55051000 |

55052000 |

55061000 |

55062000 |

55063000 |

55069000 |

55070000 |

55081010 |

55082010 |

55091100 |

55091200 |

55092100 |

55092200 |

55093100 |

55093200 |

55094200 |

55095100 |

55095200 |

55095300 |

55095900 |

55096100 |

55096200 |

55096900 |

55099100 |

55099200 |

55099900 |

55101100 |

55101200 |

55102000 |

55103000 |

55109000 |

55111000 |

55112000 |

55113000 |

56031100 |

56031200 |

56031300 |

56031400 |

56039100 |

56039200 |

56039300 |

56039400 |

56041000 |

56042000 |

56049000 |

56050000 |

56060000 |

59021000 |

59022000 |

59029000 |

59080000 |

59090000 |

59100000 |

59111000 |

59112000 |

59113100 |

59113200 |

59114000 |

59119010 |

59119020 |

59119090 |

64061010 |

64061020 |

64061030 |

64061040 |

64061090 |

64062010 |

64062020 |

64069100 |

64069910 |

64069920 |

64069930 |

64069940 |

64069950 |

64069960 |

64069990 |

66020010 |

68061000 |

68062000 |

68069000 |

68080000 |

68091100 |

68091900 |

68099000 |

68101100 |

68101900 |

68109100 |

68109900 |

68111000 |

68112000 |

68113000 |

68119000 |

68131000 |

68139000 |

68141000 |

68149000 |

68151000 |

68152000 |

68159100 |

68159900 |

69010000 |

69021000 |

69022000 |

69029000 |

69031000 |

69032000 |

69039000 |

69041000 |

69049000 |

69051000 |

69059000 |

69060000 |

70010000 |

70021000 |

70022000 |

70023100 |

70023200 |

70023900 |

70031200 |

70031900 |

70032000 |

70033000 |

70042000 |

70049000 |

70051000 |

70052100 |

70052900 |

70053000 |

70060000 |

70071110 |

70071190 |

70071900 |

70072110 |

70072190 |

70072900 |

70080000 |

70101010 |

70101090 |

70102000 |

70109010 |

70109091 |

70109092 |

70109099 |

70111000 |

70112000 |

70119000 |

70191100 |

70191200 |

70191900 |

70193100 |

70193200 |

70193910 |

70194000 |

70195100 |

70195200 |

70195900 |

70199000 |

70200020 |

70200030 |

71021010 |

71022100 |

71022900 |

71031010 |

71039110 |

71039910 |

71041010 |

71042010 |

71049010 |

71051000 |

71059000 |

71061000 |

71069100 |

71069210 |

71069220 |

71069290 |

71070010 |

71070020 |

71082000 |

71101100 |

71101910 |

71101920 |

71101990 |

71102100 |

71102910 |

71102990 |

71103100 |

71103910 |

71103990 |

71104100 |

71104910 |

71104990 |

71110000 |

71123000 |

72011000 |

72012000 |

72015000 |

72021100 |

72021900 |

72022100 |

72022900 |

72023000 |

72024100 |

72024900 |

72025000 |

72026000 |

72027000 |

72028000 |

72029100 |

72029200 |

72029300 |

72029900 |

72031000 |

72039000 |

72041000 |

72042100 |

72042900 |

72043000 |

72044100 |

72044900 |

72045000 |

72051000 |

72052100 |

72052900 |

72061000 |

72069000 |

72071100 |

72071200 |

72071900 |

72072000 |

72081000 |

72082500 |

72082600 |

72082700 |

72083600 |

72083700 |

72083800 |

72083900 |

72084000 |

72085100 |

72085200 |

72085300 |

72085400 |

72089000 |

72091500 |

72091600 |

72091700 |

72091800 |

72092500 |

72092600 |

72092700 |

72092800 |

72099000 |

72101100 |

72101200 |

72102000 |

72105000 |

72106100 |

72106900 |

72107000 |

72109000 |

72111300 |

72111400 |

72111900 |

72112300 |

72112900 |

72119000 |

72121000 |

72122000 |

72123000 |

72124000 |

72125000 |

72126000 |

72131000 |

72132000 |

72139100 |

72139900 |

72141000 |

72142000 |

72143000 |

72149100 |

72149900 |

72151000 |

72155000 |

72159000 |

72161010 |

72161020 |

72161030 |

72162100 |

72162200 |

72163100 |

72163200 |

72163300 |

72164000 |

72165010 |

72165090 |

72166100 |

72166900 |

72169100 |

72169900 |

72171000 |

72172000 |

72173000 |

72179000 |

72181000 |

72189100 |

72189900 |

72191100 |

72191200 |

72191300 |

72191400 |

72192100 |

72192200 |

72192300 |

72192400 |

72193100 |

72193200 |

72193300 |

72193400 |

72193500 |

72199000 |

72201100 |

72201200 |

72202000 |

72209000 |

72210000 |

72221100 |

72221900 |

72222000 |

72223000 |

72224000 |

72230000 |

72241000 |

72249000 |

72251100 |

72251900 |

72252000 |

72253000 |

72254000 |

72255000 |

72259100 |

72259200 |

72259900 |

72261100 |

72261900 |

72262000 |

72269100 |

72269200 |

72269300 |

72269400 |

72269900 |

72271000 |

72272000 |

72279000 |

72281000 |

72282000 |

72283000 |

72284000 |

72285000 |

72286000 |

72287000 |

72288010 |

72288020 |

72291000 |

72292000 |

72299000 |

73011000 |

73012000 |

73030000 |

73041000 |

73043190 |

73043990 |

73044190 |

73044990 |

73045190 |

73045990 |

73049090 |

73053910 |

73053990 |

73059010 |

73059090 |

73064000 |

73065000 |

73066000 |

73069000 |

73071190 |

73071900 |

73072390 |

73072900 |

73079100 |

73079200 |

73081000 |

73082000 |

73084000 |

73089000 |

73121000 |

73129000 |

73130000 |

73170010 |

73170020 |

73170030 |

73170090 |

73181100 |

73181200 |

73181300 |

73181400 |

73181500 |

73181600 |

73181900 |

73182100 |

73182200 |

73182300 |

73182400 |

73182900 |

74011000 |

74012000 |

74020000 |

74031100 |

74031200 |

74031300 |

74031900 |

74032100 |

74032200 |

74032300 |

74032900 |

74040000 |

74050000 |

74061000 |

74062000 |

74071000 |

74072100 |

74072200 |

74072900 |

74081100 |

74081900 |

74082100 |

74082200 |

74082900 |

74091100 |

74091900 |

74092100 |

74092900 |

74093100 |

74093900 |

74094000 |

74099000 |

74101100 |

74101200 |

74102100 |

74102200 |

74111000 |

74112100 |

74112200 |

74112900 |

74121000 |

74122000 |

74130000 |

74142000 |

74149000 |

74151000 |

74152100 |

74152900 |

74153300 |

74153900 |

74160000 |

75011000 |

75012000 |

75021000 |

75022000 |

75030000 |

75040000 |

75051100 |

75051200 |

75052100 |

75052200 |

75061000 |

75062000 |

75071100 |

75071200 |

75072000 |

75089010 |

76011000 |

76012000 |

76020000 |

76031000 |

76032000 |

76041000 |

76042100 |

76042900 |

76051100 |

76051900 |

76052100 |

76052900 |

76061100 |

76061200 |

76069100 |

76069200 |

76071110 |

76071190 |

76071910 |

76071990 |

76072010 |

76072090 |

76081000 |

76082000 |

76090000 |

76109000 |

76110000 |

76121000 |

76129000 |

76130000 |

76141000 |

76149000 |

76169940 |

78011000 |

78019100 |

78019900 |

78020000 |

78030000 |

78041100 |

78041900 |

78042000 |

78050000 |

78060010 |

78060020 |

78060090 |

79011100 |

79011200 |

79012000 |

79020000 |

79031000 |

79039000 |

79040000 |

79050000 |

79060000 |

79070000 |

80011000 |

80012000 |

80020000 |

80030000 |

80040000 |

80050000 |

80060000 |

80070020 |

81011000 |

81019400 |

81019500 |

81019600 |

81019700 |

81019900 |

81021000 |

81029400 |

81029500 |

81029600 |

81029700 |

81029900 |

81032000 |

81033000 |

81039000 |

81041100 |

81041900 |

81042000 |

81043000 |

81049000 |

81052000 |

81053000 |

81059000 |

81060020 |

81060030 |

81060090 |

81072000 |

81073000 |

81079000 |

81082000 |

81083000 |

81089000 |

81092000 |

81093000 |

81099000 |

81101000 |

81102000 |

81109000 |

81110020 |

81110030 |

81110090 |

81121200 |

81121300 |

81121900 |

81122100 |

81122200 |

81122900 |

81123020 |

81123030 |

81123090 |

81124020 |

81124030 |

81124090 |

81125100 |

81125200 |

81125900 |

81129200 |

81129900 |

81130010 |

81130090 |

83111000 |

83112000 |

83113000 |

83119000 |

84212910 |

84693010 |

87100000 |

87131000 |

87139000 |

87142000 |

88021100 |

88021200 |

88023000 |

88024000 |

88026000 |

88031000 |

88032000 |

88033000 |

88039000 |

88040000 |

88051000 |

88052100 |

88052900 |

89011000 |

89013000 |

89019000 |

89040000 |

89051000 |

89052000 |

89059000 |

89061000 |

89069000 |

89071000 |

89079000 |

89080000 |

90012000 |

90189030 |

90189050 |

90212900 |

90213100 |

90213900 |

90214000 |

90215000 |

90219010 |

90219090 |

93011100 |

93011900 |

93012000 |

93020000 |

93051000 |

93059100 |

93063010 |

93069010 |

93069090 |

97011000 |

97019000 |

97020000 |

97030000 |

97040000 |

97050000 |

97060000 |

--------------------------------------------------

BILAG 3

Liste over varer, der er omhandlet i artikel 9, stk. 2

HS-kode |

27011100 |

27011200 |

27011900 |

27012000 |

27021000 |

27022000 |

27030000 |

27040010 |

27040020 |

27050000 |

27090090 |

27101938 |

27111100 |

27111410 |

27111910 |

27112100 |

27112910 |

27121010 |

27122010 |

27129010 |

27129030 |

27129050 |

27131110 |

27131210 |

27132010 |

27139010 |

27141010 |

27141030 |

27149010 |

27160000 |

29362400 |

29362500 |

29411000 |

29412000 |

29413000 |

29414000 |

29415000 |

29419000 |

29420000 |

30011000 |

30012000 |

30019010 |

30019090 |

30021000 |

30022000 |

30023000 |

30029000 |

30031000 |

30032000 |

30033100 |

30033900 |

30034000 |

30039000 |

30041000 |

30042000 |

30043100 |

30043200 |

30043900 |

30044000 |

30045010 |

30045090 |

30049000 |

30051000 |

30059000 |

30061000 |

30062000 |

30063000 |

30064000 |

30065000 |

30066000 |

30067000 |

30068000 |

34021100 |

34021200 |

34021300 |

34021900 |

34031120 |

34031920 |

34039100 |

34039900 |

37040010 |

37040090 |

37051000 |

37052000 |

37059000 |

39269010 |

39269020 |

39269030 |

39269040 |

39269090 |

40101100 |

40101200 |

40101300 |

40101900 |

40103100 |

40103200 |

40103300 |

40103400 |

40103500 |

40103600 |

40103900 |

40111010 |

40111090 |

40112010 |

40112020 |

40112090 |

40113000 |

40114000 |

40115000 |

40116100 |

40116200 |

40116300 |

40116900 |

40119200 |

40119300 |

40119400 |

40119900 |

40121100 |

40121200 |

40121300 |

40121900 |

40131010 |

40131020 |

40131090 |

40132000 |

40139000 |

40149010 |

40149090 |

40151100 |

40151910 |

56081110 |

56081190 |

56089010 |

56089020 |

60034000 |

60039000 |

60044000 |

60049000 |

60051000 |

60052100 |

60052200 |

60052300 |

60052400 |

60053100 |

60053200 |

60053300 |

60053400 |

60054100 |

60054200 |

60054300 |

60054400 |

60059000 |

60061000 |

60062100 |

60062200 |

60062300 |

60062400 |

60063100 |

60063200 |

60063300 |

60063400 |

60064100 |

60064200 |

60064300 |

60064400 |

60069000 |

63051000 |

63052000 |

63053200 |

63053300 |

63053900 |

63059000 |

70151000 |

70171000 |

70172000 |

70179000 |

73021000 |

73023000 |

73024000 |

73029000 |

73042100 |

73042900 |

73043110 |

73043910 |

73044110 |

73044910 |

73045110 |

73045910 |

73049010 |

73051100 |

73051200 |

73051900 |

73052000 |

73053110 |

73053190 |

73061000 |

73062000 |

73063000 |

73071110 |

73072100 |

73072200 |

73072310 |

73079300 |

73079900 |

73101000 |

73102100 |

73102900 |

73110010 |

73110020 |

73110090 |

73201000 |

73202000 |

73209000 |

82071300 |

82071910 |

82071990 |

82072000 |

82073000 |

82074000 |

82075000 |

82076000 |

82077000 |

82078000 |

82079000 |

82081000 |

82082000 |

82083000 |

82084000 |

82089000 |

84011000 |

84012000 |

84013000 |

84014000 |

84021100 |

84021200 |

84021900 |

84022000 |

84029000 |

84041010 |

84042000 |

84049000 |

84051000 |

84059000 |

84061000 |

84068100 |

84068200 |

84069000 |

84071000 |

84072900 |

84073100 |

84073200 |

84073300 |

84073400 |

84079000 |

84081000 |

84082010 |

84082090 |

84089000 |

84091000 |

84099110 |

84099190 |

84099900 |

84101100 |

84101200 |

84101300 |

84109000 |

84111100 |

84111200 |

84112100 |

84112200 |

84118100 |

84118200 |

84119100 |

84119900 |

84121000 |

84122100 |

84122900 |

84123100 |

84123900 |

84128000 |

84129000 |

84131110 |

84131190 |

84131910 |

84131990 |

84132000 |

84133000 |

84134000 |

84135000 |

84136000 |

84137011 |

84137012 |

84137013 |

84137014 |

84137015 |

84137016 |

84137017 |

84137021 |

84137022 |

84137023 |

84137029 |

84137031 |

84137039 |

84137040 |

84137051 |

84137052 |

84137059 |

84137061 |

84137062 |

84137063 |

84137069 |

84137070 |

84137090 |

84138100 |

84138200 |

84139100 |

84139200 |

84141000 |

84142000 |

84143000 |

84144000 |

84151020 |

84158110 |

84158210 |

84158310 |

84161000 |

84162000 |

84163000 |

84169000 |

84171000 |

84172000 |

84178000 |

84179000 |

84191110 |

84192000 |

84193100 |

84193200 |

84193900 |

84194000 |

84195000 |

84196000 |

84198112 |

84199020 |

84201000 |

84209100 |

84209900 |

84211100 |

84211200 |

84211910 |

84211990 |

84212100 |

84212200 |

84212990 |

84213900 |

84219100 |

84219900 |

84221120 |

84221900 |

84222000 |

84223000 |

84224000 |

84229090 |

84232000 |

84233000 |

84238200 |

84238900 |

84242000 |

84243000 |

84248100 |

84248900 |

84249000 |

84251100 |

84251900 |

84252000 |

84253100 |

84253900 |

84254100 |

84254200 |

84254900 |

84261100 |

84261200 |

84261900 |

84262000 |

84263000 |

84264110 |

84264190 |

84264900 |

84269100 |

84269900 |

84271010 |

84271020 |

84271030 |

84271040 |

84272010 |

84272020 |

84272030 |

84272040 |

84272050 |

84272060 |

84279010 |

84279090 |

84281000 |

84282000 |

84283100 |

84283200 |

84283300 |

84283900 |

84284000 |

84285000 |

84286000 |

84289010 |

84289090 |

84291100 |

84291900 |

84292000 |

84293000 |

84294000 |

84295100 |

84295200 |

84295900 |

84301000 |

84302000 |

84303100 |

84303900 |

84304100 |

84304900 |

84305000 |

84306100 |

84306900 |

84311000 |

84312000 |

84313100 |

84313900 |

84314100 |

84314200 |

84314300 |

84314900 |

84321000 |

84322100 |

84322900 |

84323000 |

84324000 |

84328000 |

84329000 |

84332000 |

84333000 |

84334000 |

84335100 |

84335200 |

84335300 |

84335900 |

84336010 |

84336090 |

84339000 |

84341000 |

84342000 |

84349000 |

84351000 |

84359000 |

84361000 |

84362100 |

84362900 |

84368000 |

84369100 |

84369900 |

84371000 |

84378000 |

84379000 |

84381000 |

84382000 |

84383000 |

84384000 |

84385000 |

84386000 |

84388000 |

84389000 |

84391000 |

84392000 |

84393000 |

84399100 |

84399900 |

84401000 |

84409000 |

84411000 |

84412000 |

84413000 |

84414000 |

84418000 |

84419000 |

84421000 |

84422000 |

84423000 |

84424000 |

84425000 |

84431100 |

84431200 |

84431900 |

84432100 |

84432900 |

84433000 |

84434000 |

84435100 |

84435900 |

84436000 |

84439000 |

84440000 |

84451100 |

84451200 |

84451300 |

84451900 |

84452000 |

84453000 |

84454000 |

84459000 |

84461000 |

84462100 |

84462900 |

84463000 |

84471100 |

84471200 |

84472000 |

84479000 |

84481100 |

84481900 |

84482000 |

84483100 |

84483200 |

84483300 |

84483900 |

84484100 |

84484200 |

84484900 |

84485100 |

84485900 |

84490000 |

84501120 |

84501220 |

84501912 |

84501992 |

84502000 |

84509090 |

84511000 |

84512900 |

84514000 |

84515000 |

84518000 |

84519090 |

84531000 |

84532000 |

84538000 |

84539000 |

84541000 |

84542000 |

84543000 |

84549000 |

84551000 |

84552100 |

84552200 |

84553000 |

84559000 |

84561000 |

84562000 |

84563000 |

84569100 |

84569900 |

84571000 |

84572000 |

84573000 |

84581100 |

84581900 |

84589100 |

84589900 |

84591000 |

84592100 |

84592900 |

84593100 |

84593900 |

84594000 |

84595100 |

84595900 |

84596100 |

84596900 |

84597000 |

84601100 |

84601900 |

84602100 |

84602900 |

84603100 |

84603900 |

84604000 |

84609000 |

84612010 |

84612020 |

84613000 |

84614000 |

84619000 |

84621000 |

84622100 |

84622900 |

84623100 |

84623900 |

84624100 |

84624900 |

84629100 |

84629900 |

84631000 |

84632000 |

84633000 |

84639000 |

84641000 |

84642000 |

84649000 |

84651000 |

84659100 |

84659200 |

84659300 |

84659400 |

84659500 |

84659600 |

84659900 |

84661000 |

84662000 |

84663000 |

84669100 |

84669200 |

84669300 |

84669400 |

84671100 |

84671900 |

84672100 |

84672200 |

84672900 |

84678100 |

84678900 |

84679100 |

84679200 |

84679900 |

84681000 |

84682000 |

84688000 |

84689000 |

84711000 |

84713000 |

84714100 |

84714900 |

84715000 |

84716000 |

84717000 |

84718000 |

84719000 |

84729010 |

84733000 |

84741000 |

84742000 |

84743100 |

84743200 |

84743900 |

84748000 |

84749000 |

84751000 |

84752100 |

84752900 |

84759000 |

84771000 |

84772000 |

84773000 |

84774000 |

84775100 |

84775900 |

84778000 |

84779000 |

84781000 |

84789000 |

84791000 |

84792000 |

84793000 |

84794000 |

84795000 |

84796000 |

84798100 |

84798200 |

84798900 |

84799000 |

84801000 |

84802000 |

84803000 |

84804100 |

84804900 |

84805000 |

84806000 |

84807100 |

84807900 |

84811030 |

84812000 |

84813000 |

84814000 |

84821000 |

84822000 |

84823000 |

84824000 |

84825000 |

84828000 |

84829100 |

84829900 |

84831000 |

84832000 |

84833000 |

84834000 |

84835000 |

84836000 |

84839000 |

84841000 |

84842000 |

84849000 |

84851000 |

84859000 |

85011000 |

85013100 |

85013200 |

85013300 |

85013400 |

85014000 |

85015100 |

85015200 |

85015300 |

85016110 |

85016120 |

85016200 |

85016300 |

85016400 |

85021100 |

85021200 |

85021300 |

85022010 |

85022090 |

85023100 |

85023900 |

85024000 |

85030000 |

85041010 |

85041090 |

85042100 |

85042210 |

85042220 |

85042300 |

85043100 |

85043200 |

85043300 |

85043400 |

85044000 |

85045000 |

85049000 |

85051100 |

85051900 |

85052010 |

85052020 |

85053000 |

85059010 |

85059090 |

85079000 |

85121000 |

85122000 |

85123000 |

85124000 |

85143000 |

85144000 |

85149000 |

85151100 |

85151900 |

85152100 |

85152900 |

85153100 |

85153900 |

85158000 |

85159000 |

85171990 |

85172100 |

85172200 |

85173010 |

85173020 |

85173030 |

85175000 |

85178000 |

85179000 |

85309000 |

85321000 |

85322100 |

85322200 |

85322300 |

85322400 |

85322500 |

85322900 |

85323000 |

85329000 |

85331000 |

85332100 |

85332900 |

85333100 |

85333900 |

85334000 |

85339000 |

85340000 |

85402000 |

85404000 |

85405000 |

85406000 |

85407100 |

85407200 |

85407900 |

85408100 |

85408900 |

85409100 |

85409900 |

85411000 |

85412100 |

85412900 |

85413000 |

85414000 |

85415000 |

85416000 |

85419000 |

85421000 |

85422100 |

85426000 |

85427000 |

85429000 |

85431100 |

85432000 |

85433000 |

85434000 |

85438100 |

85438900 |

85439000 |

85441110 |

85441190 |

85441910 |

85441990 |

85442000 |

85443000 |

85444100 |

85444900 |

85445100 |

85445900 |

85446000 |

85447000 |

85451100 |

85451900 |

85452000 |

85459000 |

85461000 |

85462000 |

85469000 |

85471000 |

85472000 |

85479000 |

86011000 |

86012000 |

86021000 |

86029000 |

86031000 |

86039000 |

86040000 |

86050000 |

86061000 |

86062000 |

86063000 |

86069100 |

86069200 |

86069900 |

86071100 |

86071200 |

86071900 |

86072100 |

86072900 |

86073000 |

86079100 |

86079900 |

86080010 |

86080020 |

86080050 |

86090000 |

87011010 |

87011090 |

87012010 |

87012090 |

87013010 |

87013020 |

87013090 |

87019010 |

87019020 |

87019030 |

87019090 |

87021010 |

87029010 |

87032110 |

87032210 |

87032230 |

87032310 |

87032310 |

87032320 |

87032330 |

87032410 |

87032430 |

87033110 |

87033110 |

87033130 |

87033210 |

87033230 |

87033310 |

87033330 |

87041010 |

87041090 |

87042110 |

87042120 |

87042130 |

87042190 |

87042210 |

87042220 |

87042290 |

87042310 |

87042390 |

87043110 |

87043120 |

87043190 |

87043210 |

87043290 |

87049000 |

87051000 |

87052000 |

87053000 |

87054000 |

87059010 |

87059090 |

87060010 |

87060020 |

87060030 |

87060090 |

87071000 |

87079010 |

87079090 |

87081000 |

87082100 |

87082900 |

87083100 |

87083910 |

87083990 |

87084000 |

87085000 |

87086000 |

87087000 |

87088000 |

87089100 |

87089200 |

87089310 |

87089390 |

87089400 |

87089910 |

87089920 |

87089990 |

87091900 |

87099000 |

87162000 |

87163100 |

87163900 |

87164000 |

89020010 |

89020090 |

90011000 |

90013000 |

90015000 |

90019000 |

90021100 |

90071910 |

90101000 |

90104100 |

90104200 |

90104900 |

90105000 |

90106000 |

90109000 |

90111000 |

90112000 |

90118000 |

90119000 |

90121000 |

90129000 |

90131000 |

90132000 |

90138010 |

90141000 |

90142000 |

90148000 |

90149000 |

90151000 |

90152000 |

90153000 |

90154000 |

90158000 |

90159000 |

90171000 |

90172000 |

90173000 |

90178000 |

90179000 |

90181100 |

90181200 |

90181300 |

90181400 |

90181900 |

90182000 |

90183200 |

90183990 |

90184100 |

90184910 |

90184990 |

90185000 |

90189020 |

90189040 |

90189090 |

90191000 |

90192000 |

90200000 |

90212190 |

90221200 |

90221300 |

90221400 |

90221900 |

90222100 |

90222900 |

90223000 |

90229000 |

90230000 |

90241000 |

90248000 |

90249000 |

90251100 |

90251900 |

90258000 |

90259000 |

90261000 |

90262000 |

90268000 |

90269000 |

90271000 |

90272000 |

90273000 |

90274000 |

90275000 |

90278000 |

90279000 |

90281000 |

90282010 |

90282020 |

90283000 |

90289000 |

90291000 |

90292000 |

90299000 |

90301000 |

90302000 |

90303100 |

90303900 |

90304000 |

90308200 |

90308300 |

90308900 |

90309000 |

90311000 |

90312000 |

90313000 |

90314100 |

90314900 |

90318000 |

90319000 |

90321000 |

90322000 |

90328100 |

90328900 |

90329000 |

90330000 |

91011100 |

91091100 |

91122090 |

91129010 |

93061000 |

95044000 |

95089000 |

95422900 |

96139000 |

--------------------------------------------------

BILAG 4

Liste over varer, der er omhandlet i artikel 17, stk. 4

Toldposition (Algerisk toldtarif) |

0401.1000 |

0401.2010 |

0401.2020 |

0401.3010 |

0401.3020 |

0403.1000 |

0405.1000 |

0406.2000 |

0406.3000 |

0406.4000 |

0406.9090 |

0407.0020 |

0409.0000 |

0701.9000 |

0703.2000 |

0710.1000 |

0710.2100 |

0710.2200 |

0710.2900 |

0710.3000 |

0710.4000 |

0710.8000 |

0710.9000 |

0711.2000 |

0711.3000 |

0711.4000 |

0712.9010 |

0712.9090 |

0801.1100 |

0801.1900 |

0801.2100 |

0801.2200 |

0802.1200 |

0802.3100 |

0802.3200 |

0806.1000 |

0806.2000 |

0808.1000 |

0808.2000 |

0812.9000 |

0813.1000 |

0813.2000 |

1101.0000 |

1103.1120 |

1105.1000 |

1105.2000 |

1512.1900 |

1517.1000 |

1604.1300 |

1604.1400 |

1604.1600 |

1704.1000 |

1806.3100 |

1806.3200 |

1806.9000 |

1901.2000 |

1902.1900 |

1902.2000 |

1902.3000 |

1902.4000 |

1905.3100 |

1905.3900 |

1905.4010 |

1905.4090 |

1905.9090 |

2001.1000 |

2001.9010 |

2001.9020 |

2001.9090 |

2002.9010 |

2002.9020 |

2005.2000 |

2005.4000 |

2005.5100 |

2005.5900 |

2005.9000 |

2006.0000 |

2007.1000 |

2007.9100 |

2007.9900 |

2009.1900 |

2009.2000 |

2009.3000 |

2009.4000 |

2009.5000 |

2009.6000 |

2009.7000 |

2009.8090 |

2009.9000 |

2102.1000 |

2102.2000 |

2102.3000 |

2103.3090 |

2103.9010 |

2103.9090 |

2104.1000 |

2104.2000 |

2106.9090 |

2201.1000 |

2201.9000 |

2202.1000 |

2202.9000 |

2203.0000 |

2204.1000 |

2204.2100 |

2204.2900 |

2204.3000 |

2209.0000 |

2828.9030 |

3303.0010 |

3303.0020 |

3303.0030 |

3303.0040 |

3304.1000 |

3305.9000 |

3307.1000 |

3307.2000 |

3307.3000 |

3307.9000 |

3401.1100 |

3401.1990 |

3402.2000 |

3605.0000 |

3923.2100 |

3923.2900 |

3925.9000 |

3926.1000 |

4802.5600 |

4802.6200 |

4814.2000 |

4817.1000 |

4818.1000 |

4818.3000 |

4818.4020 |

4820.2000 |

5407.1000 |

5702.9200 |

5703.1000 |

5703.2000 |

5805.0000 |

6101.1000 |

6101.2000 |

6101.3000 |

6101.9000 |

6102.1000 |

6102.2000 |

6102.3000 |

6102.9010 |

6102.9090 |

6103.1100 |

6103.1200 |

6103.1900 |

6103.2100 |

6103.2200 |

6103.2300 |

6103.2900 |

6103.3100 |

6103.3200 |

6103.3300 |

6103.3900 |

6103.4100 |

6103.4200 |

6103.4300 |

6103.4900 |

6104.1100 |

6104.1200 |

6104.1300 |

6104.1900 |

6104.2100 |

6104.2200 |

6104.2300 |

6104.2900 |

6104.3100 |

6104.3200 |

6104.3300 |

6104.3900 |

6104.4100 |

6104.4200 |

6104.4300 |

6104.4400 |

6104.4900 |

6104.5100 |

6104.5200 |

6104.5300 |

6104.5900 |

6104.6100 |

6104.6200 |

6104.6300 |

6104.6900 |

6105.1000 |

6105.2000 |

6105.9000 |

6106.1000 |

6106.2000 |

6106.9000 |

6107.1100 |

6107.1200 |

6107.1900 |

6107.2100 |

6107.2200 |

6107.2900 |

6108.1100 |

6108.1900 |

6108.2100 |

6108.2200 |

6108.2900 |

6108.3100 |

6108.3200 |

6108.3910 |

6108.3990 |

6109.1000 |

6109.9000 |

6110.1100 |

6110.1200 |

6110.1900 |

6110.2000 |

6110.3000 |

6110.9000 |

6111.1000 |

6111.2000 |

6111.3000 |

6111.9000 |

6112.1100 |

6112.1200 |

6112.1900 |

6112.3100 |

6112.3900 |

6112.4100 |

6112.4900 |

6115.1100 |

6115.1200 |

6115.1900 |

6115.2000 |

6115.9100 |

6115.9200 |

6115.9300 |

6115.9900 |

6201.1100 |

6201.1200 |

6201.1300 |

6201.1900 |

6202.1100 |

6202.1200 |

6202.1300 |

6202.1900 |

6203.1100 |

6203.1200 |

6203.1900 |

6203.2100 |

6203.2200 |

6203.2300 |

6203.2900 |

6203.3100 |

6203.3200 |

6203.3300 |

6203.3900 |

6203.4100 |

6203.4200 |

6203.4300 |

6203.4900 |

6204.1100 |

6204.1200 |

6204.1300 |

6204.1900 |

6204.2100 |

6204.2200 |

6204.2300 |

6204.2900 |

6204.3100 |

6204.3200 |

6204.3300 |

6204.3900 |

6204.4100 |

6204.4200 |

6204.4300 |

6204.4400 |

6204.5100 |

6204.5200 |

6204.5300 |

6204.5900 |

6204.6100 |

6204.6200 |

6204.6300 |

6204.6900 |

6205.1000 |

6205.2000 |

6205.3000 |

6205.9000 |

6206.1000 |

6206.2000 |

6206.3000 |

6206.4000 |

6206.9000 |

6207.1100 |

6207.1900 |

6207.2100 |

6207.2200 |

6207.2900 |

6207.9100 |

6208.1100 |

6208.1900 |

6208.2100 |

6208.2200 |

6208.2900 |

6211.1100 |

6211.1200 |

6211.3210 |

6211.3900 |

6212.1000 |

6212.2000 |

6213.9000 |

6214.1000 |

6214.9000 |

6215.9000 |

6301.2000 |

6301.3000 |

6301.4000 |

6301.9000 |

6302.2100 |

6302.2200 |

6302.2900 |

6304.1900 |

6304.9900 |

6309.0000 |

6401.1000 |

6401.9900 |

6402.1900 |

6402.2000 |

6402.3000 |

6402.9900 |

6403.1900 |

6403.2000 |

6403.4000 |

6403.5100 |

6403.5900 |

6403.9100 |

6403.9900 |

6404.1100 |

6404.1900 |

6404.2000 |

6405.1000 |

6405.2000 |

6405.9000 |

6908.1000 |

6908.9000 |

6911.1000 |

6911.9000 |

7003.1200 |

7007.1110 |

7007.2110 |

7013.1000 |

7013.2900 |

7013.3200 |

7013.3900 |

7020.0010 |

7318.1100 |

7318.1200 |

7318.1500 |

7318.1600 |

7318.1900 |

7318.2100 |

7318.2200 |

7318.2300 |

7318.2900 |

7321.1119 |

7322.1100 |

7322.1900 |

7323.9100 |

7323.9200 |

7323.9300 |

7323.9400 |

7323.9900 |

7324.1000 |

7615.1900 |

8414.5110 |

8415.1090 |

8415.8190 |

8418.1019 |

8418.2119 |

8418.2219 |

8418.2919 |

8418.3000 |

8419.1190 |

8419.8119 |

8422.1190 |

8405.1190 |

8450.1290 |

8450.1919 |

8450.1999 |

8452.1090 |

8481.8010 |

8481.9000 |

8501.4000 |

8501.5100 |

8504.1010 |

8506.1000 |

8507.1000 |

8509.4000 |

8516.1000 |

8516.3100 |

8516.4000 |

8516.7100 |

8517.1100 |

8517.1990 |

8527.1300 |

8527.2100 |

8527.3130 |

8528.1290 |

8528.1390 |

8528.2190 |

8529.1060 |

8529.1070 |

8533.1000 |

8536.5010 |

8536.5090 |

8536.6190 |

8536.6910 |

8536.6990 |

8536.9020 |

8539.2200 |

8543.8900 |

8711.1090 |

9001.4000 |

9006.5200 |

9006.5300 |

9028.2010 |

9401.6100 |

9401.6900 |

9401.7100 |

9401.7900 |

9403.5000 |

9403.6000 |

9403.8000 |

9404.1000 |

9404.2900 |

9405.1000 |

9405.4000 |

9405.9100 |

9405.9900 |

9606.2100 |

9606.2200 |

9606.2900 |

9607.1100 |

9607.1900 |

9608.1000 |

9608.9900 |

9609.1000 |

9617.0000 |

--------------------------------------------------

BILAG 5

GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER TIL ARTIKEL 41

KAPITEL I

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

1. Mål

Den praksis, der er uforenelig med artikel 41, stk. 1, litra a) og b), i denne aftale, reguleres i overensstemmelse med relevant lovgivning, således at hverken handelen, den økonomiske udvikling eller parterne påføres alvorlig skade.

Den kompetence, som parternes konkurrencemyndigheder har til at regulere en sådan praksis, følger af parternes gældende konkurrenceregler, også når disse regler anvendes på virksomheder, der er beliggende uden for parternes respektive territorier, men hvis virksomhed påvirker deres territorier.

Formålet med bestemmelserne i dette bilag er at fremme parternes samarbejde om og koordinering af anvendelsen af deres konkurrenceregler, således at eventuelle konkurrencebegrænsninger ikke forhindrer eller ophæver de positive virkninger, som en gradvis liberalisering af handelsudvekslingen mellem De Europæiske Fællesskaber og Algeriet skulle have.

2. Definitioner

I disse regler forstås ved:

a) "konkurrenceret":

i) for det Europæiske Fællesskabs vedkommende (Fællesskabet): artikel 81 og 82 i EF-traktaten, forordning (EØF) nr. 4064/89 og den afledte ret, der er vedtaget af Fællesskabet

ii) for Algeriets vedkommende: bekendtgørelse nr. 95-06 i 23 Chaâbane 1415 svarende til den 25. januar 1995 om konkurrence samt bestemmelserne om dens anvendelse

iii) enhver ændring eller ophævelse, som ovennævnte bestemmelser gøres genstand for.

b) "konkurrencemyndighed":

i) for Fællesskabets vedkommende: Europa-Kommissionen ved udøvelsen af de beføjelser, som Fællesskabets konkurrenceret tillægger den og

ii) for Algeriets vedkommende: konkurrencerådet.

c) "håndhævelsesaktiviteter": en parts konkurrencemyndigheders anvendelse af konkurrencelovgivningen ved hjælp af undersøgelser eller retlige skridt, der kan føre til bøde eller andre retslige tvangsmidler

d) "konkurrencemodvirkende aktiviteter" og "konkurrencebegrænsende adfærd og metoder": enhver adfærd eller transaktion, som ikke er tilladt ifølge en parts konkurrencelovgivning, og som kan sanktioneres med bøde eller andre retslige tvangsmidler.

KAPITEL II

SAMARBEJDE OG KOORDINATION

3. Anmeldelse

Hver konkurrencemyndighed anmelder en håndhævelsesaktivitet til den anden parts konkurrencemyndighed, hvis:

a) den er af relevans for den anden parts håndhævelsesaktiviteter

b) den kan øve indflydelse på den anden parts væsentlige interesser

c) den vedrører konkurrencebegrænsninger, der kan have direkte indflydelse på den anden parts område

d) den vedrører konkurrenceforvridende handlinger, der hovedsageligt udføres på den anden parts område,

og

e) den betyder, at en handling på den anden parts område underkastes visse betingelser eller forbydes.

Anmeldelsen skal i videst mulig udstrækning, og forudsat at dette ikke strider mod parternes konkurrencelovgivning og ikke øver negativ indflydelse på eventuelle igangværende undersøgelser, finde sted i procedurens indledende fase for at gøre det muligt for den konkurrencemyndighed, der modtager anmeldelsen, at gøre rede for sine synspunkter. Den anmeldende konkurrencemyndighed tager i sin beslutning behørigt højde for eventuelle synspunkter.

De i punkt 3.1 omhandlede anmeldelser skal være tilstrækkeligt detaljerede til at muliggøre en vurdering af den anden parts interesser.

Parterne forpligter sig til så vidt muligt at foretage ovennævnte anmeldelser afhængigt af, hvilke administrative ressourcer de har til rådighed.

4. Udveksling af oplysninger og tavshedspligt

Parterne udveksler oplysninger for at lette anvendelsen af deres respektive konkurrenceregler og for at få et bedre kendskab til hinandens juridiske rammer.

Udvekslingen af oplysninger er omfattet af de fortrolighedsstandarder, som anvendes i henhold til parternes lovgivning. Fortrolige oplysninger, hvis udbredelse udtrykkelig er forbudt, eller som kan have skadelige virkninger for parterne, hvis de udbredes, må ikke afgives uden informationskildens udtrykkelige samtykke. Hver konkurrencemyndighed behandler i videst muligt omfang alle oplysninger fortroligt, som den anden konkurrencemyndighed har afgivet fortroligt i henhold til reglerne, og afviser så vidt muligt enhver anmodning om videregivelse af sådanne oplysninger, der fremsættes af en tredjepart uden tilladelse fra den konkurrencemyndighed, der oprindelig afgav oplysningerne.

5. Koordination Af Håndhævelsesaktiviteterne

En konkurrencemyndighed kan meddele den anden, at den er rede til at koordinere håndhævelsesaktiviteterne i forbindelse med en bestemt sag. Denne koordination forhindrer ikke deltagerne i at træffe autonome afgørelser.

Ved fastlæggelse af koordinationens omfang tager konkurrencemyndighederne hensyn til:

a) hvilke resultater koordinationen forventes at kunne give

b) om der skal indhentes yderligere oplysninger

c) hvilken omkostningsnedsættelse dette ville medføre for konkurrencemyndighederne og de involverede økonomiske beslutningstagere,

og

d) fristerne i henhold til parternes respektive lovgivninger.

6. Konsultationer, hvis den ene parts væsentlige interesser tilsidesættes på den anden parts område

En parts konkurrencemyndighed, som finder, at den pågældende parts interesser tilsidesættes i væsentligt omfang af konkurrencebegrænsende metoder (uanset oprindelse), som er taget i anvendelse af en eller flere virksomheder med hjemsted hos den anden part, kan anmode om konsultation med den anden konkurrencemyndighed efter at have anerkendt, at sådanne konsultationer ikke tilsidesætter en eventuel aktion i henhold til den pågældende konkurrencemyndigheds konkurrencelov eller dennes fulde frihed til at træffe den endelige afgørelse. Den konkurrencemyndighed, som der er rettet henvendelse til, kan træffe passende forholdsregler i henhold til gældende lovgivning.

Hver part tager i forbindelse med sine håndhævelsesaktiviteter så vidt muligt og i overensstemmelse med sin egen lovgivning hensyn til den anden parts væsentlige interesser. Hvis en konkurrencemyndighed finder, at en undersøgelse eller procedure, der gennemføres af den anden parts tilsvarende myndighed, kan skade den pågældende parts væsentlige interesser, redegør den for sine synspunkter over for den anden konkurrencemyndighed eller anmoder om en konsultation med denne. Den konkurrencemyndighed, som der således er rettet henvendelse til, viser, uden at dette berører videreførelsen af en eventuel aktion i henhold til dens konkurrencelov eller dens fulde frihed til at træffe den endelige afgørelse, imødekommenhed over for de synspunkter, som den anmodende konkurrencemyndighed fremkommer med, og navnlig over for eventuelle forslag til alternative metoder til virkeliggørelse af konkurrenceundersøgelsens eller -procedurens behov eller mål.

7. Fagligt samarbejde

Parterne stiller sig åbent over for fagligt samarbejde, hvorved de kan udnytte deres respektive erfaringer og styrke gennemførelsen af deres konkurrencelovgivning og -politik i det omfang, de har ressourcer hertil.

Samarbejdet omfatter følgende aktiviteter:

a) uddannelsesaktiviteter, der skal give embedsmænd praktisk erfaring

b) seminarer, navnlig for embedsmænd,

og

c) undersøgelser af konkurrenceret og -politik for at fremme udviklingen.

8. Ændring og ajourføring af regler.

Associeringsudvalget kan ændre de foreliggende gennemførelsesbestemmelser.

--------------------------------------------------

BILAG 6

INTELLEKTUEL, INDUSTRIEL OG KOMMERCIEL EJENDOMSRET

Inden udgangen af det fjerde år efter denne aftales ikrafttræden tiltræder Algeriet og De Europæiske Fællesskaber og/eller deres medlemsstater, hvis de ikke allerede har gjort det, følgende multilaterale konventioner og sikrer, at de deraf følgende forpligtelser opfyldes:

- Den internationale konvention om beskyttelse af udøvende kunstnere, fremstillere af fonogrammer samt radio- og fjernsynsforetagender (Rom 1961), også kaldet "Rom-konventionen"

- Budapest-traktaten om international anerkendelse af deponering af mikroorganismer med henblik på patentprocedurer (1977, ændret i 1980)

- Aftalen om handelsrelaterede intellektuelle ejendomsrettigheder (Marrakech, den 15. april 1994) under hensyntagen til overgangsperioden for udviklingslande, jf. aftalens artikel 65

- Protokol til Madrid-arrangementet om international registrering af varemærker (1989)

- Traktaten om varemærkeret (Genève i 1994)

- WIPO-traktaten om ophavsret (Genève i 1996)

- WIPO-traktaten om udøvende kunstnere og fremstillere af fonogrammer (Genève i 1996).

Parterne sikrer, at forpligtelserne under følgende multilaterale konventioner fortsat opfyldes:

- Nice-arrangementet om international klassificering af varer og tjenesteydelser til brug ved registrering af varemærker (Genève-akten af 1977)

- Patentsamarbejdstraktaten (Washington i 1970, som ændret i 1979 og 1984)

- Pariserkonventionen om beskyttelse af intellektuel ejendomsret i Stockholm-akten af 1967

- Bernerkonventionen til værn for litterære og kunstneriske værker i Paris-akten af 24. juli 1971

- Madrid-arrangementet om den internationale registrering af varemærker i Stockholm-akten af 1969,

og

i den mellemliggende tid bekræfter parterne den betydning, de tillægger overholdelsen af de forpligtelser, der følger af ovenstående multilaterale konventioner. Associeringsudvalget kan beslutte, at dette punkt også skal gælde for andre multilaterale konventioner på området.

Inden udgangen af det femte år efter denne aftales ikrafttræden tiltræder Algeriet og De Europæiske Fællesskaber og/eller deres medlemsstater, hvis de ikke allerede har gjort det, den internationale konvention om beskyttelse af plantenyheder, også kaldet UPOV (Genève-akten af 1978), og sikrer, at de deraf følgende forpligtelser opfyldes.

Tiltrædelsen af denne konvention kan med begge parters accept erstattes af anvendelsen af en effektiv sui generis-ordning for beskyttelse af plantenyheder.

--------------------------------------------------

Top