Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22004D0071

2004/71/: Afgørelse truffet af Det Blandede EØS-udvalg nr. 71/2004 af 8. juni 2004 om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

OJ L 349, 25.11.2004, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 269M , 14.10.2005, p. 10–12 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 065 P. 22 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 065 P. 22 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 098 P. 82 - 84

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/71(2)/oj

25.11.2004   

DA

Den Europæiske Unions Tidende

L 349/26


AFGØRELSE TRUFFET AF DET BLANDEDE EØS-UDVALG

Nr. 71/2004

af 8. juni 2004

om ændring af bilag II (tekniske forskrifter, standarder, prøvning og certificering) til EØS-aftalen

DET BLANDEDE EØS-UDVALG HAR —

under henvisning til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde som tilpasset ved protokollen om tilpasning af aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, i det følgende benævnt »aftalen«, særlig artikel 98, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

Bilag II til aftalen blev ændret ved afgørelse nr. 102/2002 truffet af Det Blandede EØS-udvalg den 12. juli 2002 (1).

(2)

Rådets forordning (EF) nr. 2679/98 af 7. december 1998 om det indre markeds funktion med hensyn til fri bevægelighed for varer mellem medlemsstaterne (2) bør indarbejdes i aftalen.

(3)

Den resolution, som blev vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 7. december 1998, om fri bevægelighed for varer (3), bør indarbejdes i aftalen —

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Kapitel XX i bilag II til aftalen ændres således:

1)

Følgende overskrift og punkt indsættes efter overskriften »XX. VARERS FRIE BEVÆGELIGHED — GENERELLE BETRAGTNINGER«:

»OMHANDLEDE RETSAKTER

1.

398 R 2679: Rådets forordning (EF) nr. 2679/98 af 7. december 1998 om det indre markeds funktion med hensyn til fri bevægelighed for varer mellem medlemsstaterne (EFT L 337 af 12.12.1998, s. 8).«

2)

Punkt 1, 2, 3 og 4 omnummereres til henholdsvis punkt 2, 3, 4 og 5.

3)

Følgende punkt indsættes efter punkt 5 (Kommissionens henstilling 2001/893/EF):

»6.

498 X 1212(01): Resolution vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, den 7. december 1998 om fri bevægelighed for varer (EFT L 337 af 12.12.1998, s. 10).«

Artikel 2

Teksten til forordning (EF) nr. 2679/98 og den resolution, som blev vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 7. december 1998, på islandsk og norsk, som offentliggøres i EØS-tillægget til Den Europæiske Unions Tidende, er autentiske.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft den 9. juni 2004, forudsat at Det Blandede EØS-udvalg har modtaget alle fornødne meddelelser i henhold til aftalens artikel 103, stk. 1 (4).

Artikel 4

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidendes EØS-afsnit og EØS-tillæg.

Udfærdiget i Bruxelles, den 8. juni 2004.

På vegne af Det Blandede EØS-udvalg

S. GILLESPIE

Formand


(1)  EFT L 298 af 31.10.2002, s. 17.

(2)  EFT L 337 af 12.12.1998, s. 8.

(3)  EFT L 337 af 12.12.1998, s. 10.

(4)  Forfatningsmæssige krav angivet.


BILAG

ERKLÆRING FRA EFTA-STATERNE

om den resolution, som blev vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 7. december 1998, vedrørende varers frie bevægelighed

(indsættelse af et nyt punkt 6 i kapitel XX (varers frie bevægelighed — generelle betragtninger) i bilag II til EØS-aftalen)

EFTA-staterne forpligter sig til at træffe alle fornødne foranstaltninger for at overholde samme forpligtelser som medlemsstaterne i forbindelse med gennemførelsen af den resolution, som blev vedtaget af Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet den 7. december 1998, vedrørende varers frie bevægelighed.

FÆLLESERKLÆRING

om indarbejdelse af Rådets forordning (EF) nr. 2679/98 af 7. december 1998 om det indre markeds funktion med hensyn til fri bevægelighed for varer mellem medlemsstaterne i aftalen

(indsættelse af et nyt punkt 1 i kapitel XX (varers frie bevægelighed — generelle betragtninger) i bilag II til EØS-aftalen)

De kontraherende parter er enige om, at de anliggender, der tages op i Rådets forordning (EF) nr. 2679/98, er vigtige for den endelige realisering af det indre marked.

Parterne ønsker derfor at anvende forordning (EF) nr. 2679/98, som denne indgår i EØS-aftalen.

Dette berører ikke parternes aftale om, at retlige og indre anliggender som sådan falder uden for EØS-aftalen.


Top