EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22003A0307(02)

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Polen om Republikken Polens deltagelse i Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina

OJ L 64, 7.3.2003, p. 38–40 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

In force

22003A0307(02)

Aftale mellem Den Europæiske Union og Republikken Polen om Republikken Polens deltagelse i Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina

EU-Tidende nr. L 064 af 07/03/2003 s. 0038 - 0040


OVERSÆTTELSE

Aftale

mellem Den Europæiske Union og Republikken Polen om Republikken Polens deltagelse i Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina

DEN EUROPÆISKE UNION,

på den ene side, og

REPUBLIKKEN POLEN,

på den anden side,

i det følgende tilsammen benævnt "deltagerparter",

ER, UNDER HENSYN TIL

- at De Forenede Nationers internationale politistyrke (IPTF) har været til stede i Bosnien-Hercegovina siden 1996, og at Den Europæiske Union har tilbudt at varetage opfølgningen af IPTF i Bosnien-Hercegovina fra den 1. januar 2003,

- at Bosnien-Hercegovina har accepteret dette tilbud ved skrivelse af 2. og 4. marts 2002, hvoraf det bl.a. fremgår, at EUPM's planlægningsgruppe skal have samme status, som medlemmerne af Den Europæiske Unions Observatørmission (EUMM) for øjeblikket har i Bosnien-Hercegovina,

- at Rådet for Den Europæiske Union den 11. marts 2002 vedtog fælles aktion 2002/210/FUSP om Den Europæiske Unions politimission(1) (EUPM) i Bosnien-Hercegovina og erklærede, at de europæiske NATO-medlemmer uden for Den Europæiske Union og andre lande, der ansøger om EU-medlemskab, samt andre OSCE-medlemsstater uden for Den Europæiske Union, der i øjeblikket stiller personale til rådighed for IPTF, opfordres til at bidrage til EUPM, og

- at aftalen af 4. oktober 2002 mellem Den Europæiske Union og Bosnien-Hercegovina om Den Europæiske Unions politimissions (EUPM's) aktiviteter i Bosnien-Hercegovina(2) indeholder bestemmelser om EUPM-personalets status,

BLEVET ENIGE OM FØLGENDE:

Artikel 1

Rammer

Republikken Polen tilslutter sig fælles aktion 2002/210/FUSP om Den Europæiske Unions politimission (EUPM) i Bosnien-Hercegovina, herunder bilaget hertil med opgavebeskrivelsen for EUPM, vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union den 11. marts 2002, i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende artikler.

Artikel 2

Personale, der udstationeres til EUPM

1. Republikken Polen deltager i EUPM med 12 udstationerede polititjenestemænd. Personalet udstationeres i mindst et år, idet der sikres en passende turnus blandt det udstationerede personale.

2. Republikken Polen sikrer, at personale, der udstationeres ved EUPM, varetager sine opgaver i overensstemmelse med bestemmelserne i fælles aktion 2002/210/FUSP.

3. Republikken Polen underretter rettidigt EUPM og Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union om enhver ændring af bidraget til EUPM.

4. Personale, der udstationeres ved EUPM, skal gennemgå en omfattende lægeundersøgelse, vaccineres og erklæres lægeligt arbejdsdygtige af en kompetent myndighed i Republikken Polen. Personale, der udstationeres ved EUPM, forsynes med en kopi af denne erklæring.

5. Republikken Polen dækker udgifterne til udsendelse af de politifolk og/eller det internationale civile personale, det udstationerer, inklusive lønninger, tillæg, lægeudgifter, forsikring og rejseudgifter til og fra Bosnien-Hercegovina.

Artikel 3

Det udstationerede EUPM-personales status

1. Personale, der udstationeres ved EUPM af Republikken Polen, er indtil den 31. december 2002 omfattet af aftalen om EUPM's planlægningsgruppe, og fra den 1. januar 2003 omfattet af aftalen af 4. oktober 2002 mellem Den Europæiske Union og Bosnien-Hercegovina om Den Europæiske Unions politimissions aktiviteter i Bosnien-Hercegovina.

2. Republikken Polen har ansvaret for behandlingen af klager fra eller vedrørende EUPM-medarbejderen i forbindelse med udstationeringen. Republikken Polen har ansvaret for, at der om nødvendigt anlægges sag mod den udstationerede.

3. EUPM er en ubevæbnet mission og har derfor ingen regler for operationer.

4. Udstationerede politifolk bærer deres nationale politiuniform. Baretter og emblemer udleveres af EUPM.

Artikel 4

Kommandovej

1. Bidraget fra Republikken Polen til EUPM anfægter ikke EU's selvstændige beslutningstagning. Personale udstationeret af Republikken Polen udfører sine opgaver i overensstemmelse med EUPM's interesser og varetager udelukkende disse.

2. Alt EUPM-personale er fuldt underlagt deres nationale myndigheders kommando.

3. De nationale myndigheder overdrager den operative kommando (OPCOM) til EUPM's missionschef/politichef, der udøver kommandoen gennem en hierarkisk kommando- og kontrolstruktur.

4. Missionschefen/politichefen leder EUPM og varetager den daglige styring.

5. Republikken Polen har samme rettigheder og forpligtelser i den daglige styring af operationen som de af Den Europæiske Unions medlemsstater, der deltager i operationen, jf. fælles aktion 2002/210/FUSP, artikel 8, stk. 2. Styringen foregår på stedet under operationens normale forløb, herunder i politimissionens hovedkvarter.

6. EUPM's missionschef/politichef har ansvaret for den disciplinære kontrol med missionspersonalet. Eventuelle disciplinære sanktioner træffes af den berørte nationale myndighed.

7. Republikken Polen udpeger et nationalt kontaktpunkt til at repræsentere sit nationale kontingent i missionen. Det nationale kontaktpunkt refererer til EUPM's missionschef/politichef for så vidt angår nationale spørgsmål og er ansvarligt for den daglige disciplin i kontingentet.

8. Den Europæiske Unions beslutning om at afslutte operationen træffes efter høring af Republikken Polen, forudsat at denne stat stadig bidrager til EUPM på datoen for missionens afslutning.

Artikel 5

Klassificerede oplysninger

Republikken Polen træffer passende foranstaltninger til at sikre, at personale, der er udstationeret ved EUPM, ved behandlingen af EU-klassificerede oplysninger overholder EU-Rådets sikkerhedsforskrifter, jf. Rådets afgørelse 2001/264/EF af 19. marts 2001(3).

Artikel 6

Bidrag til driftsudgifterne

1. Republikken Polen bidrager til EUPM's driftsudgifter med et årligt beløb på 25000 EUR. Republikken Polen skal overveje at yde frivillige supplerende bidrag til disse driftsudgifter under hensyntagen til landets midler og omfanget af deltagelse.

2. Der undertegnes en aftale mellem EUPM's missionschef/politichef og de relevante administrative myndigheder i Republikken Polen om Republikken Polens bidrag til EUPM's driftsudgifter. Denne aftale skal indeholde bestemmelser om følgende:

a) det pågældende beløb, herunder eventuelle frivillige supplerende bidrag

b) ordning for betaling og forvaltning af det pågældende beløb

c) verifikationsordning, der omfatter eventuel kontrol med og revision af det pågældende beløb.

3. Republikken Polen underretter den 15. november 2002 skriftligt EUPM og Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union om det samlede bidrag til driftsudgifterne og derefter den 1. november hvert år, og det indgår finansieringsaftalen den 15. december hvert år.

4. Bidragene fra Republikken Polen til EUPM's driftsudgifter deponeres den 31. marts hvert år på en bankkonto, som den pågældende stat vil få anvist.

Artikel 7

Manglende overholdelse

Overholder den ene af deltagerparterne ikke sine forpligtelser i henhold til denne aftale, har den anden deltagerpart ret til med to måneders varsel at opsige aftalen.

Artikel 8

Ikrafttrædelse

Denne aftale træder i kraft ved undertegnelsen. Aftalen er gældende, så længe Republikken Polen bidrager til EUPM.

Udfærdiget i Bruxelles, den 24. februar 2003, på engelsk i fire eksemplarer.

For Den Europæiske Union

For Republikken Polen

(1) EFT L 70 af 13.3.2002, s. 1.

(2) EFT L 293 af 29.10.2002, s. 2.

(3) EFT L 101 af 11.4.2001, s. 1.

Top